Tshooj 102

Kuv tau hais mus txog ib theem uas muaj tseeb thiab Kuv tes hauj lwm tau mus txog ib theem uas muaj tseeb lawm; nej txhua tus ntawm ko yuav tsum to taub Kuv txoj kev xav thiab, mus kom txog ntau theem uas sib txawv, muaj peev xwm ua twb zoo xav txog Kuv lub nras. Tam sim no yog lub sij hawm hloov thaum cev nqaij daim tawv hloov pauv mus rau hauv sab yeeb ceeb—nej yog cov xub tsoo kev hla ua ntej mus los rau ntawm ntau tiam, cov tib neeg hauv qab ntuj khwb uas ntoj ncig mus thoob lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Nej yog cov Kuv hlub tshua tshaj plaws; nej yog cov uas Kuv hlub. Nws tuaj yeem hais tau tias Kuv tsis hlub leej twg li tab sis yog nej xwb, vim hais tias tag nrho Kuv txoj kev mob siab yog ua rau nej tej txiaj ntsig xwb. Hais puas tau tias nej tsis paub qhov ntawd li? Vim li cas Kuv thiaj tsim txhua yam? Vim li cas Kuv thiaj li tshem tej ntawd mus mus los los es kom thiaj li ua tau dej num rau nej? Tag nrho tej kev ua no yog tej kev nthuav tawm txog Kuv txoj kev hlub rau nej. Tej roob thiab txhua yam nyob hauv tej roob, thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, qhuas Kuv thiab muab lub yeeb koob rau Kuv vim rau qhov muab tau nej lawm. Tseeb tiag, tau ua tiav txhua yam lawm; tshaj qhov no, tau ua txhua yam tiav du lug zoo heev lawm. Nej tau ua tim khawv rau Kuv nrov nroo ntws, thiab nej tau ua rau tej dab phem thiab Ntxwgnyoog txaj muag tam rau Kuv lawm. Txhua tus tib neeg, cov dej num, thiab tej yam uas nyob sab nraum Kuv zwm rau Kuv lub hwj chim, thiab txhua yam, vim kev ua tiav hlo ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, caum raws lawv tus kheej hom (Kuv cov tib neeg yog Kuv tug, thiab Ntxwgnyoog hom mas yog lub pas hluav taws tug—lawv poob mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, qhov chaw uas lawv yuav ntsaj tsis paub xaus thiab piam sij mus tag ib txhis). Thaum Kuv hais txog “kev piam sij” thiab “suav txij thaum lub sij hawm ntawd los, muab lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev,” Kuv yog hais txog qhov muab lawv cob rau Ntxwgnyoog thiab cia lawv raug caij tsuj. Muab ua lwm lo hais lus ces, tag nrho cov uas tsis yog Kuv lub tsev tug ces yuav yog tej khoom ntawm kev rhuav pov tseg, thiab lawv yuav tsis muaj nyob mus ntxiv li lawm. Qhov no tsis txhais, li yam uas tib neeg xav hauv nruab siab, tias lawv yuav ploj mus. Nws kuj hais tau tias txhua yam nyob sab nraum Kuv, hauv Kuv txoj kev xav, ces yeej tsis muaj nyob li, thiab qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm kev puas tsuaj. Raws li tib neeg pom ces, tej yam no tseem zoo li muaj nyob thiab, tab tsis hauv Kuv txoj kev xam pom mas, tej ntawd yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab yuav piam sij mus tag ib txhis. (Kuv hais tias cov uas Kuv tsis ua hauj lwm mus ntxiv rau lawm ces yog cov nyob sab nraum Kuv.) Rau ntawm tib neeg mas, txawm lawv yuav xav li cas los xij, lawv yeej xam tsis tau qhov no tawm li, thiab txawm lawv yuav pom meej npaum li cas los xij, lawv yeej pom tsis tau qhov ntawd kom tshab plaws li. Tib neeg tsis tuaj yeem to taub meej meej tau tshwj tsis yog thaum Kuv qhia lawv kom paub thiab qhia kom paub qhov tseeb, thiab taw tes kiag rau lawv. Tshaj qhov no, lawv txhua tus cia li pom qhov ntawd tsis meej ntau zuj zus tuaj lawm, cia li hnov khoob lug lawm thiab, phem zuj zus ntxiv, tias nws tsis muaj txoj hau kev los caum raws lawm—lawv yuav luag zoo li cov tib neeg tuag lawm. Tam sim no, cov tib neeg feem coob (txhais tias yog cov tub hlob tag nrho) yog nyob rau tus yam ntxwv no. Kuv tau taw qhia txog tej yam no meej meej zoo li no lawm, tiam sis cov tib neeg no tsis tig ua dab tsi hlo li thiab tsuas kub siab rau kev xyiv fab sab cev nqaij daim tawv xwb. Lawv tsuas noj thiab lawv pw xwb; lawv tsuas pw thiab noj xwb. Lawv tsis ua tib zoo xav txog Kuv cov lus. Txawm tias thaum lawv tau txais lub zog, los tsuas yog ib pliag xwb; tom qab ntawd, ces lawv rov qab hnov zoo tib yam li qhov qub lawm xwb, yeej hloov pauv tsis tau li, zoo li lawv yeej tsis mloog Kuv hlo li. Tej no yog yam uas ib txwm muaj, cov tib neeg uas siv tsis tau cov uas tsis paub txob paub txhawj li; pom tseeb tias lawv yog cov xav noj lwm tus lub zog nkaus xwb. Muaj ib hnub tom ntej, Kuv yuav tso lawv ib tug zuj zus tseg; txhob txhawj li! Ib tug zuj zus, Kuv yuav xa lawv rov qab mus rau ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Tus Vajntsujplig yeej tsis tau ua dej num rau cov neeg zoo li no, thiab txhua yam lawv ua puav leej los ntawm tej phaj tshab uas lawv tau txais los. Thaum Kuv hais txog cov phaj tshab, Kuv txhais tias cov no yog cov tib neeg tsis muaj lub neej txoj sia, yog Kuv cov neeg ua dej num; Kuv tsis xav tau ib tug ntawm lawv li, thiab Kuv yuav muab lawv tshem tawm (tab sis tam sim no, lawv tseem muaj txiaj ntsig me me thiab). Nej yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav tau mloog! Txhob xav tias Kuv siv koj ces txhais tias Kuv txaus siab rau koj lawm; nws tsis yooj yim npaum ntawd. Yog koj xav kom Kuv txaus siab rau koj, ces koj yuav tsum yog ib tug ntawm cov neeg uas Kuv pom zoo thiab cov uas Kuv ua tau zoo tiav log lawm xwb. Qhov no yog tus neeg siab zoo uas Kuv hlub. Txawm tib neeg hais tias Kuv tau ua ib qho yuam kev lawm los xij, Kuv yeej yuav tsis hloov lus kiag li. Koj puas paub qhov no? Cov uas ua tes dej num yog tej nyuj twm thiab tej nees xwb; lawv yuav yog Kuv cov tub hlob tau li cas? Tej ntawd tsis yog yam tsis muaj qab hau los? Nws tsis yog qhov ua txhaum tej kev cai ntuj tsim los? Leej twg muaj Kuv txoj sia thiab Kuv tus yam ntxwv zoo, cov ntawd yog Kuv cov tub hlob. Qhov no yog ib yam muaj laj thawj; tsis muaj leej twg yuav tsis kam lees nws tau li. Nws yuav tsum zoo li ntawd; tsis li ntawd ces, yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem ua lub luag hauj lwm no tau, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tam rau nws tau. Qhov no tsis yog ib yam tau tshwm sim los ntawm txoj kev xav, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees; Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv. Kuv yog tus muaj hwj chim tshaj, Vajtswv Tus Kheej uas rhuav tsis tau!

Txhua yam uas tsis muaj hnub tib neeg yuav ua tau ntawd ho mus tau muag ntag thiab yooj yim rau Kuv. Tsis muaj leej twg cheem tau li, thiab tsis muaj leej twg hloov pauv tau li. Txhua yam phem tshaj plaws uas nyob hauv lub ntiaj teb no puav leej nyob hauv Kuv ob txhais tes tag nrho lawm, tsis tau hais txog tus dab phem Ntxwgnyoog me me no li. Yog nws tsis yog rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab yog nws tsis yog rau Kuv cov tub hlob, ces Kuv twb muab tus dab phem qub no rhuav pov tseg ntev los lawm thiab ib yam nkaus li tiam deev luag poj luag txiv no uas muaj tej kua lwj ntsw puv npo los ntawm txoj kev tuag. Txawm li cas los xij, Kuv ua raws li qhov tsim nyog, thiab Kuv tsis hais lus yooj yim. Thaum Kuv hais qee yam kiag lawm, ces nws yeej yuav raug ua tau tiav hlo; txawm tias qhov no tsis yog li ntawd los xij, nws yeej ib txwm muaj ib kis ntawm Kuv lub tswv yim, uas yuav ua tiav txhua yam tiav hlo rau Kuv thiab qhib txoj hau kev rau Kuv tej kev ua. Qhov no yog vim hais tias Kuv cov lus yog Kuv lub tswv yim; Kuv cov lus yog txhua yam. Tib neeg yeej tsis to taub tej ntawd tag nrho li, thiab tsis tuaj yeem xam tau tej ntawd tawm li. Kuv nquag hais txog “lub pas hluav taws.” Qhov ntawd txhais tau li cas? Lub pas hluav taws thiab leej faj ho sib txawv li cas? Lub pas hluav taws thiab leej faj yog hais txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, hos lub pas hluav taws ces yog hais txog tag nrho lub ntiaj teb uas nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txhua tus nyob hauv lub ntiaj teb yog zwm rau txoj kev rhuav tshem hauv lub pas hluav taws (qhov ntawd yog, lawv loj hlob qias vuab tsuab ntau zuj zus tuaj thiab, thaum lawv txoj kev qias vuab tsuab tau mus txog ib theem twg lawm, ces lawv yuav raug Kuv rhuav pov tseg ib tug zuj zus, uas Kuv ua tau yooj yim heev los ntawm ib lo lus hais xwb). Kuv txoj kev npau taws yim muaj ntau npaum li cas, ces yim cig nplaim thoob plaws hauv lub pas hluav taws ntau npaum li ntawd. Qhov no hais txog qhov tib neeg ua phem ntau zuj zus li cas. Lub sij hawm thaum Kuv txoj kev npau taws tshwm sim tuaj kuj yog lub sij hawm thaum lub pas hluas taws tawg tuaj thiab; qhov ntawd yog, thaum lub sij hawm uas tag nrho lub qab ntuj khwb piam sij mus tag nrho lawm. Nyob rau hnub ntawd, Kuv lub nceeg vaj thiaj li pom tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab mam li pib ib lub neej tshiab. Qhov no yog qee yam uas tsis ntev xwb twb yuav ua kom tiav lawm. Thaum Kuv hais txog nws xwb, txhua yam cia li pom tiav hlo lawm. Qhov no yog tib neeg qhov kev xam pom rau ntawm yam no, tab sis hauv Kuv qhov kev xam pom mas, tej no twb raug ua tiav tag nrho ua ntej los lawm, vim hais tias rau Kuv ces, txhua yam yooj yooj yim xwb. Kuv hais lus xwb, ces nws cia li raug ua tiav kiag lawm; Kuv hais lus xwb, ces nws raug ua tiav hlo lawm.

Txhua hnub, nej noj Kuv cov lus, zoo siab xyiv fab rau txoj kev noj tsau npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, haus dej los ntawm Kuv tus dej cawm siav, thiab de tej txiv hmab txiv ntoo ntawm Kuv tsoob ntoo cawm siav. Yog li ces, txoj kev noj tsau npo rau hauv Kuv lub tuam tsev yog dab tsi? Kuv tus dej cawm siav yog dab tsi? Tsob ntoo cawm siav yog dab tsi? Cov txiv hmab txiv ntoo cawm siav yog dab tsi? Txawm tias tej kab lus no yuav yog yam uas ib txwm paub los xij, tib neeg txhua tus, cov uas feeb tsis meej, yeej tsis nkag siab hlo li. Lawv hais tej lus ntawd yam tsis ceev faj li, siv tej lus ntawd yam tsis ua tib zoo xav txog li, thiab siv tej lus ntawd raws siab xav. Txoj kev noj tsau npo rau hau lub tuam tsev ntawd tsis yog hais txog cov lus uas Kuv tau hais lawm los sis tsis yog txoj hmoov hlub uas Kuv tau muab rau nej lawm. Yog li ces, nws txhais tau li cas tiag tiag? Txij puag thaum ub los lawm, yeej tsis muaj leej twg keev muaj hmoo txaus los zoo siab xyiv fab rau txoj kev noj tsau npo rau hauv Kuv lub tuam tsev li. Tsuas yog nyob rau thaum tiam kawg nkaus xwb, hauv Kuv cov tub hlob, tib neeg thiaj li tuaj yeem pom tau tias txoj kev noj tsau npo rau hauv Kuv lub tuam tsev yog dab tsi. “Lub tuam tsev” nyob hauv kab lus no yog hais txog rau Kuv tus neeg; nws hais txog rau Roob Xi-oo, Kuv qhov chaw nyob. Yog tsis muaj kev tso cai los ntawm Kuv, ces tsis muaj leej twg nkag los los sis tawm tau ntawm lub chaw no mus li. “Txoj kev noj tsau npo” yog hais txog dab tsi? Nws hais txog qhov koob hmoov uas muaj peev xwm kav nrog Kuv rau hauv lub cev. Muab hais kom dav dav ces, qhov no yog hais txog qhov koob hmoov ntawm cov tub hlob txoj kev muaj peev xwm kav nrog Kuv rau hauv lub cev, thiab to taub qhov no tsis nyuaj li. Cov dej ntawm tus dej cawm siav muaj ob lub ntsiab lus: Lub ntsiab lus ib, ces nws hais txog cov dej muaj sia uas ntws tawm hauv Kuv nruab siab los—qhov ntawd yog, txhua txhua lo lus uas tau hais tawm hauv Kuv lub qhov ncauj los. Lwm lub ntsiab lus, ces nws hais txog lub tswv yim thiab txoj kev xav uas txhawb Kuv tej kev ua, nrog rau yam uas Kuv yog thiab yam uas Kuv muaj. Kuv cov lus mas muaj tsis paub xaus, tej lus zais tob (thiab tias tej lus zais tob ntawd yuav tsis raug muab zais mus ntxiv lawm raws li tau hais ntawd mas txawv rau yav dhau los lawm, tab tsis thaum muab piv nrog txoj kev nthuav tawm rau sab nraud uas yuav tshwm sim nyob rau yav tom ntej, tej lus zais tob ntawd yeej tseem zais. Nyob rau ntawm no, “kev raug zais” tsis yog yuav tsum muaj xwb xwb; nws yog feem muaj feem xyuam nrog xwb). Muab ua lwm lo lus hais ces, cov dej ntawm tus dej cawm siav ntawd yeej ib txwm ntws tas li. Hauv Kuv yeej muaj lub tswv yim mus tag ib txhis, thiab tib neeg tsis tuaj yeem nkag siab txog yam uas Kuv yog thiab yam uas Kuv muaj hlo li; qhov ntawd yog, cov dej ntawm tus dej cawm siav uas yeej ib txwm ntws tas li. Hauv tib neeg txoj kev xam pom, mas muaj ntau hom ntoos, tab sis tsis muaj leej twg keev ntsia tsob ntoo cawm siav no li. Txawm li cas los xij, tsis tas hais txog qhov pom tsob ntoo ntawd hnub no, tib neeg twb tseem cim tsis tau tsob ntoo no—thiab tiam sis, lawv haj tseem hais txog kev noj los ntawm tsob ntoo cawm siav. Nws yog ib qho ruam tiag tiag li! Lawv yuav noj los ntawm tsob ntoo ntawd yam ywj siab hlo! Vim li cas Kuv thiaj li hais tias hnub no tib neeg pom tsob ntoo ntawd tab sis cim tsis tau tsob ntoo ntawd lawm? Vim li cas Kuv thiaj li hais li ntawd? Nej puas to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus? Tus Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau ntawm niaj hnub no yog tus neeg uas Kuv yog, thiab Nws yog tsob ntoo cawm siav. Txhob siv tib neeg tej kev xav phem los ntsuas Kuv. Saib sab nraum daim tawv mas, Kuv tsis zoo li ib tsob ntoo, tab sis koj puas paub tias Kuv yeej yog tsob ntoo cawm siav tiag tiag? Kuv txhua txhua qhov kev mus mus los los, Kuv cov lus hais, thiab Kuv tus xeeb ceem yog cov txiv ntawm tsob ntoo cawm siav, thiab cov txiv ntawd yog Kuv tus tib neeg—lawv yog yam uas Kuv cov tub hlob yuav tsum noj, yog li, thaum kawg, tsuas yog Kuv cov tub hlob thiab Kuv nkaus xwb thiaj li zoo kiag tib yam nkaus. Lawv yuav tuaj yeem ua tau lub neej raws li Kuv thiab ua tim khawv rau Kuv. (Tej no yog ntau yam uas yuav muaj tom qab peb nkag mus rau hauv sab yeeb ceeb lawm. Tsuas yog hauv lub cev nkaus xwb peb thiaj li zoo tib yam nkaus; hauv lub cev nqaij daim tawv, peb yeej yuav luag zoo ib yam, tab sis peb tseem muaj peb tus kheej tej kev nyiam thiab.)

Kuv tsis yog yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim rau hauv Kuv cov tub hlob nkaus xwb, tab sis Kuv kuj tseem yuav nthuav tawm lub hwj chim no rau hauv lawv txoj kev kav tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg thiab. Qhov no yog ib kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm. Tam sim no yog qhov tseem ceeb, thiab tshaj qhov no, ces tam sim no yog theem tig pauv lawm. Thaum txhua yam raug ua tau tiav hlo lawm, nej yuav pom tias Kuv ob txhais tes tab tom ua dab tsi, thiab koj yuav pom tias yuav Kuv npaj li cas thiab Kuv yuav tswj li cas—txawm li cas los xij, qhov no yog ib yam pom tsis meej. Hauv txoj kev kaj ntawm kev mus los hauv txhua txhua lub teb chaw ntawm lub ntiaj teb, nws tsis nyob deb lawm; nws yog qee yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav hauv nruab siab tau thiab, tshaj qhov no, nws yog qee yam uas lawv tsis tuaj yeem pom ua ntej tau. Nej yuav tsum txhob tsis ceev faj los sis tsis quav ntsej li, kom thiaj li tsis plam lub cib fim los txais qhov koob hmoov thiab qhov phaj tshab. Kev cia siab ntawm lub nceeg vaj yog nyob hauv lub zeeg muag lawm, thiab tag nrho lub ntiaj teb tab tom maj mam poob mus rau txoj kev tuag zuj zus lawm. Los ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab los ntawm lub pas hluav taws thiab leej faj, lub suab quaj nyiav nrov tawm plaws los, ua rau tib neeg poob siab ntav thiab ua rau lawv hnov ntshai thiab tsis muaj chaw rau lawv tus kheej nkaum. Leej twg los xij uas raug xaiv rau hauv Kuv lub npe thiab tom qab ntawd raug ntiab tawm lawm ces thaum kawg yuav poob mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Yog li ntawd, ib yam li Kuv tau hais ntau zaus lawm tias, Kuv yuav muab cov uas yuav raug Kuv muab ntiab tawm ntawd pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Thaum tag nrho lub ntiaj teb raug puas tsoog tag lawm, txhua yam uas raug rhuav tshem lawm yuav poob mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj. Muab ua lwm lo lus hais ces, tej no yuav raug muab hloov tawm ntawm lub pas hluav taws mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj. Nyob rau thaum lub sij hawm ntawd, txhua tus twb raug muab txiav txim rau txoj kev rhuav pov tseg mus tag ib txhis (txhais tau tias, tag nrho cov uas nyob sab nraum Kuv) los sis rau cov muaj txoj sia mus tag ib txhis (txhais tau tias, tag nrho cov uas nyob rau hauv Kuv). Nyob rau thaum lub sij hawm ntawd, Kuv thiab Kuv cov tub hlob yuav tshwm tawm los ntawm lub nceeg vaj los thiab nkag mus rau qhov nyob mus ib txhis. Qhov no yog qee yam uas yuav raug ua kom tiav tuaj rau tom qab; txawm tias Kuv yuav tsum tau qhia nej tam sim no los xij, nej yuav tsis to taub. Nej tsuas caum raws tau Kuv txoj kev coj, taug hauv Kuv txoj kev kaj, mus nrog Kuv rau hauv Kuv txoj kev hlub, muaj kev zoo siab xyiv fab nrog Kuv rau hauv Kuv lub tuam tsev, nrog Kuv kav rau hauv Kuv lub nceeg vaj, thiab nrog Kuv tswj kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg nyob hauv Kuv lub chwj chim. Tag nrho txhua yam uas Kuv tau hais los saum toj saud muaj cov koob hmoov tsis paub tag uas Kuv tab tom muab rau nej.

Qhov Dhau Los: Tshooj 101

Ntxiv Mus: Tshooj 103

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No