Tshooj 101

Kuv yuav tsis hlub tshua ib qho me me kiag li rau ib tug neeg twg uas cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg los sis tus uas xav rhuav Kuv cov kev npaj. Txhua tus yuav tsum to taub Kuv lub ntsiab lus los ntawm cov lus Kuv hais, thiab yuav tsum muaj kev nkag siab meej txog qhov Kuv hais txog. Thaum xav txog qhov xwm txheej tam sim no, nej txhua tus yuav tsum tshuaj xyuas nej tus kheej: Nej tab tom ua lub luag hauj lwm dab tsi? Puas yog nej nyob txhawm rau Kuv, los sis puas yog nej ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog? Puas yog nej txhua tus ntawm ko tej kev ua xeeb txawm los ntawm Kuv, los sis los ntawm dab tus phem los? Koj yuav tsum paub meej tag nrho qhov no, yog li thiaj li zam tsis ua txhaum rau Kuv txoj kev cai tswj hwm thiab thiaj ua rau Kuv muaj kev npau taws. Xav rov qab rau yav dhau los, tib neeg ib txwm tsis muab lub siab npuab thiab tsis txaus siab hlo ua zoo rau Kuv; lawv tau saib tsis taus thiab, tshaj qhov ntawd, lawv tau ntxeev siab rau Kuv. Vim cov laj thawj no, cov tib neeg ntawd thiaj li ntsib Kuv qhov kev txiav txim rau niaj hnub nim no. Txawm hais tias Kuv tsuas tshwm sim zoo li ib tug tib neeg xwb los xij, tag nrho cov uas Kuv tsis pom zoo (koj yuav tsum nkag siab Kuv lub ntsiab lus los ntawm qhov no los tias: Nws tsis yog hais txog qhov koj zoo nkauj npaum li cas los sis ntxim nyiam npaum li cas, tab sis qhov Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv koj lawm) yog cov uas yuav raug Kuv muab ntiab tawm. Qhov no mas yog qhov tseeb xwb xwb. Qhov no vim hais tias tej zaum Kuv yuav tshwm sim ua tib neeg nyob rau sab nraud daim tawv, tab sis koj yuav tsum tau saib dhau mus ntawm Kuv qhov kev ua neeg thiaj li paub txog Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj. Raws li qhov Kuv tau hais ntau zaug los lawm hais tias, “Kev ua neeg nyob thiab lub hwj huaj saum qaum ntuj tiav log mas muaj ob ntu faib cais tawm tsis tau ntawm kev ua tiav log ntawm Vajtswv Tus Kheej.” Txawm li cas los, nej tseem tsis to taub Kuv; nej tsuas muab kev tseem ceeb rau nej tus Vajtswv uas pom tsis meej xwb. Nej yog cov neeg uas tsis to taub tej xwm txheej sab ntsujplig. Txawm li ntawd los xij, cov tib neeg zoo li no tseem xav ua Kuv cov tub hlob thiab. Cas tsis paub txaj muag li! Lawv tsis pom lawv tus kheej lub meej mom zoo li cas tiag tiag lau! Lawv twb tsis muaj lub meej mom los ua tau Kuv cov neeg li, yog li ntawd yuav ua li cas lawv thiaj li ua tau Kuv cov tub hlob thiab yuav ua vajntxwv nrog Kuv tau li cas? Cov tib neeg zoo li no tsis paub lawv tus kheej; lawv yog Ntxwgnyoog cov neeg, thiab tsis tsim nyog ua cov ncej nyob hauv Kuv tsev neeg, haj yam tsis tsim nyog ua dej num rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li ntawd Kuv yuav tshem lawv tawm ib tug zuj zus, thiab Kuv yuav nthuav qhia lawv lub ntsej muag tseeb ib tug zuj zus.

Kuv txoj hauj lwm mus ib kauj ruam zuj zus, tsis muaj kev tab kaum thiab tsis muaj kev cuam tshuam ib qho me me li, vim hais tias Kuv tau txais kev muaj yeej thiab vim hais tias Kuv tau ua tus Vajntxwv kav thoob plaws hauv qab ntuj khwb lawm. (Qhov Kuv tab tom hais txog yog suav txij thaum tau kov yeej Ntxwgnyoog los, Kuv thiaj li mam rov qab muaj Kuv lub hwj chim dua tshiab.) Vim Kuv tau txais tag nrho cov tub hlob, cov chij ntawm kev muaj yeej yuav tsa sawv saum lub Roob Xi-oo. Qhov ntawd hais tau tias, Kuv cov tub hlob yog Kuv tus chij muaj yeej, Kuv lub yeeb koob, thiab qhov uas Kuv tau khav; lawv yog lub cim qhia tias Kuv tau ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag, thiab lawv yog txoj hau kev uas Kuv siv ua hauj lwm. (Dhau los ntawm ib pawg tib neeg uas raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tom qab Kuv tau npaj lawv tseg ua ntej, tab sis cov uas rov qab los tuaj Kuv tog ib zaug ntxiv, Kuv ua rau tus zaj loj liab ploog txaj muag thiab kav tag nrho cov tub ntxeev siab.) Kuv cov tub hlob yog qhov chaw uas Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus nyob rau hauv; lawv yog Kuv qhov kev vam meej loj tshaj, tsis muaj peev xwm hloov tau thiab cav tsis tau. Nws dhau ntawm lawv ces Kuv thiaj li ua tiav Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov no yog qhov Kuv hais yav dhau los thaum Kuv hais tias, “Nws dhau los ntawm nej ces Kuv thiaj li ua rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg tig rov los rau ntawm Kuv lub zwm txwv.” Nws kuj yog qhov Kuv tau hais txog thaum Kuv hais cov lus tias, “lub nra hnyav nyob rau nej lub xub pwg.” Paub meej lawm lod? Nej puas to taub? Cov tub hlob yog lub hlaws ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg; vim li no, Kuv ib txwm tsis coj mos muag rau pawg neeg no, thiab Kuv ib txwm qhuab ntuas lawv hnyav (tias qhov kev qhuab ntuas hnyav ua rau muaj tej kev txom nyem nyob hauv ntiaj teb, tsev neeg tsis muaj hmoo, thiab ua rau muaj kev sib tso tseg los ntawm tej niam thiab txiv, tej txiv, tej poj niam, thiab cov me nyuam raug tso tseg—hais luv luv tias, qhov kev sib tso tseg los ntawm lub ntiaj teb thiab sib tso tseg los ntawm lub hnub nyoog), thiab yog vim li no koj thiaj li muaj txoj hmoov zoo tau los rau ntawm Kuv xub ntiag rau niaj hnub nim no. Qhov no yog lo lus teb rau lo lus nug uas nej tau xav txog tas li tias: “Vim li cas lwm tus tib neeg tsis kam txais lub npe no, tab sis kuv ho kam txais?” Tam sim no nej paub lawm pos!

Niaj hnub nim no tsis muaj ib yam dab tsi zoo li yav dhau los lawm. Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau coj tej hau kev tshiab los siv, Kuv txoj hauj lwm haj tseem txawv dua yav dhau los lawm, thiab tam sim no haj tseem tsis tau dua Kuv cov lus hais thiab. Yog li Kuv tau hais zaum tas zaum thiab tias nej yuav tsum ua dej num rau Kuv kom tsim nyog (qhov no tau hais rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num lawm). Txhob saib nej tus kheej tsis zoo, tab sis rau siab ntso caum tiag tiag. Qhov tau txais qee txoj hmoov hlub es tseem tsis xyiv fab hlo thiab lod? Nws tseem zoo dua qhov tiv kev txom nyem rau hauv lub ntiaj teb. Kuv qhia koj! Yog hais tias koj tsis ua dej num rau Kuv kom kawg siab kawg ntsws, thiab dua ntawd yws tias Kuv tau ua tsis ncaj ncees, ces tag kis koj yuav poob mus rau hauv Dab Tuag Teb thiab dab teb. Tsis muaj ib tus neeg twg xav tuag sai—puas yog li ntawd ma? Txawm tias tshuav txoj sia ib hnub ntxiv lawm xwb los yeej yog ib hnub muaj nqis, yog li koj yuav tsum muab koj tus kheej tag nrho fij rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab, tom qab ntawd, tos Kuv qhov kev txiav txim rau koj thiab tos Kuv qhov kev qhuab qhia ncaj ncees tshwm sim rau koj. Txhob xav tias qhov Kuv hais tsis muaj qab hau; Kuv hais tawm los ntawm Kuv txoj kev ncaj ncees los thiab los ntawm Kuv tus moj yam los. Tshaj qhov ntawd, Kuv coj nrog Kuv qhov muaj meej mom tshaj thiab kev ncaj ncees. Tias tib neeg txhua tus hais tias Kuv tsis yog neeg ncaj ncees vim lawv tsis paub Kuv; qhov no yog ib qho kev nthuav tawm meej tseeb ntawm lawv tus moj yam ntxeev siab. Ntawm Kuv tus kheej, tsis muaj qhov zoo siab thiab chim siab; tiam sis, tsuas muaj kev ncaj ncees, kev muaj lub meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab kev npau taws xwb. Lub sij hawm yim dhau mus ntau npaum li cas, nej yim pom Kuv tus moj yam ntau npaum li ntawd. Tam sim no yog theem kev hloov pauv, thiab nej tsuas muaj peev xwm pom ib feem me me ntawm qhov no xwb; nej tsuas muaj peev xwm pom qee yam sab nraud xwb. Thaum Kuv cov tub hlob tshwm sim, Kuv mam li tso cai nej pom txhua yam thiab nkag siab tej txhua nrho. Txhua tus mam li ntseeg rau hauv lawv lub siab thiab hauv lawv cov lus. Kuv yuav kom nej hais lus ua tim khawv rau Kuv, qhuas Kuv mus tag ib txhis, thiab cev lus qhuas Kuv mus tag ib txhis. Qhov no yog qhov uas zam tsis dhau, thiab tsis muaj leej twg hloov tau. Cov tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau tej ntawd, tsis tas hais txog qhov ntseeg tej ntawd li.

Cov neeg uas yog cov tub hlob muaj kev nkag siab meej tseeb ntxiv rau lub zeem muag, thiab lawv txoj kev hlub rau Kuv loj hlob tshaj qub tuaj lawm. (Qhov no tsis yog kev hlub zoo tiag, uas yog Ntxwgnyoog txoj kev sim siab ntawm Kuv thiab qee yam uas yuav tsum pom tshab plaws. Vim li no, yav tas los Kuv tau hais tias muaj cov neeg uas khav lawv tej kev ntxim nyiam rau ntawm Kuv xub ntiag. Cov neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog cov tub qhev, kev ntseeg Kuv kom ua rau lawv yog tus txaus nyiam. Tsis txaj muag kiag li! Lawv yog lub hauv paus ntawm cov neeg phem tshaj plaws!) Txawm li cas los xij, cov tib neeg uas lawv tus kheej tsis yog cov tub hlob, dhau los ntawm cov lus uas Kuv tau hais rau lub sij hawm no, rais los tsis meej tseeb ntau zuj zus txog cov zeem muag thiab tau poob txoj kev ntseeg tus neeg uas Kuv yog lawm. Tom qab ntawd, lawv maj mam tsis quav ntsej zuj zus, ces thaum kawg lawv mam li ntog. Cov tib neeg zoo li no pab tsis tau lawv tus kheej. Ntawd yog lub hom phiaj ntawm qhov Kuv hais nyob rau lub sij hawm no; txhua tus yuav tsum pom qhov no (Kuv hais lus rau cov tub hlob), thiab dhau los ntawm Kuv cov lus hais thiab tej kev nqis tes ua, saib mas Kuv txoj kev muaj txuj ci phim hwj. Vim li cas thiaj li hais tau tias Kuv yog tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb, Leej Txiv Nyob Mus Ib Txhis, tias Kuv yog Leej Txiv uas Nyob Mus Ib Txhis, thiab tias Kuv yog Kws Pab Tswv Yim? Piav qhia qhov no los ntawm qhov kev xam pom ntawm Kuv tus kheej, Kuv cov lus hais, los sis los ntawm qhov Kuv ua mas zoo li ntiav heev; tsis tsim nyog yuav muab hais tawm. Qhov laj thawj rau hu Kuv ua tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb yog xeeb los ntawm Kuv lub hwj chim los ua kom tiav cov tub hlob, Kuv qhov kev txiav txim ntawm Ntxwgnyoog, thiab tej koob hmoov tsis muaj kawg uas Kuv tau muab rau cov tub hlob. Muab hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov tub hlob thiaj li tsim nyog hu Kuv ua tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb xwb, vim Kuv hlub Kuv cov tub hlob, thiab lo lus hu ua “Tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb” yuav tsum los ntawm lawv lub qhov ncauj los. Rau ntawm lawv, Kuv yog tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb. Txog rau Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg, ces tsuas paub tias Kuv yog Leej Txiv uas Nyob Mus Ib Txhis xwb. Vim hais tias qhov muaj Kuv cov tub hlob, thiab vim hais tias lawv muaj peev xwm tuav tau lub hwj chim kev ua vajntxwv ua ke nrog Kuv thiab kav tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg (qhov ntawd yog, cov tub thiab cov tib neeg), yog li ntawd cov tub thiab cov tib neeg yuav tsum hu Kuv ua Leej Txiv uas Nyob Mus Ib Txhis—txhais tau hais tias Vajtswv Tus Kheej, uas nyob saum toj cov tub hlob. Kuv yog tus Zoo Tshaj rau cov uas tsis yog cov tub, ntxhais, los sis cov tub hlob. Vim tias qhov zoo tshaj plaws ntawm Kuv txoj hauj lwm, cov tsis ntseeg thiaj li tsis muaj peev xwm pom Kuv kiag li (vim Kuv tau npog lawv lub qhov muag lawm), thiab tsis muaj qhov pom tseeb ntawm Kuv txoj hauj lwm li. Yog li ntawd, rau ntawm lawv, ces Kuv yog tus Zoo Tshaj. Rau ntawm txhua tus dab phem thiab Ntxwgnyoog, ces Kuv yog Kws Pab Tswv Yim, vim hais tias txhua yam uas Kuv ua yuav ua rau lawv txaj muag; tag nrho Kuv tej kev nqis tes ua yog ua rau Kuv cov tub hlob. Txhua kauj ruam ntawm Kuv tej kev ua mas mus tau zoo, thiab Kuv tau txais kev muaj yeej hauv txhua kauj ruam. Tshaj qhov ntawd, Kuv tuaj yeem pom tshab tag nrho Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag thiab siv lawv los ua hauj lwm rau Kuv, muab tej ntawd los tsim ua qho khoom siv ua hauj lwm rau Kuv tej hom phiaj los ntawm sab tsis zoo los. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov Kuv yog “tus Kws Pab Tswv Yim,” uas tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub tau tiav hlo. Txawm li cas los xij, ntawm Kuv tus neeg, Kuv yog tus Tub Vaj Ntxwv ntawm Kev Thaj Yeeb thiab Leej Txiv uas Nyob Mus Ib Txhis, thiab yog tus Kws Pab Tswv Yim thiab tus Zoo Tshaj. Tsis muaj ib yam dab tsi hauv qhov no uas yuav tsis muaj tseeb. Nws yog qhov tseeb uas tsis lees tau thiab hloov pauv tsis tau!

Kuv muaj ntau yam yuav tau hais; tsis sib piv tau yooj yim kos duab li. Yog li ntawd Kuv xav kom nej ua siab ntev thiab tos. Nej ua dab tsi los xij, txhob tso tseg txoj kev mob siab. Vim hais tias yam nej to taub yav dhau los tam sim no qub lawm, nws siv tsis tau mus ntxiv lawm, thiab tam sim no yog lub sij hawm ntawm kev hloov pauv—zoo li kev hloov pauv ntawm pawg tswj kav teb chaws. Vim li no, Kuv xav kom nej hloov nej txoj kev xav thiab tso nej tej kev xav phem tseg. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “hnav tsoos tsho dawb huv ntawm kev ncaj ncees.” Tsuas yog Kuv thiaj li muaj peev xwm piav tau Kuv tus kheej cov lus xwb, thiab tsuas yog Kuv Tus Kheej thiaj li paub txog yam Kuv tau ua xwb. Yog li ntawd, tsuas yog Kuv cov lus nkaus xwb thiaj li tsis muaj qhov tsuas tsis dawb huv thiab yog yam Kuv xav tau du lug, ces yog li ntawd thiaj li tau hnav tsoos tsho dawb huv ntawm kev ncaj ncees. Txoj kev nkag siab ntawm tib neeg lub siab lub ntsws mas tsuas yog kev xav xwb; tib neeg qhov kev nkag siab mas tsis dawb huv thiab tsis muaj peev xwm ua tiav Kuv tej kev xav. Yog li ntawd, qhov Kuv Tus Kheej hais, thiab Kuv Tus Kheej piav qhia, ces qhov no yog qhov Kuv xav tau thaum Kuv hais tias, “Kuv ua tes hauj lwm ntawm Kuv Tus Kheej.” Nws yog ib feem tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tag nrho cov tib neeg yuav tsum muab lub yeeb koob rau Kuv thiab qhuas Kuv. Ntsig txog kev nkag siab Kuv cov lus, Kuv yeej tsis muab lub hwj chim ntawd rau tib neeg, thiab lawv tsis muaj txoj kev paub rau qhov ntawd hlo li. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv cov hau kev ua kom tus dab phem poob ntsej muag. (Yog hais tias tib neeg to taub Kuv cov lus hais lawm thiab tuaj yeem tshawb pom Kuv tej kev xav tau txhua kauj ruam, ces Ntxwgnyoog tuaj yeem tswj tib neeg thaum twg los xij uas nws xav tau, thiab vim li ntawd, lawv yuav tig tawm tsam Kuv thiab tsis muaj hnub yuav tau txais Kuv lub hom phiaj ntawm kev xaiv cov tub hlob. Yog hais tias Kuv nkag siab txhua yam zais tob lawm, ces tus neeg uas Kuv hais cov lus ntawd tsis muaj leej twg nkag siab tau, ces ntshe Kuv, los yuav mag, Ntxwgnyoog looj koov tau ib yam nkaus thiab. Qhov no yog lub laj thawj uas Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Kuv tsis zoo tshaj txhua yam.) Nws tseem ceeb rau txhua tus kom muaj kev nkag siab meej txog qhov tseem ceeb ntawm cov lus no thiab ua raws li Kuv txoj kev coj. Txhob tas zog ua kom to taub cov lus thiab cov lus qhuab qhia txhua yam kom tob los ntawm nej tus kheej.

Qhov Dhau Los: Tshooj 100

Ntxiv Mus: Tshooj 102

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No