Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 103

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws. Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav dim ncav lub sij hawm. Ib txhia tau tuag, ib txhia raug puas ntsoog, thiab ib txhia raug txiav txim. Nws yog ib daim duab txaus ntshai tiag tiag, yam uas yeej tsis muaj leej twg tau pom dua li. Mloog ze ze: Lub suab xob nthe los nrog lub suab quaj nyiav, thiab lub suab no los ntawm Dab Teb los; nws los ntawm dab tuag teb los. Nws yog lub suab iab ntawm cov tub uas ntxeev siab uas raug txiav txim los ntawm Kuv. Cov uas tsis tau mloog yam Kuv hais thiab cov uas tsis tau muab Kuv cov lus coj los xyaum ua raws tau raug txiav txim nhyav thiab tau txais kev foom phem ntawm Kuv kev chim siab. Kuv lub suab yog kev txiav txim thiab kev chim siab; Kuv tsis coj muag rau leej twg li thiab tsis qhia tawm kev hlub tshuas rau leej twg li, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab Kuv yog tus muaj txoj kev chim siab; Kuv yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg. Hauv Kuv, tsis muaj dab tsi zais los sis tsis muaj kev xav dab tsi, tiam sis qhov sib txawv ces, txhua yam yeej qhib siab lug, ncaj ncees, thiab nyob nruab nrab. Vim hais tias Kuv cov tub hlob yeej nyob nrog Kuv rau ntawm lub zwm txwv, tswj kav tag nrho txhua haiv neeg thiab tag nrho cov tib neeg, tej yam no thiab cov tib neeg uas tsis coj ncaj nruab nrab thiab tsis muaj kev ncaj ncees tam sim no yog cov pib raug txiav txim. Kuv yuav tshuaj xyuas lawv ib tug zuj zus, tsis pub kom hla leej twg li thiab nthuav tawm lawv kom tiav log. Vim Kuv qhov kev txiav txim yeej nthuav tawm puv npo thiab tau qhib siab lug lawm, thiab Kuv yeej tsis tau khaws ib yam dab tsi cia li; Kuv yuav muab txhua yam uas tsis raws li Kuv siab nyiam pov tseg, thiab cia nws puas tsuaj mus tag ib txhis rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv yuav cia nws kub mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Kuv qhov kev coj ncaj. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li, thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Kuv cov lus txib.

Cov neeg feem coob tsis quav ntsej Kuv cov lus hais, xav tias cov lus tsuas yog cov lus xwb thiab tias tej yam tseeb uas yog tej yam tseeb xwb. Lawv dig muag tag lawm! Cas lawv tseem tsis paub tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas coj ncaj ncees thiab? Kuv cov lus thiab tej yam tseeb tshwm sim tooj txhij. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb tiag thiab los? Tib neeg tsis nkag siab Kuv cov lus, thiab tsuas yog cov uas raug qhuab qhia thiaj li to taub tiag tiag xwb. Qhov no yog ib qho tseeb. Kiag thaum cov tib neeg pom Kuv cov lus lawm, lawv cia li ntshai lawv tej txuj ci thiab khiav mus nrhiav chaw nkaum tag. Qhov no yaj ham ua rau muaj ntau ntxiv thaum Kuv qhov txiav txim poob los. Thaum Kuv tau tsim txhua yam, thaum Kuv tau rhuav tshem lub ntiaj teb, thiab thaum Kuv ua tiav hlo cov tub hlob lawm—tag nrho tej no yog raug ua tau tiav hlo los ntawm tib lo lus los ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Qhov no vim hais tias Kuv lo lus nws tus kheej yeej yog lub hwj chim ntag; nws qhov kev txiav txim. Nws tuaj yeem hais tau tias tus neeg uas Kuv yog ces yog txoj kev txiav txim ntag thiab lub meej mom vajntxwv; qhov no yog ib yam tseeb uas hloov pauv tsis tau. Qhov no yog ib tug xeeb ceem ntawm Kuv tej kev cai tswj hwm; nws tsuas yog ib txoj hau kev uas Kuv txiav txim rau tib neeg xwb. Hauv Kuv ob lub qhov muag, txhua yam—suav nrog tag nrho cov tib neeg tib si, txhua yam dej num, thiab tag nrho txhua yam—yog nyob hauv Kuv ob txhais tes thiab nyob hauv qab Kuv txoj kev txiav txim. Tsis muaj leej twg thiab tsis muaj ib yam dab tsi muaj lub siab tawv qhawv ua siab phem los sis txhob txwm, thiab tag nrho yuav tsum raug ua tau tiav log raws li cov lus uas Kuv hais. Los hauv tib neeg txoj kev xav phem los, txhua tus ntseeg cov lus ntawm tus neeg uas Kuv yog. Thaum Kuv tus Ntsujplig muab lub suab, txhua tus yeej ua xyem xyav. Tib neeg tsis muaj kev paub me me txog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, thiab lawv tseem iab liam rau Kuv thiab. Kuv qhia rau koj tam sim no tias, leej twg ua xyem xyav rau Kuv cov lus, thiab leej twg xam tias Kuv cov lus tsis tseem ceeb, ces cov neeg no yog cov uas yuav raug rhuav tshem; lawv yog cov tub raug kev puas tsuaj tsis paub kawg. Txij no tuaj yeem pom tias muaj kev yug cov tub hlob tsawg heev, vim hais tias qhov no yog qhov Kuv ua txoj dej num. Li Kuv twb tau hais ua ntej dhau los lawm tias, Kuv ua tau tiav hlo txhua yam uas tsis txav ib tug ntiv tes hlo li; Kuv tsuas siv Kuv cov lus nkaus xwb. Yog li, qhov no, yog lub chaw tso ntawm Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Hauv Kuv cov lus, tsis muaj leej twg tuaj yeem rhiav pom lub hauv paus thiab lub hom phiaj ntawm yam uas Kuv hais. Cov tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tiav hlo qhov no, thiab lawv tsuas ua raws tau thaum Kuv ntaus thawj xwb thiab ua txhua yam mus raws li Kuv txoj kev xav kom haum rau Kuv txoj kev ncaj ncees, ua kom Kuv tsev neeg muaj kev ncaj ncees thiab kev kaj siab, ua neej nyob mus tag ib txhiab ib txhis, thiab ruaj khov thiab tsis ua ywj fab ywj fwj mus li.

Kuv txoj kev txiav txim los rau txhua tus, Kuv tej kev cai tswj fwm yuav txhawb txhua tus, thiab Kuv cov lus thiab Kuv tus kheej raug nthuav tawm rau txhua tus. Qhov no yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau txoj dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig (thaum lub sij hawm no, cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov thiab cov neeg uas yuav ntsib kev txom nyem yeej raug faib nyias rau nyias pab pawg). Kiag thaum Kuv cov lus tshwm sim los, Kuv tau faib cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov, nrog rau cov neeg uas yuav tau ntsib kev txom nyem. Qhov no yeej pom tseeb yam li lub hlaws qe zeb ci, thiab Kuv tuaj yeem pom tag nrho tau tib ntsai muag xwb. (Kuv tab tom hais tias qhov no uas ntsig txog Kuv qhov kev ua neeg nyob; yog li, cov lus no yeej tsis cuam tshuam rau Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm thiab kev xaiv.) Kuv ncig mus raws tej roob thiab tej niam dej ntws thiab rau ntawm tag nrho txhua yam, thoob plaws rau tej chaw ntawm lub qab ntuj khwb, soj qab xyuas thiab yaug txhua thaj chaw kom tej chaw uas tsis huv thiab tej av uas qias vuab tsuab ploj mus tag nrho thiab raug kub hlawv ua ncaig tag nrho tsis seem dab tsi vim los ntawm Kuv cov lus. Rau Kuv ces, txhua yam yooj yim xwb. Yog tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej rau lub ntiaj teb kev rhuav pov tseg, Kuv tuaj yeem muab nws nqos tau los ntawm ib lo lus hais xwb. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis yog lub sij hawm. Txhua yam yuav tsum npaj kom txhij tso ua ntej Kuv yuav ua txoj dej num no kom Kuv txoj kev npaj tsis raug cuam tshuam thiab tsis tab kaum rau Kuv txoj kev cawm tib neeg. Kuv paub tias yuav ua qhov no kom muaj qab hau tau li cas: Kuv muaj Kuv lub tswv yim, thiab Kuv muaj Kuv tus kheej tej kev npaj. Cov tib neeg yuav tsum tsis txav ib tug ntiv tes hlo li; ceev faj kom txhob raug tua tuag los ntawm Kuv txhais tes. Qhov no yeej tau txhawb Kuv tej kev cai tswj fwm lawm. Los ntawm qhov no tuaj yeem pom tej kev puas tsuaj loj ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm, nrog rau cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa tej ntawd, uas muaj ob sab rau lawv: rau ntawm ib sab, Kuv yuav tua tag nrho cov uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav thiab cov uas txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm; rau ntawm lwm sab, hauv Kuv qhov kev chim siab Kuv foom phem rau tag nrho cov uas ua txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm. Ob qho tshwm sim no yog yam tsis muaj tsis tau, thiab yog cov hauv paus ntsiab lus txhawb rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Txhua tus yuav tsum raug tswj raws li ob qho hauv paus ntsiab lus no, yog tsis muaj kev xav, txawm ib tug neeg yuav coj ncaj npaum li cas los xij. Qhov no yeej txaus los qhia txog Kuv txoj kev ncaj ncees, Kuv lub meej mom vajntxwv, thiab Kuv txoj kev chim siab, uas yuav kub tag nrho txhua yam saum lub ntiaj teb, tag nrho txhua yam thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas tsis haum nrog Kuv txoj kev xav. Hauv Kuv cov lus yog yam zais tob uas tseem nkaum, thiab kuj nyob hauv Kuv cov lus, nws muaj yam zais tob uas twb raug nthuav tawm lawm. Yog li, raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob hauv tib neeg lub siab, yuav tsis nkag siab Kuv cov lus tau mus tag ib txhiab ib txhis, thiab piav tsis tau Kuv lub siab tau mus tag ib txhiab ib txhis. Ntawd yog qhov uas, Kuv yuav tsum rhuav tshem tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav tawm. Qhov no yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Kuv yuav tsum ua nws kom mus raws li txoj hau kev no thiaj li muab tau Kuv cov tub hlob thiab ua kom tau tiav hlo tej yam uas Kuv xav ua.

Lub ntiaj teb tej kev puas tsuaj loj hlob zuj zus txhua hnub, thiab hauv Kuv lub tuam tsev, tej kev puas tsuaj phem suav hnub muaj kev rhuav tshem loj hlob zuj zus tuaj. Tib neeg yuav tsis muaj chaw nkaum li, tsis muaj chaw zais lawv tus kheej li lawm tiag tiag. Vim hais tias txoj kev hloov pauv tab tom tshwm sim tam sim no lawm, tib neeg tsis paub tias lawv yuav hla dhau lawv kauj ruam tom ntej tau li cas. Qhov no yuav tshwm sim meej tom qab Kuv txoj kev txiav txim lawm. Nco ntsoov! Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv txoj dej num, thiab nws yog txoj hau kev uas Kuv ua dej num. Kuv yuav txhawb txhua tus ntawm Kuv cov tub hlob tib tug dhau tib tug zuj zus, thiab txhawb tsa lawv ib kauj ruam zuj zus; rau cov ua Vajtswv tes dej num, Kuv yuav rho tawm thiab tso lawv tseg txhua tus, ib tug zuj zus. Qhov no yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tom qab txhua tus ua Vajtswv tes dej num raug nthuav tawm lawm, Kuv cov tub hlob kuj yuav raug nthuav tawm ib yam nkaus thiab. (Rau Kuv, qhov no yog yam yooj yim tshaj plaws. Tom qab lawv hnov Kuv cov lus lawm, tag nrho cov ua Vajtswv tes dej num yuav maj mam thim mus ua ntej txog qhov kev txiav txim thiab hawv rau Kuv cov lus, thiab tsuas yog Kuv cov tub hlub nkaus xwb thiaj tseem nyob li qhov qub. Qhov no tsis yog qee yam yeem siab, los sis tsis yog qee yam uas tib neeg yuav tuaj yeem hloov tau; feem ntau, nws yog Kuv tus Ntsujplig ua dej num rau hauv tib neeg.) Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej nyob deb, thiab nej yuav tsum, muaj qee yam peev xwm nkag siab nws los sab hauv zeeg sij hawm no ntawm Kuv txoj dej num thiab Kuv cov lus. Vim li cas Kuv thiaj hais ntau heev li, nrog rau twv tsis tau tus yam ntxwv ntawm Kuv cov lus hais, yog cov uas tib neeg xav tsis txog. Kuv hais lus rau Kuv cov tub hlob nrog lub suab kaj siab lug, hlub tshua, thiab hlub (vim hais tias Kuv yeej ib txwm qhia cov tib neeg no, thiab Kuv yuav tsis tso lawv tseg, vim Kuv tau npaj lawv tseg ua ntej lawm), hos Kuv saib thiab txiav txim hnyav heev rau lwm cov tib neeg uas tsis yog Kuv cov tub hlob, ua kom lawv hnov ntshai xwm yeem kom mus txog theem uas lawv lub hlwb nyob rau ntawm txoj dej num tas li. Thaum qhov xwm txheej raug tsim kho mus rau ib theem paub tseeb lawm, ces lawv thiaj yuav khiav dim tawm los ntawm tus yeeb yam no tau (thaum Kuv rhuav tshem lub ntiaj teb, cov tib neeg no yuav raug muab tso rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws), tiam sis lawv yeej yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes ntawm txoj kev txiav txim los sis tsoo kom qhov xwm txheej no tawg du lug. Yog li, qhov no yog lawv qhov kev txiav txim; qhov no yog lawv qhov kev rau txim. Thaum hnub uas cov neeg txawv teb chaw los txog, Kuv yuav nthuav tawm cov neeg no, ib tug zuj zus. Cov no yog cov kauj ruam ntawm Kuv txoj dej num. Tam sim no nej puas to taub txoj kev xav txhawb Kuv cov lus hais dhau los ntawm cov lus no lawm? Hauv Kuv qhov kev xam pom, qee yam yeej ua tsis tau puv npo kuj yog qee yam uas ua tau puv npo lawm, tiam sis qee yam uas ua tau puv npo tsis yog qee yam tseem ceeb uas twb raug ua tau tiav hlo lawm. Qhov no yog vim hais tias Kuv muaj Kuv lub tswv yim thiab Kuv txoj hau kev ntawm kev ua dej num, uas yog yam cov tib neeg tsis tuaj yeem paub tau txog. Thaum Kuv ua tau tiav hlo raws li kauj ruam no lawm (thaum Kuv tau nthuav tawm txhua tus phem uas yog cov tawm tsam Kuv lawm), Kuv mam pib kauj ruam tom ntej, vim Kuv txoj kev xav yeej tsis raug tav kev thiab tsis muaj leej twg muaj lub siab tawv qhawv los cuam tshuam Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tawv qhawv los tsim teeb meem tau—lawv yuav tsum paub meej tag nrho txoj hau kev! Cov me nyuam yaus ntawm tus zaj loj liab ploog, cia li hnov Kuv! Kuv tau tuaj tim lub roob Xi-oo tuaj thiab dhau los ua cev nqaij daim tawv rau hauv lub ntiaj teb kom muab tau Kuv cov tub hlob, los ua kom nej leej txiv txaj muag (cov lus no yog tsom ntsoov mus rau tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog), los pab txhawb Kuv cov tub hlob, thiab los kho tej yam uas tsis raug kom raug uas ua rau Kuv cov tub hlob lawm. Yog li ntawd, txhob yog neeg siab phem dua ntxiv lawm; Kuv yuav cia Kuv cov tub hlob saib xyuas nej. Nyob rau yav dhau los, Kuv cov tub raug thab zes thiab raug yuam hnyav, thiab txij thaum Leej Txiv siv lub hwj chim rau Nws cov tub, Kuv cov tub yuav tig los npuab rau hauv Kuv txoj kev hlub puag, yuav tsis raug thab zes thiab raug yuam hnyav mus ntxiv lawm. Kuv tsis yog tsis ncaj ncees; qhov no qhia txog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog “txoj kev hlub rau cov neeg uas Kuv hlub thiab ntxub rau cov neeg uas Kuv ntxub” tiag tiag. Yog nej hais tias Kuv yog tus tsis ncaj ncees, ces nej yuav tsum maj nroos thiab khiav tawm mus. Txhob ua tus tsis paub txaj muag thiab koom noj luag roj hau luag ntshav rau hauv Kuv lub tuam tsev. Koj yuav tsum rov qab mus rau ntawm koj lub tsev nrawm nroos kom Kuv txhob pom koj mus ntxiv lawm. Lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws yog nej txoj hau kev kawg, thiab qhov ntawd yog lub chaw uas nej yuav mus so. Yog nej nyob rau hauv Kuv lub tuam tsev, nws yuav tsis muaj chaw rau nej, vim hais tias nej yog cov tsiaj uas yuav muaj lub nra; nej yog cov twj uas Kuv siv. Thaum Kuv tsis siv nej mus ntxiv lawm, Kuv yuav muab nej pov rau hauv hluav taws kub kom nej kub ua ncaig du lug. Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm; Kuv yuav tsum ua raws li txoj hau kev no, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li qhia txog yam uas Kuv ua dej num thiab nthuav tawm Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv lub meej mom vajntxwv. Qhov tseem ceeb tshaj qhov no ces, tsuas yog txoj kev no nkaus xwb Kuv cov tub hlob thiaj li raug tso cai los kav lub hwj chim nrog Kuv tau.

Qhov Dhau Los: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 88

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No