Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 88

Tib neeg tsuas yog tsis muaj peev xwm xav txog tias qhov uas Kuv rhais ruam tau nrawm npaum li cas: Qhov no yog kev xav tsis thoob uas tau tshwm sim uas tib neeg piav tsis tau. Kuv rhais ruam tau mus txuas ntxiv txij li thaum tsim lub ntiaj teb los, thiab Kuv txoj hauj lwm ib txwm tsis tau nres. Tag nrho lub qab ntuj khwb yuav hloov pauv ib hnub rau ib hnub, thiab tib neeg, ib yam nkaus, hloov tau tas li. Cov no yog txhua feem ntawm Kuv txoj hauj lwm, txhua feem ntawm Kuv txoj kev npaj, thiab tsis tas li ntawd, lawv yog ib qho ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg, thiab tsis muaj tib neeg paub los sis nkag siab txog tej yam no. Tsuas yog thaum Kuv Tus Kheej qhia rau nej xwb, tsuas yog thaum Kuv sib txuas lus nrog nej tim ntsej tim muag xwb, nej puas paub qhov tsawg tshaj plaws; tsis yog li ntawd ces, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm muaj ib lub tswv yim ntawm daim phiaj rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg kiag li. Nov yog Kuv lub hwj chim loj, thiab ntxiv mus, nov yog Kuv cov kev ua hauj lwm uas xav tsis thoob. Cov no yog tej yam uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv. Yog li ntawd, qhov Kuv hais hnub no yuav ua mus, thiab qhov no yuav pauv tsis tau. Tib neeg cov kev xav phem tsis muaj qhov kev paub txog Kuv me me hlo li—lawv txhua tus tsuas yog sib tham yam tsis muaj qab haus xwb! Tsis txhob xav tias koj muaj txaus los yog koj tau txaus siab lawm! Kuv qhia koj qhov no: Koj tseem tshuav kev deb heev yuav tau mus! Ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, nej paub tab sis me ntsis xwb, yog li nej yuav tsum mloog qhov Kuv hais thiab ua txhua yam Kuv qhia nej ua. Cia li ua raws li Kuv xav tau nyob hauv txhua yam, thiab nej yeej yuav tau Kuv cov koob hmoov xwb li; tus twg los xij uas ntseeg yuav tau txais, hos tus twg los xij uas tsis ntseeg yuav tau txais qhov “tsis muaj dab tsi” uas lawv txoj kev xav tshwm sim nyob hauv lawv. Nov yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab, ntxiv mus, nws yog Kuv lub meej mom, Kuv qhov kev npau taws, thiab Kuv li kev rau txim. Kuv yuav tsis cia ib tus neeg twg khiav tawm mus nrog ib qho kev xav los sis kev ua.

Thaum hnov Kuv cov lus lawm, cov neeg feem coob ntshai thiab tshee hnyo, lawv lub ntsej muag ntshaus nrog kev txhawj xeeb. Puas yog Kuv tau ua txhaum koj tiag ma? Nws puas yuav yog tias koj tsis yog tus me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog? Koj txawm ua txuj ua zoo! Koj txawm ua txuj yog Kuv thawj tug tub hlob thiab! Puas yog koj xav tias Kuv dig muag? Koj xav tias Kuv tsis muaj peev xwm paub qhov sib txawv ntawm tib neeg no lod? Kuv yog tus Vajtswv uas tshawb pom neeg lub siab lub ntsws: Nov yog qhov Kuv qhia rau Kuv cov tub, thiab yam uas Kuv kuj tseem qhia nej, cov me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog. Kuv pom txhua yam meej heev, ua rau tsis muaj qhov yuam kev me ntsis li. Yuav ua li cas Kuv thiaj yuav tsis paub txog yam Kuv ua? Kuv paub meej txog qhov Kuv ua! Vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, yog tus Tswv Tsim lub ntuj thiab txhua tsav yam? Vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas tib neeg lub siab lub ntsws? Kuv paub zoo txog txhua tus neeg qhov xwm txheej. Nej puas xav tias Kuv tsis paub yuav ua dab tsi los yog hais dab tsi? Qhov no tsis yog nej kev txhawj xeeb. Ceev faj tsis txhob raug tua los ntawm Kuv txhais tes; nej yuav raug kev txom nyem rau txoj kev ntawd. Kuv cov kev cai tswj fwm tsis zam txim. Nej puas nkag siab? Tas nrho cov saum toj no yog cov feem ntawm Kuv cov kev cai tswj fwm. Txij hnub Kuv qhia lawv rau nej, yog tias nej tau ua txhaum mus ntxiv, yuav muaj kev rau txim pauj, vim yav dhau los nej tsis nkag siab.

Tam sim no Kuv tshaj tawm Kuv cov kev cai tswj fwm rau nej (pib siv txij hnub lawv tshaj tawm, muab txoj hauj lwm kev rau txim sib txawv rau cov neeg sib txawv):

Kuv khaws Kuv cov lus cog tseg, thiab txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes: Tus twg los xij uas tsis tshua ntseeg, tus ntawd yeej yuav raug tua pov tseg. Tsis muaj chaw rau kev ua twb zoo xav txog; lawv yuav raug muab tua pov tseg kiag tam sim ntawd, kom tshem tau Kuv lub siab ntxub. (Txij no mus tau paub tseeb tias txhua tus uas raug tua yuav tsum tsis yog mej zeej hauv Kuv lub teb chaws, thiab yuav tsum yog Ntxwgnyoog caj ces.)

Ua thawj cov tub hlob, nej yuav tsum ua nej txoj hauj lwm thiab ua kom tiav nej tes dej num kom zoo, thiab tsis ua qhov tsis zoo. Nej yuav tsum muab nej tus kheej zwm rau Kuv cov kev npaj cawm tib neeg, thiab txhua qhov chaw uas nej mus, nej yuav tsum ua tim khawv zoo rau Kuv thiab qhuas Kuv lub npe. Tsis txhob ua tej yam txaj muag; ua piv txwv rau Kuv txhua tus tub thiab Kuv cov neeg. Tsis txhob ua neeg quav yeeb quav tshuaj ib zaug li: Koj yuav tsum nco ntsoov tshwm ua ntej txhua tus neeg muaj lub koob meej ntawm thawj cov tub, thiab tsis txhob ua li tus qhev; hloov qhov no, koj yuav tsum mus tom ntej yam tsa tob hau siab ntshuas. Kuv hais kom nej qhuas Kuv lub npe, kom tsis txhob ua rau Kuv lub npe poob ntsej muag. Cov neeg uas yog cov tub hlob muaj lawv tus kheej lub luag hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem ua txhua yam. Nov yog lub luag hauj lwm uas Kuv muab rau nej, thiab nws tsis yog yuav tsum yog zam. Koj yuav tsum fij tag nrho nej tus kheej lub siab, nrog tag nrho nej lub siab ntsws thiab nej lub zog, ua kom tau raws li qhov uas Kuv tau muab rau nej.

Txij hnub no mus, thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, lub luag hauj lwm ntawm kev saib xyuas tag nrho Kuv cov tub thiab tag nrho Kuv cov neeg yuav raug muab rau Kuv cov tub hlob los ua kom tiav, thiab Kuv yuav rau txim txhua tus uas tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab thiab lub ntsws los ua kom tiav. Nov yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis zam thiab tsis ua yooj yim rau leej twg tab txawm yog Kuv cov tub hlob los xij.

Yog muaj ib tug twg ntawm Kuv cov tub los sis hauv Kuv cov neeg uas thuam thiab saib tsis tau ib tug ntawm Kuv cov tub hlob, Kuv yuav rau txim hnyav heev rau lawv, rau qhov Kuv cov tub hlob yug sawv cev rau Kuv Tus Kheej; qhov uas ib tug ua rau lawv, lawv ua ib yam li ntawd rau Kuv. Nov yog qhov hnyav tshaj ntawm Kuv li kev cai tswj fwm. Kuv yuav tso Kuv cov tub hlob los, raws li lawv lub siab xav, siv Kuv txoj kev ncaj ncees tawm tsam ib tug ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas ua txhaum txoj cai no.

Kuv yuav maj mam tso tseg txhua tus uas hwm txog Kuv tsis zoo thiab tsuas yog tsom rau Kuv cov zaub mov, khaub ncaws thiab pw tsaug zog nkaus xwb, tsuas yog koom nrog rau Kuv qhov xwm txheej sab nraud xwb thiab tsis muaj kev xav txog rau Kuv lub nra, thiab tsis quav ntsej los ua lawv txoj hauj lwm kom raug. Qhov no yog qhia ncaj qha mus rau txhua tus neeg uas muaj lub pob ntseg.

Leej twg los xij uas ua tiav kev ua hauj lwm rau Kuv yuav tsum mloog lus yam tsis muaj kev yws daws dom. Ceev faj, los sis tsis yog li ntawd Kuv yuav txhem koj tawm. (Nov yog tsab kev cai lij choj ntxiv.)

Kuv cov tub hlob yuav tsum txais tus nqaj hlau txij no mus thiab pib siv Kuv txoj cai los tswj fwm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, los taug kev nrog txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab los ua Kuv txoj kev txiav txim, kev ncaj ncees, thiab hwj chim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg. Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg yuav ntshai Kuv, qhuas Kuv, txhawb Kuv lub siab, thiab qhuas Kuv yam tsis tso tseg hlo li, vim Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau ua tiav lawm thiab Kuv cov tub hlob tau los nrog Kuv kav.

Nov yog ib feem ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm; tom qab no, Kuv yuav qhia lawv rau nej thaum kev ua hauj lwm pib ua mus. Los ntawm txoj cai tswj fwm saum toj saud, nej yuav pom qhov nrawm uas Kuv ua Kuv li hauj lwm, thiab seb Kuv txoj hauj lwm tau mus txog theem twg lawm. Qhov no yuav yog kev lees paub.

Kuv twb txiav txim rau Ntxwgnyoog lawm. Vim yog Kuv lub siab xav tsis muaj qhov kawg thiab vim Kuv cov tub hlob twb tau txais yeeb koob nrog Kuv lawm, Kuv twb tau siv Kuv txoj kev ncaj ncees thiab hwj chim nyob hauv ntiaj teb thiab txhua yam uas yog Ntxwgnyoog li lawm. Kuv tsis tsa ntiv tes los sis mloog zoo Ntxwgnyoog lawm (vim tias nws tsis tsim nyog los nrog Kuv tham). Kuv tsuas yog ua yam uas Kuv xav ua. Kuv txoj hauj lwm mus tau yooj yim, ib kauj ruam zuj zus, thiab Kuv lub siab xav nthuav dav mus thoob lub ntiaj teb. Qhov no tau ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag ib qib, thiab nws tau raug rhuav tshem tag nrho, tab sis qhov no nws tsis tau ua tiav qhov Kuv lub siab xav. Kuv kuj tseem pub Kuv cov tub hlob los ua raws li Kuv txoj cai tswj fwm rau lawv. Ib qho, uas Kuv tso Ntxwgnyoog pom yog Kuv txoj kev npau taws rau nws; lwm qhov, uas Kuv cia nws pom yog Kuv lub yeeb koob (pom tias Kuv cov tub hlub yog cov ua tim khawv zoo tshaj plaws rau Ntxwgnyoog txoj kev poob ntsej muag). Kuv tsis rau txim rau nws los ntawm tus kheej; tab sis, Kuv tso Kuv cov tub hlob siv Kuv txoj kev ncaj ncees thiab hwj chim. Vim tias Ntxwgnyoog tau ua phem rau Kuv cov tub, tsim txom Kuv cov tub, thiab caij tsuj Kuv cov tub, hnub no, tom qab nws txoj hauj lwm tiav lawm, Kuv yuav cia Kuv cov tub hlob uas muaj hnub nyoog los txhem nws tawm. Ntxwgnyoog tsis muaj hwj chim tawm tsam txoj kev piam sij. Kev tuag tes tuag taw ntawm txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yog qhov tim khawv zoo tshaj plaws; cov neeg sib ntaus sib tua thiab cov teb chaws ua tsov ua rog yog qhov qhia tau tseeb ntawm kev poob ntawm Ntxwgnyoog lub teb chaws. Qhov laj thawj uas Kuv tsis tau ua rau pom muaj tej cim dab tsi thiab txuj ci phim hwj dab tsi yav dhau los yog los ua kom Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua kom ntxiv yeeb koob rau Kuv lub npe, ib kauj ruam zuj zus. Thaum Ntxwgnyoog raug rhuav tshem tiav tas, Kuv pib qhia Kuv lub hwj chim: Qhov uas Kuv hais dhau los muaj sia nyob, thiab tej yam dhau ntuj tsim uas tsis haum nrog tib neeg cov kev xav phem yuav raug ua tiav (cov no hais txog cov koob hmoov yuav los tsis ntev tom ntej no). Vim tias Kuv yog tus Vajtswv uas muaj tiag Tus Kheej thiab Kuv tsis muaj kev cai tswj fwm, thiab vim Kuv hais lus raws li cov kev hloov pauv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, qhov uas Kuv tau hais yav dhau los teem ceeb siv rau tam sim no. Tsis txhob tuav rawv koj cov kev xav phem! Kuv tsis yog tus Vajtswv uas ua raws tej kev cai tswj; ntawm Kuv, txhua yam tag nrho yog ywj pheej, hloov pauv chaw, thiab tso tawm. Tej zaum qhov uas tau hais tas nag hmo yog qub siv tsis tau rau hnub no, los yog tej zaum nws yuav raug pov tseg nyob rau hnub no (txawm li cas los xij, Kuv txoj cai tswj fwm, txij li lawv tau tshaj tawm, yuav tsis hloov). Cov no yog cov kauj ruam hauv Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tsis txhob tuav rawv cov kev cai tswj fwm. Txhua hnub muaj ib qho kaj tshiab thiab muaj kev qhia tshwm tshiab, thiab ntawd yog Kuv txoj kev npaj. Txhua hnub Kuv txoj kev kaj yuav qhia tawm hauv koj thiab Kuv txoj kev kaj yuav tawm mus rau hauv lub qab ntuj khwb. Nej puas nkag siab? Nov yog koj tes dej num, lub luag hauj lwm uas Kuv tso rau koj. Koj yuav tsum tsis txhob tso nws tseg ib pliag li. Kuv yuav siv mus txog thaum kawg cov neeg Kuv pom zoo, thiab qhov no yuav tsis hloov. Vim Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, Kuv paub tus neeg twg yuav tsum ua yam twg, hom neeg twg yog tus neeg muaj peev xwm ua yam twg. Qhov no yog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Qhov Dhau Los: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 15

Ntxiv Mus: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 103

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No