Tshooj 104

Txhua tus tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam uas nyob rau sab nraum Kuv lawm yuav ploj mus tsis tshuav ib yam dab tsi li lawm, hos txhua tus tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam uas nyob rau hauv Kuv yuav tau txais txhua yam los ntawm Kuv thiab nrog Kuv tau yeeb koob, nkag mus rau hauv Kuv lub Roob Xi-oo, nkag mus rau hauv Kuv qhov chaw nyob, thiab nrog Kuv nyob mus ib txhis li. Thaum chiv keeb Kuv tsim txhua yam, thiab thaum kawg Kuv yuav ua kom Kuv tes hauj lwm tiav. Kuv kuj yuav nyob thiab ua Vajntxwv kav mus ib txhis li thiab. Nyob rau thaum lub caij muaj kev cuam tshuam, Kuv kuj coj thiab txib tag nrho lub qab ntuj khwb thiab. Tsis muaj leej twg txeeb tau Kuv txoj kev muaj cai mus li, vim rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntag. Tsis tas li ntawd xwb, Kuv muaj lub hwj chim los muab Kuv txoj kev muaj cai rau Kuv cov tub hlob kom lawv thiaj li nrog Kuv kav tau. Tej no yuav nyob mus ib txhis li, thiab yeej yuav hloov pauv tsis tau li. Nov yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. (Txhua qhov chaw uas Kuv tham txog Kuv txoj kev cai tswj fwm, yog Kuv tab tom hais txog yam tshwm sim nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj thiab yam yuav nyob mus ib txhis thiab yeej hloov pauv tsis tau li.) Txhua tus yuav tsum ntseeg kom kawg siab ntsws, thiab yuav tsum pom Kuv lub hwj chim loj nyob rau hauv cov uas Kuv hlub. Tsis muaj leej twg ua tau rau Kuv puas koob puas npe li; leej twg ua ces yuav tsum tawm ntawm no mus! Nws tsis yog hais tias Kuv tsis muaj kev hlub tshua li, tiam sis yog koj tsis ncaj ncees xwb. Yog koj ua txhaum Kuv txoj kev qhuab ntuas, ces Kuv yuav tau rhuav tshem koj thiab ua kom koj ploj mus ib txhis li. (Tseeb tiag, txhua yam no yog hais taw ncaj qha mus rau cov tib neeg uas tsis yog Kuv cov tub hlob xwb.) Kuv lub tuam tsev tsis txais tos cov khoom seem txeej zoo li no, yog li ntawd kav tsij maj nroos tawm ntawm no mus! Tsis txhob tos ib feeb li, los sis ib xaws nkoos li! Koj yuav tsum ua li Kuv hais, los sis tsis li ntawd ces Kuv yuav hais ib lo lus los rhuav tshem koj. Koj tsis tas tseem yuav ua xyem xyav li, thiab koj tsis tas tseem yuav sim dag li. Thaum nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, koj hais tej lus tsis muaj qab hau, thiab dag rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Cia li maj nroos tawm mus! Kuv tsis muaj sij hawm rau tej yam zoo li no lawm. (Thaum txog sij hawm ua dej num, cov tib neeg no mam li ua dej num, thiab thaum txog sij hawm tawm mus, lawv mam li tawm mus. Kuv ua txhua yam los ntawm txoj kev ntse, yeej tsis tshaj ib feeb los sis ib xaws nkoos li; yeej tsis muaj ib qho me me li. Tag nrho Kuv tej kev ua puav leej ncaj ncees thiab yog tag nrho xwb.) Txawm li cas los xij, thaum hais txog Kuv cov tub hlob, Kuv yeej ua siab ntev ntev, thiab Kuv txoj kev hlub nej nyob mus ib txhis, ua rau nej nrog Kuv xyiv fab rau tej koob hmoov zoo thiab txoj sia uas nyob ntev dhawv mus ib txhis li. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis ua ib yam phem los sis yuav tsum tau raug Kuv txoj kev txiav txim li lawm. (Qhov no yog hais txog thaum nej pib xyiv fab rau tej koob hmoov lawm.) Qhov no yog txoj koob hmoov thiab lo lus cog tseg mus ib txhis uas Kuv tau cog rau Kuv cov tub hlob thaum Kuv tsim lub ntiaj teb lawm. Nej tsim nyog pom Kuv txoj kev ncaj ncees nyob rau hauv no: Kuv hlub cov uas Kuv twb tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab Kuv ntxub cov uas Kuv twb tau muab tso tseg thiab muab ntiab tawm mus ib txhiab ib txhis lawm.

Yog Kuv cov tub hlob lawm, mas nej txhua tus yuav tsum tuav nej tus kheej tej dej num thiab sawv khov kho rau hauv nej tus kheej tej hauj lwm. Yuav tsum ua cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum uas raug qaws los rau ntawm Kuv lub xub ntiag thiab lees txais Kuv tus kheej txoj kev txheeb xyuas kom nej thiaj li ua tau lub neej raws li Kuv tus yam ntxwv uas muaj yeeb koob thiab kom txoj kev kaj ntawm Kuv lub yeeb koob thiaj li ci ntsa iab tau los ntawm nej lub ntsej muag, kom thiaj li tshaj tawm tau Kuv cov lus hais tawm tawm hauv nej lub qhov ncauj los, kom nej thiaj li kav tau Kuv lub nceeg vaj, thiab kom nej thiaj li tswj tau Kuv cov neeg. Nyob rau ntawm no Kuv hais txog “cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum,” thiab cov lus xws li “raug qaws los.” “Cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum” ntawd yog dab tsi? Raws li tib neeg tej kev xav phem mas, lawv xav hais tias lawv yog thawj pab tib neeg uas raug qaws mus, los sis yog cov kov yeej, los sis cov tib neeg uas yog cov tub hlob. Tej no puav leej yog tej kev ntseeg yuam kev thiab tej kev tshab txhais yuam kev txog Kuv cov lus. Cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum yog cov tib neeg uas tau txais kev nthuav tawm los ntawm Kuv thiab cov uas tau txais txoj kev muaj cai los ntawm Kuv. Cov lus uas hais tais, “siav thawj phaum,” yog hais txog cov uas yog Kuv li, thiab hais txog cov uas Kuv twb npaj tseg ua ntej thiab xaiv tseg lawm. “Siav thawj phaum” tsis txhais hais tias yog “qhov xub thawj ntawm qhov muab tso kom muaj qib muaj duas.” “Cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum” tsis yog tej khoom siv uas noob neej ob lub qhov muag pom. Tej uas hu ua “cov txiv hmab txiv ntoo” no yog hais txog tej khoom uas tso cov tshuaj tsw qab tawm (qhov no yog ib lub ntsiab lus piv txwv); qhov ntawd yog, nws hais txog cov tib neeg uas ua neej tau raws li Kuv, qhia kom pom meej txog Kuv, thiab nrog Kuv nyob mus ib txhis li. Thaum Kuv hais txog “cov txiv hmab txiv ntoo,” yog Kuv hais txog tag nrho Kuv cov tub thiab cov neeg, hos “cov txiv hmab txiv ntoo uas siav thawj phaum” yog hais txog cov tub hlob uas yuav nrog Kuv ua vajntxwv kav. Yog li ntawd, “siav thawj phaum” yuav tsum tau muab piav qhia li yog txoj kev muaj cai; qhov ntawd thiaj li yog nws lub ntsiab lus tseeb. “Raug qaws mus” tsis tau txhais hais tias yog muab tshem ntawm ib qho chaw qis mus tso rau ib qho chaw siab, raws li qhov uas tib neeg xav; qhov ntawd yog ib qho kev xav yuam kev loj heev. “Raug qaws mus” ces yog hais txog Kuv qhov kev xaiv tseg thiab tom qab ntawd mam xaiv. Nws yog hais rau tag nrho cov uas Kuv tau xaiv tseg thiab raug xaiv lawm. Tag nrho cov uas raug qaws mus yog cov neeg uas tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob los sis cov tub, los yog cov uas yog Vajtswv cov neeg. Qhov no mas yeej tsis haum raws li tib neeg tej kev xav phem. Cov uas yuav muaj ib feem nyob rau hauv Kuv lub tsev rau yav tom ntej yog tag nrho cov uas raug qaws los rau ntawm Kuv xub ntiag. Qhov no mas muaj tseeb tshaj plaws li, yeej tsis muaj hnub hloov li, thiab yeej cam tsis dhau hlo li. Nws yog ib qho kev tawm tsam Ntxwgnyoog. Ib tug neeg uas Kuv tau xaiv tseg lawm ces yuav raug qaws los rau ntawm Kuv xub ntiag.

Ib tug ib neeg yuav piav qhia “lub raj xyu dawb huv” li cas? Nej to taub li cas txog qhov no? Vim li cas nws thiaj li hais tias dawb huv thiab hais tias nws twb nrov lawm? Qhov no yuav tsum tau piav qhia los ntawm cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm thiab to taub los ntawm lqhov txheej txheem uas Kuv ua hauj lwm. Lub sij hawm uas tab meeg tshaj tawm Kuv txoj kev txiav txim yog lub sij hawm uas nthuav tawm Kuv tus moj yam rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg. Ntawd yog lub sij hawm thaum lub raj xyu dawb huv nrov. Qhov ntawd yog, Kuv pheej hais tias Kuv tus moj yam mas dawb huv thiab ua txhaum tsis tau, vim li ntawd thiaj li siv lo lus “dawb huv” los piav qhia txog “lub raj xyu.” Los ntawm qhov no los ces thiaj li ua tau pov thawj qhia tias “lub raj xyu” yog hais txog Kuv tus moj yam thiab sawv cev rau yam uas yog Kuv thiab yam uas Kuv muaj. Nws kuj hais tau hais tias Kuv txiav txim txhua hnub, Kuv npau taws txhua hnub, thiab Kuv foom phem rau txhua txhua yam uas niaj hnub tsis ua raws li Kuv tus moj yam thiab. Ces nws hais tau hais tias lub sij hawm uas Kuv txoj kev txiav txim pib ces yog lub sij hawm uas lub raj xyu dawb huv nrov, thiab nws yuav nrov txhua hnub mus li, yeej tsis nres ib pliag thiab tab txawm ib feeb los sis ib xaws nkoos xwb los tsis tsum li. Txij no mus, lub raj xyu dawb huv yuav nrov loj zuj zus tuaj, nrog rau tej kev puas tsuaj uas loj zuj zus tuaj. Muab ua lo lus hais ces, nrog rau txoj kev nthuav tawm txog Kuv txoj kev txiav txim ncaj ncees, Kuv tus moj yam yuav maj mam tab meeg tshwm tuaj, thiab yam uas yog Kuv thiab yam uas Kuv muaj yuav maj mam raug muab ntxiv rau Kuv cov tub hlob. Qhov no yog qhov Kuv yuav ua hauj lwm nyob rau yav tom ntej: Ib qho mas yog, txhawb nqa thiab cawm cov uas Kuv hlub, hos lwm qhov mas yog, siv Kuv cov lus los nthuav txhua tus uas Kuv ntxub tawm. Cia li co ntsoov! Qhov no yog qhov txheej txheem ntawm Kuv tes hauj lwm, cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, uas yeej muaj tseeb tiag. Kuv twb npaj qhov no txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab yeej tsis muaj leej twg hloov pauv tau li.

Tseem muaj ntau ntu ntawm Kuv cov lus uas tib neeg to taub nyuaj, yog li ntawd Kuv thiaj li tau txhim kho Kuv hom kev hais lus thiab cov txheej txheem uas Kuv nthuav tej lus zais tob ntawd tawm kom zoo ntxiv. Qhov ntawd yog, Kuv hom kev hais lus tab tom hloov pauv thiab txhim kho txhua hnub los ntawm tej qauv thiab cov txheej txheem tshiab txhua hnub. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, thiab yeej tsis muaj leej twg hloov pauv tau cov kauj ruam ntawd li. Tib neeg tsuas hais tau thiab ua tau raws li yam Kuv hais xwb. Qhov no yeej yog qhov tseeb. Kuv twb paj haum haum rau Kuv tus neeg thiab Kuv lub cev nqaij daim tawv lawm. Nyob rau hauv txhua txoj kev ua thiab dej num ntawm Kuv txoj kev ua neej puav leej yog ib kis ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj txoj kev ntse. (Vim tib neeg ntiaj teb tsis muaj ib txoj kev ntse kiag li, qhov hais tias cov tub hlob muaj Kuv txoj kev ntse ntawd yog hais txog qhov tseeb uas lawv muaj Kuv tus moj yam lub hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv lawv ntag.) Thaum cov tub hlob ua tej yam ruam ruam, nws yog vim nej tseem muaj tej uas noob neej muaj nyob rau hauv nej xwb. Yog li ntawd nej yuav tsum tshem noob neej txoj kev ruam zoo li no tawm mus, thiab ua yam Kuv nyiam thiab txhob txais yuav yam Kuv ntxub. Leej twg uas los ntawm Kuv los yuav tsum rov qab los nyob rau hauv Kuv, thiab leej twg uas yug ntawm Kuv los yuav tsum rov qab los nyob rau hauv Kuv lub yeeb koob. Cov uas Kuv ntxub yuav tsum raug muab tso pov tseg thiab txiav tawm ntawm Kuv mus ib tug zuj zus. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm; nws yog Kuv txoj kev cawm tib neeg thiab nws yog txoj kev npaj ntawm Kuv txoj kev tsim rau txhiab xyoo. Cov uas Kuv tso pov tseg txhua tus yuav tsum zwm rau thiab tawm ntawm Kuv mus zoo zoo xwb. Vim tej koob hmoov uas Kuv twb muab rau lawv lawm, cov uas Kuv hlub txhua tus yuav tsum qhuas Kuv kom Kuv lub koob lub npe haj yam muaj yeeb koob tuaj, thiab kom thiaj li muab tau txoj kev kaj uas ci ntsa iab ntxiv rau Kuv lub ntsej muag uas ci ntsa iab, kom lawv thiaj li muaj Kuv txoj kev ntse puv npo nyob rau hauv Kuv lub yeeb koob, thiab haj yam qhuas Kuv lub koob lub npe ntxiv nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj uas ci ntsa iab!

Qhov Dhau Los: Tshooj 103

Ntxiv Mus: Tshooj 105

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No