Tshooj 105

Vim ntawm cov hauv paus ntsiab lus uas txhawb Kuv cov lus, thiab vim ntawm tus xeeb ceem hauv yam uas Kuv ua dej num, tib neeg tsis lees txais Kuv; qhov no yog lub hom phiaj uas txhawb Kuv qhov kev hais los ntev lawm (qhov no hais ncaj qha mus rau tag nrho tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog). Qhov no yog lub tswv yim zoo ntawm Kuv txoj dej num; nws yog Kuv txoj kev txiav txim rau tus zaj loj liab ploog. Qhov no yog Kuv lub niam tswv yim, thiab tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav to taub lub nws tau puv npo. Nyob rau txhua theem uas hloov pauv—qhov ntawd, thaum txhua zeeg sij hawm hloov pauv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg—ib txhia tib neeg yuav tsum raug tshem tawm; lawv raug tshem tawm mus raws li qhov qhib duas ntawm Kuv txoj dej num. Qhov no, thiab qhov no nkaus xwb, thiaj yog txoj hau kev uas nyob rau hauv tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg ua hauj lwm. Tom qab Kuv tau muab ib tug zuj zus tshem tawm, cov tib neeg uas Kuv xav muab tshem tawm, dhau ntawd Kuv thiaj pib kauj ruam txuas mus ntxiv ntawm Kuv txoj dej num. Txawm li cas los xij, qhov no yog qhov kev ntiab tawm zaum kawg lawm (thiab qhov no txhais tau tias nyob hauv cov pawg ntseeg hauv Suav Teb), thiab nws kuj yog lub sij hawm thaum muaj cov neeg coob coob yuav raug tshem tawm, thaum lub sij hawm zeeg hloov pauv, txhij thaum tsim lub ntiaj teb los. Tag nrho tej keeb kwm dhau los, txhua lub sij hawm thaum cov tib neeg raug tshem tawm, nws muaj ib feem cia seem tau ua txoj dej num ntxiv rau tom qab. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog tib cov sij hawm yav dhau los; nws huv thiab siv tau zoo. Qhov no yog feem tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj txhij txhua tshaj plaws ntawm tag nrho cov sij hawm. Txawm tias cov tib neeg feem coob, tom qab nyeem Kuv cov lus tag, pheej yuam lub zog qees kom muaj kev ua xyem xyav tawm hauv lawv lub siab mus, thaum kawg lawv kuj tsis muaj peev xwm kov yeej nws thiab, thaum kawg kiag, lawv thiaj ntog nyob rau hauv lawv tej kev nti tawm. Qhov no tsis yog nyob ntawm lawv txiav txim siab, vim hais tias cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm tsis muaj cuab kav khiav dim thiab cov uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej ces Kuv tsuas tsis lees txais xwb. Cov neeg uas Kuv hlub tsuas yog cov uas Kuv xav zoo rau xwb; tsis li ntawd ces, yeej tsis muaj ib tug twg yuav tawm thiab nkag mus rau hauv Kuv lub teb chaws tau yam ywj siab hlo. Qhov no yog Kuv tus qws hlau, thiab qhov no tsuas yog cov lus tim khawv uas muaj zog heev thiab kev tshwm sim ntawm kev ua raws li Kuv txoj cai tswj fwm. Qhov no mas qhov tiag ces tsis yog ib qho uas lam muaj siab hlo xwb. Vim li cas Kuv thiaj tau hais tias Ntxwgnyoog tsis muaj lub hwj chim tawm tsam rau qhov kev puas ntsoog? Thaum xub thawj nws yeej muaj lub zog, tiam sis nws nyob hauv Kuv ob txhais tes; yog Kuv hais kom pw, ces nws yuav tsum pw, thiab yog Kuv hais kom nws sawv los ua dej num rau Kuv, nws yuav tsum sawv los thiab ua txoj dej num rau Kuv, thiab ua kom tau zoo tshaj. Nws tsis yog tias Ntxwgnyoog yeej txaus siab ua qhov no; nws yog Kuv tus qws hlau tswj kav Ntxwgnyoog, thiab tsuas yog nyob hauv txoj kev no nkaus xwb mas nws thiaj li ntseeg hauv lub siab thiab hauv txoj lus. Kuv txoj cai tswj fwm kav nws, thiab Kuv muaj Kuv lub hwj chim loj, yog li Ntxwgnyoog thiaj li yuav tsum tau ntseeg tuag nti xwb; nws yuav tsum raug tsuj rau hauv Kuv qab xib taws, yam tsis muaj kev tawm tsam li. Nyob rau yav dhau los, thaum nws tab tom ua txoj dej num rau Kuv cov tub, Ntxwgnyoog yeej siab tawv tshaj plaws, thiab txhob txwm thab zes lawv, vam tias kev ua li no yuav ua rau Kuv txaj muag thiab hais tau tias Kuv tsis muaj peev xwm. Cas yuav dig muag ua luaj li! Kuv yuav caij tsuj koj mus kom txog hnub tuag! Mus ntxiv; Kuv twv koj kom rov qab ua phem ib zaug ntxiv dua! Kuv twv koj kom saib Kuv cov tub kom txhob muaj nqis dua! Tib neeg yim ncaj ncees ntau npaum li cas, ces lawv yim mloog Kuv cov lus thiab zwm rau Kuv ntau npaum li ntawd, koj yim thab zes thiab cais lawv ntau npaum li ntawd (ntawm no Kuv tab tom hais txog koj qhov kev sib sau ua ke koj tej kev koom tswv yim los teeb tsa ib pawg neeg). Tam sim no koj cov hnub ntawm txoj kev ua phem los txog thaum xaus lawm, thiab ib qho me me zuj zus, Kuv tab tom npaj ua pauj rau koj; Kuv yuav tsis cia koj khiav dhau ib qho hlo li rau yam uas koj tau ua tseg. Tam sim no tsis yog koj—Ntxwgnyoog—uas muaj lub hwj chim ntawd lawm; tiam sis, Kuv tau muab lub hwj chim ntawd rov qab los lawm, thiab lub sij hawm hu Kuv cov tub los rhuav tshem nrog koj twb los txog lawm. Koj yuav tsum mloog hais, thiab txhob tawm tsam ib qho me me kiag li. Txawm tias koj tau coj tus cwj pwm thaum los rau ntawm Kuv xub ntiag yav dhau los zoo li cas los xij, qhov ntawd yuav pab tsis tau koj rau hnub no. Yog koj tsis yog ib tug ntawm cov neeg uas Kuv hlub no, ces Kuv tsis xav tau koj. Txawm tshaj ib tug xwb los yeej tshaj ntau dhau heev lawm ces yuav txais yuav tsis tau; nws yuav tsum npaum li cov uas Kuv tau txiav txim ua ntej tseg los lawm xwb, thiab yim muaj tsawg yim haj yam phem. Ntxwgnyoog—txhob los cuam tshuam! Nws puas yog hais tias Kuv paub tsis meej nyob rau hauv Kuv tus kheej lub siab tias leej twg yog tus Kuv hlub thiab leej twg yog tus Kuv ntxub? Kuv puas yuav tsum muaj koj los ceeb toom qhia rau Kuv? Ntxwgnyoog puas muaj peev xwm yug tau Kuv cov tub? Tag nrho mas ruam ua luaj! Tag nrho mas phem ua luaj li! Kuv yuav muab tag nrho sawv daws pov tseg kom du lug tsis seem hlo li. Txawm tias tib tug xwb los yeej tsis xav tau lawm; txhua tus yuav tsum tawm mus! Txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo twb los txog thaum kawg lawm, Kuv txoj dej num raug ua tiav lawm, thiab Kuv yuav tsum rhuav tshem tag nrho cov tsiaj nyaum thiab phem lim hiam no ploj mus kom tag!

Cov neeg uas ntseeg Kuv cov lus thiab ua raws li tej ntawd yuav tsum yog cov uas Kuv hlub; Kuv yuav tsis tso ib leeg twg ntawm lawv tseg li, thiab Kuv yuav tsis cia ib leeg twg mus li. Yog li, cov uas yog cov tub hlob tsis txhob txhawj. Vim Kuv twb muab rau lawm, tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem nws mus tau, thiab Kuv tau cog lus yuav muab nws rau cov uas Kuv foom koob hmoov rau. Cov uas Kuv tau pom zoo lawm (ua ntej tsim lub ntiaj teb), Kuv foom koob hmoov (niaj hnub no). Qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua dej num, thiab nws kuj yog lub hauv paus ntsiab lus tseem ceeb los txhawb txhua nqe ntawm Kuv txoj cai tswj fwm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau; tsis tuaj yeem muab ib lo lus tso ntxiv rau, los sis tsis muaj cuab kav muab ib kab lus tso ntxiv rau, los sis yeej tsis pub kom hla ib lo lus los sis ib kab lus twg tau li. Hauv yav dhau los Kuv keev hais tias Kuv tus kheej tshwm sim rau nej lawm. Ces, Kuv “tus neeg” yog dab tsi, thiab nws tshwm sim li cas? Qhov no puas yog tus neeg uas yog Kuv mas? Nws puas txhais tias yog txhua kab ntawv uas Kuv hais? Ob qho yam ntxwv no sib cais tsis tau, tsuas ua ib yam me me ua ke xwb; qhov ntawd yog, lawv tsis ua tsis tau ib qhov kev piav qhia kom txhij txhua txog Kuv tus neeg. Kuv tus neeg muaj xws li Kuv cev nqaij daim tawv ntiag tug, Kuv cov lus, thiab nrog rau Kuv txoj kev ua, tiam sis qhov kev piav qhia tau raws nraim tshaj plaws yog Kuv cov tub hlob thiab Kuv yog Kuv tus neeg. Qhov ntawd hais tau tias, ib pawg neeg ntawm cov neeg ntseeg Vajtswv, cov uas tswj thiab tuav lub hwj chim, yog Kuv tus neeg. Yog li, txhua tus ntawm cov tub hlob yog cov tseem ceeb tshaj plaws thiab yog ib feem ntawm Kuv tus neeg, thiab yog li ntawd, Kuv thiaj hais tias kom txhob muaj neeg coob coob (vim yuav coj kev poob ntsej muag los rau Kuv lub npe), los sis, qhov tseem ceeb tshaj qhov ntawd yog muaj tsawg heev (yog li thiaj tsis muaj cuab kav ua kom Kuv tshwm sim tau puv npo). Tshaj qhov no lawm, Kuv hais tas los hais thiab tias cov tub hlob yog Kuv cov ntxim hlub tshaj plaws, Kuv cov uas muaj nuj nqis, thiab txoj kev khov tshwm sim tuaj ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo; tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm ua kom Kuv qhov kev tshwm sim uas zoo tshaj plaws thiab puv npo ntawd tshwm sim tuaj. Kuv Tus Kheej thiaj muaj peev xwm tshwm sim tag nrho ua Kuv tus neeg xwb; tsuas yog nrog cov tub hlob sib koom ua ke xwb Kuv Tus Kheej thiaj yuav hais tias yog ib qhov kev tshwm sim uas zoo tshaj plaws thiab muaj txhij puv npo. Yog li ntawd, Kuv thiaj teeb cov lus txib nruj rau Kuv cov tub hlob, yam tsis hla ib yam li, thiab Kuv hlais thiab tua tag nrho cov khiav tawm mus ntawm Kuv cov tub hlob ntawd mus ib zaug tag los ib zaug thiab; qhov no yog tus cag ntawm tag nrho yam uas Kuv tau hais lawm, thiab yog lub hom phiaj kawg ntawm tag nrho yam uas Kuv tau hais. Tshaj qhov no lawm, Kuv hais tas los hais dua thiab tias lawv yuav tsum yog cov neeg uas Kuv tau pom zoo, cov uas Kuv tus kheej tau xaiv tseg txhij thaum tsim lub ntiaj teb los. Ces, lo lus hais tias “tshwm sim” raug piav qhia tau li cas? Nws puas yog lub sij hawm thaum yus nkag mus rau sab yeeb ceeb? Cov neeg feem coob ntseeg tias nws yog lub sij hawm uas Kuv cev nqaij daim tawv ntawd kiag raug txhawb tsa, los sis lub sij hawm uas lawv tau pom Kuv cev nqaij daim tawv ntawd kiag, tiam sis tag nrho ntawm qhov no yog qhov cuav xwb; nws twb tsis muaj tseeb li. “Tshwm sim,” raws li nws lub ntsiab lus thaum chiv thawj, yeej to taub tsis nyuaj li, tiam sis yuav to taub kom mus raws li Kuv txoj kev xav yog qhov nyuaj dua. Nws hais tau li no tias: Thaum Kuv tsim tib neeg ntiaj teb, Kuv tau tso Kuv qhov zoo rau pawg neeg uas Kuv hlub no lawm, thiab pawg neeg yog Kuv tus neeg. Muab hais ua lwm lo lus, Kuv tus neeg twb tshwm sim los puag thaum ntawd los lawm. Nws tsis yog tias Kuv tus neeg nyuam qhuav tshwm sim tom qab tau txais lub npe no xwb; tab sis, qhov ntawd nws twb tshwm sim tom qab Kuv tau xaiv pawg neeg no ua ntej lawm, vim hais tias lawv muaj Kuv qhov zoo nyob rau (lawv tus yeeb yam tsis hloov pauv, thiab lawv tseem tseem yog ib qho ntawm Kuv tus neeg). Yog li, Kuv tus neeg, suav txij thaum lub sij hawm tsim lub ntiaj teb los txog rau niaj hnub tam sim no, yeej ib txwm tau tshwm sim. Tib neeg feem coob ntseeg txoj kev xav phem tias Kuv cev nqaij daim ntawv kiag yog Kuv tus neeg, uas nws yeej tsis yog li ntawd hlo li; lub tswv yim ntawd tsuas yog muaj tshwm sim tawm tuaj nyob rau hauv lawv tej kev xav thiab tej kev xav phem xwb. Yog Kuv cev nqaij daim tawv kiag nkaus xwb thiaj li yog Kuv tus neeg xwb, ces qhov ntawd tseem tsis tau muaj txaus ua rau Ntxwgnyoog txaj muag. Nws tsis muaj peev xwm yuav muab lub yeeb koob rau Kuv lub npe tau, thiab qhov tseeb nws yuav kev cuam tshuam tsis zoo, yog li ntawd yuav coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab dhau los ua ib lub cim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav kom Kuv lub npe txaj muag mus tag txhua tiam. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas txawj ntse ntawd kiag, thiab Kuv yeej tsis ua tej yam ruam zoo li no.

Kuv txoj dej num yuav tsum muaj qhov ua tshwm sim thiab, tshaj qhov no lawm, Kuv yuav tsum hais cov lus kom muaj kab muaj ke; tag nrho Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm raug hais mus nrog rau Kuv tus Ntsujplig, thiab Kuv hais raws li txhua yam uas Kuv tus Ntsujplig ua. Yog li ntawd, tag nrho yuav tsum, los ntawm Kuv cov lus, hnov tau txog Kuv tus Ntsujplig, pom yam uas Kuv tus Ntsujplig tab tom ua; lawv yuav tsum pom yam uas nws yog kiag yam Kuv xav ua, lawv yuav tsum pom kiag raws li Kuv lus cov txog tej kab ke uas Kuv ua dej num, thiab pom tej keeb laj fai ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg yog dab tsi. Kuv saib tag nrho tus duab ntawm lub qab ntuj khwb: Txhua tus neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua txhia qhov chaw tag nrho poob rau hauv Kuv txoj lus txib. Tsis muaj leej twg yuav tau luag rhuav Kuv txoj kev npaj ua; txhua yam mus zus lawm tom ntej raws ib kauj ruam zuj zus uas Kuv tau hais tseg. Qhov no yog Kuv lub hwj chim loj; qhov no yog lub tswv yim los tswj tuav tag nrho Kuv txoj kev npaj tsim kho. Tsis muaj leej twg to taub tag nrho los sis hais tau meej meej li; txhua yam raug ua tiav los ntawm Kuv tus kheej, thiab rau tswj los ntawm Kuv tus kheej tib leeg xwb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 104

Ntxiv Mus: Tshooj 106

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No