Tshooj 14

Tam sim no, lub sij hawm los ceev zuj zus. Tus Vajntsujplig Dawb Huv siv ntau txoj kev coj peb los rau Vajtswv tej lus. Koj yuav tsum txawm peem kom paub txhua qhov tseeb, yuav tsum dawb huv, thiab muaj siab nyob ze rau ntawm Kuv tiag tiag thiab muaj kev sib koom nrog Kuv, thiab yuav tsis tso cai rau koj tau kev ntsia thiab xaiv. Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua yog ua tsis ntshai tu siab, thiab tsis quav ntsej tias koj yog neeg zoo li cas. Tsuav koj txaus siab nrhiav thiab caum qab raws—txhob pheej hais ub hais no, thiab txhob sib cav sib ceg txog yam koj tau txais los sis yam koj poob lawm—tiam sis nrhiav cuag tshaib thiab cuag nqhis rau kev ncaj ncees, ces Kuv mam li qhia koj. Txawm koj yuav ruam thiab ntse li cas los xij, Kuv tsis tsom ntsoov rau tej no. Kuv saib seb koj siv zog khwv li cas rau yam zoo. Yog koj tuav ruaj rau txoj kev xav phem ntawm tus kheej, tig ua voj voog rau koj lub nyuag ntiaj teb me me, ces Kuv xav tias koj nyob rau qhov kev phom sij…. Kev raug qaws mus yog dab tsi? Kev raug tso tseg txhais li cas? Koj yuav tsum ua lub neej zoo li cas rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Koj yuav ua li cas rau siab nrog Kuv koom tes? Tso tseg koj tej kev xav phem, tshawb kawm txog koj tus kheej, tshem yam npog koj ntsej muag, saib kom pom koj tus kheej meej meej, rov ntxub koj tus kheej, muaj ib lub siab tshaib thiab nqhis nrhiav kev ncaj ncees, ntseeg tias koj tus kheej pauv tsis ntxiv dab tsis li, yeem muab koj tus kheej tso tseg mus, muaj peev xwm tuaj yeem tsum tau txhua yam uas koj ua, nyob tswm seeb zus rau ntawm Kuv xub ntiag, fij kev thov vajtswv kom ntau ntxiv, kub siab hlo vam khom rau Kuv, saib rau Kuv, thiab txhob tsum txoj kev txav ze rau Kuv thiab txoj kev nrog Kuv tham—rau tej nov, nrhiav tau tus yawm sij lawm. Tib neeg sij nyob rau lawv tus kheej, thiab vim li no tsis nyob ntawm Vajtswv xub ntiag.

Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua yeej nyuaj rau tib neeg xav txog, thiab txhua yam nkag mus rau hauv qhov muaj tseeb tiag; tsis xav xav txog los yuav pab tsis tau dab tsi li. Yog koj lub siab thiab kev xav tsis nyob ncaj chaw, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev taug lawm tom ntej. Pib tom hauv paus mus rau hauv ntsis, koj yuav tsum ua zoo saib txhua lub sij hawm, thiab yuav nco ntsoov ceev faj tawm tsam txoj kev tsis ua zoo saib. Tau koob hmoov yog cov uas saib ntsoov thiab tos ntsoov thiab cov uas nyob tswm seeb rau ntawm Kuv xub ntiag! Tau koob hmoov yog cov uas saib ntsoov Kuv rau hauv lawv tej siab, cov uas ua tib zoo mloog Kuv lub suab, cov uas saib ntsoov txhua yam Kuv ua, thiab cov uas muab Kuv tej lus coj los xyaum siv! Lub sij hawm yuav ntws mus tos tsis taus lawm tiag; txhua txhia yam sub tawg sub ntsha yuav nthuav nyaum nyaum, rua lawv tej qhov ncauj lim hiam, ntub ntshav li los noj nej zoo yam li dej nyab. Kuv cov tub! Lub sij hawm los txog lawm! Tsis tau kev rau peb xav mus xav los lawm. Tib txoj kev tawm uas yuav coj nej rov qab kom Kuv tiv thaiv nej ces yog rov los rau ntawm Kuv xub ntiag xwb. Koj yuav tsum muaj lub zog raws me nyuam tub tus xeeb ceem; tsis txhob qaug zog los sis poob siab. Koj yuav tsum raws nraim Kuv tej kauj ruam, tsis txhob xyeej qhov kaj tshiab, thiab, li Kuv hais rau nej kom noj thiab haus Kuv tej lus, koj yuav tsum zwm thiab noj thiab haus raws kev cai. Puas muaj sij hawm rau sawv daws los mus sib ntau los sis sib cav sib cem ua dog ua dig? Koj puas yuav mus ua tsov ua rog yog koj tsis tau noj kom tsau thiab tsis tau txawm peem kom paub qhov tseeb kom txaus txaus? Yog koj xav kom kov yeej kev ntseeg, koj yuav tsum txawm peem kom paub qhov tseeb txaus txaus tso. Noj thiab haus Kuv tej lus ntxiv, thiab muab lawv xav mus xav los ntxiv. Koj yuav tsum twj lij noj thiab haus Kuv tej lus, thiab txav ze rau Vajtswv. Cia qhov no ua ib yam kev ceeb toom rau koj! Koj yuav tsum mloog! Cov uas ntse nrawm yuav tsum tsim dheev sai sai los rau qhov tseeb! Tso tseg tej yam koj tsis yeem cia nrug ntawm koj mus. Kuv qhia koj ib zaug ntxiv tias tej yam zoo li no yeej yuav ua puas rau koj lub neej, thiab lawv tsis muaj nuj nqis li! Kuv vam tias koj yuav cia siab rau Kuv rau tej koj nqis tes ua; tsis li ntawd ces, txoj kev tom ntej ces yog txoj kev tuag—thaum ntawd ne, koj yuav nrhiav txoj kev muaj sia rau qhov twg? Rov thim koj lub siab uas nyiam tsis so tej khoom sab nraud! Rov thim koj lub siab uas tsis mloog luag tej! Yog koj lub neej tsis qoos thiab yog koj raug muab tso tseg lawm, koj puas yog ib tug neeg uas rov dawm koj tus kheej? Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tsis yog li koj xav. Yog koj tso tseg tsis tau koj tej kev xav phem, koj yuav txom nyem thiab poob tej yam tseem ceeb heev. Yog tes dej num no raws li tib neeg tej kev xav phem, koj tus yeeb yam thiab tej kev xav phem qub puas yuav muaj peev xwm tshwm tau rau qhov kaj? Koj puas yuav muaj peev xwm paub tau koj tus kheej? Tej zaum koj xav tias koj dim tej kev xav phem lawm, tab sis zaum no koj txhua yam npeeb ua ntus yuav tshwm los rau qhov kaj. Ua zoo nug koj tus kheej:

Koj puas yog ib tug uas zwm rau Kuv?

Koj puas yeem thiab npaj tso tseg koj tus kheej thiab caum raws Kuv?

Koj puas yog ib tug uas los nrhiav Kuv lub ntsej muag nrog ib lub siab ntshiab huv?

Koj puas txawj txav ze rau Kuv thiab sib tham nrog Kuv?

Koj puas yuav tswm seeb koj tus kheej rau ntawm Kuv xub ntiag thiab nrhiav Kuv txoj kev xav?

Koj puas muab tej lus uas Kuv nthuav tawm rau koj coj los xyaum?

Koj puas yuav ceev tau tus yam ntxwv tsis txawv rau ntawm Kuv xub ntiag?

Koj puas muaj peev xwm pom tau tshab Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias? Koj puas tuaj yeem muab lawv nthuav tawm?

Koj ua zoo xav li cas txog Vajtswv lub nra?

Koj puas yog ib tug uas ua zoo xav txog Vajtswv lub nra?

Koj ua li cas to taub tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv?

Koj ua dej num li cas nrog pab tuav hauj lwm kom cuag ncua hauv Vajtswv tsev neeg?

Koj yuav ua cas ua tim khawv khov kho rau Kuv?

Koj yuav ua li cas ntaus pluav sib nrig sib ntaus uas tsim nyog rau qhov tseeb?

Koj yuav tsum siv sij hawm los muab tej tseeb no xav mus xav los kom txhij kom txhua. Cov lus tseeb no txaus ua tim khawv tias hnub ntawd twb los ze ze kawg nkaus. Koj yuav tsum kho kom koj zoo tag nrho ua ntej tej kev puas tsuaj los—qhov no yog ib yam tseem ceeb heev, ib yam tseem ceeb heev uas yuav maj kub siab yuav tau los daws! Kuv xav kho kom nej zoo tag nrho, tiam sis Kuv pom tias qhov tseeb tiag nej tsis muaj dab tsi khuam los yog tuav tseg. Koj muaj kev siab tawv, tiam sis koj tsis muab siv kom zoo tiag, thiab koj tsis to taub tej yam uas tseem ceeb tshaj; tab sis, tej koj to taub yog tej yam tseem ceeb me me xwb. Ho tseem ceeb li cas rau koj ua twb zoo xav txog tej no? Puas yog nkim sij hawm xwb? Kuv qhia kev ncaj ncees rau nej li no, tiam sis nej tsis zeem tsam txog li; nej tsuas sib cav sib ceg—puas yog Kuv tej kev nyuaj mob siv zog yog nkim pov tseg xwb? Yog nej coj li no xwb, Kuv yuav tsis siv sij hawm los ntxias nej lawm! Kuv hais rau nej yog nej tsis tsim dheev los rau qhov tseeb, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav thim ntawm nej mus! Yuav tsis muab rau nej noj ntxiv lawm, thiab nej yuav ntseeg li cas los nyob ntawm nej pom. Kuv yeej txog siav qhi hais Kuv tej lus no; nej yuav mloog tsis mloog los nyob ntawm nej. Thaum twg sij hawm los txog es nej paub tsis meej, tsis muaj kev mus tom ntej, thiab tsis pom qhov kaj tiag, nej puas yuav liam Kuv? Ntshe twm xeeb pob! Yuav rau txim li cas yog koj tuav ruaj ruaj rau koj tus kheej, yog koj tsis kam tso li? Ntshe koj tes dej num tsuas yog lam ua tag xwb tsis muaj qab hau li? Ntshe yuav txaus tu siab heev thaum uas raug cais tawm thaum kev puas tsuaj tshwm sim los!

Tam sim no yog vuag tseem ceeb heev thaum tsim tsa pawg ntseeg. Yog koj tsis muaj peev xwm npaj siab tiag nrog Kuv tuav hauj lwm kom cuag ncua thiab muab koj tus kheej rau Kuv kom kawg siab kawg ntsws, thiab yog koj tso tsis tau txhua yam tseg, ces koj yuav poob ub no. Koj puas tseem zais tau lwm yam kev xav thiab? Kuv twb qhia rau nej txoj kev zam txim uas yooj yim li no, tos ntsoov nej los lees txim thiab pib dua tshiab. Tiam sis, sij hawm tsis zam rau tej no ntxiv lawm, thiab Kuv yuav tsum ua zoo xav txog lub zeem muag loj. Qhov zoo rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv kev npaj cawm tib neeg, txhua yam txav zog mus rau tom ntej, thiab Kuv tshais kauj ruam taug lawm tom ntej hnub dhau hnub, ib teev dhau ib teev, ib pliag dhau ib pliag—cov raws tsis taus Kuv qab yuav raug tso tseg. Txhua hnub muaj qhov kaj tshiab; txhua hnub muaj puav pheej tshiab ua tiav. Txhua hnub muaj tej yam tshiab tshwm sim, thiab cov ntsia tsis pom qhov kaj yog dig muag lawm! Cov uas tsis caum raws qab yuav raug muab ntiab tawm mus….

Qhov Dhau Los: Tshooj 13

Ntxiv Mus: Tshooj 15

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No