Tshooj 13

Hauv nej tus yam ntxwv tam sim no, nej ua raws li tus kheej cov kev xav phem heev dhau, thiab muaj kev ntseeg kev cai dab qhuas tab kaum loj heev nyob rau hauv nej. Nej tsis tuaj yeem xyaum ua tau hauv sab ntsujplig, nej tsis tuaj yeem to taub Vajntsujplig txoj hauj lwm, thiab nej tsis lees yuav txoj kev kaj. Koj tsis tuaj yeem pom tshav ntuj nyob rau thaum nruab hnub vim tias koj dig muag, koj tsis paub txog tib neeg, koj tsis tuaj yeem tawm ntawm koj “niam thiab txiv,” koj tsis muaj kev thoob tsib tog nrog sab ntsujplig, koj tsis paub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab koj tsis paub yuav noj thiab haus Kuv txoj lus li cas. Nws yog ib qho teeb meem uas koj tsis paub noj thiab haus nws los ntawm koj tus kheej. Txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig ua mus rau yav tom ntej ceev yam xav tsis thoob ib hnub dhau ib hnub; muaj ib txoj kev kaj txhua hnub, thiab tseem muaj tej yam tshiab thiab ntshiab txhua hnub. Txawm li cas los xij, koj tsis to taub txog li. Dua qhov ntawd, koj nyiam ua kev tshawb fawb, koj saib tej yam los ntawm cov kev pom ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam yam tsis tau ua tib zoo xav txog lawv, thiab koj mloog hauv txoj kev xav tsis thoob. Koj tsis mob siab rau thov tiag los ntawm fab ntsujplig, thiab koj tsis saib tuaj rau ntawm Kuv los sis tsis ua tib zoo xav txog ntawm Kuv cov lus kom ntau dua qub. Yog li, txhua yam koj muaj yog cov ntaub ntawv, cov cai, thiab cov kev qhuab qhia xwb. Koj yuav tsum muaj lub tswv yim meej txog kev noj thiab haus Kuv txoj lus, thiab koj yuav tsum coj Kuv txoj lus tuaj nyob rau ntawm Kuv xub ntiag kom ntau zaus ntxiv.

Cov tib neeg niaj hnub no tsis muaj peev xwm tso lawv tus kheej cia; lawv ib txwm xav tias yog qhov yog tas mus li. Lawv daig rau hauv lawv tus kheej lub me nyuam ntuj me me, thiab lawv tsis yog hom neeg zoo. Lawv muaj cov kev xav ua thiab cov hom phiaj uas tsis raug, thiab yog tias lawv ua tsis tseg tsis tu nyob rau hauv cov no, ces lawv yeej yuav raug txiav txim xwb xwb li, thiab, hauv qhov xwm txheej loj, lawv yuav raug tshem tawm. Koj yuav tsum muab kev rau siab rau mus ntxiv hauv kev sib koom nrog Kuv, thiab tsis yog sib koom nrog lwm leej lwm tus uas koj xav koom nrog. Koj yuav tsum muaj kev nkag siab txog cov neeg uas koj sib koom nrog, thiab koj yuav tsum sib koom nrog hais txog teeb meem sab ntsujplig hauv lub neej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tuaj yeem muab txoj sia rau lwm tus thiab them nqi rau lawv qhov muaj tsis txaus. Koj yuav tsum tsis txhob nrog lawv tham ua suab nrov; qhov ntawd yog tus moj yam tsis yog lawm. Hauv kev sib koom, koj yuav tsum muaj kev nkag siab txog ntawm cov teeb meem sab ntsujplig, koj yuav tsum muaj kev txawj ntse, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm nkag siab txog tias muaj dab tsi nyob hauv tib neeg lub siab. Yog tias koj ua dej num rau lwm tus, ces koj yuav tsum yog hom neeg uas tsim nyog, thiab koj yuav tsum sib koom nrog txhua yam uas koj muaj.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws tam sim no yog rau koj los sib koom nrog Kuv, los sib txuas lus kom ze nrog Kuv, los noj thiab haus los ntawm koj tus kheej, thiab los nyob kom ze rau Vajtswv. Koj yuav tsum los nkag siab txog cov teeb meem ntawm sab ntsujplig kom sai li sai tau, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm paub kom meej txog koj qhov xwm ib puag ncig thiab dab tsi tau raug npaj rau hauv koj ib puag ncig lawm. Koj puas muaj peev xwm to taub txog qhov uas Kuv yog? Nws yog qhov tseem ceeb uas koj yuav tsum tau noj thiab haus raws li qhov koj tsis muaj, thiab ua neej nyob raws li Kuv txoj lus! Paub txog Kuv ob txhais tes, thiab tsis txhob yws. Yog koj yws thiab rhuav tshem, koj yuav plam lub cib fim los txais Vajtswv txoj hmoov hlub. Pib los ntawm qhov txav ze rau Kuv: Koj muaj tsis txaus yam dab tsi, thiab koj yuav tsum txav los ze Kuv thiab nkag siab Kuv lub siab tau li cas? Nws nyuaj rau tib neeg txav los ze rau Kuv, vim tias lawv tsis tuaj yeem tso tus kheej pov tseg. Lawv tus cwj pwm yeej ib txwm tsis ruaj khov, tshuab kub thiab txias tsis tu ncua, thiab cov neeg no yuav hnov zoo siab thiab txaus siab rau tus kheej thaum uas lawv tau saj me ntsis piam thaj lawm. Ib txhia neeg tseem tsis tau hnov meej; yam koj hais qhia tau qhov uas koj yog ntau npaum li cas? Nws tau tiv thaiv nws tus kheej ntau npaum li cas, nws qog lwm tus ntau npaum li cas, thiab nws tau ua raws li cov cai tswj ntau npaum li cas? Qhov laj thawj uas koj tsis tuaj yeem to taub los sis nkag siab txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog qhov koj tsis paub yuav txav los kom ze rau Kuv li cas. Nyob rau sab nraud, koj ib txwm xav txog txhua yam, uas vam khom cov kev xav phem ntawm tus kheej thiab ntawm koj lub siab ntsws; koj tshawb nrhiav yam zais ntshis thiab koom nrog cov phiaj xwm me, thiab koj tsis tuaj yeem nqa lawv tawm tuaj rau nraum qhov do. Qhov no qhia tau tias koj tsis tau nkag siab txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig tiag. Yog koj paub tseeb tias ib yam dab tsi tsis yog los ntawm Vajtswv los, yog vim li cas koj thiaj li ntshai sawv ntsug ntsos thiab tsis lees txais nws? Muaj pes tsawg leej tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj twb tsis muaj tus cwj pwm muaj zog npaum li ib tug me nyuam tub muaj lawm thiab.

Lub hom phiaj ntawm txhua yam uas tau npaj tam sim no yog los cob qhia nej kom nej thiaj yuav loj hlob hauv nej lub neej, ua kom nej tus ntsujplig mob siab thiab ntse, thiab los rua nej tsus ntsujplig ob lub qhov muag kom nej thiaj paub txog tej yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam uas yog los ntawm Vajtswv los pab koj los ua dej num nrog rab peev xwm thiab lub nra, thiab kom ruaj khov kho ntawm sab ntsujplig. Txhua yam uas tsis los ntawm Kuv los yeej yog yam qhuav qhawv xwb; lawv tsis pab dab tsi rau koj li, lawv ua rau tsis muaj dab tsi hauv koj tus ntsujplig thiab ua rau koj poob koj txoj kev ntseeg, thiab ua kom koj thiab Kuv sib nrug deb, ua rau koj daig nyob rau hauv koj lub siab ntsws. Ziag no koj muaj peev xwm hla dhau txhua yam hauv ntiaj teb thaum koj nyob rau sab ntsujplig lawm, tab sis kev ua neej nyob hauv koj lub siab ntsws yog raug coj los ntawm Ntxwgnyoog; qhov no ces yog txoj kev tws. Nws yooj yim heev tam sim no: Tsa muag saib Kuv nrog koj lub siab, thiab koj tus ntsujplig yuav loj hlob muaj zog tuaj tam sim ntawd. Koj yuav muaj txoj hau kev los xyaum ua, thiab Kuv yuav coj koj txhua kauj ruam. Kuv cov lus yuav nthuav tawm rau koj txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw. Tsis hais nyob rau qhov twg los sis thaum twg li, los sis xwm ib puag ncig tsis zoo npaum li cas los, Kuv yuav ua rau koj pom meej, thiab Kuv lub siab yuav nthuav tawm rau koj yog tias koj ntsia Kuv nrog koj lub; nyob rau hauv txoj hau kev no, koj yuav khiav taug txoj kev mus lawm tom ntej thiab yeej tsis plam koj txoj hau kev li. Qee tus neeg sim hnov nws txoj hau kev nyob sab nraum daim tawv, tab sis ib txwm tsis tau ua li ntawd nyob rau sab hauv lawv tus ntsujplig li. Lawv yeej tsis tuaj yeem to taub txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Thaum lawv sib koom nrog lwm tus, lawv tsuas haj yam tsis meej pem, tsis muaj txoj hau kev taug thiab tsis paub yuav ua li cas. Cov neeg no tsis paub xyov yog lawv muaj mob dab tsi; tej zaum lawv yuav muaj ntau yam thiab muaj kev nplua nuj puv ntoob nyob sab hauv, tiam sis yog ho muaj txiaj ntsig dab tsi? Puas yog koj yeej muaj ib txoj hau kev taug tiag? Koj puas muaj tej kev pom meej los sis kev tig ras to taub? Koj puas muaj tej kev nkag siab tob? Koj puas tau ua tau nce qib, los sis koj puas tau poob qab? Koj puas tuaj yeem caum qab nrog txoj kev kaj tshiab no? Koj tsis muaj kev zwm rau li; qhov kev zwm rau koj ib txwm hais yeej tsis muaj dab tsi li tab sis yog tham xwb. Koj puas tau ua neej nyob nrog txoj kev mloog lus?

Cov neeg uas qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev txaus siab, kev txaus siab rau tus kheej, thiab kev khav theeb ua teeb meem loj npaum li cas? Yuav muab liam rau leej twg thaum koj tsis tuaj yeem to taub qhov tseeb tau? Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej kom zoo seb koj puas yog ib tug neeg tsim nyog. Puas yog koj cov hom phiaj thiab siab xav tau ua nrog Kuv hauv siab? Puas yog tag nrho koj cov lus thiab cov kev ua tau hais thiab ua tiav rau ntawm Kuv lub xub ntiag? Kuv soj ntsuam tag nrho koj cov kev xav thiab cov tswv yim. Koj tsis hnov tias ua txhaum thiab lod? Koj tso lub ntsej muag cuav rau lwm tus pom thiab koj maj mam ua pa ntawm qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj; koj ua li no los thaiv koj tus kheej. Koj ua qhov no los zais koj qhov kev ua phem, thiab koj tseem xav ib txoj hau kev los thawb qhov kev phem ntawd mus rau lwm tus. Txoj kev tsim txom dab tsi nyob hauv koj lub siab! Xav txog txhua yam koj tau hais lawm. Puas yog nws tsis yog txhawm rau koj tus kheej qhov txiaj ntsig uas, ntshai tsam koj tus ntsujplig yuav los tsim kev puas tsuaj, koj tau zais Ntxwgnyoog thiab ua tub sab yuam nyiag koj cov kwv tij thiab cov muam tej kev noj thiab kev haus lod? Koj muaj dab tsi yuav hais rau koj tus kheej? Koj puas xav tias lwm zaus koj yuav muaj cuab kav them tej kev noj thiab kev haus uas Ntxwgnyoog tau txeeb mus lawm nyob rau lub sij hawm no? Yog li, tam sim no koj pom tseeb; qhov no puas yog qee yam uas koj tuaj yeem them tau? Koj puas tuaj yeem them tau lub sij hawm uas tau ploj mus lawm? Nej yuav tsum ua tib zoo tshuaj xyuas nej tus kheej kom pom txog tias yog vim li cas thiaj tsis muaj kev noj thiab kev haus tau ua tiav nyob hauv ob peb lub rooj sib tham dhau los, thiab leej twg tsim qhov teeb meem no. Koj yuav tsum sib qhia ib leeg rau ib leeg kom txog thaum nws pom tseeb. Yog hais tias tus neeg zoo li no tsis raug txwv kom ntau, ces koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tsis nkag siab, thiab tom qab ntawd nws yuav rov tshwm sim dua. Koj ob lub qhov muag sab ntsujplig raug muab qi lawm; coob tus dhau heev ntawm nej cov ko uas yog neeg dig muag! Ntxiv mus, cov neeg uas pom yog cov uas tsis quav ntsej txog nws. Lawv tsis sawv ntsug thiab hais lus, thiab lawv, tib yam nkaus, kuj dig muag thiab. Cov neeg uas nws pom tab sis tsis hais ib lo lus li yog neeg tsis xav hais lus. Muaj ntau tus ntawm no yog neeg mus tsis taus kev.

Qee tus neeg tsis to taub qhov tseeb yog dab tsi, lub neej yog dab tsi, thiab txoj hau kev yog dab tsi, thiab lawv tsis nkag siab txog sab ntsujplig. Lawv suav tias Kuv cov lus tsuas yog ua qauv xwb. Qhov no yog coj nruj dhau heev lawm. Lawv tsis nkag siab tias kev ris txiaj thiab qhuas tiag yog dab tsi. Qee tus neeg tsis tuaj yeem paub txog yam tseem ceeb thiab yam xub thawj; dua qhov ntawd, lawv tsuas paub txog qhov ob uas tsis tseem ceeb xwb. Cuam tshuam Vajtswv cov kev cawm tib neeg yog txhais li cas? Kev rhuav tshem kev tsim kho ntawm pawg ntseeg yog txhais tau li cas? Cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig yog txhais tau li cas? Tus qhev ntawm Ntxwgnyoog yog dab tsi? Yuav tsum nkag siab kom meej tej kev tseeb no, thiab tsis yog tias pom niag tsis meej xwb. Dab tsi ua rau tsis muaj kev noj thiab haus nyob rau lub sij hawm no? Qee tus neeg xav tias lawv yuav tsum qhuas Vajtswv kom nrov nyob rau hnub no, tab sis lawv yuav tsum qhuas Nws li cas? Puas yog lawv yuav tsum ua li ntawd los ntawm kev hu nkauj thiab seev cev? Puas yog lwm txoj hau kev tsis suav li kev qhuas? Qee tus neeg tuaj sib tham nrog cov kev xav phem tias kev txaus siab qhuas yog txoj hau kev zoo tshaj plaws rau kev qhuas Vajtswv. Tib neeg muaj cov kev xav phem no, thiab lawv tsis quav ntsej rau txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig; qhov tshwm sim kawg ntawm qhov no yog tias kev cuam tshuam tseem tshwm sim tuaj. Tsis muaj kev noj thiab haus nyob rau hauv lub rooj sib tham; nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua. Ntxwgnyoog cov phaj tshab nyob hauv koj lub siab, thiab koj yuav raug liam rau qhov ntawd—rau qhov koj tsis nkag siab tib neeg, thiab koj tsis paub txog Ntxwgnyoog cov tshuaj lom; koj tab tom coj koj tus kheej mus rau txoj kev tuag. Ntxwgnyoog tau dag ntxias koj tag nrho, txog rau qhov koj tsis meej pem kiag li lawm; koj qaug rau cov cawv txiv hmab tsis muaj qab hau, thiab koj ua yuj yees mus mus los los, tsis tuaj yeem tuav txoj kev pom meej, thiab tsis muaj txoj hau kev rau koj txoj kev xyaum ua. Koj tsis noj thiab haus kom raug, koj koom nrog kev sib ntaus thiab sib cav sib ceg, koj tsis paub qhov yog los ntawm qhov tsis yog, thiab koj ua raws leej twg uas yog tus coj. Koj puas muaj tej kev tseeb lawm ma? Qee tus neeg haj tseem tiv thaiv lawv tus kheej thiab tseem koom nrog kev dag ntxias. Lawv koom nrog lwm tus, tab sis qhov ntawd tsuas yog coj lawv mus rau txoj kev tws xwb. Puas yog cov neeg no tau txais lawv cov kev xav, cov hom phiaj, kev mob siab, thiab peev txheej los ntawm Kuv? Koj puas xav tias koj tuaj yeem them tau koj cov kwv tij thiab cov muam rau qhov tseeb uas lawv li kev noj thiab haus tau raug tshem tawm mus lawm? Nrhiav ob peb tus neeg tuaj sib koom ua ke, thiab nug lawv; cia lawv hais lus rau lawv tus kheej: Lawv tau txais dab tsi lawm? Los yog lawv lub plab puv ntoob nrog cov dej tsis huv thiab cov khoom qias neeg, ua rau lawv tsis muaj txoj hau kev tawm ma? Qhov no yuav tsis rhuav tshem pawg ntseeg lod? Txoj kev hlub ntawm cov kwv tij thiab cov muam nyob qhov twg? Koj nyiag tshawb fawb seb leeg twg yog tus yog thiab leej twg tsis yog, tab sis vim li cas koj thiaj li tsis ris ib lub nra rau pawg ntseeg li? Feem ntau, koj ua tau zoo heev hauv kev qw ntawm lub qhov ncauj, tab sis thaum muaj tej yam tshwm sim tiag, koj tsis paub tseeb txog lawv li. Qee tus neeg nkag siab tab sis tsuas yog yws ntsiag to xwb, thaum lwm cov hais yam uas lawv nkag siab tab sis tsis muaj leej twg hais ib lo lus. Lawv tsis paub tias yam dab tsi yog los ntawm Vajtswv los thiab txoj hauj lwm ntawm Ntxwgnyoog yog dab tsi. Nej qhov kev xav sab hauv txog lub neej nyob qhov twg? Nej tsis tuaj yeem paub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig li, thiab nej tsis paub txog nws, thiab nej muaj lub sij hawm nyuaj heev rau los lees yuav tej yam tshiab. Koj tsuas yog lees txais kev ntseeg thiab tej yam uas tsis yog fab kev ntseeg uas ua raws li cov neeg tej kev xav phem xwb. Raws li qhov tshwm sim, koj tawm tsam yam tsis muj qab hau. Muaj pes tsawg tus neeg uas tuaj yeem paub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Muaj pes tsawg tus neeg tau ris ib lub nra hnyav rau pawg ntseeg tiag? Koj puas ris nws ma? Kev hu nkauj yog ib txoj hau kev qhuas Vajtswv, tab sis koj tsis nkag siab tiag txog qhov tseeb ntawm kev qhuas Vajtswv. Tsis tas li ntawd, koj coj nruj heev rau hauv txoj kev koj qhuas Nws. Qhov ntawd tsis yog qhov kev xav phem uas koj muaj lod? Koj pheej niaj hnub tuav rawv tsis tso koj tus kheej cov kev xav phem tseg, thiab koj tsis muaj peev xwm tsom ntsoov rau qhov uas Vajntsujplig yuav ua nyob rau hnub no, tsis muaj peev xwm hnov tau qhov uas koj cov kwv tij thiab cov muam lub siab xav, thiab tsis muaj peev xwm nrhiav Vajtswv lub siab nyiam yam ntsiag to. Koj ua txhua yam nrog txoj kev dig muag; tej zaum koj yeej hu nkauj tau zoo, tab sis qhov txiaj ntsig yog ib yam uas liam qias tag nrho. Qhov ntawd puas yog kev noj thiab kev haus tiag? Koj puas pom tias leej twg yog tus tsim cov kev cuam tshuam tiag? Koj yeej tsis ua neej nyob hauv nrog fab ntsujplig; es, koj tuav ntau yam kev xav phem. Txoj hau kev twg uas yuav los ris ib lub nra rau pawg ntseeg? Nej yuav tsum pom tias txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas mus tau sai dua nyob rau tam sim no. Puas yog koj yuav tsis dig muag yog tias koj tuav rawv ruaj ruaj rau koj tus kheej cov kev xav phem thiab tawm tsam Vajntsujplig txoj hauj lwm? Qhov ntawd tsis yog zoo ib yam li tus yoov tso ya nrau phab ntsa thiab huaj cheej kiv pes lees lod? Yog tias koj ua tsis tseg tsis tu li no, koj yuav raug cuam pov tseg.

Cov uas tau ua tiav ua ntej kev puas ntsoog raug zwm rau Vajtswv. Lawv ua lub neej vam khom rau Khetos, lawv ua tim khawv rau Nws, thiab lawv tau tsa Nws. Lawv yog cov me nyuam tub muaj yeej thiab cov tub rog zoo ntawm Khetos. Nws yog qhov tseem ceeb tam sim no uas koj ua kom koj tus kheej siab tus, txav los kom ze rau Vajtswv, thiab sib koom nrog Nws. Yog koj tsis muaj cuab kav txav los ze rau Vajtswv, koj yuav pheej hmoo raug Ntxwgnyoog ntes mus. Yog tias koj tuaj yeem txav los kom ze rau Kuv thiab sib koom nrog Kuv, ces txhua yam kev tseeb yuav raug muab nthuav tawm rau koj, thiab koj yuav muaj tus qauv los ua neej raws thiab xyaum. Vim koj yog ib tug uas txav los ze rau Kuv lawm, Kuv txoj lus yuav tsis muaj hnub ncaim ntawm koj ib sab mus li, thiab koj yuav tsis yuam kev ntawm Kuv txoj lus mus tas koj lub neej; Ntxwgnyoog yuav tsis muaj txoj hau kev coj koj mus, thiab yuav raug kev txaj muag thiab khiav rov mus nrog txoj kev swb. Yog tias koj saib sab nraum no rau yam uas tab tom ploj mus nyob sab hauv koj lub cev, tej zaum koj yuav pom qee yam ntawm nws, tab sis ntau yam uas koj pom yuav yog cov kev cai thiab tej yam uas koj tsis xav tau. Koj yuav tsum tso koj tus kheej tseg, noj thiab haus Kuv cov lus kom ntau, thiab xav kom zoo txog lawv. Yog tias koj tsis nkag siab tej yam dab tsi, txav los kom ze rau Kuv thiab sib koom nrog Kuv tas li; ua li no, yam uas koj nkag siab yuav muaj tiag thiab muaj tseeb. Koj yuav tsum pib los ntawm kev nyob ze Kuv. Qhov no tseem ceeb heev! Tsis li, koj yuav tsis paub noj thiab haus li cas. Koj tsis tuaj yeem noj thiab haus los ntawm koj tus kheej; tseeb tiag, koj lub siab yeej me dhau heev.

Qhov Dhau Los: Tshooj 12

Ntxiv Mus: Tshooj 14

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa...

Tshooj 5

Lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig ces yog ib qho kev hais qhia kom pom txog tag nrho Kuv tus moj yam. Nej puas to taub? Yog txog qhov no...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No