Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 15

Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tshwm sim rau hauv txhua pawg ntseeg lawm. Yog tus Ntsujplig uas hais; Nws yog hluav taws kub, muaj hwj chim, thiab txiav txim. Nws yog Neeg Leej Tub, hnav ris tsho uas dai mus txog rau hauv Nws ob sab ko taw thiab ib txoj hlab siv kub khi ncig Nws hauv siab. Nws lub taub hau thiab plaub hau dawb zoo li plaub yaj thiab Nws ob lub qhov muag zoo yam nkaus li nplaim taws; Nws ob txhais ko taw zoo xws tooj dag, cuag li tsim tawm hauv cub tawg los thiab Nws lub suab nrov xws li ntau tus dej ntws. Nws tuav hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub thiab hauv Nws lub qhov ncauj, ib rab ntaj ob sab ntse thiab Nws lub ntsej muag ci kub muaj ceem npaum lub lub hnub ci!

Muaj pov thawj pom Neeg Leej Tub lawm thiab Vajtswv Tus Kheej los yeej tab meeg nthuav tawm. Vajtswv lub koob meej tawm tuaj, ci muaj ceem npaum li lub hnub ci. Nws lub ntsej muag muaj koob meej cuag lub teeb ci ntsa iab, leej twg thiaj muaj cuab kav ntsia thiab tawm tsam Nws. Txoj kev tawm tsam yuav poob mus rau kev tuag! Yuav tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me rau yam koj xav hauv koj lub siab li, ib lo lus koj hais tawm twg, los sis ib yam uas koj ua twg. Nej sawv daws yuav nkag siab thiab pom tias nej yog tau tus dab tsi—tsis tau dab tsi li tsuas yog Kuv txoj kev txiav txim xwb! Kuv puas yuav tiv taus thaum nej tsis sib zog noj thiab haus Kuv tej lus, tiam sis tseem cuam tshuam tsis saib thiab rhuav pov tseg Kuv tej kev tsim kho? Kuv yuav tsis ua zoo rau tus neeg zoo li no! Yog hais tias koj tus cuj pwm tseem phem dua no, nplaim taws yuav muab koj hlawv nqos mus! Tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus tshwm sim hauv ib lub cev ntsujplig, tsis muaj ib qho me me ntawm cev nqaij daim tawv los sis roj ntshav uas txuas taub hau mus rau ko taw hlo li. Nws sawv siab tshaj txhua yam hauv qab ntuj khwb, zaum rau saum lub zwm txwv muaj koob meej saum lub ceeb tsheej thib peb, tswj txhua yam! Lub qab ntuj khwb thiab txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog tias Kuv hais li cas, yuav yog li ntawd. Yog tias Kuv tsa dab tsi lawm, ces yuav tsum muaj li ntawd. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taw; nws nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Thaum Kuv lub suab tawm mus, lub ntuj thiab lub teb yuav dua mus thiab yuav ploj mus! Txhua yam yuav hloov dua tshiab; qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau tab sis yog qhov yog. Kuv twb kov yeej lub ntiaj teb lawm, nrog rau txhua tus phem. Kuv zaum ntawm no tham rau nej thiab txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog thiab txhua tus uas muaj txoj sia nyob yuav tsum lees txais.

Lub sij hawm yuav los xaus; txhua yam hauv ntiaj teb no yuav ploj mus thiab txhua yam yuav yug dua tshiab. Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob hnov qab! Tsis muaj qhov tias yuav tsis meej! Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv tej lus yuav nyob! Cia Kuv ntuas nej ib zaug dua ntxiv: Tsis txhob khiav yam tsis muaj qab hau! Sawv los! Hloov siab lees txim thiab txoj kev cawm dim twb los txog lawm! Kuv twb tshwm sim rau ntawm nej lawm thiab Kuv lub suab tau tshwm sim lawm. Kuv lub suab tau tshwm sim rau ntawm nej xub ntiag lawm; txhua hnub nws ntsib koj, tim ntsej tim muag thiab txhua hnub nws huv sis thiab tshiab. Koj pom Kuv thiab Kuv pom koj; Kuv hais lus rau koj tas li thiab tim ntsej tim muag nrog koj. Txawm li ntawd los, koj tsis kam txais Kuv thiab tsis paub Kuv. Kuv cov yaj yeej hnov tau Kuv lub suab, tab sis nej tseem yig tsis yeem! Koj yig! Koj lub siab xob vaub tsuab lawm, Ntxwgnyoog ua tau koj ob lub qhov muag dig lawm thiab koj tsis tuaj yeem pom Kuv lub ntsej muag muaj koob meej uas ci ntsa iab—nrog koj tus siab lau! Nrog tus siab tiag!

Xya tus Ntsujplig ntawm Kuv lub zwm txwv tau raug xa mus thoob plaws txhua ces kaum hauv ntiaj teb thiab Kuv yuav xa Kuv tus Tub Xa Xov mus hais lus rau cov pawg ntseeg. Kuv ncaj ncees thiab cia siab ntsoov; Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas qhov tob tshaj plaws ntawm neeg lub siab. Tus Vajntsujplig Dawb Huv hais lus rau cov pawg ntseeg thiab nws yog Kuv tej lus uas tawm hauv Kuv Leej Tub tuaj; txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog! Txhua tus uas tseem ua neej nyob yuav tsum lees txais! Tsuas noj thiab haus tej lus ntawd xwb thiab tsis txhob ua xyem xyav. Txhua tus uas zwm thiab mloog Kuv tej lus yuav tau txais koob hmoov ntau! Txhua tus uas kub siab nrhiav Kuv lub ntsej muag yuav muaj qhov kaj tshiab, tau kev tig ras to taub tshiab, tau tswv yim tshiab thiab txhua yam yuav huv sis thiab tshiab. Kuv tej lus yuav tshwm rau koj thaum twg los tau li thiab lawv yuav qhib koj tus ntsujplig ob lub qhov muag kom koj thiaj pom txhua qhov kev paub tsis meej ntawm sab ntsujplig thiab pom tias lub nceeg vaj yog nyob nrog tib neej lawm. Nkag mus rau hauv qhov chaw nkaum, thiab txhua txoj hmoov hlub thiab koob hmoov yuav nyob ntawm koj; kev tshaib nqhis thiab sub tawg sub ntsha yuav tsis tuaj yeem kov koj thiab hma, nab, tsov thiab tsov txaij yuav tsis tuaj yeem ua phem rau koj. Koj yuav nrog Kuv mus, nrog Kuv taug kev ua ke thiab nkag rau kev tau koob meej nrog Kuv!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws lub cev muaj koob meej tau tshwm sim qhib tab meeg hlo, pom lub cev sab ntsujplig dawb huv tshwm sim thiab Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag! Lub ntiaj teb thiab sab lub cev nqaij daim tawv puav leej hloov pauv thiab Nws lub cev hloov saum lub roob yog tus neeg uas yog Vajtswv tiag. Nws ntoo lub kaus mom kub saum Nws taub hau, Nws cev ris tsho dawb huv, sia rau ntawm Nws hauv siab yog ib txoj hlab siv kub, thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam huv si puav leej yog Nws qhov chaw tiag taw. Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws tuav rab ntaj ob sab ntse hauv Nws lub qhov ncauj thiab Nws muaj xya lub hnub qub nyob hauv Nws sab tes xis. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yog qhov uas ci ntsa iab tsis muaj ntug thiab Nws lub koob meej sawv thiab ci ntsa iab; tej roob zoo siab hlo thiab tej dej luag ntxhi thiab lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub sawv daws nyob raws nyias chaw, tos txais lub cim tshwj xeeb, tus Vajtswv tseeb txoj kev mus muaj yeej rov los ua tim khawv tias Nws ua tiav tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Txhua tus dhia thiab seev cev nrog kev xyiv fab! Qw txhawb! Tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus zaum saum Nws lub zwm txwv uas muaj koob meej! Hu nkauj qhuas! Tus chij muaj yeej ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug tsa kom siab kawg nkaus rau saum Lub Roob Xi-oo uas muaj hwj chim tshaj! Txhua lub teb chaws qw txhawb, txhua haiv neeg hu nkauj qhuas, Lub Roob Xi-oo luag xyiv fab hlo, thiab Vajtswv lub koob meej tshwm tuaj! Kuv yeej tsis npau suav tias kuv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag, tab sis hnub no kuv tau pom lawm. Tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, kuv muab tag nrho lub siab rau Nws. Nws muab zaub mov thiab dej haus npau xi. Lub neej, tej lus, tej kev ua, tej kev xav, tej tswv yim—Nws lub teeb muaj koob meej ci ntsa iab kom pom lawv txhua nrho. Nws coj txhua txoj hauv kev thiab Nws txoj kev txiav txim poob tam sim rau tus uas ntxeev siab.

Noj mov, nyob ua ke thiab nrog Vajtswv nyob, koom nrog Nws, taug kev ua ke, muaj kev lom zem ua ke, tau txais koob meej thiab koob hmoov ua ke, koom kev ua vajntxwv nrog Nws thiab tau nyob ua ke hauv lub nceeg vaj—au, zoo siab kawg! Huag, cas yuav qab zib ua luaj! Peb tau tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, nrog Nws tham txhua hnub thiab hais lus tas mus li thiab tau txais kev tig ras to taub tshiab thiab tswv yim tshiab txhua hnub. Peb ob lub qhov muag sab ntsujplig tau qhib lawm, thiab peb pom txhua yam; txhua qhov kev paub tsis meej ntawm tus ntsujplig tau raug muab qhia tshwm rau peb lawm. Lub neej dawb huv tiag tiag tsis muaj kev txhawj xeeb li lawm; khiav nrawm thiab tsis txhob nres thiab ntaus mus tom ntej mus txuas ntxiv—muaj lub neej zoo dua tom ntej. Tsis txhob lam txaus siab vim saj tau me ntsis qab zib lawm; rau siab ntso nrhiav kom paub qhov tseeb txog Vajtswv. Nws paub txhua yam thiab muaj nplua mias thiab muaj txhua yam uas peb tsis muaj. Quag muab kev koom tes thiab paub qhov tseeb txog Nws thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav rov zoo li qub lawm. Peb lub neej yuav hloov zoo dhau thiab tsis muaj ib tug neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam twg yuav los cuam tshuam peb.

Tshaj dhau! Tshaj dhau! Yuav tshaj tseeb tiag! Vajtswv lub neej hloov tshaj nyob rau hauv thiab txhua yam tau los so lawm tiag! Peb hloov kom tshaj lub ntiaj teb thiab tej khoom ntiag tug hauv ntiaj teb, tsis muaj kev cia siab rau tej txiv los sis tej me nyuam. Peb hloov dhau qhov kev tswj hwm kev mob kev nkeeg thiab xwm ib puag ncig. Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm cuam tshuam peb. Peb hloov siab tshaj tag nrho cov kev puas tsuaj. Qhov no yog tso cai rau Vajtswv coj txoj kev ua vajntxwv! Peb tsuj Ntxwgnyoog rau qab xib taw, ua tim khawv rau pawg ntseeg thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog lub ntsej muag qias neeg yam tsis zais kiag li. Kev tsim tsa pawg ntseeg yog nyob hauv Khetos, thiab lub cev muaj koob meej tau sawv los—qhov no yog tau nyob nrog kev raug qaws mus!

Qhov Dhau Los: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 5

Ntxiv Mus: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 88

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No