Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 2

Pawg ntseeg ntawm Filadefia tau raug tsim tsa sawv, zoo tag nrho raws li Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua. Txoj kev hlub rau Vajtswv muaj ntau zuj zus rau hauv cov neeg dawb huv lub siab, cov uas tsis tso tseg lawv txoj kev taug sab ntsujplig. Lawv tuav ruaj khov rau lawv txoj kev ntseeg tias tib tug uas tseem Vajtswv tau dhau los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tias Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam: Qhov no raug lees los ntawm Vajntsujplig lawm, nws yog lub roob uas txav tsis tau! Thiab nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov pauv tau li!

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Hnub no nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, ua rau cov dig muag rov pom kev dua, cov ceg tawv rov mus taus kev, thiab cov mob ruas rov zoo los. Nws yog Koj tus uas tau qhib lub qhov rai mus rau saum ntuj, ua rau peb nkag siab tej yam zais tob ntawm sab ntsujplig. Kev nkag siab los ntawm Koj cov lus dawb huv thiab tau cawm peb qhov kev ua neeg nyob, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm—qhov zoo li no yog Koj txoj dej num loj tshaj plaws tshaj qhov xav tau thiab yog Koj txoj kev hlub tshua ntau tshaj qhov xav tau. Peb yog Koj cov tim khawv!

Ntev los lawm uas Koj tseem nkaum, txo hwj chim thiab nyob ntsiag to. Koj twb rov ciaj los ntawm txoj kev tuag lawm, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj sia, thiab kev tsim txom thiab kev txom nyem; Koj tau ntsib thiab tau saj txoj kev mob ntawm lub ntiaj teb tib neeg lawm, thiab Koj raug muab tso tseg los ntawm tiam. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog Vajtswv Tus Kheej. Vim rau ntawm Vajtswv txoj kev xav, Koj thiaj tau cawm peb los ntawm pawg quav tsiaj, tuav peb sawv los ntawm Koj txhais tes xis, thiab muab Koj txoj hmoov hlub pub dawb rau peb yam dawb paug. Kev tsis hnov mob, Koj tau siv Koj txoj sia los rau peb; tus nqi uas Koj tau them nrog Koj tej roj ntshav, tej fws, thiab tej kua muag yeej dawb huv rau ntawm cov neeg dawb huv. Peb yog qhov khoom ntawm[a] Koj tej dag zog uas uv kev mob; peb yog tus nqi uas Koj tau them lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws yog vim yog Koj txoj kev siab zoo thiab kev hlub tshua, Koj txoj kev ncaj ncees thiab yog tus muaj meej mom tshaj, Koj txoj kev dawb huv thiab kev txo hwj chim uas txhua tus neeg yuav khoov ntshis los rau ntawm Koj xub ntiag thiab pe hawm Koj mus ib txhis.

Hnub no Koj tau ua txhua pawg ntseeg tiav hlo lawm—pawg ntseeg ntawm Filadefia—thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm. Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub, tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv. Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu, ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv pawg ntseeg mus, ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua. Peb tau los paub tus tseem Vajtswv uas muaj qab hau, tau taug kev rau hauv Nws cov lus, tau lees paub peb tus kheej tej dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam kom tiav raws li qhov peb tuaj yeem ua tau los muab peb tus kheej fij rau tus txiaj ntsim ntawm pawg ntseeg. Los ntsiag to rau ntawm Koj xub ntiag tas li, peb yuav tsum ua tib zoo ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, ntshai tsam Koj txoj kev xav raug tav kev rau peb. Rau hauv cov neeg dawb huv nws muaj kev hlub ob tog, thiab feem muaj zog ruaj khov ntawm qee leej yuav pab txhawb rau feem ua tsis tau zoo ntawm lwm tus. Lawv tuaj yeem taug kev mus rau hauv tus ntsujplig tau txhua lub sij hawm, raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag thaum muaj kev to taub txog nws lawm. Lawv rhais ruam mus tas li nrog qhov kev kaj tshiab, thiab ua raws Vajtswv cov hneev taw.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv; qhov cia Nws tswj kom tau yog los taug kev nrog Nws. Tag nrho ntawm peb tej tswv yim, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab tej kev ntsig txog kev xav tau luag tug ploj mus nrog huab cua zoo ib yam nkaus li tej pa hluav taws lawm xwb. Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig, taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab, muaj kev kov yeej lub ntiaj teb, thiab peb cov ntsujplig thiaj ya mus los tau yam ywj siab hlo thiab tau txais kev tso tawm: Qhov no yog qhov tshwm sim thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv. Ua cas peb tsis tuaj yeem seev cev thiab hu nkauj qhuas, muab kev fij rau peb tej kev qhuas, muab kev fij rau cov nkauj hu qhuas tshiab tau li?

Nws muaj ntau txoj kev qhuas Vajtswv: kev hu Nws lub npe, kev txav los ze rau Nws, kev xav txog Nws, kev nyeem-thov Vajtswv, kev koom rau hauv qhov kev sib qhia, kev txiav txim siab thiab kev xav, cov lus thov, thiab cov nkauj ntawm kev hu nkauj qhuas. Hauv tej kev qhuas no muaj kev lom zem, thiab muaj kev txhawb zog; muaj lub zog qhuas, thiab kuj muaj ib lub nra thiab. Nws muaj txoj kev ntseeg rau hauv qhov kev qhuas, thiab muaj kev nkag siab tshiab.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam, kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav, maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv, tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev. Pawg ntseeg ntawm Filadefia raug qaws mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau raug ua tshwm pom meej rau hauv Nws lub yeeb koob lawm.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov khoom ntawm.”

Qhov Dhau Los: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 1

Ntxiv Mus: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 3

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No