Tshooj 22

Kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib yam uas yooj yim ua. Koj tsis nkag siab los lam ua mus li, noj txhua yam thiab xav tias txhua yam ntawd yam twg los xav paub li, cas qab ua luaj li! Muaj qee yam txaus npuaj teg qhuas—lawv tsis txawj muab cais hauv lawv tus ntsujplig. Qhov no yog ib qho swm uas tsim nyog nej muab ua tib zoo txhais. Nyob rau lub sij hawm kawg, yuav muaj ntau hom ntsujplig tawm tuaj ua lawv lub luag hauj lwm, tab meeg tawm tsam Vajtswv cov me nyuam txoj kev loj hlob thiab los rhuav tshem kev tsim tsa Vajtswv pawg ntseeg. Yog hais tias koj ua siab sib thiab pub rau Ntxwgnyoog muaj lub sij hawm ua num, nws yuav ua ntau yam puas rau pawg ntseeg, tib neeg yuav yoob thiab txhawj xeeb, thiab qhov loj yog tib neeg lub zeem muag yuav ploj mus. Tej uas zoo li no ntag, yog qhov nqi uas Kuv them los tau ntau lub xyoo uas nkim lub dag zog tsis muaj qab hau dab tsi li.

Lub sij hawm uas pawg ntseeg tseem tsim tsa kuj yog lub sij hawm uas Ntxwgnyoog muaj lub suab lom zem tshaj yam uas tswj tsis tau li thiab. Ntxwgnyoog txeev ua rau muaj suab tab kaum thiab cuam tshuam los ntawm qee tus tib neeg, thiab cov ntawd yog cov uas tsis paub tus ntsujplig thiab lawv yog cov ntseeg tshiab uas ua tau li Ntxwgnyoog ua yooj yim tshaj. Ntau zaus, vim yog tib neeg tsis to taub tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, lawv lam tau lam ua yog kiag li qhov lawv nyiam, lawv ua li qhov lawv ib txwm ua los, lawv tej kev uas ib txwm ua ntau yam, thiab lawv ua li qhov lawv xav xwb. Tswj koj tus nplaig—qhov no yog kev tiv thaiv rau koj. Mloog thiab ua tib zoo ua raws li. Pawg ntseeg txawv li tej neeg hauv tej zej zog. Koj tsis lam cia li hais li qhov koj nyiam; koj hais tsis tau li txhua yam uas koj xav. Ua tsis tau tej ntawd ntawm no, vim qhov no yog Vajtswv lub tsev. Vajtswv tsis txais tej kev uas tib neeg ua. Koj yuav tsum ua tej yam uas yog raws li tus Ntsujplig; koj yuav tsum ua neej li Vajtswv txoj lus, thiab dhau ntawd lwm tus yuav qhuas koj. Koj yuav tsum tau daws txhua yam kev nyuaj yog hauv koj tus kheej los ntawm qhov koj tso siab rau Vajtswv. Tso tseg txhob ua li tus moj yam uas ploj zuj zus mus thiab dhau los muaj cuab kav to taub qhov tseeb tias koj yuav nyob li cas thiab paub tias koj yuav coj li cas; koom ua ke mus ntxiv txog tej yam uas koj tsis nkag siab. Nws yuav txais tsis tau ib tug tib neeg uas tsis paub lawv tus kheej. Kho koj tus mob ua ntej, thiab, los ntawm qhov uas noj thiab haus Kuv cov lus ntau dua qub thiab xyaum ua li cov lus hais ntawd, ua koj lub neej thiab ua dej num raws li Kuv cov lus; tsis hais thaum koj nyob hauv tsev los sis lwm qhov, koj yuav tau tso cai rau Vajtswv pub Nws lub hwj chim nyob rau hauv koj. Laim ntia sab cev nqaij daim tawv thiab tej uas yog ntiaj teb li tseg. Cia Vajtswv cov lus kav hauv koj tag mus li. Tsis tas yuav txhawj txog tias ua cas koj lub neej pheej tsis hloov zuj zus li; nrog sij hawm, koj yuav mloog tau tias koj tus moj yam twb yeej hloov los ntau lawm. Yav tag los, koj zoo siab hlo ci rau luag pom, koj tsis mloog leej twg lus li los sis ntshaw kev vam meej, ncaj ncees tau ntawm tus kheej, los sis khav theeb—tej no yog tej uas yuav tau muab tso pov tseg zuj zus. Yog koj xav muab cov no pov tseg tam sim no, qhov ntawd yeej tiav tsis tau! Vim rau qhov koj tus kheej qub yuav tsis tso cai rau lwm tus kov tau, nws cog cag tob heev. Yog li, koj yuav tsum tau siv zog tswj nws, xav rau qhov zoo thiab mloog lus tas zog thiab ua li tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua, siv koj qhov kev ntshaw xav tau koom tes nrog Vajtswv, thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li Kuv cov lus. Yog koj ua kev txhaum, Vajtswv yuav qhuab ntuas koj. Thaum koj tig rov qab los thiab los to taub, ces txhua yam yuav zoo thooj txhij nyob rau hauv koj. Yog tias koj hais tej lus uas tsiv mloog, ces koj yuav raug qhuab ntuas tam sim ntawd rau hauv koj tus kheej. Koj pom tias Vajtswv tsis nyiam tej yam no, yog koj tso tseg tam sim txhob ua, koj yuav swm tau lub siab tus hauv koj. Muaj ib txhia ntseeg tshiab tsis to taub xyov qhov fwb xwm hauv kev ua neej zoo li cas los sis xyov yuav nyob nrog qhov fwb xwm ntawd li cas. Tej zaum koj xav tsis thoob, txawm koj tsis hais dab tsis los, xyov ua cas koj lub siab xav yuav nyob tsis tu li? Nyob rau lub sij hawm zoo li ntawd, nws yog koj txoj kev xav thiab koj lub hlwb to taub yuam kev lawm. Tej zaum koj muaj koj tswv yim, koj muaj koj tej kev xav thiab xav dua ib yam; tej zaum koj pom lwm tus me tshaj koj; tej zaum koj khwv yees thiab tsis thov Vajtswv los sis tshuaj koj tus kheej. Vim li no koj thiaj fwb xwm tias hauv koj lub siab mas tsis tus li. Tej zaum koj paub qhov teeb meem yog dab tsi, yog li, koj cia li hu ncaj nraim rau Vajtswv lub npe hauv koj lub siab, txav los ze rau Vajtswv, ces koj yuav rov zoo. Thaum uas koj lub siab pheej nyuaj heev zuj zus thiab tsis tau so li, koj yuav tsum tseg kiag txhob xav tias Vajtswv tso cai rau koj hais lus. Tus ntseeg tshiab yuav tau them nqi, tshwj xeeb yog ua tib zoo mloog thiab ua raws li Vajtswv hais txog qhov no. Qhov fwb xwm uas Vajtswv muab tso rau hauv tib neeg yog kev kaj siab, zoo siab, meej pem, thiab paub meej. Ntau zaus, muaj cov tib neeg uas tsis to taub, uas yuav ua kom puas thiab ua tsis xav txog—tej no yog kev tab kaum tag nrho; ua tib zoo saib txog qhov no. Yog koj cia li swm rau lub neej seem no lawm, koj yuav tau noj “tshuaj tiv thaiv” ua ntej tso; yog tsis li, koj yuav tsim kev tab kaum thiab Vajtswv yuav ntaus koj. Tsis txhob xav tias koj yeej ncaj ncees kheej tau; muab lwm tus lub zog los ntxiv rau yam koj muaj tsis txaus, ntsia saib lwm tus ua neej los ntawm Vajtswv txoj lus; thiab xyuas saib lawv lub neej, tes num, thiab kev hais lus puas tsim nyog xyaum kom zoo li. Yog tias koj pom txog lwm tus me dua koj, ces koj yog tus uas ncaj ncees tau koj kheej, koj muab hlob, thiab tsis muaj nuj nqis rau ib tug twg li. Yam uas tseem ceeb tam sim no yog ntsia ntsoov rau lub neej, kev noj thiab kev haus tshaj li Kuv cov lus, yuav swm tau Kuv cov lus, paub Kuv cov lus, ua kom Kuv cov lus dhau los ua koj lub neej—qhov no yog lub tseem ntsiab. Yog tias leej twg ua neej tsis tau li Vajtswv cov lus, lawv lub neej puas loj hlob? Tsis tau, yeej tsis loj hlob li. Koj yuav tsum nyob nrog Kuv cov lus txhua lub sij hawm thiab muaj Kuv cov lus yam li cov lus zais uas qhia kev ua neej, xwv koj lub cev thiaj fwb xwm mus ua raws li cov lus zais ntawd, qhov ntawd yog yam uas Vajtswv zoo siab, thiab ua li lwm yam yog yam Vajtswv ntxub; thiab ua tib mav, koj yuav mus taug rau txoj lw uas yog. Koj yuav tsum to taub yam uas los ntawm Vajtswv los thiab yam uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Yam uas los ntawm Vajtswv los ua rau koj muaj zeem muag nrog kev meej pem dua qub thiab coj tau koj los ze Vajtswv dua; koj faib tau txoj kev hlub tiag nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, koj muaj peev xwm qhia kev txiav txim siab rau yam Vajtswv hnyav siab, thiab muaj Vajtswv lub siab hlub uas tsis txawj ploj li. Muaj ib txoj kev tom hauv ntej rau koj mus. Yam uas los ntawm Ntxwgnyoog los ua tau rau lub zeem muag txawj ploj nrog koj, thiab ua rau koj ploj taus txhua yam uas koj muaj ua ntej lawm; yuav ua rau koj txav deb ntawm Vajtswv, koj tsis muaj kev hlub rau koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj yuav muaj lub siab ntxub ntxaug. Koj dhau los ua neeg cheem tsum heev, koj cia li tsis xav ua lub neej nrog pawg ntseeg, thiab lub siab uas hlub Vajtswv tsis muaj ntxiv lawm. Qhov no yog Ntxwgnyoog tes num, thiab yog ib qho tsis zoo uas yog tes num ntawm tus plig phem coj.

Tam sim no yog ib lub sij hawm tseem ceeb. Koj yuav tau nres ntawm koj qhov chaw txog thaum koj qhov num xaus, ua kom koj lub qhov muag ntawm sab plig thiaj pom meej thiaj cais tau qhov zoo thiab qhov phem, thiab muab tag nrho koj lub zog los tsim tsa pawg ntseeg. Tshem Ntxwgnyoog tej kev ua tub qhe uas tsis muaj zog, tej kev ntseeg uas tab kaum, thiab tes num ntawm cov plig phem. Ntxuav pawg ntseeg, ua kom Kuv lub siab nyiam mus taus tsis pub thaiv, thiab tseeb kawg li, nyob hauv lub sij hawm luv luv ua ntej tej kev piam sij, Kuv yuav ua kom nej zoo tiav kom sai npaum li sai tau, thiab coj nej los rau hauv lub yeeb koob uas ci ntsa iab.

Qhov Dhau Los: Tshooj 21

Ntxiv Mus: Tshooj 23

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No