Tshooj 5

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub ntiaj teb thiab lub ntuj. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tib tug nkaus xwb thiaj li muaj txoj sia mus ib txhis thiab raug tsa sawv rov los tau, uas muaj mus txuas ntxiv, ib tiam rau ib tiam, mus tag ib txhiab ib txhis! Tag nrho txhua yam thiab tag nrho tej xwm txheej yog nyob hauv Nws ob txhais tes, thiab Ntxwgnyoog yog nyob hauv Nws qab xib taw.

Hnub no, nws yog Vajtswv txoj kev xaiv uas tau npaj tseg lawm tias Nws yuav cawm kom peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg. Nws yog peb tus Txhiv Dim tiag tiag li. Khetos tus uas muaj txoj sia mus ib txhis, raug tsa sawv rov qab los tau tsim rau sab hauv peb lawm tiag tiag, muab txoj hmoov rau peb los txuas nrog rau Vajtswv txoj sia, kom peb thiaj li tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog Nws, noj Nws, haus Nws, thiab zoo siab xyiv fab rau Nws. Qhov no yog kev fij siab dawb paug uas Vajtswv tau tsim rau ntawm tus nqi ntawm Nws lub siab tej roj ntshav.

Tej caij nyoog los thiab mus, hla dhau ntawm tej cua thiab tej te, ntsib nrog coob leej txoj sia ntawm tej kev txom nyem, kev tsim txom, thiab tej kev txom nyem nyuab siab loj, ntau yam kev tsis lees txais thiab kev luam thuam ntawm lub ntiaj teb, ntau yam kev iab liam cuav ntawm tsoom fwv, tiam sis Vajtswv txoj kev ntseeg los sis Nws txoj kev txiav txim siab yeej tsis ua kom muaj tsawg zuj zus tau li. Tau muab tag nrho lub siab rau Vajtswv txoj kev xav, thiab rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev npaj, kom lawv ua tau tiav hlo, Nws muab Nws tus kheej txoj sia tso rau ib sab. Rau tag nrho Nws cov neeg coob coob, Nws tsis hnov mob, ua tib zoo pub thiab ywg dej rau lawv. Txawm peb yuav ntsib kev tsaus ntuj nti npaum li cas los xij, los sis peb yuav ntsib kev nyuaj npaum li cas los xij, peb yuav tsum zwm rau ntawm Nws xub ntiag nkaus xwb, thiab txoj sia uas raug tsa sawv rov qab los ntawm Khetos yuav hloov pauv peb tus yam ntxwv qub…. Rau tag nrho cov tub hlob no, Nws ua dej num tsis paub nkees li, tsis noj mov thiab tsis so li. Pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, los ntawm tej tshav ntuj kub thiab no txias khov npaum li cas los xij, Nws saib kawg siab kawg ntsws rau hauv Xi-oo.

Lub ntiaj teb, vaj tse, txoj dej num thiab tag nrho txhua yam, muab txhua yam tag nrho tso tseg, zoo siab hlo, txaus siab hlo, thiab tej kev lom zem ntiaj teb yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Nws li…. Cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj tawm tsam los rau peb, qhia tshwm tej yam zais npog tob puag hauv peb lub siab. Peb yuav ntseeg tau li cas? Txhua txhua lub ntsiab uas tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los yeej muaj tseeb rau hauv peb txhua lub sij hawm. Txawm peb yuav ua dab tsi los xij, hauv Nws lub xub ntiag los sis nkaum deb ntawm Nws, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis paub li, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis to taub li. Txhua yam yuav raug nthuav tawm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag li, tsis hais peb tus kheej tej kev npaj ua thiab tej kev npaj tseg los xij.

Zaum rau ntawm Nws xub ntiag, hnov zoo siab nrog peb tus ntsujplig, nyob kaj siab lug thiab ntsiag to, tiam sis ib txwm hnov zoo li khoob lug thiab tshuav nqi rau Vajtswv tiag tiag li: Qhov no yog ib qho txuj ci phim hwj uas xav tsis tau thiab tsis tuaj yeem ua tau. Tus Vajntsujplig yuav tsum muaj pov thawj txaus tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug uas tseem Vajtswv nkaus xwb! Nws ua pov thawj tau yam cam tsis tau hlo li! Peb cov nyob ntawm pawg neeg no tau txais koob hmoov ntau heev! Yog tsis yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua ces, peb yuav tsum mus rau txoj kev puas tsuaj thiab ua raws Ntxwgnyoog xwb xwb li. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li tuaj yeem cawm tau peb!

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, tso cai rau peb pom tej yam zais tob ntawm sab yeeb ceeb. Tej kev vam ntawm lub nceeg vaj tsis muaj ciaj ciam. Cia peb saib ntsoov thaum peb tos. Hnub ntawd twb tsis nyob deb lawm.

Tej nplaim taws cig ntawm kev ua tsov rog, tej pa ncho ntawm cov mos txwv puv npo rau saum nruab ntuj, tej huab cua tig sov zuj zus, huab cua hloov pauv, kab mob sib kis yuav kis mus dav, thiab tib neeg tsuas yuav tuag mus xwb, nrog rau qhov tsis muaj kev cia siab ntawm txoj kev muaj sia nyob.

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Koj yog peb lub chaw ruaj khov uas tsis tuaj yeem tsoo tawg. Koj yog peb lub chaw cawm siav. Peb nyob ua ke rau hauv qab Koj ob sab tis, thiab thiaj tsis tuaj yeem muaj kev puas tsuaj los txog peb. Tej no yog Koj txoj kev tiv thaiv uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab kev saib xyuas.

Peb txhua tus tsa peb lub suab rau hauv zaj nkauj; peb hu nkauj qhuas, thiab lub suab ntawm peb txoj kev qhuas nrov thoob plaws Xi-oo! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag, tau npaj txoj hau kev kawg uas muaj yeeb koob rau peb lawm. Yuav tsum saib ntsoov—au, yuav tsum saib ntsoov! Los txog rau tam sim no, lub sij hawm tseem tsis tau lig li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 4

Ntxiv Mus: Tshooj 6

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No