Tshooj 61

Thaum koj paub txog tias koj tus kheej tus yam ntxwv, koj tej zaum yuav ua raws li Kuv lub siab nyiam. Qhov tseeb, Kuv lub siab nyiam tsis nyuaj uas yuav nkag siab kiag li; nws tsuas yog hais tias yav dhau los, koj tsis tau nrhiav ua raws li Kuv qhov kev npaj siab ua. Kuv tsis xav tau tib neeg cov kev xav los sis kev xav hauv hlwb, ces haj yam tsis xav tau koj cov nyiaj los sis koj tej khoom ntiag tug txhua yam. Yam Kuv xav tau yog koj lub siab. Koj puas nkag siab? No yog Kuv lub siab nyiam; tshaj no thiab, nws yog qhov Kuv xav tau. Tib neeg ib txwm siv lawv tus kheej cov kev xav los txiav txim rau Kuv thiab siv lawv cov txheej txheem los ntsuas Kuv lub siab. Nrog rau noob neej, qhov no yog qhov nyuaj tshaj plaws, thiab nws yog qhov Kuv tsis nyiam kiag li thiab ntxub tshaj plaws. Tam sim no koj puas pom? Nws yog vim tias qhov no yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv uas pom tau zoo tshaj plaws. Tsis tas li ntawd, nej yog cov muaj lub siab me, nej nquag poob rau Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Nej tsis tuaj yeem pom tej kev haub ntxias ntawd yooj yim! Kuv tau hais rau nej ntau zaus kom ceev faj txhua lub sij hawm thiab txhua yam, xwv kom thiaj tsis raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Txawm li cas los xij, nej tsis mloog thiab tsis ua raws li qhov Kuv hais. Thaum kawg ces, nej lub neej tsuas xaus rau kev txom nyem, thiab tom qab ntawd mam li khuv xim ces lig dhau lawm. Nws puas yog ib lub tswv yim zoo rau koj siv qhov kev qhia no rau txoj kev nrhiav yav tom ntej? Kuv hais rau koj! Raug kev tsis zoo yuav coj kev poob tsag los rau koj lub neej loj tshaj plaws. Paub txog qhov no, nws tsis yog lub sij hawm koj sawv lawm lov?

Tib neeg muaj lub siab luv rau kev tshwm sim sai, thiab lawv tsuas pom yam uas nyob pem lawv hauv ntej xwb. Thaum Kuv hais tias Kuv tau pib rau txim rau cov muaj fwj chim, nej yuav haj yam ntxhov siab, nug tias: “Vim li cas cov txiv neej ntawd tseem muaj fwj chim? Puas yog qhov no txhais tau tias Vajtswv tej lus qhuav qhawv xwb?” Tib neeg cov kev xav mas hloov nyuaj heev! Koj tsis to taub lub ntsiab lus uas Kuv hais. Cov neeg Kuv rau txim rau yog cov phem, cov neeg uas cem Kuv, thiab cov uas tsis paub Kuv, thiab Kuv tsis quav ntsej cov uas tsuas ntseeg Kuv tsis nrhiav qhov tseeb. Koj mas ruam tiag tiag! Koj tsis tau nkag siab ib lo lus me me uas Kuv tau hais li! Txawm li cas los xij, koj tseem rau siab npuaj koj sab nraub qaum, xav tias koj paub tab lawm, tias koj tau nkag siab ntau yam lawm, thiab tias koj tuaj yeem nkag siab Kuv lub siab nyiam. Kuv ib txwm hais tias txhua yam thiab teeb meem muab kev pab rau Khetos, tab sis koj puas to taub cov lus no? Koj puas paub cov lus no txhais li cas tiag tiag? Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv tsis rau txim rau leej twg yam tsis paub. Txhua tus neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb ua raws li Kuv tej kev teem caij tseg. Cov uas yuav raug Kuv txoj kev rau txim, cov uas muab kev pab rau Khetos (tus uas Kuv yuav tsis cawm), cov uas raug xaiv los ntawm Kuv, thiab cov uas raug xaiv los ntawm Kuv tab sis yuav raug muab ntiab tawm mus tom qab ntawd—tag nrho cov no Kuv tuav rau hauv Kuv ob txhais tes, tsis yog hais txog koj, ib tug ntawm cov raug xaiv uas Kuv nkag siab ntau dua xwb. Txhua yam uas Kuv ua nyob rau ntu no thiab yav tom ntej yog mus raws li Kuv teem caij tseg. Koj tsis tas yuav teem caij rau Kuv ua ntej; cia li tos thiab txaus siab! No yog qee yam koj tsim nyog tau. Kuv yog tus kav yam uas yog Kuv li, thiab Kuv tsis tso tawm me ntsis ntawm cov neeg uas yws taus los sis muaj lwm yam kev xav ntawm Kuv. Kuv pheej npau taws rau niaj hnub nim no, nrog txoj kev pab cuam ntawm tej kev cai Kuv tau npaj kev nce qib mus rau theem no. Tsis txhob xav tias Kuv tsis muaj kev xav. Qhov no yog vim tias, ib yam li Kuv twb tau hais ua ntej lawm tias, tsis muaj ib yam khoom, ib tus neeg, los sis ib qho xwm txheej twg los cuam tshuam Kuv txoj kev mus tom ntej. Kuv ua li Kuv hais, thiab Kuv yog yam Kuv yog; tshaj no, yog Kuv tus yam ntxwv uas pom tseeb tshaj plaws. Kuv ua zoo rau txhua tus neeg ib yam, rau qhov nej txhua tus yog Kuv cov tub thiab Kuv hlub nej txhua tus. Yam dab tsi uas leej txiv tsis pab lub luag hauj lwm rau nws tus tub lub neej? Yam dab tsi uas leej txiv tsis ua dej num, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau nws tus tub lub neej yav tom ntej? Nej muaj leej twg paub txog qhov no? Leej twg tuaj yeem paub Kuv lub siab xav? Nej tas zog npaj thiab teem caij rau nej tus kheej lub siab kev lom zem, thiab nej tsis muaj kev paub txog txhua yam hauv Kuv lub siab. Kuv txhawj xeeb Kuv lub siab tawg tag ua tej dwb daim rau nej, tab sis nej tas zog ua raws nej lub siab nyiam, noj thiab haus, pw tsaug zog, thiab qaug rau tej ris tsho hnav. Nej tsis muaj lub siab me me li lov? Yog tias qhov no muaj tiag, ces koj yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev khawb ncaws xwb. Yam Kuv hais no tsis yog tsis tsim nyog, koj yuav tsum muaj peev xwm nyiaj taus cov lus no. Nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws los cawm nej thiab, ntau tshaj ntawd, yog qhov Kuv lub tswv yim nyob: Cia li npuaj Ntxwgnyoog qhov uas nws tsis muaj zog, yuav tsum kov yeej nws, thiab tso nws pov tseg kiag mus. Tsuav yog koj hloov siab lees txim thiab paub tseeb tias nej cia siab rau Kuv kom tshem nej tus yam ntxwv qub mus thiab ua tus neeg lub neej tshiab, Kuv yuav txaus siab heev, vim qhov no txhais tau tias nej ua neej nyob tsis zoo li neeg ntiaj teb thiab ua tim khawv rau Kuv lub npe. Tsis muaj ib yam dab tsi ua rau Kuv zoo siab dua lawm.

Koj yuav tsum nyob ze Kuv tas li. Nws yog qhov tseeb tias Kuv kauj ruam yuav nrawm zuj zus hnub dhau hnub. Yog tias koj tu ncua kev sib raug zoo ntawm sab ntsujplig ib pliag, ces koj yuav raug Kuv txoj kev txiav txim ib zaug. Hais txog qhov no, koj muaj kev paub txog zoo lawm. Kuv cem koj tsis yog vim Kuv tsis hlub koj, tab sis Kuv qhuab qhia koj tawm ntawm kev hlub los. Yog tsis li ntawd, ces koj yuav tsis loj hlob, thiab koj yuav ua txaum ib txwm li los ntawm tsis muaj kev txwv pab ntawm tus Vajntsujplig. Qhov no qhia Kuv lub tswv yim mus deb ntxiv.

Qhov Dhau Los: Tshooj 60

Ntxiv Mus: Tshooj 62

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 15

Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li....

Tshooj 103

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws. Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No