Tshooj 63

Koj yuav tsum nkag siab koj tus kheej tus yam ntxwv thiab, tshaj qhov ntawd, paub meej tseeb txog txoj kev uas koj yuav tsum taug; txhob tos Kuv los hais rau koj lub pob ntseg thiab taw tes txhua yam rau koj ntxiv lawm. Kuv yog tus Vajtswv uas pom puag hauv qhov tob tshaj plaws ntawm tib neeg lub siab, thiab Kuv paub koj txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim. Tshaj ntawm qhov ntawd lawm, Kuv nkag siab koj tej kev ua thiab tus cwj pwm—tab sis tag nrho tej no puas muaj Kuv cov lus cog tseg ma? Tej ntawd puas muaj Kuv txoj kev xav ma? Koj puas tau nrhiav tej no rau yav tas los tiag tiag ma? Koj puas tau siv sij hawm rau qhov no tiag tiag ma? Koj puas tau siv zog rau tiag tiag ma? Kuv tsis yog thuam koj; nej yeej tsis quav ntsej kis no li! Nej mas ib txwm tsis meej pem kiag li, thiab tsis tuaj yeem pom ib yam dab tsi meej tseeb. Koj puas paub tias qhov ua rau zoo li no yog dab tsi? Nws yog vim nej tej kev xav tsis meej thiab nej tej kev xav phem mas cog ruaj heev lawm; tshaj qhov ntawd, nej tsis xav txog Kuv txoj kev xav li. Ib txhia tib neeg yuav hais tias, “Koj tuaj yeem hais tau tias peb tsis xav txog Koj txoj kev xav tau li cas? Peb yeej tas zog ua kom nkag siab Koj txoj kev xav, tab sis peb yeej ua tsis tiav li—yog li qhov peb yuav ua yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias peb tsis siv zog li ma?” Cia Kuv nug koj qhov no: Koj puas muaj cuab kav hais tau tias koj yeej muab siab npuab rau Kuv tiag tiag ma? Thiab leej twg muaj cuab kav hais tau tias lawv muab lawv tus kheej cob rau Kuv nrog lub siab npuab tiav log ma? Kuv ntshai tsam tsis muaj nej leej twg ntawm ko tuaj yeem hais qhov no tau vim hais tias, tsis tsim nyog rau Kuv hais, nej txhua tus ntawm ko muaj nej tus kheej tej kev xaiv, nej tus kheej tej kev nyiam, thiab, haj tseem muaj ntau tshaj qhov ntawd yog, nej tus kheej tej kev xav. Txhob txawj dag nawb! Kuv twb nkag siab du lug nej tej kev xav puag hauv qhov tob tshaj plaws hauv lub siab los ntev lawm. Kuv puas tseem yuav tsum tau txheeb xyuas qhov no kom meej ntxiv ma? Koj yuav tsum tshuaj xyuas kom ntau ntxiv los ntawm txhua kis (koj cov kev xav thiab cov tswv yim, txhua yam koj hais, txhua lo lus, thiab txhua txoj kev xav thiab kev txhawb siab hauv txhua yam koj ua); kev ua li no, koj thiaj li yuav tau txais kev to taub qhov tseeb rau txhua kis. Tshaj ntawm qhov ntawd, koj yuav muaj peev xwm los npaj ua kom koj tus kheej muaj qhov tseeb tiav log.

Yog hais tias Kuv tsis tau qhia nej txog txhua yam zoo li no, nej yeej tseem tsis meej pem, ntshaw txoj kev ua plees ua yi txhua hnub thiab tsis muaj kev ntshaw dab tsi los xij uas qhia tshwm txog ib qho ntawm Kuv txoj kev xav li. Kuv siv Kuv sab tes hlub los cawm nej tas li. Nej puas paub txog qhov ntawd ma? Nej puas tau paub qhov muaj tiag no? Kuv hlub koj tiag tiag. Koj puas muaj cuab kav hais tias koj hlub Kuv tiag ma? Nquag nug koj tus kheej qhov no tias: Koj puas tuaj yeem los rau ntawm Kuv xub ntiag tiag tiag los zwm rau koj txhua txoj kev ua rau Kuv txoj kev tshuaj ntsuam ma? Koj puas tuaj yeem cia Kuv soj ntsuam koj txhua txoj kev ua tiag tiag ma? Kuv hais tias koj mas tsis meej pem, ces txawm koj dhia rhees tiv thaiv koj tus kheej. Kuv txoj kev txiav txim los rau koj; tam sim no koj yuav tsum sawv los ntsib qhov tseeb! Txhua yam Kuv hais yog qhov tseeb; Kuv cov lus taw qhia tus yam ntxwv tseeb nyob hauv koj. Ab, tib neeg aw! Nej mas hais nyuaj tshaj li. Tsuas yog thaum Kuv taw tes qhia koj tus yam ntxwv tseeb lawm mas nej thiaj li mam txaus siab hlo kam lees qhov Kuv hais xwb. Yog hais tias Kuv tsis ua li no, ces nej yuav tuav rawv nej tej tswv yim qub qub thiab lo lua nej txoj kev xav, kwv yees tias tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no ntse dua nej. Hauv qhov no nej tseem tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab lod? Tsis yog nej qaug rau kev xav ywj siab thiab kev txaus siab rau yus tus kheej thiab coj khav theeb thiab tsab ntse thiab lod? Tam sim no koj yuav tsum nco tau qhov no lawm! Koj yuav tsum txhob xav tias koj tus kheej mas ntse los sis tshwj xeeb tshaj; tab sis, koj yuav tsum paub txog koj tus kheej tej zoo tsis txaus thiab theem tsis muaj zog. Ua li no, mas koj txoj kev txiav txim siab los hlub Kuv thiaj li yuav tsis ploj zuj zus thiab yuav muaj zog zuj zus tuaj, ces koj tus kheej tus yam ntxwv thiaj li yuav tsim kho mus ntxiv. Qhov tseem ceeb tshaj ntawd, ces koj lub neej yuav vam meej zuj zus, ib hnub dhau ib hnub.

Thaum koj los nkag siab Kuv txoj kev xav, koj yuav los paub koj tus kheej, yog li thiaj li tau txais kev to taub txog Kuv zoo dua thiab koj qhov paub Kuv tiag thiaj li yuav nce qib ntxiv. Tam sim no, yog hais tias ib tug neeg twg tsis tuaj yeem paub Kuv tiag txog cuaj caum feem pua, tab sis pheej tseem hloov tus cwj pwm nce nce nqis nqis mus ntxiv, ces Kuv hais tau tias tus neeg ntawd yog ib tus uas yuav raug muab rhuav tshem xwb xwb. Tshuav kaum feem pua yog tag nrho cov muaj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo nrog Kuv; muaj tej no, tib neeg thiaj li tuaj yeem paub Kuv tiav hlo tau ib puas feem pua. Tam sim no—lub ntsiab lus, hnub no—muaj pes tsawg leej tuaj yeem ua tiav tus yeeb yam zoo li no? Kuv nthuav tawm Kuv txoj kev xav rau koj tas li, thiab hnov zoo li tseem ua lub neej mus ntxiv rau hauv koj. Ces, vim li cas, koj thiaj li tsis ua kom haum tus Ntsujplig? Puas yog koj ntshai tsam ua yuam kev? Yog li ntawd, vim li cas koj thiaj li tsis tsi ntsee rau txoj kev cob qhia li ma? Kuv hais rau koj tias cov tib neeg uas tsis tuaj yeem nkag siab Kuv txoj kev xav thaum sim ib zaug los sis ob zaug lawm; ces lawv yuav tsum tau ntsib qhov txheej txheem. Kuv taw qhia qhov no ntau zaus lawm, yog li vim li cas koj thiaj li tsis muab coj los xyaum ua raws? Koj tsis xav tias koj yog tus tsis mloog lus lod? Koj xav kom ua tiav txhua yam kiag tam sim ntawd thiab yeej tsis txaus siab hlo siv dag zog los sis siv sij hawm rau ib yam dab tsi hlo li. Cas koj yuav ruam ua luaj li, thiab tshaj qhov ntawd, cas koj yuav tsis paub dab tsi li!

Nej tsis paub tias Kuv ib txwm tham txog txhua yam uas tsis siv cov lus li lod? Vim li cas nej pheej tseem nkag siab qeeb, tsis meej pem, thiab ruam ua luaj ma? Nej yuav tsum tshuaj xyuas nej tus kheej kom ntau ntxiv, thiab yog hais tias nej tsis to taub ib yam dab tsi, ces nej yuav tsum los rau ntawm Kuv xub ntiag kom ntau ntxiv. Kuv qhia qhov no rau koj tias: Lub hom phiaj ntawm qhov Kuv hais li no los sis hais li ntawd yog coj nej los rau ntawm Kuv xub ntiag. Vim li cas, lub sij hawm twb dhau mus ntev lawm, los nej tseem tsis tau paub txog qhov no li? Puas yog vim hais tias Kuv cov lus ua rau nej tsis meej pem lod? Los sis puas yog tias nej tsis mob siab khaws Kuv tib lo lus cia li? Thaum nej nyeem tej lus ntawd, nej thiaj li yuav tau txais kev paub zoo txog nej tus kheej, thiab nej pheej hais lus zoo li nej tshuav Kuv nqi thiab tsis tuaj yeem nkag siab Kuv txoj kev xav. Txoj kev xav tom qab ntawd yog dab tsi? Zoo li koj tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau tej no li; zoo li koj tsis yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv. Tsis yog koj pheej nrhiav xov xwm tas zog yam tsis muab sij hawm rau koj tus kheej los to taub tej ntawd li lod? Thaum koj xyiv fab rau Kuv cov lus, nws zoo li koj ntsia pom cov paj ntoos ib vuag thaum koj caij saum tus txiv nees nrob qaum xwb; koj yeej tsis sim tiag kom to taub los ntawm Kuv cov lus tias Kuv txoj kev xav yog dab tsi. Qhov no yog qhov uas tib neeg nyiam: Lawv ib txwm nyiam txo hwj chim tas li. Lawv yog hom tib neeg ntxim ntxub tshaj plaws. Thaum lawv sib qhia ua ke nrog lwm tus, lawv ib txwm nyiam qhia lawv tus kheej qhov kev paub rau ntawm lwm tus neeg xub ntiag, ua rau lwm tus pom tias yus yog tus neeg uas xav txog Kuv lub nra—thaum txog qhov tseeb tiag, lawv yog cov neeg ruam tshaj plaws. (Lawv tsis sib qhia lawv tej kev nkag siab los sis kev paub tiag ntawm Kuv nrog lawv cov kwv tij thiab cov muam; tiam sis, lawv tsuas muab lawv tus kheej coj los khav theeb qhia tawm rau lwm tus neeg xub ntiag; Kuv ntxub cov neeg zoo li no tshaj plaws, vim lawv cem thiab thuam Kuv.)

Kuv nquag ua Kuv tej txuj ci phim hwj loj tshaj tshwm meej rau hauv nej. Nej tsis tuaj yeem pom tej ntawd lod? Qhov uas hu tias “qhov muaj tseeb” tau tshwm sim rau cov neeg uas muaj lub siab hlub Kuv dawb paug. Nej tsis pom qhov ntawd lod? Qhov no tsis yog qhov ua pov thawj zoo tshaj plaws uas nej tuaj yeem paub Kuv lod? Puas yog nws tsis ua tim khawv zoo dua rau Kuv thiab lod? Thiab tiam sis nej ho tsis nco qhov ntawd. Qhia Kuv Seb: Puas muaj leej twg tuaj yeem ua neej nyob raws qhov muaj tseeb rau hauv lub ntiaj teb uas qias neeg, lwj liam, thiab qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog no? Tsis yog txhua tus tib neeg qias vuab tsuab thiab khoob lug xwb lod? Nyob rau hauv txhua kis, Kuv cov lus tau mus txog theem kawg lawm; tsis muaj lwm cov lus uas yuav to taub tau yooj yim dua cov no lawm. Txawm hais tias ib tug neeg ruam tshaj plaws los yeej tuaj yeem nyeem tau Kuv cov lus thiab nkag siab tej lus ntawd—yog li tsis yog tias nej tsis tau mob siab txaus xwb ma?

Qhov Dhau Los: Tshooj 62

Ntxiv Mus: Tshooj 64

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No