Tshooj 64

Koj yuav tsum tsis txhob nkag siab tias Kuv cov lus tsis ncaj thiab tsis tseeb; koj yuav tsum to taub los ntawm txhua qhov, xyaum nkag siab kom ntau dua thiab xav kom thoob thoob rau Kuv tej lus tas li—tsis yog ib hnub los sis ib hmos xwb. Koj tsis paub qhov seb Kuv lub siab nyiam nyob qhov twg los sis qhov twg Kuv tau them tus nqi kev txom nyem mob siab lawm; koj puas tuaj yeem muab kev txiav txim siab raws li Kuv lub siab nyiam li cas? Nej yog cov neeg uas tsis muaj peev xwm tshawb mus rau cov ntsiab lus kom ntxaws, mob siab rau feem sab nraud, thiab tsuas yog muaj peev xwm ua raws tus qauv xwb. Qhov no yuav hu tau li cas rau sab ntsujplig? Nws tsuas yog kev zoo siab xyiv fab ntawm noob neej xwb; nws yog ib yam uas Kuv tsis qhuas thiab, tshaj no, yog ib yam uas Kuv ntxub. Kuv hais qhov no rau koj: Txhua yam uas Kuv ntxub yuav tsum raug muab tshem tawm, ploj mus ntawm kev kub ntxhov, thiab swb rau Kuv txoj kev hlawv thiab kev txiav txim. Yog tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis paub tias kev txaus ntshai yog txhais li cas thiab yuav ua phem heev, tib neeg lub qhov muag ib txwm pom Kuv—lawv yog cov neeg ruam heev! Qhov zoo tshaj plaws ntawm kev tshem koj tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog lub tswv yim yog txav kom ze Kuv thiab nrog Kuv sib txuas lus. Kuv xav kom nej txhua tus ua txhua yam raws li txoj cai tswj fwm kom nej tuaj yeem zam dhau kev txiav txim thiab kev txom nyem hauv nej lub neej kom ploj mus.

Tib neeg mas nyuaj hais tshaj plaws, ib txwm nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov tib neeg sab nraud, xwm txheej, thiab khoom, nrog rau lawv cov kev xav. Yog li ntawd, lawv tsis tuaj yeem ua tim khawv zoo rau Kuv thiab tsis muaj peev xwm koom tes nrog Kuv. Kuv yeej ib txwm txhawb nqa thiab pab nej, tab sis nej tsis muaj peev xwm ua qhov zoo tshaj plaws los koom tes nrog Kuv li. Txhua yam ntawm no qhia tias nej tu ncua kev nkag siab ntawm Kuv. Thaum lub sij hawm los txog—thaum nej tsis muaj kev ua xyem xyav txog Kuv li lawm—tsis muaj leej twg yuav cuam tshuam nej txog txoj kev taug ntawm txoj kev tseeb, thiab yuav tsis muaj tib neeg tej kev xav los tswj kav nej. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Koj puas to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus no? Tsuas yog thaum Kuv hais lus meej li no nej thiaj li nkag siab me me xwb. Tib neeg mas ruam heev dhau lawm thiab taub hau tsis muaj zog. Tsuas yog thaum rab koob hno pob txha lawv mam pib hnov mob me me xwb. Ntawd yog, tsuas yog thaum Kuv cov lus taw qhia txog koj tej kev mob nkeeg koj thiaj li ntseeg. Txawm li cas los xij, nej tseem muaj qee lub sij hawm tsis xav muab Kuv cov lus coj xyaum coj los sis paub nej tus kheej. Vim li cas, qhov no, nej tseem tsis tau pom tias ua hauj lwm pab rau tib neeg nyuaj npaum li cas? Puas yog tias Kuv cov lus tsis pom tseeb los sis tsis meej txaus? Qhov Kuv xav tau yog kom nej koom tes nrog Kuv, los ntawm lub siab ncaj ncees thiab qhov kev tseeb; txawm hais tias nej yuav hais lus zoo li cas los xij, tsuav yog nej txaus siab koom tes nrog Kuv thiab muaj lub siab dawb pe hawm Kuv xwb, ces nej yuav nyob hauv Kuv txoj kev tiv thaiv. Txawm hais tias ib tug tib neeg no yog hom tib neeg khav theeb heev, Kuv yuav qhia lawv kom lawv tseg txoj kev khav theeb. Qhov no yog vim tias Kuv tes dej num yog yuav tsum tau ua raws nraim li Kuv cov lus; Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus uas tsis tau cog lus tas es tsis muaj peev xwm khaws Nws tej lus cog tseg.

Kuv yuav qhia kiag Kuv lub siab nyiam rau cov ntseeg tam sid thiab cov tub hlob txhua tus, thiab yuav tsis zais ib yam twg ntxiv lawm, rau qhov hnub uas txhua yam yuav tsum muab nthuav tawm twb los txog lawm. Ntawd yog, lo lus “zais” yuav, txij no mus, tsis siv ntxiv lawm, txhua yam uas zais nkoos yuav raug muab nthuav tawm. Txhua tus neeg uas nyob zais nkoos, xwm txheej, thiab txhua yam yuav raug muab nthuav tawm ib yam zuj zus. Kuv yog Vajtswv tus txawj ntse muaj hwj chim puv npo. Txhua yam xwm txheej, txhua yam khoom, thiab txhua tus neeg nyob hauv Kuv ob txhais tes. Kuv yog tus yuav nthuav lawv ib qib zuj zus, thiab Kuv yuav nthuav lawv tag nrho ib tug zuj zus, ib qib dhau ib qib. Yog nej leej twg muaj peev xwm twv ntxhias Kuv los sis sim zais dab tsi rau Kuv, Kuv yuav ua kom lawv tsis ua li ntawd ib zaug ntxiv li lawm. Kuv yuav nqis tes ua qhov no kom muaj pov thawj rau nej pom. Saib kom zoo zoo! Tus nqi lub neej txom nyem mob siab uas Kuv tau them lawm tseem tsis tau muab rhuav; nws yuav tawg paj txi txiv. Tus uas tsis mloog los sis ua raws yuav raug Kuv txoj kev txiav txim tam sid. Leej twg tseem yuav tawm tsam Kuv? Nej txhua tus yuav tsum mloog Kuv lus. Kuv qhia koj li no tias: Txhua yam Kuv hais thiab ua, thiab txhua yam hauj lwm, lub tswv yim, kev xav, thiab kev tsim qauv Kuv muaj hnub no, yog txhua yam uas yog heev; yuav tsis muaj ib qho kev zam txim rau noob neej kiag li yog lawv tsis ua raws. Vim li cas Kuv thiaj hais tas los hais dua rau nej tias txhua yam uas nej yuav tsum tau ua yog ua raws Kuv tej lus, tsis tas yuav xav txog dab tsi ntxiv lawm? Nws yog vim li no xwb. Nej tseem yuav kom Kuv piav qhia li cas ntxiv thiab?

Nej tej kev xav tswj hwm nej, tab sis nej tseem tsis xav tias nws yog vim nej tus kheej tsis mob siab rau. Tab sis, nej tseem hais tias yog tim Kuv, thiab hais tias Kuv tsis tau qhias koj. Nej hais dab tsis li no? Nej tus kheej tsis mob siab rau thiab yeej ib txwm yws Kuv. Kuv tab tom ceeb toom rau koj! Yog tias nej taug txoj hauv kev no, es tsis them ib tug nqi li, nej yuav raug txiav pov tseg! Kuv tsis tau niaj hnub hais lus loj loj los hem nej. Tej no muaj tseeb tiag: Kuv ua li Kuv hais. Yog thaum Kuv hais lus tawm hauv Kuv lub qhov ncauj lawm, tam sim ntawd Kuv tej lus yuav pib muaj tiav. Yav tag los, cov lus Kuv hais maj mam muaj tiav; tam sim no, txawm tias, txhua yam yuav sib txawv los Kuv tej lus yuav tsis maj mam muaj tiav lawm. Muab hais kom meej meej, Kuv tsis thawb los sis ntxias; tab sis, Kuv yuav txhawb thiab yuam nej nrog. Hais kom meej ntxiv tias, cov neeg tuaj yeem khaws tau cia lawv yuav ua li ntawd, hos cov neeg tsis tuaj yeem khaws tau cia, thiab cov uas tsis tuaj yeem ua tau txuas ntxiv mus, yuav raug tshem tawm. Kuv ua tib zoo ua siab ntev hais lus rau nej txhua txoj kev, tab sis nej tsis mloog kiag li. Tam sim no tes dej num tau loj hlob tuaj txog li no lawm, nej yuav ua lis cas? Nej yeej yuav ua raws li nej lub siab mus txuas ntxiv tiag tiag lod? Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem ua tiav, tab sis yuav raug Kuv muab tshem tawm mus!

Qhov Dhau Los: Tshooj 63

Ntxiv Mus: Tshooj 65

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No