Tshooj 7

Thaum tej yam ntawm cov cheeb tsam ib puag ncig sawv tuaj ces peb kav tsij maj nroos khiav mus rau hauv sab ntsujplig. Tsis txhob ua siab tawv, tsis quav ntsej xyov tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawj xeeb los sis tsis txhawj xeeb li, thiab tsis txhob ua li uas ntse ntse. Tsis txhob tso tso siab thiab txaus siab rau yus tus kheej los sis ua ntau yam kom nyuaj rau koj. Tib qho uas koj ua yog pe hawm Vajtswv hauv sab ntsujplig thiab hauv qhov tseeb xwb. Koj tsis txhob muab Vajtswv cov lus tso rau tom qab los sis tig ib sab pob ntseg lag rau cov lus ntawd xwb; koj yuav tsum ua twb zoo xav txog cov lus ntawd, thov tag-nyeem tag los rov thov rov nyeem dua, thiab tuav txoj sia nyob hauv cov lus. Tsis txhob koom tes rau tej suab hma uas tsis muaj qab hau yam tsis tau muab lub sij hawm rau koj tus kheej los ua tib zoo zaum xav txog cov lus ntawd. Koj puas vam khom rau Vajtswv cov lus rau txhua yam uas koj ua? Tsis txhob tham qhuas ntxhia zoo li tus me nyuam yaus thiab tom qab ntawd thaum muaj ib qho teeb meem tshwm tuaj ces ho tsis nkag siab thiab. Koj yuav tau xyaum siv koj tus ntsujplig txhua teev ntawm txhua txhia hnub; tsis txhob so ib pliag li. Koj yuav tsum muaj tus ntsujplig mloog tog tog. Txawm koj yuav ntsib leej twg, tej xwm txheej dab tsi, los sis yam dab tsi los xij, yog tias koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav muaj kev taug. Koj yuav tsum noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub, twv txhais kom tau cov lus ntawd lub ntsiab tsis txhob cia li kav liam xwb, siv dag zog kom ntau rau, kawm txhua yam mus kom tag nrho tej tseem ntsiab lus me huv si, thiab npaj koj tus kheej kom txhij nrog qhov tseeb kom koj thiaj li yuav tsis to taub yuam kev Vajtswv txoj kev xav. Koj yuav tau nthuav koj txoj kev paub kom dav thiab tsom ntsoov rau txoj kev paub Vajtswv cov lus tsis tu ncua. Los ntawm txoj kev paub no, koj yuav muaj cuab kav paub txog Vajtswv tseeb dua; yog tsis muaj txoj kev paub ces, qhov uas hais tias paub Nws tseeb ntawd ces yog ib co lus qhuav qhuav xwb. Peb yuav tsum muaj lub hlwb thoob tsib to nrog! Cia li tsim dheev los! Tsis txhob ncua sij hawm ntxiv lawm; yog tias koj kov nrog tej no hauv qhov lam taug lam ua xwb, tsis siv zog kom nce qib li, ces koj yeej dig muag lawm tiag tiag li. Koj yuav tsum tau ntsia ntsoov rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, ua tib zoo mloog tus Vajntsujplig Dawb Huv lub suab, qhib koj ob lub pob ntseg rau Vajtswv cov lus, saib lub sij hawm uas koj tshuav kom muaj txiaj ntsim, thiab them tus nqi, txawm nws yuav raug pes tsawg los xij. Thaum koj muaj hlau, siv kom yog chaw—ua kom tus hniav khov; tuav kom ruaj rau yam uas tseem ceeb, thiab ntsia ntsoov rau qhov muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Yog tias koj tso Vajtswv cov lus tseg, ces txawm koj yuav ua tau zoo npaum li cas rau sab nraud los xij, nws yuav tsis zoo dab tsi li. Qhov xyaum ua dej num los ntawm daim di ncauj xwb Vajtswv yuav tsis txais yuav; qhov hloov yuav tsum los ntawm koj tus cwj pwm, tus moj yam, txoj kev ntseeg, kev txhawb zog thiab kev to taub los.

Lub sij hawm los ze lawm! Txawm yog tej yam uas zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb no los yuav tsum muab tshem tso rau ib cag. Tsis muaj ib yam uas nyuaj dhau los sis kev phom sij twg yuav ua tau rau peb tsis muaj cuab kav, los sis ntau dhau lawm, txawm hais tias lub ntuj yuav poob los los xij. Yog tsis muaj hom ntawm txoj kev daws teeb meem no, ces yuav yog ib yam uas nyuaj rau koj dhau tau los ua ib tug uas muaj nqis. Cov uas lub siab tsis nco qab thiab cov uas nqhis dai rawv rau txoj sia tsis tsim nyog los sawv ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib tug Vajtswv uas muaj qab hau. Peb txawm yuav tawv ncauj npaum cas los xij, Nws yeej tseem mov tshua txog peb, Nws ob txhais tes yeej yuav cawm peb tiag, thiab Nws yuav uas kom peb muaj txhua yam tiag. Tsuav yog hais tias peb muaj lub siab uas yeej xav tau Vajtswv tiag, tsuav yog hais tias peb raws ze ze thiab tsis txhob qaug zog, thiab tsuav yog tias peb nrhiav li uas peb yuav tsum muaj Nws xwb xwb thiaj li nyob taus, ces Nws yeej yuav tsis lam ua tej yam tsis ncaj rau peb; Nws yeej yuav muab yam peb tu ncua rau peb, thiab Nws yuav ua kom peb txaus siab. Txhua yam no yog kev siab dawb siab zoo ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Yog qee leej vum loj vum khawb thiab tub nkeeg, ua lub neej kom lawv lub plab tsau xwb, thiab tsis muaj kev txhawj xeeb txog txhua yam li, ces yuav nyuaj heev rau lawv zam tej kev txom nyem. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kav tag nrho txhua tsav yam thiab tej uas muaj tshwm los! Tsuav yog hais tias peb saib rau ntawm Nws hauv peb lub siab txhua lub sij hawm thiab nkag hauv tus ntsujplig thiab sib koom nrog Nws xwb, ces Nws yuav qhia txhua yam uas peb nrhiav rau peb, thiab Nws txoj kev xav yuav raug muab qhia tshwm rau peb. Peb lub siab yuav muaj kev kaj siab thiab thaj yeeb, nyob tus yees nrog kev meej pem uas zoo tiav log. Nws yog ib yam tseem ceeb los muaj lub peev xwm ua tau raws li Nws cov lus. Tsuas yog muaj cuab kav nkag siab tau Nws txoj kev xav thiab ua neej tso siab rau Nws cov lus thiaj li suav tias muab txoj kev paub lawm tiag xwb.

Tsuas yog peb to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus xwb qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus thiaj li muaj cuab kav nkag los rau hauv peb thiab rais los ua peb txoj sia. Yog tsis muaj txoj kev ntsib kev pom uas muaj qab hau, ces koj yuav ua cas to taub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus? Yog koj txais tsis tau Vajtswv cov lus los ua koj txoj sia, ces koj tus moj yam yuav tsis muaj cuab kav hloov tau li.

Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv muaj ntu dhia siab thiab dhia nqis! Yog koj tsis raws ze ze thiab txais kev cob qhia, nws yuav yog ib qho nyuaj rau koj mus ua ke tau nrog tus Vajntsujplig Dawb Huv thaum Nws rhais ruam mus tom ntej. Maj ceev nrooj thiab coj kev hloov los kom sai, nyob tsam Ntxwgnyoog muab koj tsuj rau hauv qab xib taw thiab nkag rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj uas tsis muaj chaw tawm. Mus tam sim no, thiab ua tiag nrhiav npaum li qhov koj muaj cuab kav ua tau, xwv koj thiaj li tsis raug muab tso tseg rau ib cag.

Qhov Dhau Los: Tshooj 6

Ntxiv Mus: Tshooj 8

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No