Tshooj 8

Txij li thaum lub sij hawm thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj—tau pom txog, lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg tau nthuav dav rau txhua tus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tsis yog tsuas yog pom Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv Suav Teb nkaus xwb, tab sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tau pom muaj nyob rau hauv txhua lub teb chaws thiab txhua qhov chaw. Lawv txhua tus tau hu lub npe dawb huv no, nrhiav los sib koom nrog Vajtswv los ntawm cov hauv ke twg uas yuav ntxim ua tau, nkag siab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub siab nyiam thiab ua dej num rau Nws hauv pawg ntseeg. Qhov nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm.

Cov lus ntawm ntau lub teb chaw kuj hais tsis sib thooj los ntawm txhua tus neeg, tab sis tsuas muaj tib tug Ntsujplig xwb. Tus Ntsujplig no koom nrog pawg ntseeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no thiab yog ib tug nrog Vajtswv, yam tsis muaj qhov sib txawv me me li. Qhov no yog qee yam uas dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm. Tam sim no Vajntsujplig Dawb Huv hu lawv, thiab Nws lub suab tsa lawv. Nws yog lub suab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua. Lawv sawv daws tau hu lub npe dawb huv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Lawv kuj muab lus qhuas thiab lawv hu nkauj. Yeej tsis muaj ib tug qhov twg uas txawv nyob hauv kev ua hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li; cov neeg no mus taug rau txoj hau kev yog, lawv tsis thim rov qab—yam zoo heev uas tshwm sim ntau. Qhov no yog qee yam uas tib neeg pom tias nyuaj rau xav thiab tsis tuaj yeem khwv yees tau.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajntxwv ntawm txoj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb no! Nws zaum saum lub zwm txwv muaj yeeb koob thiab txiav txim rau lub ntiaj teb, tuav tswj txhua tus, thiab kav txhua lub teb chaws; txhua tus neeg khoov mus txhos caug rau Nws, thov Nws, mus ze Nws thiab sib txuas lus nrog Nws. Txawm hais tias koj tau ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas, koj lub meej mom siab npaum li cas los sis koj lub hnub nyoog siab npaum li cas los xij, yog tias koj tawm tsam Vajtswv hauv koj lub siab ces koj yuav tsum raug txiav txim thiab yuav tsum tau pe thov rau ntawm Nws xub ntiag, hais tawm cov suab uas ua mob; qhov no yog qhov tseeb ntawm kev txheeb sau tej txiv ntawm koj tus keej cov kev nqis tes ua. Lub suab quaj no yog lub suab uas raug tsim txom nyob rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj, thiab nws yog lub suab quaj uas raug Vajtswv tus nrig hlau muab rau txim; qhov no yog kev txiav txim rau ntawm Khetos qhov chaw zaum xub ntiag.

Qee tus neeg ntshai, qee tus kaw npog lub siab ua txhaum, qee tus paub ceev faj, qee tus rau siab ntso mloog, qee tus hloov siab lees txim thiab pib tshiab, hnov tau tias muaj kev tu siab tshaj plaws, qee tus quaj tag kev mob siab rau, qee leej tso tseg txhua tsav txhua yam thiab tshawb nrhiav yam tsis muaj kev cia siab li, qee tus neeg tshuaj xyuas lawv tus kheej thiab tsis muaj peev xwm cav mus ntxiv lawm, qee tus nrhiav kev mus ze rau Vajtswv, qee tus tshuaj xyuas lawv lub siab, nug vim li cas lawv lub neej tsis vam meej tau li. Qee tus tseem nyob rau qhov kev xeeb txob, qee tus mus ko taw thiab ua siab tawv qhawv mus tom ntej, tuav tus yawm sij thiab tsis muaj sij hawm nkag mus hauv lawv lub neej. Qee tus tseem yws thiab tsis paub meej txog lub zeem muag—lub nra uas lawv ris thiab nqa hauv lawv lub siab mas hnyav tiag.

Yog koj lub siab tsis huv, tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj kev ua hauj lwm nyob hauv koj. Txhua yam uas koj tsom kwm rau, txoj hau kev koj taug thiab txhua yam uas koj lub siab xav tau muaj koj cov kev xav phem thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj! Kuv hlawv nrog lub siab luv—Kuv xav kom Kuv tuaj yeem tsim nej txhua tus kom tiav tam sim ntawd kiag kom nej thiaj li raug kho kom haum los rau Kuv siv sai sai no, thiab kom Kuv lub nra hnyav thiaj ua tau kom sib zog. Tab sis pom nej nyob rau txoj hau kev no, Kuv pom tias nws yuav tsis muaj tshwm sim tau los sai. Kuv tsuas yog ua siab ntev tos, maj mam taug kev thiab maj mam txhawb nqa thiab coj nej. Ab, nej yuav tsum tu nej cov taub hau! Yam dab tsi tsim nyog muab tso pov tseg, yam dab tsi yog koj li khoom muaj nqis, yam dab tsi yog koj qhov kev qaug zog, yam dab tsi yog koj qhov kev cuam tshuam? Xav txog cov lus nug no ntxiv nyob rau hauv koj tus ntsujplig thiab sib koom nrog Kuv. Qhov Kuv xav tau yog nej cov siab uas tsom saib rau Kuv yam ntsiag to; Kuv tsis xav tau nej tes dej num los ntawm daim tawv ncauj. Hais txog cov neeg ntawd koj tus uas nrhiav qhov tseeb rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv yuav nthuav tawm txhua yam rau koj. Kuv li kev hloov ceev nrawm; tsuav yog koj lub siab tsom saib tuaj rau Kuv thiab koj raws qab txhua lub sij hawm, tom qab ntawd lub sij hawm twg los xij Kuv lub siab nyiam tuaj yeem muab tau rau koj los ntawm kev txhawb zog thiab nthuav tawm rau koj. Cov neeg uas saib xyuas rau kev tos yuav tau txais kev noj haus zoo thiab yuav muaj ib txoj hau kev mus rau tom ntej. Cov neeg uas tsis paub xav yuav pom nws nkag siab nyuaj txog Kuv lub siab thiab lawv yuav taug kev mus txog qhov kawg.

Kuv xav kom nej txhua tus sawv los sai thiab koom tes nrog Kuv, thiab los ze Kuv txhua lub sij hawm, tsis yog rau ib hnub thiab hmo xwb. Kuv txhais tes yuav tsum rub nej tas li thiab txhawb nej, thawb nej, txw nej txuas mus ntxiv thiab rov hais rau nej kom muaj kev vam meej! Nej tsuas yog tsis nkag siab Kuv lub siab nyiam xwb. Cov kev tab kaum ntawm koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov kev tab kaum cuam tshuam ntawm ntiaj teb muaj kev cuam tshuam loj dhau lawm, thiab koj tsis tuaj yeem txav tau los ze Kuv tshaj no ntxiv. Hais qhov ncaj, koj tuaj cuag Kuv thaum koj muaj teeb meem, tab sis thaum koj tsis muaj teeb meem, koj lub siab yuav dhau los ua teeb meem. Koj lub siab yuav dhau los zoo li lub khw uas muaj kev ywj pheej, thiab muaj cov moj yam phem; tej ntawd tau tuav tswj txhua yam nyob hauv ntiaj teb thiab koj tsis paub txog txoj hau kev los sib koom nrog Kuv. Ua cas Kuv thiaj yuav tsis ntxhov siab rau nej mas? Tab sis nws yuav tsis ua kom muaj kev ntxhov siab. Sij hawm dhau mus ceev dhau lawm thiab txoj hauj lwm hnyav dhau lawm. Kuv cov kauj ruam ya mus tom ntej; nej yuav tsum tuav rawv txhua yam uas nej muaj, tsom saib rau Kuv ntawm txhua lub sij hawm, thiab los sib koom raug zoo nrog Kuv. Tom qab ntawd, Kuv lub siab nyiam yuav raug nthuav tawm rau nej txhua lub sij hawm. Thaum nej kag siab Kuv lub siab lawm, tom qab ntawd koj yuav muaj txoj hau kev mus rau tom ntej. Koj yuav tsum tsis txhob yig mus txiv lawm. Tuav kev sib koom raug zoo nrog Kuv kom khov kho, thiab tsis txhob dag ntxias los sis los ua kom muaj kev txawj ntse; qhov ntawd tsuas yog dag koj tus kheej thiab yuav raug nthuav ntawm txhua lub sij hawm rau ntawm Khetos qhov chaw zaum xub ntiag. Qhov tseem kub yeej tsis ntshai tsam raug coj mus sim hauv hluav taws—qhov no yog qhov tseeb! Tsis muaj kev qhia pom txog qhov tseeb, thiab tsis txhob poob siab los sis qaug zog. Ncaj nraim los sib koom raug zoo nrog Kuv ntxiv nyob rau hauv koj tus ntsujplig, ua siab ntev tos, thiab Kuv yuav nthuav tawm rau koj paub nyob rau Kuv tus kheej lub sij hawm. Koj kiag yuav tsum saib xyuas thiab tsis txhob cia Kuv lub dag zog poob mus rau koj; tsis pub poob ib pliag li. Thaum koj lub siab nyob hauv kev sib koom raug zoo nrog Kuv lawm, thaum koj lub siab nyob tsis tu ncua rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, thaum ntawd tsis muaj leej twg, tsis muaj dab tsi tshwm sim, tsis muaj ib yam dab tsi, tsis muaj tus txiv, tsis muaj tus tub los sis tus ntxhais, tuaj yeem cuam tshuam tau koj qhov kev sib koom raug zoo nrog Kuv nyob rau hauv koj lub siab. Thaum koj lub siab pheej muaj kev txwv tas li los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab thaum koj ua kev sib koom raug zoo nrog Kuv nyob rau txhua lub sij hawm, Kuv lub siab nyiam yuav tau raug nthuav tawm rau koj paub txog qhov tseeb. Thaum koj txav los ze Kuv nyob rau txoj hau kev no tas li, tsis hais koj ib puag ncig los sis tus neeg twg, qhov xwm txheej los sis dab tsi uas koj tau ntsib, koj yuav tsis dhau ua tus neeg muaj kev kub ntxhov tab sis yuav muaj txoj hau kev rau tom ntej.

Yog tias, feem ntau lawm, koj tsis txhob cia ib yam dab tsi tshwm rau qhov teeb meem loj los sis me, yog tias koj txhua qhov kev tau xav thiab lub tswv yim raug lim dawb huv lawm, thiab yog tias koj nyob ntsiag to hauv koj tus ntsujplig, tom qab ntawd thaum twg koj ntsib qee qhov teeb meem, Kuv cov lus yuav yog kev txhawb zog nyob hauv koj tus kheej tam sim ntawd, zoo li daim iav ci rau koj saib koj tus kheej txhawm rau tawm tsam, thiab koj yuav muaj txoj hau kev mus tom ntej tom qab ntawd. Qhov no tau hu ua kev noj tshuaj los kho qhov mob! Thiab tus yam ntxwv mob ntawd yeej yuav kho kom zoo—xws li Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Kuv yuav qhia kom paub qhov tseeb thiab qhia rau txhua tus uas tshaib thiab nqhis rau kev ncaj ncees thiab cov uas tshawb nrhiav nrog lub siab dawb paug. Kuv yuav qhia rau tag nrho nej sawv daws txog tej lus zais tob uas kag siab nyuaj ntawm sab ntsujplig ntawm ntiaj teb thiab txoj hau kev lawm yam tom ntej, ua kom nej ntiab nej cov moj yam lwj liam qub tawm mus kom sai li sai tau, kom nej thiaj li yuav tau lub neej zoo thiab haum rau Kuv siv, thiab kom txoj hauj lwm ntawm txoj moo zoo raug lis sai sai yam tsis muaj kev tab kaum dab tsi li. Tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv lub siab nyiam thiaj yuav txaus siab, tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo thiaj yuav raug ua tiav hauv lub sij hawm luv luv. Vajtswv yuav tau txais lub nceeg vaj thiab yuav nqis los rau hauv ntiaj teb, thiab ua ke nrog peb nkag mus rau hauv lub yeeb koob!

Qhov Dhau Los: Tshooj 7

Ntxiv Mus: Tshooj 9

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 3

Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No