Tshooj 87

Nej yuav tsum rhais ruam kom nrawm thiab ua yam uas Kuv xav kom ua kom tiav—qhov no yog qhov Kuv npaj siab tshaj plaws rau nej. Puas yog tias tam sim no, nej yeej tseem tsis tau to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus li lod? Puas yog tias nej tseem tsis tau paub Kuv txoj kev xav li lod? Kuv twb hais meej tseeb heev, thiab hais ntau zuj zus lawm, tab sis nej tseem tsis tau siv zog ua kom to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus li puas yog? Ntxwgnyoog, xav tsis txog tias nej tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv txoj kev npaj! Cov neeg uas ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog—uas yog, xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Ntxwgnyoog (qhov no hais txog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog tswj, yog li ntawd feem ntau yog cov uas muaj Ntxwgnyoog lub neej, thiab yog li thiaj li tau hais tias nws yog xeeb leej xeeb ntxwv)—lawv khoov thov kev hlub tshua rau ntawm Kuv txhais ko taw, quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsis ua tej yam ruam zoo li ntawd! Kuv puas zam txim rau Ntxwgnyoog ma? Kuv puas tuaj yeem muab kev cawm dim rau Ntxwgnyoog ma? Qhov ntawd yuav ua tsis tau kiag li! Kuv ua raws li qhov Kuv hais, thiab Kuv yeej yuav tsis khuv xim nws li!

Txhua yam uas Kuv hais tawm los. Qhov ntawd tsis yog li ntawd lod? Txawm li cas los xij, nej tseem tsis ntseeg Kuv mus ntxiv, ua xyem xyav rau Kuv cov lus, thiab xav tias Kuv tsuas tso dag nrog nej xwb. Cas yuav ruam tshaj li. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej ntag! Nej puas nkag siab? Kuv yog Vajtswv Tus Kheej ntag! Yog hais tias Kuv tsis muaj ib qho kev ntse los sis lub hwj chim, es Kuv puas tuaj yeem ua thiab hais tau raws li qhov Kuv xav tau ma? Txawm li cas los nej yeej tseem tsis ntseeg Kuv li. Kuv thiaj li tau nias qees hais tej no rau nej ntau zaus, thiab Kuv tau qhia tej no rau nej zaum tas zaum thiab. Vim li cas nej feem coob pheej tseem tsis ntseeg? Vim li cas nej tseem ua xyem xyav zais ntshis? Vim li cas nej thiaj li tuav rawv lub neej mus raws li nej tus kheej tej kev xav phem? Tej ntawd puas cawm tau nej ma? Kuv ua qhov Kuv hais. Kuv tau hais rau nej ntau zaus tias: Kom xav tias Kuv cov lus mas muaj tseeb, thiab txhob ua xyem xyav lawm. Nej puas saib cov lus ntawd tseem ceeb tiag ma? Ntawm koj tus kheej, koj ua tsis tau dab tsi, tab sis koj tseem tsis tuaj yeem ntseeg qhov Kuv ua thiab. Yuav hais li cas txog tus neeg zoo li no ma? Hais ncaj nraim cuag li Kuv yeej tsis tau tsim nej tawm los li. Muab hais ua lwm lo lus, ces koj tsis tsim nyog, los ua ib tug neeg ua dej num rau Kuv ib qho me me li. Txhua tus yuav tsum ntseeg Kuv cov lus! Txhua tus yuav tsum ua kom dhau qhov kev sim; Kuv yuav tsis cia leej twg hla mus tau. Muaj tseeb, tsuas zam rau cov uas ntseeg xwb. Cov neeg uas ntseeg Kuv cov lus ces yuav tau txais Kuv tej koob hmoov, uas yuav muab rau koj thiab muaj tiav log rau hauv koj raws li qhov koj ntseeg. Kuv cov tub hlob ntag! Tam sim no Kuv pib muab tag nrho Kuv tej koob hmoov rau nej. Ib qho me ntsis zuj zus, nej mam li pib hle tau tag nrho tej saw hlau khi ntxim ntxub ntawm cev nqaij daim tawv xws li: kev txij nkawm, tsev neeg, kev noj haus, kev hnav, kev pw tsaug zog, thiab txhua yam kev puas tsuaj ntuj tsim teb raug (cua, hnub, nag, cua daj cua dub, kev txom nyem los ntawm daus los, thiab lwm yam uas nej ntxub). Nej yuav ntoj ncig hla hiav txwv, hla daim av, thiab saum huab cua yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej kev txwv txiav ntawm qhov chaw, lub sij hawm, los sis thaj chaw, txaus siab hlo rau nej tus kheej hauv Kuv txoj kev hlub puag thiab raug saib xyuas mos muag txhua yam nyob rau hauv Kuv txoj kev hlub.

Leej twg tsis txaus siab rau cov tub hlob uas Kuv tau ua tiav log ma? Leej twg yuav tsis qhuas Kuv lub npe rau lawv lub hom phiaj? Vim li cas tam sim no Kuv thiaj li xav nthuav tawm ntau yam zais tob rau nej ma? Vim li cas thiaj li yog tam sim no, thiab cas ho tsis yog yav dhau los? Qhov no los kuj yog ib qho kev zais tob tib yam nkaus; koj puas paub li ntawd ma? Vim li cas Kuv thiaj li tsis tau hais yav dhau los tias Suav Teb yog ib lub teb chaws uas Kuv tau foom phem rau lawm? Thiab vim li cas Kuv thiaj li tsis qhia kom paub txog cov uas ua dej num rau Kuv ma? Hnub no, Kuv kuj yuav qhia nej txog qhov no tias: Hnub no, hauv Kuv txoj kev xav mas, txhua yam tau ua tiav lawm, thiab Kuv hais qhov no ntsig txog Kuv cov tub hlob. (Vim hnub no, Kuv cov tub hlob tau los kav ua ke nrog Kuv—thiab tsis yog tias tsuas muaj ib tug duab xwb, tab sis yeej tau kav ua ke nrog Kuv tiag tiag. Tam sim no, cov uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau yeej kav nrog Kuv tiag tiag—thiab qhov no tab tom raug nthuav tawm tam sim no; tsis yog nag hmo, thiab tsis yog tag kis.) Hnub no Kuv tab tom qhia tawm txhua qhov kaj ntawm Kuv tej lus zais tob ntawm kev ua neeg nyob, vim hais tias cov neeg uas Kuv xav nthuav tawm twb raug nthuav tawm lawm, thiab qhov no yog Kuv txoj kev ntse. Kuv tes hauj lwm tau nce qib los txog theem no lawm: Ntawd yog ub sij hawm uas Kuv yuav tsum ua qhov kev npaj ntawm txoj kev cai tswj fwm uas Kuv tau txiav txim siab tshwj xeeb rau lub sij hawm no. Vim li no, Kuv tab tom tham txog kev nrhiav cov pov thawj tsim nyog rau cov tub hlob, cov tub, cov tib neeg, thiab cov ua Vajtswv tes dej num, vim hais tias Kuv muaj txoj cai thiab yuav muab kev txiav txim, thiab Kuv yuav tswj nrog txoj cai nruj thiab tsiv nyaum. Leej twg muaj cuab kav tsis kam ua dej num rau Kuv ma? Leej twg muaj cuab kav yws Kuv ma? Leej twg muaj cuab kav hais tias Kuv tsis yog tus Vajtswv ncaj ncees ma? Kuv paub, nej tus yeeb yam phem twb raug nthuav tawm los ntev rau ntawm Kuv xub ntiag lawm tias: Nej khib thiab ntxub ib tug neeg twg uas hais tias Kuv zoo. Qhov no yog kiag Ntxwgnyoog tus yeeb yam ntag! Kuv ua zoo rau Kuv cov tub; es koj tseem muaj cuab kav hais tias Kuv tsis ncaj ncees thiab lod? Kuv yuav ncaws koj tawm kom tag nho, tab sis koj hmoov zoo, koj tab tom ua dej num rau Kuv, thiab tam sim no tsis yog lub sij hawm; tsis li ntawd ces, Kuv twb rho ncaws taw kom koj ya plho lawm ntag ho!

Cov niag Ntxwgnyoog phem! Tseg txhob ua tsiv nyaum lawm nawb! Txhob hais lus ntau! Ua kom ntau! Kuv tes hauj lwm twb tau pib ua rau hauv cov tub thiab cov tib neeg uas Kuv xaiv lawm, thiab nws tau nthuav dav mus thoob plaws txhua haiv neeg, txhua pawg ntseeg, txhua txoj kev ntseeg, thiab txhua lub neej nyob sab nrauv ntawm Suav Teb lawm. Vim li cas thiaj li hais tias cov uas ua hauj lwm rau Kuv mas ib txwm raug thaiv sab ntsujplig? Vim li cas lawv thiaj li tsis to taub txog tej xwm txheej sab ntsujplig? Vim li cas thiaj li hais tias Kuv tus Ntsujplig yeej tsis ua hauj lwm rau hauv cov tib neeg no li? Muab hais dav dav tias, Kuv tsis tuaj yeem siv dag siv zog ntau rau cov uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej thiab tsis tau xaiv tseg. Tag nrho Kuv cov kev txom nyem yav dhau los, thiab tag nrho Kuv tej kev mob siab rau saib xyuas thiab kev siv zog, yog txhawm rau Kuv cov tub hlob thiab ib feem me me ntawm Kuv cov tub thiab cov tib neeg; tshaj qhov ntawd, Kuv tau ua tej yam no kom thiaj li tuaj yeem ua tiav hlo Kuv tes hauj lwm yav tom ntej yam tsis muaj qhov cuam tshuam thiab kom txhob cuam tshuam rau Kuv txoj kev xav xwb. Vim Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas ntse, Kuv tau npaj txoj kev cawm tib neeg kom raug rau txhua kauj ruam. Kuv tsis lam siv zog los tuav ib tus neeg twg (qhov no yog hais ncaj qha rau cov uas tsis raug xaiv los sis tsis raug npaj tseg ua ntej), thiab Kuv tsis tab meeg tawm tsam ib tus neeg twg li (qhov no yog hais ncaj qha rau cov uas raug xaiv thiab raug npaj tseg ua ntej): Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau! Kuv coj tsiv nyaum rau cov neeg uas Kuv ntxub; ho cov uas Kuv hlub, ces Kuv yog tus saib xyuas thiab tiv thaiv. Yog li ntawd, Kuv ua raws li qhov Kuv hais (cov uas Kuv xaiv, raug xaiv, thiab cov uas Kuv npaj tseg ua ntej, raug npaj tseg ua ntej lawm; cov no yog Kuv tej hauj lwm uas Kuv tau npaj ua ntej qhov kev tsim).

Leej twg thiaj li hloov tau Kuv lub siab? Dua ntawm Kuv txoj kev ua raws li cov kev npaj uas Kuv tau npaj li qhov Kuv xav tau, leej twg muaj cuab kav ua tsis xuam xim thiab tsis ua raws li Kuv cov lus txib ma? Tag nrho tej no puav leej yog Kuv cov cai tswj fwm; leej twg haj tseem muaj cuab kav tshem ib qho ntawm tej no tawm mus ntawm Kuv thiab ma? Txhua yam yuav tsum nyob ntawm Kuv cov lus txib. Qee tus tib neeg hais tias muaj ib tus neeg tau ntsib kev txom nyem tshaj plaws lawm, thiab coj ncaj thiab xav dawb huv txog Kuv lub siab. Yog li ntawd, vim li cas Kuv thiaj li tsis xaiv nws? Qhov no los ib yam nkaus, nws yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Yog Kuv hais tias leej twg los xij haum raws li Kuv tej kev xav, ces tus neeg ntawd thiaj li haum nrog Kuv tej kev xav thiab yog tus Kuv hlub; yog Kuv hais tias leej twg los xij yog Ntxwgnyoog ib tug me nyuam, ces tus neeg ntawd yog tus Kuv ntxub. Txhob ua rau leej twg nyiam! Koj puas tuaj yeem pom tshab tus neeg ntawd ma? Kuv twb txiav txim tag nrho txhua yam no lawm. Ib tug tub yeej ib txwm yog tus tub, thiab Ntxwgnyoog yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog; muab hais ua lwm lo lus, tib neeg tus yeeb yam yeej tsis hloov pauv. Tshwj tsis yog Kuv hloov pauv lawv, txhua tus puav leej ua raws lawv tus kheej hom, thiab hloov pauv tsis tau!

Kuv nthuav tawm Kuv tej kev zais tob rau nej thaum Kuv tes hauj lwm nce qib. Nej puas paub tiag tias Kuv tes hauj lwm tau nce qib mus rau kauj ruam twg lawm ma? Nej puas ua raws li Kuv tus Ntsujplig txoj kev coj, ua qhov Kuv ua thiab hais qhov Kuv hais tau tiag tiag ma? Vim li cas Kuv thiaj li hais tias Suav Teb yog ib lub teb chaws uas Kuv tau foom phem rau lawm? Ua ntej tshaj plaws, Kuv tau tsim cov neeg Suav niaj hnub niam no hauv Kuv daim duab. Lawv tsis muaj ntsujplig, thiab ua ntej ntawd, lawv raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog thiab tsis tuaj yeem cawm dim tau. Vim li no, Kuv thiaj li npau taws rau cov tib neeg no thiab foom phem rau lawv lawm. Kuv ntxub cov neeg no tshaj plaws, thiab Kuv haj tseem npau taws thaum twg los xij uas hais txog lawv, vim lawv yog tus zaj loj liab ploog cov me nyuam. Qhov no ua rau nco txog lub sij hawm thaum cov teb chaws hauv ntiaj teb tau txeeb Suav Teb. Nws tseem zoo ib yam li qub li niaj hnub niam no, thiab tag nrho puav leej yog Kuv txoj kev foom phem—Kuv qhov kev txiav txim muaj hwj chim tshaj plaws rau tus zaj loj liab ploog. Thaum kawg, Kuv tau tsim lwm hom tib neeg, nyob hauv cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej Kuv cov tub hlob, Kuv cov tub, Kuv cov tib neeg, thiab cov uas ua hauj lwm rau Kuv. Yog li ntawd, txhua yam uas Kuv ua niaj hnub niam no Kuv twb npaj los ntev lawm. Vim li cas cov uas muaj hwj chim hauv Suav Teb pheej caij tsuj thiab tsim txom nej tsis txawj tag li? Nws yog vim hais tias tus zaj loj liab ploog tsis zoo siab rau Kuv cov lus foom phem, ces thiaj li tawm tsam Kuv. Txawm li cas los xij, hauv qhov kev tsim txom thiab kev hawv no thiaj li ua rau Kuv tsim muaj tiav Kuv cov tub hlob, kom qhov no ua kev tawm tsam khov kho rau tus zaj loj liab ploog thiab nws cov me nyuam. Kuv mam saib xyuas lawv tom qab. Tam sim no, tom qab mloog Kuv cov lus tag lawm, nej puas to taub qhov tseem ceeb ntawm Kuv qhov kev tso cai rau nej los kav nrog Kuv ma? Lub sij hawm uas Kuv hais tias tus zaj loj liab ploog twb raug ntsiab cuam pov tseg kom nws tuag kuj yog lub sij hawm thaum Kuv cov tub hlob tau los kav nrog Kuv. Tus zaj loj liab ploog txoj kev tsim txom hnyav tshaj plaws rau cov tub hlob ua dej num rau Kuv, thiab thaum Kuv cov tub loj tuaj thiab tuaj yeem ua tau tej hauj lwm ntawm Kuv lub tsev lawm, cov tub qhe lim hiam no (cov neeg ua Vajtswv tes dej num) yuav raug ncaws kom ya plho mus. Vim hais tias Kuv cov tub hlob yuav tau los kav nrog Kuv thiab yuav ua muaj tiav rau Kuv tej kev xav, Kuv yuav thawb cov neeg ua Vajtswv tes dej num ib tug zuj zus mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj: Lawv yuav tsum tawm mus hauv txhua kis! Kuv paub zoo tias Ntxwgnyoog cov neeg kuj xav kom tau txais Kuv cov koob hmoov thiab, thiab tsis xav rov qab mus rau Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm lawm; txawm li cas los xij, Kuv muaj Kuv txoj kev cai tswj fwm, uas txhua tus neeg yuav tsum ua raws thiab yuav tsum rau txim—thiab tsis muaj leej twg yuav raug zam. Tom qab ntawd, Kuv yuav qhia nej txog Kuv txoj kev cai tswj fwm ib qho zuj zus, ces nej thiaj li tsis ua txhaum tej kev cai ntawd.

Qhov Dhau Los: Tshooj 86

Ntxiv Mus: Tshooj 88

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No