Tshooj 89

Nws tsis yooj yim rau kev ua txhua yam kom haum raws li Kuv tej kev xav. Nws tsis yog ib qho xwm txheej ntawm kev ua txuj yuam koj tus kheej; tab sis, nws yog nyob ntawm seb Kuv puas tau muab Kuv tej kev zoo rau koj ua ntej Kuv qhov kev tsim lub ntiaj teb. Tag nrho txhua yam no mas nyob ntawm Kuv. Tej ntawd tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tiav. Kuv hlub tus uas Kuv xav hlub, thiab tus twg los xij uas Kuv hais tias yog tus tub hlob, ces yeej yog tus tub hlob xwb xwb. Qhov ntawd mas yog lawm! Tej zaum koj xav dag qhov ntawd, tab sis ua li ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsig! Koj puas xav tias Kuv tsis muaj peev xwm nco tau qhov koj yog no lod? Qhov koj tsuas ua kom pom qee tus cwj pwm zoo nws puas zoo txaus rau koj thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag? Puas yooj yim npaum li ntawd ma? Nws yeej tsis yooj yim li ntawd hlo li; koj yuav tsum muaj Kuv cov lus cog tseg, thiab koj yuav tsum muaj Kuv qhov kev npaj tseg ua ntej. Koj puas xav tias ntshe Kuv yuav tsis paub txog yam uas koj ua rau tom Kuv nraub qaum? Koj mas qias neeg ua luaj! Thaum koj ua dej num rau Kuv tiav lawm, ces maj nrawm nroos rov qab mus rau tom lub pas hluav taws thiab leej faj! Kuv mas dhuav; Kuv mas tsis nyiam kiag li txhua zaus pom koj. Txhua tus ua dej num rau Kuv, txhua tus uas tsis muab lawv tus kheej fij rau Kuv ncaj ncees, txhua tus uas coj liam thiab coj nruj, thiab txhua tus uas tsis muaj peev xwm to taub Kuv tej kev xav—tom qab koj ua dej num tiav lawm, ces tawm mus nrawm nroos kom Kuv txhob pom! Tsis li ntawd ces, Kuv yuav ncaws kom koj ya plho ntag! Cov tib neeg no yuav tsis nyob hauv Kuv lub tsev (uas yog, pawg ntseeg) ib pliag li me me kiag li. Lawv txhua tus yuav tsum tawm ntawm no mus thiaj li tsis ua rau Kuv lub npe poob ntsej muag thiab rhuav tshem Kuv lub koob lub npe. Tag nrho cov tib neeg no yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog; tus zaj loj liab ploog tau xa lawv los tab kaum Kuv txoj kev cawm tib neeg. Lawv paub zoo tshwj xeeb rau fab kev dag ntxias los cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm. Kuv tus me tub! Koj yuav tsum pom tshab qhov no! Txhob koom nrog cov tib neeg zoo li no. Thaum koj pom hom tib neeg no, maj nrawm nroos txav kom deb ntawm lawv thiaj li zam tsis mag lawv tej ntxiab; qhov ntawd yuav puas rau koj lub neej! Kuv ntxub tshaj plaws rau cov tib neeg uas hais lus tsis xyuam xim, cov uas nqis tes ua yam tsis xav, cov uas tsuas yog tso dag thiab luag rau ub rau no, thiab cov uas sib tham ua si txog yam tsis tseem ceeb. Kuv tsis xav tau ib tug twg ntawm cov tib neeg ntawd li; lawv puav leej yog Ntxwgnyoog pab pawg! Lawv pheej sib thab yam tsis muaj qab hau dab tsi hlo li. Tej cov raug tsim tawm los no yog dab tsi? Lawv tham lus tsis tseem ceeb thiab coj tus cwj pwm cuam tshuam. Puas yog lawv tseem tsis txaj muag thiab lod? Qhov tseeb tiag, hom neeg no muaj nqis tsawg tshaj plaws, thiab Kuv twb pom lawv tshab los ntev lawm ces thiaj li tso lawv tseg lawm. Yog tias Kuv tsis pom tshab, vim li cas lawv pheej hais cov lus tsis tseem ceeb zaum tas zaum thiab uas tsis haum raws li Kuv txoj kev qhuab qhia li ma? Lawv yeej yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb leej xeeb ntxwv xwb xwb lau! Tam sim no, Kuv tau pib tshem tej yam no tawm ib qho zuj zus lawm. Kuv puas muaj peev xwm siv Ntxwgnyoog cov xeeb leej xeeb ntxwv los ua Kuv cov tub hlob, ua Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg tau ma? Ces tsis yog Kuv yuav ua ntxhov quas niab lod? Kuv yeej yuav tsis ua li ntawd hlo li. Nej puas muaj kev nkag siab meej txog qhov no?

Txhua yam uas nej tau ntsib niaj hnub no, tsis hais qhov zoo los sis qhov phem, puav leej raug npaj tseg los ntawm Kuv ob txhais tes ntse lawm; tag nrho raug coj raug qhia los ntawm Kuv thiab nyob hauv Kuv qab tswj. Qhov no yeej tsis yog qee yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tiav tau kiag tam sis. Ib txhia tib neeg tseem tawm hws lug vim tau txhawj xeeb txog Kuv, tab sis tiag tiag ces lawv tsis tas yuav txhawj li! Lawv tsis quav ntsej lawv lub luag hauj lwm tseem ceeb, thiab tsis nrhiav kev to taub txog sab ntsujplig, tab sis lawv tseem xav tau kev loj hlob rau hauv lub neej thiab. Lawv cia siab yam tsis muaj qab hau! Lawv tsis muaj kev ntxhov siab hlo li, tiam sis lawv tseem xav ua kom tau raws li Kuv txoj kev xav thiab! Koj txhawj rau Kuv, tab sis Kuv tsis txhawj. Qhov koj txhawj txog yog dab tsi? Koj tes hauj lwm rau Kuv mas lam yeb xwb, thiab koj hais lus dag yam tsis paub qhov txhaum. Kuv qhia rau koj nawb! Txij tam sim no mus, Kuv yuav ntiab cov tib neeg zoo li koj tawm hauv Kuv lub tsev mus. Cov tib neeg zoo li no tsis tsim nyog ua dej num rau Kuv rau hauv Kuv lub tsev. Kuv ntxub lawv vim hais tias lawv thuam Kuv nrog rau lawv tej kev ua. Thaum hais tias “kev thuam rau Kuv yog ib qho kev txhaum uas zam txim tsis tau,” qhov no tau hais txog leej twg? Nej puas to taub meej txog qhov no? Ib tug neeg zoo li no ntseeg hais tias qhov teeb meem tseem tsis tau loj heev, txawm hais tias nws twb tau ua txhaum li no lawm los xij. Qhov tseeb tiag, tus neeg tsis meej pem no mas dig muag thiab ruam, thiab nws tus ntsujplig raug txwv lawm! Kuv yuav ncaws kom koj ya plho ntag! (Vim hais tias qhov no yog Ntxwgnyoog qhov kev sim Kuv siab, Kuv ntxub nws heev, thiab tau hais cov ntsiab lus no zaum tas zaum thiab, ua rau Kuv npau taws txhua lub sij hawm. Kuv tsis tuaj yeem cheem tau Kuv qhov kev npau taws, thiab tsis muaj leej twg cheem tau nws li. Lub sij hawm tseem tsis tau los txog, tsis li ntawd ces Kuv twb qhuab ntuas tus neeg ntawd los ntev lawm!) (Qhov no yog hais txog qhov tseeb tias tam sim no, muaj ntau tus tib neeg uas tseem tsis ntseeg tias cov neeg txawv teb chaws yuav nrhiav kev nkag los rau hauv Suav Teb kom ntau; txawm tias tam sim no lawv tseem tsis ntseeg los xij, thiab qhov no ua rau Kuv npau taws thiab kub heev.)

Nyob rau hauv Kuv lub tsev, hom neeg twg yog tus uas ua raws li Kuv lub siab? Ntawd yog, ua ntej kev tsim, hom tib neeg uas Kuv tau npaj tseg ua ntej los nyob hauv Kuv lub tsev mus ib txhis yog hom neeg dab tsi? Nej puas paub txog? Nej puas xav hais tias hom tib neeg Kuv hlub thiab hom tib neeg Kuv ntxub yog hom twg? Kuv lub tsev yog txhawm rau cov neeg uas muaj lub siab zoo ib yam li Kuv, thiab cov uas koom lub sij hawm zoo thiab tej kev nyuaj nrog Kuv—muab hais ua lwm lo lus, cov tib neeg uas koom hauv tej koob hmoov thiab kev nyuaj tib si. Cov tib neeg no puav leej nyiam qhov Kuv nyiam thiab ntxub qhov Kuv ntxub. Lawv muaj peev xwm tso yam uas Kuv ntxub pov tseg tau. Yog Kuv hais tias lawv tsis tuaj yeem noj tau, ces lawv txaus siab hlo yoo tshaib plab kom ua tau raws li Kuv tej kev xav. Hom neeg zoo li no txaus siab hlo los muab siab npuab Kuv thiab muab lawv tus kheej fij rau Kuv, thiab muaj peev xwm ua rau pom tias muaj kev xav rau Kuv txoj kev mob siab, ib txwm siv zog ntso ua hauj lwm rau Kuv. Yog li ntawd, rau cov tib neeg zoo li no, Kuv tau tso cai muab lub meej mom ntawm cov tub hlob, muab txhua yam uas Kuv muaj rau lawv: Kuv muaj peev xwm coj tau txhua pawg ntseeg, thiab Kuv muab qhov no rau lawv; Kuv muaj kev txawj ntse, thiab Kuv kuj muab qhov no rau lawv thiab; Kuv muaj peev xwm tiv taus kev txom nyem vim txhawm rau kev xyaum ua raws qhov tseeb, thiab Kuv kuj tso cai rau cov tib neeg no muaj kev txiav txim siab, ua kom lawv muaj peev xwm los tiv kev txom nyem txhua yam rau Kuv; Kuv muaj tej kev zoo, thiab Kuv yuav muab tej ntawd rau lawv, ua kom lawv zoo ib yam li Kuv ntag, kom tsis muaj ib qho sib txawv me me li, kom lwm tus pom Kuv thaum lawv pom cov tib neeg ntawd. Tam sim no, Kuv tso tag nrho Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj rau cov tib neeg ntawd kom lawv muaj peev xwm ua neej nyob tau tiav hlo ib kis ntawm Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj, kom lawv muaj peev xwm qhia tshwm meej txog Kuv puv npo; qhov no yog Kuv txoj kev xav. Txhob xyaum coj kom zoo ib yam li tej yam sab nrauv ntawm Kuv (noj tib yam li Kuv, los sis hnav tib cev ris tsho li Kuv); tag nrho tej ntawd mas tsis muaj nuj nqis, thiab nej tsuas rhuav tshem nej tus kheej xwb yog hais tias nej pheej nrhiav tej yam zoo li no. Qhov no vim hais tias cov neeg uas sim qog ua li Kuv qhov sab nrauv mas yog Ntxwgnyoog cov tub qhev, thiab hom kev siv zog ntawd yog Ntxwgnyoog ib lub tswv yim ntxias dag; nws qhia pom txog Ntxwgnyoog txoj kev ntshaw. Koj pheej sim ua kom zoo ib yam li Kuv, tab sis koj puas tsim nyog ma? Kuv yuav caij tsuj koj kom mus txog hnub tuag! Tseem niaj hnub ua Kuv tes hauj lwm mus xwm yeem, nthuav dav mus rau txhua haiv neeg thoob plaws ntiaj teb. Maj nrawm nroos, ua raws Kuv cov hneev taw qab!

Qhov Dhau Los: Tshooj 88

Ntxiv Mus: Tshooj 90

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 15

Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tshwm sim rau hauv txhua pawg ntseeg lawm. Yog tus Ntsujplig uas hais; Nws yog hluav taws kub, muaj hwj...

Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

Nyob hauv txoj kev paub Vajtswv tes dej num, koj yuav tsum ua twb zoo nyeem Vajtswv cov lus thiab npaj nej tus kheej nrog qhov tseeb. Tab...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No