Tshooj 90

Tag nrho cov dig muag lawm ces yuav tsum tau ncaim ntawm Kuv mus thiab tsis txhob nyob ib pliag ntxiv li lawm, vim rau qhov cov uas Kuv xav tau yog cov uas paub Kuv, cov uas muaj peev xwm pom Kuv thiab cov uas muaj peev xwm tau txais txhua yam los ntawm Kuv. Thiab leej twg thiaj li yog cov uas muaj peev xwm tau txais txhua yam los ntawm Kuv tiag tiag? Hom neeg no mas yeej muaj tsawg kawg kiag li thiab lawv ces yeej yuav tau txais Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Kuv hlub cov neeg no thiab Kuv yuav xaiv lawv ib tug zuj zus los ua Kuv sab tes xis, los ua Kuv qhov kev tshwm sim. Kuv yuav ua kom tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg qhuas Kuv tsis tu ncua li, qw qhuas ntxiv mus tas li rau qhov txiaj ntsim ntawm cov neeg no. Au, Roob Xi-oo! Cia li tsa kiag tus chij ntawm txoj kev muaj yeej thiab qw qhuas Kuv! Vim rau qhov Kuv mus thoob lub qab ntuj khwb thiab mus rau txhua qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, ncig thoob txhua ceg kaum roob, txhua tus niam dej thiab tag nrho txhua yam, ua ntej rov qab los rau ntawm no ib zaug ntxiv. Kuv rov los yam li tus kov yeej nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev txiav txim, kev npau taws thiab kub cig liab vog, thiab haj yam tshaj qhov ntawd uas yog nrog rau Kuv cov tub hlob thiab. Txhua yam uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab tag nrho cov tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom uas Kuv ntxub, Kuv muab cuam pov tseg kom deb. Kuv kov yeej lawm thiab Kuv tau ua tiav hlo txhua yam uas Kuv xav ua lawm. Leej twg thiaj li tau luag hais tias Kuv ua Kuv tes hauj lwm tsis tiav? Leej twg thiaj li tau luag hais tias Kuv muab tsis tau Kuv cov tub hlob? Leej twg thiaj li tau luag hais tias Kuv tsis tau rov qab los nrog txoj kev muaj yeej? Cov neeg zoo li ntawd ces yeej yog Ntxwgnyoog hom xwb; lawv yog cov uas yuav tsis tau txais Kuv txoj kev zam txim yam yooj yooj yim kiag li. Lawv dig muag lawm, lawv yog cov niag dab qias neeg thiab Kuv tsis nyiam lawv kiag li. Nyob rau tej yam no ces Kuv yuav pib nthuav tawm Kuv txoj kev npau taws thiab tag nrho Kuv qhov kev txiav txim, thiab, los ntawm Kuv tus nplaim taws ciag lam lug, zes taws rau lub qab ntuj khwb thiab lub ntiaj ib tog kawg mus rau ib tog kawg, ua rau txhua lub ceg kaum kom cig ntsa paug—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm.

Thaum koj to taub Kuv cov lus lawm, koj yuav tau txais kev kaj siab los ntawm cov lus ntawd los; koj yuav tsum txhob cia cov lus ntawd dhau mus yam tsis quav ntsej txog. Cov lus hais tawm ntawm qhov kev txiav txim yeej tshwm sim txhua hnub, yog li ntawd vim li cas nej yuav ruam thiab hlwb qauj ua luaj li? Vim li cas nej ho tsis koom tes nrog Kuv? Nej yeej txaus siab hlo mus rau ntuj tawg lod? Kuv hais tias Kuv yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub tshua rau Kuv cov tub hlob, Kuv cov tub thiab cov neeg, yog li ntawd nej ho to taub qho no li cas mas? Nov tsis yog ib zaj lus yooj yooj yim, thiab yuav tsum qhib lub siab dav fo los to taub zaj lus no. Au, cov noob neej dig muag aw! Kuv twb tau cawm nej ntau zaus lawm, coj nej tawm ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg thiab tawm ntawm txoj kev rau txim es kom nej thiaj li tau txais Kuv qhov lus cog tseg, yog li ntawd vim li cas nej yuav tsis ua twb zoo xav txog Kuv lub siab li? Puas muaj nej ib tug twg uas yuav raug cawm rau txoj kev no mas? Kuv txoj kev ncaj ncees, kev muaj tsim thiab kev txiav txim yuav tsis hlub Ntxwgnyoog li. Tab sis raws li nej xav mas, lub hom phiaj ntawm tej yam no ces yog cawm nej xwb, tab sis nej tseem tsis muaj peev xwm to taub Kuv tus moj yam li, thiab nej yeej tsis paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm Kuv tej kev ua hlo li. Nej xav hais tias Kuv yeej tsis saib qhov sib qhov hnyav ntawm ntau qhov ntawm Kuv tej kev ua li, thiab hais tias Kuv mas yeej tsis saib qhov sib txawv ntawm tej daim phiaj ntawm Kuv tej kev ua li—cas yuav ruam ua luaj li! Kuv yeej muaj peev xwm pom meej meej txog tag nrho txhua tus tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam. Kuv to taub meej meej txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua tus tib neeg, ces hais tau hais tias, Kuv yeej pom tshab plaws rau tej yam uas ib tug tib neeg zais cia rau hauv lawv tus kheej. Kuv yeej pom meej meej hais tias ib tug neeg yog ib tug neeg liam tsis paub txaj muag los sis yog ib tug niam ntiav, thiab Kuv paub hais tias leej twg ua dab tsi zais ntshis tsis pub neeg paub li. Niag neeg phem, tsis txhob khav koj qhov kev ntxim nyiam rau ntawm Kuv xub ntiag! Cia li khiav tawm ntawm no mus tam sim no! Es kom thiaj li tsis coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, Kuv yuav tsis siv hom niag neeg zoo li ntawd! Lawv tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv tau rau Kuv lub npe, thiab tab sis tsuas yog tawm tsam tas li xwb thiab coj kev poob ntsej muag los rau Kuv tsev neeg xwb! Lawv yuav tsum raug ntiab tawm ntawm Kuv lub tsev mus tam sim no. Kuv tsis xav tau lawv lawm. Kuv yuav tsis zam ib qho kev ncua sij hawm li ib xaws nkoos li! Rau cov neeg ntawd ces, tsis hais lawv yuav nrhiav dab tsi li, yeej tsis muaj qab hau li, vim nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj ces tag nrho sawv daws yeej dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam hlo li. Yog Kuv hais tias Kuv tsis xav tau ib tug neeg twg—thiab qhov ntawd ces suav tag nrho Kuv cov neeg tib si—ces Kuv yeej ntaus nqi li ntawd; tsis txhob tos kom Kuv hloov Kuv lub siab. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj yuav ua zoo npaum li cas rau Kuv ua ntej ntawd li!

Kuv nthuav tawm tej lus zais tob rau nej txhua txhua hnub. Nej puas paub Kuv qhov txheej txheem kev hais lus? Dab tsi yog lub hauv paus uas Kuv siv los nthuav tawm Kuv tej lus zais tob? Nej puas paub? Nej hom hais tias Kuv yog tus Vajtswv uas pab cuam rau nej nyob rau lub sij hawm uas yog, yog li ntawd nej ho nkag siab tej kis no li cas? Kuv nthuav tawm Kuv tej lus zais tob rau nej ib tug zuj zus raws li tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, thiab Kuv pab cuam rau nej raws li Kuv qhov phiaj xwm, thiab tshaj qhov ntawd ces raws li nej tus yeeb yam tiag (thaum twg los xij uas hais txog Kuv qhov kev pab cuam, ces nws yog hais txog txhua tus tib neeg hauv lub nceeg vaj). Kuv qhov txheej txheem kev hais lus ces yog li no: Rau cov neeg hauv Kuv lub tsev ces Kuv muab kev kaj siab rau—Kuv pab cuam rau lawv thiab Kuv txiav txim rau lawv; rau Ntxwgnyoog ces Kuv tsis muaj kev hlub tshua rau li, tsis muaj ib qho me me li, thiab tag nrho ces tsuas yog kev npau taws thiab kev hlawv kom kub hnyiab xwb. Kuv yuav siv Kuv tej kev cai tswj fwm los ntiab cov uas Kuv tsis tau xaiv tseg los sis xaiv cia ntawd ib tug zuj zus tawm hauv Kuv lub tsev mus. Tsis tas yuav nyuaj siab li. Tom qab Kuv ua kom lawv nthuav tawm lawv lub cev thaum chiv thawj lawm (tom qab lawv ua dej num rau Kuv cov tub thaum qhov kawg los txog lawm), ces lawv yuav rov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, los sis Kuv yuav tsis muab qhov xwm txheej no tso cia thiab Kuv yuav tsis tso tseg hlo li. Cov neeg feem ntau pheej hais txog dab teb thiab Ntuj Tawg. Tab sis ob lo lus no hais txog dab tsi, thiab ob lo lus no sib txawv li cas? Puas yog lawv yeej hais txog qee lub kaum ntuj uas txias to, tsaus ntuj nti tiag? Tib neeg lub siab ib txwm cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg, xav tias lawv tus kheej txoj kev xav lam tau lam xav ces yeej zoo tag nrho lawm! Tab sis cov no tsis muaj qab hau dab tsi tsuas yog lawv cov kev xav xwb. Ntuj Tawg thiab dab teb ob lo lus no puav leej hais txog ib lub tsev teev hawm ntawm kev vuab tsuab uas Ntxwgnyoog los yog cov dab phem tau nyob hauv yav dhau los. Uas yog hais tau tias, tus neeg twg uas tau raug coj tsis ncaj ua ntej los ntawm Ntxwgnyoog los yog los ntawm cov ntsujplig phem—lawv yog Ntuj Tawg thiab lawv yog cov poob dab teb—tsis muaj qhov yuam kev! Qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv thiaj li tau hais ntau zaus yav dhau los tias Kuv tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj ntawm kev vuab tsuab. Kuv (Vajtswv Tus Kheej) no puas muaj peev xwm nyob hauv Ntuj Tawg, los sis hauv dab teb ma? Qhov ntawd yuav tsis yog qhov muaj qab hau lod? Kuv tau hais qhov no ob peb zaug lawm, tab sis nej tseem tsis nkag siab Kuv lub ntsiab li. Piv rau dab teb, Ntuj Tawg raug ua qias vuab tsuab ntau tshaj los ntawm Ntxwgnyoog. Cov neeg uas mus rau Ntuj Tawg yog cov muaj teeb meem loj tshaj plaws, thiab Kuv yeej tsis xaiv cov neeg no tseg li; cov neeg uas mus rau dab teb yog cov uas Kuv tau npaj tseg, thiab tom qab ntawd muab tshem tawm. Hais yooj yim tias, Kuv tsis tau xaiv txog ib tug ntawm cov neeg no hlo li.

Tib neeg nquag nquag ua kom pom hais tias lawv yog cov kws txawj rau kev to taub yuam kev Kuv cov lus. Yog Kuv tsis taw qhia kom meej meej thiab piav txhua yam kom meej meej ib qho dhau ib qho, ces leej twg ntawm nej cov ko thiaj li yuav to taub mas? Nej tsuas ntseeg ib nrab ntawm cov lus Kuv hais no nkaus xwb, tsis tas hais txhua yam uas tseem tsis tau hais txog ua ntej ntawd li. Tam sim no, tej kev tsis sib haum sab hauv pib muaj nyob rau hauv txhua haiv neeg lawm: Cov neeg ua hauj lwm tsis haum nrog cov thawj coj, cov tub ntxhais kawm ntawv tsis haum nrog cov kws qhia ntawv, cov pej xeem tsis haum nrog tsoom fwv tej nom tswv, thiab tag nrho txhua yam zoo li no uas ua rau muaj kev tig sawv tawm tsam tshwm sim tuaj rau hauv txhua txhua haiv neeg, thiab qhov no ces tag nrho puav leej yog tes dej num uas ua rau Kuv xwb. Thiab vim li cas Kuv ho hais tias tes dej num ntawd yog ua rau Kuv los ntawm tej yam no mas? Kuv puas zoo siab rau tib neeg tej kev ntsib hmoov phem mas? Kuv puas zaum twj ywm, tsis quav ntsej li mas? Yeej tsis ua li ntawd li! Vim qhov no yog Ntxwgnyoog lub suab quaj qw hauv nws qhov kev huaj cheej, thiab lub hom phiaj ntawd tag nrho tej no ces yog yuav sau tej kev phem coj los ua ib tug qauv piv txwv rau Kuv lub hwj chim thiab rau Kuv tej kev ua uas phim hwj kawg nkaus. Tag nrho ces yog ib qho lus tim khawv khov heev uas ua tim khawv rau Kuv, thiab ua ib qho cuab yeej riam phom uas siv los tua Ntxwgnyoog. Tsuas yog thaum uas tag nrho txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sib txeeb av thiab kev tswj fwm xwb, ces Kuv cov tub hlob thiab Kuv thiaj li kav li cov vajntxwv ua ke thiab saib xyuas lawv, thiab nws yog ib qho uas lawv yeej xav tsis txog hlo li hais tias nyob rau hauv tej yam ntxwv ib puag ncig uas phem npaum li no, Kuv lub nceeg vaj yeej tshwm sim nrog tib neeg lawm. Dhau qhov ntawd, thaum lawv sib txeeb lub hwj chim thiab xav txiav txim rau lwm tus, ces lwm tus yuav txiav txim rau lawv thiab lawv raug Kuv txoj kev npau taws muab hlawv kiag—nyuam qhuav ntxim xwb! Nyuam qhuav ntxim! Kuv lub nceeg vaj twb tshwm sim nrog tib neeg lawm—cas qhov no yuav yog ib qho xwm txheej zoo ua luaj li lau!

Ua tib neeg nyob (tsis hais cov tib neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj los sis tej tub ki ntawm Ntxwgnyoog li), koj yuav tsum pom tag nrho Kuv tej kev ua uas phim hwj kawg nkaus, tsis li ntawd ces Kuv yuav tsis muaj hnub muab qhov xwm txheej no tso cia li. Txawm hais tias koj yeej txaus siab lees txais Kuv qhov kev txiav txim los xij, nws yeej tseem siv tsis tau yog hais tias koj tseem tsis tau pom Kuv tej kev ua uas phim hwj kawg nkaus ntawd. Txhua tus tib neeg yuav tsum raug hais kom ntseeg los ntawm lub siab, los ntawm txoj lus thiab los ntawm qhov kev pom, thiab tsis muaj leej twg yuav dim yam yooj yooj yim li. Txhua tus ib neeg yuav tsum muab lub yeeb koob rau Kuv. Nyob rau thaum kawg, Kuv yuav ua kom txawm yog kiag tus zaj loj liab ploog los sawv los thiab qhuas Kuv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm—koj puas yuav nco qab qhov no mas? Txhua tus tib neeg yuav tsum tau qhuas Kuv yam tsis muaj chaw xaus thiab muab yeej koob rau Kuv!

Qhov Dhau Los: Tshooj 89

Ntxiv Mus: Tshooj 91

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 15

Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li....

Tshooj 15

Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tshwm sim rau hauv txhua pawg ntseeg lawm. Yog tus Ntsujplig uas hais; Nws yog hluav taws kub, muaj hwj...

Tshooj 19

Kev muab Kuv cov lus ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj sia nyob tau—qhov no yog tib neeg lub luag hauj lwm. Tib neeg yuav tsum npaj...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No