A. Ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Seb Qhov Muaj Kev Ntseeg Vajtswv Yog Dab Tsi

331. Txawm hais tias muaj neeg coob tus ntseeg Vajtswv, los tsawg tus xwb thiaj li to taub hais tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog vim tias, txawm hais tias neeg yeej paub txog lo lus “Vajtswv” thiab kab lus xws li “tes hauj lwm ntawm Vajtswv,” los lawv tsis paub Vajtswv, thiab lawv haj yam tsis paub Nws tes hauj lwm. Tsis tas xav li, tom qab ntawd, tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ntawd ces thiaj li feeb tsis meej rau lawv qhov kev ntseeg Nws. Neeg tsis saib qhov kev ntseeg Vajtswv tseem ceeb, thiab tag nrho qhov no mas yog vim ntseeg Vajtswv mas yog ib qho lawv tsis swm li, txawv tshaj plaws rau lawv li. Nyob rau qhov no, lawv thiaj ua tsis tau li qhov Vajtswv txib. Muab ua lwm yam lus hais, yog neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub Nws tes hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo rau Vajtswv siv li, thiab lawv haj yam yuav ua tsis tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav li. “Kev ntseeg Vajtswv” txhais tau hais tias ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv; qhov no yog qhov ntsiab lus uas yooj yim tshaj plaws txog kev ntseeg Vajtswv. Qhov tshaj ntawd, qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv tsis yog ib yam nkaus li qhov kev ntseeg Vajtswv tiag tiag; tab sis, nws yog ib yam kev ntseeg yooj yooj yim uas muaj lub tseem ntsiab zais tob rau sab kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias “kev ntseeg Vajtswv.” Tab sis neeg mas ho pom hais tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qho yooj yim thiab tej yam ua si xwb. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv li no ces tau plam qhov uas ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag ntawd lawm, thiab txawm hais tias lawv ntseeg mus ntxiv kom txog qhov kawg kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li, vim lawv taug txoj kev tsis yog lawm. Niaj hnub no los yeej tseem muaj cov uas ntseeg Vajtswv raws li hauv tej ntaub ntawv thiab hauv tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis paub hais tias lawv twb tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis lawv tseem thov Vajtswv kom tau koob hmoov rau kev ruaj ntseg thiab kom tau hmoov hlub txaus. Cia li tsum, ua lub siab nyob ntsiag to, thiab nug peb tus kheej: Ua qhov kev ntseeg Vajtswv puas yog qhov yooj yim tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb? Puas yog qhov kev ntseeg Vajtswv ces tsis muaj nuj nqis dab tsi tshaj qhov uas tau txais hmoov hlub ntau los ntawm Vajtswv xwb? Cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li los sis cov uas ntseeg Vajtswv thiab tseem ho tawm tsam Nws thiab es puas yuav muaj cuab kav ua tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

332. Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhov noj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus coj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

333. Vim koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus, ntsib thiab pom Nws tej lus, thiab ua raws Nws tej lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj hu tau hais tias kev ntseeg Vajtswv! Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv nrog koj lub qhov ncauj xwb thiab tab sis tsis muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws los sis tsim kom muaj ib qho tseeb, qhov no tsis yog hais tias ntseeg Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog “nrhiav ncuav nplej noj kom plab tsau” xwb. Tsuas hais txog tej lus tim khawv ntiav ntiav xwb, tej yam siv tsis tau, thiab tej yam dog dig, yeej tsis muaj ib qhov tseeb me me hlo li: tej no ua tsis tau kev ntseeg Vajtswv, thiab koj yeej tseem tsis paub txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog hlo li. Vim li cas es koj thiaj li tsim nyog yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus kom ntau li ntau tau? Yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus tab sis tsuas nrhiav kev nce mus rau ceeb tsheej xwb, qhov ntawd puas yog ntseeg Vajtswv mas? Thawj kauj ruam uas tus neeg ntsheeg Vajtswv yuav tsum tau ua yog dab tsi? Vajtswv ho siv txoj kev twg los tsim kho kom tib neeg zoo tiav log? Koj puas yuav muaj cuab kav raug muab tsim kho kom zoo tiav log yam tsis noj thiab tsis haus Vajtwv tej lus li mas? Koj puas yuav raug xam hais tias yog ib tug neeg ntawm lub nceeg vaj yog tsis muaj Vajtswv tej lus ua koj qhov tseeb? Kev ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag mas? Cov ntseeg Vajtswv, mas yam tsawg, yuav tsum coj kom zoo rau sab nraud; qhov tseem ceeb tshaj mas yuav tsum muaj Vajtswv tej lus tuav rawv. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yeej tsis muaj peev xwm yuav khiav tawm ntawm Nws txoj lus mus tau li. Kev paub Vajtswv thiab ua kom Nws tej kev xav tiav hlo ces yeej ua tau nyob rau hauv Nws tej lus. Nyob rau yav tom ntej, txhua lub teb chaws, txhua pab pawg ntseeg, txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw yuav raug ntaus yeej los ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv yuav hais ncaj qha, thiab tag nrho cov neeg yuav tuav Vajtswv tej lus rau hauv lawv txhais tes, thiab ua li no, ces neeg ntiaj teb yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Nyob rau sab hauv los sis nyob rau sab nraud, Vajtswv tej lus yuav hlav nthuav tawm thoob plaws: Neeg ntiaj teb yuav hais Vajtswv tej lus nrog lawv lub qhov ncauj, xyaum ua raws li Vajtswv tej lus, thiab khaws Vajtswv tej lus cia sab hauv, raug tsau rau hauv Vajtswv tej lus tag nrho sab hauv thiab sab nraud tib si. Ua li ntawd ces neeg ntiaj teb thiaj yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas ua tau tiav hlo raws li Vajtswv tej kev npaj siab thiab muaj cuab kav ua tim khawv tau rau Nws, cov no yog cov neeg uas muaj Vajtswv tej lus ua lawv qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

334. Niaj hnub no, yuav kom los ntseeg hauv tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum taug txoj kev kom yog. Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob yog nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb, tiam sis hlub Vajtswv thiab paub Vajtswv. Los ntawm Nws txoj kev tshoov siab qhuab qhia, los ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav, koj noj thiab haus tau Nws txoj lus, txhim kho ib txoj kev nkag siab tiag ntawm Vajtswv, thiab muaj ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv uas tawm hauv koj nruab siab los. Nyob rau hauv lwm lo lus, thaum txoj kev hnub uas muab rau Vajtswv yog qhov tseeb tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tshem los sis txiav txoj kev ntawm koj txoj kev hlub uas muab rau Nws, lub sij hawm no koj nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg uas tseeb tiag rau Vajtswv. Qhov no ua pov thawj tias koj yog Vajtswv li, rau qhov koj lub siab yog Vajtswv tug lawm thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los txeeb tau koj mus lawm. Los ntawm koj txoj kev paub dhau los, los ntawm tus nqi uas koj raug them, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj muaj peev xwm tsim kom muaj txoj kev hlub uas tsis muaj qhov zais rau Vajtswv—thiab thaum koj ua li no, koj yuav tau txais kev ywj pheej dim los ntawm Dab Ntxwgnyoog thiab yuav los nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog thaum koj tawm tau los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces thiaj tuaj yeem hais tau tias koj tau Vajtswv lawm. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum sim nrhiav lub hom phiaj no. Nov yog tes dej num ntawm nej txhua tus. Yuav tsum tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Koj ua tsis tau ob siab rau Vajtswv tes dej num, los sis koj saib tsis tau nws tsis rau nqi. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv kom tag nrho lub siab hwm thiab txhua lub sij hawm, thiab ua txhua yam rau Nws. Thiab thaum twg koj hais lus los sis nqis tes ua, koj yuav tsum uas raws li Vajtswv txoj kev nyiam ua ntej. Tsuas yog ua li ntawd koj thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

335. Tej zaum koj yuav xav hais tias kev ntseeg Vajtswv yog kev tsim txom, los sis ua txhua yam huv si rau Nws; tej zaum koj yuav xav tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom koj lub cev nqaij daim tawv tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, los sis kom txhua yam hauv koj lub neej khiav zoo, los sis kom koj nyob kaj siab lug thiab muaj kev ywj siab rau txhua yam. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib yam ntawm cov hom phiaj no uas tib neeg yuav tsum muaj nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv li. Yog tias koj ntseeg rau cov hom phiaj no, ces koj txoj kev xav tsis yog lawm, thiab koj yuav ua tsis tau kom zoo tshaj plaws nws tsuas yooj yooj yim li ntawd xwb. Vajtswv cov dej num, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, Nws lub tswv yim ntse, Nws cov lus, thiab Nws txoj kev zoo kaug nkaus thiab qhov ua piav tsis tau kom to taub li yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab. Muaj txoj kev nkag siab no, koj yuav tsum siv nws los tshem tawm koj lub siab uas xav tau txhua yam rau koj tus kheej, cov kev cia siab, thiab cov kev xav phem. Tsuas yog los ntawm kev tshem tawm tej no xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav tau, thiab nws tsuas yog ua li no lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj txoj sia thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus moj yam phem qias vuab tsuab. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag. Koj tsuas tuaj yeem hlub Vajtswv tiag tiag los ntawm lub hauv paus ntawm koj txoj kev ntseeg Nws xwb. Koj puas tuaj yeem ua tiav txoj kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev ntseeg Nws? Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, koj tsis tuaj yeem ua-tus neeg puas hlwb ntxiv lawm. Qee tus tib neeg muaj zog sai heev thaum lawv pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yuav ua rau lawv tau txais koob hmoov, tiam sis tom qab lawv pom tias lawv yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo ces lawv cia li tsis muaj zog li lawm. Qhov ntawd puas yog kev ntseeg Vajtswv? Thaum kawg, koj yuav tsum ua tiav log thiab yuav tsum muaj kev mloog Vajtswv lus hauv koj txoj kev ntseeg nkaus xwb. Koj ntseeg Vajtswv tiam sis tseem muaj qhov xav tau qee yam ntawm Nws, muaj ntau yam kev xav phem uas yog kev lig kev cai ntseeg uas koj tsis tuaj yeem tso tau pov tseg, tej uas ua rau koj tus kheej tau txais txiaj ntsig koj tsis tuaj yeem tso tseg tau, thiab koj tseem nrhiav cov koob hmoov ntawm sab cev nqaij tawv thiab xav kom Vajtswv los cawm koj cev nqaij daim tawv, los cawm koj tus ntsujplig—cov no yog txhua tus cwj pwm ntawm cov neeg uas muaj txoj kev xav yuam kev. Tab txawm hais tias cov tib neeg uas muaj kev lig kev cai ntseeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv los, lawv tsis nrhiav qhov hloov pauv lawv cov yam ntxwv thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, tiam sis tsuas yog nrhiav yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv cev nqaij daim tawv xwb. Muaj ntau leej nyob hauv nej muaj cov kev ntseeg uas zwm rau kev lig kev cai ntseeg qhov no tsis yog txoj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv. Kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum muaj lub siab uas npaj los raug kev tsim txom rau Nws thiab txoj kev txaus siab hlo muab lawv tus kheej tso tseg. Yog tias tib neeg tsis muaj ob tug yam ntxwv no ces, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav siv tsis tau, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv kiag li. Tsuas yog cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, nrhiav kev paub txog Vajtswv, thiab nrhiav txoj sia xwb thiaj li yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

336. Tom qab ntau xyoo lawm, Kuv tau pom ntau leej tib neeg uas ntseeg Vajtswv. Lawv txoj kev ntseeg tau hloov Vajtswv mus ua dab tsi nyob hauv lawv lub siab lawm? Qee leej tib neeg ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws tsuas yog ib ntwg cua khoob lug xwb. Cov tib neeg no tsis muaj lus teb rau tej lus nug txog qhov Vajtswv muaj nyob vim yog lawv tsis muaj peev xwm hnov los sis paub txog Nws qhov muaj nyob los sis Nws qhov tsis muaj nyob, tso qhov pom nws meej los sis to taubtxog nws tseg. Yam tsis nco qab dab tsi, cov tib neeg no xav tias Vajtswv tsis muaj nyob. Lwm cov ntseeg Vajtswv tam li Nws yog ib tug tib neeg. Cov tib neeg no xav tias Nws tsis muaj cuab kav ua txhua yam uas lawv, ib yam nkaus, tsis muaj cuab kav ua tau, thiab tias Nws tsim nyog xav li lawv xav. Lawv lub tshiab lus txog Vajtswv yog “ib tug tib neeg uas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau.” Kuj tseem muaj ib pawg tib neeg uas ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws ib tug roj hmab; cov tib neeg no ntseeg tias Vajtswv tsis muaj kev xav. Lawv xav tias Vajtswv yog ib tug mlom puab los ntawm cov av nplaum xwb, thiab tias thaum ntsib teeb meem, Vajtswv tsis muaj tus yeeb yam, kev xam pom, los sis tswv yim; lawv ntseeg tias Nws nyob hauv noob neej txoj kev hlub tshua. Tib neeg tsuas ntseeg li cas los xij uas lawv xav ntseeg. Yog lawv ua kom Nws loj, ces Nws kuj loj xwb; yog lawv ua kom Nws me, ces Nws kuj me xwb. Thaum tib neeg ua txhaum thiab cheem tsum Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev uv, thiab kev hlub, lawv xav tias Vajtswv tsim nyog nthuav Nws txoj kev hlub tshua. Cov tib neeg no tsim ib tug “Vajtswv” nyob hauv lawv tus kheej lub siab, thiab ua kom tus “Vajtswv” no ua kom lawv tej kev cheem tsum tiav thiab ua tau zoo raws txhua yam ntawm lawv tej kev ntshaw. Tsis hais thaum twg los sis qhov twg, thiab tsis hais cov tib neeg no ua dab tsi los xij, lawv yuav siv cov kev xav no hauv lawv txoj kev coj rau Vajtswv thiab hauv lawv txoj kev ntseeg. Tseem muaj qee leej neeg uas, tau txo Vajtswv tus yam ntxwv, tseem ntseeg tias Nws muaj peev xwm cawm tau lawv dim, vim lawv xav tias Vajtswv txoj kev hlub tsis muaj ciaj ciam thiab Nws tus yam ntxwv mas ncaj ncees, thiab tias txawm ib tug neeg tau ua tub qaug rau Vajtswv npaum li cas lawm los xij, Nws yuav tsis cim ntsoov ib qho dab tsi cia li. Lawv xav tias vim yog tib neeg tej kev txhaum, tib neeg kev yuam cai, thiab tib neeg kev tsis mloog lus yog kev qhia tawm txog ib tug tib neeg tus yam ntxwv, Vajtswv yuav muab cib fim rau tib neeg, thiab uv thiab ua siab ntev rau lawv; lawv ntseeg tias Vajtswv tseem yuav hlub lawv zoo yam li yav dhau los. Vim li ntawd, lawv thiaj tuav rawv tej kev cia siab rau kev tau txais kev cawm dim. Tseeb tiag, txawm tib neeg ntseeg Vajtswv li cas los, yog lawv tsis caum raws qhov tseeb ces, Nws yuav muaj ib tug yeeb yam tsis zoo rau lawv. Qhov no vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txawm koj tau muab los sis saib phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab saib nws zoo tam li cov khoom muaj nqis, kawm thiab nyeem nws txhua hnub, tiam sis koj muab tus Vajtswv tseeb tso rau ib sab. Koj tsuas saib Nws zoo tam li cov cua khoob lug, los sis ib tug neeg xwb—thiab nej qee leej saib Nws tsis tshaj ib ib tug roj hmab. Vim li cas kuv thiaj muab nws tso rau txoj kev no? Kuv ua li ntawd vim Kuv pom zoo li ntawd, txawm nej ntsib ib qho teeb meem los sis qee yam xwm txheej, tej ntawd muaj nyob hauv koj txoj kev xav tob hauv siab, tej no uas koj muaj rau sab hauv, yeej tsis muaj ib qho kev sib txuas nrog Vajtswv cov lus los sis nrog caum raws qhov tseeb li. Koj tsuas paub txog yam uas koj tus kheej tab tom xav, koj tus kheej txoj kev xam pom yog dab tsi, thiab ces koj yuam koj tus kheej cov tswv yim thiab cov kev xav rau Vajtswv. Hauv koj lub siab tej ntawd rais los ua Vajtswv cov kev xam pom, thiab koj muab tej kev xam pom no los ua cov qauv uas koj tuav cia yam tsis ua ywj fab ywj fwj li. Ntev mus, qhov ua li no ua rau koj mus deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

337. Yog vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Yuav luag txhua tus tib neeg meem txom rau lo lus nug no. Lawv ib txwm muaj ob txoj kev xav sib txawv txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas qhia tias lawv ntseeg Vajtswv tsis yog yuav mloog Nws lus, tab sis kom tau txais qee yam txiaj ntsig, los sis kom khiav dim ntawm txoj kev txom nyem uas los ntawm kev puas tsuaj ces lawv thiaj li ib nyuag mloog lus xwb. Lawv txoj kev mloog lus yog nce raws li qee yam xwb; nws yog rau lub hom phiaj ntawm lawv tus kheej txoj kev cia siab, thiab yuam lawv. Yog vim li ntawd, koj thiaj ntseeg Vajtswv xwb lod? Yog tias nws tsuas yog siv rau qhov koj xav tau thiab koj txoj hmoo xwb, ces nws yuav zoo dua yog tias koj tsis ntseeg li. Txoj niag kev ntseeg zoo li no yog txoj niag kev dag tus-kheej, kev ntseeg-tus kheej, thiab kev qhuas-tus kheej. Yog tias koj txoj kev ntseeg tsis yog raug tsim los ntawm lub hauv paus kev mloog Vajtswv lus, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau txoj kev tawm tsam Nws. Txhua tus neeg uas tsis nrhiav kev mloog Vajtswv lus rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog tawm tsam Nws. Vajtswv hais kom tib neeg nrhiav qhov tseeb, kom lawv nqhis Nws cov lus, noj thiab haus Nws cov lus, thiab muab tej lus ntawd coj los xyaum siv, kom lawv thiaj mloog Vajtswv lus. Yog tias cov no yog koj tej hom phiaj tiag, ces Vajtswv yuav tsa koj sawv, thiab yuav ua siab dawb siab zoo rau koj. Qhov no ua xyem xyav tsis tau thiab hloov tsis tau. Yog tias koj lub hom phiaj tsis yog yuav mloog Vajtswv lus, thiab koj muaj lwm yam hom phiaj, ces txhua yam uas koj hais thiab ua—koj cov lus thov Vajtswv, thiab txawm koj txhua qhov kev ua—yuav tawm tsam rau Nws. Tej zaum koj yuav hais lus mos thiab hais lus muag, tej zaum koj txhua qhov kev nqis tes ua thiab hais tawm yuav zoo, thiab tej zaum koj yuav zoo li ib tug neeg uas mloog lus, tab sis thaum hais txog koj txoj kev mob siab rau thiab koj tej kev saib txog txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam koj ua yog tawm tsam Vajtswv; txhua yam koj ua yog kev phem. Cov tib neeg uas mloog lus zoo li cov yaj, tab sis lawv lub siab muaj lub siab phem lim hiam, ces yog hma hnav tawv yaj ntag. Lawv ua tub qaug kiag rau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis tseg lawv ib tug cia kiag li. Tus Vaj Ntsujplig yuav nthuav tawm ib tug zuj zus thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd thiab qhia rau txhua tus neeg tias tag nrho txhua tus neeg uas ncauj lus zoo siab phem yuav, muaj tseeb tiag, raug ntxub thiab tsis lees yuav los ntawm tus Vaj Ntsujplig. Txhob txhawj: Vajtswv yuav xyuas thiab muab lawv txhua tus rhuav tshem kom tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

338. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg qhov kev ua txhaum loj tshaj yog lawv tsuas ntseeg hauv lo lus xwb, thiab Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub neej txhua hnub. Muaj tseeb tiag tias, txhua tus neeg ntseeg tias muaj Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis yog ib feem ntawm lawv lub neej txhua hnub. Tib neeg tej qhov ncauj hais ntau yam lus thov rau Vajtswv, tab sis Vajtswv muaj chaw me me nyob hauv lawv tej siab xwb, thiab yog li Vajtswv thiaj pheej sim lawv tag los rov sim dua. Nws yog vim hais tias tib neeg tsis dawb huv ces Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev tab sis sim lawv, kom lawv thiaj raug txaj muag thiab los paub txog lawv tus kheej thaum lub sij hawm muaj cov kev sim siab no. Yog tias tsis yog li ntawd ces, noob neej yuav dhau los ua cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab dhau los ua tus neeg siab tsis ncaj. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg zuj zus tau muab ntau yam ntawm lawv tus kheej cov kev xav tau thiab cov hom phiaj tso tseg raws li Vajtswv txoj kev ntxuav kom dawb huv. Yog tias tsis yog li ntawd ces, Vajtswv yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug tib neeg twg li, thiab tsis muaj hau kev ua txoj hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua hauv tib neeg. Vajtswv xub ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm tus txheej txheem no, lawv yuav los paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv yuav hloov pauv lawv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li ua hauj lwm tag Nws lub neej rau lawv, thiab tsuas yog ua li ntawd xwb lawv lub siab thiaj li tig tau tag nrho los rau Vajtswv. Thiab yog li no ces Kuv hais tias, txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li qhov tib neeg hais. Li Vajtswv pom mas, yog tias koj tsuas yog muaj kev paub xwb tiam sis tsis muaj Nws txoj lus los ua lub neej, thiab yog tias koj tsuas yog paub txij li koj qhov kev paub xwb tab sis tsis tuaj yeem xyaum qhov tseeb tau los sis ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus, ces qhov no yog pov thawj tias koj tseem tsis tau muaj lub siab uas hlub Vajtswv, thiab nws qhia tias koj lub siab tsis zwm rau Vajtswv. Ib tug tib neeg muaj peev xwm los paub txog Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg Nws: Nov yog lub hom phiaj kawg, thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev raws qab. Koj yuav tsum siv zog ua lub neej raws li Vajtswv tej lus kom lawv thiaj li yuav tawg paj txi txiv rau hauv koj txoj kev xyaum. Yog tias koj tsuas muaj kev paub los ntawm tej lus qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Tsuas yog tias yog koj tau xyaum thiab ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus xwb koj txoj kev ntseeg thiaj raug xam tias tiav log thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

339. Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab koj yuav tsum hlub Vajtswv. Koj yuav tsum muab koj tus yam ntxwv qias vuab tsiab tshem pov tseg, koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws, thiab yuav tsum tsis txhob txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb, thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus, vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej, thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo. Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov. Vim koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, koj yuav tsum ua raws li koj tes dej num, thiab tuav koj qhov chaw cia, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua tshaj koj tes dej num. Qhov no tsis yog yuav muab koj khi cia, los sis siv kev qhuab qhia los caij tsuj koj, tab sis tsuas yog txoj kev uas koj yuav ua tau koj tes dej num, thiab nws yuav ua tau kom tiav hlo tau—thiab yuav tsum ua kom tau tiav hlo—los ntawm cov uas ua kev ncaj ncees.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

340. Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog qhov hais tias lawv yuav tsum muaj lub siab ncaj, thiab hais tias lawv yuav tsum muab lawv tus kheej cob fim kiag rau, thiab mloog lus tiag tiag li. Qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg ces yog qhov muab tag nrho lawv lub neej coj los pauv qhov kev ntseeg tiag tiag, los ntawm qhov uas lawv yuav tau txais qhov tseeb tag nrho, thiab ua tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Qhov no yog qhov uas cov swb ua tsis tau, thiab cov uas nrhiav tsis tau Khetos mas haj yam ua tsis tau. Vim tib neeg tsis txawj muab lawv tus kheej cob fij tag nrho rau Vajtswv, vim tib neeg tsis kam ua lawv tes dej num rau tus Tswv Tsim, vim tib neeg tau pom qhov tseeb lawm tab sis zam nws thiab taug lawv tus kheej txoj kev xwb, vim tib neeg yeej ib txwm nrhiav los ntawm kev taug txoj kev ntawm cov neeg swb xwb, vim tib neeg yeej tawv ncauj rau Ntuj Ceeb Tsheej tas mus li xwb, yog li ntawd, tib neeg thiaj li swb tas mus li, raug Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias txhom tau tag mus li, thiab mag lawv tus kheej lub vas xwb. Vim tib neeg tsis paub Khetos, vim tib neeg tsis txawj txog kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb, vim tib neeg hawm Povlauj heev dhau heev lawm thiab siab hlob dhau heev lawm rau ntuj ceeb tsheej, vim tib neeg mas pheej yuav tseev kom Khetos ua raws li lawv thiab txib Vajtswv mus los tas mus li xwb, yog li ntawd cov neeg tseem ceeb thiab cov uas tau ntsib tau pom tej kev hloov ntawm lub ntiaj teb thiaj li tseem yog cov txawj tuag, thiab tseem tuag nyob rau hauv Vajtswv qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tej uas Kuv hais tau txog cov neeg zoo li ntawd ces yog qhov hais tias lawv tuag rau ib qho kev tuag uas txaus tu siab kawg li, thiab hais tias qhov uas tau los rau lawv—lawv txoj kev tuag—mas tsis yog yuav tsis tsim nyog kiag li. Ua lawv qhov kev swb ntawd tseem tsis yog ib qho uas uv tsis taus kiag li rau txoj kev cai ntawm Ntuj Ceeb Tsheej lod? Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau. Tab sis Khetos tsuas muab qhov tseeb nkaus xwb; Nws tsis tau los txiav txim siab hais tias ua tib neeg puas yuav muaj yeej rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj caum qab hais tias qhov yeej thiab qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces nyob ntawm tib neeg qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg qhov yeej los sis qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Khetos li, tab sis tsuas yog txiav txim los ntawm lawv qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv qhov kev yeej thiab kev swb ces muab sau zog coj los tso plhuav rau ntawm Vajtswv lub tob hau tsis tau, es kom yuam Vajtswv Tus Kheej los ris nws, vim qhov no tsis yog ib qho xwm txheej rau Vajtswv Tus Kheej, tab sis tsuas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tes dej num uas cov raug Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua xwb. Cov neeg feem coob ces yeej muaj kev paub me me txog qhov kev nrhiav thiab txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus, tab sis tib neeg tsis paub dab tsi tshaj qhov tshwm sim tau los ntawm Petus thiab Povlauj lawm, thiab tsis paub txog qhov lus zais nyob tom qab ntawm Petus qhov kev yeej, los sis tej yam tu ncab tu ncua uas ua rau Povlauj swb ntawd. Thiab yog li ntawd, yog nej tsis muaj peev xwm ib qho los pom kom tshab plaws mus rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm nkawd qhov kev caum nrhiav, ces qhov kev caum nrhiav ntawm nej feem coob yeej tseem yuav swb, thiab txawm hais tias nej muaj tsawg tsawg tus uas yuav muaj yeej, los tej kev yeej ntawd yeej tseem tsis npaum li Petus qhov li. Yog hais tias txoj kev ntawm koj txoj kev nrhiav ntawd yog txoj yog, ces koj yeej muaj kev cia siab rau qhov kev yeej; yog hais tias txoj kev koj taug mus nrhiav qhov tseeb ntawd yog txoj yuam kev, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm muaj yeej li, thiab yuav ntsib tib qho kev xaus zoo nkaus li Povlauj xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

341. Yog tias koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum mloog Vajtswv lus, muab qhov tseeb coj los ua, thiab ua koj cov luag hauj lwm kom tiav. Txuas ntxiv thiab, koj yuav tsum nkag siab txog yam uas koj yuav tsum ntsib. Yog tias koj tsuas paub txog kev raug saib xyuas, kev raug qhuab qhia, thiab kev raug txiav txim xwb, yog tias koj tsuas muaj peev xwm zoo siab rau Vajtswv xwb tiam sis koj yeej tseem tsis muaj peev xwm paub tau thaum uas Vajtswv tab tom qhuab qhia koj los sis saib xyuas koj ces—qhov no lees yuav tsis tau. Tej zaum nyob rau hauv qhov kev piv txwv ntawm kev tsim kho kom zoo no, koj yuav muaj peev xwm sawv tau ntawm npoo av, tiam sis qhov no tseem tsis tau txaus thiab; koj yuav tsum rhais ruam mus lawm tom hauv ntej. Txoj kev qhia txog txoj kev hlub Vajtswv yeej yuav tsis nres li thiab tsis muaj qhov kawg li. Tib neeg pom txoj kev ntseeg Vajtswv li uas yog tej yam yooj yooj yim xwb, tiam sis thaum lawv tau txais tej yam kev paub tseeb tiag lawm, lawv mam li paub tias kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li tib neeg xav. Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

342. Kev ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Nws lus thiab muaj kev paub txog Nws tes dej num. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev—muaj peev xwm hais rau txhua tus neeg tau tias nws yog kev ua kom zoo tiav log, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tseem tshaj qhov no, yog kev qhuab ntuas. Yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num uas yuav haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem; qhov ua ua rau tib neeg muaj kev lom zem yog Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov vajtswv, koj thov vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas vajtswv, koj hu nkauj qhuas vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso lub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

343. Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Daviv ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus hnyav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Tib neeg tau txais ntau heev vim yog lawv txoj kev ntseeg, thiab nws tsis ib txwm yog ib txoj koob hmoov xwb. Tej zaum lawv yuav tsis tau txais hom kev zoo siab thiab kev xyiv fab uas Daviv tau txais, los sis tau dej haus los ntawm Yehauvas li Mauxes tau. Piv txwv tias, Yauj tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas vim nws txoj kev ntseeg, tiam sis nws kuj raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj thiab. Tsis hais koj tau txais koob hmoov los yog raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj, ob qho puav leej yog xwm txheej koob hmoov. Yog tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais kev kov yeej, tshawg dua pom Yehauvas cov dej num uas tau qhia tshwm rau ntawm koj ob lub qhov muag hauv ntej hnub no. Koj yuav tsis muaj peev xwm pom tau, tsawg dua li koj muaj peev xwm los txais tau. Cov kev tsim txom no, cov kev puas tsuaj no, thiab txhua yam kev txiav txim—yog tias cov no tsis tau poob rau saum koj, koj puas yuav muaj peev xwm pom Yehauvas cov dej num hnub no? Hnub no, nws yog txoj kev ntseeg uas tso cai rau koj kom raug kov yeej, thiab nws yog kev raug kov yeej uas tso cai rau koj los ntseeg Yehauvas txhua tes dej num. Nws tsuas yog vim txoj kev ntseeg xwb koj thiaj li tau txais txoj kev rau txim thiab kev txiav txim. Los ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no, koj tau raug kov yeej thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj hom kev rau txim thiab kev txiav txim uas koj tab tom tau txais hnub no, koj txoj kev ntseeg yuav tsis muaj nuj nqis, vim tias koj yuav tsis paub Vajtswv; txawm hais tias koj tau ntseeg Nws heev npaum li cas lawm los xij, koj txoj kev ntseeg yuav nyob li qub tiam sis yog ib txoj kev nthuav tawm uas qhuav qhawv tsis muaj tus cag nyob hauv qhov tseeb. Nws tsuas yog tom qab koj tau txais kev kov yeej lawm xwb, txoj hauj lwm uas ua rau koj mloog lus tiag tiag, koj txoj kev ntseeg thiaj li muaj tseeb, thiab tso siab tau rau, thiab koj lub siab thiaj tig mus npuab rau Vajtswv. Tab txawm hais tias koj raug tsim txom los ntawm kev txiav txim loj thiab kev foom tsis zoo vim lo lus no, “kev ntseeg,” txawm li cas los xij koj muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab koj tau txais qhov tseeb tshaj plaws, qhov tseeb tiag tiag thiab yam uas muaj nqis tshaj plaws. Qhov no yog vim tias nws tsuas yog nyob rau hauv chav kev txiav txim uas koj pom lub hom phiaj kawg ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim xwb; nws yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim no uas koj pom tias tus Tswv Tsim yuav tsum tau hlub; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej zoo li no koj thiaj li pom Vajtswv txhais caj npab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li los nkag siab tag nrho txog noob neej lub neej; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab los nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm “tib neeg”; nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no xwb koj thiaj li pom tus yam ntxwv tseeb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Nws qhov zoo nkauj, lub ntsej muag uas ci ntsa iab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau kawm txog tib neeg lub hauv paus thiab nkag siab tag nrho txog noob neej li “keeb kwm uas tsis txawj tuag”; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau los nkag siab txog noob neej cov pog koob yawg koob thiab lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais kev xyiv fab thiab kev nplig siab nrog rau kev rau txim uas tsis paub kawg, kev qhuab qhia, thiab cov lus tsis txaus siab uas los ntawm tus Tswv Tsim rau cov noob neej uas Nws tau tsim; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais tej koob hmoov, nrog rau cov kev puas tsuaj uas yog vim tib neeg…. Txhua yam no tsis yog vim koj txoj kev ntseeg me lov? Thiab puas yog koj txoj kev ntseeg tsis loj hlob li tom qab koj tau txais tej no lawm? Puas yog koj tseem tsis tau txais ntau pes tsawg?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Qhov Dhau Los: X. Cov Lus nyob rau ntawm Qhov To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb hauv Yus Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Li Cas

Ntxiv Mus: B. Ntawm Qhov Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua, To Taub Qhov Tseeb thiab To Taub Qhov Muaj Tiag Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No