B. Ntawm Qhov Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua, To Taub Qhov Tseeb thiab To Taub Qhov Muaj Tiag Tau Li Cas

344. Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj. Qhov uas seb koj puas tau nkag los rau tiam tshiab no mas nyob ntawm qhov seb koj puas tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, nyob rau qhov uas seb Nws tej lus puas tau rais los ua koj lub neej qhov tseeb tiag. Vajtswv tej lus tau raug muab qhia kom txhua tus paub es kom, thaum kawg, tag nrho sawv daws thiaj li nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, thiab Nws cov lus yuav qhia kom txhua tus paub thiab kom to taub meej sab hauv nruab siab tuaj. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm no, koj tsis quav ntsej nyeem Vajtswv tej lus, thiab tsis muaj siab rau Nws tej lus, ces qhov no qhia tau hais tias koj tus yam ntxwv ntawd tsis yog lawm. Yog hais tias koj tsis muaj cuab kav yuav nkag tau mus rau Tiam Txoj Lus, ces tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj; yog koj tau nkag los mus rau tiam no, Nws yuav ua Nws tes hauj lwm. Koj yuav ua li cas thaum pib ntawm Tiam Txoj Lus es thiaj yuav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qhov tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub nceeg vaj. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

345. Qhov tseeb ua tib neeg yuav tsum muaj tsuas yog rhiav tau nyob hauv Vajtswv txoj lus xwb, thiab nws yog ib qho tseeb uas muaj nuj nqis tshaj thiab pab tau tib neeg tshaj plaws. Nws yog qhov tshuaj thiab zaub mov uas nej lub cev yuav tsum tau, ib yam uas tib neeg yuav tsum tau coj los pab ntxiv siav ntxiv zog rau nws txoj kev ua neeg nyob. Nws yog ib qho tseeb tias tib neeg yuav tsum muaj npaj nrog. Nej yim xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais npaum li cas, nej lub neej yuav tawg paj txi txiv sai npaum li ntawd, thiab qhov tseeb yuav pom tseeb tshaj. Thaum nej loj hlob hauv lub siab lawm, nej yuav pom tej yam ntawm lub ntuj sab ntsujplig tseeb dua tuaj, thiab yuav txhawb ntxiv rau nej lub zog kom kov yeej Ntxwgnyoog. Ntau yam ntawm qhov tseeb uas nej tsis to taub yuav tshwm meej tuaj thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus. Tib neeg feem coob yuav cia li txaus siab lam los to taub rau tej ntaub ntawv ntawm Vajtswv txoj lus thiab tsom rau txoj kev npaj lawv tus kheej rau tej kab lis kev cai dua li qhov cog kom tob rau lawv txoj kev xyaum ua, tab sis ntawd tsis yog txoj kev ntawm cov Falixais los? Ua li kab lus uas hais tias, “Vajtswv txoj lus yog txoj sia” puas muaj tseeb rau lawv tiag? Ib tug tib neeg lub neej tsis lam yuav loj hlob yooj yim los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus nkaus xwb, tab sis tsuas yog thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua xwb. Yog nws yog koj txoj kev ntseeg hais tias kev to taub Vajtswv txoj lus yog kom tau txoj sia thiab muaj lub siab xwb, ces koj txoj kev to taub yuam kev lawm. Tseeb tiag kev to taub Vajtswv txoj lus tshwm sim rau thaum koj xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav tsum to taub hais tias “tib qho uas xyaum ua li qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav to taub.” Niaj hnub no, tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj yeej lam hais tau tias koj paub Vajtswv txoj lus, tab sis koj yuav hais tias tau tias koj to taub nws lawm. Tej cov hais tias tib txoj hau kev uas yuav xyaum ua qhov tseeb mas yog yuav tsum to taub nws ua ntej tso, tab sis qhov nov tsuas yog ib nyuag feem xwb, thiab nws tsis yog tag nrho. Ua ntej koj muaj kev paub ntawm ib qho tseeb, koj yeej tsis tau saj qhov tseeb ntawd. Xav hais tias koj to taub ib yam dab tsi koj hnov los ntawm ib zaj lus qhuab qhia nws tsis yog kev to taub tseeb tiag—qhov no tsuas yog khaws tau tej lus ntawm qhov tseeb xwb, thiab nws tsis yog tib yam li kev to taub lub tseem ntsiab nyob rau hauv tiag. Qhov nyuag kev to taub sab nraum ntawm qhov tseeb xwb tsis txhais tau hais tias koj yeej to taub nws tiag lawm thiab paub txog nws tiag li lawm; lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb tiag yog los ntawm kev saj nws kiag. Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj tau saj qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li muab tau qhov uas raug muab zais lawm. Cog koj tus cag kom tob yog tib txoj kev mus muab tau kev thoob tsib to nrog, thiab thiaj li yuav to taub txog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, koj mus tau qhov txhia chaw nrog qhov tseeb, tab sis yog tsis muaj qhov tseeb ntawd nyob hauv koj, ces tsis tas xav txog qhov yuav sim mus yaum koj tsev neeg li, haj yam tsawg cov tib neeg uas ntseeg. Yog tsis muaj qhov tseeb ces koj tsuas zoo li tej paj daus ya xwb, tab sis nrog qhov tseeb lawm koj yeej muaj tau kev zoo siab thiab kev ywj pheej, thiab yuav tsis muaj dab tsi los tawm tsam tau koj li. Tsis hais ib txoj kev xav yuav muaj zog npaum li cas li, nws yuav kov tsis yeej qhov tseeb li. Nrog qhov tseeb lawm, ntawm lub ntiaj teb yuav ua zog koog thiab tej toj roob hauv pes thiab dej hiav txwv yuav txav, yog tsis muaj qhov tseeb ces txawm lub zos yuav muaj sab ntsa yeej khov npaum li cas los yuav raug kas muab noj kom ntsoog kom tag mus. Qhov no yeej yog qhov tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua

346. Vajtswv tsis tseev kom tib neeg dog dig siv kev txawj los tham txog qhov kev tseeb xwb; yog ua li ntawd mas yooj yim dhau lawm, puas yog? Yog li, vim li cas Vajtswv ho hais txog qhov nkag mus rau hauv txoj sia? Vim li cas Nws tham txog kev hloov siab ntsws? Yog tib neeg ua tau los ntawm qhov hais lus qhuav qhuav txog qhov kev tseeb xwb, ces lawv puas yuav ncav cuag qhov kev hloov siab ntsws hauv lawv tus yam ntxwv? Cov tub rog zoo ntawm Vajtswv lub teb chaws tsis yog xyaum los nrog ib pab tib neeg uas tham tau txog kev tseeb los sis khav theeb xwb; tiam sis, lawv xyaum los ua neej li Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm ntsib kev thaub qab npaum li cas los tsis thim, nyob mus li, thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus tag mus li thiab tsis rov qab mus ua li ntiaj teb ua ntxiv li lawm. Qhov no yog qhov kev tseeb ntawm qhov Vajtswv hais; qhov no yog qhov Vajtswv tseev kom tib neeg ua. Yog li, tsis txhob muab qhov kev tseeb uas Vajtswv hais no ntsia li yog ib qho uas yooj yim dhau. Qhov kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis thooj li tau kiag qhov kev tseeb. Yam zoo li no tsis yog tus yeeb yam ntawm tib neeg—nws yog kev hlub los ntawm Vajtswv xwb, tib neeg yeej tsis muaj dab tsi ntxiv rau li. Txhua tus yuav tsum tiv Petus qhov kev txom nyem, thiab, tshaj dua no, tau kiag Petus lub hwj chim ci ntsia iab, uas lawv tau ua neej tawm tom qab lawv ua Vajtswv tes dej num tiav lawm. Qhov no xwb thiaj hu tau ua qhov kev tseeb. Tsis txhob xav tias koj twb tau qhov kev tseeb vim rau qhov koj tham tau txog nws xwb; qhov ntawd yog xav yuam kev lawm. Qhov kev xav no tsis raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tsis yog ib qho tseem ceeb. Tsis txhob hais tej yam no rau yav tom ntej ntxiv lawm—tseg kiag cov lus hais li no! Tag nrho cov uas to taub yuam kev Vajtswv cov lus yog cov uas tsis ntseeg. Lawv tsis muaj ib qho paub tiag tiag txog, tsawg tshaj no tsis muaj tus yeeb yam tiag tiag li; lawv yog tib neeg tsis muaj kev txawj ntse uas tu ncua qhov kev tseeb. Muab ua lwm los lus hais, tag nrho cov uas nyob sab nraud ntawm Vajtswv cov lus uas tseem ceeb yog cov tsis ntseeg. Vajtswv ntsia cov uas tsis ntseeg zoo li ib cov tsiaj xwb, thiab cov tib neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ntsia lawv yog ib cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv tej lus nyob hauv lawv lub neej. Yog li ntawd hais tau tias cov uas tsis muaj qhov kev tseeb ntawm Vajtswv tej lus thiab cov uas tsis ua neej li Nws cov lus puav leej yog cov tsis ntseeg huv si. Qhov Vajtswv xav yog ua kom txhua tus los nyob ntawm qhov kev tseeb uas yog Nws tej lus—tsis yog kom txhua tus tham txog qhov kev tseeb xwb, tiam sis, tshaj dua ntawd, kom txhua tus muaj cuab kav ua lub neej li qhov kev tseeb li Nws tej lus ntag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tiag

347. Kev los to taub ib qho tseeb txog lub ntsiab tiag ntawm Vajtswv cov lus tsis yog qhov yooj yim. Txhob xav li no tias: “Kuv tuaj yeem txhais raws lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua tus hais tias kuv qhov txhais yeej zoo lawm, thiab tau tsa ntiv tes xoo rau kuv, yog li qhov no txhais tau tias kuv to taub Vajtswv cov lus lawm.” Qhov ntawd tsis yog tib yam li kev to taub Vajtswv cov lus. Yog koj muab tau qee yam kev kaj los hauv Vajtswv cov lus hais lawm los, koj tau nkag siab lub ntsiab lus tseeb ntawm Nws cov lus lawm; thiab yog koj tuaj yeem nthuav tawm txoj kev xav txhawb rau Nws cov lus thiab thaum kawg lawv yuav ua tau dab tsi, ces thaum koj muaj ib qho kev to taub meej ntawm tag nrho tej no lawm, xam tau tias koj muaj kev to taub ntawm Vajtswv cov lus rau qee theem lawm. Yog li, kev to taub Vajtswv cov lus thiaj li tsis yog yam uas yooj yim kiag li. Qhov koj tuaj yeem piav qhia lub ntsiab ncaj nraim ntawm Vajtswv cov lus tau ntog zoo tsis txhais tau tias koj to taub tej ntawd lawm. Txawm tias koj tuaj yeem piav qhia lawv lub ntsiab tau ntau npaum li cas los xij, koj qhov kev piav qhia tseem yog nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab txoj kev xav xwb. Nws tsis muaj txiaj ntsim dab tsi! Koj tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus tau li cas? Qhov tseem ceeb ces yuav tsum nrhiav qhov tseeb los hauv tej ntawd los; tsuas yog nyob hauv txoj hau kev ntawd nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub qhov tseeb ntawm yam uas Nws hais. Thaum uas Vajtswv hais, qhov tseeb tiag Nws tsis lam hais feem dav dav xwb. Txhua kab ntawv uas Nws hais tawm muaj yam ntxaws ntxaws uas raug nthuav tawm ntxiv rau hauv Vajtswv cov lus, thiab tej zaum lawv yuav raug nthuav tawm sib txawv. Tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hau kev uas Vajtswv nthuav qhia qhov tseeb. Vajtswv cov lus hais tawm tob heev thiab tib neeg txoj kev xav tsis tuaj yeem piav qhia tau. Tib neeg tuaj yeem nrhiav pom tag nrho lub ntsiab ntawm txhua feem ntawm qhov tseeb tsuav yog lawv tseem mob siab rau; yog koj ua li no, ces thaum koj ntsib tej ntawd, yam uas tseem muaj yog tag nrho tus Vajntsujplig tej kev qhia koj, yog li yuav ua rau koj to taub txog tej yam ntxwv no tau ruaj khov. Ib feem yog kev to taub Vajtswv cov lus thiab nrhiav lawv lub ntsiab tshwj xeeb los ntawm kev nyeem tej ntawd. Lwm feem ces yog kev to taub tej ntsiab ntawm Vajtswv cov lus los ntawm kev ntsib kev pom tej ntawd thiab tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Feem ntau yog los ntawm ob lub ntsiab no thiaj li ua rau muaj kev to taub tseeb txog Vajtswv cov lus. Yog koj txhais Nws cov lus raws li lub ntsiab ncaj nraim xwb, los sis los ntawm tej zeeg muag ntawm koj tus kheej txoj kev xav los sis kev xav hauv nruab siab, ces koj txoj kev to taub txog Vajtswv cov lus tsis yog tiag txawm koj tuaj yeem txhais tej ntawd tau zoo npaum li cas los xij. Koj yuav txhais tawm mus ntawm nws lub ntsiab thiab txhais tej ntawd tau yuam kev tau, thiab kev ua li ntawd haj yam ua rau muaj teeb meem ntxiv xwb. Yog li, feem ntau qhov tseeb thiaj li tau txais los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia los ntawm kev muab tau kev paub ntawm Vajtswv cov lus. Kev to tau lub ntsiab ncaj nraim ntawm Nws cov lus, los sis muaj peev xwm piav qhia tau tej ntawd, tsis xam tias caum cuag qhov tseeb. Yog koj tsuas txhais lub ntsiab ncaj nraim txog Nws cov lus nkaus xwb, ces theem tseem ceeb ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yog dab tsi? Hauv kis ntawd, koj yuav tsum muaj ib theem ntawm kev kawm, thiab cov uas tsis muaj kev kawm yuav poob mus rau hauv ib qho kev nyuaj siab. Vajtswv txoj dej num tsis yog tej yam uas tib neeg lub hlwb yuav nkag siab tau. Ib qho kev to taub tiag txog Vajtswv cov lus feem ntau vam khom rau ntawm kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig; qhov zoo li no yog qhov txheej txheem ntawm kev caum cuag qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

348. Yog nej tau nyeem ntau txog Vajtswv txoj lus tab sis tsuas to taub lub ntsiab ntawm cov ntawv xwb thiab tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv txoj lus los ntawm nej txoj kev ua neej li, ces koj yuav tsis paub Vajtswv txoj lus. Raws li koj xav, Vajtswv txoj lust sis yog txoj sia, tab sis yog tej ntaub ntawv uas tsis ciaj sia xwb. Thiab yog koj tsuas lam saib tej nyuag ntaub ntawv tsis ciaj sia xwb, ces koj yuav muab tsis tau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, los sis koj yuav tsis to taub Nws txoj kev xav. Tsuas yog thaum koj saj tau Nws txoj lus rau hauv koj lub neej lawm xwb mas txoj kev to taub sab ntsujplig ntawm Vajtswv txoj lus thiaj li mam nthuav nws tus kheej rau koj, thiab tsuas yog los ntawm koj kev saj xwb koj thiaj li muab tau lub ntsiab ntawm ntau qhov tseeb thiab qhib tej tsis nkag siab yooj yim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog koj tsis muab coj los xyaum ua li, ces txawm Nws txoj lus pom tseeb npaum li cas los xij, txhua yam koj muab tau ntawd tsuas yog tej nyuag ntaub ntawv qhuav qhuav thiab tej kab lis kev cai xwb, uas tau rais los ua kev cai ntawm sab kev ntseeg rau koj xwb. Qhov no tsis yog qhov cov Falixais ua los? Yog nej xyaum ua thiab saj Vajtswv txoj lus, nws yuav muaj qab hau rau nej; yog nej tsis muab coj los xyaum ua, ces Vajtswv txoj lus rau koj tsuas yog tshaj me ntsis li tej dab neeg ntawm lub ceeb tsheej thib peb xwb. Qhov tseeb tiag, tus txheej txheem ntawm kev ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm nej txoj kev saj Nws txoj lus nrog rau qhov caum cuag Nws, los yog muab hais kom pom tseeb tshaj nov tias, ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev paub txog thiab to taub Nws txoj lus thiab saj thiab ua lub neej raws li Nws txoj lus; tej no thiaj li yog qhov tseeb tiag ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog nej ntseeg Vajtswv thiab vam txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tab sis tsis nrhiav kev los xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus li ib yam uas nej muaj nyob hauv lub neej, ces nej ruam kawg. Nov tsuas zoo li mus koom ib rooj mov thiab tsuas saib tej zaub mov xwb thiab tsuas xav hauv siab tias qab npaum li cas xwb tab sis yeej tsis tau saj ib yam dab tsi li. Ib tug neeg zoo li no yuav tsis yog ib tug neeg ruam los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua

349. Vajtswv cov kev cheem tsum ntawm tib neeg tsis yog yuav siab npaum li ntawd tag nrho. Yog hais tias lawv mob siab rau siv zog tab txawm me me xwb los, lawv yeej tau txais ib “tug zauv dhau” lawm. Qhov tseeb tiag, kev nkag siab, kev paub, thiab kev nkag siab qhov tseeb yeej nyuaj dua li xyaum ua qhov tseeb. Kev paub thiab kev nkag siab qhov tseeb los tom qab kev xyaum ua qhov tseeb; cov no yog cov kauj ruam thiab txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm. Yog ua cas koj thiaj tsis mloog lus? Koj puas tuaj yeem tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los ntawm kev ua txhua yam raws li koj txoj kev? Vajntsujplig Dawb Huv puas tau ua hauj lwm rau ntawm koj txoj kev zoo siab, los sis rau ntawm koj txoj kev tu ncua raws li Vajtswv cov lus? Nws tsis muaj nuj nqis yog tias koj tsis pom qhov no kom meej meej. Vim li cas tib neeg feem coob tau siv dag siv zog ntau los nyeem Vajtswv cov lus, tiam sis tsuas yog muaj kev paub xwb thiab tsis tuaj yeem hais dab tsi txog ib txoj kev tseeb tiag tom qab ntawd li? Koj puas xav tias muaj kev paub ces yog muaj qhov tseeb? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev xav uas tsis meej pem lov? Koj mas muaj peev xwm hais txog kev paub ntau npaum li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, txawm li ntawd los yeej tsis muaj ib lo lus muaj txoj kev tseeb kiag li. Tsis yog koj tab tom ua li no los dag tib neeg lov? Tsis yog koj tab tom ua ib qho yeeb yam uas tsis muaj dab tsi, uas tsis muaj lub ntsiab lus los pab txhawb nws lov? Tag nrho cov cwj pwm zoo li no yog rhuav tshem tib neeg! Tej zaj lus qhia yim siab thiab nws yim tu ncua qhov muaj tseeb, ces nws yim tsis muaj peev xwm coj tib neeg los rau qhov tseeb, tej zaj lus qhia yim siab, ces nws yim ua rau koj tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis txhob saib tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plaws yam li tej khoom muaj nqis; lawv yog cov kev puas tsuaj thiab ua dej num tsis muaj hom phiaj! Tej zaum muaj qee tus neeg muaj peev xwm tham txog tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plaws tiam sis tej no tsis muaj ib qho tseeb kiag li, rau qho cov tib neeg no tsis muaj kev paub txog qhov tseeb los ntawm lawv tus kheej, ces yog li no thiaj tsis muaj txoj hau kev los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj peev xwm coj tau lwm tus mus rau txoj kev yog thiab tsuas yuav coj lawv mus yuam kev xwb. Qhov no tsis yog rhuav tshem tib neeg lov? Qhov tsawg kawg, koj yuav tsum muaj peev xwm daws tau cov tib neeg tej teeb meem tam sim no thiab tso cai rau lawv ua kom tiav qhov kev paub qhov tseeb; tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav ua kev mob siab, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav tsim nyog ua hauj lwm rau Vajtswv. Tsis txhob hais lus khav theeb tas li, cov lus tsis txaus ntseeg, thiab tsis txhob siv ib pawg twg uas tsis tsim nyog xyaum ua los khi lwm tus kom mloog koj lus. Ua li ntawd yuav tsis muaj qab hau dab tsi thiab tsuas yog ua rau lawv haj yam tsis meej pem ntxiv xwb. Kev coj li no yuav ua rau muaj kev qhuab qhia ntau yam, uas yuav ua rau tib neeg tsis nyiam koj. Xws li tias yog qhov tib neeg ua tsis tau zoo, thiab nws yog yam ua rau txaj muag tiag tiag. Yog li tham ntxiv txog cov teeb meem uas tseem muaj nyob tiag tiag. Tsis txhob saib lwm tus tib neeg cov kev paub tam li cov khoom ntawm koj tus kheej ntiag tug thiab tuav lawv rau lwm tus qhuas; koj yuav tsum tshawb nrhiav rau koj tus kheej xwb, txoj kev ib leeg tawm. Qhov no yog yam uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau muab coj los xyaum ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv

350. Nej qhov kev to taub ntawm qhov tseeb puas txuam nrog nej tus kheej tus yam ntxwv? Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum xub xav txog seb qhov tseeb twg uas muaj feem ntsig txog rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas koj tau ntsib lawm; nws yog nyob rau ntawm tej qho tseeb no uas koj tuaj yeem nrhiav pom Vajtswv lub siab nyiam thiab txuas yam uas koj tau ntsib nrog Nws lub siab nyiam lawm. Yog koj tsis paub hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas ntsig txog tej yam koj tau ntsib tab sis cia li hloov ncaj qha los nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, qhov no yog ib txoj kev dig muag uas tsis muaj hnub yuav ua tiav tau li. Yog koj xav nrhiav qhov tseeb thiab to taub Vajtswv lub siab nyiam, xub thawj tshaj koj yuav tsum saib yam uas tau tshwm sim rau koj tso, hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas lawv muaj feem ntsig txog rau, thiab saib qhov tseeb tshwj xeeb hauv Vajtswv txoj lus uas ntsig txog rau yam koj tau pom tau ntsib lawm. Dhau ntawd ces koj nrhiav txoj kev xyaum ua raws uas haum rau koj rau hauv qhov tseeb ntawd; hauv txoj kev no koj tuaj yeem muab tau ib qho kev to taub ntawm Vajtswv lub siab nyiam. Kev tshawb xyuas rau thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis yog siv cov qauv qhia ntawm kev ntseeg los sis kev ua raws txoj qauv cai. Qhov tseeb no yeej tsis yog muaj raws kab ke, los sis tsis yog txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Dhau ntawm qhov kev paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog lawm, thiab kev to taub Nws tus moj yam los ntawm Nws txoj lus, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum caum kom txog qhov kev to taub no los ntawm kev pom kev ntsib tiag. Yog ib tug neeg tshem lawv tus kheej tawm mus ntawm lub neej tiag kom los paub Vajtswv, ces lawv yuav tsis muaj hnub ua tiav tau qhov ntawd. Txawm tias yuav muaj cov neeg uas muaj peev xwm muab tau qee yam kev to taub los ntawm Vajtswv txoj lus los xij, lawv txoj kev to taub tseem tsawg heev rau tej qauv tswv yim thiab cov lus, thiab muaj qhov sib txawv ntawm yam uas Vajtswv Tus Kheej qhov yog tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

351. Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau yam kev xav tau uas tsis yog lawm. Thaum koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj xav tias koj txhua txoj kev xav tau yog tag huv si, tab sis thaum ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias muaj ntau yam kev xav tau uas tsis yog nyob hauv koj. Yog li, thaum Vajtswv kho kom tib neeg zoo tiav log, Nws ua rau lawv ras tias muaj ntau txoj kev xav nyob hauv lawv uas cov nyom lawv txoj kev paub Vajtswv. Thaum koj pom tias koj tej kev xav tau tsis yog lawm, yog tias koj muaj peev xwm tso tseg txoj kev xyaum raws li koj tej kev xav phem thiab kev xav tau, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab sawv khov kho nyob ntawm koj qhov chaw rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, qhov no ua pov thawj qhia tias koj tau ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv lawm. Thaum koj ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, yeej yuav muaj ib ntsug rog nyob hauv koj xwb xwb li. Ntxwgnyoog yuav sim thiab ua kom tib neeg caum raws nws, yuav sim thiab ua kom lawv caum raws tej kev xav ntawm cev nqaij daim tawv thiab tuav rawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv—tab sis Vajtswv cov lus yuav qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau hauv tib neeg, thiab nyob rau lub sij hawm no nws yog nyob rau ntawm koj seb koj caum raws Vajtswv los sis caum raws Ntxwgnyoog. Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog hnyav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Thaum xyaum qhov tseeb, nws yog meej tseeb tias ib tug twg yeej yuav txom nyem hauv siab; yog tias, thaum lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua yam nyob hauv tib neeg yog, ces lawv tsis cheem tsum raug rau Vajtswv kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsis muaj ntsug rog, thiab lawv yuav tsis txom nyem. Nws yog vim tias muaj ntau yam hauv tib neeg uas tsis haum rau Vajtswv siv, thiab vim tias muaj ntau ntawm tus moj yam uas ntxeev siab ntawm cev nqaij daim tawv, uas tib neeg yuav tsum kawm kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim ntawv yam zoo siab hlo. Qhov no yog qhov uas Vajtswv hu ua txoj kev txom nyem uas Nws hais kom tib neeg raug nrog Nws. Thaum koj ntsib tej kev nyuaj siab, maj ceev nrooj thiab thov rau Vajtswv: “Au Vajtswv! Kuv xav ua kom Koj txaus siab, kuv xav tiv kev nyuaj siab ua zaum kawg los ua kom txaus Koj lub siab, thiab txawm tias kuv ntsib teeb meem loj npaum li cas los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab. Txawm yog tias kuv yuav tsum muab tag nrho kuv lub neej tso tseg los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab!” Nrog qhov kev daws no, yog li thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho. Txhua zaus uas lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua zaus uas lawv tiv kev tsim kho kom zoo, txhua zaus uas lawv raug sim, thiab txhua zaus uas Vajtswv tes dej num los rau saum lawv, tib neeg yuav tsum tau tiv kev mob uas mob heev. Tag nrho ntawm qhov no yog ib qho sim rau tib neeg, thiab yog li nyob hauv lawv txhua tus muaj ib ntsug rog. Qhov no yog tus nqi tseem uas lawv them. Qhov nyeem Vajtswv tej lus ntau thiab khiav mus los ntau yog ib feem ntawm tus nqi ntawd. Nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, nws yog lawv tes dej num, thiab tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tiav, tab sis tib neeg muab yam uas nyob hauv lawv tso rau ib sab uas tsim nyog muab tso rau ib sab. Yog koj tsis ua, ces txawm tias koj txoj kev txom nyem sab nraud loj npaum cas los xij, txawm tias koj khiav mus los heev npaum cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau! Hais tau tias, tsuas yog yam hloov nyob hauv koj xwb thiaj qhia tau seb koj txoj kev txom nyem sab nraud puas muaj nqis. Thaum koj tus moj yam sab hauv tau hloov lawm thiab koj tau muab qhov tseeb coj los xyaum coj lawm, ces koj txhua txoj kev txom nyem sab nraud yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo; yog tias tsis muaj ib qho hloov nyob hauv koj tus moj yam sab hauv, ces txawm koj tiv kev txom nyem ntau npaum cas los xij los sis koj khiav mus los sab nraud ntau npaum cas los xij, yeej yuav tsis muaj kev pom zoo los ntawm Vajtswv li—thiab kev txom nyem uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv ces tsis muaj qab hau. Yog li, txawm tias tus nqi koj tau them lawm es pom zoo los ntawm Vajtswv uas muab xam los ntawm seb puas muaj ib qho kev hloov nyob hauv koj los sis tsis muaj, thiab los ntawm seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum coj los sis tsis muab thiab seb koj puas ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau thiab tej kev xav phem los ua kom muaj kev txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, txoj kev paub Vajtswv, thiab kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Txawm koj yuav khiav mus los npaum li cas los, yog tias koj yeej tsis tau paub los ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau, tab sis tsuas nrhiav tej kev ua thiab kev kub siab sab nraud xwb, thiab yeej tsis quav ntsej rau koj lub neej, ces koj txoj kev nyuaj siab yeej tsis muaj qab hau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

352. Hauv lub ntsiab lus, kev taug Petus txoj kev rau hauv yus txoj kev ntseeg txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis los ntawm tej yam tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus los—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Vajtswv txoj kev xav rau Nws txoj dej num, Nws cov lus txib ntawm tib neeg ntiaj teb—los ntawm cov lus no los nws thiaj li tau los paub Vajtswv tiav hlo lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau tau los ua lub neej txoj sia thiab yog qhov tseeb xwb, ces Petus yeej muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas tej lus ntawd tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv coj lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

353. Yog tias koj tuaj yeem fij koj lub siab, lub cev, thiab tag nrho koj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, muab lawv tso rau ntawm Nws xub ntiag, mloog Nws lus txhua yam, thiab xav yam zoo heev txog Nws lub siab nyiam—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tsis yog rau tsev neeg, thiab tsis yog rau koj tus kheej tej kev ntshaw, tiam sis yog rau cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg, coj Vajtswv txoj lus yam li txoj kev qhia thiab lub hauv paus hauv txhua yam—ces los ntawm qhov ua li ntawd, koj cov kev xav thiab cov kev vam tag nrho yuav nyob rau hauv thaj chaw yog, thiab ces koj yuav yog ib tug neeg uas tau nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag tus uas tau txais Nws txoj kev qhuas. Cov tib neeg uas Vajtswv nyiam yog cov uas muab siab npuab Nws; lawv yog cov uas tuaj yeem fij tau lawv tus kheej ib leeg rau Nws. Cov uas Vajtswv tsis nyiam kiag li yog cov uas muab lub siab-ib nrab rau Nws thiab cov uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tsis nyiam cov uas ntseeg Nws thiab tas zog xav los muaj kev lom zem rau Nws thaum tseem tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv tus kheej fij rau Nws. Nws tsis nyiam cov uas hais tias lawv hlub Nws tiam sis ho yog tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws hauv lawv lub siab; Nws tsis nyiam cov uas siv lus zoo, hais cov lus ntaug zoo los koom rau kev dag ntxias. Cov uas tsis mob siab rau Vajtswv tiag tiag los sis cov uas tsis zwm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag yog cov ntxeev siab thiab khav theeb heev los ntawm tus yeeb yam. Cov uas tsis tuaj yeem zwm tiag tiag rau ntawm qhov uas ib txwm muaj, tus Vajtswv uas muaj qab hau yog yim huab khav theeb, thiab tshwj xeeb tshaj lawv yog cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj. Cov tib neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag yeej nthuav tawm lawv tus kheej tag nrho rau ntawm Nws lub xub ntiag; lawv zwm rau tag nrho Nws cov lus hais tawm, thiab muaj peev xwm muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Lawv muaj nyob yog vim lawv siv Vajtswv cov lus los ua lub hauv paus xwb, thiab lawv muaj peev xwm rau siab ntso tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus kom nrhiav tau feem uas yuav coj los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag. Yog tias yam koj ua yog yam uas muaj txiaj ntsig rau koj lub neej, thiab los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus koj tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau thiab tsis txaus ntseeg kom koj lub neej tus yam ntxwv raug hloov pauv, ces qhov no yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj ua raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum lawm, thiab yog tias koj tsis ua raws li sab cev nqaij daim tawv tiam sis ho ua raws li Nws lub siab nyiam lawm, ces hauv qhov no koj yuav tau to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Thaum tham txog kev to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus kom meej tseeb ntxiv, nws txhais tau tias koj tuaj yeem ua tau koj lub luag hauj lwm thiab ua tau raws li Vajtswv cov kev cheem tsum. Tsuas yog cov dej num uas muaj qab hau zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem hu tau tias kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Yog tias koj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb no, ces koj yuav muaj qhov tseeb. Qhov no yog txoj kev pib ntawm kev to taub qhov tseeb; koj yuav tsum xub pib txoj kev cob qhia no, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm los to taub tob zog ntxiv txog cov kev tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag

354. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag: Tag nrho Nws tej hauj lwm yog qhov muaj tiag, tag nrho cov lus uas Nws hais yog cov muaj tiag, thiab tag nrho qho tseeb uas Nws hais qhia yeej muaj tiag. Txhua yam uas tsis yog Nws cov lus ces tsis muaj qab hau, tsis muaj nyob, thiab tsis zoo. Hnub no, tus Vajntsujplig Dawb Huv yog los coj neeg mus nkag rau Vajtswv cov lus. Yog neeg xav nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, ces lawv yuav tsum nrhiav qhov muaj tiag, thiab paub qhov muaj tiag, tom qab ntawd ces lawv yuav tsum ntsib thiab pom kiag qhov muaj tiag, thiab ua neej mus raws li qhov muaj tiag. Yog neeg yim paub qhov muaj tiag ntau tshaj, ces lawv yim paub hais tias ua lwm tus neeg cov lus puas muaj tiag; yog neeg yim paub qhov muaj tiag; ces lawv yim muaj kev xav phem tsawg xwb; yog neeg yim ntsib thiab pom qhov muaj tiag, ces lawv yim paub tej kev ua ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag, thiab haj yam yooj yim rau lawv khiav dim ntawm lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab, tej moj yam phem; yog tib neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim paub Vajtswv thiab lawv yim ntxub lub cev nqaij daim tawv thiab nyiam qhov tseeb; thiab yog neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim los mus ze rau tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav kom ua. Cov neeg uas Vajtswv muab tau lawm ces yog cov uas muaj qhov muaj tiag lawm, cov uas paub qhov muaj tiag, thiab cov uas tau los paub Vajtswv tej kev ua los ntawm kev ntsib kev pom qhov muaj tiag lawm. Yog koj yim koom tes nrog Vajtswv rau ntawm qhov uas ua tau tiag thiab qhuab ntuas koj lub cev, ces koj haj yam yuav muab tau qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tau qhov muaj tiag kom ntau zog, thiab koj yuav tau txais kev pab kom tig ras to taub los ntawm Vajtswv ntau dua, thiab yog li ntawd ces koj qhov kev paub txog Vajtswv tej kev ua haj yam yuav muaj ntau dua tuaj xwb. Yog koj muaj cuab kav ua neej nyob tau rau hauv qhov kaj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no, ces txoj kev taug mus xyaum ua tam sim no yuav pom tseeb zog rau koj, thiab koj will muaj peev xwm cais koj tus kheej tawm tau ntawm qhov kev xav phem txog txoj kev ntseeg thiab tej kev coj kev ua yav tag dhau los. Hnub no qhov muaj tiag ces yog qhov kev tsom ntsoov: Yog neeg muaj qhov muaj tiag ntau dua, ces lawv qhov kev paub txog qhov tseeb yuav pom meej zog ntxiv, thiab lawv qhov kev to taub txog Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj ntau dua tuaj. Qhov muaj tiag ntawd muaj peev xwm kam yeej tag nrho tej ntaub ntawv thiab txhua qhov kev qhuab qhia, nws yuav kam yeej tag nrho txhua qhov kev khwv yees thiab txhua qhov kev txawj ntse, thiab yog neeg yim tsom ntsoov rau qhov muaj tiag kom ntau zog, ces lawv yuav haj yam hlub tau Vajtswv ntau dua, thiab tshaib thiab nqhis Nws cov lus. Yog koj yeej tsom ntsoov rau qhov muaj tiag tas mus li xwb, ces koj qhov kev xav rau kev ua neej, kev xav phem rau sab kev ntseeg, thiab tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawd yuav maj mam raug tshem tawm tom qab Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis nrhiav qhov muaj tiag, thiab tsis paub txog qhov muaj tiag, ces feem ntau yuav tig nrhiav tej uas muaj fwj cheej tshaj qhov muaj tiag, thiab lawv yuav raug dag yooj yim heev. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj kev ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg zoo li ntawd, thiab yog li lawv thiaj li hnov zoo li khoob vaj khoob vus tsis muaj dab tsi, thiab lawv lub neej tsis muaj nuj nqi dab tsi li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag

355. Qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj qhov tseeb ntau npaum li ntawd; qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj Vajtswv txoj kev hlub ntau npaum li ntawd; thiab qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau koj ntau npaum li ntawd. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, Vajtswv txoj kev hlub rau koj yuav maj mam ua rau koj pom, ib yam li Petus los paub Vajtswv: Petus hais tias Vajtswv tsis yog muaj tswv yim tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam xwb, tab sis, tshaj ntawd, Nws kuj tseem muaj tswv yim ua tes hauj lwm tiag rau hauv tib neeg thiab. Petus hais tias Nws tsis yog tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub vim qhov Nws tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nkaus xwb, tab sis, tshaj ntawd, vim yog Nws lub peev xwm los tsim tib neeg, los cawm tib neeg, los kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab los muab Nws txoj kev hlub tso rau tib neeg. Yog li, kuj ib yam thiab, Petus tau hais tias muaj ntau yam nyob hauv Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub. Petus hais rau Yexus tias: “Puas yog qhov tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawd tsuas yog tib qho laj thawj uas Koj tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub xwb? Muaj ntau yam nyob hauv Koj uas ntxim hlub tshaj. Koj ua thiab mus hauv lub neej tiag tiag, Koj tus Ntsujplig ua rau kuv ras sab hauv, Koj qhuab ntuas kuv, Koj cem kuv—tej no haj yam tsim nyog tib neeg txoj kev hlub.” Yog tias koj xav pom thiab paub Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yuav tsum tshawb thiab nrhiav hauv lub neej tiag tiag thiab yuav tsum tuaj yeem muab koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Koj yuav tsum txiav txim siab khov kho rau qho no. Koj yuav tsum yog ib tug uas qhia tau tias leej twg muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv zoo siab rau txhua yam, yam tsis tub nkeeg los sis ntshaw tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis ua lub neej rau cev nqaij daim tawv tab sis ua lub neej rau Vajtswv. Tej zaum yuav muaj tej lub sij hawm thaum koj tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Ntawd yog vim hais tias koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau lwm zaus, txawm tias nws yuav siv dag zog ntau dua, los koj yuav tsum ua kom Nws zoo siab thiab yuav tsum tsis txhob ua kom cev nqaij daim tawv zoo siab. Thaum koj paub li qhov no, koj yuav los paub Vajtswv. Koj yuav pom tias Vajtswv muaj peev xwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tias Nws tau yug los ua cev nqaij daim tawv xwv tib neeg thiaj pom tau Nws kiag thiab koom tau nrog Nws kiag; koj yuav pom tias Nws muaj peev xwm mus kev ua ke nrog tib neeg, thiab Nws tus Ntsujplig muaj peev xwm kho tau tib neeg kom zoo tiav log hauv lub neej tiag tiag, cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev qhuab ntuas, Nws txoj kev rau txim, thiab Nws tej koob hmoov. Yog tias koj ib txwm tau ntsib tau pom li qhov no, nyob hauv lub neej tiag tiag koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab yog tias muaj ib hnub koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nres tsis zoo li qub lawm, koj yuav muaj peev xwm raug cem thiab yuav tu siab. Thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yeej yuav tsis xav tso Vajtswv tseg, thiab yog tias muaj ib hnub Vajtswv hais tias Nws yuav tso koj tseg, koj yuav ntshai, thiab yuav hais tias koj xum tuag zoo dua li uas raug Vajtswv muab tso tseg. Thaum koj muaj tej kev xav no, koj yuav pom tias koj tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg, thiab nyob rau txoj kev no, koj yuav muaj ib lub hauv paus, thiab yuav xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

356. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg qhov kev ua txhaum loj tshaj yog lawv tsuas ntseeg hauv lo lus xwb, thiab Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub neej txhua hnub. Muaj tseeb tiag tias, txhua tus neeg ntseeg tias muaj Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis yog ib feem ntawm lawv lub neej txhua hnub. Tib neeg tej qhov ncauj hais ntau yam lus thov rau Vajtswv, tab sis Vajtswv muaj chaw me me nyob hauv lawv tej siab xwb, thiab yog li Vajtswv thiaj pheej sim lawv tag los rov sim dua. Nws yog vim hais tias tib neeg tsis dawb huv ces Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev tab sis sim lawv, kom lawv thiaj raug txaj muag thiab los paub txog lawv tus kheej thaum lub sij hawm muaj cov kev sim siab no. Yog tias tsis yog li ntawd ces, noob neej yuav dhau los ua cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab dhau los ua tus neeg siab tsis ncaj. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg zuj zus tau muab ntau yam ntawm lawv tus kheej cov kev xav tau thiab cov hom phiaj tso tseg raws li Vajtswv txoj kev ntxuav kom dawb huv. Yog tias tsis yog li ntawd ces, Vajtswv yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug tib neeg twg li, thiab tsis muaj hau kev ua txoj hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua hauv tib neeg. Vajtswv xub ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm tus txheej txheem no, lawv yuav los paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv yuav hloov pauv lawv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li ua hauj lwm tag Nws lub neej rau lawv, thiab tsuas yog ua li ntawd xwb lawv lub siab thiaj li tig tau tag nrho los rau Vajtswv. Thiab yog li no ces Kuv hais tias, txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li qhov tib neeg hais. Li Vajtswv pom mas, yog tias koj tsuas yog muaj kev paub xwb tiam sis tsis muaj Nws txoj lus los ua lub neej, thiab yog tias koj tsuas yog paub txij li koj qhov kev paub xwb tab sis tsis tuaj yeem xyaum qhov tseeb tau los sis ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus, ces qhov no yog pov thawj tias koj tseem tsis tau muaj lub siab uas hlub Vajtswv, thiab nws qhia tias koj lub siab tsis zwm rau Vajtswv. Ib tug tib neeg muaj peev xwm los paub txog Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg Nws: Nov yog lub hom phiaj kawg, thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev raws qab. Koj yuav tsum siv zog ua lub neej raws li Vajtswv tej lus kom lawv thiaj li yuav tawg paj txi txiv rau hauv koj txoj kev xyaum. Yog tias koj tsuas muaj kev paub los ntawm tej lus qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Tsuas yog tias yog koj tau xyaum thiab ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus xwb koj txoj kev ntseeg thiaj raug xam tias tiav log thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Nyob rau hauv txoj kev no, ntau tus neeg tuaj yeem hais ntau yam kev paub, tab sis nyob rau lub sij hawm thaum lawv tas sim neej, hauv lawv lub qhov muag muaj kua muag teev yees, thiab lawv ntxub lawv tus kheej vim tau nkim tag nrho ib tiam neej thiab lub neej nyob laus nkoos yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Lawv tsuas yog to taub cov lus qhuab qhia xwb, tiam sis tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis ua tim khawv rau Vajtswv tau; qhov tseeb, lawv tsuas khiav mus qhov ub thiab qhov no, khwv npaum li tus muv, thiab tsuas yog nyob saum ntug ntawm txoj kev tuag ces thaum kawg lawv thiaj pom tias lawv tsis muaj pov thawj tseeb dab tsi, tias lawv tsis paub txog Vajtswv li. Thiab qhov no tseem tsis tau yog lig dhau lawm lod? Vim li cas koj thiaj tsis cheem lub hnub cia thiab raws qhov tseeb uas koj nyiam? Vim li cas thiaj pheej tos kom txog tag kis tso? Yog tias nyob hauv lub neej koj tsis peem kom tau qhov tseeb los sis nrhiav kom tau nws, nws puas yog tias koj xav kom koj khuv xim rau thaum lub sij hawm koj nqus ib pas tsis nto lawm? Yog tias zoo li ntawd, ua li cas ho ntseeg Vajtswv? Qhov tseeb, muaj ntau yam uas tib neeg, yog tias lawv siv zog me ntsis xwb, tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tej siab tau raug cov dab tswj uas ua rau lawv tsis tuaj yeem coj ua pub rau Vajtswv, thiab niaj hnub maj rawm nroos mus tas li txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj dab tsi los qhia txog nws nyob rau thaum kawg. Vim lub ntsiab no, tib neeg thiaj raug txom nyem los ntawm cov teeb meem thiab kev nyuab yam tsis tu ncua. Tej no tsis yog kev tsim txom los ntawm Dab Ntxwgnyoog lod? Qhov no tsis yog kev liam sim ntawm sab nqaij tawv lod? Koj yuav tsum tsis txhob sim dag Vajtswv los ntawm kev plhe ncauj. Zoo dua, koj yuav tsum coj ua kom tshwm sim muaj tseeb. Tsis txhob dag yus tus kheej—yuav muaj lub ntsiab dab tsi? Koj yuav tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm kev ua neej nyob rau koj cev nqaij daim tawv thiab peem kom tau nyiaj ntsu thiab tau lub koob meej?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

357. Cov tseem tseem tib neeg ntseeg Vajtswv yog cov txaus siab hlo xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj peev xwm sawv ruaj nreeg rau lawv cov lus tim khawv rau Vajtswv kuj yog cov uas txaus siab hlo xyaum ua raws li Nws txoj lus thiab tseem tseem muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog. Cov tib neeg uas nyiam dag thiab ua tsis ncaj puas leej tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv txhua tus coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Cov neeg uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg hauv pawg ntseeg yog Ntxwgnyoog cov tub txib, lawv yog Ntxwgnyoog tej suab paj nruag. Cov tib neeg zoo li no siab phem heev. Cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog puas leej muaj cov tswv yim phem thiab tsis muaj qhov tseeb. Ntau tshaj qhov ntawd, lawv yog cov neeg sawv cev ntawm Ntxwgnyoog. Lawv phem dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab tsim nyog cia li raug tshem tawm mus xwb. Vajtswv tsev neeg yuav tsis cia cov neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb muaj nyob, thiab tsis cia cov neeg uas txhob txwm rhuav tshem pawg ntseeg muaj nyob. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis tau yog lub sij hawm los ua txoj hauj lwm kev rho tawm no; cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav raug muab qhia tshwm thiab tshem tawm mus. Yuav tsis muaj kev ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqi rau cov tib neeg no lawm; cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, hos cov uas nrhiav qhov tseeb muaj peev xwm tuaj tau. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tsis tsim nyog yuav hnov txoj kev tseeb thiab tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau qhov tseeb. Qhov tseeb tsis tsim nyog cia lawv lub pob ntseg hnov; tiam sis, nws ncaj qha mus rau cov uas xyaum ua raws li qhov tseeb. Ua ntej uas qhov kawg ntawm txhua leej txhua tus raug nthuav tawm, cov neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm yuav xub raug tshem rau ib sab tam sim no, ces mam li saib xyuas tuaj tom qab. Thaum txoj hauj lwm tiav lawm, cov tib neeg no yuav raug qhia tshwm, thiab lawv yuav raug tshem tawm mus. Rau lub sij hawm tam sim no, thaum qhov tseeb tau muab rau tib neeg tag lawm, lawv yuav raug tsis lees paub. Thaum tag nrho qhov tseeb tau raug nthuav tawm rau noob neej lawm, cov tib neeg ntawd yuav tsum raug tshem tawm mus; lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav raug cais tawm raws li lawv hom neeg. Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Qhov Dhau Los: A. Ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Seb Qhov Muaj Kev Ntseeg Vajtswv Yog Dab Tsi

Ntxiv Mus: C. Ntawm Qhov Paub Yus Tus Kheej thiab Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No