Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

Tib neeg yeej tau ntseeg Vajtswv los ntev lawm, tab sis feem coob ntawm lawv ces tsis muaj kev to taub txog qhov uas seb lo lus “Vajtswv” txhais tau li cas tiag, thiab tsuas lam caum raws yam feeb tsis meej li xwb. Lawv yeej tsis paub ib qho dab tsi hais tias vim li cas es tib neeg thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv, los sis Vajtswv yog dab tsi tiag. Yog tib neeg tsuas paub ntseeg thiab caum raws Vajtswv qab nkaus xwb, tab sis xyov Vajtswv yog dab tsi, thiab yog lawv tseem tsis paub Vajtswv thiab, ces qhov no tseem tsis yog ib qho kev tso dag tso luag loj xwb lod? Txawm hais tias, twb los deb npaum no lawm, tib neeg twb tau pom ntau qhov lus zais tob ntawm ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tau hnov ntau qhov kev paub tob tob uas tib neeg yeej tsis tau to taub dua li, los lawv tseem tsis paub qhov tseeb uas ntiav tshaj plaws uas tsis tau muaj tib neeg muab coj los saib kom meej meej li. Ib txhia yuav hais tias, “Peb twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm. Ua cas peb thiaj yuav tsis paub hais tias Vajtswv yog dab tsi? Lo lus nug no tseem tsis yog saib tsis taus peb thiab lod?” Nyob rau qhov tseeb, txawm li cas los xij, txawm hais tias tib neeg caum raws Kuv qab hnub no, los lawv yeej tsis paub dab tsi txog tes hauj lwm ntawm hnub no, thiab tsis to taub txawm yog tej lus nug uas yeej pom meej meej thiab yooj yim tshaj plaws li los xij, haj yam tsis hais txog cov uas cov nyom heev li tej uas hais txog Vajtswv. Paub hais tias cov lus nug uas koj tsis muaj kev txhawj xeeb txog, cov uas koj tseem tsis tau saib pom, ces yog cov uas tseem ceeb tshaj plaws rau koj los to taub, vim koj tsuas yog caum raws pab neeg coob coob qab xwb, tsis mob siab rau thiab tsis quav ntsej txog tej uas koj tsim nyog yuav muab npaj rau koj tus kheej. Koj puas paub tseeb hais tias vim li cas es koj thiaj yuav tsum muaj kev ntseeg Vajtswv? Koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi tiag? Koj puas paub tseeb hais tias tib neeg yog dab tsi tiag? Zoo li ib tug neeg uas muaj kev ntseeg Vajtswv, yog koj tsis to taub tej no, koj tsis poob koj lub meej mom ntawm ib tug ntseeg Vajtswv thiab lod? Kuv tes hauj lwm hnub no ces yog qhov no: ua kom tib neeg to taub lawv lub ntsiab tseem ceeb, to taub tag nrho tej uas Kuv ua, thiab paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Qhov no yog qhov xaus ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg, theem kawg ntawm Kuv tes hauj lwm. Yog vim li no Kuv thiaj li qhia nej sawv dawv txog tej lus zais tob hauv lub neej ua ntej, kom nej thiaj li lees txais tau lawv los ntawm Kuv. Vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, Kuv yuav tsum tau qhia nej sawv daws txog qhov tseeb ntawm lub neej uas nej yeej tsis tau kam lees txais dua li, txawm hais tias nej tsis muaj peev xwm yuav to taub los sis ris nws vim yog nej tseem tsis muaj ntau yam txaus thiab npaj tsis txhij. Kuv yuav muab Kuv tes hauj lwm xaus tseg; Kuv yuav ua kom tiav tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua, thiab yuav qhia nej tag nrho txog tej uas Kuv tau txib kom nej ua, ib tsam nej yog rov plam npoj thiab poob mus rau tus phem tej tswv yim dag thaum txoj kev tsaus ntuj nqis los txog. Nws muaj ntau txoj kev uas nej tsis to taub, ntau qhov xwm txheej uas nej tsis muaj kev paub txog. Nej tsis paub dab tsi kiag li; Kuv yeej paub meej txog nej tus yeeb yam thiab tej yam uas nej tsis muaj. Yog li ntawd, txawm hais tias muaj ntau lo lus uas nej tsis muaj peev xwm yuav to taub tau, los Kuv yeej txaus siab qhia nej tag nrho tej qhov tseeb no uas nej yeej tsis tau kam lees txais dua li, vim Kuv pheej txhawj hais tias xyov, nyob rau hauv nej tus yeeb yam tam sim no, nej puas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho rau ntawm nej cov lus tim khawv rau Kuv. Tsis yog Kuv yuav saib tsis taus nej; nej sawv daws puav leej yog cov tshiaj qus uas tseem tsis tau raug Kuv muab cob qhia kom seej, thiab Kuv yeej tsis pom tiag tiag li hais tias muaj yeeb koob ntau npaum li cas nyob rau hauv nej. Txawm hais tias Kuv twb tau siv zog ntau heev los ua hauj lwm rau saum nej lawm, los lub ntsiab rau sab zoo nyob hauv nej zoo li tsis muaj ib qho li, thiab lub ntsiab rau sab tsis zoo ces siv ntiv tes suav yeej tau thiab tsuas siv tau ua tej lus tim khawv uas coj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog xwb. Yuav luag txhua yam nyob hauv nej ces yog Ntxwgnyoog qhov tshuaj lom xwb. Nej saib rau Kuv zoo li nej ces twb tsis muaj kev cawm dim lawm. Raws li tej xwm txheej no, Kuv saib rau ntawm nej qhov kev hais qhia kom pom thiab tus yam ntxwv, thiab thaum kawg, Kuv paub nej tus yeeb yam tseeb. Yog vim li no Kuv txhawj txog nej tas mus li: Cia nej ua neej nrog nej tus kheej xwb, ua tib neeg puas yuav zoo dua los sis zoo ib yam li qhov uas lawv muaj tam sim no? Nej tus yeeb yam me nyuam yaus tsis ua rau nej ntxhov siab lod? Nej ua puas tau li cov neeg uas raug xaiv ntawm Yixayee tiag—ua lub siab ncaj rau Kuv, thiab rau Kuv ib leeg xwb, rau txhua lub sij hawm? Qhov uas raug nthuav tawm hauv nej ces tsis yog kev txhoj puab ntawm cov me nyuam yaus uas plam ntawm lawv niam lawv txiv lawm, tab sis yog qhov kev tsiv kev nyaum uas tawg tawm hauv cov tsiaj uas nrug deb ntawm lawv tus tswv tus nplawm lawm. Nej yuav tsum paub nej tus yeeb yam, uas kuj yog qhov kev tsis ruaj khov uas nej sawv daws muaj; nws yog ib yam mob uas muaj ntau rau nej tag nrho. Yog li ntawd, Kuv tib qho lus ntuas rau nej hnub no ces yog kom sawv khov kho nyob rau hauv nej qhov lus tim khawv rau Kuv. Tsis txhob, tsis hais nyob rau qhov xwm txheej twg li, cia tus mob qub no rov tshwm plaws tuaj ib zaug ntxiv lawm. Hais lus tim khawv ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws—nws yog lub plawv ntawm Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum lees txais Kuv cov lus ib yam nkaus li Maivliag lees txais Yehauvas qhov kev qhia tshwm uas los rau nws nyob rau hauv ib zaj npau suav: los ntawm qhov ntseeg, thiab qhov mloog lus. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj zoo tsim nyog li yog nkauj xwb dawb huv. Vim nej yog cov uas hnov Kuv cov lus ntau tshaj plaws, cov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los ntawm Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv tej khoom muaj nuj nqis rau nej, Kuv tau muab txhua yam pub rau nej, tab sis nej muaj lub meej mom uas txawv deb ntawm cov neeg ntawm Yixayee; nej ces sib txawv deb kawg nkaus li. Tab sis muab piv rau lawv, ces nej tau txais ntau tshaj lawm; thaum uas lawv tos ntsoov yam kub siab lug rau Kuv qhov kev tshwm sim, nej nyob yam kaj siab lug nrog Kuv, sib faib Kuv tej khoom pub nplua mias. Hais txog qhov sib txawv, dab tsi ua rau nej muaj cai los yws thiab los cav nrog Kuv thiab taij nej phuv ntawm tej khoom Kuv muaj? Nej tseem tsis tau txais ntau lod? Kuv muab rau nej ntau heev lawm, tab sis qhov nej muab rov qab rau Kuv ces tsuas yog kev tu siab thiab kev nyuaj siab yam txaus tu siab kawg nkaus, kev chim siab yam cheem nias tsis tau thiab kev tsis txaus siab xwb. Nej mas ntxim ntxub kawg—tab sis nej mas kuj txaus tu siab kawg thiab, ces Kuv tsis muaj kev xaiv tsuas yog nqos tag nrho Kuv tej kev chim siab thiab hais Kuv tej lus tsis pom zoo rau nej ib zaug tas los ib zaug ntxiv xwb. Nyob rau ntawm txhiab txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm, Kuv yeej tsis tau cem tsis pom zoo nrog rau noob neej li vim Kuv tshawb nrhiav tau hais tias, thoob plaws noob neej qhov kev loj hlob, nws tsuas yog cov “kev dag” ntawm nej thiaj li rais los mus ua cov nrov npe tshaj plaws xwb, zoo li tej qub txeeg qub teg uas muaj nuj nqis heev uas muab tso tseg rau nej los ntawm cov poj yawm txwv koob uas muaj koob nrov npe yav puag thaum ub. Cas Kuv yuav ntxub cov niag npua thiab dev uas qis tshaj tib neeg ntawd ua luaj li. Nej los yeej tsis muaj kev txawj xav li thiab! Nej mas yog cov niag uas muaj niag yam ntxwv qis dhau heev lawm! Nej lub siab tawv dhau heev lawm! Yog Kuv muab cov lus thiab hauj lwm ntawd coj mus rau cov neeg Yixayee, ces Kuv yeej tau yeeb koob ntev los lawm. Tab sis nyob rau ntawm nej ces tej no yeej ua tsis tau li; nyob rau ntawm nej, ces tsuas muaj kev tsis saib tsis xyuas yam siab phem kawg, nej txoj kev tsis nyiam, thiab nej tej lus keb ub keb no. Nej mas tsis txawj xav tshaj plaws, thiab yeej tsis muaj ib qho nuj nqis hlo li!

Nej yuav tsum muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum ua tes hauj lwm uas muaj txiaj ntsig rau Kuv. Kuv txaus siab yuav piav txhua yam rau nej uas nej tsis to taub es kom nej thiaj li tau tag nrho tej uas nej tsis muaj ntawd los ntawm Kuv. Txawm hais tias tej yam ntawm nej uas puas lawm mas muaj ntau suav tsis txheeb li, los Kuv yeej txaus siab ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua rau ntawm nej ntawd tas zog ntxiv mus li, muab Kuv txoj kev hlub tshua tag nrho rau nej es kom nej tau txiaj ntsig los ntawm Kuv thiab tau lub yeeb koob uas ploj hauv nej lawm thiab uas lub ntiaj teb tsis tau pom dua ntawd. Kuv tau ua tes hauj lwm los tau ntau xyoo lawm, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg paub Kuv li. Kuv xav hais qhia nej txog tej lus zais uas Kuv tsis tau qhia rau leej twg dua hlo li.

Nyob nrog tib neeg, Kuv yog tus Ntsujplig uas lawv tsis pom, tus Ntsujplig uas lawv tsis muaj hnub txuas ncauj txuas lus tau nrog li. Vim yog Kuv peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau ntiaj teb (kev tsim lub ntiaj teb, kev txhiv dim, thiab kev rhuav pov tseg), Kuv tshwm sim rau hauv lawv nruab nrab rau ntau lub sij hawm sib txawv (tsis muaj tshwm rau pej xeem pom li) los ua Kuv tes hauj lwm nyob nruab nrab ntawm lawv. Thawj zaug uas Kuv los nrog tib neeg ces yog thaum Tiam Txhiv Dim. Muaj tseeb, Kuv los rau hauv ib tse neeg Yudais; zoo li no, thawj cov uas tau pom Vajtswv los rau hauv ntiaj teb ces yog cov neeg Yudais. Qhov laj thawj uas Kuv ua tes hauj lwm no ntawm Kuv tus kheej kiag ces yog hais tias Kuv xav siv Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim. Yog li ntawd, thawj cov uas pom Kuv thiaj li yog cov neeg Yudais nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Ntawd yog thawj zaug uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, Kuv tes hauj lwm ces yog txeeb tau thiab tsim kho kom zoo tiav log, ces Kuv thiaj li ua Kuv tes hauj lwm saib xyuas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Ntawm no yog zaum ob uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau thaum ob theem kawg ntawm tes hauj lwm, tus uas tib neeg cev ncauj cev lus nrog ces tsis yog tus Ntsujplig uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau lawm, tab sis yog ib tug neeg uas yog tus Ntsujplig tshwm los ua lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, nyob rau ntawm tib neeg ob lub qhov muag, ces Kuv rov rais los ua ib tug tib neeg, uas tsis muaj ib yam zoo li thiab hnov li Vajtswv li. Tshaj qhov ntawd, tus Vajtswv uas tib neeg pom tsis yog ib tug txiv neej xwb, tab sis kuj yog poj niam thiab, uas yog ib qho tsis txaus ntseeg thiab xav tsis tawm kiag li rau lawv. Ib zaug tas los ib zaug ntxiv, Kuv tes hauj lwm uas txawv tshaj plaws tau ua rau tej kev ntseeg ua muaj los tau ntau ntau xyoo ntawd tawg tag nrho. Tib neeg yoob tag nrho! Vajtswv tsis yog Vajntsujplig, tus Ntsujplig, tus Ntsujplig uas muaj zog tshaj xya npaug, los sis tus Ntsujplig uas paub-txhua-yam, tab sis kuj yog ib tug tib neeg thiab—ib tug tib neeg dog dig xwb, ib tug tib neeg uas tsis txawv sawv daws li. Nws tsis yog tus txiv neej xwb, tab sis kuj yog tus poj niam thiab. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas Nkawd puav leej yog yug los rau tib neeg, thiab tsis zoo ib yam rau qhov uas ib tug ces yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab ib tug ces yog yug los rau ib tug tib neeg, txawm hais tias tau los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los xij. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas ob tug uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Leej Txiv Vajtswv, thiab tsis tshua zoo ib yam rau qhov uas ib tug ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim hos ib tug ua tes dej num ntawm kev txeeb tau. Ob leeg puav leej sawv cev rau Leej Txiv Vajtswv tib si, tab sis ib tug yog tus Txhiv Dim, muaj kev tab ncuab thiab kev hlub tshua, thiab ib tug yog tus Vajtswv ntawm txoj kev ncaj ncees, muaj kev npau taws thiab kev txiav txim puv npo. Ib tug yog tus Thawj Coj Siab Tshaj Plaws uas pib tes dej num ntawm kev cawm dim, hos ib tug yog tus Vajtswv ncaj ncees uas ua kev txeeb tau tiav hlo. Ib tug yog Qhov Pib, ib tug yog Qhov Xaus. Ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev txhaum, ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num kev txhiv dim tiav hlo, ua tes hauj lwm ntxiv, thiab yeej tsis muaj kev txhaum hlo li. Ob tug puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb, tab sis Nkawd nyob rau ob lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv, thiab yug los rau qhov chaw sib txawv, thiab Nkawd raug sib cais los ntawm ntau txhiab xyoo lawm. Txawm li cas los xij, tag nrho Nkawd tes hauj lwm ces yog sib txhawb kom tiav hlo, tsis muaj sib cuam tshuam li, thiab muaj cuab kav muab hais thooj txhij ua ke tau. Ob tug yog tib neeg, tab sis ib tug yog ib tug me nyuam tub thiab ib tug yog ib tug me nyuam ntxhais mos liab. Los tau npaum no lub xyoo, qhov uas tib neeg pom ces tsis yog tus Ntsujplig xwb thiab tsis yog ib tug tib neeg xwb, ib tug txiv neej, tab sis kuj yog ntau yam uas tsis zoo sib xws li tib neeg tej kev xav phem; yog li no, tib neeg thiaj li tsis tau muaj peev xwm nkag siab Kuv tag nrho. Lawv ntseeg Kuv ib nrab thiab tsis ntseeg ib nrab—zoo li muaj Kuv thiab, tab sis ho yog ib qho kev npau suav ntawm tej duab cuav—ces yog vim li ntawd, los txog niaj hnub no, tib neeg tseem tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi. Koj puas muaj cuab kav muab Kuv sau zog hais luv luv ua ib sob lus nkaus xwb? Koj puas tau luag hais tiag tiag hais tias, “Yexus ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag, thiab Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Yexus ntag”? Koj puas yuav siab tawv txaus los hais tias, “Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag tus Ntsujplig ntag, thiab tus Ntsujplig ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag”? Koj puas yuav kaj siab los hais tias, “Vajtswv ces tsuas yog ib tug tib neeg hnav ris tsho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb”? Koj puas muaj qhov kev siab tawv txaus los hais khov kho hais tias, “Tus yam ntxwv ntawm Yexus ces yog tus yam ntxwv loj ntawm Vajtswv”? Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv? Koj puas tau luag tiag tiag los hais tias, “Vajtswv tsim txiv neej nkaus xwb, tsis yog poj niam, tom qab Nws tus kheej tus yam ntxwv?” Yog koj hais li no, ces tsis muaj ib tug poj niam uas yuav nyob rau cov uas Kuv xaiv li, haj yam tsis hais txog qhov uas poj niam yog ib hom ntawm noob neej li. Tam sim no koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi? Vajtswv puas yog ib tug tib neeg? Vajtswv puas yog ib tug Ntsujplig? Vajtswv puas yog ib tug txiv neej tiag? Yexus puas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua? Yog koj xaiv ib nqe saum toj no los hais luv luv txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb xwb, ces koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li. Yog hais tias Kuv twb ua hauj lwm li ib tug uas yug los ua neeg ib zaug lawm, thiab tsuas yog ib zaug nkaus xwb, nej puas yuav kem ciam rau Kuv thiab? Koj puas muaj peev xwm to taub Kuv thoob plaws thaum ntsia ib muag? Koj puas muaj peev xwm muab Kuv coj los hais luv luv kom tag nrho raws li tej uas koj tau ntsib tau pom nyob rau lub sij hawm hauv koj lub neej txoj sia? Yog Kuv ua dej num uas me ntsis zoo ib yam nyob rau Kuv ob qho kev yug los ua neeg, nej ho yuav xam pom Kuv zoo li cas? Koj puas cia Kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis? Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

Txawm hais tias nej txoj kev ntseeg yeej ua lub siab dawb paug tiag, los nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav muaj cuab kav piav tau Kuv kom tag nrho, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hais tau lus tim khawv puv npo rau sawv daws txog tej qhov tseeb uas nej pom. Xav txog nws: Hnub no, feem coob ntawm nej ces yeej tsis ua nej tes dej num li, tab sis xum caum lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom lub cev nqaij daim tawv txaus siab nkaus xwb, thiab ntshaw txaus siab rau lub cev nqaij daim tawv. Nej muaj qhov tseeb me me xwb. Yuav ua cas, thaum ntawd nas, es nej thiaj li hais tau lus tim khawv rau tag nrho cov uas nej pom? Nej puas ruaj siab hais tias nej yuav ua tau Kuv cov tim khawv? Yog muaj ib hnub los txog thaum koj tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv tau txog tag nrho tej uas koj tau pom hnub no, ces koj yeej tau plam tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau koj qhov kev muaj txoj sia nyob ntawd li. Koj yuav tsis tsim nyog ua tib neeg. Nws yeej hais tau hais tias koj yuav tsis yog tib neeg! Kuv tau ua hauj lwm ntau yam ntsuas tsis tau li lawm rau ntawm nej, tab sis vim koj kawm tsis tau dab tsi tam sim no li, tsis paub txog dab tsi li, thiab koj lub dag zog los siv tsis tau li, thaum nws txog sij hawm rau Kuv los muab Kuv tes hauj lwm nthuav kom dav tuaj, koj ces yuav tau ntsia qhov muag dawb lias, nplaig sib khi tas, thiab siv tsis tau ib qho hlo li. Qhov ntawd tseem yuav tsis ua kom koj yog ib tug neeg txhaum tag mus li xwb lod? Thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj yuav tsis tu siab tshaj plaws li lod? Koj yuav tsis tog mus rau txoj kev qaug zog lod? Tag nrho Kuv tes hauj lwm hnub no tsis yog ua los ntawm kev nyob qaim tes qaim taw thiab kev dhuav ub dhuav no, tab sis yog yuav pua lub hauv paus rau Kuv tes hauj lwm yav pem suab. Nws tsis yog hais tias Kuv tau kev tws lawm thiab xav npaj ua tej yam dab tsi tshiab. Koj yuav tsum to taub tes hauj lwm Kuv ua; nws tsis yog tej yam uas ua tau los ntawm ib tug me nyuam yaus ua si rau hauv kev, tab sis yog ib teg hauj lwm uas ua sawv cev rau Kuv Txiv. Nej yuav tsum paub hais tias nws tsis yog Kuv ua tag nrho tej no los ntawm Kuv Tus Kheej xwb; tab sis, Kuv sawv cev rau Kuv Txiv. Nej tes hauj lwm, rau lub sij hawm ntawd, ces tsuas yog caum raws, mloog lus, hloov, thiab hais lus tim khawv xwb. Qhov nej yuav tsum to taub ces yog qhov uas vim li cas nej yuav tsum ntseeg Kuv; qhov no yog lo lus nug uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej txhua tus kom to taub. Kuv Txiv, ua rau Nws lub yeeb koob, xub tau xaiv nej sawv daws tseg rau Kuv txij kiag thaum Nws tsim lub ntiaj teb lawm. Nws yog npaj rau Kuv tes hauj lwm, thiab rau Nws lub yeeb koob, ces Nws thiaj li xub xaiv nej. Nws yog vim Kuv Txiv ces nej thiaj ntseeg Kuv; nws yog vim Kuv Txiv qhov kev xaiv ua ntej ces nej thiaj caum raws Kuv. Tsis muaj ib qho ntawm tej no uas yuav yog nej tus kheej xaiv li. Qhov tseem ceeb tshaj ces yog qhov hais tias nej to taub hais tias nej yog cov uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv rau lub hom phiaj kom hais lus tim khawv rau Kuv. Vim yog Nws muab nej pub rau Kuv, nej yuav tsum ua raws li tej kev uas Kuv muab rau nej, nrog rau tej kev thiab tej lus Kuv qhia nej, vim nws yog nej tes dej num los ua raws li Kuv tej kev. Qhov no yog lub hom phiaj thaum xub thawj ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv. Yog li ntawd, Kuv hais rau nej li no: Nej tsuas yog cov tib neeg uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv kom los yoog raws li Kuv tej kev xwb. Txawm li cas los xij, nej tsuas ntseeg Kuv xwb; nej tsis yog los ntawm Kuv vim nej tsis yog los ntawm cov neeg Yixayee tsev neeg, thiab tseem ho yog hom neeg ntawm tus nab txheej puag thaum ub. Tag nrho tej uas Kuv kom nej ua ces tsuas yog hais lus tim khawv rau Kuv xwb, tab sis hnub no nej yuav tsum taug Kuv tej kev. Tag nrho tej no ces yog npaj rau cov lus tim khawv yav pem suab. Yog nej tsuas ua li cov neeg uas mloog rau Kuv tej kev xwb, ces nej yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv Txiv qhov kev muab nej pub rau Kuv yuav ploj mus. Qhov uas Kuv yuav nias qees qhia rau nej ces yog qhov no: Nej yuav tsum taug Kuv tej kev.

Qhov Dhau Los: Nej To Taub Li Cas txog Tej Koob Hmoov?

Ntxiv Mus: Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No