Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

Nws yeej ib txwm yog Kuv lub luag hauj lwm los cawm tib neeg. Ntxiv mus, kev txeeb kom tau tib neeg yog qhov Kuv tau npaj thaum Kuv tsim lub ntiaj teb. Tej zaum tib neeg tsis paub tias Kuv yuav txeeb tau tag nrho tib neeg thaum lub sij hawm kawg, los sis txeeb tau cov tib neeg tawm tsam yog qhov pov thawj uas Kuv txoj kev yeej Ntxwgnyoog. Tab sis, thaum Kuv tus yeeb ncuab koom ua rog nrog Kuv, Kuv twb qhia nws tias Kuv yuav yeej cov uas Ntxwgnyoog coj mus ceev tseg thiab muab mus ua nws cov me nyuam lawm, coj mus ua nws cov tub txib muaj koob muaj npe saib nws lub vaj lub tsev. Lub hauv paus ntawm kev txeeb tau yog ntaus yeej, tuaj yeem cia luag saib tsis taus; nyob hauv cov neeg Yixayee cov lus, txhais tau tias tawm suab tuaj yeem swb, piam sij, hais tau tias tsis muaj peev xwm tawm tsam Kuv ntxiv lawm. Tab sis hnub no, thaum siv rau hauv nej, nws lub ntsiab yog los txeeb. Nej yuav tau paub tias Kuv lub zeem muag yeej ib txwm yog rho thiab tua kom cov tib neeg phem tuag tag nrho, xwv lawv thiaj tsis muaj peev xwm tawm tsam Kuv ntxiv lawm, tsawg dua ntawd tsis muaj pa cuam tshuam los sis xeeb txob Kuv tes dej num. Vim li ntawd, raws li tib neeg txoj kev txhawj, lo lus no los txhais ua kev txeeb tau. Txawm hais tias cov ntsiab lus ntawm lo lus no txhais lis cas los xij, Kuv tes dej num yog kom kov yeej noob neej. Rau qhov nws yeej yog qhov tseeb tias tib neeg yog ib qho nyob ntawm Kuv txoj kev cawm, muab tso kom meej dua, noob neej tsis yog dab tsi li dua li ntawm qhov yog Kuv cov yeeb ncuab lawm. Noob neej yog cov phem uas tawm tsam thiab tsis mloog Kuv lus. Noob neej tsis yog dab tsi tsuas yog tus phem cov me nyuam uas raug tsawm foom los ntawm Kuv. Noob neej tsis yog dab tsi tsuas yog tus thawj tim tswv uas ntxeev siab rau Kuv tej xeeb leej xeeb ntxwv xwb. Noob neej tsis yog dab tsi tsuas yog qhov los ntawm tus phem uas Kuv muab tso tseg ntev los lawm, uas yog Kuv tus yeeb ncuab tsis haum nrog Kuv txij thaum ntawd los. Vim lub ntuj nyob saum qaum tib neeg muaj iab oo thiab tsaus nti, tsis muaj ib nyuag qhov kaj me me kiag li, thiab tib neeg lub ntiaj teb yog poob mus rau qhov tsau ntuj nti, uas tus neeg nyob hauv twb tsis muaj peev xwm pom nws txhais tes xyab los rau ntawm nws ntsej muag los sis lub hnub thaum nws tsa nws lub taub hau. Txoj kev hauv nws qab xib taws, nkos thiab qawj muaj qhov ntau, nkhaus thiab siab qis heev; tag nrho thaj av muaj neeg tuag lub cev puv qhov txhia chaw. Lub ces kaum ua tsaus ntuj muaj neeg tuag tej nqaij seem puv nkaus, thiab nyob ntawm tej ces kaum txias thiab ntxoov ntxoo muaj dab coob uas muab tej ntawd ua lawv qhov chaw nyob. Thiab nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb txhua qhov txhia chaw dab mus mus los los ua tsheej pab. Cov me nyuam uas ua txhua yam xws li tej tsiaj, muaj kev qias neeg puv npo, raug kaw npaj tos sib ntaus sib tua, yog lub suab uas txaus ntshai heev raug rau lub siab. Lub sij hawm ntawd, nyob hauv lub ntiaj teb ntawd, yog “ntiaj teb lub ceeb tsheej,” ib tug yuav mus nrhiav lub neej txoj kev zoo siab nyob qhov twg? Ib tug yuav mus nrhiav lub hom phiaj ntawm nws lub neej qhov twg? Tib neeg yeej raug tsuj rau hauv Ntxwgnyoog qab xib taw txij thaum ntawd los, qhov tau ua xub thawj yog ua yeeb yam xws li Ntxwgnyoog—ntau tshaj ntawd, tib neeg yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, thiab yog qhov pov thawj uas ua tim khawv rau Ntxwgnyoog, meej thiab tseeb tiag. Yuav ua li cas haiv tib neeg, uas tsis zoo vuab tsuab, tej xeeb leej xeeb ntxwv los ntawm tsev tib neeg tsis ncaj ncees no, thiaj yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv? Kuv lub yeeb koob los qhov twg los? Ib tug neeg yuav pib hais Kuv cov lus pov thawj nyob qhov twg? Tus yeeb ncuab uas, tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab, sawv tawm tsam Kuv, uas twb txeeb tau noob neej lawm—cov noob neej uas Kuv tsim tau ntev los lawm thiab muaj Kuv lub yeeb koob puv npo thiab ua lub neej li Kuv—thiab ua rau lawv ntsu kauv tag lawm. Nws muab Kuv lub yeeb koob tshem pov tseg, thiab nws tso tag nrho cov tshuaj lom rau tib neeg hnyav heev los khaub zig lawv nrog Ntxwgnyoog txoj kev qias, thiab cov kua los ntawm cov txiv ntawm tsob ntoo uas ua rau paub qhov zoo thiab qhov phem. Thaum chiv keeb, Kuv tsim tib neeg; qhov ntawd yog, Kuv tsim tib neeg tus yawg koob, Adas. Nws tau lub cev thiab tus duab, muaj sia muaj zog puv npo, muaj cev nqaij daim tawv muaj zog puv npo, thiab ntau tshaj ntawd, nyob nrog Kuv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog lub caij muaj yeeb koob uas Kuv tau tsim tib neeg. Tom qab ntawd, tsim Evas los ntawm Adas lub cev, thiab nws los kuj yog tib neeg tus poj koob, thiab ces cov neeg Kuv tsim tau Kuv cov pa thiab tau Kuv lub yeeb koob puv npo. Adas yug los ntawm Kuv txhais tes thiab yog tus qauv ntawm Kuv tus yam ntxwv. Vim li ntawd thawj lub ntsiab lus ntawm “Adas” yog ib tug muaj sia tsim los ntawm Kuv, muaj Kuv lub zog nyob hauv nws, muaj Kuv lub yeeb koob nyob hauv nws, muaj lub cev thiab tus yam ntxwv, muaj ntsujplig thiab ua pa. Nws yog tib tug uas tsim los xwb, muaj ib tug ntsujplig, uas muaj peev xwm sawv tau Kuv cev, uas tau Kuv tus yam ntxwv, thiab txais Kuv txoj pa. Thaum pib, Evas yog tus tib neeg zeeg ob tau txoj pa uas Kuv tau tshwj tseg, ces thawj lub ntsiab ntawm “Evas” yog ib tug tsim muaj sia tsim los txuas Kuv lub yeeb koob lawm yav tom ntej, muaj Kuv txoj sia lub zog puv npo thiab ntau dua ntawd tau Kuv lub yeeb koob nrog. Evas los ntawm Adas los, ces nws kuj tau Kuv tus yam ntxwv ib yam thiab, ces nws yog tus tib neeg zeeg ob tsim los tau Kuv tus yam ntxwv. Thawj lub ntsiab lus ntawm “Evas” yog tus tib neeg muaj txoj sia nyob, muaj ntsujplig, cev nqaij daim tawv, thiab pob txha, Kuv qhov tim khawv zeeg ob thiab Kuv tus yam ntxwv nrog noob neej. Nkawd yog noob neej ob tug poj koob yawg koob, tib neeg qhov khoom muaj nqis thiab dawb huv, thiab, los ntawm thawj, tug muaj sia nrog tus ntsujplig. Txawm li cas los xij, tus phem tsuj thiab ntes tau tib neeg ob tug poj koob yawg koob tej tub tej kiv, muab tib neeg lub ntiaj teb thawb mus rau qhov tsaus ntuj nti, thiab ua kom xwv tej tub tej kiv tsis ntseeg tias muaj Kuv ntxiv lawm. Tseem phem tshaj ntawd, txawm tias tus phem los tseem ntxias dag neeg thiab tsuj lawv, nws yog ib qho phem kawg uas muab Kuv lub yeeb koob mos tawm zuj zus mus, Kuv tej lus pov thawj, lub dag lub zog uas Kuv tso rau saum lawv, txoj pa thiab txoj sia Kuv tshuab rau hauv lawv, tag nrho Kuv lub yeeb koob nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab tag nrho lub plawv cov ntshav Kuv tau muab tso rau tib neeg. Tib neeg tsis nyob hauv qhov kaj ntxiv lawm, neeg tau poob tag txhua yam Kuv tso rau saum lawv, thiab lawv tau muab lub yeeb koob uas Kuv muab rau lawv cuam pov tseg. Lawv yuav lees paub tias Kuv yog tus Tswv uas tsim txhua yam muaj sia tau li cas? Lawv yuav uas cas muaj peev xwm ntseeg tsis tseg tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Yuav ua cas lawv thiaj muaj peev xwm nrhiav tau Kuv lub yeeb koob uas muaj nyob hauv ntiaj teb? Yuav ua cas tej tub xeeb ntxwv thiab tej ntxhais xeeb ntxwv no thiaj muaj peev xwm txais lawv tej poj koob yawg koob tus Vajtswv saib tias yog tus Tswv uas tsim lawv? Tej tub thiab ntxhais xeeb ntxwv txom nyem no zoo siab hlo “muab” rau tus phem lub yeeb koob, tus yam ntxwv, thiab tej lus tim khawv, uas Kuv tso rau Adas thiab Evas, nrog rau lub neej uas Kuv tso rau saum tib neeg thiab yam uas lawv yuav tau muaj thiaj ciaj sia; thiab lawv yeej tsis quav ntsej tias muaj tus phem nyob, thiab muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nws. Qhov no tsis yog qhov tau lub npe ntawm lo lus tias “vuab tsuab” no lod? Yog vim li cas tej tib neeg, zoo li tej dab phem no, tej tuag uas tseem mus kev, Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, Kuv tej yeeb ncuab tau Kuv lub yeeb koob? Kuv yuav rov tau Kuv lub yeeb koob, rov tau Kuv tej lus tim khawv uas muaj nyob nrog tib neeg, thiab txhua yam ua tau yog Kuv tug thiab Kuv muab rau tib neeg ntev los lawm—Kuv yuav kov yeej tib neeg tag nrho. Txawm li cas los xij, koj yuav paub tias tus tib neeg Kuv tau tsim yog neeg dawb huv uas tau Kuv tus yam ntxwv thiab Kuv lub yeeb koob. Lawv tsis yog Ntxwgnyoog tug, los sis lawv tsis yog rau nws tsuj, tab sis yog Kuv tug uas tshwm tuaj, tsis muaj Ntxwgnyoog ib nyuag qhov tshuaj lom me me li. Thiab yog li ntawd, Kuv ceeb toom rau tib neeg tias Kuv tsuas xav tau yam uas Kuv tsim los ntawm Kuv txhais tes, cov dawb huv uas Kuv hlub thiab tsis zwm rau lwm qhov. Ntau tshaj ntawd, Kuv yuav zoo siab rau lawv thiab xav tias lawv yog Kuv lub yeeb koob. Txawm li cas los xij, qhov Kuv xav tau tsis yog cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog ntxias dag, uas hnub no yog Ntxwgnyoog tug, thiab tsis yog cov Kuv tsim thaum lub hauv paus lawm. Vim hais tias Kuv lub hom phiaj yog rov tau Kuv lub yeeb koob uas tshwm sim nyob hauv tib neeg lub ntuj, Kuv yuav tau txeeb tag nrho tib neeg cov ciaj, los ua pov thawj rau Kuv lub yeeb koob uas ntaus yeej Ntxwgnyoog. Kuv yuav Kuv cov lus pov thawj xws li nws tshwm los ua Kuv tus kheej, ua ib qho rau Kuv txoj kev zoo siab. Qhov no yog Kuv lub siab nyiam.

Nws tau siv kaum tawm txhiab xyoo keeb kwm rau tib neeg ua mam los txog qhov lawv nyob hnub no, tab sis cov tib neeg Kuv tsim thaum pib tau tog mus ua ib co tsis zoo lawm. Tib neeg tsis yog cov tib neeg uas Kuv xav tau lawm, thiab vim li ntawd, nyob hauv Kuv ob lub qhov muag, neeg tsis tsim nyog tau lub npe tib neeg ntxiv lawm. Lawv ho yog, qhov vuab tsuab ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog tau coj mus kaw lawm, cov neeg tuag uas lwj lwj lawm los tseem mus kev uas Ntxwgnyoog nyob hauv lawv thiab Ntxwgnyoog hnav lawv ua nws cov nkaub ncaws. Neeg tsis muaj kev ntseeg txog qhov muaj Kuv, los sis tsis txais qhov Kuv los. Tib neeg lam teb yam Kuv kom lawv ua yam tsis txaus siab hlo, lawv lam ua ib pliag xwb, thiab tsis yog ib qho ua siab dawb paug qhia lub neej txoj kev zoo siab thiab kev tu siab rau Kuv. Vim neeg pom Kuv li ib tug lawv tsis muaj peev xwm paub tau, lawv lam ua txuj luag nyav rau Kuv, lawv tus cwj pwm sov siab nrog tus muaj hwj chim, vim neeg tsis paub txog Kuv tes dej num, tsawg tshaj ntawd Kuv lub siab nyiam rau lub sij hawm no. Kuv yuav hais qhov tseeb rau nej: Thaum hnub ntawd los txog, txoj kev txom nyem ntawm ib tug twg uas pe hawm Kuv yuav yooj yim ris dua li nej txoj kev txom nyem. Qhov nej ntseeg Kuv, tseeb tiag, yuav tsis ntau tshaj li Yauj—txoj kev ntseeg ntawm cov Yudas Falixais yog neeg Yudais tseem tshaj nej txoj kev ntseeg thiab—thiab yog li, yog hnub cov hluav taws nqes los, nej txoj kev txom nyem tseem yuav phem tshaj li cov Falixais thaum Yexus tsis pom zoo rau tej yam lawv ua, tshaj li 250 tus thawj coj uas tawm tsam Mauxes, thiab lub nroog Xaudoos thaum kub nyhiab puas tsuaj. Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Davi ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus hnyav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Cov uas ntseeg Kuv tab sis tseem tiv kev txom nyem, tsis yog lawv twb raug lub ntiaj teb tshem tawm lawm lod? Cov ua lub neej tsis raws li Kuv tej lus, khiav tawm txoj kev txom nyem ntawm kev sim siab, tsis yog lawv ntab yuj yees thoob lub ntiaj teb xwb lod? Lawv zoo li cov nplooj ntoos zeeg ntab rau ub rau no tsis muaj qhov chaw so, tsawg tshaj ntawd tsis muaj Kuv cov lus nplij lawv. Txawm tias Kuv txoj kev qhuab ntuas thiab kev tsim kho kom zoo tuaj tsis raws lawv, lawv tsis yog ib co thov khawv ntab qhov rau qhov, taug tej kev nyob sab nraum lub teb chaws ntuj ceeb tsheej lod? Lub ntiaj teb puas yog koj qhov chaw so tiag? Koj puas muaj peev xwm zam dhau Kuv txoj kev qhuab ntuas, tau ib qho nyuag kev luag ntxhi txaus siab los ntawm lub ntiaj teb? Koj puas yuav muaj peev xwm tiag tiag muab qhov kev zoo siab ib pliag los vov qhov uas koj lub siab qhuav qhawv tsis muaj dab tsis nyob hauv, qhov qhuav qhawv tsis muaj dab tsi uas muab npog tsis tau li? Tej zaum koj yuav muaj peev xwm dag tau txhua tus nyob hauv koj tsev neeg, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm dag tau Kuv ib zaug li. Vim hais tias koj txoj kev ntseeg me heev, niaj hnub no, koj tseem tsis muaj peev xwm nrhiav kom tau ib qho nyuag kev zoo siab los ntawm txoj kev ua neej, Kuv txib koj: zoo tshaj uas koj ua siab dawb paug ua ib nrab ntawm koj sim neej rau Kuv dua li ua tag nrho koj sim neej nyob dog dig thiab khwv rau cev nqaij daim tawv, thev txhua yam kev txom nyem ua ib tug neeg thev yuav luag tsis taus. Lub hom phiaj dab tsi uas saib yus tus kheej muaj nqis heev thiab khiav tawm ntawm Kuv txoj kev rau txim? Lub hom phiaj dab tsi uas koj tus kheej khiav nkaum los ntawm qhov Kuv rau txim ib me pliag xwb es tau txais kev txaj muag tas ib txhis, qhov kev raug txim tas ib txhiab ib txhis? Qhov tiag, Kuv yeej tsis yuam ib tug twg mus rau Kuv lub siab nyiam. Yog tej tug yeej tuaj yeem zwm tiag ua raws li Kuv lub hom phiaj, Kuv yuav tsis saib lawv dog dig. Tab sis Kuv yuav kom tag nrho sawv daws ntseeg Kuv, ib yam li Yauj ntseeg Kuv, Yehauvas. Yog nej txoj kev ntseeg loj dua Thaumas, ces nej txoj kev ntseeg yuav tau qhov Kuv qhuas, nyob hauv nej txoj kev ncaj ncees nej yuav nrhiav tau Kuv txoj kev zoo siab, thiab nej yuav tsum nrhiav tau Kuv lub yeeb koob nyob hauv nej lub neej. Txawm li cas los xij, cov neeg uas ntseeg lub ntiaj teb thiab ntseeg dab phem ua rau lawv lub siab tawv, zoo ib yam li cov nyob hauv lub nroog Xaudoos, uas raug cua tshuab xuab zeb paug lawv qhov muag thiab lawv lub qhov ncauj hais tej yam los ntawm dab phem, cov uas lub tswv yim tau raug tus phem nkag los ntev heev lawm uas tau nyob hauv lub ntiaj teb yam tsis tsim nyog. Lawv txoj kev xav tau poob rau tus phem yav ntuj thaum ub tswj yuav luag tag. Yog li ntawd, tib neeg txoj kev ntseeg thiaj tau mus nrog cov cua, thiab lawv thiaj tsis muaj peev xwm uas paub txog Kuv tes dej num. Qhov lawv ua tau ces lam maj mam sim ua Kuv tes dej num yam tsis txaus siab hlo los sis saib dog saib dig, vim hais tias lawv twb raug Ntxwgnyoog cov tshuaj lom los ntev lawm.

Kuv yuav kov yeej tib neeg vim hais tias neeg yog Kuv tsim thiab ntau tshaj ntawd, lawv tau txaus siab rau tag nrho txhua yam khoom ntau heev ua Kuv tau tsim. Tab sis neeg kuj tsis txais Kuv thiab; Kuv twb tsis nyob hauv lawv lub siab lawm, thiab lawv saib Kuv zoo li ib lub nra nyob hauv lub neej, txog ntua rau qhov uas, twb tau pom Kuv tiag tiag lawm, lawv tseem tsis txais Kuv, thiab rhuav lawv cov hlwb xav txog txhua txoj kev los ua kom yeej Kuv. Neeg tsis pub Kuv saib lawv rau qhov rau nqi los sis tso cai rau Kuv ua nruj ua tsiv rau lawv, lawv kuj tsis pub Kuv txiav xim los sis rau txim rau lawv qhov lawv ua tsis ncaj ncees. Tshaj li qhov lawv ua tej no, lawv pom tias yog ib qho meem txom lawv. Thiab yog li Kuv tes dej num yog coj cov tib neeg uas noj, haus, thiab zoo siab nyob hauv Kuv tab sis tsis paub Kuv, thiab ua kom yeej lawv. Kuv yuav tshem tej cuab yeej ntawm tib neeg, thiab ces, coj Kuv cov tim tswv, coj Kuv lub yeeb koob, Kuv yuav rov qab mus rau Kuv qhov chaw nyob. Vim tej yam neeg ua tau ua rau Kuv tu siab los ntev lawm thiab ua Kuv tes dej num tawg ua tej dwb daim tag. Kuv lub hom phiaj yog rov ua kom tau lub yeeb koob uas tus phem tau muab ntawm Kuv lawm ua ntej thaum yuav zoo siab hlo ncaim ntawm lawv, cia tib neeg ua lawv lub neej mus ntxiv, “ua lub neej thiab dej num nyob hauv kev thaj yeeb thiab kev zoo siab,” mus ntxiv, “lawv tu lawv tej teb”, mus ntxiv, thiab Kuv yuav tsis cuam tshuam lawv lub neej ntxiv lawm. Tab sis tam sis no Kuv lub hom phiaj yog rov tau tag nrho Kuv lub yeeb koob los ntawm tus phem txhais tes, coj rov qab tag nrho lub yeeb koob Kuv ua rau tib neeg thaum tsim lub ntiaj teb. Yuav tsis rov muab ib zaug ntxiv rau haiv tib neeg nyob ntiaj teb. Rau qhov tsis yog neeg ceev tsis tau Kuv lub yeeb koob xwb, tab sis lawv tseem tau muab nws pauv Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Neeg tsis saib qhov Kuv los muaj nqis, los sis tsis rau nqi rau hnub uas muaj Kuv lub yeeb koob. Lawv tsis zoo siab txais Kuv txoj kev rau txim, tsawg tshaj ntawd lawv zoo siab rov muab Kuv lub yeeb koob rau Kuv, los sis lawv tsis yeem muab tus phem cov tshuaj lom cuam pov tseg. Tib neeg yeej dag Kuv tsis tseg ib yam li lawv txoj kev qub, neeg tseem hnav lub ntsej muag luag ntxhi thiab zoo siab hlo ib yam li txoj kev qub. Lawv tsis faj txog tias kev tsaus ntuj tob npaum li cas yuav nqes los rau tib neeg tom qab Kuv lub yeeb koob khiav tawm ntawm lawv lawm. Ua ib qho, lawv tsis faj tias thaum Kuv hnub los txog rau tag nrho cov tib neeg, nws tseem yuav hnyav tshaj rau lawv dua li cov neeg nyob rau Nau-a tiam, rau qhov lawv tsis paub tias Yixayee yuav tsaus ntuj npaum li cas thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm nws lawm, rau qhov thaum pib kaj ntug neeg tsis nco qab tias nyob dhau ib hmos tsaus ntuj nti nyuaj npaum li cas. Thaum lub hnub rov qab mus nkaum thiab kev tsaus ntuj nqes los rau tib neeg, nws yuav tu siab thiab tom nws cov hniav nyob hauv qhov tsaus ntuj. Nej tsis nco qab lawm lod, thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm Yixayee lawm, nws nyuaj npaum li cas rau cov neeg Yixayee tiv kev txom nyem lub sij hawm ntawd? Tam sim no yog lub sij hawm thaum nej pom Kuv lub yeeb koob, thiab nws kuj yog lub sij hawm thaum nej faib lub caij ntawm Kuv lub yeeb koob. Tib neeg yuav tu siab nyob hauv txoj kev tsaus ntuj thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm thaj av qias neeg lawm. Tam sim no yog hnub uas muaj Kuv lub yeeb koob thaum Kuv ua Kuv tes dej num, thiab nws yog hnub uas thaum Kuv zam tib neeg kom txhob raug kev txom nyem, rau qhov Kuv yuav tsis muab lub sij hawm raug tsim txom thiab txom nyem loj rau lawv. Kuv tsuas xav yeej tib neeg tag nrho xwb, thiab yeej tag nrho cov tib neeg phem.

Qhov Dhau Los: Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

Ntxiv Mus: Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No