Nej To Taub Li Cas txog Tej Koob Hmoov?

Txawm tib neeg yug rau tiam no raug Ntxwgnyoog thiab nws tej dab qias ua rau coj tsis ncaj lawm los, txoj kev coj tsis ncaj zoo li no kuj muab tau kev cawm dim rau lawv, kev cawm dim uas loj tshaj Yauj kev nplua nuj uas muaj tsiaj txij roob thiab puv tiaj, thiab ntshe tseem loj tshaj tej koob hmoov Yehauvas muab rau Yauj lawv qab nws tej kev sim siab. Nws tsuas yog tom qab Yauj raug sim siab ua rau nws tshuav tu siav nws thiaj hnov Yehauvas hais lus thiab hnov Yehauvas lub suab nrog cua khaub zig. Tab sis nws tsis pom Yehauvas lub ntsej muag thiab tsis paub Nws tus moj yam. Yam uas Yauj tau tsuas yog kev nplua nuj uas pub kev txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv thiab muaj me nyuam uas zoo nkauj zoo nraug tshaj lwm lub nroog nyob ib puag ncig, ntxiv rau kev tiv thaiv ntawm cov tim tswv saum ntuj ceeb tsheej. Nws yeej tsis pom Yehauvas li, thiab txawm luag thwm tias nws ncaj ncees los, nws yeej tsis paub Yehauvas tus moj yam li. Thiab txawm tias tej kev txaus siab rau tej khoom ntawm tib neeg niaj hnub nim no yog, nws tuaj yeej hais tau tias, tib pliag xwb, los sis tej kev phem muaj hauv ntiaj teb, Kuv qhia Kuv tus moj yam, uas muab zais cia puag thaum ntxov los lawm uas Kuv yeej tsis tau muab nthuav tawm rau neeg, tsis tas li no tej yam txawv txav muaj puag ntxov rau tib neeg, cov uas qis tshaj txhua yam tiam sis Kuv ho muab Kuv kev cawm dim zoo tshaj plaws rau. Txuas ntxiv no, zaum no yog thawj zaug Kuv nthuav tawm tej no; Kuv yeej tsis tau ua tes hauj lwm zoo li no dua. Txawm nej piv tsis cuag Yauj los, tej nej tau thiab tej nej pom tseem tshaj tej nws tau lawm. Txawm nej raug tiv ntau yam kev txom nyem thiab ntsib ntau txoj kev tsim txom los, tej kev txom nyem ntawd tsis npaum tej kev sim siab raug Yauj; twb yog vim, tos tib neeg raug, kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas los vim lawv kev tig tawm tsam, vim kev siab tawv, thiab vim Kuv tus moj yam ncaj ncees; nws yog txoj kev txiav txim ncaj ncees, kev qhuab ntuas, thiab kev foom tsis zoo. Dua li ntawm Yauj, nws yog ib tug txiv neej ncaj ncees ntawm cov neeg Yixayee uas tau txais Yehauvas txoj kev hlub uas loj thiab kev hmov tshua. Nws tsis tau ua yam phem, thiab nws tsis tau tawv Yehauvas; nws, tsuas yog, muab siab ntseeg tag nrho rau Yehauvas xwb. Vim nws txoj kev ncaj ncees, nws thiaj raug tej kev sim siab, thiab nws raug kev sim siab tsiv vim nws yog Yehauvas ib tug tub qhe muaj siab ntseeg. Cov tib neeg niaj hnub nim no raug Kuv txoj kev txiav txim thiab kev foom phem vim lawv tej kev qias thiab kev tsis ncaj ncees. Txawm lawv txoj kev txom nyem nyuaj tsis npaum Yauj thaum nws poob nws tej tsiaj txu, nws tej khoom ntiag tug, nws tej tub mab tub qhe, nws tej me nyuam, thiab txhua yam uas nws hmov thiab tshua, yam lawv txom nyem yog kev kub hlawv tsim kho kom zoo uas tsiv heev. Thiab yam uas loj muaj ceem tshaj li tej Yauj tau raug yog kev sim siab yuav tsis sib los sis raug tshem mus vim tib neeg tiv tsis taus; dua ntawd, kev sim siab yuav kav lawm ntev, thiab yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog hnub tib neeg txoj sia xaus. Nov yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev npam; nws yog kev raug hlawv tsis tseg, thiab dua li no, nws yog tib neeg lub “nra ris.” Nws yog yam tsim nyog tib neeg ris, thiab nws yog qhov chaw hais qhia Kuv tus moj yam ncaj ncees. Qhov no yog ib yam tseeb. Txawm li no los, yam tib neeg tau txais tseem tshaj tej kev txom nyem uas lawv nyiaj uv niaj hnub no. Yam kev txom nyem nej nyiaj uv dhau los lawm yog kev thim me me los ntawm nej tej kev ruam, hos yam nej tau txais yog ib puas npaug ntau dua li nej tej kev txom nyem. Raws Yixayee tej kev cai hauv Vajluskub Qub, cov uas tawv Kuv, cov uas tab meeg txiav txim rhuav Kuv, thiab cov uas tsis coj raws Kuv txoj kab ke, tab sis tseem muaj cuab kav twm dag txi ub no rau Kuv, yuav raug hluav taws kub kom puas tsuaj hauv lub tuam tsev los sis raug cov raug xaiv xuas pob zeb txawb kom tuag, thiab tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm lawv cuab neeg nrog cov txheeb ze yuav raug Kuv foom. Nyob rau lawm lub neej tom ntej, lawv yuav tsis tau kev ywj siab, tab sis yuav yog tub qhe rau Kuv cov nqev, thiab Kuv yuav muab lawv ntiab tawm mus xyaw Lwm Haiv Neeg, thiab lawv yuav rov los tsis tau rau lawv qub teb qub chaw lawm. Raws tej yam lawv ua thiab tej cwj pwm, tej kev txom nyem nyiaj uv los ntawm tib neeg niaj hnub nim no twb tsis nyuaj npaum li kev raug txim uas cov Neeg Yixayee tau raug. Yog nej hais tias yam nej raug tam sim no yog kev txhob txwm rau txim los yeej tsim nyog hais, vim nej yeej ua dhau cai lawm tiag. Yog nej nyob rau Yixayee teb, nej yuav ua neeg txhaum mus ib txhis, thiab nej yuav raug cov Neeg Yixayee muab hlais ua tej dwb daim ntev los lawm thiab xuas hluav taws los saum ntuj ceeb tsheej los hlawv nej rau hauv Yehauvas lub tuam tsev. Yam nej tau tam sim no yog dab tsi? Nej tau txais dab tsi, thiab nej tau nyiam dab tsi? Kuv twb nthuav tawm Kuv tus moj yam ncaj ncees hauv nej, tab sis yam tseem ceeb tshaj yog Kuv nthuav tawm Kuv lub siab ntev los pab cawm tib neeg. Leej twg los yeej hais tau tias yam dej num Kuv tau ua rau hauv nej twb yog vim lub siab ntev; ua li no thiaj raws Kuv kev cawm tib neeg thiab, tsis tas li no xwb, ua li no kom raws tib neeg kev nyiam.

Txawm Yauj raug Yehauvas tej kev sim siab los, nws tsuas yog ib tug neeg ncaj ncees pe hawm Yehauvas xwb. Txawm nws raug kev sim siab los, nws tsis nroo txog Yehauvas, thiab nws khuv xim tshua cov sij hawm tau ntsib nrog Nws. Twb tsis yog tias tib neeg niaj hnub nim no twb tshua tsis txog Yehauvas, tab sis lawv tseem tsis lees, ntxub, nroo txog, thiab thuam Nws. Nej tsis tau txais ib yam dab tsi me me li los? Nej txoj kev txom nyem loj npaum twg? Nej tej koob hmoov tseem tshaj li Maivliag thiab Yakaunpau li? Thiab nej kev tawv ho tseem ceeb li cas? Puas yog tej Kuv tseev kom nej ua thiab tej Kuv xav kom nej ua ho loj thiab tshaj dhau lawm los? Kuv txoj kev chim siab tsuas muaj rau cov Neeg Yixayee uas tawv Kuv xwb, tsis yog taw rau nej; tej nej tau txais tsuas yog Kuv kev txiav txim tsis tseg thiab kev qhia tshwm, ntxiv nrog kev kub tsim kho kom zoo. Twb npaum li no los, tib neeg tseem sij tawv thiab twm Kuv, thiab lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev zwm li. Tseem muaj ib txhia nrug lawv tus kheej deb ntawm Kuv thiab tsis lees Kuv; cov neeg zoo li no pauv tsis ntxiv pab neeg Khaulas thiab Dethas uas tawm tsam Mauxes. Tib neeg siab ntsws tawv dhau lawm, thiab lawv tus yeeb yam tawv ncauj heev. Lawv tsis hloov lawv tej kev coj qub li. Kuv hais tias lawv ces zoo li tej niam ntiav uas pw liab qab nruab hnub nrig, thiab Kuv cov lus yuav ntxhib ua rau lawv tej “pob ntseg mloog tsis taus,” muab lawv tej yeeb yam qhia tshwm tab meeg—los lawv tsuas ib nyuag nyo hau, poob lub puav lub kua muag, thiab ua txuj yuam mi ntsis kev tu siab xwb. Thaum tej no dhau lawm, lawv yuav rov heev cuag li tej tsiaj qus tim roob, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev ceev faj me me kiag li. Tej neeg coj tus moj yam zoo li no yuav ua li cas paub tias lawv tau koob hmoov tshaj Yauj ib puas npaug? Yuav ua li cas lawv thiaj paub tias tej koob hmoov uas lawv tau tsis tau muaj dua li, thiab yeej tsis tau muaj ib tug twg tau dua li? Yuav ua li cas tib neeg thiaj xeev los mloog tau tej koob hmoov no, koob hmoov uas muaj kev rau txim nrog? Tham tsis zais lus os, Kuv tsuas vam kom nej ua uas yog kom nej ua qauv rau Kuv tes dej num, ua pov thawj rau Kuv tus moj yam thiab tag nrho tej Kuv ua, thiab kom nej thiaj dim Ntxwgnyoog tej kev tsim txom. Tab sis tib neeg pheej tawm tsam Kuv tes dej num thiab tseem coj nyaum nyaum rau thiab. Ua li cas tej neeg zoo li no thiaj tsis ua rau Kuv tshawv siab rov coj Yixayee tej cai rov los, thiab kom coj Kuv txoj kev chim siab rau lawv ib yam li Kuv coj rau Yixayee? Txawm tias muaj nej coob tus yog neeg “mloog lus thiab zwm” rau Kuv los, cov haj yam coob yog txheeb rau pawg Khaulas. Thaum twg Kuv lub yeeb koob puv npo, Kuv yuav tso hluav taws saum ntuj ceeb tsheej los hlawv lawv kom ua tshauv tag. Nej yuav tsum paub tias Kuv yuav tsis siv Kuv cov lus qhuab ntuas tib neeg lawm; xum, ua ntej ua Yixayee tej dej num, Kuv yuav muab “pawg Khaulas” uas tawv Kuv hlawv kom yaj ntshis yam li thaum ub Kuv twb muab tshem tawm lawm. Tib neeg yuav tsis muaj cib fim nrog Kuv lawm; tsuas yog, yam lawv pom ces yuav yog Kuv kev chim siab thiab nplaim taws los saum ntuj ceeb tsheej los xwb. Kuv yuav nthuav tawm qhov xaus ntawm tib neeg sawv daws, thiab Kuv yuav muab faib raws lawv yam. Kuv yuav cim ntsoov lawv txhua qhov kev tawm tsam ces mam ua Kuv dej num kom tiav, ces kom tib neeg qhov xaus thiaj raug txiav txim los ntawm Kuv qhov kev txiav txim thaum tseem nyob hauv ntiaj teb thiab seb lawv coj li cas rau Kuv. Thaum txog lub sij hawm ntawd, yuav tsis muaj dab tsi uas yuav hloov tau lawv qhov xaus li. Cia tib neeg nthuav tawm lawv tus kheej qhov xaus! Ces Kuv yuav muab tib neeg qhov chaw xaus rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.

Qhov Dhau Los: Cov Neeg Xaiv Tseg hauv Suav Teb Tsis Muaj Cuab Kav Sawv Cev Tau Rau Ib Xeem Twg Ntawm Yixayee

Ntxiv Mus: Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No