Cov Neeg Xaiv Tseg hauv Suav Teb Tsis Muaj Cuab Kav Sawv Cev Tau Rau Ib Xeem Twg Ntawm Yixayee

Davi tsev neeg yog ib tse neeg uas thaum chiv thawj tau txais cov lus cog tseg thiab cov qub txeeg qub teg ntawm Yehauvas. Thaum chiv thawj nws yog ib xeem ntawm Yixayee thiab yog ib feem ntawm cov neeg xaiv tseg. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas tau tshaj tawm ib txoj kev cai rau cov neeg Yixayee uas hais tias txhua tus tib neeg Yudais uas yog ib feem hauv Davi tsev neeg—txhua tus uas yug los rau hauv lub tsev ntawd—yuav tau txais Nws tej qub txeeg qub teg. Lawv yuav yog cov uas tau txais ib puas npaug, cov tau txais lub meej mom ntawm tus tub hlob; lawv yuav yog, nyob rau lub sij hawm ntawd, cov tib neeg uas raug tsa siab tshaj ntawm cov neeg Yixayee, muaj txoj hauj lwm siab tshaj plaws hauv txhua tsev neeg hauv Yixayee, thiab lawv yuav ua dej num ncaj qha rau Yehauvas nyob rau hauv lub tuam tsev, hnav cov tsoos tsho pov thawj thiab ntoo cov kaum mom vaj ntxwv. Ces Yehauvas txawm hu lawv ua cov tub txib ncaj ncees thiab dawb huv, thiab lawv tau txais kev hwm los ntawm txhua xeem Yixayee. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm ntawd, lawv txhua tus tau txais kev hwm tam li tus tswv—tag nrho txhua yam no yog Yehauvas tes hauj lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai. Niaj hnub nim no los, lawv kuj tseem ua dej num rau Yehauvas nyob rau hauv lub tuam tsev thiab, yog li ntawd lawv yog cov vaj ntxwv uas Yehauvas tsa cia mus ib txhis. Tsis muaj leej twg txeeb tau lawv lub kau mom vaj ntxwv, thiab tsis muaj leej twg hloov pauv tau lawv tej dej num, vim yog lawv yeej muaj feem thaum chiv thawj rau ntawm Davi tsev neeg lawm; qhov no yog yam uas Yehauvas tau muab rau lawv lawm. Qhov laj thawj uas nej tsis muaj feem thaum chiv thawj rau ntawm Davi tsev neeg mas yog qhov tias nej tsis yog cov tib neeg Yixayee, tiam sis yog Lwm Haiv Neeg tsev neeg uas nyob sab nraum Yixayee lawm. Ntau tshaj ntawd, nej tus yeeb yam tsis yog los pe hawm Yehauvas, tiam sis yog los tawm tsam Nws xwb, yog li ntawd nej lub meej mom, raws li ib txwm muaj, yeej txawv ntawm cov tib neeg hauv Davi tsev neeg, thiab nej tsis yog cov neeg yuav tau txais Kuv tej qub txeeg qub teg, nej haj tseem tsis yog cov uas yuav tau txais ib puas npaug thiab.

Lub sij hawm ntawd, Yixayee raug muab faib mus ua ntau tsev neeg thiab ntau xeem, tiam sis lawv tag nrho puav leej yog cov neeg xaiv tseg. Txawm li cas los xij, Yixayee mas txawv hlo lwm lub teb chaws rau ntawm qhov uas nws cov tib neeg mas raug muab cais los ntawm xeem, ib yam li lawv txoj hauj lwm ntawm Yehauvas lub xub ntiag thiab thaj av uas txhua tus muaj feem. Hauv lwm lub teb chaws uas tsis yog Yixayee, tsis muaj leej twg tuaj yeem lam tau lam hais tias muaj feem rau hauv Davi, Yakhauj, los sis Mauxes tsev neeg li. Qhov no yuav yog ib yam tawm tsam rau qhov tseeb—cov xeem Yixayee tsis tuaj yeem lam tau lam hais tias muaj feem los ntawm lwm lub teb chaw. Tib neeg ib txwm siv cov npe ntawm Davi, Anplahas, Exaus, thiab ntau tshaj ntawd yuam kev tas li, los sis lawv hais tias: “Tam sim no peb tau lees txais Vajtswv lawm, yog li ntawd peb nyob rau hauv Yakhauj tsev neeg lawm.” Qhov hais li ntawd tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog tib neeg qhov laj thawj uas tsis muaj paus muaj ntsis xwb; nws tsis yog los ncaj qha ntawm Yehauvas los, los sis los ntawm Kuv tus kheej cov tswv yim los. Nws yog tib neeg txoj kev tsis paub tab xwb! Zoo ib yam nkaus li tus neeg hais lus uas muab cov lus los tig hais, tib neeg xav yam tsis muaj paus muaj ntsis txog lawv tus kheej tam lis Davi cov xeeb ntxwv los sis ib feem ntawm Yakhauj tsev neeg xwb, thiab lawv ntseeg lawv tus kheej tias tsim nyog ua li ntawd. Tib neeg tsis paub tias cov ntawm Davi tsev neeg mas tau raug tsa los ntawm Yehauvas ntev los lawm, tias Davi tsis tau muab lub kaum mom vaj ntxwv rau nws tus kheej kom ua vaj txwv lod? Txawm li cas los xij, muaj ntau leej uas tsis paub txaj muag hlo li ces cia li hais tias yog cov xeeb ntxwv ntawm Davi tsev neeg—tib neeg mas tsis tsis paub dab tsi hlo li! Qhov tseeb tiag ces yog cov hauj lwm ntawm Yixayee tsis muaj feem dab tsi hlo li nrog rau Lwm Haiv Neeg—lawv yog ob qho sib txawv, yeej tsis muaj ib feem sib cuam tshuam dab tsis hlo li. Cov hauj lwm ntawm Yixayee tsuas yog tuaj yeem hais rau cov tib neeg Yixayee xwb, tsis muaj feem cuam tshuam dab tsi vim lawv yog Lwm Haiv Neeg, thiab tes hauj lwm tab tom ua nyob rau ntawm Lwm Haiv Neeg los kuj ib yam nkaus tsis muaj feem cuam tshuam dab tsi nrog rau cov tib neeg Yixayee li thiab. Yam uas Kuv hais tam sim no yog hais txog yam uas hais txog Lwm Haiv Neeg, thiab tes hauj lwm uas ua nyob hauv Yixayee tsis tuaj yeem coj los ua “tus qauv” ntawm tes hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg. Tej no puas qhia tau tias Vajtswv yog tus dog dig heev li xwb? Tsuas yog thaum tes hauj lwm pib nthuav tawm rau Lwm Haiv Neeg lawm mas thiaj li yog yam uas hais tau rau lawv los sis lawv qhov kawg tau nthuav tawm xwb. Yog li ntawd ntawm cov tib neeg tau hais nyob rau yav dhau los tias, “Peb yog Davi cov xeeb ntxwv,” los sis “Yexus yog Davi tus tub” mas yim huab tsis tsim nyog kiag li. Kuv tes hauj lwm mas yeej raug muab faib ua feem. Kuv yuav tsis “hu tus mos lwj ua tus nees”; tiam sis, tes hauj lwm mas raug muab faib mus raws nraim li nws qhov qeb qhov duas.

Qhov Dhau Los: Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?

Ntxiv Mus: Nej To Taub Li Cas txog Tej Koob Hmoov?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No