50. Qhov Txhawb Nqa Ntawm Ib Tug “Yam Ntxwv Zoo”

Sau los ntawm Vej Tsheev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj xyoo 2019, kuv tau ua hauj lwm ua ib tug thwj tim tshaj txoj moo zoo nyob hauv pawg ntseeg. Tom qab ua tau ib ntus lawm, kuv pom tias thaum cov thawj coj pom tej teeb meem ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam ua lawv tes dej num, lawv tau hais tawm tej ntawd ncaj qha, tej zaum hais tau lub suab nchav heev. Kuv xav tias qhov lawv qhia tawm no yeej yog lawm, tab sis qhov lawv ua ntawd ua rau neeg txaj muag thiab yuav ua txhaum rau tib neeg yooj yim. Kuv tsis xav zoo li lawv. Yuav tsum ua tib zoo hais tej yam ntawd thiaj li pom tias hais tau zoo rau tib neeg. Qhov ntawd kuv thiaj li tau txais kev ntxawb nqa los ntawm txhua tus thiab yuav ua rau kuv ua kuv txoj hauj lwm tau yooj yim dua. Ces nyob hauv kev xaiv tsa tom ntej no, tej zaum kuv yuav muaj lub hwv tsam raug xaiv los ua tus thawj coj. Muaj qhov ntawd rau hauv kuv nruab siab, kuv tau ceev faj heev thaum kuv sib tham nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv ua tib zoo hais thiab tsis ua mob rau txhua tus tej kev xav kom txhua yam haum zoo rau sawv daws dua.

Muaj ib lub sij hawm kuv tau pom tias tus Viv Ncaus Tsheej tau xaiv cov hauj lwm yooj yim dua ua thiab tau zam tej yam uas nyuaj lawm, thiab nws cia li thim rov qab thaum nws yuav tau tshaj txoj moo zoo rau tej tug neeg uas muaj kev xav phem ntau los sis ib tug uas coj tus cwj pwm tsis zoo. Thiab tom qab ntawd nws tsis mus kawm nws tus kheej kom paub qhov tseeb los daws lawv cov kev xav phem. Kuv pom tias nws tsis muaj tus cwj pwm kom yog los mus coj rau nws tes dej num thiab qhov ntawd yuav tsis muaj hnub uas nws yuav ua tau nws tes dej num zoo yog tias nws taug txoj kev ntawd. Kuv twb yuav hais qhov ntawd rau nws thiab sib qhia nrog nws, tab sis kuv tseem nyuam qhuav xa ib co lus mus rau nws lawm, ua rau kuv pom tias txawm nws tau thim rov qab thaum ntsib kev nyuaj los xij, feem ntau nws yeej ua tiav tej yam hauv nws tes dej num lawm. Yog kuv hais txog nws qhov teeb meem lawm, tej zaum nws yuav hais tias kuv mas xav tau nws ntau heevlawm, ces tej zaum kuj yuav ua rau nws tawm tsam kuv. Ces kuv yuav ua li cas yog tias nws ua tsis mus raws li tej hauj lwm uas kuv npaj rau yav tom ntej? Yog kuv tsis ua kuv tes dej num zoo, cov thawj coj yuav tsis hais tias kuv tsis paub ua kuv txoj hauj lwm no lod? Yog li txhob ua txhaum rau nws, kuv tsis hais ib los txog nws qhov teeb meem li, tab sis tsuas muab ib co lus txhawb siab rau nws xwb: “Muaj ib co neeg ntawm cov peb tshaj txoj moo zoo rau muaj kev xav phem ntau heev, tab sis lawv yog neeg ntseeg tiag. Peb yuav tsum muaj kev hlub thiab rub siab ntev, thiab taij thov Vajtswv thiab vam khom Vajtswv kom ntau ntxiv. Peb yim ntsib tej kev nyuaj ntau npaum li cas, yim ua rau peb txoj kev ntseeg zoo tiag log ntau npaum li ntawd. Peb yuav thim rov qab tsis tau li lawm.” Lub sij hawm ntawd nws tau pom zoo lawm, tab sis nws tsis nkag siab txog nws qhov teeb meem kiag li, nws pheej tseem tig rau tej yam nyuaj mus ntxiv. Nws yeej tsis hloov kiag li. Tab sis lub sij hawm ntawd kuv tsis ras txog qhov teeb meem ntawd lawm thiab kuv xav tias kuv ua tau zoo tshaj. Txhua zaus kuv ntsib tej yam xws li ntawd, kuv ua ib yam li ntawd, Kuv yeej tsis qhuab ntuas cov neeg no los sis nthuav tawm lawv tej kev coj tsis ncaj los sis qhov tsis zoo, yog li cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej zoo siab hlo ua hauj lwm nrog kuv thiab lawv xav tham tawm lawv tus yam ntxwv nrog kuv. Qhov ntawd haj tseem ua rau ruaj siab ntxiv rau hauv yam uas kuv ua thiab kuv xav tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav saib siab rau kuv heev, tias txhua tus mas ntxawb nqa kuv tiag tiag.

Tom qab ntawd, kuv pom tias tus Viv Ncaus Xia mas khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj. Nws tawv ncauj thiab ua hauj lwm tsis haum nrog lwm tus, thiab qhov no tau ua ib qho kev cuam tshuam rau peb txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo. Kuv xav txog qhov tus Viv Ncaus Xia khav theeb heev thiab yeej tsis kam lees txais lwm tus tej tswv yim li, uas tom qab ntawd tau cuam tshuam nws tes dej num. Kuv xav tias kuv yuav tau qhia tawm rau nws yog li nws thiaj li yuav xav txog tej yam mus losTab sis tom qab ntawd kuv xav tsis thoob, yog hais tias kuv tau qhia tej teeb meem ntawd rau nws thiab nws tsis lees txais tej ntawd, thiab cia li chim, ces kuv yuav ua li cas? Muaj ib zaug nyob hauv ib lub rooj sib sau ua ke, kuv tau hnov nws muab lus ntsuam xyuas zoo tsawv txog kuv, yog lig kuv tau txhawj tias yog kuv tau ua txhaum rau nws, tej zaum yuav rhuav tshem tus yam ntxwv zoo uas nws muaj txogkuv ntawd. Yog hais tias nws txoj kev xav rau kuv hloov pauv lawm, qhov ntawd tuaj yeem cuam tshuam kuv lub hwv tsamyuav los ua ib tug thawj coj. Tom qab muab qhov ntawd xav txhij xav txhua tas, kuv tso tseg tsis hais txog tus Viv Ncaus Xia qhov kev coj tsis ncaj thiab qhov tsis zoo lawm. Tiam sis Kuv tau hais tias “Kuv nkag siab txog qhov ua tsis tau zoo los ntawm koj tes dej num los sis qhov ntsib kev nyuaj, tab sis koj yuav tsum tau thim xav rau koj tus kheej thiab xav tias yog vim li cas. Peb kuj yuav tsum ua hauj lwm kom haum zoo nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab.” Kuv tau npog qhov teeb meem tseem ceeb, tsuas hais ob peb lo lus qhia thiab lus txhawb siab rau nws xwb. Ob peb hnub tom qab ntawd ib tug ntawm cov thawj coj nug kuv txog cov hauj lwm thiab kuv tau hais tias tus Viv Ncaus Xia mas khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj, thiab tias nws ua hauj lwm tsis tshua haum nrog lwm tus. Ces thaum tus Viv Ncaus Xia pom kuv rau lwm zaus, nws tau hais tias, “Thaum tus thawj coj tau nug koj txog peb cov hauj lwm ob peb hnub tas los no, kuv tau taug kev los ncaj thiab huam yuaj hnov koj hais tias kuv mas khav theeb thiab qhuas tias kuv tus kheej coj ncaj, thiab tias Kuv ua hauj lwm tsis haum nrog lwm tus. Koj yeej paub hais tias Kuv muaj teeb meem loj heev, tab sis koj yeej tsis hais ib qho txog qhov ntawd rau kuv li. Koj tsuas ua yoog nkaus xwb. Kuv pom tau tias yav dhau los koj yeej tsis tau npau taws los sis cem neeg, tab sis ib txwm npliag siab txias txias xwb. Kuv xav tias koj yog ib tug neeg zoo heev. Tam sim no Kuv mam paub tias koj mas muaj ‘txuj ci’ heev, tias koj muaj koj zaj tswv yim. Muab hais kom ncaj nraim, ces koj yog ib tug hais lus zoo tab sis siab phem.” Nws cia li hais ncaj qha li ntawd, ib sij huam ntawd uas rau Kuv mloog tias kuv lub ntsej muag ces liab tag. Lo lus hais tias “hais lus zoo tab sis siab phem” thiab “zaj tswv yim” raug hlawv rau hauv kuv lub hlwb lawm. Kuv npau taws heev thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov Vajtswv, thov Nws coj kuv kev kom kuv to taub kuv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab.

Kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus hauv kuv qhov kev fij rau hnub txuas ntxiv. “Ntxias dag mas hom tshwm kom pom meej meej rau sab nraud. Thaum hais tias ib tug neeg mas txawj siv lus los ntxias thiab dag, ces qhov ntawd yog kev ntxias dag. Thiab tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm kev phem yog dab tsi? Kev phem yog thaum qhov uas tib neeg hais mas zoo mloog kawg kiag, thaum zoo li txhua yam mas yog tag nrho, thiab yeej tsis muaj ib qho phem li, thiab yeej zoo nkaus xwb tsis hais koj yuav saib tog twg tuaj li, tab sis lawv tej kev ua mas phem tshaj plaws, thiab zais ntshis xwb, thiab yeej nkag siab tsis tau yooj yim li. Lawv hom hom siv cov lus uas yog thiab tej kab lus uas zoo zoo mloog xwb, thiab siv qee yam kev qhuab qhia, kev sib cav, thiab tej tswv yim uas haum raws li qhov tib neeg xav los dag lawv; lawv ua txuj mus rau ib txog xub ke tab sis qhov tseeb tiag ces mus lwm txoj lawm, siv tej kev ua uas zoo li yeej zoo, thiab yog, haum raws li qhov tib neeg xav, thiab haum raws li txoj kev ncaj ncees los ua kom tau tiav hlo lawv tej hom phiaj uas zais ntshis. Qhov no yog kev phem. Tib neeg hom ntseeg hais tias qhov no yog ntxias dag. Lawv muaj kev paub tsawg txog kev phem, thiab tsis muab nws coj los ua zoo xav kom txaus, thiab; kev phem mas feem ntau txheeb xyuas nyuab tshaj ntxias dag, vim nws raug muab zais tob dua lawm, thiab qhov kev xav thiab lub tswv yim uas siv rau qhov ntawd mas tseem ‘paub txhua yam’ tshaj lawm thiab. Thaum tib neeg muaj ib tug moj yam ntxias dag nyob rau hauv lawv lawm, feem ntau mas tsuas siv sij hawm li ob hnub los sis peb hnub ua ntej xwb ces koj yeej tuaj yeem pom tau hais tias lawv txawj ntxias dag, los sis hais tias lawv tej kev ua thiab tej yam uas lawv hais ntawd qhia kom pom txog ib tug moj yam txawj ntxias dag. Tab sis thaum hais tias ib tug neeg twg phem, qhov no tsis yog ib qho uas yuav nkag siab tau li ib los sis ob hnub xwb. Vim yog hais tias yog tsis muaj ib yam tseem ceeb los sis ib yam dab tsi kiag tshwm sim rau lub sij hawm luv luv ntawd, mas mloog lawv cov lus nkaus xwb ces koj yuav xav hais tias lawv yog ib tug neeg zoo, hais tias lawv muaj peev xwm tso ntau yam tseg thiab siv lawv tus kheej, hais tias lawv to taub ntau yam ntawm sab ntsuj plig, thiab txhua yam lawv hais mas yeej yog, thiab koj yuav qhia tsis tau yooj yim hais tias lawv zoo li cas tiag tiag. Muaj coob tus uas hais qhov yog, ua qhov yog, thiab hais ib zaj lus qhuab qhia tag los hais ib zaj ntxiv thiab. Tom qab ob peb hnub uas nrog ib tug neeg zoo li ntawd lawm, koj xav hais tias lawv yog ib tug uas to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig, yog tus uas muaj lub siab hlub Vajtswv, yog tus uas txawj xav thiab paub tab. Tab sis tom qab ntawd ces koj pib txib muab hauj lwm tso rau lawv, thiab tsis ntev ntawd ces koj txawm paub hais tias lawv coj tsis ncaj, hais tias lawv mas tseem phem tshaj cov neeg txawj ntxias dag lawm thiab—hais tias lawv yog ib co uas phem kawg. Lawv hom hom xaiv cov lus yog, cov lus uas haum raws li qhov tseeb, cov uas haum raws li tej neeg txoj kev xav thiab haum raws txoj kev ua neeg, cov lus uas zoo mloog, thiab cov lus dag los nrog neeg sib tham, nyob rau ib qho, ces yog tsim tsa lawv tus kheej, hos nyob rau lwm qhov, ces yog dag lwm tus, kom lawv tuaj yeem muaj meej mom thiab kev muaj ntsej muaj muag nrog tib neeg, tag nrho tej no ces mooj tau cov neeg tsis paub dab tsi, cov uas muaj kev to taub txog qhov tseeb ntiav ntiav xwb, cov uas tsis to taub txog tej xwm txheej sab ntsuj plig, thiab cov uas tsis muaj lub hauv paus keeb cag ruaj khov hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd yooj yim heev. Qhov no ces yog qhov uas cov neeg uas muaj tus moj yam phem ntawd ua(“Lawv Dag, Ntxias, Hem, thiab Tswj Tib Neeg” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Kev muab kuv tus kheej tus pwj pwm los piv rau Vajtswv cov lus, kuv pom tau tias kuv tus moj yam phem mas tsav kuv tej kevua. Thaum Kuv tau pom teeb meem nyob hauv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tes dej num uas tab tom cuam tshuam lawv txoj hauj lwm lawm, Kuv tsis nthuav tej teeb meem ntawd tawm los sis muab lawv tej teeb meem coj los hais tawm yog li lawv txhua tus puav leej hais tias Kuv mas yog ib tug neeg zoo thiab hais zoo txog kuv. Kuv tau pom meej tseeb tias tus Viv Ncaus Tsheej tsis muaj tus cwj pwm zoo nyob hauv nws tes dej num, tias nws tsuas ua tej yam yooj yim thiab zam tej yam nyuaj nkaus xwb. Kuv kuj pom tias tus Viv Ncaus Xia mas khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj, thiab qhov ntawd yog ib qho kev cuam tshuam tsis zoo rau pawg ntseeg txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo. Kuv yuav tau hais tej no tawm rau lawv thiab tau muab los qhia rau hauv qhov kev sib qhia txhawm rau pab lawv. Tab sis Kuv txhawj xeeb txog qhov lawv yuav xav li cas rau kuv, tias lawv yuav tsis pab kuv rau hauv kuv txoj hauj lwm, thiab tom qab ntawd cov thawj coj yuav xav tsis zoo rau kuv yog kuv ua tsis zoo. Yog li Kuv tsuas hais tej-lus zoo, tej yam tsis tseeb pes tsawg los txhawb nqa lawv. Ua li no Kuv thiaj li tiv thaiv tau kuv qhov kev sib raug zoo nrog lawv thiab tuav kuv tus yam ntxwv, thiab lawv yuav nyiam kuv txoj hauj lwm mus ntxiv—ib lub pob zeb tua tau ob tug noog. Kuv mas txawj ntxias thiab txawj dag tshaj, thiab Kuv tau rub txoj phuam plaub yaj los npog tib neeg qhov muag. Kuv tau dag lawv, ua kom lawv xav tias kuv mas txhawj xeeb lawv thiab nkag siab lawv tiag tiag, ces lawv thiaj li yuav hwm kuv thiab pes hawm kuv tiag tiag. Tom qab ntawd xwb kuv mam pom tias Kuv muaj ib txoj kev txawj dag, muaj tus moj yam phem. Yog hais tias tus Viv Ncaus Xia tsis hais kuv tawm, thiab vim tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv cov lus, kuv haj tseem tsis tau muaj ib qho kev to taub txog kuv tus moj yam phem li los sis tsis paub tias muaj ib lub tswv yim phem ua luaj. Kuv tau pom tias kuv tej kev ua mas phem thiab ntxim ntxub ua luaj, tias nws yog ib qho qias neeg rau Vajtswv thiab ntxeev siab rau lwm tus!

Kuv nyeem nqe no nyob hauv Vajtswv cov lus tom qab ntawd tias. “Ib txhia thawj coj hauv pawg ntseeg kiag thaum pom cov kwv tij los sis cov nkauj muam ua lawv tej dej num ua dog ua dig thiab lam tau lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, tsis cem lawv, txawm hais tias lawv yeej tsim nyog cem los xij. Thaum lawv pom tej yam uas yeej muaj kev phom sij loj rau qhov uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev, lawv ua ntsej lag muag dig thiab yeej tsis nug dab tsi li, es kom tsis txhob ua rau lwm tus chim li. Lawv lub hom phiaj thiab qhov lawv xav tau ces yeej tsis yog ua siab zoo rau lwm tus tej kev qaug zog—lawv yeej paub zoo hais tias lawv npaj siab rau dab tsi lawm: ‘Yog kuv ua twj ywm li no xwb thiab tsis txhob ua rau lwm tus chim, ces lawv yuav xav hais tias kuv yog ib tug thawj coj zoo. Lawv yuav xav zoo thiab muaj kev hwm kuv. Lawv yuav muab kev lees txais kuv thiab hwm kuv. Lawv yuav txaus siab thiab nyiam kuv.’ Txawm yuav muaj kev puas ntsoog ntau npaum li cas rau qhov ua zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev, thiab txawm cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg ntawd yuav raug tav kev loj npaum li cas rau lawv qhov kev to taub lub neej txoj sia, los sis lawv pawg ntseeg lub neej yuav raug cuam tshuam npaum li cas loj xij, cov neeg zoo li ntawd yeej nias qees ntxiv mus rau lawv lub tswv yim phem thiab tsis ua txhaum rau ib tug twg. Yeej tsis muaj ib qho kev xav txog yuav cem-tus kheej nyob rau hauv lawv lub siab li; qhov ntau tshaj, ces tej zaum lawv yuav tsis lam nyob nyob es hais me ntsis txog tej qho teeb meem, thiab ces cia li tsum lawm xwb. Lawv yeej tsis sib qhia txog qhov tseeb li, los sis yeej tsis taw qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm lwm tus tej teeb meem li, thiab lawv haj yam tsis muab lwm tus neeg tus yam ntxwv coj los ua twb zoo tshuaj xyuas li. Lawv tsis coj tib neeg kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab lawv yeej tsis qhia txog tias Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi li, los sis qhia txog tej qho yuam kev uas tib neeg hom hom ua, los sis tej moj yam qias vuab tsuab uas tib neeg nthuav tawm li. Lawv yeej tsis daws tej teeb meem uas muaj tiag zoo li no li; tab sis, lawv ho yeem zam lwm tus neeg tej kev qaug zog thiab kev xav phem, thiab lawv haj tseem tsis xyuam xim thiab lam ua dog ua dig xwb. Lawv cia cov neeg no tej kev ua thiab tej cwj pwm dhau mus yam tsis hais txog seb tej ntawd yog dag tsi li, thiab, vim lawv ua li ntawd kiag, ces neeg feem coob thiaj li xav hais tias, ‘Peb tus thawj coj mas zoo li ib leej niam rau peb. Nws haj yam muaj kev to taub txog peb tej kev qaug zog dua Vajtswv muaj lawm thiab. Peb lub siab mas tej zaum yuav me dhau heev lawm rau Vajtswv tej kev cheem tsum, tab sis nws yeej loj txaus ua rau peb ua tau li peb tus thawj coj tej kev cheem tsum. Nws yog ib tug thawj coj zoo rau peb. Yog muaj ib hnub twg es tus Nyob Saud muab peb tus thawj coj hloov lawm, peb yuav tsum ua kom hnov peb lub suab, thiab muab peb tej kev xav thiab peb tej kev ntshaw uas txawv ntawd ua kom pom kiag ntag. Peb yuav tsum nrog tus Nyob Saud sib khom nqi.’ Yog tib neeg muaj tej kev xav zoo li ntawd—yog lawv muaj hom kev sib raug zoo li no nrog lawv tus thawj coj, thiab xav li no rau lawv, thiab tau tsim muaj tej yam kev xav vam khom, qhuas, hwm, thiab nyiam lawv tus thawj coj lawm—yog li ntawd ces, tus thawj coj ho yuav xav li cas mas? Yog hais tias, nyob rau qhov xwm txheej no, lawv paub cem-tus kheej, paub xav tsis thoob, thiab paub nco Vajtswv txiaj ntsig, ces lawv yuav tsum tsis txhob xav ntsoov txog lawv lub meej mom los sis lub koob npe nyob rau hauv lwm tus lub siab xwb. Lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab qhuas Nws, es kom Nws thiaj li muaj ib lub chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab kom tib neeg thiaj li hwm Vajtswv kom zoo kawg nkaus. Tsuas yog txoj hau kev no xwb mas lawv lub siab thiaj li yuav kaj, thiab tus uas ua li no yog tus uas caum nrhiav qhov tseeb xwb. Txawm li cas los xij, yog hais tias qhov no tsis yog lub hom phiaj txhawb lawv tej kev ua ntawm cov tawm tsam Khetos, thiab lawv haj tseem siv tswv yim thiab peev xwm los ntxias tib neeg kom yuam kev ntawm txoj kev tseeb mus thiab ntxeev siab rau qhov tseeb, tseem ua txog ntua qhov uas tso pluav rau tib neeg tej kev ua lawv tes dej num ywj siab yam tsis xyuam xim, lam tau lam ua kom zoo li ua lawm xwb, thiab tsis muaj lub siab lees txais dej num li, nrog lub hom phiaj ntawm kev ua kom tau ib qho chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab kov yeej lawv lub siab zoo xwb, ces qhov no tsis yog ib qho tas zog kov kom yeej tib neeg xwb ma? Thiab qhov no tsis yog ib yam uas phem, ntxim ntxub thiab lod? Nws ntxim ntxub tshaj plaws li!(“Lawv Npaj Ntxias Kom Tau Tib Neeg” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Pom qhov uas Vajtswv cov lus tau nthuav tawm, kuv paub lawm tias kev ua raw li kuv tus moj yam phem yog kev ntxias dag tib neeg thiab ua kom kov yeej lawv kom tau lawv los ua yus tug, los mus tswj lawv. Tej ntawd tsis thooj li Vajtswv thiab coj yog nkaus li Khetos tus yeeb ncuab ntag! Kuv pab tsis tau tab sis txoj kev xav no ua rau hnov ntshai. Yuav kom tiv thaiv tau lub chaw uas kuv tuav nyob hauv lwm tus lub siab thiab kuv qhov hwv tsam yuav raug xaiv los ua tus thawj coj, thaum kuv tau pom tej teeb meem nyob hauv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tes dej mus, Kuv yeej tsis hais ncaj nqa tej ntawd tawm los sis tau sib qhia qhov tseeb los mus daws tej ntawd. Tab sis, kuv tau hais tej-yam zoo kom lwm tus nyiam kuv thiab pom kuv yog ib tug tsis ua siab lwm tus thiab ntxim hlub. Qhov xav tsis txog tej ntawd, Kuv tau cov neeg los raws kuv coob thiab thaum kawg cov neeg uas Kuv tau dag ntawd tsis tuaj yeem pom lawv tej teeb meem thiab tsis tuaj yeem kho tej ntawd tau, tab sis kev to taub txog lawv lub neej txoj sia mas puas tsuaj lawm, thiab lawv haj tseem saib kuv rau qhov chaw siab thiab hawm kuv. Qhov ntawd mas phem tshaj thiab ntxim ntxub heev ntawm kuv! Kuv yeej tsis xav txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub neej li, thiab ywj lawv siab thaum lawv ua lawv tes dej num uas vam khom lawv tus moj yam qias vuab tsuab, tau ua rau muaj kev cuam tshuam phem rau ntawm peb txoj hauj lwm. Kuv tau ua Ntxwgnyoog ib tug tub qhev tiav hlo lawm, cuam tshuam thiab rhuav tshem txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Thaum paub txog li no, Kuv pib ntxub kuv txoj kev qias vuab tsuab los puag hauv qab kuv lub siab tuaj. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus taij thov Vajtswv thiab lees txim hloov dua siab tshiab lawm. Kuv tau hais tias “Au Vajtswv, koj cov lus tau ua rau kuv pom tias kuv tus moj yam phem ua luaj thiab tias Kuv tab tom taug ib txoj kev ntawm Khetos tus yeeb ncuab. Kuv ces xav lees txim hloov dua siab tshiab thiab tso kuv tus kheej tej kev xav txhawb siab tseg thiab tsum tsis coj kuv tus moj yam phem.”

Tom qab kuv qhov taij thov kuv xav txog cov lus los ntawm Vajtswv no tias: “‘Thiab Vajtswv Yehauvas hais rau tus txiv neej ntawd, hais tias, Txhua tsob ntoo hauv lub vaj ces koj noj tau: Tab sis tsob ntoo pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem, ces koj tsis txhob noj kiag li: vim hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.’ … Hauv cov lus luv luv uas Vajtswv tau hais lawm no, koj puas pom dab tsi ntawm Vajtswv tus yam ntxwv? Cov lus ntawm Vajtswv no puas muaj tseeb? Puas muaj kev dag ntxias li? Puas muaj kev dag cuav li? Puas muaj kev hem li? (Tsis muaj.) Vajtswv qhia ncaj, hais qhov tseeb thiab qhia qhov tseeb rau tus txiv neej tias nws noj tau yam twg thiab yam twg nws noj tsis tau. Vajtswv tau hais meej thiab meej meej. Puas muaj ib lub ntsiab lus zais hauv cov lus no? Cov lus no tsis meej lov? Puas muaj kev cheem tsum kom kwv yees li? (Tsis muaj.) Tsis cheem tsum kom kwv yees li. Lub ntsiab lus yeej yog pom tseeb heev li lawm. Thaum nyeem cov lus ntawd, ib zaug xwb paub meej txog lawv lub ntsiab lus lawm. Ntawd yog, yam uas Vajtswv xav hais thiab yam uas Nws xav nthuav tawm los ntawm Nws lub siab. Yam uas Vajtswv hais tawm yog yam huv, ncaj thiab meej. Tsis muaj kev npog dab tsi li, los sis tsis muaj ib lub ntsiab lus zais kiag li. Nws hais ncaj qha rau tus txiv neej, qhia nws tias yam twg nws noj tau thiab yam twg nws noj tsis tau(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV). Kuv tau nyeem qhov no thiab mloog tau tseeb tseeb tias Vajtswv yeej nyob nrog peb tiag tiag. Thaum Vajtswv tau txib Adas, Nws yeej hais meej lawm tias yam twg noj tau thiab yam twg noj tsis tau kom tib neeg paub meej tseeb txog qhov yuav ua. Tsis muaj ib yam dab tsi ua rau xav tsis meej pemlos sis nkag siab yuam kev nyob hauv Vajtswv cov lus li, tsis muaj ib yam cuav los sis kev dag ntxias li. Vajtswv tsuas xav yam zoo tshaj plaws rau tib neeg nkausxwb. Nws mas xav txog peb tiag tiag li. Nws tau hais ua siab dawb paug rau tib neeg tiag tiag li. Kuv tau pom tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yog lub siab dawb paug, dawb huv, ncaj ncees, thiab ntxim hlub. Nws tsim nyog tau txais peb qhov kev ntseeg siab thiab kev qhuas tiag tiag. Tab sis rau ntawm kuv mas, Kuv tsis ua lub siab dawb paug rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam kiag li. Txhua yam Kuv tau hais thiab ua mas raug tsuas tsis huv rau hauv kuv tus kheej cov kev txhawb siab lawm. Kuv tsuas muaj kev dag thiab ntxias dag puv npo. Kuv tsuas muaj kev dag ntxias thiab siv tib neeg thiab thaum kawg ua mob rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Qhov ntawd yog ib qhov phem kawg nkaus ntawm kuv. Thaum kuv xav txog qhov no ua rau kuv hnov txhaum loj heev thiab khuv xim tshaj. Tom qab ntawd, kuv mus nrhiav tus Viv Ncaus Xia thiab tus Viv Ncaus Tsheej thiab tau tham tawm rau nkawd txog kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv kuj tau qhia rau nkawd txog tej teeb meem uas kuv tau pom nyob hauv nkawd tes dej num thiab. Nkawd twb tsis xav phem rau kuv li, tab sis hais tias qhov kuv taw qhia nkawd cov teeb meem tau meej tseeb yuav pab ua rau nkawd khaws tej ntawd cia rau hauv nruab siab, yog tsis qhia ces nkawd yeej yuav tsis paub tias nkawd cov teeb meem loj npaum li cas. Nkawv kuj tau hais rau kuv tias yav tom ntej no kom yeej meem qhia rau nkawv paub ntxiv yog hais tias kuv pom nkawv tej teeb meem lawm thiab. Tom qab ntawd kuv tau pom tias nkawv yeej hloov tej yam lawm, thiab nkawv pib ua nkawv tes dej num zoo dua tuaj lawm. Qhov no ua rau kuv zoo siab tiag tiag.

Tom qab ntawd nyob hauv kuv qhov kev fij, Kuv tau tsom ntsoov nrhiav kev daws rau kuv tus moj yam qias vuab tsuab nyob hauv Vajtswv cov lus. Kuv tau nyeem ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias. “Txawm tias tam sim no koj ua koj tej dej num los sis caum raws cov theem pib ntawm tus moj yam hloov pauv, txawm tias tej moj yam lwj liam uas koj nthuav tawm yuav zoo li cas los xij—koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb los daws tej ntawd. … Yog, piv txwv li, koj ib txwm sim zais koj tus kheej nrog cov lus zoo, yog koj ib txwm ntshaw ib qhov chaw hauv lwm tus lub siab thiab ua kom lawv saib rau koj, yog koj muaj tej kev xav no, ces txhais tau tias koj raug tswj los ntawm koj tus moj yam lawm. Koj puas yuav tsum hais tau cov lus hais zoo no? (Tsis tau.) Yog koj tsis hais tej lus ntawd, ces koj tsuas lam tuav tej ntawd cia rau hauv xwb? Yog koj nrhiav pom ib nqe lus tshaj li, ib nqe lus sib txawv los ntawm lwm tus tib neeg uas tsis tuaj yeem tshawb tau koj tej kev xav, qhov no tseem yog ib qho teeb meem rau hauv koj tus moj yam thiab. Tus moj yam dab tsi? Ntawd yog tus phem. Tej moj yam lwj liam no puas daws tau yooj yim? Qhov no ntsig txog yus tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb no, tus cag no, thiab nws yuav tsum raug khawb tawm ib qho me me zuj zus los. Nws yuav tsum raug khawb tawm los ntawm txhua tus yam ntxwv, los ntawm tej kev xav txhawb rau txhua lo lus uas koj hais. Nws yuav tsum raug tshuaj ntsuam thiab to taub los ntawm cov lus uas koj hais. Thaum tej kev tig ras zoo li no loj hlob pom meej zuj zus tuaj lawm thiab koj tus ntsujplig ntse zog tuaj lawm, ces koj thiaj li tuaj yeem hloov tau(“Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Txhua yam koj ua, txhua yam kev nqis tes ua, txhua yam kev xav, thiab txhua yam kev coj ua yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev niaj hnub ua neej sab ntsujplig ntawm koj—koj txoj kev thov vajtswv, koj qhov txav los ze rau Vajtswv, koj noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, koj qhov kev sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj lub neej hauv paus ntseeg—thiab koj tes dej num hauv kev sib koom siab yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Nws yog yam kev xyaum ua uas yuav pab koj ua tiav loj hlob rau hauv lub neej. Txheej txheem ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog txheej txeem ntawm kev ua kom dawb huv. Koj yim kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, koj yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li ntawd thiab koj yim ua raws li qhov Vajtswv xav tau ntau npaum li ntawd, yog li koj yuav tsis raug yaum nkag los rau kev qaug dej qaug cawv, thiab koj lub siab yuav nyob hauv Nws lub xub ntiag. Koj yim kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, yim ua rau Ntxwgnyoog muaj kev txhaj muag thiab koj yim muaj rab peev xwm tso lub cev tseg tau ntau npaum li ntawd. Yog li, kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog ib txoj kev uas cov tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, tseem yog thaum sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los xij, koj yuav tau nqa yam koj nqis tes ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia muab kev nrhiav raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab mob siab mloog lus rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yuav ua rau koj xyaum ua tau ntau qhov zoo. Yog koj nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej koj thiaj li yog tus neeg uas ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log). Thaum Kuv xav txog Vajtswv cov lus, nws ua rau pom tseeb tias thaum ntsib ib qhov teeb meem, Kuv yuav tau ntsuam xyuas kuv tus kheej tej kev xav, thim xav txog txoj kev txhawb siab nyob tom qab kuv cov lus thiab tej yam kuv ua, coj kuv tej lus hais thiab tej kev ua los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas, txheeb xyuas thiab paub kuv tus kheej thaum kuv pom kuv tus kheej tus moj yam phem qhia tshwm tuaj, thiab taij thov Vajtswv thiab tso kuv tus kheej tseg kiag tam sid. Ua li no, feem qias vuab tsuab ntawm kuv ntawd thiaj li yuav maj mam huv zuj zus.

Tom qab ntawd, Kuv tau pom tias muaj ib tug viv ncaus uas zoo li qaug zog thiab tsis txaus siab hlo los mus tiv ib qho kev nyuaj li. Nws yuav tig rov qab thaum twg los xij uas nws tau ntsib tej teeb meem nyob hauv nws txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo. Tau tshwm sim rau kuv pom tias nws tsis ua tib zoo lav ris rau nws tes dej num thiab kuv yuav tau sib qhia nrog nws tam sim ntawd kom hloov tau tej ntawd. Tab sis kuv qhov teeb meem rov tshwm tuaj dua lawm thiab. Kuv xav tias yog Kuv hais txog nws qhov teeb meem, tej zaum nws yuav xav tias Kuv mas hais hnyav heev dhau lawm thiab tej zaum nws yuav rhais los tawm tsam kuv thiab ua ib qho tsis zoo rau kuv. Kuv xav tias yuav npaj thaiv ncigs qhov ntawd li cas kom nws thiaj li yuav lees txais tau qhov ntawd thiab nws thiaj li yuav tsis xav phem rau kuv. Thaum xav txog qhov no, kuv paub tau tias Kuv rov tiv thaiv kuv lub meej mom thiab tus duab rau ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam dua lawm thiab. Kuv tau tsa ncauj taij thov qhov no rau Vajtswv nyob hauv kuv lub siab tias: “Au Vajtswv, Kuv npaj txij los lees txais Koj txoj kev tshawb xyuas thiab tso kuv tus kheej tej kev txhawb siab tseg lawm. Kuv ces xav sib qhia qhov tseeb los mus pab kuv tus viv ncaus thiab ua kuv tes dej num.” Tom qab ntawd Kuv tau koom kev sib qhia nrog tus viv ncaus no los mus tshuaj xyuas nws qhov teeb meem ib qho zuj zus. Tom qab coj qhov no los xyaum ua raws lawm ua rau kuv tau txais kev kaj siab lug. Tam sis no kuv muaj kev thoob tsib txog qee qhov ntawm kuv tus moj yam phem, thiab thaum Kuv ntsib ib qho teeb meem, Kuv ua tib zoo nrhiav qhov tseeb thiab tso kuv txoj kev xav rau yus tus kheej tseg. Kuv muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv cov lus. Qhov no puav leej raug ua tiav los ntawm txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus lawm. Kuv mas ris txiaj heev rau Vajtswv txoj kev cawm!

Qhov Dhau Los: 49. Ib Txoj Hau Kev Uas Zoo Tshaj Plaws rau Kev Ua Neej

Ntxiv Mus: 51. Kuv Tau Pom Qhov Tseeb Ntawm Kev Ua Ib Tug Tib Neeg Ywj Lwm Tus Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No