Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Nws yog yam dab tsi uas tib neeg tau txais txij thaum nws xub pib ntseeg Vajtswv los? Yam koj paub txog Vajtswv yog dab tsi? Koj tau hloov ntau npaum li cas vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv? Niaj hnub no, nej txhua leej paub tias tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib txoj kev cawm dim ntawm tus ntsuj thiab kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv, tsis yog yuav pab ua rau nws lub neej zoo ntxiv los ntawm kev hlub Vajtswv, thiab kev ntseeg li ntawd. Raws li nws yog tus sawv cev tam, yog koj hlub Vajtswv txhawm rau txoj kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv los sis ua rau muaj kev txaus siab ib pliag xwb, ces txawm tias, thaum kawg, koj txoj kev hlub Vajtswv los txog rau kis hlub kawg siab kawg ntsws thiab koj tsis thov dab tsi ntxiv li lawm, txoj kev hlub uas koj nrhiav no tseem yog ib txoj kev hlub cuav thiab tsis ua rau Vajtswv txaus siab. Cov uas siv kev hlub rau Vajtswv los txhawm rau txoj kev pab txhawb lawv lub neej uas tsis meej tseeb thiab pab ntxiv rau hauv lawv lub siab yog hom neeg uas xav kom lub neej muaj kev yooj yim, tsis yog cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv tiag. Yam kev hlub zoo li no yog raug yuam, nws yog kev nrhiav kom txaus siab txaus ntsws xwb thiab Vajtswv tsis xav tau tej ntawd. Yog li ntawd, koj hom kev hlub yog dab tsi? Koj hlub Vajtswv ua dab tsi? Tam sim no muaj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas nyob hauv koj? Kev hlub ntawm feem coob ntawm nej cov ko yog zoo li hom uas tau hais dhau los ntawd. Hom kev hlub zoo li no tsuas ua raws li yam tshwm sim tam sim no xwb; nws tsis tuaj yeem hloov pauv tau, los sis nws tsis tuaj yeem nrhau taus cag rau hauv tib neeg. Hom kev hlub zoo li no tsuas zoo li ib lub paj uas tab tom tawm nthuav thiab cia li qhuav mus yam tsis txi txiv li. Muab hais ua lwm lo lus, tom qab koj tau hlub Vajtswv ib zaug raws li hais los no lawm, yog tsis muaj leej twg ntaus thawj coj kev rau koj mus rau yav tom ntej, ces koj yuav mus tsis tau. Yog koj tsuas hlub tau Vajtswv rau thaum lub sij hawm muaj kev hlub rau Vajtswv xwb tab sis tom qab ntawd tseem tsis tau hloov pauv tus moj yam hauv koj lub neej li, ces koj yeej tseem tsis muaj peev xwm khiav dim tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, koj tseem yuav tsis muaj peev xwm phoom kom dim Ntxwgnyoog tej xov hlau khi thiab nws li kev dag ntxias. Yeej tsis muaj leej twg uas zoo li no yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv; nyob rau thaum kawg, lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev ntaj ntsug yeej tseem yog Ntxwgnyoog li. Yeej tsis muaj kev poob siab dab tsi txog qhov no. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm muab tau los ntawm Vajtswv yuav rov qab mus rau lawv lub neej qub, ntawd yog, rov mus rau ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav nqis mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj los txais yuav kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Cov uas raug Vajtswv muab tau yog cov uas tau tso Ntxwgnyoog tseg thiab khiav tawm ntawm nws thaj chaw tswj fwm. Lawv yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws. Qhov no yog kev xeeb txawm cov neeg ntawm lub teb chaws. Koj puas txaus siab los ua hom tib neeg zoo li no? Koj puas txaus siab kom raug muab tau los ntawm Vajtswv? Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm thiab tig rov qab mus rau Vajtswv? Tam sim no koj puas yog Ntxwgnyoog li los sis koj puas yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws? Yeej pom muaj tseeb txog tej no lawm, thiab tsis tas yuav piav qhia ntxiv lawm.

Yav thaum ub, coob leej ntau tus tau tshawb nrhiav txog yam lawv xav tau thiab txoj kev xav, lawv thiaj tshawb nrhiav kev cia siab los ntawm lawv tus kheej. Tam sim no cia peb muab cov teeb meem zoo li no tso rau ib sab; yam uas yog qhov tseem ceeb tam sim no yog los nrhiav ib txoj hau kev ntawm txoj kev xyaum uas yuav muaj peev xwm ua rau nej txhua tus tuav ib tug yam ntxwv zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab phoom dim ntawm lub kauj xov hlau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, xwv tej zaum koj thiaj raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab ua lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb raws li Vajtswv thov rau koj. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj li ua tau raws li kev cia siab ntawm Vajtswv. Coob leej ntau tus ntseeg Vajtswv, tab sis yeej tsis paub tias Vajtswv xav tau dab tsi los sis tsis paub tias Ntxwgnyoog xav tau dab tsi. Lawv ntseeg rau yam tsis meej peem, tsuas ua mus raws li sawv daws siab xav xwb, thiab yeej tsis muaj ib lub neej tiag ntawm tus Ntseeg Vajtswv; ntxiv rau qhov no, lawv tus kheej yeej ib txwm tsis muaj kev sib raug zoo, haj yam muaj kev sib raug zoo tsawg nrog Vajtswv. Los ntawm qhov hais los no thiaj pom tau tias tej kev nyuaj thiab kev coj tsis zoo ntawm tib neeg, thiab muaj ntau yam cuam tshuam rau Vajtswv lub siab nyiam, mas muaj ntau. Qhov no yeej muaj pov thawj txaus tias tib neeg tseem tsis tau taug mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, los sis tseem nkag tsis tau mus rau hauv lub neej tiag ntawm tus tib neeg. Yog li qhov uas taug mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas? Qhov taug mus rau txoj kev yog txhais tias koj ua lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm thiab zoo siab xyiv fab rau txoj kev koom nrog Vajtswv, maj mam kawm kom paub txog yam uas tib neeg tsis muaj thiab maj mam kawm kom tau kev paub Vajtswv tob dua qub. Los ntawm kev ua li no, koj tus ntsujplig yuav muaj kev nkag siab zoo tshiab thiab kev qhuab qhia tshiab txhua hnub; koj txoj kev ntshaw loj hlob, koj nrhiav mus rau qhov tseeb, thiab txhua hnub muaj ib txoj kev kaj tshiab thiab kev to taub tshiab. Kev ua raws li txoj kev no, koj yuav maj mam phoom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab loj hlob zuj zus rau hauv koj lub neej. Cov tib neeg zoo li no tau taug mus rau txoj kev yog lawm. Tshuaj ntsuam koj tus kheej tej kev paub thiab ntsuam xyuas txoj kev uas koj tau caum hauv koj txoj kev ntseeg: Thaum koj muab tej no piv rau yam uas tau hais los saum toj no lawm, koj puas pom tias koj nyob rau txoj kev yog mas? Yam dab tsi ua rau koj phoom dim los ntawm Ntxwgnyoog lub kauj hlau khi thiab los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias? Yog tias koj tseem tsis tau mus taug rau txoj kev yog, ces koj txoj hlua khi nrog Ntxwgnyoog tseem tsis tau raug txiav. Kev ua li kis hais los no, koj txoj kev nrhiav los hlub Vajtswv puas coj koj mus cuag ib txoj kev hlub tiag, ua tau ib lub siab, thiab muaj kev dawb huv? Koj hais tias koj txoj kev hlub rau Vajtswv yeej tsis ua ywj fab ywj fwj thiab tuaj nruab siab, tab sis koj tseem tsis tau phoom dim ntawm Ntxwgnyoog lub kauj hlau khi. Koj puas tau sim ua ib yam phem ntawm Vajtswv? Yog koj xav ua kom tau tus yam ntxwv uas muaj kev hlub tiag rau Vajtswv, thiab koj xav kom raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug muab suav rau hauv cov neeg pej xeem ntawm lub teb chaws, ces ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum npaj koj tus kheej taug txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 29

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No