Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 29

Hnub uas txhua yam raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Kuv tau los nyob rau hauv tib neeg, thiab Kuv tau siv sij hawm nrog nws nyob nruab hnub thiab hmo ntuj yam kaj siab lug. Tsuas yog nyob ntawm theem no xwb tib neeg thiaj li txawj xav me ntsis txog Kuv txoj kev muaj peev xwm ua tau, thiab nws txoj kev cuam tshuam nrog rau Kuv dhau los muaj ntau zuj zus, nws pom qee yam uas Kuv muaj thiab yog—raws li qhov tshwm los, nws tau txais qee yam kev paub los ntawm Kuv. Nyob rau hauv txhua tus tib neeg, Kuv tsa Kuv lub taub hau thiab saib, thiab lawv txhua tus puav leej pom Kuv. Txawm li ntawd los thaum kev puas tsuaj los raug rau lub ntiaj teb, lawv cia li ntxhov siab tam sim ntawd, thiab Kuv tus yam ntxwv cia li ploj ntais hauv lawv lub siab mus lawm; ceeb-ntshai los ntawm kev puas tsuaj uas los txog, lawv tsis suav txog Kuv tej kev qhuab ntuas li. Ntau xyoo dhau los uas Kuv tau nyob rau hauv tib neeg, txawm li ntawd los nws yeej ib txwm tseem nyob li qub tsis paub, thiab yeej ib txwm tsis paub Kuv li. Hnub no Kuv qhia nws txog qhov no los ntawm Kuv tus kheej lub qhov ncauj kiag, thiab Kuv ua kom txhua tus tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag los txais qee yam ntawm Kuv, tiam sis lawv tseem nyob nrug deb ntawm Kuv, thiab yog li lawv thiaj li tsis paub Kuv. Thaum Kuv cov hneev taw tsuj thoob lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, tib neeg yuav pib xav txog nws tus kheej, thiab txhua tus tib neeg yuav los cuag Kuv thiab nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag thiab pe hawm Kuv. Qhov no yuav yog hnub uas Kuv tau txais lub yeeb koob, hnub ntawm Kuv rov qab los, thiab kuj yog hnub ntawm Kuv tawm mus thiab. Tam sim no, Kuv twb tau pib Kuv txoj hauj lwm nyob rau hauv txhua tus noob neej lawm, tau pib raws kev raws cai thoob plaws lub qab ntuj khwb rau saum qhov kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg lawm. Txij lub sij hawm no mus, txhua tus uas tsis ceev faj tsim nyog raug poob mus rau hauv txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub tshua li, thiab qhov no tuaj yeem tshwm sim rau lub sij hawm twg los tau. Qhov no tsis yog vim Kuv tsis muaj lub siab ntsws; tiam sis, nws yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg; txhua tus yuav tsum ua raws li cov kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem hloov pauv qhov no tau li. Thaum Kuv pib ua Kuv txoj hauj lwm raws kev raws cai, txhua tus tib neeg txav raws li Kuv txav, xws li tias cov tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb tswj kav lawv tus kheej nyob rau hauv ib kauj ruam nrog Kuv, muaj “kev zoo siab” thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab tib neeg raug Kuv txhawb nqa mus lawm tom ntej. Nyob rau hauv qhov tshwm los, tus zaj loj liab ploog tus kheej tau raug Kuv nplawm ua rau muaj tus yam ntxwv vwm thiab tsis meej pem lawm, thiab nws ua dej num rau Kuv txoj hauj lwm, thiab, txawm hais tias tsis txaus siab los, nws tsis muaj peev xwm ua raws li nws tej kev xav tau, tiam sis tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li zwm rau Kuv txoj kev tswj fwm. Nyob hauv Kuv txhua txhua txoj kev npaj, tus zaj loj liab ploog yog Kuv tus qauv piv txwv, Kuv tus yeeb ncuab, thiab kuj yog Kuv tus tub qhe thiab; xws li tias, Kuv yeej ib txwm tsis tau tso Kuv “tej kev cheem tsum” rau ntawm nws li. Yog li ntawd, theem kawg ntawm txoj hauj lwm ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg tau raug ua tiav hlo nyob rau hauv nws tsev neeg lawm. Nyob hauv txoj kev no, tus zaj loj liab ploog muaj peev xwm ua dej num rau Kuv tau zoo dua, los ntawm qhov uas Kuv yuav kov yeej nws thiab ua tiav hlo Kuv txoj kev npaj. Raws li Kuv ua hauj lwm, txhua tus tim tswv tau pib rau saum kev sib ntaus sib tua nrog Kuv thiab txiav txim siab los ua kom tiav Kuv cov kev xav tau nyob rau hauv theem kawg, kom cov tib neeg hauv lub ntiaj teb nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag zoo ib yam li cov tim tswv, thiab tsis muaj kev xav los tawm tsam Kuv, thiab tsis ua ib yam dab tsi uas ntxeev siab tawm tsam Kuv li. Cov no yog cov zog ntawm Kuv txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb.

Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev los txog rau hauv tib neeg yog los cawm txhua tus noob neej, los coj txhua tus noob neej rov qab mus rau hauv Kuv tsev neeg, los sau lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb kom rov qab sib sau ua ke, thiab los ua kom tib neeg xa “cov cim” uas nyob nruab nrab ntawm lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, vim qhov no yog lub luag hauj lwm xeeb txawm ntawm tib neeg. Thaum lub sij hawm uas Kuv tau tsim noob neej, Kuv tau npaj txhua yam txhij txhua rau noob neej, thiab tom qab ntawd, Kuv tau tso cai rau noob neej los txais, raws li Kuv tej kev cheem tsum, tej kev muaj txiag nplua nuj uas Kuv tau muab rau nws. Yog li, Kuv hais tias nws yog nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia uas txhua tus noob neej thiaj li tau los txog rau hnub no. Thiab txhua yam no yog Kuv txoj kev npaj. Nyob rau hauv txhua tus noob neej, tej zauv uas suav tsis txheeb txog tib neeg uas muaj nyob rau hauv qab txoj kev tiv thaiv ntawm Kuv txoj kev hlub, thiab tej zauv uas suav tsis txheeb uas nyob rau hauv qab txoj kev rau txim ntawm Kuv txoj kev ntxub. Txawm hais tias tib neeg txhua tus thov Kuv, los lawv tseem tsis muaj peev xwm hloov pauv lawv tej xwm txheej uas muaj tam sim no; thaum uas lawv tsis muaj kev cia siab lawm, lawv tsuas tuaj yeem cia tus yeeb yam mus raws li nws txoj kev thiab tso tseg tsis mloog Kuv lus, vim qhov no yog txhua yam uas tuaj yeem ua tau tiav los ntawm tib neeg xwb. Thaum hais txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg lub neej, tib neeg tseem tsis tau nrhiav tau lub neej tseeb tiag tiag, nws tseem tsis tau pom los ntawm kev tsis ncaj ncees, kev puas tsuaj, thiab kev txom nyem ntawm lub ntiaj teb—thiab yog li, nws thiaj li tsis yog rau txoj kev puas tsuaj uas yuav los txog no, feem ntau tib neeg tseem yuav puag Tus Yeeb Yam Leej Niam, thiab tseem yuav zwm rau lawv tus kheej hauv tej pa tsw qab ntawm “lub neej.” Qhov no tsis yog qhov tseeb ntawm lub ntiaj teb lov? Qhov no tsis yog lub suab ntawm txoj kev cawm dim uas Kuv hais tawm rau tib neeg lov? Vim li cas, nyob rau hauv noob neej, yeej tsis txeev muaj leej twg hlub Kuv tiag tiag li? Vim li cas tib neeg thiaj li tsuas hlub Kuv thaum ntsib kev rau txim thiab tej kev sim siab xwb, txawm li ntawd los yeej tsis muaj leej twg hlub Kuv thaum tab tom nyob rau hauv qab Kuv txoj kev tiv thaiv li? Kuv tau muab Kuv txoj kev rau txim ntau zaus rau noob neej lawm. Lawv saib nws, tiam sis tom qab ntawd lawv tsis quav ntsej nws lawm, thiab lawv tsis kawm thiab xav txog nws lub sij hawm no li, thiab yog li txhua yam uas los raug rau tib neeg thiaj li yog txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev hlub tshua. Qhov no tsuas yog ib qho ntawm Kuv txoj kev ua hauj lwm xwb, tiam sis nws tseem yog los hloov pauv tib neeg thiab ua kom nws hlub Kuv.

Kuv kav nyob rau hauv lub teb chaws, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv kav thoob plaws lub qab ntuj khwb; Kuv puav leej yog tus Vajntxwv ntawm lub teb chaws thiab lub lub Taub Hau ntawm lub qab ntuj khwb. Txij lub sij hawm no mus, Kuv yuav sau txhua tus uas tsis tau raug xaiv thiab yuav pib Kuv txoj hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab Kuv yuav tshaj tawm Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, kom Kuv thiaj li pib ua tiav mus rau kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav siv kev rau txim los nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg, uas hais tau tias, Kuv yuav siv lub zog los tawm tsam txhua tus uas yog Lwm Haiv Neeg. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov neeg uas tau raug xaiv tseg lawm. Thaum Kuv cov tib neeg kav thiab siv hwj chim hauv lub ntiaj teb, hnub ntawd kuj yuav yog hnub uas txhua tus tib neeg hauv lub ntiaj teb tau raug kov yeej lawm thiab, thiab, tshaj ntawd ntxiv, nws yuav yog lub sij hawm uas Kuv so—thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li yuav tshwm rau txhua tus uas tau raug kov yeej lawm pom. Kuv tshwm rau lub teb chaws uas dawb huv pom, thiab zais Kuv Tus Kheej rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab. Txhua tus uas tau raug kov yeej lawm thiab tau dhau los mloog lus rau ntawm Kuv xub ntiag muaj peev xwm pom Kuv lub ntsej muag los ntawm lawv ob lub qhov muag, thiab muaj peev xwm hnov Kuv lub suab los ntawm lawv tus kheej ob lub pob ntseg. Qhov no yog txoj koob hmoov ntawm cov uas tau yug los rau thaum lub sij hawm kawg, qhov no yog txoj koob hmoov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab qhov no tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav los hloov tau li. Hnub no, Kuv ua hauj lwm raws txoj kev no rau tus txiaj ntsim ntawm txoj hauj lwm yav tom ntej. Txhua yam ntawm Kuv txoj hauj lwm tau sib txuas lawm, nyob rau hauv txhua yam ntawm nws, muaj ib txoj kev hu thiab kev teb: Yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg nres tam sim ntawd li, thiab yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg uas tau ua los ntawm nws ib leeg uas tsis koom nrog lwm kauj ruam li. Qhov no tsis yog lov? Puas yog txoj hauj lwm yav dhau los tsis yog lub hauv paus ntawm txoj hauj lwm hnub no? Puas yog cov lus yav dhau los tsis yog cov lus ua ntej cov lus hnub no? Puas yog cov kauj ruam yav dhau los tsis yog cov kauj ruam qub ntawm hnub no? Thaum Kuv qhib thooj ntawv raws kev raws cai lawm, thaum ntawd yog thaum uas tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb raug rau txim, thaum tib neeg thoob lub ntiaj teb tau raug tej kev sim siab lawm, thiab nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj hauj lwm; txhua tus tib neeg nyob rau hauv daim av uas tsis muaj txoj kev kaj, thiab txhua tus tib neeg nyob rau hauv cov hem thawj uas tshwm sim los ntawm lawv cheeb tsam ib puag ncig. Hauv lwm lo lus, nws yog lub neej uas tib neeg yeej ib txwm tsis tau ntsib dua txij li puag thaum lub sij hawm uas tsim ib puas tsav yam los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, thiab yeej tsis muaj leej twg thoob plaws txhua txhua tiam txeev tau “zoo siab” rau lub neej zoo li no li, thiab yog li Kuv thiaj li hais tias Kuv tau ua tiav txoj hauj lwm uas yeej ib txwm tsis tau ua tiav dua los li. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tej dej num, thiab qhov no yog lub ntsiab lus sab hauv. Vim tias Kuv hnub tau txav los ze rau txhua tus noob neej lawm, vim tias nws tsis tau tshwm nyob deb tiam sis nyob kiag ntawm tib neeg ob lub qhov muag hauv ntej lawm, leej twg uas tsis ntshai raws li qhov tshwm los? Thiab leej twg uas tsis zoo siab rau qhov no? Lub nroog Npanpiloos uas qias vuab tsuab thaum kawg tau los txog rau nws qhov xaus lawm; tib neeg tau ntsib ib lub ntiaj teb-tshiab-tshiab dua, thiab lub ntuj thiab lub ntiaj teb raug hloov pauv thiab raug rov hloov dua tshiab lawm.

Thaum Kuv tshwm rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg pom, tej huab dawb ya saum nruab ntug thiab nraim Kuv. Yog li, ib yam nkaus li ntawd, tej noog hauv lub ntiaj teb thiaj li hu nkauj thiab seev cev nrog kev xyiv fab rau Kuv, ua rau tej huab cua uas nyob hauv lub ntiaj teb tseem ceeb, thiab yog li ua rau txhua yam hauv lub ntiaj teb rov ciaj sia tuaj, kom tsis txhob “maj mam poob mus,” tiam sis kom nyob rau ntawm tej huab cua ntawm kev loj hlob. Thaum Kuv nyob rau hauv cov huab, tib neeg tsis pom Kuv lub ntsej muag thiab Kuv ob lub qhov muag, thiab lub sij hawm no nws me ntsis ntshai. Yav dhau los, nws tau hnov tej ntaub ntawv teev tseg uas tseem ceeb hais txog Kuv ntawm tej dab neeg, thiab raws li ib qho tshwm los nws tsuas yog ntseeg ib nrab thiab ib nrab ua xyem xyav rau Kuv. Nws tsis paub qhov chaw Kuv nyob, los sis Kuv lub ntsej muag loj npaum li cas—nws puas dav ib yam li hiav txwv, los sis ib yam li lub tshav zaub ntsuab xiab uas tsis muaj qhov kawg li? Tsis muaj leej twg paub txog tej no li. Nws tsuas yog thaum tib neeg pom Kuv lub ntsej muag nyob rau hauv cov huab hnub no xwb tib neeg thiaj li xav tias zaj dab neeg hais txog Kuv yeej muaj tseeb, thiab yog li nws thiaj li muaj kev txav los cuag Kuv me ntsis xwb, thiab nws tsuas yog vim Kuv cov dej num xwb nws txoj kev qhuas Kuv thiaj li loj me ntsis tuaj. Tiam sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub Kuv li, thiab nws tsuas pom ib sab ntawm Kuv nyob rau hauv cov huab xwb. Tom qab ntawd, Kuv xyab Kuv ob txhais caj npab thiab qhia rau tib neeg pom. Tib neeg xav tsis thoob li, thiab npuaj nws ob txhais tes siab dua nws lub qhov ncauj, ntshai heev tsam raug Kuv ob txhais tes ntau, thiab yog li nws thiaj li ntxiv ib qho kev huab hwm me ntsis rau nws txoj kev qhuas. Tib neeg kho nws ob lub qhov muag rau Kuv txhua txhua txoj kev txav, ntshai heev tias nws yuav raug Kuv ntau thaum nws tsis ua tib zoo mloog—txawm li ntawd los Kuv tsis tau txwv vim ntawm qhov raug tib neeg saib lawm, thiab Kuv rau siab ntso ua hauj lwm los ntawm Kuv ob txhais tes txuas ntxiv. Nws tsuas yog los ntawm txhua tes dej num uas Kuv ua xwb tib neeg thiaj li muaj qee qhov nyiam Kuv, thiab yog li thiaj li maj mam los rau ntawm Kuv xub ntiag los koom nrog Kuv. Thaum Kuv tau nthuav tawm txhua yam rau tib neeg ntawm Kuv qhov tag nrho, tib neeg yuav pom Kuv lub ntsej muag, thiab txij thaum ntawd mus Kuv yuav tsis zais los sis npog Kuv Tus Kheej ntawm tib neeg ntxiv lawm. Thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, Kuv yuav tshwm tim ntsej tim muag rau txhua tus tib neeg pom, thiab txhua tus uas nyob rau sab cev nqaij daim tawv thiab ntshav yuav pom txhua yam ntawm Kuv cov dej num. Txhua tus uas nyob rau sab ntsujplig yuav tau nyob thaj yeeb nyab xeeb rau hauv Kuv tsev neeg, thiab yuav muaj kev zoo siab heev rau tej koob hmoov nrog Kuv ua ke. Txhua tus uas Kuv saib xyuas yeej yuav khiav dim txoj kev rau txim thiab yeej yuav zam dhau txoj kev mob ntawm sab ntsujplig thiab txoj kev txom nyem ntawm sab cev nqaij daim tawv. Kuv yuav tshwm tim ntsej tim muag rau txhua tus tib neeg thiab kav thiab siv hwj chim, kom tus ntxhiab tsw ntawm cov cev tuag yuav tsis tsw mus thoob lub qab ntuj khwb ntxiv lawm; tiam sis, Kuv cov tshuaj tsw qab yuav tsw mus kom thoob plaws lub ntiaj teb, vim tias Kuv hnub twb txav los ze zuj zus lawm, tib neeg pib tsim los zom zaws, txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb nyob muaj qib muaj duas, thiab lub sij hawm ntawm kev muaj sia nyob ntawm lub ntiaj teb yuav tsis muaj ntxiv lawm, vim Kuv twb tau los txog lawm!

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 6, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 26

Ntxiv Mus: Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No