Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?

Raws li koj taug txoj kev ntawm hnub no, yam dab tsi uas tsim nyog tshaj plaws ntawm txoj kev caum nrhiav? Hauv koj txoj kev caum nrhiav, hom tib neeg twg yog hom uas koj yuav tsim nyog pom koj tus kheej zoo li lawv? Nws cheem tsum koj kom paub tias vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau mus kom ze txhua yam uas los raug rau koj hnub no, tsis hais nws yuav yog tej kev sim siab los sis tej kev txom nyem, los sis txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub thiab kev foom phem. Tau ntsib tag nrho ntawm txhua yam no, koj yuav tsum ua tib zoo saib xyuas lawv txhua txhua seem. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais vim hais tias tej yam uas tau los raug rau koj hnub no yog, yam tseem ceeb tshaj txhua yam, tej kev sim siab ntawm lub sij hawm luv luv uas tau tshwm sim ib zaug tas los ib zaug thiab; tej zaum raws li koj xav, lawv tsis yog ib qho nyuaj nyuaj rau tus ntsujplig, thiab yog li koj cia txhua yam xaiv mus raws li lawv tus yeeb yam, thiab tsis suav lawv yam li ib yam uas muaj nuj nqis heev ntawm txoj kev caum raws txoj kev nce qib. Cas koj yuav tsis txawj xav kiag li! Txog qhov uas koj xav txog yam muaj nuj nqis no yam li nws yog ib tauv huab uas ya ya rau ntawm koj hauv ntej, thiab koj tsis saib tej cua tshuab uas muaj zog no muaj nqis thaum lub sij hawm los nag ib zaug tag los ib zaug ntxiv—tshuab luv luv thiab koj saib zoo li hnyav me me xwb—tiam sis hos saib lawv ib muag yam tsis quav ntsej txog hlo li, tsis yog khaws nkaus lawv rau hauv siab, thiab tsuas yog saib lawv yam li ib vuag cua tshuab mus lawm xwb. Koj khav theeb dhau lawm! Rau cov kev tawm tsam heev heev no, cov kev tawm tsam no zoo li tej cua daj cua dub, uas yog los ib zaug tas los ib zaug dua, koj tsuas yog nthuav tawm txoj kev tsis mob siab rau nkaus xwb; qee zaum koj haj tseem luag ntxhi yam txias txias rau thiab, nthuav tawm ib txoj kev qhia kom paub txog tag nrho txoj kev tsis quav ntsej—vim koj yeej ib txwm tsis xav txog koj tus kheej ib zaug li tias vim li cas koj thiaj li tas zog raug tsim txom yam li “tsis muaj hmoo” zoo li no. Nws puas yog tias Kuv coj tsis ncaj ncees rau tib neeg? Puas yog Kuv ua Kuv tes dej num los nrhiav kev txhaum rau koj xwb? Tab txawm hais tias cov teeb meem uas nyob rau hauv koj txoj kev xav yuav tsis loj npaum li Kuv tau piav qhia los, koj tau, los ntawm koj txoj kev coj tus sab nraud, tau kos ib daim duab zoo tshaj plaws ntawm koj lub ntiaj teb sab hauv ntev los lawm. Tsis tas Kuv yuav tsum tau qhia koj tias ib yam uas nyob zais ntshis nyob rau qhov tob tshaj plaws hauv koj nruab siab ces yog txoj kev khav theeb yam muaj plhus ntxiag thiab tej kev tu siab ploj loog uas lwm tus ntsia tsis pom xwb. Vim koj xav tias nws yog ib qho tsis ncaj ncees rau qhov uas raug sim siab li ntawd, koj foom phem; thiab vim tej kev sim siab no uas rau koj xav tias lub ntiaj teb nyob khoob lug tsis muaj dab tsi li, koj muaj kev tu siab puv npo xwb. Tsis hais tias yuav muab tej kev raug ntaus tas ib zaug tas los ib zaus thiab no thiab tej kev qhuab ntuas saib ua ib txoj kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws hos, koj saib lawv ua kev tsim-teeb meem yam tsis muaj qab hau ntawm ntuj ceeb tsheej xwb, los sis tsis li ntawd ces yog ib qho kev ua pauj uas phim los raug rau koj. Koj mas tsis paub dab tsi li lau! Koj kaw lub zoo sij hawm nyob rau hauv txoj kev tsauj ntuj yam tsis muaj kev hlub kiag li; ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab, koj pom tej kev sim siab uas zoo kawg nkaus thiab tej kev qhuab ntuas yam li tej kev tawm tsam los ntawm koj cov yeeb ncuab. Koj tsis paub yuav hloov pauv mus raws li ib puag ncig uas nyob ntawm koj li cas, thiab koj haj tseem tsis tshua kam los sim ua li ntawd thiab, vim yog koj tsis kam los txais ib yam dab tsi los ntawm qhov—thiab, rau koj, ces yog ib qho phem heev—kev rau txim uas muaj ib zaug tas los ib zaug ntxiv no. Koj yeej tsis sim los tshawb los sis los soj ntsuam xyuas, thiab, tsuas tso koj tus kheej rau koj txoj hmoo xwb, mus rau txhua qhov raws li nws coj koj xwb. Yam uas saib zoo li yuav phem heev rau koj yog txoj kev rau txim yeej tsis tau hloov pauv koj lub siab li, los sis lawv tseem tsis tau kov yeej koj lub siab; tiam sis, lawv nkaug hauv koj lub siab xwb. Koj tsuas pom “txoj kev rau txim uas phem heev” ua koj tus yeeb ncuab hauv lub neej no xwb, thiab yog li koj thiaj li tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Koj qhuas tias koj tus kheej coj ncaj dhau heev lawm! Tsawg tsawg zaus xwb mas koj thiaj ntseeg tias koj raug tej kev sim siab zoo li ntawd los ntawm koj tus kheej txoj kev phem; tiam sis, koj saib koj tus kheej yam li tsis muaj hmoo, hais ntxiv tias Kuv yeej ib txwm nrhiav kev txhaum rau koj xwb. Thiab tam sim no tias txhua yam tau los txog ntawm qhov xwm txheej nyuab heev no lawm, koj paub ntau npaum li cas txog yam Kuv hais thiab ua? Tsis txhob xav tias koj yog ib tus neeg uas yeej yug los-txhawj ntse, tsuas yog qis me ntsis saum ntuj xwb tiam sis yeej siab dua lub ntiaj teb. Koj nyob deb ntawm txoj kev txawj ntse dua lwm tus—thiab, nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho txaus hlub heev uas koj ruam tshaj tej tib neeg nyob hauv ntiaj teb uas muaj laj thawj ntawd npaum li cas, vim koj muab koj tus kheej saib siab dhau heev lawm, thiab yeej ib txwm tsis muaj ib qho kev xav hais tias koj tsis zoo cuag luag li, cuag li koj muaj peev xwm pom tshab plaws Kuv cov dej num nqis mus kom txog qhov ntxaws ntxaws uas me tshaj plaws. Hauv lub ntsiab ntawm qhov tseeb tiag, koj yog ib tug uas tu ncua qhov laj thawj tiag tiag, vim koj tsis paub txog yam uas Kuv npaj siab ua, thiab koj haj tseem tsis tshua paub txog yam uas Kuv tab tom ua tam sim no. Thiab yog li Kuv hais tias koj haj tseem tsis loj sib luag ib yam li ib tus neeg ua liaj ua teb laus laus uas ua hauj lwm hnyav rau hauv daim av, ib tus neeg ua liaj ua teb uas tsis tsis paub me me txog tib neeg lub neej thiab tab sis tseem tso tag nrho nws txoj kev cia siab rau cov koob hmoov saum Ntuj Ceeb Tsheej thaum nws cog qoob cog loo rau hauv daim av. Koj tsis tseg ib qho kev xav li ib feeb rau koj lub neej li, koj tsis paub dab tsi txog kev muaj suab nrov npe, thiab haj tseem tsis muaj ib txoj kev paub ntawm-yus tus kheej li. Koj yog “tseem ceeb tshaj txhua yam” dhau heev lawm! Tseeb tseeb li, Kuv txhawj txog koj tus neeg uas hnav khaub ncaws zoo zoo thiab koj tus hluas nkauj uas zoo nkauj ntawm koj heev: Koj yuav ua li cas muaj peev xwm sawv tiv thaiv txoj kev tawm tsam ntawm tej cua daj cua dub uas haj tseem loj dua ntawd? Cov uas hnav khaub ncaws zoo mas yeej tsis tsis kub tsis ntxhov txog qhov xwm txheej nyuaj nyuaj uas lawv tus kheej tau ntsib kiag li. Rau lawv mas, qhov no zoo li yog ib qhov uas tsis tseem ceeb, thiab yog li lawv thiaj li tsis xav dab tsi txog ntawm nws kiag li, thiab tsis xav phem los sis tsis xav txog lawv tus kheej yam qis qis li; tiam sis, lawv yeej ua txuas ntxiv mus, yam li yav dhau los, mus ncig ua dog ua dig ya luj lis rau ub rau no mus rau neeg saib xwb. Cov “tib neeg tseem ceeb,” uas tsis kawm thiab tseem ruam no, tsis paub dab tsi txog tias vim li cas hauv ntiaj teb Kuv thiaj li hais tej yam zoo li no rau lawv; lawv lub ntsej muag mas zoo li npau npau taws, lawv tsuas yog lam ib nyuag soj ntsuam xyuas lawv tus kheej me ntsis xwb, thiab tom qab ntawd ces rov qab ua mus ntxiv yam tsis muaj kev hloov pauv lawv tej kev phem li; thaum lawv tawm ntawm Kuv mus lawm, lawv rov qab pib khiav tsim kev kub ntxhov hauv ntiaj teb, kev khav theeb thiab kev dag nyiaj dag txiaj dua. Cas koj lub ntsej muag yuav hloov sai ua luaj. Yog li, ib zaug ntxiv thiab, koj tab tom sim los dag Kuv hauv txoj kev no—cas koj yuav siab tawv uas luaj li! Cov me ntxhais me me uas zoo zoo nkauj ntawd mas haj tseem ruam tshaj lawm thiab. Hnov Kuv cov kev hais lus maj rawm, thiab pom qhov xwm txheej nyuaj uas lawv nyob rau hauv, tsis quaj los lawv kua muag ntws si los ntawm lawv lub ntsej muag, lawv lub cev nti ntswj mus los, thiab zoo li lawv txhob txwm ua li ub li no rau neeg pom—Cas yuav ntxim ntxub qias neeg ua luaj lau! Thaum paub lawv tus kheej lub siab lawm, lawv tso cev mus rau lawv lub txaj thiab pw qhov ntawd, quaj tsis ntsiag li, cuag li lawv txoj pa twb yuav tu tiag tiag li. Thiab, thaum cov lus no tau qhia lawv txog lawv tus kheej txoj kev zoo li me nyuam yaus thiab txoj kev poob qis, tom qab ntawd lawm lawv raug txoj kev xav phem muab rub poob qis ua rau lawv qhov muag tsaus ntais, thiab yeej tsis yws txog Kuv los sis ntxub Kuv li lawm, lawv ib ce txhav tag rau hauv lawm qhov kev nyob twj ywm thiab ib yam nkaus li ntawd ces lawv thiaj kawm tsis tau dab tsi thiab tsis paub dab tsi li. Tom qab uas lawv ncaim Kuv mus lawm, lawv dhia muaj kev zoo siab thiab dhia ua si, lawv lub suab luag rov rov zoo ib yam li “Ntxhais Fuab Tais Tswb Nyiaj” lub. Cas zoo li lawv yuav ntxim puas ntsoog yooj yim thiab tu ncua txoj kev hlub-yus tus kheej yooj yim ua luaj li! Nej txhua tus, cov neeg uas muaj qhov puas lawm thiab noob neej tsis lees txais—cas nej yuav tsis muaj txoj kev ua neej kiag li! Nej tsis paub tias yuav hlub nej tus kheej li cas, los sis yuav tiv thaiv nej tus kheej li cas, nej tsis muaj txoj kev txawj xav, nej tsis nrhiav txoj kev tseeb, nej tsis nyiam txoj kev kaj tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, nej tsis paub yuav saib nej tus kheej kom muaj nuj nqis. Raws li tej kev qhuab qhia uas Kuv tau muab rau nej lawm, muab tas los muab dua thiab, nej tau tau muab lawv thawb ntiag mus rau sab tom qab ntawm nej lub siab, haj tseem mus txog ntua theem uas saib lawv zoo li tej khoom ua si los ntxias nej lub sij hawm tub nkeeg. Txhua yam no nej yeej ib txwm suav zoo li nej tus kheej “lub pov khoos” xwb. Thaum raug iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, nej thov Vajtswv; thaum tsis zoo, nej pw tsaug zog heev; thaum zoo siab, nej khiav thoob qhov txhia chaw; thaum Kuv cem nej, nej nyo hau thiab khawb; thiab tom qab ntawd, thaum uas nej tawm ntawm Kuv xub ntiag mus lawm, nej luag yam zoo siab li tej neeg xav ua phem rau lawm tus. Koj xav tias koj tus kheej siab tshaj lwm tus, tiam sis koj yeej ib txwm tsis pom koj tus kheej hais tias khav theeb tshaj plaws, thiab tsuas yog muaj lub siab hlob, txaus siab hlo thiab kev khav theeb tshaj qhov hais tau lawm. Yuav ua li cas “cov tub hluas,” “cov ntxhais hluas,” “cov nom” thiab “cov poj nom” cov uas tsis kawm thiab tsis paub dab tsi li, thiaj li muab Kuv cov lus xam ua tej yam muaj nuj nqis? Kuv nug koj ib zaug ntxiv: Dab tsi kiag yog yam uas koj tau kawm los ntawm Kuv cov lus thiab Kuv txoj hauj lwm los tau ib lub sij hawm ntev zoo li no lawm? Puas yog tias koj tsuas txwj dag me ntsis tuaj xwb? Los sis txoj kev txawj ntse uas zoo dua hauv koj sab cev nqaij daim tawv? Los sis koj haj yam tsis hwm Kuv nyob rau hauv koj tus cwj pwm ntxiv xwb? Kuv qhia koj ncaj qha tias: Nws yog tag nrho cov hauj lwm uas Kuv tau ua tiav no ua rau koj, tus uas muaj qhov kev siab tawv luaj li tus nas qhov xwb, muaj lub siab tawv dua qhov qub. Koj txoj kev ntshai Kuv ib hnub muaj tsawg lawm zuj zus, vim Kuv muaj lub siab hlub heev, thiab yeej ib txwm tsis tau rau txim rau koj sab cev nqaij daim tawv los ntawm txoj kev ua phem. Tej zaum, raws li koj pom, Kuv tsuas yog hais cov lus hnyav xwb—tiam sis feem ntau Kuv ua lub ntsej muag luag ntxhi rau koj xwb, thiab Kuv yuav luag yeej ib txwm tsis cem koj rau ntawm koj lub ntsej muag li. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv yeej ib txwm txeev zam txim rau koj txoj kev qaug zog, thiab tag nrho ces yog vim yog qhov no ces koj thiaj li ua rau Kuv yam li tus nab ua rau tus neeg ua liaj ua teb uas siab zoo ntawd. Cas Kuv yuav qhuas txoj kev txawj thiab txoj kev ntse tshaj plaws ntawm noob neej lub zog uas txawj soj ntsuam ntawd ua luaj li lau! Cia Kuv qhia koj ib qho tseeb: Hnub no nws tsis tseem ceeb heev txawm hais tias koj muaj ib qho kev hwm me me xwb los xij; Kuv yeej tsis ntxhov siab los sis tsis txhawj xeeb txog qhov ntawd li. Tiam sis Kuv yuav tsum tau qhia koj qhov no: Koj, “tus neeg uas muaj txuj ci,” no uas tsis kawm thiab tsis paub dab tsis li, thaum kawg yuav raug muab txo los ntawm koj txoj kev qhuav-tus kheej, txoj kev tsab ntse—koj yuav yog tus uas raug tsim txom thiab raug rau txim. Kuv yuav tsis ruam es yuav nrog koj ua ke rau thaum koj raug tsim txom nyob rau hauv ntuj tawg, vim Kuv tsis zoo li koj. Tsis txhob nov qab tias koj yog ib tug uas tau raug tsim los uas tau raug Kuv foom phem rau lawm, thiab tab sis kuj tseem raug Kuv qhia thiab raug Kuv cawm thiab, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj uas Kuv yuav tsis kam muab tso tseg li. Txawm lub sij hawm twg uas Kuv ua Kuv txoj hauj lwm los xij, Kuv yeej ib txwm tsis raug txwm txiav los ntawm ib tus tib neeg twg, ib qho kev tshwm sim twg, los sis ib yam khoom twg li. Kuv tus cwj pwm thiab Kuv txoj kev pom rau noob neej yeej ib txwm nyob li qub. Kuv yeej tsis tshua txaus siab rau koj heev, vim tias koj yog ib qho txuas ntxiv rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, thiab yeej tsis tshwj xeeb tshaj lawm tus li. Qhov no yog Kuv txoj kev pab tswv yim rau koj: Koj yuav ntsum nco ntsoov, txhua lub sij hawm, tias koj tsis muaj dab tsi tshaj li uas yog ib tug uas tau raug tsim los ntawm Vajtswv. Tab txawm hais tias koj yuav qhia txog koj txoj kev muaj nyob nrog rau Kuv los, koj yuav tsum paub koj tus kheej lub koob meej; tsis txhob xav hais tias koj tus kheej zoo tshaj. Txawm hais tias Kuv tsis cem koj, los sis qhuab ntuas koj los, tiam sis hais lus noj qab nyob zoo rau koj los ntawm lub ntsej muag luag ntxhi, qhov no tsis yog pov thawj txaus qhia tias koj yog tib hom li Kuv. Koj—koj yuav tsum paub koj tus kheej uas yog tus uas caum nrhiav qhov tseeb xwb, tsis yog qhov tseeb nws tus kheej! Koj yuav tsum npaj kom txhij txhua txhua lub sij hawm hloov pauv raws li Kuv cov lus. Koj tsis muaj peev xwm yuav khiav dhau qhov no. Kuv xav kom koj, thaum lub sij hawm uas muaj nqis no, thaum uas koj muaj lub hwj tsam uas tsis tshua muaj no, los sim thiab kawm qee yam. Tsis txhob dag Kuv; Kuv tsis xav kom koj siv tej lus qhuas los sim thiab dag Kuv. Thaum koj nrhiav Kuv, nws tsis yog vim koj nrhiav Kuv tiag tiag, tiam sis yog koj nrhiav rau koj tus kheej xwb!

Qhov Dhau Los: Tib Neeg Lub Koob Meej Xeeb Txawm thiab Lawv Qhov Kev Muaj Nuj Nqis: Lawv Zoo Li Cas Tiag Tiag?

Ntxiv Mus: Cov Neeg Xaiv Tseg hauv Suav Teb Tsis Muaj Cuab Kav Sawv Cev Tau Rau Ib Xeem Twg Ntawm Yixayee

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No