63. Leej Twg Hais Tias Tus Moj Yam Khav Theeb Tsis Tuaj Yeem Hloov Pauv Tau?

Sau los ntawm Tsauj Fav, Teb Chaws Suav

Vajtswv cov lus hais tias: “Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm). Vajtswv cov lus mas muaj qab hau tshaj! Yog tias tsis muaj lawv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab lawv txoj kev qhuab qhia thiab kev hais peb, peb yuav tsis tuaj yeem hloov peb tus moj yam phem los sis ua neej nyob raws li kev ua neeg nyob. Kuv keev khav theeb tshwj xeeb. Nyob tim hauj lwm, kuv ib txwm xav tias kuv muaj peev xwm ntau dua thiab zoo tshaj lwm tus, yog li kuv xav tias lawv txhua tus yuav tsum mloog kuv hais. Tom qab tau txais kuv txoj kev ntseeg, kuv tseem nquag nthuav tawm kuv tus moj yam khav theeb tsis tu ncua. Kuv ces ib txwm xav txiav txim tas li hauv txhua yam, thiab coj hwj chim thiab quab yuam lwm tus neeg. Qhov no ua kev ntxhov siab thiab puas tsuaj rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Nws tsuas yog dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia thiab kev hais kuv kom kuv tau txais qee qhov kev nkag siab ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb thiab muaj peev xwm los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab ntxub kuv tus kheej. Tom qab ntawd, kuv tau pib tso kuv lub meej mom kom qis dua hauv kuv qhov kev sib txuas lus thiab thaum sib koom tes nrog lwm tus kom ua tiav peb tej dej num. Kuv tau xyaum ua kom paub nrhiav qhov tseeb thiab lees txais tib neeg cov lus xam pom coj los siv. Tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li ua neej nyob tau thooj li tib neeg me me lawm xwb.

Thaum xyoo 2015, kuv raug xaiv los ua tus thawj coj hauv ib pawg ntseeg. Lub sij hawm ntawd, kuv hnov zoo siab kawg nkaus li. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Coob leej ntau tus hauv pawg ntseeg tau xaiv tsa kuv qhia rau pom tias kuv yog tus zoo tshaj plaws ntawm no. Kuv yuav tsum rau siab ntso ua kom tau tes dej num no tiav hlo kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam pom tias lawv tsis tau xaiv tus neeg yuam kev.” Tom qab ntawd, kuv kuv tus kheej tau khwv heev txhua hnub tas li; thaum twg kuv pom ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam muaj qee qhov teeb meem, kuv yuav tshawb nrhiav nrawm nroos qee nqe lus los ntawm Vajtswv cov lus, thiab tom qab ntawd sib qhia nrog lawv los mus daws qhov teeb meem no. Lub sij hawm dhau mus, thiab peb pawg ntseeg lub neej raug txhim kho me ntsis tuaj lawm. Muaj ntau yam hauj lwm hauv pawg ntseeg uas yuav tsum tau ua kom tiav, tab sis kuv muaj peev xwm tswj txhua feem ntawm tej hauj lwm ntawd kom tau huv si thiab du dais. Thaum kuv pom tias lub neej nyob hauv peb pawg ntseeg ua tau zoo me ntsis dua lwm pawg ntseeg lawm, ua rau kuv txaus siab tshwj xeeb. Tom qab ntawd cov thawj coj pom tias peb pawg ntseeg ua hauj lwm tau zoo heev, lawv haj tseem tau kom lwm pawg ntseeg tuaj qiv peb phau ntawv qhia. Muaj dab tsi ntxiv, lub pawg ntseeg no muaj qee txoj hauj lwm tseem ceeb uas lawv xav kom kuv koom nrog. Kuv xav hais tias, “Txawm tias cov thawj coj los yeej saib siab txog kuv thiab tseem qhuas kuv lub peev xwm; nws zoo li kuv lub peev xwm yuav tsis phem npaum ntawd—thiab yeej tsis zoo tshaj neeg feem coob thiab!” Ua ntej kuv paub tej ntawd, kuv tus kheej yeej swm tag nrho lawm. Kuv tsuas xav tias kuv tuaj yeem ua txhua yam thiab nkag siab txhua yam. Thiab, yog tias kuv cov npoj yaig ua hauj lwm muab tej qho lus xam pom, kuv tsis tshua quav ntsej lawv txoj kev xav; kuv ib txwm xav tias kuv yeej zoo dua lawv lawm ntau, thiab yuav yog tus thawj coj lawv. Thaum lawv tsis ua li kuv xav, kuv tsis tuaj yeem thuam thiab qhuab qhia lawv. Muaj ib zaug, tus viv ncaus uas kuv tab tom nrog tham yuav teb ib lo lus nug. Tom qab nws muaj qee qhov kev nyuaj, nws xav nrog kuv tham txog qhov teeb meem ntawd. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Yuav muaj dab tsi los tham txog? Qhov no tsis yog lo lus nug nyuaj; vim li ntawd kuv thiaj cia koj xyaum teb. Yog tias koj tsis tuaj yeem daws qhov teeb meem me me no, ces koj yeej ua tsis tiav txoj hauj lwm. Yog tias yog kuv, kuv yuav daws qhov teeb meem tau sai heev.” Thiab yog li, kuv tau hais nrog lub suab khav theeb tias, “Koj tsis txhob txhawj; kuv mam teb nqe lus nug no.” Thaum ua li ntawd, ua rau tus viv ncaus no hnov ntshai kuv, thiab thaum twg los xij uas nws muaj teeb meem ntxiv, nws tsis muaj cuab kav thov kev pab ntawm kuv lawm. Muaj ib zaug thaum kuv tau muab lus xam pom rau tus Viv Ncaus Vab kom ua ib tes dej num. Tus Viv Ncaus Tsheej tau hais tias, “Tes dej num no tseem ceeb heev; peb yuav tsum paub meej txog qhov uas tus Viv Ncaus Vab coj xub thawjua ntej dhau los peb thiaj paub tseeb.” Kuv hnov tau ua txhaum rau me ntsis ntawm qhov no. Kuv xav hais tias, “Kuv twb tau ua txoj hauj lwm no ntau heev dhau los lawm, thiab koj xav tias kuv tsis paub nws no lod? Dua ntawd, kuv yeej sib txuas lus nrog nws txhua lub sij hawm, yog li koj yuav hais tias kuv tsis nkag siab nws tau li cas? Koj xav kom kuv nug txhua tus txog nws, tab sis qhov ntawd yuav tsis nkim sij hawm xwb lod?” Kuv tau hais rau nws nyaum heev tias, “Txhob nkim sij hawm lawm. Cia li mus tom ntej xwb.” Pom qhov kuv nias qees, tus Viv Ncaus Tsheej thiaj li ua twj ywm lawm. Kuv pom nws muaj kev raug yuam me ntsis thaum lub sij hawm ntawd, tab sis kuv tsis quav ntsej. Txij ntawd los, thaum twg los xij ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam tau muab lus xam pom, kuv ib txwm hnov zoo li lawv tsis zoo txaus los sis loj txaus, yog li kuv yuav siv txhua yam los mus hle ub hle no tsis lees txais yuav lawv cov kev xam pom, thiab tom qab ntawd nthuav tawm qhov kuv xav tias yog tej tswv yim ntse tshaj plaws, thiab sim ua kom txhua tus ua raws li kuv tau hais. Sij hawm dhau mus, lawv txhua tus puav leej raug kuv yuam qees, thiab thaum sib tham txog kev ua hauj lwm, lawv nyiam nyob ntsiag to. Tom qab ntawd, kuv yuav tsis tshua tham txog txhua yam nrog lawv lawm, xav tias nws tsuas lam yog ua raws li txheej txheem thiab nkim sij hawm xwb. Thiab, yog li ntawd, kuv thiaj li ua kuv tes dej num tsis muaj nrog kuv tus moj yam khav theeb lawm, thiab ua tau sai thiab ua raws siab nyiam ntau zuj zus tuaj lawm.

Muaj ib zaug, thaum kuv tau pom muaj ib tug thawj coj pab pawg uas ua nws tes dej num tsis tiav, kuv xav tias nws yuav tsum tsis muaj peev xwm ua hauj lwm tiag thiab yuav tsum tau muab hloov tawm. Sib tham txog qhov no nrog kuv cov npoj yaig ua hauj lwm ces yeej tsim nyog lawm, tab sis kuv ho muaj lwm txoj kev xav tias: “Qhov tseeb tiag, hnov qab qhov ntawd mus. Txawm hais tias tom qab ntawd yuav muab tham nrog lawv los xij, los lawv kawg pom zoo nrog kuv qhov xwb xwb.” Thiab yog li, kuv cia li hloov tus thawj coj pab pawg ntawd kiag lawm. Tom qab rov qab los, kuv tau hais rau kuv cov npoj yaig ua hauj lwm tias kuv tau daws txhua yam li cas. Ua rau poob siab tag, tus Viv Ncaus Tsheej tau hais tias, “Muaj qee yam teeb meem nrog tus thawj coj pab pawg ntawd txoj hauj lwm, tab sis nws yog ib tug uas caum raws qhov tseeb; tsis yog tias nws yog ib tug ntseeg tsis tau ntev xwb, yog li ntawd nws muaj kev nkag siab qhov tseeb raws saum daim tawv ntau dua, thiab nws muaj qee qhov zoo tsis txaus thiab ua nws tej dej num tsis txhij, tab sis qhov no yog qhov ib txwm muaj. Peb yuav tsum muab kev sib qhia txog qhov tseeb ntau ntxiv los mus pab nws. Kev hloov nws kiag tam sim no zoo li ntawd yuav tsis haum raws li cov hauv paus ntsiab lus.” Kuv tsis ntseeg siab tiag tiag li, thiaj rov los hais tias, “Kuv tsuas hloov nws xwb vim hais tias kuv tau pom nws tsis muaj peev xwm ua tau ib txoj hauj lwm muaj qab hau li. Kuv tau saib xyuas qhov teeb meem no dhau los lawm. Puas yog koj hais tias kuv tsis paub?” Pom tias kuv ua tsis mus tsis los, ces tus Viv Ncaus Tsheej tsis hais dab tsis ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv cov npoj yaig ua hauj lwm tau mus tshuaj xyuas thiab nkag siab qhov teeb meem. Lawv tau txiav txim tias kuv tsis tau saib xyuas qhov teeb meem ntawd kom mus raws li lub hauv paus ntsiab lus, ces thiaj li rov muab tej dej num rov qab rau tus thawj coj pab pawg ntawd dua lawm. Pab pawg txoj hauj lwm raug cuam tshuam los ntawm kev muab tej dej num pov mus pov los, thiab kuv hnov zoo li txaj muag me ntsis rau thaum lub sij hawm ntawd. Kuv pom tau tias kuv tau khav theeb thiab tsis tau ua raws li lub hauv paus ntsiab lus, tab sis kuv haj tseem tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis thim xav txog tus kheej li thiab.

Ib lub hlis tom qab ntawd, pawg ntseeg muaj ib txoj hauj lwm tseem ceeb, thiab yuav tau xaiv ib tus neeg tsim nyog hauv peb pawg neeg ua hauj lwm ua ke. Thaum lub sij hawm ntawd kuv zoo siab heev; kuv xav tias yog hais txog lub peev xwm thiab kev paub ua hauj lwm dhau los, ces kuv ua tau zoo dua lwm tus lawm, kuv xav hauv nruab siab tias lawv yuav xaiv kuv. Ua rau kuv ceeb, thaum tshaj tawm qhov xaiv tsa, kuv tsis raug xaiv. Kuv haj tseem tsis tau txais ib daim ntawv xaiv tsa hlo li. Kuv lub siab poob nrov “poog,” thiab kiag tam sim ntawd ua rau kuv hnov lub ntiaj teb tig kiv pes lees. Qhov no tshwm sim tau li cas? Vim li cas tsis muaj ib tug neeg xaiv kuv li? Puas yog lawv tsis muaj kev thoob tsib li? Hauv nruab siab, kuv xav paub tseeb tias vim li cas tiag tiag, yog li kuv thiaj li nug lawv txog kuv qhov tsis zoo. Thaum kuv tau pom tus Viv Ncaus Zuag xav hais tej yam dab tsi tab sis nws pheej ua xyem xyav, kuv txawm hais rau lawv tias, “Yog nej pom kuv ua tsis tau qhov twg, hais qhia qhov ntawd; los peb sawv daws tham tawm qhib siab lug.” Ces nws thiaj li tau hais kiag tias, “Kuv xav tias koj yeej khav theeb tshaj thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab koj tsis lees txais lwm tus neeg cov lus xam pom. Thiab koj ib txwm yuam peb, thiab thaum twg los xij uas kuv nrog koj kuv hnov ntshai thiab hnov raug yuam me ntsis los ntawm koj.” Muaj lwm tus viv ncaus nyo taub hau thiab hais tias, “Kuv los kuj raug koj yuam ib yam nkaus thiab. Kuv hnov zoo li koj yeej khav theeb tiag tiag, zoo li koj saib tsis taus txhua tus. Nws zoo nkaus li tsuas muaj koj tib leeg nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau pawg ntseeg tej hauj lwm, zoo li koj tuaj yeem ua txhua yam, thiab koj xav tias tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm li….” Tus Viv Ncaus Tsheej tau hais ntxiv tias, “Kuv hnov tias koj mas khav theeb heev, thiab koj tsis nrhiav qhov tseeb los sis cov hauv paus ntsiab lus hauv koj txoj hauj lwm li. Koj kuj tsis lees txais lwm tus cov kev xav thiab, thiab koj xav tias koj yuav tsum txiav txim hauv txhua yam. Koj nyiam txiav txim tej yam raws siab nyiam, tag nrho los ntawm koj tus kheej….” Cov viv ncaus, ib leeg dhau ib leeg, uas kuv tau ua hauj lwm nrog txhua tus ntawdpuav leej hais tias kuv mas khav theeb thiab tias lawv tau raug kuv yuam lawm thiab. Kuv tsis txaus siab lees qhov no li, thiaj li xav hais tias, “Zoo mas, tej txhua tus hais tias kuv mas khav theeb thiab kuv yuam nej; ces yog li vim li cas nej thiaj li tsis lees tias nej tsis tau ua tib zoo saib xyuas nej lub luag hauj lwm ma? Yog li ntawd. Txij no mus, muaj dab tsi tshwm sim, ces kuv yuav tsis tsa ncauj hais ib los li lawm. Nej puav leej ua tau raws li qhov nej xav ua nawb.” Hmo tsaus ntuj ntawd, kuv pw saum txaj thiab tig mus los, tsis tuaj dab ntub li. Kuv ib txwm xav tias kuv tus kheej muaj peev xwm zoo thiab yog ib tus neeg ua hauj lwm muaj peev xwm, yog li kev khav theeb me ntsis los yeej yog qhov ib txwm muaj xwb. Kuv cov nkauj muam thiab cov kwv tij yuav tsum tsis xav tias kuv phem npaum cas. Kuv yeej tsis xav tias lawv yuav xav li ntawd rau kuv li—khav theeb thiab tsis muaj laj thawj huv si. Kuv ib txwm tsis xav tias lawv yuav hnov raug yuam thiab hnov mob zoo li no. Kuv yim xav txog qhov ntawd ntau npaum li cas, kuv yim chim siab ntau npaum li ntawd xwb. Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau muaj kev ntxub thiab kev tsis nyiam rau kuv ntau heev, kuv hnov zoo li ib tug neeg phem nyob hauv txoj kev, raug lwm tus ntxub thiab tsis lees txais yuav. Tsis muaj hnub Vajtswv yuav cawm ib tug neeg zoo li kuv. Kuv muaj kev phem ntau heev. Hauv kuv qhov mob, kuv tau taij thov Vajtswv tsis tseg. Kuv tau hais tias, “Vajtswv, kuv mas hnov mob dhau heev lawm, thiab kuv tsis paub tias yuav mus dhau qhov no tau li cas. Thov, qhia kuv kom kuv tuaj yeem to taub Koj txoj kev xav….”

Sawv ntxov hnub tom qab, kuv qhib kuv lub koo pij tawj thiab mloog ib qho kev nyeem ntawm Vajtswv cov lus tias: “Tau swb thiab tau ntog ntau zaus mas tsis yog ib qho phem; los sis tsis yog raug qhia tshwm. Txawm yog koj twb raug qhuab ntuas, raug qhuab qhia, los is raug muab qhia tshwm lawm los xij, koj yuav tsum nco ntsoov qhov no tas mus li: Raug muab qhia tshwm tsis tau txhais hais tias raug teem txim. Raug muab qhia tshwm yog ib qho zoo; nws yog ib lub cib fim zoo tshaj plaws rau koj los paub koj tus kheej. Nws coj tau ib qho kev pauv cias los rau hauv koj qhov kev ntsib kev hloov pauv los rau koj qhov kev ntsib kev pom hauv lub neej. Yog tsis muaj nws, koj yuav tsis muaj lub cib fim, tus yam ntxwv, los sis tsis muaj qhov xwm txheej kom muaj peev xwm mus txog ib qho kev to taub qhov tseeb ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj muaj peev xwm los paub tej yam uas nyob sab hauv koj nruab nrog, tag nrho tej yam uas zais tob nyob hauv koj uas paub tsis yooj yim thiab khawb tawm los tsis yooj yim, ces qhov no yog ib qho zoo. Kev rais los muaj cuab kav paub koj tus kheej tiag tiag yog qhov cib fim zoo tshaj plaws rau koj los tsim kho koj tus kheej thiab ua ib tug neeg tshiab. Thaum uas koj paub koj tus kheej lawm tiag tiag, koj yuav muaj cuab kav pom hais tias thaum qhov tseeb rais los ua yus txoj sia lawm, nws yog ib qho muaj nuj nqis heev tiag tiag li, thiab koj yuav nqhi qhov tseeb thiab to taub qhov muaj tiag. Qhov no yog ib qho zoo heev! Yog koj muaj peev xwm tuav nkaus lub cib fim no no thiab ua tiag rov tig los ua twb zoo saib koj tus kheej thiab paub koj tus kheej tiag tiag thaum uas koj swb los sis ntog lawm, ces nyob rau hauv tej yam tsis zoo thiab qhov kev qaug zog ntawd, koj yuav muaj cuab kav sawv tsees rov los. Thaum koj tau hla tus taw rooj no lawm, ces koj yuav muaj cuab kav hla ib kauj ruam loj mus lawm tom ntej thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb(“Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Ua rau kuv xav tsis thoob thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, thiab kuv lub kua muag cia li poob nthav. Kuv xav tias ntawm ib puag ncig zoo li no, uas kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau qhuab qhia thiab qhuab ntuas kuv hnyav heev, Vajtswv tsis tau tshem kuv tawm los yog ua rau kuv txaj muag li. Tiam sis, vim kuv tau khav theeb tshaj thiab tawv ncauj tiag tiag, Vajtswv thiaj li xav siv qhov no los mus ua ib qho kev qhuab qhia los mus tsa kuv sawv thiab yuam kom kuv thim xav rau kuv tus kheej tau ncav sij hawm kiag, kom muaj peev xwm los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Nov yog Vajtswv cawm kuv. Thaum paub txog qhov no, kuv hnov ywj pheej tiag tiag lawm, thiab kuv tsis to taub yuam kev rau Vajtswv ntxiv lawm. Kuv tau taij thov Nws, zoo siab hlo siv lub cib fim no los mus thim xav txog tus kheej thiab los paub kuv tus kheej.

Tom qab ntawd kuv hwm Vajtswv qee cov lus hais uas Nws tham txog tib neeg tus moj yam khav theeb. Vajtswv hais tias: “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse!(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Thaum tab tom nyeem Vajtswv cov lus, kuv hnov ntxhov siab thiab tsis kaj siab tiag tiag li, thiab ntshai me ntsis. Kuv tau pom qhov kuv ua neej nrog kuv tus moj yam khav theeb ua luaj, tsis yog ua rau tib neeg raug yuam thiab raug mob nkaus xwb, thiab tsis tuaj yeem sib txuas lus nrog tej ntawd kom raug zoo, tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws, tsis muaj chaw rau Vajtswv nyob hauv kuv lub siab lawm, ces kuv thiaj li tsis hwm rau Nws lawm. Kuv pheej nquag ua phem thiab tawm tsam Nws txhua sij hawm. Kuv xav txog qhov ua li cas, txij li kuv tau ua kuv txoj hauj lwm ua ib tug thawj coj, kuv xav tias kuv muaj peev xwm zoo qee qhov, muaj peev xwm ua tau qee yam hauj lwm tiav, thiab yog li thiaj li xav siab heev rau kuv tus kheej. Thaum ua hauj lwm nrog lwm tus, kuv ib txwm xav tias kuv mas zoo tshaj lawv, txib lawv mus ub mus no thiab yuam lawv. Thaum kuv cov npoj yaig ua hauj lwm ua ke tau taw qhia ib yam dab tsi txawv, kuv ib txwm tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li. Kuv tsuas xav tias vim kuv tau ntsib tau pom thiab muaj ib lub zeeg muag zoo rau txhua yam, kuv tuaj yeem cob qhia tib neeg ua qhov uas kuv tau hais. Nws zoo li kuv tau pom kuv qhov kev xam pom yog qhov tseeb, yog tus qauv, yog li txhua tus neeg yuav tsum mloog kuv lus. Qhov haj tseem txaus ntshai tshaj ntawd yog qhov kuv tau yuam lwm tus txog theem uas lawv tsis muaj cuab kav yuav hais qhia lawv tus kheej tej kev xam pom li lawm. Tab sis kuv yeej tsis paub hlo li, haj tseem xav tias lwm tus yeej nyob nrog kuv. Kuv txoj kev xav siab txog kuv tus kheej thiab kuv lub peev xwm tau ua rau kuv tus kheej nyob siab dua kuv cov nkauj muam thiab cov kwv tij yam xav tsis txog li lawm, mus txog rau theem uas kuv tau hloov ib tug thawj coj hauv pab pawg yam tsis tham nrog kuv cov npoj yaig ua hauj lwm ua ke ib qho kiag li. Thaum kuv tus viv ncaus muab qhov no los hais tawm lawm, kuv tau tsis lees qhov ntawd thiab tau sib cav sib ceg. Kuv tau pom tias kuv yeej khav theeb tiag tiag li. Kuv tsis muaj kev hwm rau los sis kev zwm rau Vajtswv ib qho me me kiag li, thiab kuv tsis xav seb qhov ntawd puas muaj los sis tsis muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tsuas ua kuv tib leeg thiab ua raws yus siab nyiam kom haum raws li kuv tus moj yam khav theeb, cuam tshuam Vajtswv lub tsev txoj hauj lwm thiab ua puas tsuaj ntau heev rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Qhov ntawd puas ua tau kuv tes dej num kom tiav hlo tau li cas? Kuv xav tias kuv twb ua tib zoo saib xyuas rau hauv kuv txoj hauj lwm lawm, tab sis qhov tseeb kuv tsuas yog ib tug neeg khav theeb yuam cai uas tas zog ua kom tau raws li kuv txoj kev ntshaw luag tug rau lub hwj chim. Kuv tau ua phem thiab tawm tsam Vajtswv! Tom qab ntawd, kuv nug kuv tus kheej tsis tseg tias: Cas kuv yuav muaj peev xwm tawv ncauj khav theeb zoo li no tau li cas thiaj li ua rau kuv tau taug txoj kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv? Tsuas yog thaum thim xav rau ntawm kuv tus kheej xwb kuv thiaj li paub tias kuv tau raug tswj los ntawm cov kuab lom phem lawm, xws li “Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, Kuv thiaj yog tus hwj chim loj tshaj plaws xwb” thiab “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” txog rau theem txij thaum kuv tseem me, kuv ib txwm nyiam tswj fwm lwm tus, thiab hauv txhua yam uas kuv tau ua, kuv pheej tas zog ua kom lwm tus mloog kuv thiab txhawb kuv, tsom ntsoov rau ntawm kuv. Tsuas zoo nkaus li yog tib txoj hau kev los mus qhia tias kuv muaj peev xwm xwb, thiab qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev muaj nqis thiab muaj txiaj ntsig rau kev ua neej xwb. Ziag no kuv thiaj li nrhiav pom thaum kawg tias qhov ntawd yog vim kuv ib txwm ua neej nyob nrog cov kuab lom phem uas kuv tus yeeb yam khav theeb loj dhau qhov yuav tswj tau lawm, thiab kuv tau ua neej nyob yam tsis muaj ib qhov zoo thooj li kev ua neeg ib qho me me kiag li. Tsis yog tias kuv tau yuam thiab ua puas tsuaj rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuv kuj tau cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg lawm thiab. Tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb kuv thiaj li paub tseeb tias “Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, Kuv thiaj yog tus hwj chim loj tshaj plaws xwb” thiab “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” Ntxwnyoog cov kuab lom no mas, yog tej kev xav phem. Tej ntawd tsis zoo thiab phem, thiab tuaj yeem ua lwj liam thiab ua puas tsuaj rau tib neeg. Kuv ib txwm xav tias kev ua tus zoo tshaj thiab muaj tib neeg nyob ib ncig ntawm kuv mas ntshe yuav yog ib qho lom zem tshaj. Ces thaum kawg kuv tau pom meej tias kev ua neej nyob nrog cov kuab lom phem no mas zoo ib yam nkaus li kev ua neej yog ib tug niag dab. Tsis muaj leej twg xav los ze kuv. Kuv ua rau lwm tus dhuav thiab Vajtswv tau ntxub kuv heev. Tej no yog cov txiv hmab txiv ntoo iab ntawm kev ua neej nyob nrog Ntxwnyoog cov kuab lom! Kuv tau xav txog qhov ua li cas, thaum xub thawj, tus thawj tub txib saum ntuj tau khav theeb heev, thiab tas zog ua kom sib txig nrog Vajtswv, tas zog ua kom tuav tswj txhua yam rau ntawm xib teg. Thaum kawg, thiaj li tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam, raug Nws foom phem, thiab raug tshem pov tseg rau saum nruab ntug lawm. Yog li txoj kev khav theeb yuam qees rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, ib txwm xav tias lwm tus yuav tsum mloog kuv, tsis yog kuv tus moj yam no yog tib tug thiab zoo sib thooj li tus thawj tub txib saum ntuj tus moj yam thiab lod? Thaum xav li ntawd lawm thaum kawg kuv pom tau tias qhov ntawd txaus ntshai npaum li cas rau kev ua neej nyob nrog ib tug moj yam khav theeb zoo li no. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tsim lub chaw zoo li no rau kuv, ntshe kuv haj tseem ua kuv tes dej num puv npo raws li kuv txoj kev khav theeb, thiab tsis muaj leej twg yuav qhia tias kuv tau ua txhaum ntau npaum li cas lawm, thaum kawg thiaj li ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab raug rau txim. Tom qab kuv paub qhov no lawm, kuv tau taij thov Vajtswv tias: “Vajtswv, kuv tsis xav ua neej nyob nrog ib tug moj yam khav theeb uas tawm tsam Koj mus ntxiv lawm. Kuv xav nrhiav qhov tseeb los mus daws kuv txoj kev khav theeb, thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj tiag tiag.”

Kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias, “Tus yeeb yam khav theeb ua rau koj txhob txwm ua. Thaum tib neeg muaj tus moj yam txhob txwm ua no lawm, tsis yog zoo li lawv ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig xwb lov? Yog li ntawd ces, koj yuav daws txoj kev ua raws li nyiam thiab txoj kev ua dog ua dig li cas? Thaum koj muaj ib lub tswv yim, koj qhia lub tswv yim ntawd rau lwm tus thiab hais yam koj xav thiab ntseeg txog lub tswv yim no, thiab tom qab ntawd, koj nrog txhua tus tham txog lub tswv yim ntawd. Ua ntej tshaj plaws, koj tuaj yeem piav qhia txog koj txoj kev xam pom thiab nrhiav qhov tseeb; qhov no yog thawj kauj ruam uas koj muab coj los xyaum ua kom kov yeej tus moj yam uas ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig no. Kauj ruam ob tshwm sim thaum lwm tus tib neeg tawm tej tswv yim tsis pom zoo—koj yuav muab txoj kev xyaum ua twg coj los xyaum ua kom koj thiaj li yuav tsis ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig? Koj yuav tsum xub muaj tus cwj pwm txo hwj chim tso, muab yam uas koj ntseeg tias yog ntawd tso pov tseg, thiab cia txhua tus los sib qhia. Tab txawm koj ntseeg hais tias koj txoj kev thiaj li yog xwb los xij, koj yuav tsum tsis txhob pheej ua raws li qhov ntawd tas li xwb. Ua ntej tshaj plaws, qhov ntawd yog ib kauj ruam mus rau tom ntej; nws qhia txog ib tug cwj pwm uas nrhiav qhov tseeb, uas tsis lees paub koj tus kheej, thiab ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Thaum koj muaj tus cwj pwm no kiag, tib lub sij hawm uas koj tsis ua raws li koj tus kheej lub tswv yim lawm, ces koj thov Vajtswv. Thaum koj tsis paub tias qhov twg yog thiab tsis yog, ces koj cia Vajtswv los nthuav tawm thiab qhia koj tias yam zoo tshaj plaws, thiab tsim nyog ua tshaj plaws yog yam twg. Thaum txhua tus koom rau hauv kev sib qhia lawm, Vajntsujplig yuav coj kev qhuab qhia los rau nej txhua tus(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Hauv Vajtswv cov lus kuv pom ib txoj hau kev xyaum ua lawm: Txawm kuv yuav ntsib qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv yuav tsum tuav qhov kev hwm thiab kev zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Ua ntej tshaj plaws, kuv yuav tsum taij thov Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tom qab ntawd muab kuv tej tswv yim coj lo tso rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam xub ntiag yog li peb thiaj li puav leej nrhiav thiab sib qhia tau ua ke. Txawm yog kuv xav tias kuv yog lawm los xij, kuv yuav tsum tau ua tib zoo xav txog qhov tsis lees thiab tso kuv tus kheej tseg, mloog kom ntau ntxiv rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej kev xam pom, thiab saib qhov muaj feem kom haum zoo tshaj plaws rau qhov tseeb thiab qhov muaj txiaj ntsig zoo rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Hauv ib qho kev sib sau ua ke tom qab ntawd, kuv tau tham tawm tus kheej rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, nthuav tawm kuv qhov kev qias vuab tsuab, thiab tau thov txim rau qhov uas kuv tau ua puas tsuaj thiab tau yuam qees lawv. Lawv tsis tau yws dab tsi rau qhov no. Lawv puav leej tau hais tawm thiab tau sib qhia nrog kuv lawm, ces kuv hnov ib lub nra hnyav hle tawm plaws ntawm kuv lub hauv siab lawm. Hauv kev sib tham txog txoj hauj lwm tom qab ntawd, kuv nquag hais kom lwm tus los mus nthuav tawm lawv qhov kev xam pom; thiab thaum muaj cov lus xam pom sib txawv tshwm tuaj, peb yuav nrhiav thiab sib qhia ua ke kom mus txog thaum peb tau txais kev pom zoo ua ke lawm. Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam mam li maj mam tso tau txoj kev xav uas raug kuv yuam qees ntawd ib qho zuj zus tseg, ces peb txoj kev koom tes thiaj li rais los sib haum xeeb ntau zuj zus tuaj lawm.

Muaj ib hnub, kuv tab tom sab laj kev ua hauj lwm nrog ib tug viv ncaus uas kuv tau raug ua khub nrog. Nws tau hais tias nws yuav sau ib tsab ntawv mus rau cov thawj coj hais txog qee cov teeb meem hauv pawg ntseeg, qhia txog tej kev nyuaj uas peb tau muaj hauv peb tej dej num rau lawv, thiab qhov peb tau ntsib tau pom tej kev nyuaj ntawd li cas. Thaum zoo li no, kuv tus moj yam khav theeb rov qab tshwm nws lub taub hau qias neeg tuaj dua lawm. Kuv xav hais tias, “Nws txaus lawm uas peb tham txog qhov ntawd rau hauv peb tej kev sib qhia tsis ntev los no. Tsis tas sau ntawv los tau.” Thaum kuv tab tom yuav tua nws, kuv rov qab nco txog qhov uas kuv tau khav theeb npaum li cas rau yav dhau los. Kuv ib txwm xav kom lwm tus mloog kuv hauv txhua yam, yog li ntawd kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej hnov raug kuv yuam qees, thiab kuv tsis tau ua neej zoo thooj li ib tug tib neeg kiag li. Yog li kuv tau taij thov Vajtswv ntsiag to, ces kuv thiaj li tig kuv tus kheej rov qab, tsis xav ua neej nyob nrog kuv tus moj yam khav theeb mus ntxiv lawm. Kuv yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb. Tom qab ntawd, kuv pom tau tias zoo heev uas tus viv ncaus no tau ua tib zoo los sib txuas lus txog txoj hauj lwm rau peb cov thawj coj lawm, yog li kuv yuav tsum tsis txhob yuam qees nws lawm. Kuv yuav tsum pab nws sau tsab ntawv ntawd kom zoo. Thaum kuv paub qhov no lawm, kuv lub suab muag nthas, thiab kuv muaj peev xwm ua siab ntev sib txuas lus nrog nws txog cov teeb meem hauv peb txoj hauj lwm thiab mloog nws tej kev xam pom ntau tuaj ntxiv. Hauv qee kis uas kuv xav tias nws ua dhau ciam me ntsis, tab sis kuv zam txiav txim ua dog ua dig lawm. Kuv xav tias kuv yuav tsum nrhiav ua ntej kuv hais. Thaum ntawd kiag kuv mam li nrhiav pom tias qee qhov uas nws tau hais tawm yog yam uas kuv yeej xav tsis txog ua ntej dua li. Kuv hnov txaj muag me ntsis. Kuv pom tias kuv khav theeb npaum li cas, ib txwm yuam qees cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog li lawv thiaj li tsis tuaj yeem ua tau lawv tus kheej tej dej num tau. Qhov tseeb tiag, lawv txhua tus puav leej muaj qhov ua tau zoo. Yog tias lawv tsis nrog kuv ua hauj lwm rau tod, Kuv yeej ua tsis tiav hlo tej dej num no los ntawm kuv tus kheej li. Tom qab ntawd, peb tau los sau cov ntsiab lus ntawm cov teeb meem ua ke, thiab tom qab kho tsab ntawv zoo lawm, peb mam li muab nws xas mus. Hauv kev ua peb tej dej num tom qab ntawd, thaum twg los xij uas kuv tus yeeb yam khav theeb rov qhia tawm tuaj dua, kuv ua tib zoo los mus taij thov Vajtswv ntsiag to thiab tso kuv tus kheej tseg, sib tham thiab sib qhia ntau ntxiv nrog lwm tus. Peb txoj kev koom tes mus tau zoo heev lawm, kuv hnov zoo siab thiab kaj siab tshwj xeeb heev. Kuv xav tias kev ua kuv tes dej num li txoj hau kev ntawd mas zoo tiag tiag. Ib tus neeg khav theeb zoo li kuv tus kheej no tau hloov pauv me ntsis lawm tiag tiag ces yog tawg paj txi txiv ntawm txoj kev ntsib kev pom kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus.

Qhov Dhau Los: 62. Kev Sawv Los hauv Qhov Kev Ntsib ntawm Kev Ua Tsis Tau

Ntxiv Mus: 64. Kev Khav Theeb Ua Rau Ntsib Kev Puas Tsuaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No