Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?

Cov neeg raug kov yeej lawm yog cov qauv piv txwv, thiab nws tsuas yog tom qab kev raug ua kom zoo tshaj plaws xwb ces tib neeg thiaj li dhau los ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv ntawm tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Ua ntej yuav raug ua kom muaj txhua yam lawv yog cov qauv piv txwv, cov cuab yeej, thiab cov khoom rau kev ua dej num. Cov uas raug kov yeej tag nrho los ntawm Vajtswv lawm yog qhov pom meej ci ntsa iab ntawm ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab yog cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv. Cov lus no uas Kuv tau siv coj los piav txog cov tib neeg zoo li no mas tej zaum yog dog dig xwb, tiam sis lawv nthuav tawm ntau zaj dab neeg uas uas ntxim siab heev. Nej cov uas muaj kev ntseeg me ntsis xwb yuav ib txwm sib cav txog lub npe dog dig txog theem ntsej muag liab ploog, thiab qee lub sij hawm kuj ua rau kev sib raug zoo puas ntsoog nyob rau qhov kawg. Txawm tias nws yuav yog ib lub npe me me xwb los, nyob hauv nej txoj kev xav thiab hauv nej txoj kev ntseeg, qhov no tsuas tsis yog ntawm lub npe nkaus xwb, tiam sis yog ib qho teeb meem tseem ceeb uas muaj feem rau nej txoj hmoo. Yog li ntawd cov uas tsis paub qab hau yuav ntsib kev txom nyem loj rau tej yam zoo li no—qhov no pab cawm tau me ntsis, tsuas yog poob ntau xwb. Tsuas yog vim qee qhov npe tsis tseem ceeb, nej txawm yuav khiav mus deb thiab tsis rov qab los li lawm. Qhov no vim yog nej pom tias txoj sia tsis tseem ceeb thiab nej rau nqe rau cov npe uas nej raug hu ntawd ntau dhau heev lawm. Yog li ntawd hauv nej txoj sia ntawm sab ntsujplig, thiab txawm tias hauv nej lub neej muaj qab hau los, nej yuav muaj ntau zaj lus txhov qas niab thiab ntau zaj dab neeg txawv heev vim ntawm nej tej kev xav phem hais txog lub meej mom. Tej zaum nej yuav tsis lees qhov no, tiam sis Kuv yuav qhia rau nej tias cov tib neeg zoo li ntawd yeej muaj nyob hauv lub neej tseeb tiag, txawm tias nej yeej tsis tau raug muab qhia tshwm ib tug zuj zus los xij. Tej hom li ntawm no tau tshwm sim nyob hauv nej txhua tus lub neej. Yog tias nej tsis ntseeg nws, cia li saib rau kab ntawv luv luv sab hauv qab uas los ntawm ib tug viv ncaus (los sis ib tug nus) lub neej. Tej zaum nws tuaj yeem yog tau tias tus tib neeg ntawd yog koj tiag thiab, los sis tej zaum nws yog ib tug uas koj paub zoo nyob hauv koj lub neej. Yog tias Kuv tsis yuam kev, kab ntawv luv luv no piav txog ib qho kev paub yav dhau los uas koj tau muaj dhau los lawm. Tsis muaj yam dab tsi uas tsis muaj nyob hauv cov lus piav, tsis muaj ib nqe kev xav los sis tswv yim raug tso tseg li, tiam sis txhua yam raug kaw tag nrho huv tib si nyob hauv zaj dab neeg no. Yog tias koj tsis ntseeg nws, ces cia li nyeem nws ua ntej tso.

Qhov no yog ib qho kev paub yav dhau los me me los ntawm “ib tug tib neeg sab ntsujplig.”

Nws hnov txog kev nyuaj siab thaum nws pom ntau yam uas cov nus thiab cov viv ncaus hauv pawg ntseeg ua mas tsis mus raws li Vajtswv siab nyiam, yog li ntawd nws thiaj tau pib nthe lawv, hais tias: “Nej ua txhaum ntau heev! Nej yeej tsis paub qhov phem qhov zoo kiag li lod? Vim li cas nej thiaj li ua yam tsis muaj qab hau tiag kiag li? Vim li cas nej tsis nrhiav qhov tseeb los sis ua lwm yam dab tsi uas nej txaus siab naj? … Thiab nws yog nej uas kuv tab tom hais tej no rau, tiam sis tib lub sij hawm ntawd kuv los kuj ntxub kuv tus kheej thiab. Kuv pom tias Vajtswv txoj kev ua siab ntev tau kub nyhiab tag lawm thiab kuv hnov ib qho hluav taws nyob hauv kuv. Kuv txaus siab tiag los ua tes dej num uas Vajtswv tau muab tso rau kuv thiab kuv xav yog qhov dej num rau nej tiag. Nws tsuas yog tias tam sim no mas kuv qaug zog heev lawm xwb. Vajtswv tau siv sij hawm ntau heev rau peb thiab tau hais ntau lo lus, tiam sis peb kuj tseem zoo li qub. Nyob hauv kuv lub siab, kuv ib txwm hnov tias kuv tshuav Vajtswv nqe ntau heev….” (Nws txawm pib quaj, hais tsis taus lus ntxiv lawm.) Tom qab ntawd, nws thiaj pib taij thov tias: “Au Vajtswv! Kuv thov Koj pub lub zog rau kuv thiab txhawb kuv lub zog kom ntau dua li qhov Koj ua yav tag los lawm, thiab thov Koj tus Ntsujplig ua dej num rau hauv kuv. Kuv txaus siab hlo muab kev koom tes nrog Koj. Tsuav yog Koj tau txais yeeb koob nyob rau thaum kawg xwb, tam sim no kuv txaus siab hlo muab kuv tus kheej tag nrho rau Koj, txawm yuav tias yog muab kiag kuv txoj sia mus. Peb xav fij tej lus qhuas uas zoo kom peb cov nus thiab cov viv ncaus thiaj tuaj yeem hu nkauj thiab seev cev nrog kev xyiv fab los qhuas Koj lub npe dawb huv, muab yeeb koob rau Koj, tshwm sim rau Koj, kom rhawv tau tias Koj tes dej num mas muaj tseeb thiab muab kev saib xyuas rau Koj rau cov nra uas Koj ev….” Nws rau siab ntso taij thov li no, thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tau muab ib lub nra rau nws tiag tiag. Nyob rau lub sij hawm no, nws tau ris nra hnyav, thiab nws tau siv tas hnub nrho nyeem ntawv, sau ntawv, thiab mloog. Nws khwv npaum li qhov nws tuaj yeem ua tau. Nws tus yam ntxwv sab ntsujplig mas zoo heev, thiab nyob hauv nws lub siab, nws ib txwm nquag thiab tsis khoom li. Muaj qee lub sij hawm nws kuj qaug zog thiab nrau sab phab ntsa, tiam sis tsis ntev xwb nws kuj rov qab los rau nws tus yam ntxwv qub lawm thiab. Tom qab ib lub sij hawm zoo li no, nws kuj muaj kev vam meej sai heev, nws muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog ntau yam ntawm Vajtswv cov lus, thiab nws kuj kawm paub cov nkauj txhawb nqa tau sai heev—tag nrho lawm, nws tus yam ntxwv sab ntsujplig mas zoo heev. Thaum nws pom tias muaj ntau yam nyob rau hauv pawg ntseeg uas tsis mus raws Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj nyuaj siab thiab cem nws cov nus thiab cov viv ncaus, hais tias: “Qhov no puas yog kev fij tus kheej rau koj lub luag hauj lwm? Vim li cas koj tsis muaj cuab kav them ib qho nyuag nqes zog me me kiag li? Yog tias nej tsis xav ua, kuv yuav ua….”

Thaum nws muaj ib lub nra, nws hnov tias nws txoj kev ntseeg muaj ntau dua qub tuaj thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv ua dej num ntau thiab ntau zuj zus tuaj. Qee zaum nws kuj yuav ntsib qee qhov teeb meem thiab xav phem, tiam sis nws muaj cuab kav kov yeej tej no tau. Ntawd yog, thaum nws tau muaj kev paub yav dhau los txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, txawm tias thaum nws tus yam ntxwv zoo heev los, nws tseem tsis tuaj yeem zam qee qhov teeb meem los sis qee qhov kev qaug zog. Tej yam no tshwm tuaj yam zam tsis tau kiag li, tiam sis tsis ntev xwb nws kuj muaj cuab kav tawm ntawm cov yam ntxwv zoo li no lawm thiab. Thaum nws muaj kev paub yav dhau los txog kev qaug zog, nws kuj yuav taij thov thiab yuav hnov tias nws tus kheej tus tus yeeb yam mas yeej zoo tsis txaus kiag li, tiam sis nws txaus siab hlo koom tes nrog Vajtswv. Tsis hais txawm Vajtswv ua dab tsi los xij, nws txaus siab hlo ua raws li Nws siab nyiam thiab mloog lus rau Nws tej kev npaj tag nrho. Muaj qee leej tib neeg muaj qee qhov kev xav thiab xav tsis zoo txog nws, tiam sis nws muaj cuab kav tso nws tus kheej rau ib sab thiab koom nrog hauv kev sib qhia nrog lawv. Qhov no yog tib neeg cov yam ntxwv zoo li no thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv tab tom ua Nws tes dej num li ib txwm. Tom qab ib lub sij hawm dhau mus, Vajtswv tes dej num pib hloov pauv, thiab tib neeg tag nrho muaj kev paub meej txog ib kauj ruam ntxiv ntawm tes dej num, uas Vajtswv muaj cov kev cheem tsum tsis thooj li qub rau lawv. Yog li ntawd thiaj muaj cov lus hais tshiab uas rhawv cov kev cheem tsum tshiab ntawm tib neeg: “… Kuv tsuas muaj kev ntxub rau nej xwb, tsis yog cov koob hmoov. Kuv tsis tau muaj dua kev xav yuav foom lus zoo rau nej li, los sis Kuv yeej tsis tau xav ua kom nej muaj txhua yam, vim rau qhov nej muaj kev ntxeev siab ntau heev lawm. Vim yog nej mas nkhaus thiab txawj dag heev, thiab vim yog nej tsis muaj peev xwm thiab koj muaj lub meej mom qes, nej yeej tsis tau nyob dua ntawm Kuv lub sab muag los sis hauv Kuv lub siab li. Kuv tes dej num mas tiav nrog rau kev xav ua ntawm kev rau txim rau nej; Kuv txhais tes yeej tsis tau nyob deb ntawm nej, los sis Kuv txoj kev qhuab ntuas los kuj ib yam nkaus thiab. Kuv tseem txiav txim thiab foom lus phem rau nej txuas ntxiv mus. Vim yog nej tsis muaj kev nkag siab ntawm Kuv, Kuv kev npau taws yeej ib txwm nyob nrog nej. Txawm tias Kuv ib txwm ua dej num rau ntawm nej, nej tsim nyog paub txog Kuv tus yeeb yam rau nej. Nws tsis yog dab tsi li tiam sis tsuas yog kev qias xwb—tsis muaj lwm tus yeeb yam los sis kev xav lawm. Kuv tsuas xav kom nej ua zoo tam li cov qauv piv txwv rau Kuv lub tswv yim thiab Kuv lub hwj chim loj xwb. Nej tsis yog dab tsi tshaj ntawm Kuv cov qauv piv txwv vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm dhau los ntawm nej tej kev ntxeev siab. Kuv cia nej ua tam li cov qauv piv txwv rau Kuv tes dej num, ua ib feem txuas rau ntawm Kuv tes dej num….” Kiag thaum nws pom cov lus, “feem txuas” thiab “cov qauv piv txwv”, nws pib xav hais tias: “Kuv tsim nyog ua raws qhov kaj ntawm cov lus no li cas? Tom qab tau them ib tug nqes zog zoo li ntawd lawm, kuv tseem yog ib tug qauv piv txwv. Tus qauv piv txwv tsis yog tus neeg ua Vajtswv tes dej num lod? Nyob rau yav dhau los muaj lus hais tias peb yuav ua tsis tau tus neeg ua Vajtswv tes dej num, tias peb yuav yog Vajtswv cov tib neeg, tiam sis niaj hnub nim no peb tseem tsis yog nyob rau lub luag hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num lod? Cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj lub neej no lod? Txawm kuv yuav nyiaj kev txom nyem npaum li cas los, Vajtswv yuav tsis qhuas kuv rau qhov no li! Tom qab kuv tau ua ib tug qauv piv txwv lawm, nws tseem tsis tau xaus thiab lod? …” Nws yim xav ntau npaum li cas txog qhov no, yim ua rau nws tag kev cia siab. Nws haj ham tsis zoo siab thaum nws tuaj rau ntawm pawg ntseeg thiab pom cov yam ntxwv ntawm nws cov nus thiab cov viv ncaus: “Nej yeej tsis tsis nyob zoo kiag li! Kuv tsis nyob zoo kiag li! Kuv dhau los mus ua neeg xav phem. Ws! Yuav tuaj yeem ua tau dab tsi? Vajtswv tseem tsis xav tau peb. Ntawm kev ua tej hom dej num li ntawd, yuav tsis muaj kev uas Nws yuav tsis ua kom peb xav phem. Kuv tsis paub tias muaj dab tsi txhaum rau kuv lawm. Ua rau kuv yeej tsis xav taij thov kiag li lawm. Xij peem, tam sis no kuv tsis nyob zoo thiab kuv tsis tuaj yeem tswj yam uas nyob sab haud tau kiag li. Kuv tau taij thov ntau zaus tiam sis tseem tsis tau tuaj yeem, thiab kuv tsis tau xav mus rau tom ntej lawm. Qhov no yog qhov tam li kuv pom. Vajtswv hais tias peb yog cov qauv piv txwv, yog li ntawd cov qauv piv txwv tsis yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num lod? Vajtswv hais tias peb yog cov qauv piv txwv, tsis yog Nws cov tub, thiab peb tsis yog Nws cov tib neeg ib yam nkaus thiab. Peb tsis yog Nws cov tub, tsis tag li ntawd tsis yog Nws cov tub hlob. Peb tsis yog ib yam dab tsi li, tsuas yog cov qauv piv txwv xwb. Yog tias peb yog qhov ntawd, peb puas tuaj yeem muaj ib qho kawg uas zoo? Cov qauv piv txwv tsis muaj kev cia siab vim yog lawv tsis muaj lub neej. Yog tias peb yog Nws cov tub, Nws cov tib neeg, ces nws yuav muaj kev cia siab nyob rau qhov ntawd—peb tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam. Cov qauv piv txwv puas tuaj yeem ua lub neej ntawm Vajtswv tau? Vajtswv puas tuaj yeem muab lub neej rau cov uas ua dej num rau Nws? Cov uas Nws hlub yog cov uas muaj Nws lub neej, thiab tsuas yog cov uas muaj Nws lub neej xwb thiaj li yog Nws cov tub, Nws cov tib neeg. Txawm tias kuv yog neeg xav phem thiab qaug zog los, kuv cia siab tias nej txhua tus yuav tsis yog neeg xav phem. Kuv paub tias kev thaub qab thiab xav phem zoo li no tsis tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, tiam sis kuv tsis txaus siab hlo ua ib tug qauv piv txwv li. Kuv ntshai ntawm qhov kev ua ib tug qauv piv txwv. Xij peem mas, kuv tsuas muaj lub zog npaum li no xwb, thiab tam sim no tsis tuaj yeem mus tau ntxiv lawm. Kuv cia siab tias yuav tsis muaj nej leej twg yuav ua zoo li yam kuv tau ua, tiam sis yuav muaj cuab kav tau txais kev txhawb siab qee yam los ntawm kuv. Kuv xav tias ntshe kuv yuav mus tuag lawm xwb! Kuv yuav cia ib co lus ua zaum kawg rau nej ua ntej thaum kuv tag sim neej—kuv cia siab tias nej yuav tuaj yeem ua zoo li cov qauv piv txwv mus kom txog ntua rau thaum kawg; tej zaum nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav txhawb nqa cov qauv piv txwv….” Thaum cov nus thiab cov viv ncaus pom qhov no lawm, lawv muaj lus noog tias: “Ua li cas nws thiaj xav phem ua luaj li? Ob peb hnub dhau los no nws tseem noj qab nyob zoo los tsis yog? Vim li cas nyob nyob nws cia li tag kev cia siab li no? Vim li cas nws thiaj tsis zoo li qhov ib txwm lawm?” Nws hais tias: “Txhob hais tias kuv tsis zoo li qhov ib txwm. Tseeb tiag, kuv paub txhua yam meej nyob hauv kuv siab. Kuv paub tias kuv tsis ua raws li Vajtswv siab nyiam, tiam sis qhov ntawd tsis yog vim kuv tsis xav ua zoo tam li Nws tus qauv piv txwv lod? Kuv tsis tau ua ib yam dab tsi tsis zoo. Tej zaum muaj ib hnub Vajtswv yuav hloov lub npe ntawm ‘cov qauv piv txwv’ mus ua ‘cov tsiaj ciaj sia’, thiab tsis tas li ntawd xwb, tiam sis tseem yog Nws cov tsiaj ciaj sia uas Nws siv rau hauv ntau txoj kev tseem ceeb. Qhov no tsis yog qee qhov kev cia siab nyob rau hauv lod? Kuv cia siab tias nej yuav tsis xav phem los sis tag kev cia siab, thiab tuaj yeem caum raws Vajtswv mus ntxiv thiab ua qhov zoo tshaj plaws los ua dej num tam li cov qauv piv txwv. Txawm li cas los, kuv tsis tuaj yeem ua tau mus ntxiv lawm. Tsis txhob cia kuv tej kev ua los txwv nej.” Lwm leej tib neeg hnov qhov ntawd, thiab hais tias, “Txawm tias koj tsum tsis caum raws Nws lawm los, peb yuav caum raws mus ntxiv, rau qhov Vajtswv yeej tsis tau saib peb yam tsis sib txig siab luag li. Peb yuav tsis raug txwv los ntawm koj tej yam tsis zoo.”

Tom qab tau dhau qhov kev paub yav dhau los no tau ib ntus lawm, nws kuj tseem nyob rau hauv ib tug yam ntxwv xav phem txog kev ua ib tug qauv piv txwv thiab, yog li ntawd Kuv thiaj hais rau nws tias: “Koj tsis muaj kev nkag siab txog ntawm Kuv tes dej num li. Koj tsis muaj kev nkag siab txog ntawm qhov tseeb uas nyob sab haud, qhov tseem ceeb, los sis lub ntsiab ntawm qhov kawg ntawm Kuv cov lus. Koj tsis paub cov hom phiaj ntawm Kuv tes dej num, los sis nws lub tswv yim. Koj tsis muaj kev nkag siab txog ntawm Kuv txoj kev xav. Koj tsuas paub thaub qab vim yog koj yog ib tug qauv piv txwv xwb—koj muab koj tus kheej tso deb heev nrog rau lub meej mom! Cas koj yuav ruam ua luaj! Kuv tau hais rau koj ntau zaus nyob rau yav dhau los. Kuv tau hais tias Kuv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws; koj tsis nco qab lawm lod? Kuv tsis tau hais txog kev raug ua kom zoo tshaj plaws ua ntej thaum Kuv hais txog cov qauv piv txwv lod?” “Tos rawm, cia kuv xav txog nws ib pliag tso. Yog, ntawd yog lawm! Koj tau hais txog tej no ua ntej thaum Koj hais txog cov qauv piv txwv!” “Thaum Kuv hais txog ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws, Kuv tsis tau hais tias tsuas yog tom qab tib neeg raug kov yeej lawm xwb lawv thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws?” “Yog!” “Kuv cov lus yog los ntawm lub siab tseeb lod? Tej no tsis yog hais los ntawm siab tseeb lod?” “Yog! Koj yog ib tug Vajtswv uas yeej tsis tau hais ib yam dab tsi los ntawm lub siab tsis tseeb—tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees qhov no. Tiam sis Koj hais tawm nyob rau hauv ntau txoj hau kev tsis sib thooj.” “Cov hau kev ntawm Kuv kev hais lus yuav tsis hloov pauv raws cov kauj ruam ntawm tes dej num uas sib txawv lod? Tej uas Kuv tau hais tsis tau ua kom tiav thiab hais raws li qhov koj xav tau lod?” “Koj ua dej num raws nraim li tib neeg tej kev xav tau thiab Koj npaj rau lawv yam uas lawv xav tau. Qhov no tsis yog tsis muaj tseeb!” “Yog li tej Kuv tau hais tsis muaj nuj nqis rau koj li lod? Kuv tej kev qhuab ntuas yeej tsis tau coj mus siv kom muaj txiaj ntsig nyob rau ntawm koj li lod?” “Ua cas Koj thiaj tseem tuaj yeem hais tias nws yog rau kuv tus kheej li txiaj ntsig! Koj tau rau txim rau kuv txog theem tias yuav luag tuag—kuv tsis xav ua neej nyob ntxiv kiag li lawm. Hnub no Koj hais li no, tag kis Koj hais li tod. Kuv paub tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws tsuas yog rau kuv tus kheej li txiaj ntsig, tiam sis Koj yeej tsis tau ua kom kuv zoo tshaj plaws—Koj ua rau kuv yog ib tug qauv piv txwv thiab Koj tseem rau txim rau kuv thiab. Koj ntxub kuv, los Koj tsis ntxub? Tsis muaj leej twg kav ntseeg Koj cov lus lawm, thiab tsuas yog tam sim no kuv tau pom tseeb tias Koj txoj kev qhuab ntuas tsuas yog kev daws txoj kev ntxub uas nyob hauv Koj lub siab xwb, tsis yog los cawm kuv. Koj xub zais qhov tseeb tawm kuv ua ntej; Koj hais tias Koj yuav ua kom kuv zoo tshaj plaws thiab tias kev qhuab ntuas yog muab los rau kev ua rau kom kuv zoo tshaj plaws. Yog li ntawd kuv thiaj ib txwm mloog Koj txoj kev qhuab ntuas; kuv yeej tsis xav tias hnub no kuv yuav tau txais lub npe ua ib tug qauv piv txwv. Vajtswv, nws yuav tsis zoo dua lod yog tias Koj cia kuv ua lwm yam? Koj yuav tsum cia kom kuv ntoo lub kaum mom ntawm ib tug qauv piv txwv lod? Kuv yeej yuav lees txais txawm tias yog ib tug neeg zov lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj. Kuv tau khiav mus ib ncig thiab nqes peev rau kuv tus kheej, tiam sis thaum kawg kuv ob txhais tes du lug—kuv tsis tshuav ib qho nyiaj kiag li. Txawm tias tawm sim no Koj hais rau kuv tias Koj yuav cia kuv ua tam li Koj tus qauv piv txwv. Kuv yuav ua cas tuaj yeem tshwm ntsej muag tau?” “Koj tab tom tham txog dab tsi? Kuv tau ua ntau yam dej num kev txiav txim rau yav tag los, thiab koj tsis nkag siab tej ntawd li lod? Koj puas muaj ib qho kev nkag siab tseeb ntawm koj tus kheej? Lub npe ‘qauv piv txwv’ tsis yog cov lus ntawm kev txiav txim lod? Koj puas xav tias tag nrho Kuv tej kev tham txog ntawm cov qauv piv txwv kuj yog ib txoj hau kev, ib txoj kev ntawm kev txiav txim koj? Ces koj yuav caum raws tau Kuv li cas?” “Kuv tseem tsis tau npaj yuav caum raws Koj li cas. Ua ntej tshaj plaws kuv yuav tsum paub tias: Kuv puas yog ib tug qauv piv txwv los tsis yog? Cov qauv piv txwv puas tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws? Lub npe ntawm ‘qauv piv txwv’ puas tuaj yeem hloov tau? Kuv puas tuaj yeem ua tim khawv nrov ncha dhau los ntawm kev ua ib tug qauv piv txwv, thiab tom qab ntawd dhau los ua ib tug uas raug ua kom zoo tshaj plaws, tus uas ua tus qauv zoo rau ntawm kev hlub Vajtswv, thiab tus uas nyob ze rau ntawm Vajtswv? Kuv puas tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam tau? Qhia qhov tseeb rau kuv!” “Koj tsis paub lod tias txhua yam ib txwm muaj kev loj hlob, ib txwm hloov pauv? Tsuav yog tam sim no koj txaus siab hlo mloog lus nyob rau hauv koj lub luag tam li ib tug qauv piv txwv xwb ces koj yuav muaj cuab kav hloov pauv tau. Tsis hais txawm koj yuav yog ib tug qauv piv txwv los tsis yog tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau koj txoj hmoo. Lub ntsiab tseeb yog seb koj puas tuaj yeem yog leej twg tus uas tau hloov hauv nws tus yam ntxwv ntawm lub neej xwb.” “Koj puas tuaj yeem qhia kuv tias seb Koj puas tuaj yeem ua kom kuv zoo tshaj plaws?” “Tsuav yog koj caum raws thiab mloog lus kom txog ntua thaum kawg, Kuv cog lus tau tias Kuv tuaj yeem ua kom koj zoo tshaj plaws tau.” “Thiab hom kev ntxom nyem twg uas kuv yuav tsum tau ntsib?” “Koj yuav tau ntsib ntau hom, tsis hais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm cov lus, tshwj xeeb tshaj kev qhuab ntuas ntawm cov lus, uas zoo thooj ib yam li kev qhuab ntuas ntawm kev ua ib tug qauv piv txwv!” “Kev qhuab ntuas uas zoo tam li ib tug qauv piv txwv lod? As, yog tias kuv tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Koj dhau los ntawm kev cov nyom, yog tias muaj kev cia siab, ces ntawd kuj zoo kawg. Txawm tias nws tsuas yog ib qho kev cia siab me me xwb, los nws zoo dua qhov yog ib tug qauv piv txwv. Lub npe, ‘qauv piv txwv’ mas tsis zoo mloog kiag li. Kuv tsis xav ua ib tug qauv piv txwv!” “Cov qauv piv txwv ho txaus ntshai li cas xwb? Cov qauv piv txwv tsis muaj dab tsi zoo nyob ntawm lawv tus kheej lod? Cov qauv piv txwv tsis muaj nqis rau kev txaus siab ntawm cov koob hmoov lod? Yog Kuv hais tias cov qauv piv txwv tuaj yeem txaus siab rau cov koob hmoov, ces koj yuav tuaj yeem txaus siab rau cov koob hmoov. Tsis muaj tseeb los tias tib neeg cov npe hloov pauv vim yog Kuv tes dej num? Thiab tsuas yog ib lub npe uas looj koov koj tag npaum li no lod? Qhov tseeb hais tias koj yog hom ntawm tus qauv piv txwv yeej los tsim nyog lawm. Koj puas txaus siab txoj kev xav los tsix txaus?” “As, Koj puas tuaj yeem ua kom kuv muaj txhua yam? Koj puas tuaj yeem cia kuv txaus siab rau Koj cov koob hmoov?” “Seb koj puas txaus siab caum raws mus kom txog ntua rau thaum kawg los tsis txaus xwb? Koj puas txaus siab fij tag nrho koj tus kheej?” “Cia kuv ua twb zoo xav tso. Ib tug qauv piv txwv kuj tuaj yeem txaus siab Koj cov koob hmoov, thiab tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam. Tom qab raug ua kom muaj txhua yam lawm kuv yuav yog tus nyob ze Koj thiab nkag siab txog Koj siab nyiam tag nrho huv tib si, thiab kuv will muaj yam uas Koj muaj. Kuv yuav muaj cuab kav txaus siab rau yam uas Koj txaus siab, thiab kuv yuav paub yam uas Koj paub. … Tom qab tau dhau kev cov nyom thiab tom qaub kev raug ua kom zoo tshaj plaws lawm, kuv yuav muaj cuab kav txaus siab rau cov koob hmoov. Yog li ntawd kuv yuav tau txaus kev siab rau cov koob hmoov dab tsi tiag tiag?” “Tsis txhob txhawj txog yam ntawm cov koob hmoov uas koj yuav txaus siab rau. Txawm yog tias Kuv qhia koj, tej no nws nyob siab tshaj qhov koj yuav xav tau lawm. Tom qab kev ua ib tug qauv piv txwv zoo lawm, koj yuav raug kov yeej, thiab koj yuav yog ib tug qauv piv txwv uas muaj kev vam meej. Qhov no yog ib tug qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv ntawm ib tug uas kov yeej, tiam sis yeej yog tiag koj tsuas tuaj yeem dhau los ua ib tug qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv tom qab raug kov yeej lawm xwb.” “Ib tug qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv yog dab tsi?” “Nws yog ib tug qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv for Lwm Haiv Neeg, ntawd yog, cov neeg uas tseem tsis tau raug kov yeej.” “Kam muaj pes tsawg tus tib neeg uas suav nrog?” “Muaj tib neeg ntau heev. Nws tsis yog plaub los sis tsib txhiab leej neeg ntawm nej xwb—txhua tus uas txais yuav lub npe no thoob plaws lub qab ntuj yuav tsum raug kov yeej.” “Yog li ntawd nws tsis yog tsuas tsib los sis kaum lub nroog xwb!” “Txhob rawm txhawj xeeb txog qhov no tam sim no, thiab txhob txhawj xeeb koj tus kheej ntau heev. Tsuas tsom rau qhov seb koj tsim nyog tau txais kev to taub qhov tseeb tam sim no li cas xwb! Kuv cog lus tias koj tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam.” “Txog rau theem twg? Thiab cov koob hmoov dab tsi uas kuv tuaj yeem txaus siab rau?” “Vim li cas koj thiaj txhawj xeeb ua luaj li? Kuv tau cog lus lawm tias koj yuav tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam. Koj tsis nco lawm lod tias Kuv ntseeg siab tau?” “Nws muaj tseeb tiag tias ntseeg Koj siab tau, tiam sis qee qhov ntawm Koj cov hau kev hais mas yeej ib txwm hloov pauv. Hnub no Koj hais tias Koj cog lus tias kuv tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam, tiam sis tag kis tej zaum Koj yuav hais tias nws paub tseeb. Thiab rau qee leej tib neeg Koj hais tias ‘Kuv cog lus tias qee leej tib neeg li koj tsis tuaj yeem raug ua kom muaj txhua yam.’ Kuv tsis paub tias muaj dab tsi tshwm tuaj rau ntawm Koj cov lus. Kuv tsuas tsis kav ntseeg nws kiag li xwb.” “Yog li ntawd koj puas tuaj yeem fij koj tus kheej tag nrho los sis tsis tuaj yeem?” “Fij dab tsi?” “Fij tag nrho koj lub neej pem suab thiab koj cov kev cia siab.” “Kev tso tej ntawd tseg mus xwb mas nws yooj yim heev! Qhov tseem ceeb tshaj yog lub npe ntawm ‘qauv piv txwv’—kuv tsis xav tau qhov ntawd kiag li. Yog tias Koj muab lub npe ntawd tshem ntawm kuv mus ces kuv yuav qheb rooj lug rau txhua yam, muaj cuab kav ua tau txhua yam. Tej no tsis yog tej qhov me me xwb lod? Koj puas tuaj yeem tshem qhov kev tsim ntawd mus?” “Qhov ntawd yooj yim xwb puas yog? Yog tias Kuv tuaj yeem muab lub npe ntawd rau koj, Kuv los kuj tuaj yeem muab tshem tawm tau thiab. Tiam sis tam sim no tseem tsis tau yog lub caij nyoog. Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ua kom tiav kev paub yav dhau los ntawm theem dej num no tso, thiab tom qab ntawd koj mam tuaj yeem tau txais ib lub npe tshiab. Yim muaj cov neeg zoo li koj ntau npaum li cas, ces lawv yuav tsum cheem tsum ua ib tug qauv piv txwv ntau npaum li ntawd. Koj yim ntshai kev ua ib tug qauv piv txwv ntau npaum li cas, ces Kuv yim huab kos rau kom koj zoo li ntawd. Ib tug tib neeg zoo li koj yuav tsum raug rau txim thiab qhuab ntuas kom nruj. Ib tug neeg yim ntxeev siab, lawv yim huab yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab nyob rau thaum kawg, lawv yuav tsis tau dab tsi.” “Rau qhov tias kuv tab tom rau siab nrhiav, vim li cas kuv thiaj tsis tuaj yeem tso lub npe ‘qauv piv txwv’ no pov tseg? Peb tau caum raws Koj txhua lub xyoo dhau los no thiab tau kev txom nyem tsis tsawg kiag li. Peb tau ua ntau yam rau Koj. Peb tau hla dhau huab cua thiab nag; peb tab tom los yuav kawg rau txoj kev hluas lawm. Peb tseem tsis tau muaj txij nkawm los sis pib cuab yim neej, thiab peb cov twb tau dhau lub neej ntawd lawm los tseem yuav tau tawm tuaj. Kuv nyob rau hauv tsev kawm ntawv tag nrho lub sij hawm thaum kawm theem siab, tiam sis kiag thaum kuv hnov tias Koj tau tuaj, kuv tau tso kuv lub cib fim yuav mus kawm nyob rau qib siab. Thiab Koj hais tias peb mas yog cov qauv piv txwv! Peb tau plam ntau yam heev li! Peb ua tag nrho tej no txhua yam, tiam sis nws tsuas zoo li tias peb tsuas yog Koj cov qauv piv txwv xwb. Qhov no yuav ua rau kuv cov phooj ywg kawm ntawv ua ke thiab cov laus xav li cas rau kuv? Thaum lawv pom kuv thiab noog txog kuv txoj hauj lwm thiab kuv lub meej mom, kuv yuav tsis txaj muag qhia rau lawv lod? Ua ntej tshaj plaws, kuv tau them txhua tus nqes zog ntawm kuv txog kev ntseeg Koj, thiab lwm tus thuam kuv tias yog ib tug niag ruam. Tiam sis kuv tseem caum raws thiab ntshaw ntsoov tias lub sij hawm ntawm kuv hnub yuav los txog, thaum kuv tuaj yeem qhia txhua tus uas tsis ntseeg. Tiam sis, hnub no Koj hais rau kuv tias kuv yog ib tug qauv piv txwv. Yog tias Koj muab qhov qes tshaj ntawm lub npe rau kuv, yog tias Koj cia kuv yog ib tug neeg ntawm lub nceeg vaj, ntawd yuav zoo heev! Txawm tias kuv tsis tuaj yeem yog Koj tus tub txib los sis Koj tus nyob ze, cia kuv ua tus neeg caum raws Koj xwb los yeej zoo kawg lawm! Peb tau caum raws Koj los tau ntau lub xyoo dhau los no lawm, tau tso peb tsev neeg tseg, thiab nws yog yam nyuaj ntawm kev tshawb nrhiav txij li thaum ub los txog rau nim no, txhua yam uas peb yuav tsum qhia tawm yog lub npe ntawm ‘qauv piv txwv’! Kuv tau tso txhua yam tseg tsuas yog txhawm rau Koj xwb; kuv tau tso tag nrho tej kev npluas nuj ntawm ntiaj teb tseg. Ua ntej no, muaj qee leej tau qhia ib tug kwv luag rau kuv. Nws zoo nraug thiab hnav khaub ncaws zoo heev; nws yog ib tug nom tswv uas muaj txoj hauj lwm siab heev li tus tub. Lub sij hawm ntawd kuv ntxim siab rau nws heev. Tiam sis kiag thaum kuv hnov dheev tias Vajtswv tau tshwm sim thiab tab tom ua Nws tes dej num, tias Koj yuav coj peb mus rau lub nceeg vaj thiab ua kom peb zoo tshaj plaws, thiab tias Koj tau thov kom peb ruaj siab tsis txhob nkim sij hawm ntawm kev tso txhua yam tseg cia rau tom qab, thaum kuv hnov kiag li ntawd, kuv pom tias kuv yeej tsis muaj kev rau siab kiag li. Ces kuv tau ua kuv tus kheej tawv qhawv thiab tsis lees txais lub cib fim ntawd. Tom qab ntawd, nws tau xa cov khoom plig tuaj rau kuv tsev neeg ob peb zaug, tiam sis kuv yeej tsis tsa muag ntsia kiag li. Koj xav tias nyob rau sij hawm ntawd kuv puas chim siab thiab? Nws yog ib yam uas zoo tshaj plaws, tiam sis nws tsis muaj nqes dab tsi li. Ua li cas kuv thiaj li tsis chim siab? Kuv chim siab tau ob peb hnub txog theem tias hmo ntuj kuv yeej tsis tuaj yeem pw tsaug zog li, tiam sis thaum kawg kuv kuj tseem tso nws mus. Txhua zaus thaum kuv taij thov, tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb kuv lub siab, hais tias: ‘Koj puas txaus siab hlo fij txhua yam rau Kuv? Koj puas txaus siab hlo muab koj tus kheej fij rau Kuv?’ Thaum kuv xav txog Koj cov lus no thaum twg, kuv yuav quaj. Kuv mob siab thiab qhuaj rau txoj kev tu siab ntau zaus dua li qhov kuv paub. Ib xyoos tom qab kuv hnov tias tus txiv neej ntawd tau yuav poj niam lawm. Tsis tas yuav hais, kuv tu siab heev, tiam sis kuv tseem tso qhov ntawd mus txhawm rau Koj tus txiaj ntsig. Thiab tag nrho txhua yam no twb tsis tau hais txog tias kuv cov zaub mov thiab khaub ncaws mas twb tsis zoo hlo li lawm—kuv tau muab qhov kev sib yuav ntawd tso tseg, kuv tso tseg tej no txhua yam, yog li ntawd Koj tsis tsim nyob cia kuv ua tam li ib tug qauv piv txwv! Kuv muab kuv txoj kev sib yuav tso tseg, qhov xwm txheej uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm kuv lub neej, tag nrho tej no tsuas yog txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm kev fij kuv tus kheej rau Koj xwb. Ntawm ib tug tib neeg lub neej tag nrho tsis muaj dab tsi tshaj kev nrhiav ib tug txij nkawm zoo thiab kev muaj ib lub cuab yim neej zoo. Kuv yeem tso qhov no mus, qhov zoo tshaj ntawm txhua yam, thiab tam sim no kuv tsis muaj ib yam dab tsi li thiab kuv nyob ib leeg xwb. Koj yuav cia kuv mus rau qhov twg? Kuv raug kev txom nyem txij ntua thaum kuv pib caum raws Koj los. Kuv tsis muaj ib lub neej zoo ua. Kuv tau tso tag nrho kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lawm thiab txhua yam kev zoo siab ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab tej kev fij uas peb tau ua tag nrho no tseem tsis txaus rau kev txaus siab ntawm Koj cov koob hmoov thiab lod? Yog li ntawd tam sim no tej no yog yam ‘qauv piv txwv’ los. Vajtswv, Koj tau mus deb dhau lawm! Ntsia los rau peb—peb tsis tshuav ib yam dab tsi yuav cia siab rau lub ntiaj teb no li lawm. Peb qee leej tau tso peb tej me nyuam tseg, qee leej tau tso peb tej dej num, txij nkawm tseg,[a] thiab ntau dua ntawd; peb tau tso txhua yam kev txaus siab ntawm sab cev nqaij daim tawv tseg. Puas tseem muaj kev cia siab dab tsi rau peb ntxiv lawm? Peb yuav ua cas tuaj yeem ua neej nyob mus ntxiv hauv lub ntiaj teb no? Tej kev fij uas peb tau ua yeej tsis muaj nuj nqis ib qho li lod? Koj tsis tuaj yeem pom kiag li lod? Peb lub meej mom qes heev thiab peb mas tsis muaj peev xwm kiag li—peb lees txais qhov ntawd, tiam sis thaum twg es peb tsis tau mob siab rau rau yam uas Koj xav kom peb ua? Tam sim no Koj tab tom tso peb tseg yam tsis khuv xim thiab ‘them nuj nqes’ rov rau peb nrog rau lub npe ntawm ‘qauv piv txwv’? Tag nrho tej no txhua yam yog peb kev fij coj los rau peb lod? Thaum kawg, yog tib neeg noog kuv tias kuv tau txais dab tsi los ntawm kev ntseeg Vajtswv, kuv puas tuaj yeem cia lawv pom lo lus no, ‘qauv piv txwv’? Kuv yuav ua cas tuaj yeem qheb qhov ncauj hais tias kuv yog ib tug qauv piv txwv? Kuv tsis tuaj yeem piav qhov no tau qhia rau kuv niam thiab txiv, thiab kuv tsis tuaj yeem piav nws rau tus yuav yog kuv tus txij nkawm nram ntej. Kuv tau them nqes zog ntau heev, thiab yam uas kuv tau txais rov qab yog ua ib tug qauv piv txwv! Ab! Kuv tu siab heev!” (Nws pib ntaus nws ob sab ncej puab thiab quaj.) “Yog tias Kuv hais qhov ntawd tam sim no tias Kuv yuav tsis muab lub npe ib tug qauv piv txwv rau koj tiam sis yuav ua kom koj yog ib tug ntawm Kuv cov tib neeg thiab hais kom koj mus tom ntej thiab nthuav tawm txoj moo zoo, yog tias Kuv muab lub meej mom rau koj kom koj ua dej num, koj puas yuav muaj cuab kav ua tau? Yam uas koj tau txais los ntawm tes dej num no ib theem dhau ib theem yog dab tsi? Thiab tiam sis koj nyob ntawm no, tos txais Kuv nrog rau koj zaj dab neeg—koj yeej tsis txaj muag kiag li! Koj hais tias koj tau them ib tug nqes zog siab tiam sis tsis tau txais dab tsi hlo li. Nws puas tuaj yeem yog tau tias Kuv tsis tau hais rau koj tias Kuv tej yam tseem ceeb rau ib tug tib neeg tau txais yog dab tsi? Kuv tes dej num yog rau leej twg? Koj puas paub thiab? Ntawm no koj tab tom ua kom tej kev tsis txaus siab qub rov sawv tuaj! Puas tseem suav tau tias koj yog tib neeg muaj siab ntxiv lawm? Koj tej kev txom nyem yeej tsis tau tshwm los ua rau kom koj muaj kev paub yav dhau los ntawm koj tus kheej kev rau siab kiag li lod? Thiab koj txoj kev txom nyem tsis yog tshwm los txhawm rau kom tau txais cov koob hmoov lod? Koj puas tau zoo txaus raws li Kuv kev cheem tsum? Txhua yam uas koj xav tau yog kom tau txais cov koob hmoov xwb. Koj yeej tsis txaj muag kiag li! Kuv tej kev cheem tsum ntawm koj puas tau qhuab yuam thaum twg li? Yog tias koj txaus siab caum raws Kuv ces koj yuav tsum mloog Kuv lus rau txhua yam. Tsis txhob sim hais txog cov lus tseem ceeb. Li cas los xij, Kuv tau hais rau koj ua ntej lawm tias txoj kev no yog ib txoj kev ntawm kev txom nyem. Nws puv npo kev ntxim ntshai, tsuas muaj qhov zoo me me xwb. Koj hnov qab lawm lod? Kuv tau hais qhov no ntau zaus lawm. Yog tias koj txaus siab rau kev txom nyem, ces cia li caum raws Kuv xwb. Yog tias koj tsis txaus siab rau kev txom nyem, ces cia li tsum kiag. Kuv tsis yuam koj li—koj mus los tau yam ywj pheej! Txawm li cas los xij, nov yog hau kev ua Kuv tes dej num kom tiav, thiab Kuv tsis tuaj yeem ncua Kuv tes dej num huv tib si los ntawm koj tus kheej txoj kev ntxeev siab. Tej zaum koj yuav tsis txaus siab mloog lus, tiam sis tseem muaj lwm tus uas mloog lus. Koj yog cov neeg tsis muaj kev cia siab! Koj tsis ntshai ib yam dab tsi hlo li! Koj tab tom nrog Kuv sib hais txog cov lus tseem ceeb—koj puas xav muaj txoj sia nyob mus ntxiv los tsis xav? Koj npaj rau koj tus kheej thiab txeeb los rau koj tus kheej lub suab npe thiab txiaj ntsig. Tag nrho Kuv cov dej num tsis yog rau nej lod? Koj qhov muag dig lawm lod? Ua ntej Kuv los ua cev nqaij daim tawv, koj tsis tuaj yeem pom Kuv, thiab cov lus uas koj tau hais no yuav tau txais kev zam txim, tiam sis tam sim no Kuv tau yug los ua neeg lawm thiab Kuv tab tom ua dej num ntawm nej, tiam sis koj tseem tsis tuaj yeem pom lod? Koj tsis nkag siab dab tsi? Koj hais tias koj tau ntsib kev txom nyem poob qes; yog li Kuv twb tau los ua cev nqaij daim tawv los cawm nej cov tib neeg uas tsis muaj kev cia siab thiab tau ua tes dej num ntau lawm, thiab txawm tam sim no koj tseem tab tom yws—koj hais tias Kuv tsis tau ntsib kev txom nyem poob qes lod? Txhua yam uas Kuv tau ua tsis yog ua los rau nej lod? Kuv muab lub npe no rau tib neeg raws li lawv tus yeeb yam tam sim no. Yog tias Kuv hu koj tias ib tug ‘qauv piv txwv’, ces ib tug qauv piv txwv yuav dhau mus ua koj tam sim. Kuj zoo ib yam li ntawd, yog tias Kuv hu koj tias ‘ib tug ntawm Vajtswv cov neeg,’ ces ntawd yog yam uas yuav dhau mus ua koj tam sim. Kuv hu koj li cas, ces qhov ntawd yuav yog koj. Tej no tag nrho tsis yog ua tiav los ntawm tsis pes tsawg lo lus ntawm Kuv ob daim di ncauj lod? Thiab Kuv tej lus ob peb lo no ua rau koj npau taws heev li lod? Yog tias yog li ntawd, zam txim rau Kuv thiab! Yog tias tam sim no koj tsis mloog lus, thaum kawg koj yuav raug foom tsis zoo—thaum ntawd koj puas yuav zoo siab mas? Koj tsis mob siab rau txoj kev ntawm lub neej tiam sis tsuas tsom mus rau koj lub meej mom thiab lub npe xwb; es koj lub neej yuav zoo li cas? Kuv tsis tau lees tsis paub tias koj tau them ib tug nqes zog siab heev, tiam sis ntsia mus rau koj tus kheej tus yeeb yam thiab kev ua—thiab txawm tam sis no kiag los, koj tseem tab tom sim hais txog cov lus tseem ceeb. Qhov no yog tus yeeb yam uas koj tau txais los ntawm koj kev ruaj siab lod? Koj puas tseem muaj ib qho kev ncaj ncees li? Koj puas tseem muaj ib qho kev paub qhov phem qhov zoo li? Nws puas yog Kuv tus uas ua qee yam dab tsi txhaum? Kuv tej kev cheem tsum ntawm koj txhaum lawm lod? Aw, nws yog dab tsi? Kuv xav cia koj ua tam li ib tug qauv piv txwv ob peb hnub tiam sis koj tsis txaus siab ua li ntawd. Hom kev ruaj siab ntawd yog dab tsi? Nej txhua tus yog neeg qaug zog, nej txhua tus yog neeg tais caus! Kev rau txim rau cov tib neeg zoo li koj yeej los ua tau kiag tam sim no!” Thaum Kuv hais li no, nws cia li tsis hais ib lo lus li lawm.

Kev ntsib hom tes dej num li no tam sim no, nej yuav tsum muaj qee yam kev nkag siab txog ntawm cov kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num thiab Nws li cov hau kev ntawm kev hloov pauv tib neeg. Kev muaj qhov no tsuas yog tib txoj kev kom tau txais qhov kawg hauv kev hloov pauv xwb. Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: “Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.” Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav uas tib neeg tau siv coj los rau lawv txoj kev ciaj sia tau noj lawv lub siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus muaj kev ntxeev siab, tais caus, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. Nej txoj kev xav thiab kev xam pom tam sim no zoo li no puas yog? “Vim kuv ntseeg Vajtswv kuv tsim nyog tau txais cov koob hmoov thiab nws tsim nyog muaj ruaj siab tias kuv lub meej mom yuav tsis plam mus thiab tias nws yuav nyob siab dua ntawm cov tsis ntseeg.” Koj tsis tau khaws tej hom kev xam pom zoo li ntawd hauv nej ib xyoos los sis ob xyoos xwb, tiam sis ntau xyoo lawm. Nej txoj hau kev ntawm kev xav mas loj hlob dhau heev lawm. Txawm tias koj tau los txog ntawm theem no hnub no los, nej tseem tsis tau yeem tso lub meej mom mus tiam sis sib zog tsoo mus noog txog nws, thiab soj ntsuam nws txhua hnub, nrog kev ntshai tob tob tias muaj ib hnub koj lub meej mom yuav poob mus thiab koj lub npe yuav raug ua kom piam tas. Tib neeg tsis tso lawv txoj kev ntshaw rau ib sab yooj yim kiag li. Yog li ntawd, thaum Kuv txiav txim nej hnub no, nej yuav muaj kev nkag siab nyob rau theem twg thaum kawg? Nej yuav hais tias txawm nej lub meej mom nyob tsis siab, li cas los xij nej txaus siab rau ntawm qhov Vajtswv tsa. Vim yog nej yug los qes heev koj tsis muaj lub meej mom, tiam sis koj tau txais lub meej mom vim yog Vajtswv tsa koj—qhov no yog qee yam uas Nws tau muab rau nej. Hnub no koj tus kheej tuaj yeem muaj cuab kav txais Vajtswv kev cob qhia, Nws kev qhuab ntuas, thiab Nws kev txiav txim. Qhov no, ntau tshaj ntawd, yog Nws txoj kev tsim tsa. Nej tus kheej muaj cuab kav txais Nws kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj. Ntau tiam dhau los tsis tau muaj ib leej tib neeg twg uas tau txais Nws txoj kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv li, thiab tsis tau muaj ib tug tib neeg twg muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus li. Tam sim no Vajtswv tab tom tham nrog nej tim ntsej tim muag, lim kom nej dawb huv, nthuav tawm nej tej kev ntxeev siab uas nyob sab haud—qhov no yog Nws txoj kev tsim tsa tseeb tiag. Tib neeg muaj rab peeb xwm dab tsi? Tsis hais lawv yuav yog Davi cov tub los sis Mau-a cov xeeb ntxwv, nyob rau qhov xaus, tib neeg yog cov khoom tsim tsa uas ciaj sia uas tsis muaj dab tsi yuav txaus khav txog kiag li. Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias Koj siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus qauv piv txwv vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes.” Thaum lub sij hawm los txog koj yuav tsis xav txog lub meej mom ntxiv lawm, koj yuav dim ntawm nws mus kiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj cuab kav tshawb nrhiav yam ruaj siab thiab siab loj, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj lub siab thiaj li yuav tuaj yeem dim ntawm qhov kev txwv. Thaum tib neeg tau dim ntawm tej no lawm, ces lawv yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dab tsi lawm. Tam sim no nej feem ntau muaj kev txhawj xeeb dab tsi? Koj ib txwm raug txwv los ntawm lub meej mom thiab kev txhawj xeeb rau nej tus kheej txoj kev cia siab. Koj yeej ib txwm qheb mus rau nplooj ntawm Vajtswv tej lus, xav mus nyeem tej uas hais txog noob neej txoj hau kev kawg thiab xav paub tias koj txoj kev cia siab yog dab tsi thiab koj txoj hau kev kawg yog dab tsi. Koj xav tias, “Kuv puas muaj ib qho kev cia siab tiag? Vajtswv puas tau muab tej ntawd tshem mus lawm los tsis tau? Vajtswv tsuas hais tias kuv yog ib tug qauv piv txwv xwb; es yog li kuv qhov kev cia siab yog dab tsi?” Nws yog ib yam nyuaj uas nej yuav muab nej cov kev cia siab thiab txoj hmoo tso rau ib sab. Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. Vim li cas tib neeg feem ntau thiaj tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm ntawm yam tsis zoo? Lo lus teb tsis yooj yim vim tsis muaj kev cia siab puas yog? Kiag thaum Vajtswv cov lus hais tawm nej maj nroos saib seb nej lub meej mom thiab nej tus kheej zoo li cas. Nej muab kev tseem ceeb rau lub meej mom thiab tus kheej tso ua ntej, thiab cia lub zeem muag nyob rau qhov ob. Hauv qhov peb yog qee yam uas nej tsim nyog paub qhov tseeb, thiab hauv qhov plaub yog Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Koj xub saib ua ntej tshaj seb lub npe uas Vajtswv muab rau nej li tus “cov qauv piv txwv” puas tau hloov los tsis tau. Koj nyeem thiab nyeem, thiab thaum koj pom tias lub npe ntawm “qauv piv txwv” tau raug tshem tawm mus lawm, ces koj zoo siab thiab ua tsaug ntau tshaj rau Vajtswv thiab qhuas Nws lub hwj chim loj. Tiam sis yog koj pom tias nej tseem yog cov qauv piv txwv, ces koj yuav chim thiab cov zog uas txhawb hauv koj lub siab cia li ploj kiag tam sim ntawd lawm. Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab? Yog tias tej khoom uas koj tshawb nrhiav tsis yog tshawb nrhiav qhov tseeb, ces tej zaum koj kuj yuav siv lub cib fim no thiab rov los rau ntiaj teb los ua rau nws. Kev nkim koj lub sij hawm rau txoj kev nyob mas yeej tsis tsim nyog kiag li—vim li cas thiaj yuav ua kom koj tus kheej mob xwb? Nws tsis yog tseeb los tias koj tuaj yeem txaus siab rau txhua hom ntawm txhua yam hauv lub ntaj teb uas zoo nkauj tshaj? Nyiaj txiag, poj niam zoo nkauj, lub meej mom, kev khav teeb, cuab yim neej, me nyuam, thiab lwm yam—cov khoom hauv lub ntiaj teb no tsis yog cov zoo tshaj plaws uas koj yuav txaus siab tau lod? Nws muaj qab hau dab tsi yuav mus mus los los ntawm no nrhiav ib qho chaw uas koj tuaj yeem zoo siab? Neeg Leej Tub tsis muaj ib qho chaw uas yuav tso Nws lub taub hau rau, yog li ntawd koj yuav ua cas muaj ib qho chaw tau zoo? Nws yuav ua cas tsim ib qho chaw zoo nkauj kom tau zoo rau koj? Ntawd puas tuaj yeem ua tau? Dhau ntawm Kuv kev txiav txim lawm, hnub no koj tsuas tuaj yeem txais cov kev qhia ntawm qhov tseeb xwb. Koj tsis tuaj yeem tau txais kev tau zoo los ntawm Kuv thiab koj tsis tuaj yeem tau txais lub txaj uas paj ntsuag nplaim uas koj ua hnub ua hmo ntshaw. Kuv yuav tsis muab lub ntiaj teb txoj kev nplua nuj rau koj. Yog tias koj tshawb nrhiav tseeb tiag, ces Kuv txaus siab hlo muab txoj kev ntawm txoj sia rau koj huv tib si, ua rau koj zoo tam li ib tug ntses rov qab rau hauv hav dej. Yog tias koj tsis tshawb nrhiav tseeb tiag, Kuv yuav muab nws tag nrho rov qab los. Kuv tsis txaus siab muab cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj rau cov uas muab hlob rau kev tau zoo, cov uas tsuas zoo li cov niag npua thiab cov niag dev xwb!

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “cov poj niam.”

Qhov Dhau Los: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Ntxiv Mus: Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No