Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (1)

Txij puag thaum tib neeg pib taug txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv los, mas muaj ntau yam uas lawv tseem paub tsis tau meej. Lawv tseem feeb tsis tau meej txog Vajtswv tes hauj lwm kiag li, thiab txog tes hauj lwm uas lawv yuav tsum tau ua. Qhov no mas yog, nyob rau ib sab, vim qhov sib txawv ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom thiab qhov muaj ciaj ciam kawg ntawm lawv lub peev xwm los txais; hos nyob rau lwm sab, ces nws yog vim Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau coj tib neeg los rau theem no xwb. Yog li ntawd, txhua tus tseem feeb tsis meej txog tej xwm txheej sab ntsujplig. Tsis yog nej paub tsis meej hais tias nej yuav tsum to taub dab tsi xwb, nej tseem tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab. Qhov no mas tseem tshaj ib qho xwm txheej me me ntawm tej yam uas nej tsis muaj nyob rau hauv nej nkaus xwb: Nws yog ib qho tsis zoo uas loj heev uas muaj nyob rau tag nrho cov hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg lawm. Nyob rau hauv no mas muaj tus yawm sij uas vim li cas tib neeg thiaj tsis paub Vajtswv, thiab ces qhov tsis zoo no mas yog ib yam uas puas lawm uas muaj nyob thoob plaws rau hauv cov uas nrhiav caum Nws. Tsis muaj ib tug neeg twg uas paub Vajtswv dua li, los sis tau pom Nws lub ntsej muag tiag tiag li. Nws yog vim yog qhov no mas Vajtswv tes hauj lwm thiaj li nyuab npaum nkaus li txav ib lub roob los sis tso dej hiav txwv tawm. Muaj neeg coob heev uas tau muab lawv txoj sia fij kiag rau Vajtswv tes hauj lwm; muaj coob tus heev uas tau raug ntiab tawm vim yog Nws tes hauj lwm; muaj coob tus, vim yog Nws tes hauj lwm, tau raug tsim txom tuag kiag; muaj coob tus heev, lawv ob lub qhov muag mas muaj tej kua muag ntawm txoj kev hlub Vajtswv puv nkaus, tau tuag yam tsis ncaj ncees kiag li; muaj coob tus heev uas tau ntsib kev tsim txom yam siab phem kawg nkaus thiab tsis xws tib neeg kiag li…. Tej xwm txheej tu siab no los mus dhau—tsis yog vim tib neeg txoj kev tsis paub txog Vajtswv lod? Ib tug neeg uas tsis paub Vajtswv yuav muaj ntsej muag los rau ntawm Nws lub xub ntiag tau li cas mas? Ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv thiab tab sis tseem tsim txom Nws thiab es yuav muaj ntsej muag los rau ntawm Nws xub ntiag tau li cas mas? Tej no mas tsis yog tej yam uas muaj tsis txaus nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg nkaus xwb, tab sis lawv yeej muaj nyob thoob plaws hauv nej thiab lawv. Tib neeg ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li; nws tsuas yog vim qhov laj thawj no nkaus xwb ces lawv thiaj li tsis hwm Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab, thiab tsis ntshai Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Kuj tseem muaj cov uas, qhib lug thiab tab meeg lug, ua tes hauj lwm uas lawv khwv yees pom ntawm lawv tus kheej nyob rau qhov kev ntws raws no, thiab mus ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib raws li lawv tus kheej qhov kev xav tau thiab txoj kev ntshaw yam tshaj tshaj. Muaj coob tus mas ua ciaj ua tuag li, yeej tsis saib Vajtswv rau lub sam xeeb li tab sis tsuas ua raws lawv tus kheej txoj kev xav xwb. Tej kev piv txwv no tsis yog tej yam tshwm sim zoo tshaj plaws ntawm tib neeg lub siab uas xav tau ntau ntawd xwb lod? Tej kev piv txwv no tsis ua kom tshwm sim tej kev dag uas ntau tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg lod? Tej zaum mas tib neeg yeej ntse heev tiag, tab sis lawv qhov peev xwm ho yuav hloov tau qhov chaw ntawm Vajtswv tes hauj lwm li cas? Tej zaum mas tib neeg yeej txhawj xeeb txog Vajtswv lub nra tiag, tab sis lawv yuav cia li ua tsis tau yam niag siab hlob xav tau ntau li ntawd. Tib neeg tej kev ua puas zoo li Vajtswv tej mas? Puas muaj leej twg yuav tso siab tau ib puas feem pua mas? Yuav ua tim khawv rau Vajtswv, yuav kom tau txais Nws lub yeeb koob—qhov no yog Vajtswv zam ib zaug thiab tsa tib neeg sawv rau chaw siab; cov tib neeg no ho zoo tsim nyog tau li cas mas? Vajtswv tes hauj lwm nyuam qhuav pib xwb, thiab Nws tej lus ces nyuam qhuav pib hais xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg mas txaus siab rau lawv tus kheej xwb, tab sis qhov no tsis yog lam nrhiav kev poob ntsej muag xwb lod? Lawv to taub tsawg dhau heev lawm. Txawm yog kiag tus kws qhia tswv yim uas tshaj lij kawg, tus neeg uas txawj hais lus tshaj plaws, los yeej tsis muaj peev xwm piav tau tag nrho tej uas Vajtswv muaj nplua mias, yog li ntawd nej ho piav tau tsawg tshaj ntawd npaum li cas? Nej tsis txhob muab nej tus kheej qhov kev muaj nuj nqis ntawd teeb kom siab tshaj lub ntuj, tab sis tsim nyog nej yuav tsum pom nej tus kheej qis dua txhua tus ntawm cov neeg muaj laj thawj uas nrhiav kev hlub Vajtswv. Qhov no yog txoj kev uas nej yuav tsum nkag mus rau: pom nej tus kheej kom qis tshaj tag nrho lwm tus. Vim li cas thiaj saib nej tus kheej siab ua luaj? Vim li cas yuav muab nej tus kheej tso siab ua luaj ntawm qhov kev khwv yees? Nyob rau txoj kev taug ntev ntev ntawm txoj sia, mas nej tsuas yog nyuam qhuav mus ob peb kauj ruam xwb. Qhov nej pom ces tsuas yog Vajtswv txhais caj npab xwb, tsis yog tag nrho Vajtswv. Nws yog nej tes dej num kom pom Vajtswv tes hauj lwm ntau dua, kom tshawb nrhiav tau ntau dua tej uas nej tsim nyog yuav tsum to taub, vim nej tsuas yog hloov me me nkaus xwb.

Thaum Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log thiab hloov lawv tus moj yam, Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub xaus li, vim tib neeg tsis muaj ntau yam thiab poob qis ntawm qhov phiaj ntsuas uas Nws teeb rau lawv lawm. Thiab yog li ntawd thiaj hais tau hais tias, nyob rau qhov Vajtswv pom, nej ces yuav yog me nyuam mos liab yug tshiab mus tag ib txhis, muaj tsawg tsawg yam uas haum Nws siab, vim nej tsis yog dab tsi tshaj li tej uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv ob txhais tes. Yog ib tug neeg cia li poob mus rau txoj kev txaus siab rau txhua yam lawm, lawv yuav tsis raug Vajtswv ntxub thiab lod? Yuav hais tias nej muaj peev xwm ua tau haum Vajtswv siab hnub no lawm ces yog hais los ntawm txoj kev xav me me ntawm nej lub cev nqaij daim tawv xwb; yog hais tias yuav muab nej piv rau Vajtswv, ces nej yeej yuav swb mus tag ib txhis rau hauv lub tshav sib tw ntawd. Tib neeg lub cev nqaij daim tawv ces yeej tsis tau paub txog kev yeej ib zaug li. Tsuas yog thaum Vajntsujplig ua hauj lwm rau saum tib neeg lawm xwb mas lawv thiaj li muaj tej yam zoo tsim nyog txhiv kom dim nkaus xwb. Nyob rau qhov muaj tiag, mas nyob rau ntawm tej yam ntau ntau nyob rau Vajtswv qhov kev tsim tawm ntawd, tib neeg yog cov qis tshaj plaws. Txawm hais tias lawv yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam, los tib neeg tsuas yog ib tug ntawm lawv uas raug Ntxwgnyoog txoj kev dag nkaus xwb, tib tug uas raug ntxias kom poob mus rau nws txoj kev qias vuab tsuas yam tsis muaj chaw kawg nkaus xwb. Tib neeg ib txwm tsis muaj kev tswj fwm tau rau lawv tus kheej. Tib neeg feem coob ces nyob rau Ntxwgnyoog qhov chaw phem tsw lwj thiab raug thuam saib tsis taus rau qhov ntawd; nws tso dag li no thiab li tod rau lawv txog ntua thaum uas lawv ces tsuas ciaj sia ib nrab lawm xwb, tiv txhua qhov hmoov phem, txhua qhov kev txom nyem nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Tom qab muab lawv coj los ua si tag lawm, Ntxwgnyoog muab lawv txoj hmoo xaus kiag. Thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li ua neej mus tag nrho lawv txoj sia nyob rau ib qho kev feeb tsis meej li, yeej tsis tau siv tej yam uas Vajtswv npaj rau lawv ntawd yam xyiv fab hlo li, tab sis tsuas yog raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog thiab raug tso tseg rau hauv txoj kev puas ntsoog nkaus xwb. Niaj hnub no ces lawv tau qaug zog heev thiab tsis muaj siab ua dab tsi li ces lawv cia li tsis muaj kev xav pom Vajtswv tes hauj lwm hlo li lawm. Yog tib neeg tsis muaj kev xam pom Vajtswv tes hauj lwm, ces lawv tej kev ntsib kev pom ces yuav txog qhov uas nyob tu ncab tu ncua thiab tsis muaj dab tsi kom puv npo mus ib txhiab ib txhis, thiab lawv qhov kev to taub ces yuav yog ib qho khoob lug mus ib txhiab ib txhis xwb. Nyob rau ntau txhiab xyoo txij thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb, muaj ib co tib neeg uas muaj tej kev xav zoo tau raug Vajtswv siv ua tes hauj lwm rau Nws tau ntau lub xyoo; tab sis cov uas paub Nws tes hauj lwm mas tsawg kawg kiag yuav luag tsis muaj hlo li. Vim qhov laj thawj no, muaj ib co tib neeg suav tsis txheeb tau ua tes hauj lwm tawm tsam Vajtswv nyob rau tib lub sij hawm uas ua hauj lwm rau Nws ntawd, vim tias, tsis hais tias ua Nws tes hauj lwm hos, lawv ho ua tib neeg tes hauj lwm nyob rau ib txoj laj kam uas Vajtswv muab rau. Qhov no hu puas tau ua hauj lwm no mas? Lawv yuav ua cas to taub? Noob neej ces tau muab Vajtswv qhov hmoov hlub thiab muab faus av kiag xwb. Yog vim li no, ces ntau tiam neeg dhau los lawm cov uas ua Nws tes hauj lwm thiaj li muaj kev to taub me me xwb. Lawv yeej tsis lam tham txog Vajtswv tes hauj lwm li, vim lawv to taub Vajtswv lub tswv yim tsawg dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias, txawm yuav muaj coob tus ua dej num rau Vajtswv, los lawv yeej tsis pom hais tias Nws nyob siab npaum li cas, thiab yog vim li no ces sawv daws thiaj li teeb lawv tus kheej ua Vajtswv rau lwm tus pe hawm.

Tau ntau xyoo lawm uas Vajtswv nkaum twj ywm nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los; Nws tau ua twb zoo saib los dhau ntau lub caij nplooj ntoos hlav thiab caij nplooj ntoo zeeg los ntawm ib co huab zig ntis ntsej muag; Nws tau saib saum lub ntuj ceeb tsheej thib peb los tau ntau hnub thiab ntau hmo lawm; Nws tau taug kev nrog tib neeg tau ntau lub hlis thiab ntau lub xyoo lawm. Nws tau zaum siab tshaj tib neeg sawv daws, nyob ntsiag to tos dhau ntau lub caij ntuj no uas txias heev. Nws yeej tsis tau qhia tawm txog Nws Tus Kheej yam qhib lug rau leej twg li, los sis tsis tau ua suab sab ib zaug li, thiab Nws ncaim mus yam tsis muaj ib qho cim thiab rov los yam ntsiag to xwb. Leej twg thiaj paub Nws lub ntsej muag tiag tiag mas? Nws yeej tsis tau hais lus rau tib neeg ib zaug li, tsis tau tshwm sim rau tib neeg pom ib zaug li. Nws yooj yim npaum li cas rau tib neeg ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib? Lawv yeej xav tsis txog hais tias yuav paub Nws mas yog qhov nyuab tshaj plaws. Niaj hnub no, Vajtswv tau hais lus rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg yeej tsis tau paub Nws li, vim lawv txoj kev to taub rau txoj sia mas tsawg thiab ntiav dhau heev lawm. Los ntawm Nws kis pom, mas tib neeg tag nrho ces yeej tsis zoo tsim nyog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Lawv muaj qhov kev to taub txog Vajtswv tsawg dhau heev lawm thiab nrug deb ntawm Nws mus dhau heev lawm. Tshaj qhov ntawd, lub siab uas lawv ntseeg Vajtswv ntawd mas cov nyom dhau heev lawm, thiab lawv yeej cia li tsis muab Vajtswv daim duab tso kom tob tshaj plaws rau hauv lawv lub siab li. Qhov tau los, ces yog Vajtswv lub dag zog uas rau siab kawg nkaus, thiab Nws tes hauj lwm, zoo li tej daim me nyuam txhais kub uas raug faus rau hauv qab cov xuab zeb lawm, tsis muaj cuab kav ci ntsais tau rau tus duab ci li. Rau Vajtswv, lub peev xwm, tej kev tshoov siab, thiab tej kev pom ntawm cov neeg no mas tsis ntxim nyiam kiag li. Tsis muaj rab peev xwm yuav txais, tsis hnov dab tsi mus txog rau qhov uas zoo li ib ce loog tag tsis hnov dab tsi li lawm, poob tsim thiab phem tuaj, txawj ua ncauj qab zib nplaig qab ntse tshaj plaws li, tsis muaj zog thiab tsis muaj lub siab tawv txaus, ces lawv yuav tsum raug coj li ib pab nyuj thiab nees raug coj. Hos hais txog lawv qhov kev to taub sab ntsujplig, los sis to taub rau Vajtswv tes hauj lwm, lawv yeej tsis quav ntsej ib qho hlo li, tsis muaj ib qho kev txiav txim siab ruaj khov me me hlo li uas yuav tiv kev txom nyem rau qhov tseeb. Yuav kom Vajtswv muab hom neeg zoo li no ua kom muaj txhua yam mas tsis yooj yim kiag li. Yog li ntawd nws yog ib qho tseem ceeb heev uas nej yuav tsum teeb nej qhov kev to taub los ntawm lub ces kaum no—ces los ntawm nej tes hauj lwm thiab nej qhov kev to taub ces nej thiaj li pib los paub Vajtswv tes hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No