Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)

Nej tes hauj lwm thiab kev to taub mas poob qis dhau heev lawm; tib neeg tsis saib tes hauj lwm tseem ceeb thiab tseem haj yam tsis tij lim txog kev to taub txog lub neej txoj sia. Tib neeg tsis xam tej no ua tej kev kawm uas lawv tsim nyog paub txog; yog li ntawd, nyob rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom, yuav luag tag nrho tej tib neeg pom ces yog tej duab uas qhov muag txaij pom khoob lug xwb. Twb tsis hais kom nej ua ntau li thaum hais txog tes hauj lwm, tab sis, ua ib tug uas yuav raug Vajtswv tsim kho kom zoo tiav log, nej yuav tsum tau kawm nej qhov kev kawm txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv es kom nej thiaj li ua haum Vajtswv txoj kev xav sai. Thoob plaws txhua tiam, cov uas ua tes hauj lwm ces raug hu ua cov neeg ua hauj lwm los sis cov tub txib, uas yog cov lus siv hais txog ib co neeg tsawg tsawg uas raug Vajtswv siv. Txawm li cas los xij, tes hauj lwm uas Kuv hais txog hnub no mas tsis yog hais txog cov neeg ua hauj lwm los sis cov tub txib ntawd nkaus xwb, tab sis yog hais ncaj qha rau tag nrho cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Tej zaum muaj coob tus lam muaj siab me me rau qhov no xwb, tab sis, yog hais txog kev to taub, ces nws yog ib qho zoo dua uas yuav tau tham txog qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no.

Hais txog tes hauj lwm, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ces yog khiav ncig mus los rau Vajtswv, qhuab qhia txhua txhia qhov chaw, thiab siv nyiaj txiag rau Nws. Txawm hais tias qhov kev ntseeg no yeej yog lawm, los nws tsuas hais txog ib-sab ntau dhau heev lawm xwb; qhov uas Vajtswv kom tib neeg ua tsis yog khiav ncig mus los rau Nws nkaus xwb; tshaj qhov nyuag no, tes hauj lwm no mas yog hais txog tes hauj lwm qhuab qhia thiab kev pab cuam nyob rau hauv tus ntsujplig. Coob tus kwv tij thiab nkauj muam, txawm hais tias tom qab qhov kev ntsib kev pom los tau npaum no lub xyoo lawm, los yeej tseem tsis tau xav txog qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, vim tes hauj lwm raws li qhov tib neeg xav mas tsis sib dhos nrog rau qhov Vajtswv kom ua. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis muaj siab rau yam dab tsi los xij uas nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm tes hauj lwm, thiab qhov no ces yog kiag qhov laj thawj uas tib neeg qhov kev to taub ces yog ib-sab nkaus thiab xwb. Tag nrho nej sawv daws yuav tsum xub pib nej qhov kev to taub rau qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, ces kom nej thiaj li muaj txhua fab ntawm qhov kev ntsib kev pom. Qhov no yog qhov uas nej yuav tsum to taub txog. Tes hauj lwm ces tsis yog hais txog qhov khiav ncig mus los rau Vajtswv, tab sis hais txog qhov uas seb tib neeg lub neej txoj sia thiab qhov tib neeg ua neej nyob ntawd puas muaj peev xwm muab tau kev xyiv fab rau Vajtswv. Tes hauj lwm mas yog hais txog siv lawv qhov kev mob siab rau Vajtswv thiab lawv qho kev paub txog Vajtswv los hais lus tim khawv txog Vajtswv, thiab kuj yog los mus qhuab qhia rau tib neeg thiab. Qhov no yog tib neeg tes dej num thiab qhov no yog qhov uas txhua tus tib neeg yuav tsum nkag siab. Ib tug neeg twg kuj hais tau hais tias nej qhov kev to taub yog nej tes hauj lwm, thiab hais tias nej tab tom nrhiav kev to taub nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv. Kev tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog lam ntaus nqi hais tias nej paub yuav noj thiab haus Nws txoj lus xwb; qhov tseem ceeb tshaj, mas nej yuav tsum paub yuav hais lus tim khawv li cas txog Vajtswv thiab muaj cuab kav ua dej num rau Vajtswv thiab muaj cuab kav qhuab qhia thiab pab cuam rau tib neeg. Qhov no yog tes hauj lwm, thiab nws kuj yog nej qhov kev to taub; qhov no yog qhov uas txhua tus neeg yuav tsum ua kom tau tiav hlo. Muaj coob tus uas tsuas tsom ntsees rau qhov kev khiav ncig mus los rau Vajtswv xwb thiab qhuab qhia rau txhua txhia qhov chaw, tab sis tsis nco saib lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab tsis saib xyuas txog lawv qhov kev to taub qhov tseeb txog lub neej sab ntsujplig lawm. Qhov no yog qhov uas coj cov uas ua dej num rau Vajtswv kom rais mus ua cov uas tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no, cov uas tau ua dej num rau Vajtswv thiab tau qhuab qhia rau tib neeg los tau npaum no lub xyoo lawm, tsuas xam tej kev ua dej num thiab kev qhuab qhia li kev to taub xwb, thiab tsis muaj ib tug uas yuav muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom sab ntsujplig coj los ua ib qho kev to taub tseem ceeb. Tab sis, lawv tau muab qhov kev tig ras to taub uas lawv tau los ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm ntawd los ua ib qho peev uas siv mus qhia lawm tus. Thaum qhuab qhia, lawv ces tau nra hnyav thiab tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab siv qhov kev ua li no ces lawv tso Vajntsujplig lub suab tawm. Nyob rau lub sij hawm no, cov uas ua dej num ces muaj kev txaus siab puv npo rau tej lawv muaj, cuag li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tau rais los ua lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom rau sab ntsujplig lawm; lawv hnov zoo li tag nrho tej lus lawv tab tom hais ntawd yog lawv tus kheej ntiag tug, tab sis tom qab ntawd ho zoo li lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom mas pom tsis meej npaum li qhov lawv tau piav txog. Tshaj qhov ntawd ces yog, ua ntej thaum yuav hais lus ces lawv yeej tsis paub ib qho dab tsi me me xyov lawv yuav hais li cas li, tab sis thaum Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv lawv lawm, ces lawv tej lus ces yeej phwj yaws tuaj rau hauv ib tug dej uas ntws tsis paub tu li. Tom qab uas koj tau qhuab qhia ib zaug zoo li ntawd lawm, ces koj hnov zoo li koj qhov peev xwm tiag tiag mas tsis me li qhov koj ntseeg, thiab li qhov nyob hauv ib qho xwm txheej uas Vajntsujplig tau ua hauj lwm nyob rau hauv koj ntau zaus lawm, ces koj txiav txim siab hais tias koj muaj tus yeeb yam lawm thiab ntseeg yuam kev hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm yog koj tus kheej qhov kev to taub thiab koj tus kheej kiag. Thaum uas koj muaj qhov kev ntsib kev pom zoo li no tag mus li, ces koj yuav tsis coj nruj rau koj tus kheej qhov kev to taub lawm, npleem mus rau hauv txoj kev tub nkeeg yam tsis nco paub txog, thiab tsum tsis muab ib qho tseem ceeb dab tsi tso rau koj tus kheej qhov kev to taub. Yog vim qhov laj thawj no, thaum koj qhuab qhia lwm tus mas koj yuav tsum paub kom meej meej txog qhov sib txawv ntawm koj tus yeeb yam thiab tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yuav pab txhawb koj qhov kev to taub thiab coj tau txiaj ntsig ntau dua los rau koj qhov kev ntsib kev pom. Thaum uas tib neeg muab Vajntsujplig tes hauj lwm coj los ua lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom, ces qhov no rais los ua ib lub hauv paus keeb cag rau kev phem kev tsis zoo. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias, tsis hais koj ua tes dej num dab tsi li, koj yuav tsum saib koj qhov kev to taub ua ib qho kev kawm tseem ceeb.

Ib tug neeg twg ua hauj lwm ces yog ua kom haum rau Vajtswv txoj kev xav, coj tag nrho cov uas caum raws Vajtswv lub siab los rau ntawm Nws xub ntiag, coj tib neeg los rau Vajtswv, thiab qhia Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj rau tib neeg, yog li ntawd ces thiaj ua tau rau tej kev tawg paj txi txiv ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo tiav log. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas nej yuav tsum to taub kom meej meej thoob plaws txog qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm. Ua ib tug uas raug Vajtswv siv, ces txhua tus tib neeg yeej zoo tsim nyog ntawm qhov ua hauj lwm rau Vajtswv, qhov ntawd ces yog, txhua tus muaj lub cib fim kom raug Vajntsujplig siv. Txawm li cas los xij, muaj ib qho uas nej yuav tsum tau paub: Thaum tib neeg ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib, tib neeg tau txais lub cib fim los mus raug Vajtswv siv, tab sis qhov uas tib neeg hais thiab paub ntawd mas tsis yog tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Qhov uas nej ua tau ces yog paub tej yam uas nej tus kheej muaj tsis txaus ntawd kom zoo dua rau txoj kev ua nej tes hauj lwm, thiab los muaj kev tig ras to taub loj dua los ntawm Vajntsujplig. Nyob rau txoj kev no, nej yuav muaj cuab kav muaj kev to taub zoo dua nyob rau txoj kev ntawm nej tes hauj lwm. Yog tib neeg muab qhov kev coj uas los ntawm Vajtswv los no saib ua lawv tus kheej qhov kev to taub thiab ua tej yam uas xeeb txawm nyob rau hauv lawv tus kheej, ces yuav tsis muaj qhov peev xwm rau tib neeg tus yeeb yam kom loj hlob li. Qhov zoo uas Vajntsujplig ua hauj lwm rau hauv tib neeg mas yuav muaj tshwm sim nyob rau qhov yam ntxwv raws li ib txwm muaj xwb; nyob rau tej lub sij hawm zoo li ntawd, tib neeg hom hom muab qhov kev tig ras to taub uas lawv tau txais ntawd xav yuam kev ua lawv tus kheej tus yeeb yam, vim txoj kev uas Vajntsujplig siv los qhia kom paub ntawd mas yeej zoo nkaus li qhov ib txwm muaj xwb, thiab Nws siv tej yam uas yeej muaj xeeb txawm nyob rau hauv tib neeg thiab. Thaum tib neeg ua hauj lwm thiab hais lus, los sis thaum lawv thov Vajtswv thiab ua lawv tej kev cai teev hawm sab ntsujplig ntawd, ib qho tseeb yuav cia li pom meej meej tuaj rau lawv. Nyob rau qhov muaj tiag, txawm li cas los xij, qhov tib neeg pom ces tsuas yog qhov zoo los ntawm Vajntsujplig xwb (raws li ib txwm, qhov zoo no ces txuas rau tib neeg txoj kev koom tes) thiab tsis sawv cev tib neeg tus yeeb yam tiag tiag. Tom qab ib ntus ntawm qhov kev ntsib kev pom uas tib neeg ntsib tej yam nyuab nyuab thiab tej kev sim siab lawm, ces tib neeg tus yeeb yam tiag mam li rais los kom pom meej meej nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li tshawb nrhiav tau hais tias lawv tus yeeb yam mas tsis zoo pes tsawg, thiab txoj kev siab me, kev xav rau tus kheej, thiab kev ntshaw nyiaj txiag ntawm tib neeg ces tshwm tuaj tag nrho. Tsuas yog tom qab ntau ntau ncig ntawm tej kev ntsib kev pom zoo li no lawm xwb mas coob tus ntawm cov uas tau tsim los nyob rau hauv lawv tej ntsujplig thiaj li paub hais tias tej uas lawv tau ntsib tau pom yav tag los ntawd mas tsis yog qhov muaj tiag ntawm lawv tus kheej, tab sis yog ib qho kev pom meej ib nyuag pliag los ntawm Vajntsujplig xwb, thiab hais tias tib neeg twb tau txais txoj kev kaj no lawm. Thaum Vajntsujplig qhia kom tib neeg to taub qhov tseeb, feem ntau mas yeej yog nyob rau ib qho uas pom meej meej thiab txawv lwm yam, yam tsis piav qhia hais tias ua tej ntawd ho los tau li cas thiab ho yuav mus rau qhov twg. Qhov ntawd ces yog, tsis tias yuav muab tej kev cov nyom ntawm tib neeg sib xyaws rau hauv qhov kev qhia tshwm no hos, Nws cia li nthuav tawm qhov tseeb ncaj qha xwb. Thaum tib neeg ntsib tej kev cov nyom ntawm tus txheej txheem ntawm txoj kev to taub, thiab tom qab ntawd muab qhov zoo ntawm Vajntsujplig coj los sib xyaws rau, ces qhov no rais los ua qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ntawm tib neeg. Piv txwv li, ib tug nkauj muam uas tsis tau yuav txiv hais li ntawd nyob rau ib qho kev sib qhia hais tias: “Peb tsis nrhiav lub yeeb koob thiab kev nplua nuj los sis kev ntshaw kev zoo siab ntawm txoj kev hlub ntawm tus txiv thiab tus poj niam; peb tsuas nrhiav kev muab ib lub siab uas dawb huv thiab ua ib-siab xwb coj los cob fij rau Vajtswv.” Nws hais mus ntxiv hais tias: “Thaum tib neeg sib yuav lawm, muaj ntau yam xeeb txob lawv dhau heev lawm, thiab lawv lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv ces tsis muaj tiag lawm. Lawv lub siab ces tsuas txhawj txog lawv tsev neeg thiab lawv tus txij nkawm tas mus li xwb, thiab lawv lub ntiaj teb sab hauv ces muaj kev cov nyom ntau heev….” Thaum nws tab tom hais lus, nws zoo nkaus li tej uas tawm hauv nws lub qhov ncauj los ces yog tej uas nws tab tom xav hauv nws lub siab; nws cov lus mas nrov nphas thiab muaj ceem kawg, npaum nkaus li txhua yam nws hais mas tawm kiag hauv qhov tob tshaj plaws hauv nws lub siab los, thiab zoo nkaus li qhov ntawd yog nws qhov kev ntshaw loj tshaj plaws los muab tag nrho nws tus kheej cob fim kiag rau Vajtswv thiab nws txoj kev ntshaw kom tej kwv tij thiab nkauj muam zoo li nws yuav muaj kev txiav txim siab ruaj khov ib yam nkaus li ntawd thiab. Nws hais tau hais tias koj qhov kev xav ntawm qhov kev txiav txim siab ruaj khov thiab qhov kev raug siab nyob rau lub sij hawm no mas tag nrho yog los ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig los. Thaum Vajtswv txoj kev ua hauj lwm hloov lawm, ces koj yuav laus lawm ob peb xyoos; koj pom hais tias tag nrho koj tej neeg kawm ntawv ua ke thiab tej phooj ywg uas muaj hnub nyoog ib yam li koj twb muaj txiv tag lawm, los sis koj hnov hais tias tom qab uas tus-ub-tus-no sib yuav lawm, nws tus txwj nkawm coj nws mus nyob nram nroog thiab nws tau ib txoj hauj lwm nyob nrad lawm. Thaum koj pom nws, koj yuav pib muaj tsos khib, pom hais tias nws zoo thiab txaus nyiam npaum li cas txij kiag saum tob hau ti nkaus ntsis ntiv taw, thiab qhov uas, thaum nws nrog koj tham, mas nws muaj ib tug yeeb yam zoo nkaus li tej neeg nram nroog, tsis muaj ib qho zoo li yam dab tsi yuav qhia tau hais tias nws yog tej neeg pem yaj sab li lawm. Pom qhov no ces do tej kev xav nyob rau hauv koj. Koj, tau muab koj tus kheej fij rau Vajtswv puag thaum pib los mus, tsis muaj tsev neeg los sis laj kam, thiab twb tiv kev raug qhuab ntuas ntau kawg nkaus lawm; koj twb txog nrab neej ntev los lawm, thiab koj txoj kev hluas ces twb ploj mus ntev lawm, zoo nkaus li koj nyob hauv ib qho dab ntub npau suav. Tam sim no, twb tau txoj kev no tag nrho los txog tam sim no lawm, koj tsis paub xyov yuav pib lub neej rau qhov twg. Nyob rau lub sij hawm no, koj ces raug kauv nyob rau hauv ib lub khaub lig cua ntawm txoj kev xav, cuag nkaus li koj tswv yim cia li ploj tag nrho lawm. Nyob ib leeg thiab nyob tsis tswm pw tsis tsaug zog, tos nco xwb ces koj twb xav txog koj qhov kev txiav txim siab ruaj kho thiab koj qhov kev cog lus ruaj khov rau Vajtswv, thiab vim li cas, txawm li ntawd los, koj tseem tau poob mus rau ib qho yam ntxwv txaus tu siab li ntawd? Tsis nco xav txog li, koj kua muag poob twj ywm thiab koj lub siab mob khis rhe. Los kiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv, koj nco dheev, nyob rau lub sij hawm thaum koj tseem nrog Vajtswv ua ke, neb mas txav sib ti nkaus thiab sib nrug tsis tau li. Ib daig duab dhau ib daig duab, ntab tawm tuaj ntawm koj qhov muag, thiab cov lus cog tseg koj hais hnub ntawd rov nrov dua ib zaug ntxiv nyob hauv koj pob tseg, “Tsis yog Vajtswv thiaj yog tus nyob ti kuv xwb lod?” Txog lub sij hawm no, koj lub siab twb mob quaj dhi lawm tias: “Vajtswv! Vajtswv tus kuv hlub tshaj plaws! Kuv twb muab kuv lub siab tag nrho rau Koj lawm. Kuv xav kom raug muab cob rau Koj mus tag ib txhis, thiab kuv yuav hlub Koj yam khov kho mus tag nrho kuv lub neej….” Tsuas yog thaum koj peem nyob rau qhov kev txom nyem nruj tshaj plaws ntawd xwb mas koj thiaj li hnov tiag tiag hais tias Vajtswv ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li paub meej meej: Kuv muab kuv txhua yam rau Vajtswv ntev los lawm. Tom qab raug ntaus li ntawd lawm, koj rais los paub tab dua lawm hais txog tej xwm txheej zoo li no, thiab koj pom hais tias tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig rau lub sij hawm ntawd mas tsis yog ib yam uas tib neeg muaj li. Nyob rau hauv koj tej kev ntsib kev pom txij qhov no mus, ces koj yuav tsis raug khi cia rau kis pom ntawm qhov kev to taub no ntxiv lawm; cuag nkaus li qhov caws pliav los ntawm koj tej qhov txhab qub mas muaj txiaj ntsim heev rau koj qhov kev to taub. Txawm koj yuav ntsib dab tsi nyob rau hauv ib qho xwm txheej zoo li no, los koj yuav nco dheev txog tej kua muag uas koj poob rau hnub ntawd, cuag li koj tau rov tau sib sau ua ke nrog Vajtswv tom qab uas tau sib ncaim lawm, thiab ntshai rwg hais tias koj qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav rov raug muab txiav ib zaug ntxiv thiab qhov kev sib txuas sab kev xav (kev sib raug zoo li ib txwm muaj) ntawm koj thiab Vajtswv yuav puas ntsoog. Qhov no yog koj tes hauj lwm thiab qhov kev to taub. Yog li ntawd, nyob rau tib lub sij hawm ntawd koj tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, nej yuav tsum tau muab qhov tseem ceeb uas loj tshaj ntawd tso plhuav rau nej txoj kev to taub, pom kiag hais tias dab tsi yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab dab tsi yog nej qhov kev to taub, nrog rau muab kiag tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig los xyaw kiag rau nej qhov kev to taub, es kom nej raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajntsujplig nyob rau ntau txoj kev heev thiab kom lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiaj li ua hauj lwm tiav nyob rau hauv nej. Nyob rau txoj kev ntawm nej qhov kev ntsib kev pom txog Vajntsujplig tes hauj lwm, nej yuav los paub Vajntsujplig, nrog rau nej tus kheej, thiab tshaj qhov ntawd, nyob rau hauv qhov uas tsis muaj leej twg paub xyov muaj peb tsawg qhov kev txom nyem loj heev li, nej yuav tsim muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog rau Vajtswv, thiab qhov kev sib raug zoo ntawm koj thiab Vajtswv mas ib hnub yuav loj zuj zus tuaj. Tom qab ntau qhov kev qhuab qhia thiab kev tsim kho kom zoo uas suav tsis txheeb li lawm, ces nej yuav tsim tau ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Yog vim li ntawd koj thiaj yuav tsum paub hais tias kev mob kev ntsaj, kev raug cem raug ntaus, thiab kev txom nyem loj tsis yog tej uas tsim nyog ntshai; qhov txaus ntshai mas yog qhov uas tsuas muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb tab sis tsis yog nej qhov kev to taub. Thaum lub sij hawm los txog uas Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm, ces nej yuav tau khwv yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm hais tias nej tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, los nej yuav tsis tau los paub Vajntsujplig los sis muaj nej tus kheej qhov kev to taub. Txoj kev tig ras to taub qhov tseeb uas Vajntsujplig tau ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas tsis yog yuav ua los yug tib neeg qhov kev mob siab rau, tab sis yog yuav qhib ib txoj kev rau tib neeg qhov kev to taub, nrog rau qhov uas yuav cia tib neeg los paub Vajntsujplig, thiab txij qhov no mus ces yuav tsim kom muaj kev hwm thiab kev qhuas rau Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (1)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No