Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (10)

Qhov uas noob neej tau nce qib los deb npaum li no mas yog ib qho xwm txheej uas yeej tsis muaj ib tug qauv tshwm sim ua ntej li. Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev to taub yeej nce qib mus lawm tom ntej ua ke nraim, thiab yog li ntawd Vajtswv tes hauj lwm, ib yam nkaus li thiab, yog ib qho xwm txheej zoo kawg nkaus yam tsis muaj dab tsi piv tau li. Tib neeg qhov kev to taub niaj hnub no yog ib yam phim hwj uas tib neeg yeej xav tsis txog dhau los li. Vajtswv tes hauj lwm tau los txog qhov siab tshaj plaws lawm—thiab, qhov tom qab ntawd, ces tib neeg qhov “kev to taub”[1] kuj tau los txog nws qhov siab tshaj plaws lawm thiab. Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej los qis li qhov Nws ua tau lawm, thiab Nws yeej tsis tau tsis txaus siab rau noob neej li los sis rau lub qab ntuj khwb thiab tag txhua yam li. Tib neeg, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, sawv saum Vajtswv tob hau, thiab tib neeg qhov kev caij tsuj Vajtswv tau mus txog nws qhov siab tshaj plaws lawm; txhua yam tau mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, thiab nws txog sij hawm rau hnub ntawm txoj kev ncaj ncees tshwm los lawm. Vim li cas pheej cia kev tsaus ntuj vov daim av, thiab kev tsaus ntuj npog tib neeg sawv daws? Vajtswv tau saib xyuas los tau ntau txhiab xyoo lawm—tau ntau caum txhiab xyoo lawm, tseem yog—thiab Nws txoj kev uv kev zam ntawd tau los txog qhov kawg ntev los lawm thiab. Nws tau saib ntsoov tib neeg txhua txhua qhov kev txav, Nws tau saib ntsoov seb tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees yuav khiav ua lwj ua liam mus ntev li cas, thiab tab sis tib neeg, cov uas ib ce twb loog tag ntev los lawm, tsis hnov chwv dab tsi li lawm. Thiab leej twg ho tau ua twb zoo saib Vajtswv tej kev ua? Leej twg ho tau tsa qhov muag saib dua puag tim ub lawm? Leej twg ho tau ua twb zoo mloog? Leej twg ho tau nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes lawm? Tib neeg sawv daws yeej raug mooj los ntawm tej kev ntshai uas xav hauv nruab siab.[2] Ib pawg quav nyab ho siv tau ua dab tsi? Tib qho uas lawv ua tau ces yog tsim txom tus Vajtswv uas yug los ua neeg kom tuag xwb. Txawm hais tias lawv yog tej pawg quav nyab xwb, los yeej tseem muaj ib yam uas lawv ua tau “zoo tshaj plaws”:[3] tsim txom Vajtswv kom tuag thiab ces mam li quaj qw hais tias “nws ua rau tib neeg zoo siab.” Cas yuav yog ib pab niag tub rog cws thiab thawj hau rog roob ris xwb lau! Qhov muaj ceem tshaj, ces nyob rau hauv cov neeg uas coob npaum dej ntws tsis paub tu ntawd, lawv tsom ntsees lawv txoj kev mob siab rau Vajtswv xwb, vij tag nrho Nws ua ib tug laj kab thaiv kiag ua txeem tsis dhau li. Lawv txoj kev mob siab mas haj yam kub tshaj tuaj,[4] lawv tau vij Vajtswv ua tsheej pab, es kom Nws tsis txhob nti tau ib nti hlo li. Nyob rau hauv lawv ob txhais tes, lawv tuav txhua yam riam phom, thiab ntsia rau Vajtswv mas cuag li ntsia ntsoov rau ib tug yeeb ncuab, lawv ob lub qhov muag mas muaj kev chim puv nkaus; lawv mas ib ce khaus kawg xav muab “Vajtswv dua puag saum tes mus ti ko taw.” Cas yuav xav tsis thoob li lau! Vim li cas tib neeg thiab Vajtswv ho cia li rais los ua yeeb ncuab yam sib kho tsis tau kom rov sib haum li? Puas yog yeej muaj kev chim siab nyob rau ntawm nruab nrab ntawm Vajtswv, tus uas ntxim hlub tshaj plaws, thiab tib neeg? Puas yog hais tias Vajtswv tej kev ua yeej tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg li? Lawv puas tsim kev phom sij rau tib neeg? Tib neeg ntsia Vajtswv qhov muag ci quv tsis ntsais li, ntshai rwg tsam Nws yuav txim dhau tib neeg txoj kev vij thaiv, rov qab mus rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb, thiab rov muab tib neeg cuam mus rau hauv lub chaw kaw neeg hauv qab tsev. Tib neeg mas ceev faj Vajtswv kawg, lawv nyob rau saum cov nqe lauj khuam khaub ncaws ziab, thiab da mus da los rau hauv av nyob rau ib qho deb tsawv, tuav rawv ib “rab phom tua tau ceev” taw ntsees rau Vajtswv nyob nruab nrab ntawm tib neeg. Nws zoo cuag li, yog Vajtswv lam ib nyuag nti me me xwb, ces tib neeg yuav muab txhua yam ntawm Nws so tawm pov tseg kiag—tag nrho Nws lub cev thiab tag nrho tej uas Nws hnav—tsis tseg ib yam dab tsi cia kiag li. Qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg ces tsis muaj yuav kho tau lawm. Vajtswv ces yog ib qho uas yeej nkag siab tsis tau hlo li rau tib neeg; tib neeg, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txhob txwm qi lawv ob lub qhov muag thiab laug sij hawm xwb, tsis kam saib qhov uas muaj Kuv ib qho hlo li, thiab tsis kam zam txim rau Kuv txoj kev txiav txim li. Yog li ntawd, thaum tib neeg xav tsis txog ntawd, Kuv thiaj li ntab ntsiag to mus lawm, thiab Kuv yuav tsis sib piv hais tias leej twg siab thiab leej twg qis nrog tib neeg ntxiv lawm. Tib neeg yog cov “tsiaj” uas nyob qis tshaj plaws ntawm txhua yam, thiab Kuv tsis xav quav ntsej txog lawv ntxiv lawm. Kuv twb tau muab tag nrho Kuv tej hmoov hlub tshem rov qab mus rau qhov chaw uas Kuv so yam thaj yeeb lug lawm; vim tib neeg tsis mloog lus hlo li, lawv ho yuav muaj laj thawj dab tsi los siv ib qho dab tsi ntawm Kuv tej hmoov hlub uas muaj nuj nqis heev ntawd? Kuv tsis kam yuav muab Kuv tej hmoov hlub nkim pov tseg rau cov tub rog uas ua yeeb ncuab rau Kuv. Kuv yuav muab Kuv cov txiv hmab txiv ntoo uas muaj nuj nqis heev rau cov neeg ua liaj ua teb ntawm Kana-as uas kub siab lug, thiab txais tos Kuv qhov kev rov los yam tiag tiag. Kuv tsuas xav kom lub ntuj nyob ntev mus tag ib txhiab ib txhis, thiab, tshaj qhov ntawd, kom tib neeg tsis txhob txawj laus, kom lub ntuj thiab tib neeg tau so mus ib txhiab ib txhis, thiab kom cov ntoo “thuv loj thiab thuv me” uas ntsuab xiab thawm niaj thawm xyoo ntawd nrog Vajtswv mus ib txhis, thiab nrog lub ntuj ua ke mus ib txhis rau qhov kev nkag ua ke mus rau tiam uas zoo tshaj plaws ntawd.

Kuv tau siv ntau hnub thiab ntau hmo nrog tib neeg, Kuv tau nyob rau hauv lub ntiaj teb ua ke nrog tib neeg, thiab Kuv yeej tsis tau ua ib yam kev cheem tsum dab tsi ntxiv rau tib neeg li; Kuv tsuas coj tib neeg kev mus tau tom ntej xwb, Kuv yeej tsis ua dab tsi li tsuas yog coj lawv kev nkaus xwb, thiab, vim yog ua rau noob neej txoj hmoo, Kuv mas rau siab ntso ua tes hauj lwm rau tej kev npaj xwb. Leej twg thiaj li to taub tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej txoj kev xav? Leej twg tau hla mus los ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb? Kuv tsis xav siv tib neeg lub “hnub nyoog laus” nrog lawv ntxiv lawm, vim tib neeg mas coj li neeg yaj sab dhau heev lawm, lawv tsis to taub dab tsi li; tib qho lawv paub ces yog sib huas noj tej zaub mov uas Kuv muab rau xwb, faj zuj zas tawm ntawm sawv daws, yeej ib txwm tsis xav txog lwm tus hlo li. Noob neej mas qia dub dhau heev lawm, kev quaj qw, kev tu siab, thiab kev phom sij ntawm tib neeg mas loj dhau heev lawm, thiab yog li ntawd Kuv tsis xav faib tej txiv hmab txiv ntoo uas muaj nuj nqis ntawm cov kov yeej uas muab tau nyob rau tiam kawg. Cia tib neeg xyiv fab rau tej koob hmoov nplua mias uas lawv tus kheej tau tsim ntawd, vim tib neeg tsis txais tos Kuv—vim li cas Kuv thiaj yuav yuam noob neej kom ua txuj luag nyav mas? Txhua txhua lub ces kaum ntawm lub ntiaj teb yeej tsis muaj ib qho uas sov li, tsis muaj ib txog lw ntawm lub caij nplooj ntoos hlav nyob rau thoob plaws lub ntiaj teb tej toj roob hauv pes li, vim, zoo li ib tug tsiaj nruab deg, tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev sov me me hlo li, lawv zoo li ib lub cev tuag, thiab txawm yog kiag cov ntshav uas khiav ntswv zws thoob plaws lawv tej leeg los yeej zoo li tej dej khov uas txias tshee ti nkaus nruab siab. Qhov sov nyob qhov twg? Tib neeg muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yam tsis muaj laj thawj, thiab tom qab ntawd lawv yeej tsis muaj qhov kev xav me me hais tias tsam lam ua txhaum li lawm. Yeej tsis muaj ib tug uas yuav tu siab li, thiab cov nom tswv siab phem no tseem tab tom npaj yuav “txhom kom tau ciaj ciaj”[5] tus Neeg Leej Tub ib zaug ntxiv thiab muab Nws coj los rau ntawm ib qho chaw tua phom, los muab txoj kev ntxub ntxaug hauv lawv lub siab xaus kiag. Ho muaj txiaj ntsim dab tsi rau qhov uas Kuv nyob rau daim av phom sij no? Yog Kuv nyob, ces tib qho uas Kuv yuav coj tau los rau tib neeg ces yog kev tsis sib haum xeeb thiab kev siv dag siv zog ua phem xwb, thiab teeb meem tsis muaj chaw xaus, vim Kuv yeej ib txwm tsis tau coj kev thaj yeeb los rau tib neeg li, tsuas yog tsov rog nkaus xwb. Tiam kawg ntawm noob neej mas yuav tsum muaj tsov rog puv nkaus, thiab txoj hau kev kawg rau tib neeg yuav tsum raug ntsaig tawm nyob rau hauv tej kev siv dag siv zog ua phem thiab kev tsis sib haum xeeb. Kuv tsis kam yuav faib tej “kev zoo siab” ntawm tsov rog li, Kuv yuav tsis nrog tej kev nqaij ntuag ntshav nrog thiab kev fij theej txhoj ntawm tib neeg ua ke li, vim tib neeg qhov kev tsis lees txais tau muab Kuv thawb rau “txoj kev tag kev cia siab” lawm, thiab Kuv tsis muaj lub siab yuav ntsia taus tib neeg tej tsov rog—cia tib neeg sib ntaus sib tua kom txaus lawv lub siab tso. Kuv xav so, Kuv xav pw tsaug zog; cia cov niag dab nrog noob neej ua ke rau lawv tiam kawg! Leej twg thiaj paub Kuv txoj kev xav? Vim yog tib neeg tsis txais tos Kuv, thiab lawv ib txwm tsis tos Kuv, Kuv tsuas hais tau lus sib ncaim rau lawv xwb, thiab Kuv muab noob neej txoj hau kev kawg cob rau lawv, Kuv tso tag nrho Kuv tej kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg, tseb Kuv txoj sia rau tib neeg, cog cov noob ntawm Kuv txoj sia rau daim teb ntawm tib neeg lub siab, tseg tej yam kom lawv nco ntsoov mus ib txhis rau lawv, tseg tag nrho Kuv txoj kev hlub rau noob neej, thiab muab tag nrho tej uas tib neeg saib muaj nuj nqis hauv Kuv rau tib neeg, ua qhov khoom poob ntawm txoj kev hlub uas peb ib tug ntshaw rau ib tug. Kuv xav kom peb sib hlub mus ib txhis, kom peb qhov nag hmo yog ib qho zoo uas peb ib tug muab rau ib tug, vim Kuv twb tau muab tag nrho Kuv pub rau noob neej lawm—tib neeg tseem muaj dab tsi yuav yws txog thiab? Kuv twb tau tso tag nrho ntawm Kuv txoj sia rau tib neeg lawm, thiab tsis hais ib lo lus li, Kuv tau ua hauj lwm hnyav los laij daim av ntawm txoj kev hlub uas zoo nkauj heev norau noob neej lawm; Kuv yeej tsis tau taij ib yam dab tsi kom sib npaug zos li ntawd los ntawm tib neeg li, thiab yeej tsis tau ua dab tsi li tab sis tsuas nyoo zwm kiag rau tej kev npaj ntawm tib neeg thiab tsim ib qho tag kis uas zoo nkauj tshaj rau noob neej xwb.

Txawm Vajtswv tes hauj lwm yeej nplua nuj thiab muaj nplua mias, los tib neeg qhov kev to taub yeej zoo tsis txaus. Nyob rau ntawm qhov “caj meem” ntawm tib neeg thiab Vajtswv, yuav luag tag nrho qhov ntawd ces yog Vajtswv tes hauj lwm; hos hais txog qhov ua seb tib neeg tau tob taub ntau npaum li cas, ces lawv yeej yuav luag tsis muaj dab tsi los qhia kom pom li. Tib neeg, cov uas txom nyem heev thiab dig muag, haj tseem ntsuas lawv lub zog nrog tus Vajtswv niaj hnub no nrog “tej riam phom txheej thaum ub” nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Cov niag “liab txheej thaum ub” no mas yuav luag mus kev tsis tau yam sawv ntseg ntsos, thiab lawv yeej tsis paub txaj muag rau lawv tej cev “liab qab” ntawd li. Dab tsi ho ua rau lawv zoo tsim nyog los soj ntsuas Vajtswv tes hauj lwm? Ob lub qhov muag ntawm coob tus ntawm cov niag liab plaub txhais tes taw no mas muaj kev npau taws puv nkaus, lawv muab lawv tus kheej coj los tso tawm tsam nrog Vajtswv uas yog tuav rawv tej niag riam phom pob zeb ntawm lawv ob txhais tes, sim pib ib qho kev sib tw ntawm cov zoo nkaus li cov neeg liab uas ntiaj teb tsis tau pom dua li, los npaj muaj ib qho kev sib tw ntawm tiam kawg ntawm cov niag neeg liab thiab Vajtswv uas yuav nrov npe mus thoob plaws daim av. Coob tus ntawm cov niag neeg liab thaum ub uas khoov pob tsawv no, tshaj qhov ntawd, mas muaj kev txaus siab puv npo rau tej lawv muaj. Cov plaub hau uas npog lawv lub ntsej muag sib khi tag, muaj lub siab xav tua neeg puv nkaus, thiab lawv tsa lawv sab ceg ntawm xub ntiag. Lawv tseem tsis tau hloov cev txaus los ua cov tib neeg rau tiam vam meej no, yog li ntawd muaj qee zaus mas lawv mus kev sawv ntsug, thiab muaj qee zaus mas lawv nkag xwb, tej tsham hws vov lawv lub hau pliaj zoo li ib co lwg dej nyob sib sib ti—lawv lub siab maj nroos mas yeej pom tseeb tseeb. Saib cov niag neeg liab qub qub txheej thaum ub, cov nrog lawv, sawv plaub txhais tes taw, lawv plaub txhais tes taw mas loj loj thiab qeeb qeeb, yuav luag thaiv tsis tau qws thiab tsis muaj ib lub zog yuav ntaus rov qab li, lawv twb yuav luag txheem tsis taus lawv tus kheej. Tib ntsais muag xwb—ua ntej yuav muaj sij hawm los saib seb muaj dab tsi tshwm sim—tus “keeb txuj” nyob hauv lub sam thiaj sib ntaus vau nrov poog rau hauv av, tes taw tsa nqug rau saum ntuj. Tej tes taw ntawd, muab tso yuam kev tag rau hauv av los tau npaum no xyoo, ces tos nco xwb muab ntxeev tiaj hlo li ntawd, thiab cov neeg liab ntawd tsis xav yuav tawm tsam ntxiv lawm. Txij li no mus lawm yav tom ntej, cov niag neeg liab txheej puag thaum ub ntawd raug tso tawm plaws hauv lub ntiaj teb no mus lawm—nws yog ib qho “tu siab kawg nkaus.” Tus neeg liab txheej thaum ub no ces los xaus kiag li no xwb. Vim li cas nws yuav maj tawm mus ntawm tib neeg lub ntiaj teb uas zoo nkauj kawg nkaus no mus sai ua luaj? Vim li cas nws ho tsis tham qhia txog kauj ruam tom ntej ntawm lub tswv yim ntawd nrog tus phooj ywg uas nrog nws ua ke ntawd tso? Cas yuav txaus hlub ua luaj rau qhov ua nws ncaim lub ntiaj teb mus yam tsis tau qhia qhov lus zais ntawm kev ntsuas ib tug neeg lub zog los tawm tsam Vajtswv li! Cas yuav yog ib qho kev tsis txawj xav kiag li rau ib niag neeg liab laus zoo li ntawd cia li tuag yam tsis tau ntxhi ib los li, ncaim mus yam tsis qhia tej “kab lig kev cai thiab tej kev rag txuj txheej thaum ub” rau nws tej xeeb leej xeeb ntxwv. Tsis muaj sij hawm rau nws los hu cov nyob ze ntawm nws tuaj rau ntawm nws ib sab es qhia lawv txog nws txoj kev hlub, nws tsis faj lus cia rau saum ib daim txiag zeb, nws tsis pom lub ntuj ceeb tsheej, thiab tsis tau hais dab tsi txog nws tej kev txom nyem loj uas tham tsis tau qhia leej twg li. Thaum uas nws ua pa zaum kawg, nws tsis tau hu nws tej xeeb leej xeeb ntxwv los rau ntawm nws ib sab thiab qhia lawv hais tias “tsis txhob nce mus rau saum sam thiaj mus thab sib ntaus nrog Vajtswv” ua ntej uas yuav qi nws ob lub qhov muag, plaub txhais tes taw uas tawv txhav qhi ntawd ces yeej tsa nqug mus ib txhis zoo li tej ceg ntoo uas tsa nqug rau saum ntuj. Nws zoo li nws tuag chim siab kawg nkaus…. Tam sim ntawd kiag, ib nthw suab luag nrhov tshwm plaws sab hauv qab lub sam thiaj tuaj; ib tug ntawm cov niag neeg liab khoov pob ntawd nyob ntawm nws ib sab; tuav rawv ib tug “tog qws pob zeb” uas siv tua kauv los sis lwm yam tsiaj qus uas nce qib mus siab dua cov niag neeg liab laus ntawd, nws dhia kiag los rau saum lub sam thiaj sib ntaus, chim kawg kiag, muaj ib qho phiaj xwm uas twb ua zoo xav lawm nyob rau hauv nws lub siab.[6] Nws zoo nkaus li nws twb tau ua tej yam uas txaus qhuas kawg lawm. Qhov siv “lub zog” ntawm nws tus qws pob zeb luv luv ces nws ua tiag sawv ntseg ntseg tau “peb feeb.” Cas “lub zog nchav” ntawm txhais “ceg” thib peb no! Nws txheem tau tus neeg liab khoov pob uas loj loj, ntog puj poog thiab ruam ruam ntawd tau peb feeb—tos tus niag neeg liab uas raug ntaus raug tua yooj yim[7] no ho khav txiv diam os. Tseeb tiag lau, lub pob zeb puag thaum ub mas ua kom pom “ua kom tau raws li lub koob lub npe”: Muaj ib tug ko riam, hniav riam, thiab hau riam, tib qho tsis zoo ces tsuas yog tsis muaj qhov ci ci rau tus hniav riam xwb—cas yuav ntxim tu siab ua luaj. Rov qab saib dua tus “me nyuam keeb txuj” ntawm yav ntuj thaum ub, sawv saum lub sam thiaj sib ntaus ua lub qhov muag qauj les saib cov sab yam saib tsis taus lawv kiag li, cuag nkaus li lawv yog cov muaj peev xwm qis dua yam ua tsis taus txiv kiag li, thiab nws mas yog tus keeb txuj uas siab tawv tshaj plaws. Nyob rau hauv nws lub siab, nws ntxub cov nyob ua ntej ntawm lub sam thiaj ntawd yam ntsiag to tsis qhia leej twg li. “Lub teb chaws muaj teeb meem thiab peb txhua tus muaj feem xyuam ris qhov teeb meem no, vim li cas koj ho khiav nkaum ntsiag to? Puas yog hais tias nej pom lub teb chaws ntsib kev phom sij puas ntsoog, tab sis tsis kam nkag mus sib ntaus sib tua kom nqaij ntuag ntshav nrog? Lub teb chaws twb nyob rau qhov uas yuav luag ntsib kev phom sij puas ntsoog—vim li cas nej ho tsis yog cov xub txhawj xeeb txog, thiab yog cov kawg uas muaj kev xyiv fab rau lawv tus kheej? Nej ho yuav nyob ntsia ntsoov cia lub teb chaws poob thiab nws cov neeg poob mus rau kev lwj tsw? Nej yeej txaus siab ris qhov kev poob ntsej muag ntawm qhov lub teb chaws raug tua swb lod? Cas yuav yog ib pab niag siv-tsis-tau dab tsi kiag li lau!” Thaum nws xav li no, cia li muaj kev sib ntaus vig voog ntawm ntug sam thiaj thiab nws ob lub qhov muag haj yam chim heev tuaj, cuag li nws twb yuav cig[8] nplaim taws tuaj. Nws xav kom Vajtswv swb ua ntej qhov kev sib ntaus, xav muab Vajtswv tua dhau heev lawm kom cov neeg zoo siab. Nws twb tsis paub kiag hais tias, txawm nws tej cuab yeej pob zeb yuav tsim nyog nrov npe, los nws yeej ua phem tsis tau rau Vajtswv li. Ua ntej uas nws yuav muaj lub sij hawm los tiv thaiv nws tus kheej, ua ntej nws muaj sij hawm los pw thiab sawv tsees rov los, nws qoj mus qoj los, qhov tsos pom kev ploj kiag ntawm nws ob sab qhov muag mus lawm. Nws vau nrov voog rov mus rau nws tus qub poj koob yawm txwv thiab tsis rov qab sawv los dua li lawm; tuav tus neeg liab txheej puag thaum ub ntawd khov khov, nws tsis quaj ntxiv lawm, thiab lees paub nws qhov peev xwm tsawg dua ntawd, tsis muaj ib qho kev xav tawm tsam ntxiv lawm. Ob niag neeg liab ruam qauj ntawd tuag saum lub sam thiaj sib ntaus. Cas yuav muaj hmoo ua luaj hais tias noob neej tej poj koob yawm txwv, cov uas dim nyob los txog niaj hnub no, tuag nyob rau hauv txoj kev ruam nyob rau hnub uas lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees tshwm tuaj! Cas yuav yog ib qho ruam ua luaj uas lawv cia ib qho koob hmoov loj kawg nkaus hla dhau plaws lawv mus—ces, nyob rau hnub ntawm lawv tej koob hmoov, cov neeg liab uas tau tos los tau txhiab txhiab xyoo tau coj tej koob hmoov ntawd mus rau Tub Tuag Teb mus “siv yam xyiv fab hlo” nrog niag vaj ntxwv ntawm cov niag dab! Vim li cas ho tsis khaws tej koob hmoov no nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm cov ciaj coj los siv yam xyiv fab hlo nrog lawv tej tub thiab tej ntxhais? Lawv ces tsuas nrhiav teeb meem xwb! Cas yuav yog ib qho nkim pov tseg xwb uas, vim yog ib qho nyuag meej mom, koob npe, thiab kev siab hlo me me xwb, lawv yuav raug hmoov phem ntawm qhov raug tua, maub vig voog yuav ua thawj tug mus qhib lub rooj vag ntawm ntuj tawg thiab rais mus ua nws cov tub. Ib tug nqi zoo li ntawd mas tsis tsim nyog kiag li. Cas yuav ntxim hlub ua luaj cov niag poj koob yawm txwv laus, cov uas “muaj lub siab hlub lub teb chaws puv npo,” cas yuav “coj nruj rau lawv tus kheej tab sis uv thiab zam rau lwm tus kawg kiag,” muab lawv tus kheej kaw kiag rau hauv ntuj tawg, thiab muab cov niag peev xwm qis dua uas ua tsis taus txiv cia rau sab nraud. Thaum twg es thiaj yuav nrhiav tau “cov sawv cev cov neeg” li no? Vim ua rau “txoj kev nyab xeeb ntawm lawv tej me tub me nyuam” thiab “lub neej thaj yeeb lug rau cov neeg yav pem suab,” ces lawv thiaj li tsis pub Vajtswv los cuam tshuam, thiab ces lawv thiaj tsis quav ntsej txog lawv tus kheej txoj sia kiag li. Tsis muaj dab tsi txwv txiav li, ces lawv muab lawv tus kheej cob fim kiag rau “lub hom phiaj ntawm lub teb chaws,” nkag kiag mus rau Tub Tuag Teb yam tsis hais ib lo lus li. Yuav nrhiav tau qhov kev hlub lub teb chaws li no qhov twg thiab? Sib ntaus sib tua nrog Vajtswv, lawv yeej tsis ntshai kev tuag kiag li, los sis tsis ntshai nqaij ntuag ntshav nrog li, lawv haj yam tsis txhawj txog tag kis li. Lawv tsuas ncaj qha rau tom tshav rog xwb. Cas yuav txaus hlub ua luaj hais tias tib qho uas lawv tau rau lawv qhov “kev muaj lub siab muab tus kheej cob fim” ntawd ces yog kev khuv xim mus ib txhis thiab rau tej nplaim taws uas kub tsis paub tuag hauv ntuj tawg muab hlawv mus ib txhis xwb!

Cas yuav ua rau xav paub xav pom ua luaj li! Vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv pheej raug tsis lees txais thiab raug cem tag mus li los ntawm tib neeg xwb? Vim li cas tib neeg pheej tsis muaj ib qho kev to taub txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg li? Puas yog hais tias Vajtswv tau los rau lub sij hawm tsis yog lawm? Puas yog hais tias Vajtswv tau los rau qhov chaw tsis yog lawm? Puas yog hais tias muaj qhov no vim yog Vajtswv tau ua li ib leeg xwb, tsis muaj tib neeg “qhov kev kos npe pom zoo”? Puas yog hais tias vim Vajtswv txiav txim siab Nws tus kheej yam tsis tau txais tib neeg qhov kev tso cai? Qhov tseeb hais tias Vajtswv yeej xub hais qhia ua ntej lawm. Vajtswv tsis ua dab tsi yuam kev rau qhov rais los muaj cev nqaij daim tawv—ua Nws puas tseem yuav tau thov tib neeg txoj kev pom zoo thiab? Tshaj qhov ntawd, Vajtswv twb qhia kom tib neeg nco qab ntev heev los lawm, tej zaum tib neeg tsis nco qab lawm. Tsis yog tim lawv thiab, vim tib neeg twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag ntev los lawm ces ua rau lawv tsis to taub hais tias muaj dab tsi tshwm sim nyob rau hauv lub qab ntuj no li, muab hais ces yeej tsis paub dab tsi txog tej uas tshwm sim ntawm sab yeeb ceeb li thiab! Cas yuav khuv xim ua luaj hais tias tib neeg tej poj koob yawm txwv, cov neeg liab, tuag saum lub sam thiaj sib ntaus, tab sis qhov no kuj tsis yog ib qho txaus ceeb thiab: Ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yeej tsis tau muaj kev sib haum li, thiab yuav ua cas tej neeg liab, uas lub siab yog tsim los ntawm pob zeb, thiaj nkag siab hais tias Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua thiab? Tu siab kawg uas ib tug “neeg laus” zoo li tus no uas nyob rau nws “xyoo thib rau caum lawm” ho tuag kiag rau hnub ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim. Qhov no tsis yog ib qho uas xav tsis tawm li uas nws cia lub ntiaj teb nyob yam tsis tau txais koob hmoov rau thaum muaj ib qho koob hmoov loj kawg kiag li qhov ntawd tshwm sim? Vajtswv qhov kev yug los neeg ntawd tau xa tej xob laim poob deeg daws mus thoob plaws txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw, nws tau muab qib duas ntawm tej pawg coj kev ntseeg uas xub pib ntawd “do ua nws ntxhov quav niab,” thiab tau ua rau cov uas ntshaw txoj kev tshwm sim ntawm Vajtswv ntawd lub siab tshee na. Leej twg thiaj tsis nyiam mas? Leej twg thiaj tsis ntshaw pom Vajtswv mas? Vajtswv twb tau los nrog tib neeg ua ke kiag tau ntau xyoo lawm, tab sis tib neeg yeej tsis paub li. Hnub no, Vajtswv Tus Kheej kiag twb tau tshwm sim lawm, thiab muab Nws lub koob meej qhia rau cov neeg coob coob pom lawm—ua cas qhov no thiaj li coj tsis tau kev zoo siab los rau tib neeg lub siab mas? Vajtswv twb tau koom tej kev xyiv fab thiab kev tu siab nrog tib neeg ib zaug lawm, thiab hnub no Nws tau rov los sib sau ua ke nrog tib neeg dua, thiab los sib qhia txog tej dab neeg ntawm lub sij hawm uas dhau mus lawm ntawd nrog lawv. Tom qab Nws tawm hauv Yudias mus lawm, tib neeg nrhiav tsis pom ib txoj lw ntawm Nws li lawm. Lawv ntshaw kom rov ntsib Vajtswv dua ib zaug ntxiv, tsis paub hais tias hnub no lawv twb rov ntsib Nws dua lawm thiab twb tau rov sib sau ua ke nrog Nws lawm. Ua cas tej no thiaj yuav tsis rov do txog tej kev xav nag hmo mas? Ob txhiab xyoo dhau los lawm rau hnub no, Ximoos Npayauna, tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov neeg Yudais, tau pom Yexus uas yog tus Cawm Seej, noj mov saum tib lub rooj nrog Nws, thiab tom qab raws Nws tau ntau lub xyoo muaj ib qho kev hlub tob tshaj rau Nws: Nws hlub Nws tawm hauv nws nruab lub siab tuaj; nws hlub tus Tswv Yexus tob kawg kiag. Cov neeg Yudais tsis paub dab tsi txog qhov uas tus me nyuam mos liab plaub hau daj no, yug los rau hauv lub dab nyug txias to xwb, yog thawj daim duab ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg. Lawv sawv daws xav hais tias Nws zoo ib yam nkaus li lawv xwb, tsis muaj leej twg yuav xav hais tias Nws txawv ib qho li—ua cas tib neeg ho paub tus Yexus uas dog dig thiab zoo li sawv daws no? Cov neeg Yudais xav hais tias Nws yog ib tug me tub Yudais rau lub sij hawm ntawd xwb. Tsis muaj leej twg yuav saib Nws zoo li ib tug Vajtswv uas ntxim hlub li, thiab tib neeg tsis ua dab tsi li tsuas yog lam tau lam taij ub taij no ntawm Nws li tej neeg dig muag xwb, thov kom Nws muab kev muaj txiag nplua nuj thiab hmoov hlub ntau ntau, thiab kev thaj yeeb, thiab kev xyiv fab rau lawv xwb. Lawv tsuas paub hais tias, zoo li ib tug neeg nplua nuj, Nws muaj txhua yam uas ib tug neeg twg ntshaw. Tab sis tib neeg yeej tsis tau saib Nws ua ib tug uas lawv hlub; cov tib neeg lub sij hawm ntawd tsis hlub Nws, thiab tsuas tsis txaus siab tig tawm tsam Nws nkaus xwb, thiab taij ub taij no yam tsis muaj laj thawj dab tsi ntawm Nws nkaus xwb. Nws yeej tsis tawv tsis nyom li, tab sis muab hmoov hlub pub rau tib neeg tag mus li, txawm hais tias tib neeg tsis paub Nws los xij. Nws tsis ua dab tsi li tab sis tsuas muab kev sov siab, kev hlub, thiab kev hlub tshua ntsiag to rau tib neeg xwb, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muab ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua rau tib neeg, coj tib neeg tawm ntawm tej voj hlua khi ntawm tej kev cai. Tib neeg tsis hlub Nws, lawv tsuas ntshaw txog Nws xwb thiab lees paub Nws qhov peev xwm uas txawj tshaj plaws ntawd xwb. Cov niag noob neej dig muag ntawd yuav ua cas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej uas ntxim hlub heev ntawd raug kev poob ntsej muag loj npaum li cas thaum Nws los rau hauv noob neej? Tsis muaj leej twg xav txog Nws tej kev nyuaj siab, tsis muaj leej twg paub txog Nws txoj kev hlub rau leej Txiv Vajtswv, thiab tsis muaj leej twg yuav paub txog Nws txoj kev kho siab; txawm hais tias Maivliag yog Nws niam yug, los nws yuav ua cas paub txog tej kev xav hauv nruab siab ntawm tus Tswv Yexus uas muaj kev hlub tshua ntawd? Leej twg thiaj paub txog tej kev txom nyem uas hais tsis tau tawm uas Neeg Leej Tub raug ntawd? Tom qab uas thov ub thov no ntawm Nws tag lawm, ces cov neeg lub sij hawm ntawd muab Nws pov txias to rau qhov kawg hauv lawv lub siab thiab muab Nws cuam sis pov rau sab nraud lawm xwb. Yog li ntawd Nws thiaj li taug kev mus los, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoos dhau ib xyoos, nyob tsis muaj chaw los tau ntau xyoo los txog ntua thaum Nws tau nyob los tau peb-caug-peb xyoos uas nyuab kawg nkaus, tej xyoo mas ntev kawg hos tej xyoo mas zoo li luv kawg. Thaum tib neeg xav tau Nws, lawv caw Nws nkag mus rau hauv lawv tej tsev yam ua ntsej muag luag ntxhi, npaj yuav taij ub taij no ntawm Nws—thiab tom qab Nws tau muab Nws tej kev pab rau lawv tag lawm, ces lawv muab Nws thawb ntiag tawm ntawm qhov rooj mus lawm xwb. Tib neeg noj tej uas muab los ntawm Nws lub qhov ncauj los, lawv haus Nws tej ntshav, lawv xyiv fab hlo siv tej hmoov hlub Nws muab pub rau lawv, tab sis lawv tseem tawm tsam Nws thiab, vim lawv tsis tau paub li hais tias leej twg yog tus tau muab lawv txoj sia rau lawv. Thaum kawg, lawv muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis Nws yeej tseem tsis qw ib suab hlo li. Txawm yog niaj hnub no kiag, los Nws yeej tseem nyob ntsiag to xwb. Tib neeg noj Nws lub cev nqaij daim tawv, lawv haus Nws cov ntshav, lawv noj tej zaub mov Nws ua rau lawv, thiab lawv taug txoj kev uas Nws tho rau lawv, tab sis lawv tseem npaj siab yuav tsis lees Nws; lawv tseem saib tus Vajtswv uas tau muab txoj sia rau lawv li tus yeeb ncuab, thiab tseem saib cov uas yog qhev li lawv Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nyob rau qhov no, tsis yog lawv txhob txwm tawm tsam Nws lod? Yexus los tuag rau saum tus ntoo khaub lig tau li cas? Nej puas paub? Tsis yog Nws raug Yudas, tus uas nyob ze Nws tshaj plaws thiab tau noj Nws, haus Nws, thiab xyiv fab hlo rau Nws ntawd ntxeev siab rau lod? Tsis yog Yudas ntxeev siab rau Yexus vim Nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug kws qhia uas tsis tseem ceeb dab tsi, tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb lod? Yog tib neeg tau pom tiag tiag hais tias Yexus yog ib tug tsis dog dig kiag li, thiab Tus uas yog ntuj ceeb tsheej li, ces lawv ho yuav ua cas muab Nws ntsia ciaj ciaj rau saum tus ntoo khaub lig tau nees nkaum plaub teev, txog ntua thaum uas Nws tsis tshuav ib txog pa nyob hauv Nws lub cev li lawm? Leej twg thiaj muaj peev xwm paub tau Vajtswv? Tib neeg tsis ua dab tsi li tsuas yog xyiv fab hlo siv Vajtswv rau lawv tej kev siab hlob yam tsis paub txaus yees li xwb, tab sis lawv yeej tsis paub Nws hlo li. Lawv tau txais ib nti ces lawv yuav kiag ib mais, thiab lawv muab “Yexus” ua kom mloog lus tag nrho rau lawv tej kev taij ub taij no, rau lawv tej lus txib. Leej twg ho ua tau kom pom ib yam dab tsi ntawm txoj kev hlub tshua rau tus Neeg Leej Tub no, tus uas tsis muaj chaw qhau Nws lub tob hau no mas? Leej twg yuav xav txog kev koom dag zog nrog Nws los ua kom tiav hlo Leej Txiv Vajtswv txoj kev txib mas? Leej twg tau cia ib qho kev xav rau Nws mas? Leej twg tau ua twb zoo xav txog Nws tej kev txom nyem li mas? Tsis muaj ib qho kev hlub me me hlo li, tib neeg muab Nws chua mus mus los los; tib neeg tsis paub hais tias lawv qhov kev kaj thiab txoj sia los qhov twg los thiab tsis ua dab tsi li tsuas yog nyiag kev npaj ntsiag to seb yuav rov muab tus “Yexus” ntawm ob txhiab xyoo dhau los, tus uas tau ntsib tau pom kev mob kev ntsaj hauv tib neeg ntawd rov qab tsia rau saum tus ntoo khaub lig dua. “Yexus” puas txhawb txoj kev ntxub zoo li ntawd mas? Tag nrho tej Nws ua ntev ntev los lawm puas tau raug nov qab li mas? Qhov kev ntxub uas sib txuas zaws los tau txhiab txhiab xyoo lawm ces thaum kawg yuav raug tua tawm lawm tom ntej. Nej, cov niag neeg Yudais! Thaum twg “Yexus” ho tau ua yeeb ncuab rau nej lawm, es nej ho yuav ntxub Nws tag npaum li no? Nws tau ua ntau heev, thiab tau hais lus ntau heev lawm—tsis muaj ib yam ntawd li uas muaj txiaj ntsig rau nej li lod? Nws tau muab Nws txoj sia rau nej kiag yam tsis thov ib yam dab tsi rov qab li, Nws tau muab Nws qhov tag nrho rau nej—nej yeej tseem xav muab Nws noj ciaj ciaj kiag thiab lod? Nws tau muab tag nrho txhua yam ntawm Nws rau nej yam tsis zais ib yam twg tseg li, yam tsis tau muaj kev xyiv fab rau ib qho yeeb koob dab tsi hauv ntiaj teb, ib qho kev sov siab nrog tib neeg, ib qho kev hlub nrog tib neeg, los sis tag nrho tej koob hmoov nrog tib neeg li. Tib neeg mas ua siab phem rau Nws heev, Nws yeej tsis tau siv ib qho twg ntawm tej kev nplua nuj hauv ntiaj teb li, Nws yeej muab tag nrho Nws lub siab uas dawb paug, muaj kev mob siab rau lwm tus ntawd cob kiag rau tib neeg, Nws tau muab Nws qhov tag nrho cob kiag rau noob neej—thiab leej twg tau muab kev sov siab rau Nws lawm? Leej twg tau muab kev kaj siab rau Nws lawm? Tib neeg tau sau zog tej kev nias kev tsuam coj los tso plhuav rau saum Nws, lawv tau muab tag nrho tej kev hmoov phem rau Nws, lawv tau muab tej kev ntsib kev pom uas phem tshaj plaws los pov rhees rau Nws, lawv liam tag nrho tej kev tsis ncaj ncees rau Nws, thiab Nws yeej cia li txais tag nrho xwb. Nws puas tau tsis txaus siab rau leej twg li? Nws puas tau hais kom leej twg them ib qho dab tsi me me li? Leej twg tau muaj me me kev tab ncuab rau Nws li? Ua neeg li sawv daws, nej leej twg tsis muaj ib qho kev nkauj kev nraug thaum me? Leej twg tsis muaj lub neej yav hluas ua lom zem xauv npo? Leej twg tsis muaj kev sov siab los ntawm tej neeg yus hlub? Leej twg tsis muaj tej kev hlub ntawm tej txheeb ze thiab tej phooj ywg? Leej twg tsis muaj kev hwm lwm tus? Leej twg tsis muaj ib tse neeg sov so? Leej twg tsis muaj kev kaj siab los ntawm lawv cov neeg ntseeg siab? Thiab ua Nws puas muaj ib yam ntawm tej no li mas? Leej twg tau muab ib qho kev sov siab me me rau Nws? Leej twg tau muab ib qho kev kaj siab me me rau Nws li mas? Leej twg tau qhia tib neeg ib qho kev coj ncaj ncees me me rau Nws li mas? Leej twg tau uv tau zam Nws? Leej twg tau nrog Nws thaum lub sij hawm muaj teeb meem? Leej twg tau tiv lub neej txom nyem nrog Nws? Tib neeg yeej ib txwm tsis txo lawv tej kev cheem tsum rau Nws li; lawv tsuas lam taij Nws tas zog li yam tsis muaj ib qho kev txawj xav li, cuag nkaus li, qhov uas tau los rau tib neeg lub ntiaj teb no, mas Nws yuav tsum ua tib neeg tus heev nyuj los sis tus nees, lawv tus neeg raug txim, thiab yuav tsum muab Nws txhua yam rau tib neeg; tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis zam txim rau Nws li, yuav tsis muaj hnub yuav ua yooj yim rau Nws li, yuav tsis muaj hnub hu Nws ua Vajtswv, thiab yuav tsis muaj hnub muab Nws tso rau lub chaw siab li. Tib neeg mas ua nyuab heev dhau heev lawm rau hauv lawv tus cwj pwm rau Vajtswv, cuag nkaus li lawv raug txib los tsim txom Vajtswv kom tuag kiag, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav txo lawv tej kev cheem tsum rau Vajtswv; tsis li ntawd ces tib neeg yuav tsis muaj hnub txo tej qauv quag ntawm lawv tej kev cheem tsum rau Vajtswv li. Cov tib neeg zoo li no es ua cas Vajtswv thiaj li tsis ntxub mas? Qhov no tsis yog qhov xwm txheej tu siab niaj hnub no lod? Tib neeg qhov kev txawj xav ces yeej tsis pom nyob qhov twg li lawm. Lawv hais tas zog li hais tias lawv yuav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab, tab sis lawv ho muab Vajtswv phais thiab tsim txom Nws kom tuag. Qhov no tsis yog qhov “daim ntawv qhia ua zaub mov uas muab zais cia” rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, uas yog cev puag saum lawv tej poj koob yawm txwv los lod? Yeej tsis muaj ib qho chaw uas yuav nrhiav tsis tau cov neeg “Yudais” li, thiab niaj hnub no lawv yeej tseem ua tes dej num qub, lawv tseem ua tib teg dej num tawm tsam Vajtswv, thiab tseem ntseeg hais tias lawv yeej muab Vajtswv tso rau chaw siab. Tib neeg ob lub qhov muag yuav ua cas paub tau Vajtswv mas? Tib neeg, cov uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ho yuav muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog los ntawm tus Ntsujplig los saib li Vajtswv tau li cas mas? Leej twg ntawm tib neeg thiaj li paub Nws mas? Qhov tseeb ntawm tib neeg nyob rau qhov twg? Qhov kev ncaj ncees tiag nyob rau qhov twg? Leej twg thiaj muaj cuab kav paub Vajtswv tus moj yam? Leej twg thiaj li sib tw tau nrog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej mas? Tos hais tias, thaum Nws tau los nrog tib neeg lawm, tsis muaj leej twg paub Vajtswv li, thiab Nws tau raug tsis lees txais. Tib neeg yuav ua cas zam tau cia muaj Vajtswv nyob mas? Lawv yuav ua cas pub txoj kev kaj muab txoj kev tsaus ntuj ntawm lub ntiaj teb thawb tawm mus mas? Tag nrho tej no tsis yog kev cob fim yam txaus hwm ntawm tib neeg lod? Qhov no tsis yog qhov kev to taub yam qhia siab dawb paug ntawm tib neeg lod? Thiab Vajtswv tes hauj lwm tsis yog nyob nruab nrag ntawm tib neeg qhov kev to taub lod? Kuv xav kom nej muab Vajtswv tes hauj lwm tso ua ke nrog tib neeg txoj kev to taub, thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo kom zoo rau ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tib neeg tsim nyog ua kom zoo tshaj plaws kom kawg kiag nej tej peev xwm. Nyob rau hauv txoj kev no, Vajtswv tes hauj lwm ces yuav los mus rau qhov kawg, nrog rau Nws qhov kev tau txais yeeb koob ua zaum kawg lawm!

Lus taw qhia:

1. “Tib neeg qhov ‘kev to taub’” ntawm no yog hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus. Tsis yog qhov uas hais txog tib neeg txoj kev to taub txog lub neej txoj sia—uas yog qhov zoo—nws hais txog lawv tus cwj pwm thiab tej kev ua rau sab tsis zoo. Nws yog qhov muab hais dav dav txog tag nrho tej kev ua ntawm tib neeg nyob rau hauv txoj kev tawm tsam Vajtswv.

2. “Raug mooj los ntawm tej kev ntshai uas xav hauv nruab siab” yog siv los thuam tib neeg lub neej yuam kev ntawm txoj kev ua neeg. Nws hais txog tus yam ntxwv phem ntawm noob neej lub neej, uas tib neeg ua neej nyob ua ke nrog tej niag dab.

3. “Zoo tshaj plaws” yog hais yam thuam neeg ntsuav.

4. “Txoj kev mob siab mas haj yam kub tshaj tuaj” yog hais thuam neeg ntsuav, thiab nws yog hais txog tib neeg tus yam ntxwv phem.

5. “Txhom kom tau ciaj ciaj” hais txog tib neeg tus cwj pwm siab phem thiab ntxim ntxub. Tib neeg ces yeej lim hiam thiab tsis muaj ib qho kev zam txim me me rau Vajtswv li, thiab taij ub taij no yam tsis muaj laj thawj li rau Nws.

6. “Ib qho phiaj xwm uas twb ua zoo xav lawm nyob rau hauv nws lub siab” yog hais thuam neeg ntsuav, thiab qhov no yog hais txog qhov uas tib neeg tsis paub lawv tus kheej thiab tsis paub txog lawv tus yeeb yam tiag. Qhov no yog ib kab lus hais phem.

7. “Raug ntaus raug tua yooj yim” yog hais thuam neeg ntsuav.

8. “Cig” hais txog tus yeeb yam phem ntawm cov neeg uas muaj kev npau taws heev thaum lawv swb rau Vajtswv lawm. Nws hais txog ncua deb ntawm lawv qhov kev tawm tsam Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)

Ntxiv Mus: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No