Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)

Tej kab lig kev cai thiab tej kev pom kev xav ntawm tej pab neeg uas tuav ruaj khov tau ua ib tug duab ntxoo ntis tib neeg lub siab lub ntsws uas dawb huv thiab zoo li me nyuam yaus ntawd los ntev lawm, thiab lawv tau ntaus tua tib neeg tus ntsuj yam lim hiam tsis muaj ib qho kev ua neeg me me hlo li, cuag nkaus li yeej tsis muaj kev xav los sis ib qho kev txawj xav txog tus kheej li. Tej kev uas cov dab no siv mas lim hiam tshaj plaws li, thiab nws zoo nkaus li “kev kawm” thiab “kev yug zaub yug mov” tau rais los ua txoj kev ib txwm siv uas dab tus vaj ntxwv siv los tua tib neeg. Siv nws qhov “kev qhuab qhia tob tob” ces nws yeej npog tag nrho nws tus ntsuj phem lawm, hnav tej tsoos tsho zoo li yaj kom tib neeg ntseeg siab thiab ces txeeb kiag lub cib fim thaum tib neeg pw tsaug zog los muab lawv nqos tag nrho. Noob neej ruam aw—yuav ua li cas lawv thiaj paub hais tias daim av uas lawv raug tu kom loj hlob rau ntawd yog daim av ntawm tus niag dab, hais tias cov uas tu lawv loj ces tiag tiag yog ib tug yeeb ncuab uas yuav ua kom lawv mob. Tab sis tib neeg tseem tsis tau tsim dheev los kiag li; thaum tsau npo rau lawv tej kev tshaib thiab kev nqhis lawm, lawv npaj yuav them lawv qhov “kev siab dawb siab zoo” ntawm lawv “niam thiab txiv” uas tu lawv loj. Ntawd yog kev coj ntawm tib neeg. Niaj hnub no, lawv tseem tsis tau paub hais tias tus vaj ntxwv uas tu lawv loj ntawd yog lawv tus yeeb ncuab. Lub ntiaj teb ces yeej sw zaws rau tej pob txha ntawm cov neeg tuag, niag dab mas yeej dhia vig voog yam zoo siab hlo rau ub rau no yam tsis tsum li, thiab rau siab ntso nqos tib neeg tej cev nqaij daim tawv nyob rau hauv “dab teb,” koom ib lub qhov ntxa nrog tib neeg tej pob txha thiab sim npaj yam muaj plhus ntxiag yuav noj tej niag seem thaum kawg ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv uas raug dua ntuag tag. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis paub li, thiab yeej ib txwm tsis saib rau niag dab ntawd li yog lawv tus yeeb ncuab, tab sis tseem tiam nws tag siab tag ntsws nrho li. Ib co neeg ruam li ntawd ces yeej tsis muaj cuab kav paub Vajtswv li. Puas yog ib qho yooj yim rau Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab los nrog lawv, ua tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm tib neeg? Ua cas tib neeg, cov uas twb tau poob mus rau hauv Tub Tuag Teb lawm, thiaj yuav muaj cuab kav ua kom tau zoo raws Vajtswv tej kev cheem tsum? Vajtswv tau tiv dhau ntau hmo uas pw tsis tsaug zog rau tes hauj lwm ntawm noob neej. Txij puag saum qhov siab los rau qhov qis uas tob tshaj plaws, Nws tau nqis los rau lub ntuj tawg ntawm cov ciaj uas tib neeg nyob los nyob kom tag Nws lub sij hawm nrog tib neeg, Nws yeej tsis tau yws ib los txog tej yam ntxhov quav niab ntawm tib neeg hlo li, thiab Nws yeej tsis tau cem tib neeg rau lawv tej kev tsis mloog lus li, tab sis tiv txoj kev poob ntsej muag loj tshaj plaws thaum Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Vajtswv yuav ua cas nyob rau hauv ntuj tawg mas? Nws yuav ua cas siv txoj sia nyob tau rau hauv ntuj tawg mas? Tab sis vim yog ua rau tag nrho noob neej nkaus xwb, es kom tag nrho noob neej thiaj li nrhiav tau chaw so kom sai zog, Nws tau tiv kev poob ntsej muag thiab raug kev tsis ncaj ncees los rau hauv ntiaj teb, thiab nkag kiag mus rau hauv “ntuj tawg” thiab “Tub Tuag Teb,” mus rau tsov qhov chaw pw, mus cawm tib neeg. Tib neeg tseem ho zoo txaus yuav los tawm tsam Vajtswv tau li cas thiab mas? Lawv muaj laj thawj dab tsi yuav los yws txog Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav tsa tob hau ntsia Vajtswv mas? Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau daim av qias neeg ntawm tej kev phem, thiab yeej tsis tau hais tawm txog Nws tej kev tsis txaus siab li, los sis yws txog tib neeg li, tab sis tsuas yog ua twj ywm txais tej kev puas ntsoog[1] thiab tej kev caij tsuj ntawm tib neeg xwb. Nws yeej tsis tau ntaus rov qab rau tib neeg tej kev taij yam tsis muaj laj thawj li, Nws yeej tsis tau taij tej yam dab tsi tshaj tshaj ntawm tib neeg li, thiab Nws yeej tsis tau taij dab tsi ntawm tib neeg yam tsis muaj laj thawj li; Nws tsuas ua tag nrho tej hauj lwm uas tib neeg cheem tsum yam tsis yws ib los hlo li: kev qhia, kev qhuab qhia kom to taub, kev qhuab qhia kom coj zoo, kev tsim kho tej lus kom zoo, kev qhia kom nco qab, kev ntuas, kev nplij siab, kev txiav txim, thiab kev nthuav tawm. Theem twg ntawm Nws tej kauj ruam uas tsis yog ua rau tib neeg? Txawm hais tias Nws tau tshem tawm tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab txoj hmoo ntawm tib neeg lawm, los theem twg uas Vajtswv ua es tsis yog ua rau tib neeg txoj hmoo? Theem twg uas tsis yog ua rau qhov txiaj ntsim ntawm tib neeg txoj kev dim nyob? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua los tso kom tib neeg dim ntawm txoj kev txom nyem thiab ntawm txoj kev raug caij tsuj los ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas dub npaum nkaus li yav hmo ntuj? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua rau tig neeg qhov txiaj ntsim? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab, ua zoo nkaus li lub siab ntawm ib leej niam uas muaj txoj kev hlub? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab uas kub lug? Vajtswv lub siab uas kub lug thiab tej kev cia siab yam muaj siab kawg nkaus ntawd ces raug them rov qab nrog tej siab txias zias, muaj siab tawv qhawv, tej qhov muag uas tsis kub tsis ntxhov, thiab nrog tej kev cem tag los cem ntxiv thiab kev saib tsis taus ntawm tib neeg; lawv raug them rov qab nrog rau tib neeg tej kev thuam, nrog lawv tej kev ntsuj ntiag ntawm taw thiab kev tsis lees txais, nrog lawv tej kev nkag siab yuam kev, thiab kev ntsaj kev yws, thiab kev sib nrug, thiab kev sib zam, thiab tsis muaj dab tsi li tsuas yog kev dag, kev cem kev ntaus thiab kev ntsim siab ntsim plawv xwb. Tej lus sov so los yeej raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias rau xwb. Vajtswv ces yeej ua tiag uv, nyo hau nyes, ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus.[2] Ntau lub hnub thiab hli, ntau zaus uas Nws tau ntsia cov hnub qub, ntau zaus uas Nws tau tawm mus thaum kaj ntug plaws thiab rov los thaum tsaus ntuj ntais, thiab nti thiab tig mus los, tiv kev txom nyem txhiab txhiab npaug loj tshaj qhov kev mob ntawm Nws txoj kev ncaim Nws Txiv, tiv tej kev ntaus thiab kev tsoo ntawm tib neeg, thiab tej kev saib xyuas thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Vajtswv txoj kev txo hwj chim thiab khiav nkaum tau raug them rov qab nrog tej kev xav phem[3] ntawm tib neeg, nrog rau txoj kev ntsia yam tsis ncaj ncees thiab txoj kev ua rau yam tsis ncaj ncees ntawm tib neeg, thiab txoj kev ntsiag to uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov uas tsis muaj neeg paub txog li, Nws qhov kev tswj tus kheej, thiab Nws qhov kev zam lwm tus ces raug them rov qab nrog tib neeg qhov kev ntsia yam ntshaw nyiaj tshaj plaws xwb; tib neeg sim muab Vajtswv tsuj kom tuag, yam tsis muaj kev hlub tshua, thiab sim muab Vajtswv tsuj ntiag mus rau hauv av. Tib neeg tus cwj pwm nyob rau qhov kev li no rau Vajtswv ces yog ib qho ntawm “txoj kev ntse uas tsis tshua muaj,” thiab Vajtswv, tus uas raug thab thiab saib tsis taus los ntawm tib neeg, raug tsuj pluav tag hauv qab xib taws ntawm caum txhiab tus neeg, thaum uas tib neeg tus kheej kiag sawv siab, cuag li lawv yuav yog tus vaj ntxwv ntawm lub roob, cuag li lawv xav tuav lub hwj chim loj tshaj plaws,[4] los tuaj tom sab ntaub thaiv hais lus los rau ib pab neeg mloog, los muab Vajtswv ua tus neeg taw qhia uas coj ncaj thiab yoog raws kev cai nyob tom qab ntawm qhov chaw ntawd, tus uas tsis pub ntaus rov qab los sis tsim teeb meem li. Vajtswv yuav tsum ua li qhov yeeb yaj duab ntawm Tus Vajntxwv Kawg, Nws yuav tsum ua ib tug moj zeej tis hlua,[5] tsis muaj ib qho kev ywj pheej li. Tib neeg tej kev ua mas qhia tsis tau kiag li, yog li ntawd nws ho zoo tsim nyog li cas los hais kom tau qhov no los sis qhov tod ntawm Vajtswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los muab tej lus qhia ntawd coj los hais qhia rau Vajtswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas yuav los hais kom Vajtswv cia li khuv xim lawv tej kev qaug zog ntawd? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev hlub tshua? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev siab loj siab dav ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev zam txim ib zaug tag ib zaug tuaj li thiab? Lawv qhov kev txawj xav dua twg lawm? Lawv ua rau Vajtswv tu siab ntev los lawm, lawv twb cia Vajtswv lub tsiab tawg ua tej dwb daim ntev los lawm. Vajtswv los rau hauv tib neeg yam muaj siab kawg thiab zoo siab hlo, cia siab nraim hais tias tib neeg yuav ua siab zoo rau Nws, txawm hais tias yuav yog ib qho kev sov siab me me xwb los xij. Tab sis Vajtswv lub siab mas yeej maj mam tos tib neeg nplij, tab sis qhov Nws tau txais ces tsuas yog tej ntaus kev tua thiab kev tsim txom zoo li lub npoj pob daus[6] uas pib me me ces tos nco twb loj loj lawm xwb. Tib neeg lub siab mas xav tau ntau heev, lawv tej kev ntsaw mas loj dhau heev lawm, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub yuav paub txaus yees li, lawv mas yeej ib txwm txawj dag thiab ruam qauj, lawv tsis muaj hnub yuav cia Vajtswv muaj ib qho kev ywj pheej los sis muaj cai hais lus li, thiab yeej tsis pub Vajtswv muaj ib qho kev xaiv li tsuas yog nyoo kiag rau txoj kev poob ntsej muag, thiab cia tib neeg haub ntxias Nws raws li qhov lawv nyiam nkaus xwb.

Txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog tam sim no, Vajtswv tau tiv kev mob kev ntsaj ntau kawg nkaus, thiab raug ntaus raug tua ntau zaus heev. Tab sis txawm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg tseem tsis tau txo lawv tej kev taij rau Vajtswv, lawv tseem tshuaj xyuas Vajtswv ti ti, lawv tseem tsis muaj kev zam rau Vajtswv li, thiab tsis ua dab tsi li tsuas yog muab lus sab laj rau Nws tas mus li xwb, thiab cem Nws, thiab qhuab qhia Nws, cuag nkaus li lawv mas ntshai rwg tsam Vajtswv lam taug txoj kev tsis yog, hais tias tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb mas siab phem thiab tsis muaj laj thawj li, los sis khiav tsim kev kub ntxov tag li, los sis tsam Nws yuav ua tsis tau dab tsi li. Tib neeg ib txwm muaj tus yam ntxwv li no rau Vajtswv. Yuav ua cas Vajtswv thiaj li tsis tu siab mas? Qhov los muaj cev nqaij daim tawv, Vajtswv twb tau tiv kev mob kev ntsaj thiab kev poob ntsej muag ntau dhau heev lawm; tseem yuav phem tshaj li cas ntxiv thiab, tom qab ntawd, yuav ua kom Vajtswv lees txais tib neeg tej kev qhuab qhia? Qhov uas Nws los txog rau hauv cov tib neeg ces twb tau muab tag nrho Nws tej kev ywj pheej dua rhe tawm lawm, cuag nkaus li yog Nws raug kaw tsev hauv loj cuj rau hauv Tub Tuag Teb, thiab Nws lees txais qhov kev raug tib neeg muab phais yam tsis tawm tsam ib qho me me kiag li. Qhov no tsis poob ntsej muag thiab lod? Qhov uas los rau hauv tsev neeg ntawm ib tug neeg dog dig, “Yexus” tau raug qhov kev tsis ncaj ncees loj tshaj plaws li. Qhov uas tseem haj yam poob ntsej muag tshaj thiab mas yog qhov uas Nws tau los rau lub ntiaj teb uas paug plua av taws no thiab txo Nws Tus Kheej lub hwj chim mus rau qhov qis tshaj plaws ntawm qhov tob, thiab tau los siv ib lub cev nqaij daim tawv uas yog neeg dog dig tshaj plaws li. Qhov uas los ua ib tug tib neeg me me, ces tus Vajtswv Siab Tshaj Plaws tseem tsis raug kev txom nyem thiab lod? Thiab txog tav no Nws yeej tsis ua dab tsi rau noob neej li lod? Puas muaj ib lub sij hawm twg uas Nws tsuas xav txog Nws Tus Kheej nkaus xwb mas? Tom qab thaum uas Nws raug cov neeg Yudais tsis lees txais thiab muab tua kiag, thiab raug tib neeg saib tsis tau thiab raug thuam lawm, Nws yeej tsis tau yws mus rau Ntuj Ceeb Tsheej los sis tsis txaus siab rau ntiaj teb li. Niaj hnub no, qhov xwm txeej tu siab uas muaj txhiab txhiab xyoo no tau rov tshwm sim dua nyob rau hauv cov neeg zoo li neeg Yudais no thiab. Lawv tsis yog ua tib qho kev txhaum lod? Dab tsi ua rau tib neeg zoo tsim nyog tau txais Vajtswv qhov kev cog lus? Tsis yog lawv tau tawm tsam Vajtswv thiab ces tseem lees txais Nws tej koob hmoov thiab lod? Vim li cas tib neeg ho tsis tau ntsib kev ncaj ncees, los sis nrhiav qhov tseeb? Vim li cas lawv pheej tsis xav paub xav pom txog qhov uas Vajtswv ua li? Lawv qhov kev ncaj ncees dua twg lawm? Lawv qhov kev coj ncaj dua twg lawm? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav sawv cev Vajtswv mas? Tej uas tib neeg nyiam ntawd muaj ntau npaum li cas yog qhov uas Vajtswv nyiam thiab mas? Tib neeg yeej qhia tsis tau qhov txawv ntawm hmoov pob zeb dawb thiab mis nyuj khov,[7] lawv feeb tsis meej txog qhov dub thiab qhov dawb,[8] lawv muab kev ncaj ncees thiab qhov tseeb tsuj ntiag ntawm taw, thiab muab kev tsis ncaj ncees thiab kev coj tsis yog tso siab tshaj plaws rau saum nruab ntug. Lawv ntiab txoj kev kaj tawm, thiab dhia cuam coj cuam ces nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Cov uas nrhiav qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees ces tseem raws txoj kev kaj tawm, cov uas nrhiav Vajtswv muab Nws tsuj ntiag rau hauv lawv qab xib taws, thiab muab lawv tus kheej dai hlua tso ya mus saum ntuj. Tib neeg ces yeej tsis txawv ib tug tub sab.[9] Lawv qhov laj thawj nyob qhov twg? Leej twg thiaj qhia tau qhov yog los ntawm qhov tsis yog? Leej twg thiaj tuav tau txoj kev ncaj ncees? Leej twg thiaj kam tiv kev txom nyem rau qhov tseeb? Tib neeg mas siab phem thiab lim hiam! Muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces lawv npuaj teg thiab qw, lawv tej suab quaj qw nrov nrov ntawd mas nrov tsis tseg li. Lawv mas zoo li cov qaib thiab dev, lawv sib koom thiab tuaj ib tog, lawv tau tsim tsa lawv tus kheej lub nceeg vaj, lawv txoj kev cuam tshuam mas tsis tseg ib qho chaw uas yuav tsis raug do kom kub ntxhov li, lawv qi lawv ob lub qhov muag thiab nqov niag vwm ntsuav tag zog li, sawv daws raug kaw ua ke, thiab ib qho huab cua cov nyom taw faib tuaj mus puv nkaus, muaj ceem thiab lom zem kawg, thiab cov uas qi muag nti muab lawv tus kheej khi nrog lwm tus mas tshwm plwb plaws tuaj tas li, sawv daws tuav rawv lub npe uas “muaj koob nrov npe” ntawm lawv tej poj koob yawm txwv. Cov dev thiab qaib no mas twb muab Vajtswv tso rau puas tom qhov kawg hauv lawv lub siab ntev los lawm thiab yeej tsis quav ntsej txog tus yam ntxwv ntawm Vajtswv lub siab li. Tos Vajtswv hais tias tib neeg ces zoo li ib tug dev thiab ib tug qaib, ib tug dev tsem ces ua rau ib puas tus nqov lawv qab; txoj kev no, nrog rau kev tshaj tawm nrov doog diaj ces lawv tau coj Vajtswv tes hauj lwm los mus rau niaj hnub niam no, tsis xav txog qhov hais tias Vajtswv tes hauj lwm zoo li cas li, txog qhov uas xyov Vajtswv puas muaj ib qho chaw tiag Nws ob txhais taw li, txog qhov uas xyov tag kis yuav zoo li cas, txog lawv tus kheej qhov kev poob qis thiab txog lawv tus kheej tej kev qias neeg li. Tib neeg yeej ib txwm tsis tau xav txog yam ub yam no ntau ntau, lawv yeej tsis tau txhawj lawv tus kheej txog tag kis li, thiab tau muab tag nrho tej uas muaj txiaj ntsig thiab muaj nuj nqis coj los tso rau lawv tus kheej lub xub ntiag, tsis cia ib qho dab tsi rau Vajtswv li tsuas yog tej niag txo thiab khoom seem[10] xwb. Noob neej mas cas yuav siab phem ua luaj li! Lawv yeej tsis txuag tsam Vajtswv xav li cas li, thiab tom qab uas nyiag nqos ntsiag to tag nrho txhua yam ntawm Vajtswv lawm, lawv muab Vajtswv cuam sis tseg, tsis quav ntsej txog hais tias xyov puas muaj Nws nyob li lawm. Lawv mas xyiv fab hlo rau Vajtswv, tab sis tawm tsam Vajtswv, thiab muab Nws tsuj ntiag rau hauv qab xib taws, thaum uas lawv lub qhov ncauj ua tsaug thiab qhuas Vajtswv; lawv thov Vajtswv, thiab vam kho rau Vajtswv, thaum uas tab tom dag Vajtswv thiab; lawv “qhuas” Vajtswv lub npe, thiab ntsia ntsoov mus rau Vajtswv lub ntsej muag, tab sis mas ho ua ntsej muag tuab tuab thiab tsis paub txaj muag li los zaum Vajtswv rau ntawm lub zwm txwv thiab txiav txim rau qhov “kev tsis ncaj ncees” ntawm Vajtswv; lawv lub ncauj mas hais tias tshuav Vajtswv nqi, thiab lawv saib Vajtswv cov lus, tab sis nyob hauv lawv lub siab mas lawv txawb tej lus cem phem phem rau Vajtswv xwb; lawv “zam tau” rau Vajtswv tab sis caij tsuj Vajtswv, thiab lawv lub qhov ncauj hais tias yog ua rau Vajtswv; nyob rau hauv lawv ob txhais tes lawv tuav tej khoom ntawm Vajtswv, thiab nyob rau hauv lawv qhov ncauj lawv zom tej zaub mov uas Vajtswv tau muab rau lawv, tab sis lawv lub qhov muag mas ntsia Vajtswv tib lub qauj les txias to yam tsis muaj ib qho kev xav dab tsi li, cuag li lawv xav muab Nws nqos kheej kiag xwb; lawv saib qhov tseeb tab sis yuam qhi hais tias nws yog Ntxwgnyoog tej kev dag xwb; lawv saib txoj kev ncaj ncees tab sis muab nws yuam ua ib qho kev tsis lees tus kheej; lawv saib tib neeg tej kev ua ces yuam qhi hais tias tej ntawd ces yog kiag Vajtswv ntag; lawv saib tib neeg lub peev xwm xeeb txawm ces yuam qhi hais tias lawv yog qhov tseeb; lawv saib Vajtswv tej kev ua ces yuam qhi hais tias tej ntawd yog kev khav theeb thiab khav tus kheej thiaj yog tus zoo xwb, kev qw suab hlob suab yau thiab kev khav hais tias tus kheej thiaj yog tus yog xwb, thaum tib neeg saib Vajtswv, lawv yuam qhi muab Nws sau npe ua tib neeg, thiab sib zog muab Nws yuam kom zaum lub rooj ntawm ib tug uas raug tsim tawm los uas nyiag koom tes nrog Ntxwgnyoog; lawv paub zoo hais tias tej ntawd yog Vajtswv tej lus hais tawm, tab sis tseem hais tias tej ntawd tsis yog dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus uas ib tug neeg sau xwb; lawv paub zoo hais tias tus Ntsujplig yeej tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv, hais tias Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv lawm, tab sis tsuas hais tias lub cev nqaij daim tawv no mas yog xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Ntxwgnyoog xwb; lawv paub zoo hais tias Vajtswv mas yeej txo hwj chim thiab nkaum twj ywm, tab sis tsuas hais tias Ntxwgnyoog twb raug ua rau txaj muag lawm, thiab Vajtswv twb yeej lawm. Yam uas tsis zoo rau dab tsi li! Tib neeg ces twb tsis muaj nuj nqis tsim nyog ua ib tug dev zov tsev! Lawv yeej tsis cais qhov dub thiab dawb, thiab tseem txhob txwm muab qhov dub ntswj kom mus ua qhov dawb. Tib neeg lub zog thiab tib neeg qhov kev puav ntaus puas yuav pub muaj hnub uas muab Vajtswv tso dim? Tom qab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv lawm, tib neeg tsis quav ntsej txog, los sis tseem yuav mus deb ntxiv txog ntua qhov uas muab Nws tua kom tuag, tsis pub Nws ua kom pom Nws Tus Kheej li. Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg lawm? Txoj kev hlub nyob qhov twg lawm? Lawv zaum ntawm Vajtswv ib sab, thiab thawb Vajtswv los rau ntawm lawv lub hauv caug thiab kom thov kev zam txim, kom ua raws li tag nrho lawv tej kev npaj, kom txais yuav lawv tej kev coj, thiab lawv kom Vajtswv mas yuav tsum xyaum raws lawv rau txhua yam uas Nws ua, tsis li ntawd ces lawv yuav npau taws heev[11] thiab yuav npau ciaj npau tuag li. Ua cas Vajtswv thiaj yuav tsis tu siab nyob rau hauv qab dab txoj kev haub ntxias, uas muab qhov dub ntswj mus ua qhov dawb? Ua cas Nws thiaj yuav tsis txhawj? Vim li cas thaum Vajtswv pib Nws tes hauj lwm tshiab tshaj plaws, nws yuav zoo li tes hauj lwm tsim lub ntuj thiab daim av? Tib neeg tej kev ua mas “muaj ntau heev,” lub “qhov dej txhawv ntawm cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu” yeej “txhab ntxiv” yam tsis paub tsum li rau daim teb hauv tib neeg lub siab, thaum uas tib neeg lub “qhov dej txhawv ntawm cov dej muaj sia” sib tw nrog Vajtswv yam tsis muaj kev coj ncaj;[12] ces ob qho muab sib kho tsis tau kom sib haum, thiab nws pab cuam rau tib neeg hloov Vajtswv qhov chaw yam tsis muaj txim dab tsi li, rau lub sij hawm thaum uas tib neeg koom tes nrog nws yam tsis ua twb zoo xav txog tej kev phom sij nyob rau hauv li. Thiab ho tau qhov meem txheej com dab tsi? Lawv muab Vajtswv cuam txias to rau ib cag, thiab muab Nws tso deb heev li, rau qhov chaws uas tib neeg yuav tsis quav ntsej txog Nws, ntshai rwg tsam Nws ho ua rau lawv pom, thiab ntshai tob tob hais tias Vajtswv lub qhov dej txhawv ntawm cov dej muaj sia yuav ntxias tau tib neeg, thiab muab tau tib neeg. Yog li ntawd, tom qab uas qhov kev ntsib kev pom ntau xyoo ntawm ntiaj teb tej kev txhawj xeeb lawm, lawv nyiag koom tes thiab npaj tswv yim ua phem los tawm tsam Vajtswv, thiab haj tseem muab Vajtswv ua daim phiaj rau lawv qhov ntaus kho xeeb ceem. Nws zoo cuag li Vajtswv yog ib tug tog pas hauv lub qhov muag, thiab lawv tsoo ciaj tsoo tuag los tsawv nkaus Vajtswv thiab muab Nws cuam sis rau hauv qhov cub coj mus tsim kho kom zoo thiab yaug kom dawb huv. Pom Vajtswv qhov kev tsis tau zoo nyob, ces tib neeg ntaus hau siab pig poog thiab luag his huas, lawv dhia seev cev lom zem xauv npo, thiab hais tias Vajtswv los twb raug cuam mus rau hauv qhov kev tsim kho kom zoo lawm, thiab hais tias lawv yuav hlawv kom kub du lug tej yam tsis dawb huv uas qias neeg ntawm Vajtswv, cuag li qhov no mas yog ib qho uas yeej muaj qab hau thiab tsim nyog lawm, cuag nkaus li tej no mas yog tej kev ua uas ncaj ncees thiab muaj laj thawj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej. Tib neeg tus cwj pwm siv dag siv zog no mas zoo li tab meeg ua thiab ho cia li ua yam tsis nco xav li thiab. Tib neeg nthuav tawm tag nrho nws lub ntsej muag phem thiab tus ntsuj phem, qias neeg, nrog rau lub ntsej muag zoo li ib niag neeg thov khawv uas txaus hlub thiab; tom qab tsim kev puas tsuaj mus deb thiab dav heev lawm, lawv ua lub niag ntsej muag txaus hlub tsawv thiab thov kom Ntuj Ceeb Tsheej zam txim rau, zoo nkaus li ib tug niag me nyuam dev mob lib uas txhaus hlub kawg nkaus. Tib neeg mas ib txwm ua tej yam uas xav tsis txog li, lawv ib txwm “caij tsov nrab qaum mus hem lwm tus,”[a] lawv ib txwm ua ib qho, lawv yeej tsis ua twb zoo xav ib qho me me txog Vajtswv lub siab li, los sis lawv yeej tsis ua ib qho kev sib piv mus rau lawv tus kheej lub meej mom li. Lawv tsuas tawm tsam Vajtswv ntsiag to xwb, cuag li Vajtswv tau ua txhaum rau lawv lawm, thiab tsis tsim nyog ua li ntawd rau lawv, thiab cuag li Ntuj Ceeb Tsheej tsis muaj qhov muag thiab txhob txwm ua kom txhua yam nyuab rau lawv. Yog li ntawd tib neeg thiaj li nyiag ua lawv tej tswv yim ua phem ntawd yam ntsiag to, thiab lawv yeej tsis txo lawv tej kev taij rau Vajtswv ib qho me me hlo li, ntsia qhov muag ci quv li yuav tom neeg, ntsia qhov muag dub txig rau txhua yam Vajtswv ua, yeej tsis xav hais tias lawv yog Vajtswv tus yeeb ncuab li, thiab cia siab ntsoov hais tias muaj ib hnub yuav los txog uas Vajtswv yuav tshem tag nrho tej huab zig, ua kom txhua yam pom kev kaj nrig, cawm lawv tawm ntawm “tsov lub qhov ncauj,” thiab kho lawv tej kev nyuaj siab. Txawm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej tseem tsis xav hais tias lawv tab tom ua li tus neeg ua yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv uas coob tus heev twb tau ua qhov yeeb yam ntawd thoob plaws ntau tiam los lawm; lawv yuav ua cas paub li ntawd, nyob rau tag nrho tej lawv ua, lawv twb tau poob zoo mus lawm ntev, ces tag nrho tej uas lawv to taub ces twb raug hiav txwv muab nyab tag ntev los lawm.

Leej twg thiaj li tau lees txais qhov tseeb lawm? Leej twg tau nrhab tes lug txais tos Vajtswv lawm? Leej twg tau zoo siab hlo xav kom pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Tib neeg tus cwj pwm twb lwj tag ntev los lawm, thiab lawv qhov kev tsis dawb huv twb tau ua rau Vajtswv lub tuam tsev puas tag ntev los lawm. Tib neeg, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tseem ua lawv tus kheej tes hauj lwm, tseem ntsia ntsoov ntawm lawv taub ntswg mus rau Vajtswv. Nws zoo li lawv qhov kev tawm tsam Vajtswv mas twb rais mus ciaj pob zeb lawm, thiab hloov tsis tau li lawm, thiab yog li ntawd, lawv yeem raug cem foom zoo dua raug lawv tus kheej tej lus thiab tej kev ua rov tsim lawv. Cov neeg zoo li no yuav ua cas paub Vajtswv mas? Lawv yuav ua cas nrhiav tau chaw so nrog Vajtswv mas? Thiab yuav ua li cas lawv thiaj yuav zoo tsim nyog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag mas? Nws yeej, muaj tseeb kawg, tsis muaj ib yam yuam kev rau txoj kev uas muab yus tus kheej cob fim rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg—tab sis vim li cas tib neeg pheej yuav muab Vajtswv tes hauj lwm thiab tag nrho Vajtswv tso rau puag tom qab ntawm lawv lub siab tas mus li xwb thaum uas muab lawv tus kheej tej roj ntsha thiab kua muag cob fim yam ntsiag to? Tib neeg lub siab ntawm kev muab txhua yam cob fim yam ntsiag to ces, muaj tseeb kawg, yeej muaj nuj nqis heev—tab sis yuav ua cas lawv thiaj paub hais tias txoj “xov kab” uas lawv ntos ntawd mas yeej tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau qhov uas Vajtswv yog li? Tib neeg tej kev npaj siab zoo mas yeej, muaj tseeb tiag, muaj nuj nqis kawg thiab muaj tsawg tsawg xwb—tab sis yuav ua cas lawv thiaj li yuav nqos taus “qhov khoom muaj nuj nqis uas ntaus nqi tsis tau”?[13] Txhua tus ntawm nej ko yuav tsum rov xav txog nej yav dhau los: Vim li cas nej thiaj li tawm tsis tau ntawm tej kev rau txim thiab kev cem foom uas siab phem ntawd mus li? Vim li cas tib neeg thiaj li muaj kev “nyob ti ti” nrog rau tej lus uas muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim uas ncaj ncees ntawd? Puas yog Vajtswv tab tom sim lawv siab mas? Puas yog Vajtswv txhob txwm tsim kho kom lawv zoo mas? Thiab tib neeg ho nkag tau mus rau hauv qhov kev tsim kho kom zoo ntawd tau li cas? Lawv puas paub Vajtswv tes hauj lwm tiag tiag mas? Muaj tej kev kawm dab tsi uas tib neeg kawm tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab lawv tus kheej qhov kev to taub? Thov kom tib neeg tsis txhob nov qab Vajtswv tej lus ntuas, thiab thov kom lawv muaj kev nkag siab tob mus rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, qhia kom tau nws meej meej, thiab tsim kho lawv tus kheej qhov kev to taub kom zoo.

Lus taw qhia:

1. “Kev puas ntsoog” yog siv los qhia tshwm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus.

2. “Raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias rau xwb, nyo hau nyes, ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus” mas thaum xub thawj yeej yog ib kab lus xwb, tab sis ntawm no ces muab faib ua ob kab kom hais tau meej zog. Thawj thawj ntu ntawm sob lus ntawd yog hais txog tib neeg tej kev ua, hos kab thib ob ces yog hais txog txoj kev txom nyem uas Vajtswv raug, thiab hais tias Vajtswv mas txo hwj chim thiab nkaum twj ywm xwb.

3. “Kev xav phem” yog hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus.

4. “Tuav lub hwj chim loj tshaj plaws” hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus. Lawv muab lawv tus kheej tso rau chaw siab, muab khawb hlau xauv lwm tus, ua kom lawv caum raws lawv thiab raug tiv kev txom nyem rau lawv. Lawv yog tej hwj chim uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv.

5. “Moj zeej tis hlua” yog siv los thuam cov uas tsis paub Vajtswv.

6. “Lub npoj pob daus” yog siv los qhia kom pom txog tib neeg tus cwj pwm phem.

7. “Qhia tsis tau qhov txawv ntawm hmoov pob zeb dawb thiab mis nyuj khov” qhia txog thaum uas tib neeg muab Vajtswv txoj kev xav ntswj mus ua tej yam phem, muab hais dav dav ces yog hais txog tus cwj pwm nyob hauv tib neeg uas Vajtswv tsis lees txais.

8. “Feeb tsis meej txog qhov dub thiab qhov dawb” yog hais txog kev muab qhov tseeb los xyaw qhov cuav, thiab muab kev ncaj ncees los xyaw kev phem.

9. “Tub sab” yog siv los hais txog qhov uas tib neeg ruam ruam thiab tsis muaj kev nkag siab tob.

10. “Tej niag txo thiab khoom seem” yog siv los hais txog tus cwj pwm uas tib neeg tawm tsam Vajtswv.

11. “Npau taws heev” yog hais txog tib neeg lub ntsej muag phem uas chim chim thiab npau taws heev.

12. “Tsis muaj kev coj ncaj” yog hais txog thaum tib neeg ua dab tsi los tsis ua twb zoo xav li, thiab tsis muaj ib qho kev hwm me me rau Vajtswv li.

13. “Qhov khoom muaj nuj nqis uas ntaus nqi tsis tau” yog hais txog tag nrho Vajtswv.

a. Qhov no ces yog txhais los ntawm “hú jiǎ hǔ wēi,” uas yog ib nqe lus paj lug Suav. Nws hais txog ib zaj dab neeg uas ib tug hma hem lwm tus tsiaj los ntawm qhov uas nws nrog ib tug tsov taug kev ua ke, yog li ntawd thiaj “qiv” tau qhov kev ntshai thiab lub meej mom uas tus tsov muaj los siv. Qhov no yog ib qho lus piv txwv qhia, siv rau ntawm no los hais txog qhov uas tib neeg “qiv” lwm tus neeg lub meej mom los hem thiab caij tsuj lwm tus neeg.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (10)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No