Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

Qhov teeb meem uas nquag tshwm sim rau txhua tus neeg yog lawv to taub txog qhov tseeb tab sis tsis tuaj yeem coj mus xyaum ua. Qhov no vim tias, ib qho yog, vim lawv tsis kam them tus nqi, thiab lwm qhov, vim tias lawv txoj kev thoob tsib tsis txaus; lawv tsis muaj peev xwm pom ntau yam ntawm tej kev nyuab ntawm lub neej txhua hnub rau yam uas lawv yog, thiab tsis paub xyaum ua kom raug. Vim tias tib neeg cov kev paub dhau los qis heev, lawv lub peev xwm tsawg dhau, thiab qib kev to taub qhov tseeb muaj chaw kawg, lawv tsis muaj txoj hau kev los daws cov kev nyuaj uas lawv ntsib hauv lawv lub neej txhua hnub. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv hauv lo lus xwb, thiab tsis muaj peev xwm coj tau Vajtswv los nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub. Ntawd hais tau tias, Vajtswv yog Vajtswv, lub neej yog lub neej, thiab nws yog zoo nkaus li yog tib neeg tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nyob rau hauv lawv lub neej. Ntawd yog yam uas txhua tus xav. Kev ntseeg Vajtswv li ntawd, tib neeg yuav tsis, qhov tseeb, raug muab tau thiab ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Qhov tseeb tiag, tsis yog hais tias Vajtswv txoj lus tsis qhia kom pom txhua, tab sis vim cov tib neeg ntawd tsis muaj peev xwm txaus los txais Vajtswv txoj lus. Ib tug yuav hais tau tias yuav luag tsis muaj leej tib neeg twg ua raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam thaum xub; rov qab qees, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog ua raws li lawv lub siab nyiam, cov kev ntseeg yuam kev uas lawv ntseeg yav dhau los, thiab lawv txoj hau kev uas lawv ua tej yam dab tsi. Muaj tsawg tus uas tau hloov dua siab tshiab raws txoj kev txais yuav ntawm Vajtswv txoj lus thiab pib ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tiam sis, lawv yeej tseem nyob rau hauv lawv cov kev ntseeg uas yuam kev rhuav. Thaum tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv ua li ntawd raws li tej cai ib txwm muaj ntawm txoj kev ntseeg, thiab lawv ua neej nyob thiab cuam tshuam nrog lwm tus raws li lawv lub tswv yim kev ua neej. Ib tug yuav hais tau tias qhov no yog teeb meem rau cuaj tus ntawm txhua kaum leej tib neeg twg. Muaj tsawg tus uas tsim dua lwm txoj kev npaj thiab ntxeev mus rau ib sab nplooj tshiab tom qab pib ntseeg Vajtswv. Noob neej ua tsis tau hauv kev txiav txim tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, los sis, khaws nws ua qhov tseeb, kom coj mus xyaum ua.

Muaj, piv txwv, kev ntseeg rau Yexus. Txawm hais tias ib tug neeg twg nyuam qhuav pib ntseeg los sis twb tau ntseeg los ntev lawm, txhua tus tsuas yog siv cov peev xwm uas lawv muaj thiab qhia tej txuj ci uas lawv muaj xwb. Tib neeg tsuas ntxiv “kev ntseeg Vajtswv,” uas yog peb lo lus, rau hauv lawv lub neej li ib txwm, tiam sis tsis muaj kev hloov pauv lawv tus cwj pwm, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tsis loj hlob me ntsis tuaj li. Lawv txoj kev nrhiav caum tsis kub tsis txias. Lawv tsis tau hais tias lawv yuav muab lawv txoj kev ntseeg tso tseg, tab sis lawv kuj tsis tau muab txhua yam fij rau Vajtswv. Lawv yeej tsis tau hlub Vajtswv tiag tiag los sis mloog Nws lus. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog sib xyaws ntawm qhov tseeb thiab qhov cuav, lawv tau mus cuag nws nrog ib sab qhov muag rua thiab ib sab qhov muag qi, thiab tsis mob siab xyaum lawv txoj kev ntseeg. Lawv tseem nyob rau txoj kev tsis paub qhov meej tseeb txuas ntxiv mus, thiab cia li tuag nrog txoj kev tuag uas tsis thoob tsib. Dab tsi yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tag nrho cov teeb meem ntawd? Niaj hnub no, yuav kom los ntseeg hauv tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum taug txoj kev kom yog. Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob yog nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb, tiam sis hlub Vajtswv thiab paub Vajtswv. Los ntawm Nws txoj kev tshoov siab qhuab qhia, los ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav, koj noj thiab haus tau Nws txoj lus, txhim kho ib txoj kev nkag siab tiag ntawm Vajtswv, thiab muaj ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv uas tawm hauv koj nruab siab los. Nyob rau hauv lwm lo lus, thaum txoj kev hnub uas muab rau Vajtswv yog qhov tseeb tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tshem los sis txiav txoj kev ntawm koj txoj kev hlub uas muab rau Nws, lub sij hawm no koj nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg uas tseeb tiag rau Vajtswv. Qhov no ua pov thawj tias koj yog Vajtswv li, rau qhov koj lub siab yog Vajtswv tug lawm thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los txeeb tau koj mus lawm. Los ntawm koj txoj kev paub dhau los, los ntawm tus nqi uas koj raug them, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj muaj peev xwm tsim kom muaj txoj kev hlub uas tsis muaj qhov zais rau Vajtswv—thiab thaum koj ua li no, koj yuav tau txais kev ywj pheej dim los ntawm Dab Ntxwgnyoog thiab yuav los nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog thaum koj tawm tau los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces thiaj tuaj yeem hais tau tias koj tau Vajtswv lawm. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum sim nrhiav lub hom phiaj no. Nov yog tes dej num ntawm nej txhua tus. Yuav tsum tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Koj ua tsis tau ob siab rau Vajtswv tes dej num, los sis koj saib tsis tau nws tsis rau nqi. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv kom tag nrho lub siab hwm thiab txhua lub sij hawm, thiab ua txhua yam rau Nws. Thiab thaum twg koj hais lus los sis nqis tes ua, koj yuav tsum uas raws li Vajtswv txoj kev nyiam ua ntej. Tsuas yog ua li ntawd koj thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab.

Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg qhov kev ua txhaum loj tshaj yog lawv tsuas ntseeg hauv lo lus xwb, thiab Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub neej txhua hnub. Muaj tseeb tiag tias, txhua tus neeg ntseeg tias muaj Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis yog ib feem ntawm lawv lub neej txhua hnub. Tib neeg tej qhov ncauj hais ntau yam lus thov rau Vajtswv, tab sis Vajtswv muaj chaw me me nyob hauv lawv tej siab xwb, thiab yog li Vajtswv thiaj pheej sim lawv tag los rov sim dua. Nws yog vim hais tias tib neeg tsis dawb huv ces Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev tab sis sim lawv, kom lawv thiaj raug txaj muag thiab los paub txog lawv tus kheej thaum lub sij hawm muaj cov kev sim siab no. Yog tias tsis yog li ntawd ces, noob neej yuav dhau los ua cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab dhau los ua tus neeg siab tsis ncaj. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg zuj zus tau muab ntau yam ntawm lawv tus kheej cov kev xav tau thiab cov hom phiaj tso tseg raws li Vajtswv txoj kev ntxuav kom dawb huv. Yog tias tsis yog li ntawd ces, Vajtswv yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug tib neeg twg li, thiab tsis muaj hau kev ua txoj hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua hauv tib neeg. Vajtswv xub ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm tus txheej txheem no, lawv yuav los paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv yuav hloov pauv lawv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li ua hauj lwm tag Nws lub neej rau lawv, thiab tsuas yog ua li ntawd xwb lawv lub siab thiaj li tig tau tag nrho los rau Vajtswv. Thiab yog li no ces Kuv hais tias, txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li qhov tib neeg hais. Li Vajtswv pom mas, yog tias koj tsuas yog muaj kev paub xwb tiam sis tsis muaj Nws txoj lus los ua lub neej, thiab yog tias koj tsuas yog paub txij li koj qhov kev paub xwb tab sis tsis tuaj yeem xyaum qhov tseeb tau los sis ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus, ces qhov no yog pov thawj tias koj tseem tsis tau muaj lub siab uas hlub Vajtswv, thiab nws qhia tias koj lub siab tsis zwm rau Vajtswv. Ib tug tib neeg muaj peev xwm los paub txog Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg Nws: Nov yog lub hom phiaj kawg, thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev raws qab. Koj yuav tsum siv zog ua lub neej raws li Vajtswv tej lus kom lawv thiaj li yuav tawg paj txi txiv rau hauv koj txoj kev xyaum. Yog tias koj tsuas muaj kev paub los ntawm tej lus qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Tsuas yog tias yog koj tau xyaum thiab ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus xwb koj txoj kev ntseeg thiaj raug xam tias tiav log thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Nyob rau hauv txoj kev no, ntau tus neeg tuaj yeem hais ntau yam kev paub, tab sis nyob rau lub sij hawm thaum lawv tas sim neej, hauv lawv lub qhov muag muaj kua muag teev yees, thiab lawv ntxub lawv tus kheej vim tau nkim tag nrho ib tiam neej thiab lub neej nyob laus nkoos yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Lawv tsuas yog to taub cov lus qhuab qhia xwb, tiam sis tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis ua tim khawv rau Vajtswv tau; qhov tseeb, lawv tsuas khiav mus qhov ub thiab qhov no, khwv npaum li tus muv, thiab tsuas yog nyob saum ntug ntawm txoj kev tuag ces thaum kawg lawv thiaj pom tias lawv tsis muaj pov thawj tseeb dab tsi, tias lawv tsis paub txog Vajtswv li. Thiab qhov no tseem tsis tau yog lig dhau lawm lod? Vim li cas koj thiaj tsis cheem lub hnub cia thiab raws qhov tseeb uas koj nyiam? Vim li cas thiaj pheej tos kom txog tag kis tso? Yog tias nyob hauv lub neej koj tsis peem kom tau qhov tseeb los sis nrhiav kom tau nws, nws puas yog tias koj xav kom koj khuv xim rau thaum lub sij hawm koj nqus ib pas tsis nto lawm? Yog tias zoo li ntawd, ua li cas ho ntseeg Vajtswv? Qhov tseeb, muaj ntau yam uas tib neeg, yog tias lawv siv zog me ntsis xwb, tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tej siab tau raug cov dab tswj uas ua rau lawv tsis tuaj yeem coj ua pub rau Vajtswv, thiab niaj hnub maj rawm nroos mus tas li txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj dab tsi los qhia txog nws nyob rau thaum kawg. Vim lub ntsiab no, tib neeg thiaj raug txom nyem los ntawm cov teeb meem thiab kev nyuab yam tsis tu ncua. Tej no tsis yog kev tsim txom los ntawm Dab Ntxwgnyoog lod? Qhov no tsis yog kev liam sim ntawm sab nqaij tawv lod? Koj yuav tsum tsis txhob sim dag Vajtswv los ntawm kev plhe ncauj. Zoo dua, koj yuav tsum coj ua kom tshwm sim muaj tseeb. Tsis txhob dag yus tus kheej—yuav muaj lub ntsiab dab tsi? Koj yuav tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm kev ua neej nyob rau koj cev nqaij daim tawv thiab peem kom tau nyiaj ntsu thiab tau lub koob meej?

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Ntxiv Mus: Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No