Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

Kuv tab tom nthuav tawm Kuv tes hauj lwm mus rau lwm haiv neeg. Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab thoob plaws qab ntuj khwb; tag nrho cov neeg hnub qub-hnub qub-qe qaum-qe qaum puav leej muaj Kuv txoj kev xav nyob rau hauv lawm, thiab tag nrho lawv puav leej raug Kuv txhais tes ntswj thiab teeb tej hauj lwm uas Kuv tau txib kom ua lawm. Txij li no lawm yav tom ntej, Kuv tau nkag mus rau ib tiam tshiab lawm, coj tag nrho tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb tshiab. Thaum Kuv rov qab los rau Kuv lub “qub teb qub chaw,” Kuv pib dua ib qho hauj lwm uas nyob rau hauv Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj, es kom tib neeg thiaj li yuav los paub Kuv kom tob zog ntxiv. Kuv xam tag nrho lub qab ntuj khwb thiab pom hais tias[a] nws yog ib lub sij hawm zoo rau Kuv tes hauj lwm, yog li Kuv thiaj li maj nroos ncig mus mus los los, ua Kuv tes hauj lwm tshiab rau ntawm tib neeg. Nov yog tiam tshiab lawm, tom qab txhua yam, thiab Kuv tau coj qhov hauj lwm tshiab los coj neeg coob zog mus rau tiam tshiab thiab muab ib co coob zog ntawm cov neeg uas Kuv yuav muab ntiab tawm ntawd tshem tawm. Nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, Kuv tau ua ib qib hauj lwm uas tsis muaj tib neeg yuav muaj peev xwm to taub txog li, ua rau lawv yoj mus raws seem cua, tom qab uas coob tus tau raug cua tshuab ya twj ywm mus lawm. Tseeb tiag, qhov no yog qhov “chaw ntaus qib” uas Kuv tab tom yuav muab cheb kom du; nws yog qhov uas Kuv xav tau thiab nws kuj yog Kuv qhov phiaj xwm thiab. Vim muaj cov neeg lim hiam coob heev uas tau maj mam nkag los lub sij hawm thaum Kuv tseem ua hauj lwm, tab sis Kuv tsis tau maj muab lawv tshem tawm. Tab sis, Kuv yuav muab lawv w tawm thaum zoo caij zoo nyoog. Tsuas yog tom qab ntawd mas Kuv thiaj li ua tau lub qhov dej uas yug txoj sia, cia cov uas yeej hlub Kuv tiag kom tau txais lub txiv cev thiab rev paj li lij uas tsw qab. Nyob rau hauv daim av uas Ntxwgnyoog los so rau, daim av uas muaj plua av, nws tsis tshuav ib qho tseem kub li, tsuas yog xuab zeb xwb thiab yog li ntawd, ntsib tej xwm txheej zoo li no, Kuv ua ib theem hauj lwm zoo li ntawd. Koj yuav tsum paub hais tias qhov Kuv tau mas yog qhov tseem, thooj kub uas muab nchuav lim tau lawm, tsis yog xuab zeb. Cov neeg lim hiam ho yuav nyob hauv Kuv lub tsev tau li cas? Kuv ho yuav cia hma los ua cov cab huas noj hauv Kuv lub vaj kaj siab tau li cas? Kuv siv txhua txoj hau kev uas xav tawm coj los lawv cov no tawm mus. Ua ntej uas Kuv txoj kev xav yuav raug qhia tshwm, tsis muaj leej twg yuav paub txog hais tias Kuv yuav ua dab tsi li. Siv lub cib fim no, Kuv muab cov neeg lim hiam lawv tawm mus thiab lawv raug yuam kom khiav tawm ntawm Kuv lub xub ntiag mus lawm. Qhov no yog qhov uas Kuv ua rau cov neeg lim hiam, tab sis yeej tseem yuav muaj ib hnub rau lawv los ua dej num rau Kuv thiab. Tib neeg qhov kev xav tau koob hmoov mas muaj zog dhau heev lawm; yog li ntawd Kuv tig Kuv lub cev thiab muab Kuv lub ntsej muag uas muaj lub yeeb koob rau lwm haiv neeg saib, es kom tib neeg sawv daws thiaj li nyias nyob nyias lub ntiaj teb thiab txiav txim lawv tus kheej, thaum uas Kuv mus hais cov lus uas Kuv tsim nyog hais, thiab muab tej uas tib neeg xav tau pub rau lawv. Thaum tib neeg rov ras txog lawm, ces Kuv twb muab Kuv tes hauj lwm nthuav tawm ntev lawm. Ces Kuv mam li muab qhov Kuv lub siab xav tau ntawd nthuav tawm kom tib neeg pom, thiab pib qhov thib ob ntawm Kuv tes hauj lwm rau tib neeg, cia tag nrho cov tib neeg caum Kuv kom ti ti es thiaj li sib koom tes rau Kuv tes hauj lwm tau, thiab cia tib neeg ua txhua yam raws li lawv lub peev xwm los nrog Kuv ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntawd.

Tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg hais tias lawv yuav tau pom Kuv lub yeeb koob, thiab Kuv tsis tau yuam lawv, tab sis tsuas yog tshem Kuv yeeb koob tawm ntawm tib neeg thiab muab coj mus rau ib lub ntiaj teb tshiab lawm. Thaum uas tib neeg rov hloov siab lees txhaum lawm, ces Kuv mam li muab Kuv lub yeeb koob los thiab muab rau cov ntseeg ntawd saib ntxiv. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab ntawm qhov Kuv ua hauj lwm. Vim twb muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm Kana-as mus lawm thiab kuj tseem muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm cov raug xaiv mus lawm thiab. Dhau tshaj qhov ntawd, muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tawm ntawm tag nrho lub ntiaj teb mus lawm, ua rau nws cia li tsaus tuaj thiab poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj. Txawm yog kiag lub teb chaws Khana-as los yeej tsis pom hnub ci; tag nrho cov tib neeg yuav plam lawv qhov kev ntseeg, tab sis tsis muaj leej twg yuav kam ncaim tus pa tsw qab ntawm teb chaws Khana-as li. Tsuas yog thaum Kuv mus dhau rau lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab mas Kuv thiaj li yuav muab Kuv lwm sab ntawm Kuv lub yeeb koob coj los nthuav thawj zaug nyob rau hauv teb chaws Khana-as, ua rau ib qho duab ci ntsa iab los ci rau tag nrho lub ntiaj teb tag nrho, ploj kiag mus rau hauv qhov tsaus dub nciab hauv hmo ntuj, es kom tag nrho lub ntiaj teb thiaj li los rau ntawm tus duab ci; kom tag nrho cov tib neeg thoob ntiaj teb thiaj li los txhab lawv lub dag zog ntawm tus duab ci, cia Kuv lub yeeb koob loj tuaj thiab tshwm sim tshiab rau txhua haiv neeg; thiab kom noob neej sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau los rau tib neeg lub ntiaj teb thiab coj Kuv lub yeeb koob ntawm Yixayee los rau sab Hnub Tuaj ntev los lawm; vim Kuv lub yeeb koob ci sab Hnub Tuaj tuaj mus thiab nws raug nqa tawm los rau ntawm Tiam Hmoov Hlub los txog rau niaj hnub no. Tab sis Kuv tau ncaim ntawm Yixayee thiab los mus txog rau sab Hnub Tuaj. Tsuas yog thaum lub teeb ci ntawm sab Hnub Tuaj maj mam tig ua xim dawb xwb mas tej kev tsaus ntuj hauv ntiaj teb thiaj li pib tig pom kev, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj yuav tshawb nrhiav tau hais tias Kuv twb tau ncaim ntawm Yixayee mus ntev lawm thiab pib sawv tshiab nyob rau sab Hnub Tuaj. Tau nqis los rau Yixayee ib zaug thiab ncaim ntawd mus lawm, Kuv yuav rov los yug dua tshiab rau hauv Yixayee tsis tau lawm, vim Kuv tes hauj lwm coj tag nrho lub qab ntuj khwb thiab, tshaj qhov ntawd, qhov xob laim mas yog laim sab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob. Vim yog li no Kuv thiaj tau nqis los rau sab Hnub Tuaj thiab coj Khana-as mus rau cov neeg nyob sab Hnub Tuaj. Kuv yuav coj neeg tag nrho hauv ntiaj teb mus rau lub teb chaws Khana-as thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais lus tawm tas zog nyob rau hauv lub teb chaws Khana-as los mus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau lub sij hawm no, mas tsis muaj tus duab ci nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb dhau ntawm Khana-as mus thiab tag nrho tib neeg mas ntsib kev phom sij puas ntsoog los ntawm kev tshaib plab thiab tiv no. Kuv tau muab Kuv lub yeeb koob rau Yixayee thiab muab nws tshem tawm mus lawm, yog li qhov coj cov neeg Yixayee mus rau sab Hnub Tuaj thiab tag nrho noob neej mus rau sab Hnub Tuaj. Kuv tau coj lawv tag nrho los mus rau ntawm tus duab ci es kom lawv rov los sib sau tau ua ke dua nrog nws, thiab los koom txoos tau nrog nws, thiab tsis txhob tau nrhiav nws ntxiv lawm. Kuv yuav cia tag nrho cov uas nrhiav tus duab ci ntawd pom nws thiab pom yeeb koob Kuv tau muaj nyob rau Yixayee; Kuv yuav cia lawv pom hais tias Kuv twb tau caij tauv huab dawb nqis los nrog tib neeg nyob ntev los lawm, cia lawv pom tej huab dawb uas suav tsis txheeb thiab tej txiv hmab txiv ntoo nyob ua tsheej pawg ntau tshaj plaws li thiab tshaj qhov ntawd, cia lawv pom Vajtswv Yehauvas ntawm Yixayee. Kuv yuav cia lawv saib tus Tswv ntawm cov neeg Yudai, tus Mexiyas uas sawv daws tos ntsoov, thiab kev tshwm sim tag nrho ntawm Kuv tus uas raug tej vajntxwv tsim txom thoob plaws txhua tiam. Kuv yuav ua hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab yuav ua hauj lwm zoo heev, nthuav tawm tag nrho Kuv lub yeeb koob thiab tag nrho Kuv tej kev ua rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Kuv yuav muab Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab qhia tag nrho rau cov uas tau tos Kuv tau ntau xyoo ntawd, qhia rau cov uas xav pom Kuv caij tauv huab dawb los ntawd, qhia rau Yixayee uas xav pom Kuv tshwm sim dua ib zaug ntawd, thiab qhia rau tag nrho cov tib neeg uas tau tsim txom Kuv, es kom sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau muab Kuv lub yeeb koob tshem tawm ntev los lawm thiab muab coj mus rau sab Hnub Tuaj lawm, thiab nws tsis nyob rau hauv Yudia lawm. Vim tiam kawg twb los txog lawm!

Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhua pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuav yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau “Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “pom hais tias.”

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

Ntxiv Mus: Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No