Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Vajtswv Lub Hwj Chim (I)

Kuv tej kev sib qhia ntau zaus dhau los txog Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Tom qab hnov txog tej kev sib qhia no lawm, nej puas hnov tias nej muab tau ib qho kev to taub thiab kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam? Theem kev to taub thiab kev paub uas nej muab tau yog dab tsi? Nej puas tuaj yeem tso ib tug zauv rau qhov ntawd tau? Tej kev sib qhia no puas ua rau nej to taub tob dua ntxiv txog Vajtswv? Nws puas tuaj yeem hais tau tias qhov kev to taub no yog ib qho kev paub tseeb ntawm Vajtswv? Nws puas tuaj yeem hais tau tias qhov kev paub thiab qhov kev to taub ntawm Vajtswv no yog ib qho kev paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tag nrho yam uas Nws muaj thiab yog? Tsis tuaj yeem, pom meej hais tias tsis tuaj yeem! Qhov ntawd vim hais tias tej kev sib qhia no tsuas ua kom to taub txog ib feem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog xwb—tsis yog hais tag nrho nws. Tej kev sib qhia no tau ua rau nej to taub ib feem dej num uas Vajtswv tau ua tiav rau hauv tiam tag los; los ntawm tej kev sib qhia no, nej tau pom Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog lawm, nrog rau lub tswv yim thiab txoj kev xav txhawb txhua yam uas Nws tau ua lawm. Tab sis qho no tsuas yog kev to taub raws li Vajtswv lo lus hais ib lo zuj zus xwb, thiab, hauv nej lub siab, nej tseem tsis paub meej tias nws yog tseeb tiag npaum li cas. Yam uas txiav txim txog tib neeg txoj kev to taub ntawm tej yam zoo li no feem ntau yog dab tsi? Nws raug txiav txim los ntawm qhov lawv tau paub tseeb txog Vajtswv cov lus thiab tus moj yam ntau npaum li cas rau thaum lub sij hawm tau pom tau ntsib tiag, thiab qhov lawv muaj peev xwm pom thiab paub ntau npaum li cas rau thaum lub sij hawm tau pom tau ntsib tiag. Puas muaj leej twg tau hais cov lus zoo li cov nov: “Tej kev sib qhia ntau zaus dhau los no tau ua rau peb to taub txog yam uas Vajtswv tau ua tiav, Vajtswv tej kev xav, thiab, ntau yam, Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb thiab lub hauv paus ntawm Nws tej kev coj ua, nrog rau cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev coj ua; thiab yog li peb tau los to taub txog Vajtswv tus moj yam, thiab paub tag nrho Vajtswv”? Nws puas tsim nyog hais qhov no? Tseeb tiag, nws tsis yog kiag li. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nws tsis tsim nyog hais qhov no? Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog raug nthuav tawm rau hauv tej yam uas Nws tau ua lawm thiab cov lus uas Nws tau hais lawm. Los ntawm txoj dej num uas Vajtswv tau ua lawm thiab cov lus uas Nws tau hais lawm, tib neeg muaj peev xwm pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog, tiam sis qhov no tsuas hais tau tias txoj dej num thiab cov lus pab tib neeg los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab ib feem ntawm yam uas Nws muaj thiab yog xwb. Yog tib neeg xav muab kom tau kev to taub zoo dua thiab tob tshaj plaws ntawm Vajtswv, ces tib neeg yuav tsum paub Vajtswv cov lus thiab txoj dej num kom ntau ntxiv. Txawm tias tib neeg tsuas to taub ib txhia ntawm Vajtswv thaum tau pom tau ntsib ib feem ntawm Vajtswv cov lus los sis txoj dej num xwb los xij, qhov kev to taub ib txhia no puas sawv cev tau Vajtswv tus moj yam tseeb tiag? Nws puas sawv cev tau rau Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb? Qhov tseeb, nws yeej sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tiag; yam tsis muaj qhov ua xyem xyav li. Txawm yuav yog thaum lub sij hawm twg los sis thaj chaw twg, los sis hauv yam uas Vajtswv ua Nws txoj dej num, los sis hauv yam uas Nws ua tshwm sim rau tib neeg, los sis hauv yam uas Nws nthuav tawm Nws txoj kev xav, tag nrho tej uas Nws qhia tshwm thiab nthuav tawm ntawd sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Vajtswv ua Nws txoj dej num nrog yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nyob hauv Nws lub cev yeeb yam tseeb; qhov no yeej muaj tseeb tiag tiag li. Tiam sis, niaj hnub tam sim no, tib neeg tsuas muaj kev to taub ib txhia ntawm Vajtswv los ntawm Nws cov lus xwb, thiab los ntawm yam uas lawv hnov thaum lawv mloog kev qhuab qhia, thiab mus txog ib lub ntsiab tiag, qhov kev to taub no tsuas hais txog ib txoj kev paub sab kev xav xwb. Hauv qhov kev xam pom ntawm koj cov yam ntxwv, koj tuaj yeem nrhiav qhov tseeb txog kev to taub los sis kev paub ntawm Vajtswv uas koj tau hnov, tau pom, los sis tau paub thiab tau to taub rau hauv koj lub siab rau hnub no tsuas yog thaum nej txhua tus tau pom tau ntsib qhov no xwb, thiab los paub nws ib qho me me zuj zus. Yog Kuv tsis tau koom kev sib qhia cov lus no nrog nej, nej puas muaj peev xwm paub tseeb txog Vajtswv tib tug los ntawm nej tej kev pom kev ntsib? Yuav ua tau li no, Kuv ntshai tsam nws yog qhov nyuaj heev. Vim tib neeg yuav tsum xub muaj Vajtswv cov lus kom thiaj li paub tias yuav pom yuav ntsib tau li cas tso. Txawm li li cas los xij tib neeg yim noj Vajtswv cov lus ntau, lawv yim muaj peev xwm yuav ntsib yuav pom qhov tseeb tiag ntau npaum li ntawd. Vajtswv cov lus coj kev mus rau tom ntej, thiab coj tib neeg kev rau hauv lawv txoj kev pom kev ntsib. Muab hais luv luv tias, rau cov neeg uas muaj qee qhov kev pom kev ntsib tseeb, tej kev sib qhia ntau zaus dhau los no yuav pab ua rau lawv to taub qhov tseeb tob ntxiv, thiab yim muaj kev paub tseeb txog Vajtswv. Tiam sis rau cov uas tsis tau muaj kev pom kev ntsib hlo li, los sis cov uas lawv nyuam qhuav pib muaj kev pom kev ntsib, los sis cov uas nyuam qhuav pib tuav qhov tseeb xwb, ces qhov no yog ib qho kev sim zoo tshaj plaws.

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej kev sib qhia ntau zaus dhau los ntsig txog “Vajtswv tus moj yam, Vajtswv tes hauj lwm, thiab Vajtswv Tus Kheej.” Nej pom yam tseem ceeb thiab feem nruab nrab dab tsi ntawm txhua yam uas Kuv tau hais txog lawm? Los ntawm tej kev sib qhia no, nej puas muaj peev xwm nco tau tias Nws yog tus uas tau ua txoj dej num, Nws yog tus uas tau qhia tshwm cov moj yam no, yog Vajtswv Tus Kheej uas yog tib tug xwb uas muaj lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Yog nej teb tias pom, ces yam uas yuav ua rau nej muaj nqe lus xaus zoo li no yog dab tsi? Txhawm rau muaj nqe lus xaus li no, nej muaj pes tsawg txoj kev xav rau qhov no? Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia rau Kuv tau? Kuv paub tias tej kev sib qhia ntau zaus dhau los ntawd tau cuam tshuam rau nej tob heev, thiab tau muaj ib qho tshiab pib rau hauv nej lub siab rau nej txoj kev paub ntawm Vajtswv, uas yog qhov zoo tshaj plaws. Tiam sis txawm tias, yog muab piv rau yav ua ntej dhau los, nej muaj kev to taub ntawm Vajtswv zoo dua qub mus lawm ntau theem, nej lub ntsiab ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam tseem ua tsis tau kom zoo tshaj lub npe ntawm Vajtswv Yehauvas thaum Tiam Muaj Kev Cai, tus Tswv Yexus ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj. Qhov no hais tau tias, txawm tej kev sib qhia no ntsig txog “Vajtswv tus moj yam, Vajtswv tes hauj lwm, thiab Vajtswv Tus Kheej” tau muab qee qhov kev to taub ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais ib zaug lawm, thiab txoj dej num uas Vajtswv ua tiav ib zaug lawm, thiab Vajtswv tau qhia tshwm txog qhov kev ua neej nyob thiab txhua yam khoom muaj nqis rau nej, nej tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab tseeb thiab tuav tau qhov yog ntawm lo lus “Vajtswv.” Los sis nej tsis muaj qhov tseeb thiab qhov yog thiab kev paub ntawm Vajtswv Tus Kheej lub meej mom thiab lub cev yeeb yam, uas yuav hais txog, Vajtswv lub meej mom ntawm tag nrho txhua yam thiab thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb. Qhov ntawd vim hais tias, hauv tej kev sib qhia yav dhau los ntsig txog Vajtswv Tus Kheej thiab Vajtswv tus moj yam, tag nrho lub ntsiab yog saib raws Vajtswv tej kev nthuav tawm thiab tej kev qhia tshwm yav dhau los raws li tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub. Tiam sis nws yog qhov nyuaj rau tib neeg los nrhiav qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev ua neej nyob thiab tej khoom muaj nqis uas Vajtswv tau qhia tshwm thiab tau nthuav tawm rau thaum lub sij hawm tseem tab tom ua, los sis nyob sab nraud ntawm qhov Nws tab tom ua ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Yog li, txawm tias to taub Vajtswv txoj kev ua neej nyob thiab yam khoom muaj nqis uas raug qhia tshwm rau hauv txoj dej num Nws tau ua hauv tiam tag los, nej lub ntsiab ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom tseem nyob deb heev ntawm “Vajtswv tus uas yog tib tug xwb, Tib Tug uas muaj lub hwj chim kav tag nrho txhua yam,” thiab nws sib txawv ntawm “tus Tswv Tsim.” Tej kev sib qhia ntau zaus dhau los no tau ua rau txhua tus hnov tau tib yam tias: Tib neeg tuaj yeem paub Vajtswv tej kev xav tau li cas? Yog muaj leej twg paub tseeb tiag tiag, ces tus neeg ntawd yuav tsum yog Vajtswv tiag, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li paub Nws tus kheej tej kev xav, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li paub lub hauv paus thiab nkag tau txhua yam uas Nws ua. Nws zoo li yog qhov muaj qab hau thiab muaj paus muaj ntsis kom nej nco tau Vajtswv lub cev yeeb yam zoo li no, tab sis leej twg thiaj tuaj yeem qhia tau Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num tias qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej txoj dej num tiag tiag, thiab tsis yog tib neeg txoj dej num, hom dej num uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tam tau rau Vajtswv yog hom dab tsi? Puas muaj leej twg tuaj yeem pom tias txoj dej num no nyob rau hauv Tib Tug lub hwj chim kav uas muaj Vajtswv lub ntsiab thiab lub hwj chim? Qhov no hais tau tias, txawm cov yeeb yam los sis lub ntsiab tseem ceeb uas nej nco tau tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej los xij, leej twg muaj Vajtswv lub cev yeeb yam, thiab yog Tib Tug uas muaj lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Nej puas keev xav txog qhov ntawd? Yog nej tsis xav, ces qhov no ua pov thawj qhia tau ib qho tseeb tias: Tej kev sib qhia ntau zaus dhau los no tsuas ua rau nej to taub qee kis keeb kwm yav dhau los hauv yam uas Vajtswv tau ua Nws txoj dej num, thiab ntawm yam uas Vajtswv txoj kev ua, kev nthuav qhia rau pom, thiab tej kev qhia tshwm rau thaum txoj dej num ntawd. Txawm tias txoj kev to taub zoo li no ua rau nej txhua tus tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Tib Tug uas tau ua ob theem ntawm txoj dej num no yog Vajtswv Tus Kheej uas nej ntseeg thiab caum raws, Tib Tug uas nej yuav tsum caum raws tas li, nej tseem tsis tuaj yeem nco tau tias Nws yog Vajtswv uas yeej ib txwm muaj nyob txij puag thaum kev tsim lub ntiaj teb los lawm thiab tus uas yuav muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, los sis nej tsis muaj peev xwm nco tau tias Nws yog Tib Tug uas coj thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb. Nej yeej tsis muaj kev xav tiag txog qhov teeb meem no li. Txawm yuav yog Yehauvas los sis Tswv Yexus, los ntawm tej yeeb yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab kev qhia tshwm rau pom tias nej tuaj yeem nco tau tias Nws tsis yog tus Vajtswv uas nej yuav tsum tau caum raws xwb, tab sis kuj yog Tib Tug uas txib tib neeg ntiaj teb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj hmoo thiab, tus uas yog, ntxiv rau qhov ntawd, tib tug Vajtswv Tus Kheej uas tuav lub hwj chim kav tag nrho saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam? Los ntawm hom kev twg uas nej nco tau tias yog Tib Tug nej ntseeg thiab caum raws yog Vajtswv Tus Kheej tus uas tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Los ntawm hom kev twg uas nej sib txuas rau Vajtswv tus uas nej ntseeg tias yog tus Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj hmoo? Dab tsi yog yam uas ua rau nej nco tau tias yog Vajtswv tus uas nej ntseeg tias yog Vajtswv Tus Kheej tib tug xwb, tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb, thiab nyob nrog txhua yam? Qhov no yog qhov teeb meem uas Kuv yuav daws rau ntu txuas ntxiv tom ntej.

Tej teeb meem uas nej yeej tsis tau xav txog li los sis tsis muaj peev xwm xav txog nws tuaj yeem yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws rau kev paub Vajtswv, thiab yam uas tej zaum tib neeg xav tsis txog qhov tseeb tau. Thaum nej ntsib tej teeb meem no, cov neeg zoo li nej ntawm ko yuav tsum ntsib tej teeb meem ntawd thiab yuav tau xaiv ib qho, yog nej tsis tuaj yeem daws tej ntawd kom tau puv npo vim los ntawm nej txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau, los sis vim hais tias nej tej kev pom kev ntsib tseem yog paub raws saum daim tawv xwb thiab nej tsis muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv, ces lawv yuav dhau los ua qhov cuam tshuam loj tshaj plaws thiab qhov tav kev loj tshaj plaws rau ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Thiab yog li Kuv thiaj hnov tias nws tseem ceeb heev los sib qhia lub ncauj lus no nrog nej. Tam sim no nej puas paub nej qhov teeb meem yog dab tsi? Nej puas paub tseeb txog qhov teeb meem uas Kuv hais txog? Tej teeb meem no uas yog yam uas nej yuav tau ntsib? Lawv puas yog tej teeb meem uas nej tsis to taub? Lawv puas yog tej teeb meem uas yeej tsis tau tshwm sim rau nej dua li? Tej teeb meem no puas tseem ceeb rau nej? Lawv puas yog tej teeb meem tseeb tiag? Lub ntsiab no yog ib lub hauv paus ntawm yam uas nej feeb tsis meej tshaj plaws, uas pom tau tias nej tsis muaj kev to taub tseeb ntawm Vajtswv tus uas nej ntseeg, thiab qhov ntawd nej tsis tau mob siab tiag tiag rau Nws. Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv paub Nws yog Vajtswv, thiab yog li kuv thiaj caum raws Nws, vim hais tias Nws cov lus yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yeej txaus lawm. Tseem cheem tsum pov thawj dab ntsi ntxiv lawm thiab? Puas tseeb tiag mas uas peb tsis tas muaj kev ua xyem xyav txog Vajtswv? Puas tseeb tiag mas uas peb yuav tsum txhob sim Vajtswv? Puas tseeb tiag mas uas peb yuav tsis nug txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub cev yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej?” Txawm tias nej yuav xav li cas rau qhov no los xij, Kuv yuav tsis muab tej yam ua xyem xyav zoo li no hais mus ntxiv tsam ua rau nej feeb tsis meej txog Vajtswv lawm, los sis ua rau nej sim Vajtswv siab, tsis muaj dab tsi yuav ua rau nej ua xyem xyav txog Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Tiam sis, Kuv ua li ntawd los txhawb kom nej muaj kev to taub zoo ntxiv ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb ceeb, thiab muaj kev to taub thiab muaj kev ntseeg ntau ntxiv txog Vajtswv lub meej mom, kom Vajtswv thiaj dhau los ua Tib Tug nyob hauv nej txhua tus uas caum raws Vajtswv nkaus xwb, thiab yog li kom Vajtswv lub meej mom thaum chiv thawj—li tus Tswv Tsim, Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam, Vajtswv Tus Kheej tus uas yog tib tug xwb—thiaj li yuav raug kho rau hauv txhua tus neeg uas raug tsim los lub siab. Qhov no kuj yog lub ntsiab lus ntsig txog yam uas Kuv tab tom yuav muab los sib qhia thiab.

Tam sim no, cia peb los nyeem tej nqe Vajluskub hauv phau Vajluskub raws li nram qab no.

1. Vajtswv Siv Cov Lus los Tsim Tag Nrho Txhua Yam

Ch.K 1:3–5  Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub.

Ch.K 1:6–7  Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:9–11  Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm. Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:14–15  Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:20–21  Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Ch.K 1:24–25  Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Nyob Rau Thawj Hnub, Hnub thiab Hmo uas Tib Neeg Tau Yug Los thiab Sawv Khov Kho los Ua Tsaug Ntau rau Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai

Cia peb saib thawj nqe lus: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub” (Ch.K 1:3–5). Nqe lus no piav qhia txog Vajtswv thawj txoj kev ua rau thaum pib ntawm txoj kev tsim, thiab thawj hnub uas Vajtswv tau dhau los uas muaj thaum tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov. Tab sis nws yog ib hnub txawv tshwj xeeb heev: Vajtswv tau pib npaj qhov kaj rau txhua yam, thiab, dhau ntawd ces, tau cais qhov kaj tawm ntawm qhov tsaus ntuj. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau pib hais lus, thiab Nws cov lus thiab txoj kev muaj cai nyob ua ke sib txig sib luag. Nws txoj kev muaj cai tau pib nthuav tawm los rau ntawm txhua yam, thiab Nws lub hwj chim tau nthuav dav mus thoob plaws txhua yam vim los ntawm Nws cov lus. Suav txij hnub no mus rau tom ntej, txhua yam raug tsim thiab sawv khov kho vim los ntawm Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab lawv pib ua tsaug rau Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim. Thaum Vajtswv tau hais cov lus “Cia kom muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj. Vajtswv tsis tau nqis tes ua ib yam dej num dab tsi li; qhov kaj cia li tshwm sim raws li Nws cov lus. Qhov kaj ntawd Vajtswv muab hu ua nruab hnub, uas tib neeg tseem niaj hnub siv rau lawv txoj kev ua neej nyob los txog tam sim no. Los ntawm Vajtswv cov lus txib, nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov muaj nqis yeej tsis hloov pauv li, thiab nws yeej tsis ploj mus li. Nws qhov muaj nyob nthuav tawm txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tshaj tawm txog qhov muaj nyob ntawm tus Tswv Tsim. Nws lees, zaum tas zaum thiab, tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam thiab lub meej mom. Nws tsis yog yam tuav tsis tau, los sis tsis yog yam plooj rau ntawm qhov muag, tab sis nws yog ib qho kaj uas muaj tseeb tiag uas tib neeg tuaj yeem pom tau. Txij thaum lub sij hawm ntawd mus rau yav tom ntej, hauv lub ntiaj teb nqha nrig no uas yog “lub ntiaj teb tsis muaj dab tsi, thiab nyob do dus; thiab txoj kev tsaus ntuj nyob thoob plaws saum nplaim dej hiav txwv,” ces txawm tsim tau thawj yam khoom. Thawj yam tau tshwm sim los ntawm cov lus uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab tau tshwm sim rau hauv thawj txoj kev nqis tes ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov lus hais tawm. Kiag tom qab ntawd, Vajtswv tau txib qhov kaj thiab qhov tsaus ntuj kom sib cais…. Txhua yam tau hloov pauv thiab raug ua tiav hlo ntawm Vajtswv cov lus…. Vajtswv muab qhov kaj hu ua “Nruab Hnub,” thiab muaj qhov tsaus ntuj hu ua “Hmo Ntuj.” Thaum lub sij hawm ntawd, thawj qhov tsaus ntuj thiab thawj qhov sawv ntxov thiaj raug tsim rau hauv lub ntiaj teb raws li qhov Vajtswv npaj tsim, thiab Vajtswv tau hais tias qhov no yog thawj hnub. Hnub no yog thawj hnub ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm txhua yam, thiab yog qhov kev pib ntawm txoj kev tsim ntawm txhua yam, thiab yog thawj zaug uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim.

Los ntawm cov lus no, tib neeg tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv cov lus, nrog rau Vajtswv lub hwj chim. Vim tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai zoo li no; vim Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no. Puas muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom dab tsi muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim zoo li qhov no? Nws puas muaj ib lo lus teb rau hauv nej lub siab li? Dhau ntawm Vajtswv lawm, puas muaj ib yam uas raug tsim los los sis yam uas tsis raug tsim los muaj txoj kev muaj cai zoo li no? Nej puas pom dua ib qho piv txwv zoo li no nyob hauv ib phau ntawv twg los sis ib qho ntaub ntawv luam tawm twg? Puas tau muaj ib yam ntaub ntawv teev tseg tias leej twg tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam? Nws yeej tsis pom tshwm sim rau txhua txhua lwm phau ntawv los sis tej ntaub ntawv teev tseg li; qhov tseeb tiag, tag nrho tej no tsuas yog cov lus uas ntseeg tau thiab muaj hwj chim ntawm Vajtswv txoj kev tsim lub ntiaj teb no, uas pom muaj teev tseg rau hauv phau Vajluskub xwb; cov lus no hais txog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam. Txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no puas hais tau tias yog lub cim ntawm Vajtswv tus uas yog tib tug xwb lub cev yeeb yam? Puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv yog tus muaj tej ntawd, thiab tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj li muaj nkaus xwb? Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no! Txhua yam raug tsim los los sis tsis yog yam raug tsim los yeej tsis muaj leej twg muaj los sis hloov tau txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim no! Qhov no puas yog ib yam ntawm tej yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb? Nej puas tau pom nws? Tej lus no ua rau tib neeg to taub qhov tseeb tau sai thiab meej tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai tshwj xeeb, thiab muaj lub hwj chim tshwj xeeb, ntawm lub cev yeeb yam thiab lub meej mom siab tshaj plaws. Los ntawm qhov kev sib qhia saum toj saud, nej puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tus uas nej ntseeg tias yog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb?

Nyob Rau Hnub Ob, Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Npaj Tej Dej, thiab Tsim Lub Ntuj, thiab Lub Chaw Kom Yooj Yim Tshaj Plaws Rau Tib Neeg Nyob Tau

Cia peb los nyeem nqe lus ob ntawm phau Vajluskub: “Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Ch.K 1:6–7). Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej”? Hauv tej nqe Vajluskub nws hais tias: “Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj.” Muaj dab tsi tshwm sim los tom qab Vajtswv tau hais thiab ua li no tas lawm? Lo lus teb nyob rau hauv feem kawg ntawm nqe lus: “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.”

Ob kab ntawv luv luv no teev tseg ib qho xwm txheej zoo, thiab piav qhia txog ib tug duab zoo tshaj plaws—kev leg txoj dej num loj tshaj plaws uas Vajtswv tau kav tej dej, thiab tau tsim tej chaw kom tib neeg tuaj yeem muaj nyob taus …

Hauv daim duab no, tej dej thiab lub ntuj tshwm sim li tib ntsais muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab tej ntawd raug cais raws li los ntawm txoj kev muaj cai Vajtswv cov lus, thiab raug cais ua ib txheej “saum toj” thiab ib txheej “hauv qab” raws li Vajtswv tau npaj tseg. Qhov no hais tau tias, Vajtswv tau tsim lub ntuj tsis yog tsim los npog tej dej nyob hauv qab xwb, tab sis kuj tuav cov dej rau saum toj thiab…. Hauv qhov no, tib neeg tsis tuaj yeem pab tau tiam sis tsuas yog saib ntsia xwb, hais tsis tau dab tsi li, thiab rua qhov ncauj qhuas txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub koob meej uas tus Tswv Tsim tau txhawb thiab tau txib ua tej dej, thiab tau tsim lub ntuj. Los ntawm Vajtswv cov lus, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv tau ua tiav hlo ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no tseem tsis yog qhov loj kawg nkaus ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab los? Cia peb los siv tej nqe Vajluskub piav qhia txog Vajtswv txoj kev ua: Vajtswv hais Nws cov lus, thiab vim ntawm Vajtswv cov lus no thiaj li muaj lub ntuj nyob rau hauv nruab nrab ntawm tej dej. Nyob rau tib lub sij hawm no, muaj ib qho hloov pauv loj tshaj plaws tau tshwm sim rau hauv lub chaw no vim ntawm Vajtswv cov lus no, thiab nws yeej tsis hloov pauv txoj kev xav thaum chiv thawj, tiam sis yog ib yam hloov pauv uas tsis tau ua dab tsi hlo li. Nws tshwm sim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav, thiab dhau los ua qee yam uas tsis tau ua dab tsi vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus hais, thiab, tshaj qhov no lawm, txij qhov no mus rau yav tom ntej nws yuav muaj nyob mus thiab sawv khov kho rau tus txiaj ntsig ntawm tus Tswv Tsim, thiab yuav txauv, hloov pauv, thiab hloov dua tshiab mus raws li tus Tswv Tsim tej kev xav. Nqe lus no piav qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev ua zaum ob hauv Nws txoj kev tsim tag nrho lub ntiaj teb. Nws yog ib qho kev nthuav tawm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, ib qho kev tsim tshiab ntxiv los ntawm tus Tswv Tsim. Hnub no yog hnub ob uas tus Tswv Tsim tau ua dhau mus txij li thaum tsim lub hauv paus ntawm lub ntiaj teb, thiab yog ib hnub zoo tshaj plaws rau Nws: Nws tau taug kev rau hauv qhov kaj, Nws tau coj lub ntuj los, Nws tau npaj thiab tau tswj kav tej dej, thiab Nws tej kev ua, Nws txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim tau muab tso ua dej num rau hauv hnub tshiab …

Lub ntuj puas yog nyob hauv nruab nrab tej dej ua ntej Vajtswv tau hais Nws cov lus? Nws tsis nyob li! Thiab ua li ne muaj dab tsi tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej”? Tej yam uas Vajtswv npaj siab tau tshwm sim; nws muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm tej dej, thiab tej dej raug sib cais vim Vajtswv tau hais tias “Cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej.” Hauv txoj kev no, tshwm sim tom qab Vajtswv cov lus, ob yam khoom tshiab, ob yam yug tshiab uas tau tshwm sim rau ntawm tag nrho txhua yam vim tshwm sim tau los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Nej hnov tau li cas txog qhov tshwm sim ntawm ob yam tshiab no? Nej puas hnov qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim? Nej puas hnov tus Tswv Tsim lub zog tshwj xeeb thiab qhov txuj ci txawv heev? Lub zog loj tshaj plaws zoo li no thiab lub hwj chim yog vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab txoj kev muaj cai no yog ib qho sawv cev ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab yog Vajtswv Tus Kheej ib qho yeeb yam uas tsuas muaj tib tug xwb.

Nqe lus no puas ua rau nej txawj xav tob ntxiv txog ntawm Vajtswv tus uas tsuas muaj tib tug xwb? Qhov tseeb tiag, qhov no tseem nyob deb heev rau ntawm qhov paub kom txaus; tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nthuav dav mus deb tshaj qhov no. Nws qhov tsuas yog tib tug xwb tsis yog vim tias Nws muaj ib lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo li tib neeg xwb, tab sis kuj yog vim Nws txoj kev muaj cai thiab hwj chim muaj txuj ci txawv heev, tsis muaj qhov kawg, zoo tshaj plaws txhua yam, thiab sawv siab tshaj txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, vim Nws txoj kev muaj cai thiab yam uas Nws muaj thiab yog thiaj tuaj yeem tsim lub neej txoj sia, tsim txog tej txuj ci phim hwj, thiab tsim txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib ua rau siab dhia pig poog thiab tshwj xeeb heev. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws muaj peev xwm tswj kav lub neej txoj sia uas Nws tsim thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho tej txuj ci phim hwj thiab txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib uas Nws tsim.

Nyob Rau Hnub Peb, Vajtswv Cov Lus Hais Yug Lub Ntiaj Teb thiab Tej Dej Hiav Txwv, thiab Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Ua Rau Lub Ntiaj Teb Puv Npo Yam Muaj Txoj Sia Tseem Ceeb

Txuas ntxiv, cia peb xub nyeem kab ntawv ntawm Chiv Keeb 1:9–11: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj.” Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais cov lus yooj yim tias, “Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj”? Thiab tshaj ntawm qhov kaj thiab lub ntuj lawm muaj dab tsi nyob hauv lub chaw no? Hauv Vajluskub, nws sau cia tias: “Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm.” Qhov no hais tau tias, tam sim no muaj av thiab tej dej hiav txwv nyob hauv lub chaw no, thiab av tau raug cais tawm ntawm tej dej hiav txwv. Qhov kev tshwm sim ntawm tej yam tshiab no tau tshwm sim tom qab cov lus txib hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Vajluskub puas piav qhia txog Vajtswv qhov kev maj nroos thaum Nws tab tom ua qhov no? Nws puas piav qhia txog qhov Nws tau siv dag zog ua? Yog li, Vajtswv ua qhov no li cas? Vajtswv ua tej yam tshiab no tau los li cas? Yus tus kheej pom tseeb tias, Vajtswv siv cov lus los ua tiav hlo tag nrho tej no, los tsim tag nrho tej no.

Hauv peb nqe lus saum toj saud no, peb tau kawm txog qhov kev tshwm sim ntawm peb yam xwm txheej loj. Peb yam xwm txheej loj no tau tshwm sim thiab raug tsim tau los ntawm Vajtswv cov lus, thiab yeej yog vim los ntawm Nws cov lus uas, hais ib nqe zuj zus, tej xwm txheej no thiaj tau tshwm sim kiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog li tuaj yeem pom tau tias cov lus: “Vajtswv hais, xwb ces tej ntawd raug ua tiav hlo; Nws txib xwb ces tej ntawd cia li sawv khov kho” yeej tsis yog cuav li. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no raug lees kiag tam sim uas Nws tej kev xav tau tshwm sim, thiab thaum Vajtswv rua Nws lub qhov ncauj hais lus, Nws lub ntsiab tseem ceeb cia li puv npo raws li hais lawm.

Cia peb saib txuas mus ntxiv rau kab lus kawg ntawm nqe no: “Thiab Vajtswv hais tias, cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Thaum Vajtswv tab tom hais lus, tag nrho tej yam no txawm los muaj nyob raws li Vajtswv tej kev xav, thiab kiag thaum ntawd, tsis ntev txhua yam muaj sia cia li maj mam tshwm sim lawv lub taub hau hauv av los, thiab ua ntej lawv yoj tej av lo ntawm lawv lub cev tawm, lawv tsa tes yoj mus los thiab sib hu yam kub siab lug, co taub hau thiab luag ntxhwb ntxhis los rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv tau ua tus Tswv Tsim tsaug rau lub neej txoj sia uas Nws tau muab rau lawv, thiab tau tshaj tawm rau hauv lub ntiaj teb tias lawv yog ib feem ntawm tag nrho txhua yam, thiab lawv txhua tus yuav fij lawv lub neej txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Kiag thaum Vajtswv tau hais cov lus xwb, av cia li tshwm sim ntsuab xwb xiab tuaj, txhua yam roj tsuag uas tib neeg xyiv fab hlo rau cia li tshwm sim zom zaws tuaj thiab zeeg mus thoob raws npoo av, thiab tej roob thiab tej tiaj nrag cia li tshwm sim muaj tej xyoob ntoo thiab tej hav zoov…. Lub ntiaj teb qhuav qhawv no, uas tsis muaj ib yam muaj txoj sia tseem ceeb nyob dhau los li, nws cia li muaj tej nyom, tej nroj tsuag thiab tej xyoob ntoo ntsuab xwb xiab thoob plaws kiag tam sim…. Tus pa tsw qab ntawm tej nyom thiab tus ntxhiab tsw ntawm av ncho mus thoob tej huab cua, thiab ntau yam nroj tsuag pib ua pa nrog rau muaj cua ua npoj ntws, thiab pib loj hlob. Nyob rau tib lub sij hawm no, ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab yam tshwm sim tom qab Vajtswv tej kev xav, txhua yam nroj tsuag pib qhov hloov mus los ntawm txoj sia uas tej nroj tsuag ntawd loj hlob, tawg paj, txi txiv, thiab huaj vam. Tej nroj tsuag ntawd nyias pib nyias lub neej raws li nyias lub hauv paus ntawm txoj sia kom nruj thiab tau pib ua lawv tej dej num rau hauv txhua yam…. Lawv tag nrho tau yug los, thiab tau muaj txoj sia nyob, vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus. Lawv tau txais kev npaj thiab kev txhawb tsis kawg los ntawm tus Tswv Tsim, thiab yeej ib txwm muaj txoj sia nyob dim rau txhua ces kaum ntawm daim av txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab lawv yeej ib txwm qhia tshwm txog lub zog ntawm lub neej txoj sia uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm …

Tus Tswv Tsim lub neej txoj sia mas tshwj xeeb, Nws tej kev xav mas tshwj xeeb heev, thiab Nws txoj kev muaj cai mas tshwj xeeb heev, thiab yog li, thaum Nws cov lus raug hais tawm lawm, thaum kawg qhov tshwm sim tau los yog “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Pom meej tias, Vajtswv tsis tas siv Nws ob txhais tes ua dej num thaum Nws nqis tes ua; Nws tsuas siv Nws tej kev xav los tswj thiab Nws cov lus los txib xwb, thiab hauv qhov ua li no txhua yam cia li raug tsim tiav hlo lawm. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau sau tag nrho cov dej los nyob ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm sim tuaj, tom qab uas Vajtswv tau ua kom tej nyom nthaw kaus tshwm hauv av tuaj, thiab kom tej nroj tsuag muaj noob, thiab kom tej xyoob ntoo tawg paj txi txiv, thiab Vajtswv tau muab lawv cais nyias mus li nyias hom, thiab ua kom txhua hom nyias muaj nyias tus kheej cov noob. Tag nrho tej no raug ua tau tiav raws li Vajtswv tej kev xav thiab cov lus txib ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua yam tau tshwm sim tuaj, ib yam zuj zus, rau hauv lub ntiaj teb tshiab no.

Thaum Nws tseem tsis tau pib Nws txoj dej num, Vajtswv twb muaj ib daim duab ntawm yam uas Nws lub siab xav kom ua tiav nyob rau hauv Nws lub hlwb lawm, thiab thaum Vajtswv npaj ua kom tag nrho tej no tiav, uas kuj yog thaum Vajtswv tau qhib Nws lub qhov ncauj hais txog lub ntsiab ntawm daim duab no, tag nrho txhua yam txawm pib hloov pauv tshwm sim tuaj raws li hais ua tsaug ntau rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Txawm tias Vajtswv tau tsim nws li cas, los sis Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas los xij, tag nrho txhua yam raug ua tiav hlo ib kauj ruam zuj zus raws li Vajtswv txoj kev npaj ua thiab vim los ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ib kauj ruam zuj zus, tej kev hloov pauv thiaj tau tshwm sim rau saum ntuj thiab lub ntiaj teb ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab txoj kev muaj cai. Tag nrho tej kev hloov pauv thiab tej kev tshwm sim no tau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, thiab txoj kev tshwj xeeb heev thiab qhov loj tshaj plaws ntawm lub hwj chim ntawm tus Tswv Tsim lub neej txoj sia. Nws tej kev xav tsis yog tej tswv yim yooj yim, los sis tsis yog ib daim duab qhuav qhawv xwb, tab sis yog txoj kev muaj cai uas muaj lub zog tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj txuj ci phim hwj heev, thiab lawv yog lub hwj chim tsim ua rau tag nrho txhua yam hloov pauv, rov qab zoo los, rov hloov dua tshiab, thiab ua rau piam sij tau. Vim los ntawm qhov no, tag nrho txhua yam thiaj ua hauj lwm tau vim los ntawm Nws tej kev xav, thiab, nyob rau tib lub sij hawm no, ua tau tiav hlo vim los ntawm cov lus tawm hauv Nws lub qhov ncauj los …

Ua ntej tag nrho txhua yam tshwm sim, hauv Vajtswv tej kev xav yeej muaj ib txoj kev npaj raug ua tiav los lawm ntev, thiab lub ntiaj teb tshiab twb raug ua tiav los ntev lawm. Txawm tias nyob rau hnub pib tau tshwm sim tag nrho tej xyoob ntoo rau saum daim av los xij, Vajtswv tsis muaj qab hau yuav los cheem tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev tsim lub ntiaj teb no; Nws mob siab yuav hais Nws cov lus txuas mus ntxiv, los tsim txhua yam tshiab txuas mus ntxiv kom tiav. Nws yuav hais, yuav tsim Nws cov lus txib, thiab yuav siv Nws txoj kev muaj cai thiab qhia tshwm Nws lub hwj chim, thiab Nws tau npaj txhua yam uas Nws tau npaj los npaj rau tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb uas Nws npaj siab los tsim …

Nyob Rau Hnub Plaub, Cov Caij Nyoog, Cov Hnub, thiab Cov Xyoo ntawm Tib Neeg Ntiaj Teb Tshwm Sim Muaj raws li Vajtswv Siv Nws Txoj Kev Muaj Cai Dua Ib Zaug Ntxiv

Tus Tswv Tsim tau siv Nws cov lus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav, thiab hauv qhov no Nws twb ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj lawm. Thaum lub sij hawm peb hnub no, yeej tsis pom tias Vajtswv khwv, los sis tsis pom yuav ua rau Nws Tus Kheej sab nkees li; nyob rau ntawm qhov txawv, Nws tau ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj tau zoo tshaj plaws lawm, thiab ua tiav hlo kev hloov pauv loj tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb no. Lub ntiaj teb tshiab tshiab tau tshwm sim kiag rau ntawm Nws ob lub qhov muag pom, thiab, ib qho tas ib qho tuaj, daim duab zoo nkauj uas raug npog cia rau sab hauv Nws tej kev xav thaum kawg thiaj raug qhia tshwm rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Qhov kev tshwm sim ntawm txhua yam tshiab yog zoo ib yam nkaus li kev yug ib tug me nyuam mos tshiab, thiab tus Tswv Tsim yeej zoo siab rau daim duab uas ib zaug dhau los tau nyob rau hauv Nws tej kev xav, tab sis tam sim no nws raug tsim ua los muaj txoj sia lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Nws lub siab muab tau ib txoj kev txaus siab, tab sis nyuam qhuav pib Nws txoj kev npaj xwb. Ib ntsais muag xwb, hnub tshiab twb los txog lawm—thiab nplooj ntawv tom ntej yuav muaj dab tsi nyob rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev npaj? Nws tau hais dab tsi lawm? Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas lawm? Nyob rau tib lub sij hawm no, tej yam tshiab uas tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb tshiab no yog dab tsi? Kev ua raws li tus Tswv Tsim qhov coj kev, peb qhov ntsia poob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam twb los txog lawm, ib hnub uas tseem tsis muaj pib yam tshiab. Tseeb tiag, rau tus Tswv Tsim, nws yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias yuav tsis yog ib hnub tshwj xeeb, thiab yeej yog ib hnub tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb rau ntawm hnub no. Tseeb tiag, nws yog ib hnub muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau. Nws zoo tshwj xeeb npaum li cas, nws tseem ceeb npaum li cas, thiab nws muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau npaum li cas? Cia peb xub mloog tus Tswv Tsim hais lus tso …

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev” (Ch.K 1:14–15). Qhov no yog ib txoj kev siv Vajtswv txoj kev muaj cai uas qhia tshwm txog txhua yam muaj sia tom qab Nws txoj kev tsim daim av qhuav qhawv thiab tej xyoob ntoo rau ntawm daim av no. Rau Vajtswv, qhov kev nqis tes ua zoo li no tsuas yog ib yam yooj yim li yam uas Nws twb tau ua tiav lawm xwb, vim hais tias Vajtswv muaj lub hwj chim zoo li no; Vajtswv zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo. Vajtswv tau txib qhov kaj kom tshwm sim nyob rau saum ntuj, thiab qhov kaj no tsis yog tsuas ci ntsa iab rau hauv ntuj thiab rau saum lub ntiaj teb xwb, tab sis kuj ua cov cim rau nruab hnub thiab hmo ntuj, rau cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo thiab. Hauv txoj kev no, thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, txhua qhov nqis tes ua uas Vajtswv xav ua kom tiav yeej muaj puv npo raws li Vajtswv lub ntsiab thiab raws li qhov Vajtswv tau teeb tsa lawm.

Qhov kaj nyob saum ntuj yog lub ntsiab nyob saum nruab ntug uas tuaj yeem tsim duab ci ntsa iab tau; lawv tuaj yeem qhia kom paub qhov tseeb saum nruab ntug thiab hauv daim av thiab tej dej hiav txwv. Lawv tig mus raws li tus txheej txheem thiab qhov nquag raug txib los ntawm Vajtswv, thiab ua kom pom kev kaj raws lub sij hawm sib txawv ntawm daim av, thiab hauv qhov zoo li no qhov hloov mus los ntawm qhov kaj thiaj tsim ua rau muaj nruab hnub thiab hmo ntuj nyob rau sab hnub tuaj thiab sab hnub poob ntawm daim av, thiab lawv kuj tsis yog cov cim rau hmo ntuj thiab nruab hnub nkaus xwb, tab sis los ntawm tej kev hloov mus los uas sib txawv no lawv kuj hom cov hnub noj haus thiab cov hnub tshwj xeeb ntawm tib neeg ntiaj teb. Lawv sib pab txhawb thiab sib tsim ua ke tau zoo tiav log tau plaub lub caij nyoog—caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab caij ntuj no—raug tsim los ntawm Vajtswv, ua ke nrog ntawm qhov kaj uas tau ua cov cim rau pom kev xwm yeem thiab raug zoo tas li rau cov hli, cov hnub, thiab cov xyoo ntawm tib neeg ntiaj teb. Txawm tias nws nyuam qhuav los txog tom qab ntawm kev ua qoob loo uas tib neeg ntiaj teb pib to taub thiab ntsib kev faib cais cov hli, cov hnub thiab cov xyoo uas tau tsim muaj los ntawm qhov kaj uas Vajtswv tau tsim los, qhov tseeb tiag cov hli, cov hnub, thiab cov xyoos uas tib neeg ntiaj teb to taub niaj hnub no twb pib tsim los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab yog li thiaj li muaj qho hloov mus los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab caij ntuj no uas tib neeg tau pom tau ntsib yeej pib los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam. Vajtswv tau tsim qhov kaj kom pom qhov sib txawv ntawm qhov ib txwm muaj, kom xwm yeem li qub, thiab kom pom tseeb los ntawm hmo ntuj thiab nruab hnub, thiab suav cov hnub, thiab soj qab raws cov hli thiab cov xyoo. (Hnub hli xiab ces yog txwm ntawm ib hlis lawm, thiab los ntawm qhov no los tib neeg thiaj li paub tias kev paub meej ntawm qhov kaj yog rov pib dua ib qho hloov mus los tshiab; hnub ntawm ib nrab hli yog qhov txwm ntawm ib nrab hli ntawm ib lub hlis lawm, uas tau qhia rau tib neeg tias yog rov pib lub hli tshiab lawm, los ntawm qhov tuaj yeem pom nws tau hauv ib lub hlis muaj pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, muaj pes tsawg hli hauv ib lub caij nyoog, thiab muaj pes tsawg lub caij nyoog hauv ib xyoos, thiab tag nrho qhov no raug qhia tshwm xwm yeem tas li.) Yog li, tib neeg thiaj soj qab raws tau cov hli yooj yim, cov hnub, thiab cov xyoo uas tau pom tseeb los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Suav txij qhov no mus rau tom ntej, tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam yuav ua neej feeb tsis meej rau ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub thiab tej kev hloov pauv ntawm cov caij nyoog uas raug tsim los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim qhov kaj ntawm hnub plaub. Ib yam nkaus li ntawd, lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev nqis tes ua ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tuaj yeem cais tawm mus ntawm Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Thiab yog li, qhov kaj uas raug tsim los ntawm Vajtswv thiab qhov muaj nqis uas lawv coj los rau tib neeg sai sai no yog ib lub hauv paus hauv txoj kev siv ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Hauv lub ntiaj teb tshiab no, tib neeg ntiaj teb tseem tsis tau tshwm sim, tus Tswv Tsim tau npaj yav tsaus ntuj thiab yav sawv ntxov, lub ntuj, daim av thiab tej dej hiav txwv, cov nyom, cov nroj tsuag thiab ntau hom xyoob ntoo, thiab qhov kaj, cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo rau lub neej tshiab uas Nws yuav tsim sai sai no. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv txhua yam tshiab uas Nws tau tsim, thiab Nws cov lus thiab kev ua tau tiav hlo tshwm sim thooj txhij, yam tsis muaj ib qho txawv li, thiab yam tsis muaj ib qho khoob hlo li. Kev tshwm sim thiab kev yug ntawm tag nrho tej yam tshiab no yog qhov ua pov thawj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim: Nws zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo lawm yuav nyob mus ib txhis. Qhov tseeb no yeej tsis tau hloov pauv li: yog li nws yog nyob rau yav dhau los, yog li nws yog li tam sim no, thiab yog li nws yuav yog li no mus tag ib txhis. Thaum nej rov qab saib cov lus ntawm tej nqe Vajluskub dua ib zaug ntxiv, puas hnov tias muaj qhov tshiab tshiab rau nej? Nej puas pom lub ntsiab tshiab, thiab puas nrhiav tau yam tshiab? Qhov ntawd vim yog tus Tswv Tsim tau ua txhawb nej lub siab lawm, thiab tau coj nej kev los paub txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tau qhib lub qhov rooj kom nej to taub txog tus Tswv Tsim, thiab Nws tej kev ua thiab txoj kev muaj cai uas tau muab lub neej txoj sia raws li cov lus no. Yog li, hauv cov lus no tib neeg tau pom ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tau pom txog lub hwj chim siab tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau pom tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim uas tshwj xeeb tshaj plaws.

Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsim qhov txuj ci phim hwj zaum tas zaum thiab; Nws ua rau deev tib neeg lub siab, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm tos taus ntsia mus rau yam ua tshwm sim los ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws lub hwj chim phim hwj ua rau muaj kev zoo siab zaum tas zaum tuaj, thiab ua rau tib neeg feeb tsis meej thiab zoo siab heev, rua qhov ncauj qhuas, poob siab ntshai thiab qw; dhau qhov no lawm, tib neeg raug txhawb heev thiab ua rau lawv muaj kev saib taus, muaj kev hwm, thiab kev sib raug zoo. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim muaj ib qho cuam tshuam zoo tshaj plaws thiab kev yaug kom tib neeg tus ntsujplig dawb huv, thiab, tshaj qhov no lawm, lawv txaus siab rau tib neeg tus ntsujplig. Txhua qho ntawm Nws cov kev xav, txhua lo ntawm Nws cov lus hais tawm, thiab txhua qhov kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev muaj cai yog ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog ib qho kev tsim ua muaj nuj nqis ntau tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev to taub thiab kev paub tob. Thaum peb suav txhua txhua tus neeg yug los los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, peb cov ntsujplig tau txav los ze rau ntawm qhov phim hwj ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab peb pom peb tus kheej caum raws tus Tswv Tsim cov hneev taw mus txog rau hnub tom ntej: hnub tsib ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam.

Cia peb nyeem Vajluskub ib nqe zuj zus txuas mus ntxiv, kom peb pom tus Tswv Tsim txoj kev ua ntau ntxiv.

Nyob Rau Ntawm Hnub Tsib, Ntau Yam Muaj Sia thiab Sib Txawv Nthuav Tawm Txog Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai hauv Ntau Txoj Kev Sib Txawv

Vajluskub hais tias, “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:20–21). Vajluskub yeej qhia meej meej rau peb lawm tias, nyob rau hnub no, Vajtswv tau tsim yam muaj sia nyob hauv dej thiab tej noog xya saum nruab ntug, uas hais tau tias Nws tau tsim ntau hom ntses thiab noog, thiab tau faib cais lawv kom mus raws nyias hom. Hauv txoj kev no, lub ntiaj teb, lub ntuj, thiab tej dej thiaj muaj txhua yam puv npo raws li Vajtswv txoj kev tsim …

Kiag thaum Vajtswv cov lus raug hais tawm, txhua yam muaj txoj sia tshiab tshiab cia li tshwm sim kiag los raws li tus Tswv Tsim cov lus. Lawv nkag los rau hauv lub ntiaj teb uas muaj kev sib tw qib, kev dhia, kev dhia lom zem ua si mus los…. Txhua hom ntse thiab loj me ua luam dej mus los rau hauv dej; txhua hom roob ris thiab yam uas muaj plhaub qhwv loj hlob rau ntawm tej xuab zeb; txhua yam tsiaj nruab deg uas muaj nplai, muaj plhaub qhwv, thiab tsis muaj pob txha qaj qaum loj hlob nrawm nroos raws nyias hom sib txawv, txawm tias yuav yog yam loj tshaj plaws los sis me, ntev los sis luv los xij. Yog li kuj muaj ntau hom nroj tsuag nyob hauv dej loj hlob zom zaws tuaj thiab, vau mus los raws li lub neej txoj sia nyob hauv dej, ua rau muaj tej nthwv dej ntas, ua rau tej dej nyob tus yees, zoo ib yam nkaus yuav hais rau lawv tias: “Yoj txhais ceg! Coj koj cov phooj ywg tuaj! Rau qhov koj yuav tsis nyob ib leeg mus ntxiv lawm!” Suav txij thaum lub sij hawm ntawd los Vajtswv tau tsim tag nrho ntau hom tsiaj nruab deg tshwm sim rau hauv dej, txhua yam muaj txoj sia tshiab ua rau tseem ceeb heev rau tej dej uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi los lawm ntev lawm, thiab nkag los rau ib tiam tshiab…. Txij thaum ntawd los mus, lawv nyob ua ke nrog lwm pab, thiab tau sib saib xyuas mus los koom nrog lwm tus, thiab tau saib xyuas kom lawv tus kheej txhob sib nrug deb. Muaj dej rau cov tshiaj nyob rau hauv nws lawm, sib txhawb nqa txhua txoj sia uas tau nyob rau hauv nws ib puag ncig, thiab txhua txhua txoj sia nyob tau vim muaj dej yug. Txhua yam nyias tau muab nyias txoj sia sib txhawb, thiab nyob rau tib lub sij hawm no, txhua yam yeej zoo ib yam nkaus, ua tim khawv rau tej txuj ci phim hwj thiab qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab lub hwj chim uas tsis muaj yam dab tsi piv tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Vim dej hiav txwv yuav tsis nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, yog li thiaj tau pib muaj txhua yam muaj txoj sia puv npo rau saum ntuj thiab. Ib yam zuj zus, tej noog, loj thiab me, ya hauv av mus rau saum ntuj. Tsis zoo li yam muaj sia nyob hauv dej hiav txwv, lawv muaj tis thiab muaj plaub npog lawv lub cev nyias ntsais thiab zoo nkauj. Lawv tau nthuav lawv ob sab tis tawm yam txaus siab hlo thiab khav ntxhias thiab nthuav tawm txog lawv tej plaub zoo nkauj thiab lawv lub luag hauj lwm thiab tej txuj ci tshwj xeeb uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lawv ya mus raws siab nyiam, thiab txawj ya mus los rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, hla tej tiaj nyom thiab hav zoov…. Lawv yog yam uas txaus hlub rau saum ntuj, lawv yog yam txaus hlub ntawm tag nrho txhua yam. Tsis ntev lawv yuav rais los sib txuas rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, thiab yuav tshaj xov mus rau txhua yam…. Lawv sib hu, lawv ya mus los yam lom zem xauv npo, lawv ua rau muaj kev sib txhawb siab, luag, thiab nrov quas niab rau hauv lub ntiaj teb no uas ib zaug dhau los yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li…. Lawv tau siv lawv lub suab hu hnov meej, zoo mloog, tau siv cov lus nyob hauv lawv lub siab los qhuas tus Tswv Tsim txhawm rau tau muab txoj sia rau lawv. Lawv dhia lom zem xauv npo uas qhia tshwm txog txoj kev tsim ua tau zoo tiav log thiab tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab yuav muab tag nrho lawv lub neej txoj sia los fij ua tim khawv rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los ntawm txoj sia tshwj xeeb uas Nws tau muab rau lawv lawm …

Txawm tias lawv yuav yog yam nyob hauv dej, los sis yam nyob saum ntuj, los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, qhov muaj yam muaj sia txhij txhua thiab ntau hom sib txawv, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, lawv tau los sib sau ua ke mus raws li lawv hom—thiab txoj cai no, txoj kev cai tswj kav no, yeej tsis muaj ib yam muaj sia muaj peev xwm hloov pauv tau. Lawv yeej tsis tuaj yeem ua siab tawv qhawv ua tshaj qhov uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau. Raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, lawv ua neej nyob thiab huaj vam ntau, thiab ua raws nraim li lub hauv paus ntawm txoj sia thiab cov cai uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, thiab ua raws li Nws cov lus txib uas tsis hais tshwm thiab tej kev cai thiab tej lus qhia saum ntuj ceeb tsheej uas Nws tau muab rau lawv, thiab txoj kev ua uas tseem muaj los txog rau niaj hnub tam sim no. Lawv tau tham nrog tus Tswv Tsim raws hauv lawv tus kheej txoj kev tshwj xeeb, thiab los qhuas lub ntsiab ntawm tus Tswv Tsim, thiab mloog Nws cov lus txib. Yeej tsis muaj leej twg ua txhaum rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim kav thiab txoj lus txib rau lawv raug siv rau hauv Nws tej kev xav; tsis tau hais cov lus tawm los, tiam sis txoj kev muaj cai ntawd tsuas yog tib txoj rau tus Tswv tsim tswj tag nrho txhua yam ntsiag to yam tsis siv ib hom lus dab tsi li, thiab nws sib txawv los ntawm tib neeg ntiaj teb. Kev siv Nws txoj kev muaj cai rau hauv yam tshwj xeeb no ua kom tib neeg muab tau ib txoj kev paub tshiab, thiab tsim tau ib txoj kev txhais tshiab, ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb. Rau ntawm no, Kuv yuav tsum qhia rau nej rau ntawm hnub tshiab no, kev siv tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tau nthuav tawm ib zaug ntxiv txog tus Tswv Tsim tus uas tsuas yog tib tug xwb.

Txuas ntxiv, cia peb saib kab lus kawg ntawm nqe lus no ntawm tej nqe Vajluskub tias: “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej xav li cas txog lub ntsiab no? Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab muaj nyob rau hauv tej lus no. Vajtswv tau saib tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los thiab sawv khov kho los vim los ntawm Nws cov lus xwb, thiab maj mam pib hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv puas txaus siab nrog txhua yam uas Nws tau tsim ua los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam kev nqis tes ua uas Nws tau ua tiav hlo? Lo lus teb no yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej pom dab tsi nyob ntawm no? Dab tsi yog yam uas nws sawv cev tau tias “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm”? Nws tus cim yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim los ua tiav hlo yam uas Nws tau npaj thiab tau piav, los ua tiav hlo cov hom phiaj uas Nws tau npaj tseg ua kom tiav hlo lawm. Thaum Vajtswv tau ua txhua txoj dej num tiav lawm, Nws puas hnov tu siab? Lo lus teb no tseem yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Muab ua lwm lo lus tias, tsis yog Vajtswv tsis hnov tu siab nkaus xwb, tab sis hnov txaus siab. Yam uas nws txhais tau tias Vajtswv tsis hnov tu siab li yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj yog zoo tiav log lawm, tias Nws lub hwj chim thiab lub tswv yim zoo tiav log lawm, thiab tias nws tsuas yog los ntawm Nws txoj kev muaj cai nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau zoo tiav log. Thaum tib neeg ua ib txoj dej num, lawv puas tuaj yeem, zoo li Vajtswv, pom yam ntawd tias yog yam zoo? Tib neeg puas tuaj yeem ua txhua yam kom zoo tiav log? Tib neeg puas ua qee yam tib zaug xwb ces kav mus tag ib txhiab ib txhis? Ib yam li tib neeg hais tias, “tsis muaj ib yam dab tsi zoo tiav log, tsuas yog zoo dua xwb,” tsis muaj ib yam dab tsi uas tib neeg ua kom tau zoo tiav log li. Thaum Vajtswv tau pom tias txhua yam uas Nws tau ua thiab ua tiav yog yam zoo, txhua yam uas tau tsim los ntawm Vajtswv yog raug npaj los ntawm Nws cov lus, uas hais tau tias, thaum “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” txhua yam uas Nws tau tsim yog yam uas kav mus tag ib txhiab ib txhis, raug faib cais raws li hom, thiab raug muab tso haum rau ib thaj chaw, lub hom phiaj, thiab kev ua kom nyob li qhov qub mus tag ib txhiab ib txhis. Tshaj qhov no lawm, lawv lub luag hauj lwm rau ntawm txhua yam, thiab txoj kev taug uas lawv yuav tsum tau taug thaum Vajtswv txoj kev cawm tag nrho txhua yam, twb raug teeb tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam hloov pauv tsis tau. Qhov no yog txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau muab rau tag nrho txhua yam.

“Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” tej yam yooj yim li no, cov lus uas tsis tsim nyog qhuas, uas keev tsis quav ntsej yog cov lus ntawm txoj cai saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas Vajtswv tau muab rau txhua yam muaj sia. Lawv yog lub hauv paus nruab nrab ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam uas siv tau tiag tiag thiab tob dua. Los ntawm Nws cov lus, tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau tag nrho yam uas Nws npaj tseg kom muab tau, thiab ua tiav hlo txhua yam uas Nws tau npaj tseg kom ua tiav hlo, tab sis kuj tswj rau hauv Nws ob txhais tes tag nrho yam uas Nws tau tsim los, thiab kav tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim nyob hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab, tshaj qhov no, tag nrho yam uas yog txheej txheem thiab tsis yog txheej txheem. Tag nrho txhua yam puav leej tau nthuav dav, tau muaj nyob, thiab tau rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm Nws txoj kev muaj cai lawv thiaj li muaj nyob rau hauv txoj cai uas Nws tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj leej twg raug zam li! Txoj cai no tau pib kiag thaum uas “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” thiab nws yuav muaj nyob, txuas mus ntxiv, thiab ua lub luag hauj lwm rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg kom mus txog hnub uas tus Tswv Tsim tau thim! Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb tsis yog raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws rab peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab txoj lus txib kom tag nrho txhua yam tshwm sim los xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv Nws rab peev xwm tswj kav thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab muab txoj sia muaj zog thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no, hauv Nws rab peev xwm los ua, tib zaug xwb thiab kom kav mus tag ib txhiab ib txhis, tag nrho txhua yam uas Nws yuav tsim rau hauv Nws txoj kev npaj tau tshwm sim thiab muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim lub yeeb yam tau zoo tiav log, thiab khauj khaum txoj sia tau zoo tiav log, thiab lub luag hauj lwm tau zoo tiav log. Yog li thiaj pom nthuav tawm rau tus Tswv Tsim tej kev xav tias tsis muaj ib yam dab tsi los yuam tau, tsis raug txwv lub sij hawm, thaj chaw, los sis toj roob hauv pes. Zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev muaj cai, qhov uas yog tib tug xwb ntawm tus Tswv Tsim yuav tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis. Nws txoj kev muaj cai yeej yuav yog ib yam sawv cev thiab lub cim ntawm Nws qhov tsuas yog tib tug xwb, thiab Nws txoj kev muaj cai yeej yuav muaj nyob nrog nraim Nws lub cev yeeb yam mus tag ib txhiab ib txhis li!

Nyob Rau Hnub Rau, Tus Tswv Tsim Hais Cov Lus, thiab Txhua Hom Muaj Sia nyob hauv Nws Lub Siab Cia Li Tshwm Sim, Ib Yam Ua Ntus Zus Los

Tsis txaus ntseeg kiag li, tus Tswv Tsim txoj dej num ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam tau tsim tsis tu ncua los tau tsib hnub lawm, tseem tab tom npaj txais tos tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam hauv hnub rau. Hnub no yog kev pib ib yam tshiab, thiab yog ib hnub tshwj xeeb tshaj. Ces tus Tswv Tsim txoj kev npaj rau hmo ntawm hnub tshiab no yog dab tsi? Yam muaj sia tshiab uas Nws tsim yog dab tsi, Nws puas tsim? Mloog, ntawd yog tus Tswv Tsim lub suab …

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:24–25). Yam muaj sia uas suav nrog yog dab tsi? Vajluskub hais tias: nyuj twm, thiab tej tsiaj swb, thiab tej tsiaj nyaum ntawm lub ntiaj teb uas los tom qab tej yam ntawd. Hais tau tias, nyob rau hnub no ces tsis yog tsuas muaj txhua hom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb nkaus xwb, tab sis lawv yog tag nrho txhua hom uas tau raug cais mus raws hom, thiab, zoo ib yam nkaus li, “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.”

Thaum lub sij hawm hauv tsib hnub dhau los, tus Tswv Tsim tau hais tib lub suab lus thiab tau txib kom yug txhua yam muaj sia uas Nws ntshaw, thiab kom tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, raws li lawv hom. Thaum tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai, yeej tsis muaj Nws cov lus hais nqe twg yuav tsis muaj txiaj ntsig li, thiab yog li, nyob rau hauv hnub rau, txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim tau tshwm sim raws hauv lub sij hawm uas tau teev tseg. Kiag thaum tus Tswv Tsim tau hais tias “Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom,” lub ntiaj teb cia li puv npo txhua yam muaj sia tseem ceeb, thiab ntawm daim av cia li tshwm sim txhua hom muaj sia…. Hauv tej tiaj nyom ntsuab xwb xiab, muaj tej nyuj puv ntoob, yoj lawv tej ko tw mus los, tau tshwm sim ib tug tas ib tug thiab, cov yaj quaj sib hu zom zaws los sib sau ua ke tsheej pab, cov nees nthe zom zaws pib khiav ncig mus los…. Kiag tam sim ntawd xwb, lub tiaj nyom loj dav uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi ntawd cia li tshwm sim yam muaj txoj sia tseem ceeb puv nkaus…. Kev tshwm sim ntawm tej tsiaj no yog ib daim duab zoo nkauj rau ntawm lub tiaj nyom uas nyob ntsiag twb to, thiab ua rau tsis muaj ciaj ciam txwv li…. Lawv yuav koom mus ua ke rau ntawm tej tiaj nyom, thiab yog yam tseem ceeb ntawm tej tiaj nyom, tej tsiaj puav leej sib saib xyuas mus los rau lawv tus kheej thiab lwm tus; yog li lawv thiaj rais los yog cov saib xyuas thiab cov tiv thaiv ntawm tej av no, uas yuav yog lawv lub chaw nyob mus tag ib txhis, thiab yuav yog lub chaw npaj txhua yam xav tau rau lawv, yog ib lub hauv paus ntawm txoj kev yug lawv txoj sia mus ib txhiab ib txhis li …

Rau ntawm tib hnub ntawd tej tsiaj no cia li tshwm sim los, raws li tus Tswv Tsim txoj lus, kuj tau tshwm sim tej kab ub no ntau heev, ib tug tas tib tug tuaj. Txawm tias lawv yuav yog hom tsiaj me tshaj plaws ntawm tag nrho txhua yam muaj sia los xij, lawv txoj sia tseem yog txoj kev tsim phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv tsis tau los txog lig kiag li…. Qee cov nthuav lawv tej tis me ntsis, hos lwm cov maj mam nkag; qee cov dhia ib sab ceg thiab dhia paj paws, lwm cov mus kev vau poj vau poog; qee cov dhia mus tom hauv ntej, hos lwm cov thaub qab ceev heev; qee cov mus kev tav toj, lwm cov dhia siab thiab dhia qis…. Txhua tus nyias yeej tsis khoom nyias rau txoj kev npaj nrhiav lub chaw nyob rau lawv tus kheej: Qee cov nyob mus raws tej tiaj nyom, qee cov khawb qhov nyob hauv qhov av, qee cov ya mus los rau saum tej ntoo, nkaum rau hauv tej hav zoov…. Txawm tias yuav me li cas los xij, lawv yeej thev tsis taus qhov kev tsim txom ntawm lub plab khoob, thiab tom qab nrhiav tau lawv tus kheej lub chaw nyob lawm, lawv maj nroos nrhiav khoom noj los yug lawv tus kheej. Qee cov nce mus saum lub tiaj nyom mus noj tej ntsis nyom mos mos, qee cov tuav tej los khoom noj lo av li rau ntawm qhov ncauj thiab nqos mus rau hauv lawv lub plab, noj tau yam qab heev thiab txaus siab hlo (rau ntawm lawv, txawm yuav yog tej khoom noj lo av li los yeej tseem yog yam khoom noj qab); qee cov nkaum rau hauv tej hav zoov, tab sis lawv yeej tsis so li, tej kua nyob hauv tej nplooj nyom ntsuab xiab ua rau noj tau yam mos nyoos…. Tom qab lawv noj tsau npo lawm, tej kab tseem tsis tso lawv txoj dej num tseg; txawm yuav muaj tus yeeb yam me los xij, lawv muaj lub zog loj tshaj plaws thiab loj hlob tau ywj siab, thiab tag nrho yam muaj sia, lawv yog yam mob siab thiab nquag tshaj plaws. Lawv yeej ib txwm tsis tub nkeeg li, thiab yeej ib txwm tsis tau so raws li siab xav. Kiag thaum lawv noj tsau npo lawm, lawv tseem sib zog ua txoj dej num rau tus txiaj ntsig ntawm lawv lub neej yav tom ntej, lawv tus kheej mas tsis khoom li thiab maj nroos txog rau lawv hnub yuav los tom ntej, rau lawv txoj kev muaj txoj sia nyob tau…. Lawv siv lub suab deeg thiab nrov raws txheej txheem los sib txhawb thiab sib nqua hu rau lawv tus kheej mus rau tom ntej. Lawv kuj ua rau muaj qhov zoo rau tej nyom, tej xyoob ntoo, thiab txhua txhua daim npoo av, ua rau txhua hnub, thiab txhua xyoo, tsis sib thooj li…. Los ntawm lawv tus kheej hom lus thiab los ntawm tus kheej tej kev noj nyob, lawv tau xa xov mus rau txhua yam muaj sia nyob saum daim av. Siv lawv tus kheej lub hauv paus kev ua neej nyob tshwj xeeb, lawv tau cim txhua yam, uas lawv tau muab tso tseg ua txoj lw cia…. Lawv sib raug zoo nrog tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov, thiab lawv tau coj kev sib tw thiab kev tseem ceeb los rau tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov. Lawv tau coj tus Tswv Tsim tej lus ntuas thiab tej lus txais tos los rau txhua yam muaj sia …

Tus Tswv Tsim txoj kev saib ntsia mus thoob plaws tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim, thiab thaum lub sij hawm no Nws ob lub qhov muag tau nres rau ntawm tej hav zoov thiab tej roob, Nws lub siab tig. Thaum Nws cov lus raug hais tawm mus, rau hauv tej hav zoov tuab, thiab saum tej roob, tau tshwm sim ib yam tsiaj uas tsis zoo li yam tau tshwm sim ua ntej dhau los lawm: Lawv yog tej tsiaj qus uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Lub sij hawm dhau mus, lawv co lawv lub taub hau mus los thiab yoj lawv tus ko tw, txhua tus nyias muaj nyias tus kheej lub ntsej muag tshwj xeeb. Qee cov muaj plaub ntev npog, qee cov muaj daim khauj khaum npog, qee cov tsis muaj dab tsi npog tab sis muaj kaus, qee cov muaj kaus tshwm, qee cov caj dab ntev, qee cov ko tw luv, qee cov muaj qhov muag txaus ntshai, qee cov txaj muag, qee cov khoov mus noj nyom, qee cov noj nqaij qhov ncauj lo ntshav li, qee cov siv ob sab ceg dhia mus los, qee cov mus kev siv plaub tug rau taw, qee cov nyob siab rau puag saum ntsis ntoo, qee cov pw tos hauv tej hav zoov, qee cov tab tom nrhiav tej qhov tsua ua chaw so, qee cov tab tom khiav thiab sib thab sib zeg rau ntawm tej chaw tiaj, qee cov ncig mus los raws hauv tej hav zoov…; qee cov tab tom ua lub suab nrov nroo ntws, qee cov tab tom nyooj, qee cov tab tom ua lub suab cem, qee cov tab tom quaj…; qee cov tab tom ua lub suab siab, qee cov tab tom ua lub siab qis, qee cov tab tom ua lub suab tawm tom qa los, qee cov tab tom ua lub suab nrov zoo mloog…; qee cov tab tom sib thab sib ntaus, qee cov tab tom ua kom ntxim hlub, qee cov tab tom ua rau ntxim ntxub, qee cov tab tom zoo ntxim hlub, qee cov qab tom hem, qee cov tab tom nyob ntsiag to txaus nyiam…. Ib tug zuj zus, lawv txhua tus tawm los. Pom qhov lawv siab thiab muaj lub zog, muaj lub siab ywj pheej, tsis nyiam cuam tshuam rau lwm tus, tsis thab zes rau lwm tus…. Txhua tus nyias ua nyias lub neej raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv, thiab lawv tus kheej qhov yog tsiaj qus, thiab kev tsiv heev ntawm qhov yog tsiaj qus, lawv tau tshwm sim rau hauv tej hav zoov thiab nyob raws saum tej roob. Txhua yam muaj qhov sib thuam, ua rau txhua yam thiaj li tsis zoo tiav log—lawv yog cov tseem tswv saum tej roob thiab tej hav zoov no ntag. Txij thaum tus Tswv Tsim tau teeb tsa lawv lub cev yeeb yam los, lawv “muaj cai” nyob rau hauv tej hav zoov thiab tej roob, vim tus Tswv Tsim twb kos lawv tej ciaj ciam tag lawm thiab tau npaj ib puag ncig ntawm lawv tej chaw nyob lawm. Tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li yog cov tswv ntawm tej roob thiab tej hav zoov, thiab yog vim li ntawd lawv thiaj li yog tsiaj qus heev, tsiv heev. Lawv thiaj raug hu ua “tej tsiaj qus” vim hais tias, tag nrho txhua yam muaj sia, lawv thiaj qus tiag tiag li thiab tsiv heev, thiab seej tsis tau li. Tsis tuaj yeem yug kom lawv seej tau, yog li thiaj coj lawv los yug tsis tau, thiab nyob tsis haum nrog tib neeg ntiaj teb los sis tsis tuaj yeem siv dag siv zog tam rau tib neeg ntiaj teb tau. Vim tias tsis tuaj yeem yug lawv tau, tsis tuaj yeem leg dej num rau tib neeg ntiaj teb tau, tias lawv yuav tsum nyob kom deb ntawm tib neeg ntiaj teeb, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze. Hauv qhov txawv ces, nws yog vim lawv tau nyob nrug deb ntawm tib neeg ntiaj teb lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze tau, ces lawv thiaj muaj peev xwm saib xyuas rau lawv tus kheej puv npo raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv: tiv thaiv tej roob thiab tej hav zoov. Qhov lawv yog tsiaj hav zoov tau tiv thaiv tej roob thiab tau pov hwm tej hav zoov, thiab yog ib txoj kev tiv thaiv thiab kev ntseeg siab tau zoo tshaj plaws ntawm lawv txoj kev muaj txoj sia thiab kev tsim noob neej. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv qhov yog tsiaj hav zoov yeej tseem muaj mus thiab ua rau tag nrho txhua yam sib yoog tau sib txig sib luag. Lawv qhov los txog coj txoj kev pab txhawb thiab tshwm sim mus rau tej roob thiab tej hav zoov; lawv qhov los txog tseem ua rau muaj kev sib tw thiab ceeb yam tsis muaj ciaj ciam rau tej roob thiab tej hav zoov uas tsis muaj dab tsi no. Txij qhov no mus rau yav tom ntej, tej roob thiab tej hav zoov dhau los ua lawv tej chaw nyob mus tag ib txhiab ib txhis, thiab lawv yeej tsis poob lawv tej chaw nyob li lawm, vim hais tias tej roob thiab tej hav zoov uas tau tshwm sim thiab tau muaj no yeej yog lawv li; tej tsiaj qus yuav tsum ua lawv txoj dej num kom puv npo thiab ua txhua yam raws li qhov lawv tuaj yeem ua tau los pov hwm lawv. Yog li, yeej ib yam nkaus, tej tsiaj qus no los yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim tej lus qhia kom nruj txhawm rau los tuav lawv tus ciaj ciam, thiab kav tsij siv lawv tus yeeb yam tsiaj qus mus ntxiv kom txhua yam tseem muaj mus raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, thiab qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim!

Nyob Hauv Qab Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai, Tag Nrho Txhua Yam Zoo Tiav Log

Vajtswv tau tsim txhua yam, suav nrog yam uas txav mus los tau thiab yam uas tsis tuaj yeem txav mus los tau, xws li tej noog thiab ntses, xws lis tej xyoob ntoo thiab tej paj ntoos, thiab suav nrog tej tsiaj txhu, tej kab, thiab tej tsiaj qus raug ua tiav hlo rau hauv hnub rau—lawv txhua tus yeej yog cov zoo raws hauv Vajtswv ob lub qhov muag pom, thiab, tshaj qhov no lawm, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tag nrho tej no, yeej haum raws li Nws txoj kev npaj, tag nrho raug ua tau zoo tiav log siab tshaj plaws lawm thiab tau raws li cov qauv uas Vajtswv xav ua kom tau lawm. Ib kauj ruam zuj zus, tus Tswv Tsim tau ua txoj dej num uas Nws npaj siab ua kom haum raws li Nws txoj kev npaj. Ib yam zuj zus, tej yam uas Nws npaj siab tsim ua tau tshwm sim tuaj, thiab kev tshwm sim ntawm txhua yam yog haum raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam kev ua tau tshwm sim los ntawm Nws txoj kev muaj cai; vim tej yam ua tau tshwm sim los no, tag nrho txhua yam muaj sia tsis tuaj yeem pab tau, tiam sis tau ua tsaug rau tus Tswv Tsim txoj hmoov hlub thiab txoj kev npaj. Vim Vajtswv tej txuj ci phim hwj ntawm txoj kev ua no tau qhia tshwm lawv tus kheej, ua rau lub ntiaj teb no loj hlob, ib yam zuj zus, nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim los, thiab nws tau hloov pauv los ntawm tej kev nyuaj siab thiab kev tsaus ntuj los rau kev ua siab dawb paug thiab kev kaj, los ntawm txoj kev nyob ntsiag twb to mus rau txoj kev nyob tau lom zem xauv npo thiab tsis muaj ciaj ciam li. Nyob rau ntawm tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, los ntawm yam loj tshaj plaws mus rau yam me, los ntawm yam me mus rau yam me tshaj plaws, tsis muaj yam dab tsi uas yuav tsis raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab nws yog ib yam tshwj xeeb thiab lub ntsiab xeeb txawm thiab muaj nuj nqis rau txhua yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias yuav muaj qhov sib txawv rau hauv lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum los xij, tiam sis tus Tswv Tsim yuav tsum tau tsim kom nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qee zaus tib neeg yuav pom ib tug kab, ib yam uas tsis zoo saib tshaj plaws, thiab lawv yuav hais tias, “Tus kab ntawd cas yuav txaus ntshai ua luaj li, tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav tsim tus kab tsis zoo saib zoo li no—tsis muaj hnub uas Nws yuav tsim qee yam phem tsis zoo saib li no.” Cas yuav yog ib qho kev xam pom ruam ua luaj li! Qhov lawv yuav tsum hais yog, “Txawm tias tus kab no tsis zoo saib li los xij, Vajtswv tau tsim nws los, thiab yog li nws yuav tsum muaj nws tus kheej lub hom phiaj tshwj xeeb.” Hauv Vajtswv tej kev xav, Nws xav muab tag nrho txhua lub cev yeeb yam rau lawv, thiab tag nrho tej kev ua thiab kev siv, rau txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim los, thiab yog li yam uas Vajtswv tau tsim los thiaj li tsis yog txiav tawm los ntawm tib daim ntaub los xwb. Suav txij lawv tus moj yam sab nrauv los rau sab hauv, suav txij lawv tej xeeb ceem kev noj nyob mus rau tej chaw uas lawv nyob—txhua yam nyias yeej sib txawv nyias. Tej nyuj muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nyuj, tej nees muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nees, mos lwj muaj lub cev yeeb yam ntawm mos lwj, thiab tej ntxhw muaj lub cev yeeb yam ntawm tej ntxhw. Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom tsiaj twg yog hom zoo saib tshaj plaws, thiab hom twg yog hom tsis zoo saib tshaj plaws? Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom twg yog hom muaj txiaj ntsig tshaj plaws, thiab yam twg yog yam uas tsis tsim nyog nyob mus tshaj plaws? Ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej ntxhw, tiam sis tsis muaj leej twg siv tej ntxhw los cog qoob loo; ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej tsov ntxhuav thiab tej tsov, vim lawv lub cev yeeb yam zoo ntxim siab tshaj plaws tag nrho txhua yam, tiam sis koj puas tuaj yeem tu tau lawv los ua tej tsiaj yug hauv tsev? Muab hais luv luv tias, thaum hais txog tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, tib neeg yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, hais tau tias, ua raws li tus Tswv Tsim txoj lus teeb tsa rau tag nrho txhua yam; qhov no yog tus xeeb ceem ntse tshaj plaws. Tsuas muaj ib tug xeeb ceem ntawm txoj kev tshawb fawb rau, thiab txoj kev mloog hais rau, tus Tswv Tsim tej kev xav thaum chiv thawj thiaj li yog kev lees txais tseeb thiab thiaj yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tiag. Nws yog qhov zoo rau qhov Vajtswv pom lawm, yog li tib neeg muaj laj thawj dab tsi yuav hais ub hais no thiab?

Yog li, tag nrho txhua yam nyob hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yog ua ib zaj nkauj tshiab zoo mloog rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yog kev pib ib yam zoo tshaj plaws rau Nws txoj dej num ntawm hnub tshiab, thiab thaum lub sij hawm no tus Tswv Tsim kuj yuav qhib ib yam tshiab rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg! Raws li tus Tswv Tsim ntawm cev nqaij daim tawv tau teeb txoj cai kom tej ntsuag xyoob tuaj rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav, laus rau lub caij ntuj sov, rho tau rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, thiab muab ntim cia rau thaum lub caij ntuj no, tag nrho txhua yam yuav tsum mus raws nraim li tus Tswv Tsim txoj kev npaj ntawm txoj kev cawm, thiab lawv yuav zoo siab tos txais lawv tus kheej hnub tshiab, kev pib tshiab, thiab lub hauv paus txoj sia tshiab. Lawv yuav ua neej nyob thiab tsim noob neej mus tsis paub kawg txhawm rau ua kev zoo siab tos txais txhua hnub nyob rau hauv qab lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Yeej Tsis Muaj Ib Yam Uas Raug Tsim Los thiab Tsis Raug Tsim Los Tuaj Yeem Hloov Txauv Tau tus Tswv Tsim Lub Cev Yeeb Yam

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau. Piv txwv li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj. Lawv tsis muaj Vajtswv lub hwj chim, haj yam tsis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv thiaj tsis muaj Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai ntawd yog vim hais tias lawv tsis muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb. Yam uas tsis raug tsim los, xws li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj, txawm tias lawv tuaj yeem ua qee yam sawv cev tam rau Vajtswv los xij, los yeej tsis muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau. Txawm tias lawv muaj qee lub hwj chim uas tib neeg tsis muaj los xij, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam, los txib tau tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua ym. Yog li, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv qhov tsuas muaj tib tug xwb, thiab, zoo ib yam nkaus li no, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Hauv phau Vajluskub, koj puas tau nyeem ib nqe lus twg uas hais txog Vajtswv tus neeg xa xov tau tsim tag nrho txhua yam? Vim li cas Vajtswv tsis xa Nws cov neeg xa xov los sis cov tub txib saum ntuj los tsim tag nrho txhua yam? Nws yeeb vim hais tias lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj rab peev xwm los siv Vajtswv txoj kev muaj cai tau. Tsuas zoo ib yam nkaus li tag nrho txhua yam muaj sia xwb, lawv txhua tus nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab nyob hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, thiab tib yam nkaus li no, tus Tswv Tsim kuj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav. Nyob rau ntawm txhua yam thiab txhua tus ntawm lawv—txawm tias lawv yuav yog neeg nyob rau theem siab los sis theem qis li cas los xij, lawv yuav muaj hwj chim loj thiab me li cas los xij—nws tsis muaj ib tug twg yuav tshaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab yog li nyob rau ntawm lawv ces, thiaj li tsis muaj qhov uas yuav tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam li. Lawv yeej tsis raug hu tias Vajtswv, thiab yeej tsis muaj peev xwm rais los ua tau tus Tswv Tsim. Tej no yog qhov muaj tseeb thiab muaj tiag uas hloov pauv tsis tau.

Los ntawm qhov kev sib qhia saum toj saud, peb puas tuaj yeem lees tau tej yam xws li nram qab no: tsuas yog tus Tswv Tsim thiab tus Tswj Kav tag nrho txhua yam nkaus xwb, Nws uas muaj tib txoj kev muaj cai xwb thiab tib lub hwj chim xwb, thiaj li tuaj yeem raug hu tau tias yog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb? Nyob rau theem no, nej yuav hnov tias lo lus nug zoo li no muaj lub ntsiab tob heev. Tam sim no, nej tsis muaj peev xwm to taub nws, thiab tsis muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb nyob rau sab hauv, thiab yog li tam sim no nej thiaj hnov tias yuav teb lo lus nug tau nyuaj. Hauv kis ntawd, Kuv yuav koom Kuv qhov kev sib qhia tsis tu ncua. Txuas ntxiv, Kuv yuav tso cai rau nej pom qhov ua tiag ntawm Vajtswv tus kheej tib leeg tej yeeb yam ntawm txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab yog li Kuv yuav tso cai rau nej kom to taub tseeb, qhuas, thiab paub Vajtswv qhov uas tsuas yog tib tug xwb, thiab yam uas txhais tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai tsuas yog tib txoj xwb.

2. Vajtswv Siv Nws Cov Lus los Tsim ib Txoj Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13  Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Tom Qab Nws Tsim Tag Nrho Txhua Yam Lawm, tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Raug Lees Paub thiab Raug Qhia Tshwm Ib Zaug Ntxiv rau hauv Txoj Kev Cog Lus ntawm Tus Duab Zaj Sawv

Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej ib txwm raug qhia tshwm thiab raug siv nyob rau hauv tag nrho txhua yam muaj sia, thiab Nws tsis yog tswj kav tag nrho txhua yam txoj hmoo nkaus xwb, tab sis Nws kuj tswj kav tib neeg ntiaj teb thiab, yam muaj sia tshwj xeeb uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes thiab yog yam uas muaj txheej txheem ntawm lub neej txoj sia sib txawv thiab muaj lub neej sib txawv. Tom qab tsim tag nrho txhua yam lawm, tus Tswv Tsim tsis tau tso tseg qhov los nthuav tawm Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim; vim Nws, txoj kev muaj cai uas yog tuav Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb txoj hmoo uas tau pib raws li kev cai kiag thaum tib neeg tau yug los tiag tiag los ntawm Nws txhais tes. Nws xav tswj xyuas tib neeg ntiaj teb, thiab tswj kav tib neeg ntiaj teb; Nws xav cawm tib neeg ntiaj teb thiab xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb tiag tiag li, xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb uas tuaj yeem kav tag nrho txhua yam tau; Nws xav tsim kom tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab paub thiab mloog Nws txoj kev muaj cai. Yog li, Vajtswv tau pib nthuav tawm Nws txoj kev muaj cai raws li kev cai rau ntawm tib neeg los ntawm kev siv Nws cov lus, thiab tau pib siv Nws txoj kev muaj cai thiaj li yuav paub Nws cov lus. Tseeb tiag, Vajtswv txoj kev muaj cai raug qhia tshwm rau hauv txhua txhia qhov chaw rau thaum lis qhov txheej txheem no; Kuv thiaj tau xaiv qee yam tshwj xeeb, tej yam ua piv txwv paub zoo uas tej zaum nej yuav to taub thiab paub txog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiab Nws txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj nkaus xwb.

Nws muaj qhov zoo sib xws rau ntawm nqe lus hauv Chiv Keeb 9:11–13 thiab cov nqe lus saum toj saud uas ntsig txog daim ntawv teev tseg ntawm Vajtswv txoj kev tsim lub ntiaj teb, tiam sis nws kuj muaj ib qho sib txawv thiab. Yam uas zoo sib xws yog dab tsi? Qhov zoo sib xws yog nyob hauv Vajtswv txoj kev siv cov lus ua tej yam uas Nws xav ua, thiab qhov sib txawv ntawd ces yog cov nqe lus uas tau hais rau ntawm no nws qhia tshwm txog Vajtswv cov lus sib txuas nrog tib neeg, uas Nws tau tsim kev cog lus nrog tib neeg thiab tau qhia rau tib neeg tias muaj dab tsi nyob rau hauv txoj kev cog lus. Kev siv Vajtswv txoj kev muaj cai raug ua tiav hlo rau hauv Nws qhov kev sib tham nrog tib neeg, uas tuaj yeem hais tau tias, ua ntej txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb lawm, Vajtswv cov lus yog cov lus qhia thiab cov lus txib, uas raug siv tsim txhua yam muaj sia uas Nws xav tsim. Tab sis tam sim no muaj ib txhia hnov Vajtswv cov lus, thiab Nws cov lus rau coj los siv sib tham nrog tib neeg thiab kuj yog ib qho kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas rau tib neeg thiab. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv cov lus yeej yog cov lus txib tuas txhawb tsa Nws txoj kev muaj cai thiab raug muab tso rau tag nrho txhua yam.

Qhov kev nqis tes ua ntawm Vajtswv uas raug teev tseg rau hauv nqe lus no yog dab tsi? Nqe lus teev tseg txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg tom qab Nws qhov kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg los ntawm kev tso dej los nyab; nws qhias rau tib neeg tias Vajtswv yuav tsis tsim kev puas ntsoog rau lub ntiaj teb ntxiv lawm, thiab yuav ua kom xaus tau qhov ntawd, Vajtswv thiaj tau tsim ib lub cim tseg. Lub cim no yog dab tsi? Hauv Vajluskub nws tau hais tias “Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.” Tej no yog cov lus thaum chiv thawj uas tus Tswv Tsim tau hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Nws tau hais cov lus no, tau muaj ib tug duab zaj sawv tshwm sim ua ntej ntawm tib neeg qhov muag, thiab nws tseem muaj nyob los txog niaj hnub tam sim no. Txhua leej tau pom tus duab zaj sawv lawm, thiab thaum nej pom nws, koj puas paub tias nws tshwm sim los li cas? Tseem yog kev tshawb fawb los yeej tseem tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau nws, los sis nrhiav tau nws lub hauv paus tshwm sim los, los sis txheeb xyuas tau nws lub chaw nyob. Qhov ntawd vim hais tias tus duab zaj sawv yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg; nws tsis yuav siv kev tshawb fawb, nws tsis yog tib neeg tsim, los sis tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Nws tseem yog ib yam muaj mus ntxiv tsis paub kawg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws tau hais Nws cov lus lawm. Tus Tswv Tsim tau siv Nws tus kheej lub tswv yim tshwj xeeb los tuav raws Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg thiab Nws qhov kev cog lus tseg, thiab yog li Nws siv tus duab zaj sawv ua ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim ntawd ua ib txoj kev cai thiab txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas yuav muaj mus tag ib txhiab ib txhis tsis hloov pauv li, txawm tias yuav ntsig txog rau tus Tswv Tsim los sis tib neeg ntiaj teb tus uas raug tsim los xij. Qhov no yog txoj cai hloov pauv tsis tau, nws hais tau tias, yog ib qho kev qhia tshwm tiag ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab nws tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej tsis muaj ciaj ciam txwv; Nws siv tus duab zaj sawv los ua lub cim txuas mus ntxiv thiab nthuav dav txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qhov no yog ib qho kev nqis tes ua uas Vajtswv siv Nws cov lus, thiab yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg los ntawm kev siv cov lus. Nws tau qhia rau tib neeg txog yam uas Nws xav ua kom tshwm sim, thiab yam uas nws yuav tsum ua kom muaj tiav thiab tiav hlo. Ua raws li qhov no txhua yam thiaj raug muaj tiav raws li cov lus hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, thiab niaj hnub tam sim no, twb tau ntau txhiab xyoo los lawm tom qab Nws tau hais tej lus no lawm, tib neeg tseem tuaj yeem saib pom tus duab zaj sawv uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Vim los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais no, yam no tseem tsis pauv thiab tsis hloov pauv los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tus duab zaj sawv no tau, tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv nws cov cai tau, thiab nws tsuas muaj tib tug rau hauv Vajtswv cov lus xwb. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. “Vajtswv zoo li Nws cov lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tiav hlo yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis.” Cov lus zoo li no yeej raug qhia tshwm meej meej rau ntawm no lawm, thiab nws yog ib lub cim muaj meej thiab yog tus xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Lub cim los sis tus xeeb ceem zoo li no tsis muaj los sis tsis pom muaj nyob rau ntawm yam muaj sia uas raug tsim los, los sis yeej tsis pom muaj nyob rau ntawm yam uas tsis raug tsim los. Nws tsuas yog Vajtswv tus uas yog tib tug li xwb, thiab tsuas faib cais lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb raws li qhov tus Tswv Tsim muaj nkaus xwb tawm mus ntawm yam muaj sia. Nrog rau tib lub sij hawm no, nws kuj yog ib lub cim thiab tus xeeb ceem uas, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ces, txhua yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los yeej tsis muaj tshaj qhov ntawd li lawm.

Vajtswv txoj kev tsim Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg yog ib qho kev nqis tes ua tseem ceeb tshaj plaws, uas Nws xav siv qhov tseeb tiag los sib txuas lus rau tib neeg thiab qhia rau lawv txog Nws txoj kev xav. Yuav ua kom tau li no Nws tau siv ib lub tswv yim tshwj xeeb, siv ib lub cim tshwj xeeb los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg, lub cim uas yog ib qho kev cog lus tseg ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim tseg nrog tib neeg. Yog li, kev tsim txoj kev cog lus no puas yog ib qho loj tshaj plaws? Nws loj tshaj plaws tau li cas? Qhov no nws yog kiag li yam tshwj xeeb ntawm txoj kev cog lus no: Nws tsis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tib neeg thiab lwm tus, los sis ntawm ib pawg neeg thiab lwm pawg neeg, los sis ntawm ib lub teb chaws thiab lwm lub teb chaws, tab sis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb, thiab nws yuav muaj mus kom txog hnub uas tus Tswv Tsim thim tag nrho txhua yam. Tus tswj xyuas ntawm txoj kev cog lus no yog tus Tswv Tsim, thiab tus saib xyuas txoj kev cog lus no los kuj yog tus Tswv Tsim ib yam nkaus thiab. Muab hais kom luv luv tias, tag nrho txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv raug tsim nrog tib neeg ntawd yog muaj tiav thiab tiav hlo haum raws li tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb qhov kev sib tham lawm, thiab tseem muaj nyob los txog ntua niaj hnub tam sim no. Dhau ntawd qhov uas yam muaj sia tuaj yeem zwm rau, mloog lus, ntseeg, txaus siab, ua tim khawv, thiab qhuas rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab? Vim tsis muaj leej twg yuav ua tau lawm tsuas yog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiaj li muaj lub hwj chim los tsim txoj kev cog lus zoo li no. Qhov tshwm sim ntawm tus duab zaj sawv, zaum tas zaum thiab, yog ib qho kev tshaj tawm rau tib neeg ntiaj teb thiab hais kom tib neeg mob siab rau txoj kev cog lus los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb. Hauv qhov tshwm sim tsis tu ncua rau ntawm txoj kev cog lus los ntawm Tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb, yam uas raug nthuav qhia tshwm rau tib neeg ntiaj teb tsis yog tus duab zaj sawv los sis txoj kev cog lus, tiam sis yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Kev rov qab tshwm sim dua ntawm tus duab zaj sawv nthuav qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev uas loj tshaj plaws thiab qhov txuj ci phim hwj nyob rau hauv tej chaw zais, thiab, nyob rau tib lub sij hawm no, nws yog ib yam qhia pom txog yus tus kheej ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas yeej tsis paub ploj mus li, thiab yeej tsis hloov pauv hlo li. Qhov no tseem tsis yog ib qho qhia tshwm txog lwm tus xeeb ceem ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsuas yog tib txoj xwb los?

3. Vajtswv Cov Koob Hmoov

Ch.K 17:4–6  Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg paj txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.

Ch.K 18:18–19  Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws. Vim Kuv paub nws, hais tias nws yuav txib nws cov me nyuam thiab nws tsev neeg caum nws qab, thiab lawv yuav ceev Yehauvas tej kab ke tseg, los muab kev ncaj ncees thiab kev txiav txim; uas Yehauvas yuav coj los rau Anplahas uas yog tej Nws tau hais tseg rau nws lawm.

Ch.K 22:16–18  Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Yauj 42:12  Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Lub Tswv Yim Tshwj Xeeb thiab Tej Xeeb Ceem ntawm Tus Tswv Tsim Cov Lus Hais Tawm Yog ib Tug Cim ntawm Lub Cev Yeeb Yam Tshwj Xeeb thiab tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Coob leej ntau tus xav nrhiav, thiab muab kom tau, Vajtswv cov koob hmoov, tiam sis tsis yog txhua tus yuav muab tau cov koob hmoov no, vim Vajtswv muaj Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab cov koob hmoov rau tib neeg raws li hauv Nws tus kheej txoj kev muab. Tej lus cog tseg uas Vajtswv tsim rau tib neeg, thiab txoj hmoov hlub uas Nws muab rau tib neeg, yog raug faib raws li tib neeg tej kev xav thiab tej kev nqis tes ua. Yog li, yam uas raug qhia tshwm los ntawm Vajtswv cov koob hmoov yog dab tsi? Tib neeg tuaj yeem pom dab tsi nyob rau hauv lawv? Thaum txog rau theem no, cia peb muab txoj kev sib tham ntawm hom twg ntawm cov tib neeg uas Vajtswv foom koob hmoov rau, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau tib neeg tso rau ib sab. Dua ntawd ces, cia peb saib ntawm Vajtswv txoj kev foob koob hmoov rau tib neeg nrog rau lub hom phiaj ntawm kev paub Vajtswv txoj kev muaj cai, los ntawm txoj kev xav ntawm kev paub Vajtswv txoj kev muaj cai.

Plaub nqe lus ntawm tej nqe Vajluskub saum toj saud yog tag nrho tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau tib neeg. Tej ntaub ntawv no muaj kev piav qhia ntxaws ntxaws ntawm cov neeg txais Vajtswv cov koob hmoov, xws li Anplahas thiab Yauj, nrog rau tej kev muaj qab hau uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab Nws cov koob hmoov rau, thiab ntawm yam uas muaj nyob rau hauv cov koob hmoov no yog dab tsi. Lub suab lus thiab tus xeeb ceem ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab txoj kev xav thiab theem uas Nws tau hais txog, kom tib neeg txaus siab tias Tib Tug uas muab cov koob hmoov thiab tus neeg txais cov koob hmoov ntawd muaj lub cev yeeb yam, lub meej mom thiab lub ntsiab tseem ceeb sib txawv tseeb li cas. Lub suab lus thiab tus xeeb ceem ntawm cov lus hais tawm no, thiab theem uas lawv tau hais txog, mas tshwj xeeb rau Vajtswv, tus uas muaj lub cev yeeb yam ntawm tus Tswv Tsim. Nws muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim loj kawg nkaus, nrog rau lub suab npe zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab muaj hwj chim tshaj uas tsis muaj qhov ua xyem xyav los ntawm tib neeg hlo li.

Ua ntej tshaj plaws cia peb saib ntawm Chiv Keeb 17:4–6: “Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg paj txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.” Cov lus no yog txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas, nrog rau Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau Anplahas: Vajtswv yuav tsim Anplahas ua leej txiv ntawm txhua haiv neeg, yuav tsim kom nws tawg paj txi txiv ntau heev, thiab yuav tsim ntau haiv neeg ntawm nws, thiab tej vajntxwv yuav los ntawm nws los. Koj puas pom Vajtswv txoj kev muaj cai nyob rau hauv cov lus no? Thiab koj pom txoj kev muaj cai zoo li no li cas? Hom ntsiab xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai uas koj pom yog hom zoo li cas? Los ntawm kev ua tib zoo nyeem cov lus no, nws yeej nrhiav pom tsis nyuaj txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam uas raug qhia tshwm ua lus hais meej meej rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Piv txwv li, thaum Vajtswv hais tias “Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav … Kuv yuav tsim los ntawm koj los … Kuv yuav ua kom koj…,” koog lus xws li “koj txoj kev xav” thiab “Kuv txoj kev xav,” cov lus hais uas lees txog Vajtswv lub cev yeeb yam thiab txoj kev muaj cai, yog, hauv ib yam kev hawm, ib yam qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev ncaj ncees; hauv lwm yam kev hawm, lawv yog cov lus tshwj xeeb uas Vajtswv tau siv, tus uas muaj tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam—nrog rau yog ib co ntsiab lus raws li kev cai. Yog muaj neeg hais tias lawv vam tias lwm tus tib neeg yuav tawg paj txi txiv ncw, ntau haiv neeg yuav tsim los ntawm lawv los, thiab tias ntau tus vajntxwv yuav los ntawm lawv los, ces ntawd yog ib hom kev ntshaw tsis muaj qhov ua xyem xyav li, tsis yog ib qho lus cog tseg los sis tsis yog ib qho koob hmoov. Yog li, tib neeg thiaj tsis ua lub siab tawv qhawv hais tias “Kuv yuav tsim kom koj zoo li ntawd thiab li ntawd, ces koj yuav zoo li ntawd thiab li ntawd,” vim lawv yeej paub tias lawv tsis muaj lub hwj chim zoo li ntawd; nws tsis yog nyob ntawm lawv, thiab txawm tias lawv yuav hais tej yam zoo li ntawd los xij, lawv cov lus yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li, raug tsa los ntawm lawv txoj kev ntshaw thiab kev muab hlob. Puas muaj leej twg ua lub siab tawv qhawv hais ib lub suab loj li no yog lawv hnov tias lawv tsis muaj peev xwm ua tiav hlo lawv tej kev ntshaw? Txhua tus yeej xav kom lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv zoo, thiab vam tias lawv yuav muaj vam meej thiab muaj kev huaj vam zoo. “Nws yog txoj hmoov zoo uas ib tug ntawm lawv dhau los ua huab tais! Yog ib tug dhau los ua tus thawj kav xeev qhov ntawd yeej yog qhov zoo, ib yam nkaus—tsuav lawv tseem yog tus neeg tseem ceeb xwb!” Tej no yog tag nrho tib neeg txoj kev ntshaw, tiam sis tib neeg tsuas muaj peev ntshaw tej koob hmoov rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv xwb, thiab tsis tuaj yeem ua tau kom muaj tiav los sis tsis tuaj yeem lees tias lawv tej lus cog tseg muaj tseeb tiag. Hauv lawv lub siab, txhua leej yeej paub meej lawm tias lawv tsis muaj lub hwj chim ua kom tau tej yam zoo li no tiav hlo, vim txhua yam hais txog lawv no tshaj lawv qhov tswj tau lawm, thiab yog li lawv yuav tuaj yeem tswj lwm tus txoj hmoo tau li cas? Qhov kev muaj qab hau uas vim li cas Vajtswv thiaj tuaj yeem hais tej lus zoo li no tau los yeeb vim hais tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li ntawd, thiab muaj peev xwm ua tau tiav hlo thiab paub tag nrho tej lus cog tseg uas Nws tsim rau tib neeg ntawd, thiab ua rau tag nrho tej koob hmoov uas Nws muab rau tib neeg ntawd tshwm sim tseeb tiag. Vajtswv tau tsim tib neeg los, thiab vim Vajtswv tsim kom qee leej tuaj yeem tawg paj txi txiv kom muaj me tub me nyuam; tsim kom qee leej tej xeeb leej xeeb ntxwv huaj vam tiam sis yuav tsum siv ib lo lus los ntawm Nws. Nws yeej yuav tsis ua dej num rau Nws Tus Kheej kom tawm fws rau tej yam zoo li no, los sis txoj dej num nyob hauv Nws lub siab, los sis muab Nws Tus Kheej khi nrog tej lus cog tseg; qhov no yog Vajtswv lub hwj chim tiag tiag, Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag.

Tom qab nyeem “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws” hauv Chiv Keeb 18:18, nej puas tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim qhov siab tshaj plaws? Vajtswv cov lus yeej muaj tseeb tiag. Vajtswv hais cov lus zoo li no vim tsis yog los ntawm, los sis tsis yog kev sawv cev tam ntawm, Nws tej kev ruaj siab rau txoj kev ua kom tiav; lawv yog, dua ntawd, yam ua pov thawj ntawm txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab yog txoj lus txib uas ua rau Vajtswv cov lus muaj tiav. Nws muaj ob yam kev qhia tshwm uas nej yuav tsum tau mob siab saib rau ntawm no. Thaum Vajtswv hais tias “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws,” puas muaj ib yam ua xyem xyav rau hauv cov lus no? Puas muaj ib yam txhawj xeeb? Puas muaj ib yam kev ntshai? Vim los ntawm cov lus “yuav muaj tiag” thiab “yuav yog” nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm, tej yam zoo li no, yog yam uas tshwj xeeb rau tib neeg thiab keev tau nthuav tawm rau hauv lawv, yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau tus Tswv Tsim. Tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los siv cov lus zoo li thaum xav kom lwm tus zoo, tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los foom koob hmoov rau tib neeg nrog tej lus ruaj siab khov tias yuav ua kom lawv yog ib haiv neeg zoo tshaj plaws thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus, los sis cog lus tias txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav tau txais cov koob hmoov rau hauv nws. Vajtswv cov lus yim muaj tseeb tiag ntau npaum li cas, lawv yim ua pov thawj rau qee yam tau ntau npaum li ntawd—thiab qee yam ntawd yog dab tsi? Lawv ua pov thawj tau tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, tias Nws txoj kev muaj cai tuaj yeem ua tej no tau tiav hlo, thiab tias lawv txoj kev ua tau tiav hlo yuav muaj xwb xwb li. Vajtswv yog tus muaj qhov tseeb rau hauv Nws lub siab, yeej tsis muaj ib qho yig me me li, ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas lawm. Tshaj qhov no lawm, tag nrho ntawm yam no yuav raug ua tiav log haum raws li Nws cov lus, thiab tsis muaj ib lub zog dab tsi yuav tuaj yeem los hloov tau, tav kev, ua rau puas, los sis tsim teeb meem rau nws tej kev ua kom muaj tiav. Txawm tias tseem muaj tej yam tshwm sim ntxiv los xij, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tuaj yeem thim los sis haub ntxias txoj kev ua kom muaj tiav thiab txoj kev ua tau tiav log ntawm Vajtswv cov lus li. Qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm cov lus uas hais tawm los ntawm tus Tswv Tsim lub qhov ncauj los, thiab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tib neeg yuav tsis lees tsis tau! Thaum nyeem cov lus no tag lawm, koj puas tseem hnov ua xyem xyav? Tej no raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab nws muaj hwj chim, muaj hwj chim tshaj, thiab muaj cai rau hauv Vajtswv cov lus. Lub hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yuav tsis tuaj yeem zam qhov ua tau tiav hlo los ntawm qhov muaj tseeb, tsis tuaj yeem muab tau los ntawm txhua yam muaj sia uas raug tsim los los sis yam tsis raug tsim los, thiab yeej ua tsis muaj tshaj qhov uas yam muaj sia raug tsim los los sis tsis raug tsim los. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog tib neeg ntiaj teb nrog lub suab lus siab qis zoo li no tau, thiab qhov tseeb tiag yeej ua pov thawj tau lawm tias Nws tej lus cog tseg yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv, los sis siv tsis tau, tiam sis yog kev nthuav tawm txog txoj kev muaj cai tshwj xeeb uas tsis muaj leej twg, yam xwm txheej dab tsi, los sis yam khoom dab tsi los piv tau li.

Qhov sib txawv ntawm cov lus Vajtswv hais thiab cov lus tib neeg hais yog dab tsi? Thaum koj nyeem cov lus Vajtswv hais no, koj paub tau qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev muaj cai. Koj hnov tau li cas thaum koj hnov tias tib neeg hais cov lus zoo li no? Koj puas xav tias lawv khav theeb thiab muab hlob ua luaj, cov tib neeg uas tab tom qhia tshwm txog lawv tus kheej? Vim lawv tsis muaj lub hwj chim no, lawv tsis muaj txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li no tau tiav hlo. Qhov uas lawv ruaj siab rau lawv tej lus cog tseg ntawd tsuas yog qhia tshwm txog lawv tej kev tsis mob siab nkaus xwb. Yog leej twg hais cov lus zoo li no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias lawv tsis khav theeb thiab ruaj siab dhau lawm, thiab lawv yuav raug qhia tshwm lawv tus kheej yog ib yam piv txwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam. Cov lus no hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los; koj puas paub tau tias muaj ib yam kev khav theeb nyob rau ntawm no? Koj puas hnov tau tias Vajtswv cov lus tsuas yog lo lus tso dag ua si xwb? Vajtswv cov lus muaj txoj kev muaj cai, Vajtswv cov lus muaj tseeb tiag, thiab ua ntej yuav hais cov lus tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, hais tau tias, thaum Nws tab tom txiav txim siab ua qee yam, ces yam ntawd tseem raug ua tiav hlo li lawm ntag. Nws tuaj yeem hais tau tias tag nrho yam uas Vajtswv tau hais rau Anplahas yog ib txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas, thiab ib qho kev cog lus tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Qhov kev cog lus tseg no yog ib yam muaj tseeb uas tau tsim tseg, nrog rau ib yam muaj tseeb uas raug ua tiav hlo, thiab tej yam muaj tseeb no yeej maj mam ua tau muaj tiav rau hauv Vajtswv tej kev xav haum raws li Vajtswv txoj kev npaj ua. Yog li, rau Vajtswv los hais cov lus zoo li no tsis txhais tias Nws muaj tus moj yam khav theeb, vim Vajtswv muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li no tiav hlo. Nws muab lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai no, thiab muaj rab peev xwm puv npo ua tej yam no tau tiav hlo, thiab lawv qhov ua tau tiav hlo yog nyob raws tag nrho rau hauv Vajtswv rab peev xwm. Thaum tej lus zoo li no raug hais tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, lawv yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus moj yam tseeb tiag, ib qho kev qhia tshwm ua tau zoo tiav log thiab kev qhia pom txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj kev muaj cai, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi tsim nyog tshaj thiab phim tshaj qhov ua pov thawj ntawm tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam. Tus xeeb ceem, lub suab lus, thiab kev hais cov lus zoo li no yog zoo raws nraim kiag li tus cim ntawm tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab haum zoo tiav log li qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam; hauv tej lus no tsis muaj qhov uas tsis yog kev ntxias dag, tsis muaj qhov uas yuav tsis yog kev dawb huv; lawv yog qhov kev ua rau pom txhij txhua, thiab tag nrho, zoo tiav log ntawm tus Tswv Tsim Lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj kev muaj cai. Vim tib neeg uas raug tsim los, lawv tsis muaj txoj kev muaj cai zoo li no, los sis tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb no, Vajtswv muab lub hwj chim tsawg heev rau lawv. Yog tib neeg muaj tus cwj pwm zoo li no, ces nws yuav yog kev rhuav tshem tiag tiag rau ntawm lawv tus moj yam qias lwj liam, thiab nyob ntawm tus cag no yuav ua rau cuam tshuam txog tib neeg txoj kev khav theeb thiab kev muab hlob, thiab nthuav tawm txog kev xav siab phem ntawm lwm cov neeg uas tsis yog tus dab phem, Ntxwgnyoog, cov uas xav ntxias dag tib neeg thiab dag ntxias lawv kom ntxeev siab rau Vajtswv. Vajtswv xav li cas rau qhov raug nthuav tawm los ntawm hom lus zoo li no? Vajtswv yuav hais tias koj xav txeeb Nws lub chaw thiab tias koj xav ua tus cuav thiab hloov Nws chaw. Thaum koj ua lub suab lus cuav ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, koj txoj kev xav yog los hloov Vajtswv qhov chaw rau hauv tib neeg lub siab, kom tib neeg ntiaj teb tsim nyog raws li qhov lawv yog Vajtswv li. Qhov no yog Ntxwgnyoog, dawb huv thiab yooj yim; tej no yog kev nqis tes ua ntawm tus thawj tub txib saum ntuj ceeb tsheej tej xeeb leej xeeb ntxwv, uas thev tsis taus nyob rau saum Ntuj Ceeb Tsheej! Nyob rau ntawm nej cov ko, puas muaj leej twg tau xyaum qog raws qee lo lus hauv Vajtswv cov lus, uas txhob txwm ua kom nkag siab yuam kev thiab ntxias dag tib neeg, thiab ua rau lawv hnov tias yog cov lus thiab cov kev ua ntawm tus neeg no muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim loj kawg nkaus, ua rau kom tus neeg no lub ntsiab tseem ceeb thiab lub cev yeeb yam tsuas yog tib tug, thiab txawm li ntawd los xij lub suab ntawm tus neeg no cov lus puas thooj li Vajtswv lub suab? Nej puas tau ua qee yam zoo li no? Nej puas tau xyaum qog raws Vajtswv lub suab rau hauv nej cov lus hais, nrog rau lom txwm coj tus xeeb ceem zoo li Vajtswv tus moj yam, nrog rau yam uas nej xav kom yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai? Puas yog nej feem coob ntawm ko nquag ua, los sis npaj yuav ua, raws li qhov no? Tam sim no, thaum nej pom, lees txais thiab paub tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab tig ntsia rov qab txog yam uas nej tau ua, thiab yam uas nej tau qhia tshwm ntawm nej tus kheej tiag tiag lawm, puas ua rau nej hnov tsis xis neej? Nej puas ras txog nej txoj kev ruam thiab txoj kev tsis paub txaj muag? Thaum phua saib tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov neeg zoo li no lawm, nws puas tuaj yeem hais tau tias lawv yog cov raug foom phem ntawm dab teb? Nws puas tuaj yeem hais tau tias txhua tus uas ua tej yam zoo li no puas coj kev txaj muag los rau lawv tus kheej? Nej puas ras txog nws tus yeeb yam phem? Nws qhov phem yog zoo li cas? Tib neeg lub siab xav ua qhov zoo li no yog xav qog raws Vajtswv. Lawv xav yog Vajtswv, xav kom tib neeg pe hawm lawv li Vajtswv. Lawv xav rhuav tshem Vajtswv qhov chaw hauv tib neeg lub siab, thiab txwv txiav Vajtswv tus uas ua txoj dej num nyob rau ntawm tib neeg, thiab lawv ua li no txhawm rau tswj kom tau tib neeg, nqos tib neeg, thiab kav lawv. Txhua tus muaj kev ntshaw thiab kev xav tshaj qhov ua tau rau hauv nruab siab zoo li no, thiab txhua tus nyob raws hauv lub ntsiab tseem ceeb uas phem qias lwj liam, hauv tus yeeb yam phem ntawm uas lawv yog yeeb ncuab nrog Vajtswv, ntxeev siab rau Vajtswv, thiab xav dhau los ua Vajtswv. Tom qab Kuv qhov kev sib qhia txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nej puas tseem ntshaw los sis puas xav xyaum ua cuav los sis qog raws Vajtswv thiab? Nej puas tseem ntshaw ua Vajtswv thiab? Nej puas tseem xav kom dhau los ua Vajtswv thiab? Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qog raws tau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab lub cev yeeb yam thiab tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua cuav tau rau Vajtswv lub meej mom. Txawm tias koj muaj peev xwm xyaum ua lub suab cuav tau li thaum Vajtswv hais lus los xij, koj tsis muaj peev xwm qog raws Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tau. Txawm tias koj muaj peev xwm sawv rau hauv Vajtswv qhov chaw thiab xyaum ua tus Vajtswv cuav tau los xij, koj yeej tsis muaj peev xwm ua tau yam uas Vajtswv xav ua, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab txib tag nrho txhua yam tau. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsuas yog ib yam muaj sia me me xwb, thiab txawm koj tej txuj ci thiab rab peev xwm yuav loj npaum li cas los xij, txawm koj yuav muaj peev xwm npaum li cas los xij, koj nyob tag nrho hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm. Txawm tias koj muaj peev xwm tawv hais tau qee cov lus los xij, qhov no tsis tuaj yeem qhia tau tias koj muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb, los sis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Ob yam no tsis yog kawm tau los los sis raug ntxiv los sab nraud los, tiam sis yeej xeeb txawm yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li kev sib raug zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab yam muaj sia raug tsim los yeej hloov pauv tsis tau. Li yog ib yam ntawm cov muaj sia raug tsim los, tib neeg yuav tsum saib xyuas lawv tus kheej theem chaw, thiab coj tus cwj pwm kom zoo. Yuav tsum ua raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab tso rau koj lawm. Txhob ua tawm ntawm txoj kab, los sis ua tej yam dhau ntawm koj rab peev xwm lawm los sis yam uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Txhob sim ua tus loj, los sis rais los ua tus muaj peev xwm tshwj xeeb, los sis siab tshaj lwm tus, los sis txhob nrhiav qhov rais los ua Vajtswv. Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ntshaw ua tus ub tub no. Qhov nrhiav kom rais los ua tus loj los sis yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb yog yam tsis muaj qab hau. Qhov nrhiav kom los ua Vajtswv haj yam yog yam puas ntsej muag tshaj; nws yog kev dhuav thiab kev ntxim ntxub. Yam uas txaus qhuas, thiab yam uas yam muaj sia yuav tsum tau tuav tseg tshaj txhua yam, yog rais los ua ib yam muaj sia tiag tiag; qhov no yog tib lub hom phiaj uas txhua tus tib neeg yuav tsum caum.

Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Tsis Raug Txwv Txiav los ntawm Lub Sij Hawm, Qhov Chaw, los sis Toj Roob Hauv Pes, thiab tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Muaj Tshaj Qhov Xam Tau Lawm

Cia peb saib Chiv Keeb 22:17–18. Qhov no yog lwm nqe lus uas Vajtswv Yehauvas tau hais lawm, hauv yam uas Nws tau hais rau Anplahas lawm tias, “Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.” Vajtswv Yehauvas tau foom koob hmoov rau Anplahas ntau zaus tias kom nws tej me tub me nyuam yuav huaj vam tuaj—tiam sis lub ntsiab ntawm qhov lawv yuav huaj vam yog dab tsi? Raws li tau hais txog lub ntsiab rau hauv Vajluskub: “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv.” Qhov no hais tau tias Vajtswv xav muab me tub me nyuam kom ntau npaum nkaus tej hnub qub nyob saum ntuj rau Anplahas, thiab kom ntau npaum nkaus li tej xuab zeb nyob ntawm ntug dej hiav txwv. Vajtswv hais raws tus duab xav hauv nruab siab, thiab los ntawm tus duab xav hauv nruab siab no nws yeej pom tau yooj yim tias Vajtswv tsis yog lam muab ib tug, ob tug, los sis ntau txhiab tus xeeb leej xeeb ntxwv rau Anplahas xwb, tiam sis suav tsis txheeb li, lawv txaus los ua ntau haiv neeg, vim Vajtswv tau cog lus nrog Anplahas tias nws yuav tsum yog leej txiv ntawm ntau haiv neeg. Tam sim no, tus zauv ntawd yog txiav txim siab los ntawm tib neeg, los sis nws txiav txim siab los ntawm Vajtswv? Tib neeg tswj puas tau qhov uas lawv yuav muaj xeeb ntxwv coob npaum li cas? Nws puas yog nyob ntawm tib neeg? Nws tsis yog nyob ntawm tib neeg txawm tias yuav muaj ntau los sis tsawg los xij, cia kom tib neeg muaj “coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv.” Leej twg tsis xav kom lawv tej me tub me nyuam muaj ntau npaum li tej hnub qub? Hmoov tsis muaj, ntau yam yeej tsis mus raws li qhov nej xav tau tas li. Txawm tias tib neeg yuav muaj txuj ci li cas los xij, nws tsis yog nyob ntawm tib neeg; tsis muaj leej twg sawv tau rau sab nraum qhov uas Vajtswv tau teeb tsa lawm. Txawm li cas lo xij qhov uas Nws tso cai rau koj ntau npaum li cas, ces ntawd yog qhov uas koj yuav muaj tau ntau npaum li ntawd: Yog Vajtswv muab me ntsis rau koj xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj ntau li, thiab yog Vajtswv muab ntau rau koj, los nws tsis siv qhov tsis txaus siab tias koj muaj ntau npaum li cas. Qhov no tsis yog kis hais los no thiab los? Tag nrho qhov hais los no yog nyob ntawm Vajtswv, tsis yog tib neeg! Vajtswv yog tus tswj kav tib neeg, thiab tsis muaj leej twg raug zam li!

Thaum Vajtswv hais tias “Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob,” qhov no yog ib qho kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas lawm, thiab zoo li txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv, nws yuav raug ua tiav hlo kav mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws kuj yog ib qho lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub txaus thiab muaj peev xwm los tsim lo lus cog tseg no tau tiag. Txawm tias tib neeg yuav ntseeg los sis tsis ntseeg nws los xij, txawm tias tib neeg yuav kam lees txais nws los sis tsis kam los xij, thiab txawm tias tib neeg yuav xam pom li cas thiab saib nws li cas los xij, tag nrho tej no yuav muaj tiav rau tsab ntawv, raws nraim li cov lus Vajtswv hais. Vajtswv cov lus yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv tib neeg txoj kev xav los sis tej kev xav phem, thiab nws yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg los sis ib yam khoom twg. Tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis Vajtswv cov lus yuav nyob mus ib txhis li. Qhov tseeb tiag, hnub uas tag nrho txhua yam ploj mus yog kiag hnub uas Vajtswv cov lus raug muaj tiav hlo lawm, vim Nws yog tus Tswv Tsim, Nws muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab Nws tswj tag nrho txhua yam thiab tag nrho lub zog ntawm txoj sia; Nws tuaj yeem tsim ua qee yam kom txhob tshwm sim dab tsi tau, los sis qee yam txhob rais los ua dab tsi tau, thiab Nws tswj kev hloov pauv ntawm tag nrho txhua yam txij thaum muaj txoj sia mus txog ntua thaum tuag; rau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi yuav yooj yim tshaj qhov ua kom ib tug neeg cov noob huaj vam ntau tuaj. Qhov no mloog zoo li txawv txawv rau tib neeg, zoo li ib zaj dab neeg xwb, tiam sis rau ntawm Vajtswv ces yam uas Nws txiav txim siab thiab cog lus los ua tsis yog qhov txawv txawv li, los sis tsis yog ib zaj dab neeg. Tiam sis, nws yog ib qho tseeb uas Vajtswv twb pom lawm, thiab yeej yuav tsum ua kom tau tiav hlo xwb xwb li. Nej puas txaus siab rau qhov no? Tej yam muaj tseeb no puas ua pov thawj qhia tau tias Anplahas muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv ntau heev? Qhov ntau heev no yog lawv muaj npaum li cas? Lawv puas muaj ntau “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv” uas Vajtswv tau hais tseg lawm? Lawv puas muaj mus thoob plaws rau txhua haiv neeg thiab txhua cheeb tsam, rau ntawm txhua qhov txhia chaw nyob hauv lub ntiaj teb no? Qhov uas muaj tseeb no yog ua tiav los ntawm dab tsi? Vim ntau pua los sis ntau txhiab xyoo tom qab Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv cov lus tseem muaj tiav mus txuas ntxiv, thiab rais los ua tej yam tiag tiag tas li; qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus, thiab qhov ua pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Thaum Vajtswv tau tsim tag nrho txhua yam rau thaum pib lawm, Vajtswv tau hais tias “cia li muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov no tau tshwm sim sai heev, muaj tiav rau hauv ib lub sij hawm luv luv heev, thiab tsis muaj qhov ua qeeb rau hauv nws qhov kev ua tiav hlo thiab muaj tiav li; Vajtswv cov lus ua rau tshwm sim tau los kiag tam sim ntawd. Ob yam no qhia tshwm txog Vajtswv txoj kev muaj cai, tiam sis thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ib sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nrog rau pom qhov muaj tiag uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tshaj qhov xam tau lawm, thiab tshaj qhov no, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ntau yam muaj tseeb tiag, ntau sab zoo ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Kiag thaum Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai txib txoj dej num no, thiab qhov tseeb uas tau cog lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj maj mam pib tshwm sim ib qho tseeb zuj zus tuaj. Vim qhov ua tau los no, thiaj li pib muaj kev hloov pauv tshwm sim rau tag nrho txhua yam, zoo ib yam nkaus li thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog, tej nyom pib hlav ntsuab zom zaws tuaj, tej paj ntoos pib tawg, tej kaus pib nthaw zom zaws tuaj ntawm tej ntoo, tej noog pib seev suab, tej os dawb tig rov qab los, thiab muaj neeg puv nkaus rau tej liaj tej teb…. Thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog lawm tag nrho txhua yam tau hloov kho tshiab, thiab qhov no yog txoj kev ua ntawm tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj. Thaum Vajtswv ua tiav hlo Nws tej lus cog tseg lawm, tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb muaj qhov pib dua tshiab thiab hloov pauv mus raws li Vajtswv tej kev xav—tsis muaj yam dab tsi zam tau. Thaum ib txoj kev cog lus los sis lus cog tseg raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, tag nrho txhua yam ua dej num rau nws txoj kev muaj tiav, thiab tau siv tej txuj ci rau qhov txiaj ntsig ntawm nws txoj kev muaj tiav; txhua yam muaj sia yeej raug coj raug qhia thiab raug npaj nyob hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm lawm, ua raws lawv lub luag hauj lwm, thiab tiam raws lawv txoj dej num. Qhov no yog kev qhia tshwm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Koj puas pom dab tsi rau hauv qhov no? Koj paub Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Vajtswv txoj kev muaj cai puas muaj ciaj ciam? Puas muaj lub sij hawm txwv? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov siab tiag, los sis qhov ntev tiag tau? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov loj los sis qhov muaj zog tau? Tib neeg puas tuaj yeem ntsuas qhov dav xwm fab xwm yeem tau? Vajtswv txoj kev muaj cai tsis lam vau dog vau dig thiab tag mus, tsis lam los thiab mus, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ntsuas tau tias Nws txoj kev muaj cai loj npaum li cas. Txawm tias lub sij hawm yuav dhau mus ntau npaum li cas los xij, thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug neeg, qhov koob hmoov no yuav muaj mus txuas ntxiv, thiab nws qhov muaj mus txuas ntxiv no yuav ua pov thawj ruaj khov rau qhov xam tsis tau Vajtswv txoj kev mua cai, thiab yuav ua rau tib neeg ntiaj teb rov qab pom tshwm sim ib zaug ntxiv txog lub zog ntawm txoj sia uas tsis tuaj yeem piav qhia tau ntawm tus Tswv Tsim, lub sij hawm tas lub sij hawm tuaj. Txhua zaus qhia tshwm txog ntawm Nws txoj kev muaj cai yog kev nthuav qhia uas zoo tiav log ntawm Nws cov lus hais los ntawm lub qhov ncauj los, uas raug nthuav qhia rau tag nrho txhua yam, thiab rau tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no lawm, txhua yam uas raug ua tiav hlo los ntawm Nws txoj kev muaj cai yeej zoo tshaj qhov piv tau, thiab yeej tsis muaj qhov yws tias tsis zoo li. Tuaj yeem hais tau tias Nws tej kev xav, Nws cov lus, Nws txoj kev muaj cai, thiab tag nrho txoj dej num uas Nws ua tiav hlo yog ib daim duab zoo nkauj uas tsis muaj ib yam dab tsi los piv tau li, thiab rau ntawm yam muaj sia, tib neeg ntiaj teb hom lus hais tsis muaj peev xwm hais tawm tau meej txog nws qhov tseem ceeb thiab nws qhov muaj nqis. Thaum Vajtswv tsim ib qhov lus cog tseg rau ib tug neeg, txhua yam ntsig txog lawv yog yam uas Vajtswv swm zoo ib yam nkaus li Nws tus kheej sab qaum tes, txawm tias nws yuav yog qhov chaw lawv nyob, los sis yam lawv ua los xij, lawv qhov keeb kwm ua ntej thiab tom qab lawv txais qhov lus cog tseg, los sis ib puag ncig ntawm lawv qhov chaw nyob raug hloov pauv loj npaum li cas los xij. Txawm lub sij hawm yuav dhau los ntau npaum li cas tom qab Vajtswv cov lus tau hais tawm los xij, rau Nws, ces nws zoo ib yam li nyuam qhuav hais cov lus tawm xwb. Qhov no hais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim, thiab txoj kev muaj cai uas Nws tuaj yeem soj qab taug lw, tswj, thiab ua tau txhua txhua qhov lus cog tseg uas Nws tau tsim rau tib neeg ntiaj teb muaj tiav, thiab txawm tias yam uas cog lus yuav zoo li cas los xij, txawm tias nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj ua tau kom muaj tiav hlo los xij, thiab, tshaj qhov no lawm, txawm tias nws qhov ua tiav hlo ntawd yuav dav npaum li cas los xij—piv txwv li, lub sij hawm, toj roob hauv pes, haiv neeg, thiab lwm yam—qhov lus cog tseg no yuav raug ua kom tiav hlo thiab kom muaj tiav, thiab, dhau qhov no lawm, nws qhov kev ua tiav hlo thiab kev ua kom muaj tiav no tsis tas kom Vajtswv siv ib qho kev mob siab rau hlo li. Dab tsi ua pov thawj rau qhov no? Nws ua pov thawj tau tias qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej txaus los tswj tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb lawm. Vajtswv tau tsim qhov kaj, tiam sis qhov ntawd tsis txhais tau tias Vajtswv tsuas tsim kho tau qhov kaj no nkaus xwb, los sis tias Nws tsuas tsim kho tau tej dej nkaus xwb vim hais tias Nws tau tsim tej dej, thiab tias tag nrho txhua yam uas tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho kev to taub yuam kev los? Txawm tias Vajtswv qhov foom koob hmoov rau Anplahas maj mam ploj mus zuj zus los ntawm tib neeg lub hlwb tom qab los tau ntau pua xyoo lawm los xij, rau Vajtswv, qhov lus cog tseg no tseem muaj nyob mus li qhov qub. Nws tseem nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm kev ua tau tiav hlo, thiab yeej tsis tau nres li. Tib neeg yeej tsis paub los sis tsis hnov tias Vajtswv tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas, tag nrho txhua yam raug coj raug qhia thiab raug npaj li cas, thiab muaj pes tsawg zaj dab neeg zoo tau tshwm sim rau hauv tag nrho txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tsim rau thaum lub sij hawm no, tiam sis txhua txhua zaj dab neeg zoo ntawm kev nthuav qhia txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev qhia tshwm ntawm Nws txoj kev ua raug xa thiab raug txhawb tsa rau hauv tag nrho txhua yam, tag nrho txhua yam tau nthuav qhia rau pom thiab tau hais txog txoj kev ua ntawm tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau hais txhua zaj dab neeg ntau heev ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yuav raug tshaj tawm los ntawm tag nrho txhua yam mus tag ib txhis. Txoj kev muaj cai uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, thiab Vajtswv lub hwj chim, nthuav qhia rau tag nrho txhua yam tias Vajtswv muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Thaum koj tau pom muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw lawm, koj yuav pom tias Vajtswv yog tus muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi xws li lub sij hawm, toj roob hauv pes, lub chaw, los sis ib tug neeg, ib qho xwm txheej los sis ib yam khoom yuav los cuam tshuam tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim li. Qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tshaj qhov tib neeg xav tau rau hauv lub hlwb; nws yog yam uas tib neeg piav tsis tau, tib neeg xav tsis tawm, thiab tib neeg yeej yuav tsis muaj cuab kav paub tau hlo li.

Ib txhia tib neeg nyiam kwv yees thiab xav hauv lub hlwb, tiam sis tshuav deb npaum li cas tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab mam li caum cuag? Nws puas tuaj yeem mus tshaj lub ntiaj teb no tau? Tib neeg puas muaj peev xwm kwv yees thiab xav hauv lub hlwb tau tseeb tiag thiab yog raws nraim li Vajtswv txoj kev muaj cai? Rab peev xwm ntawm tib neeg txoj kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab puas ua rau lawv muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev muaj cai? Lawv puas tuaj yeem ua rau tib neeg txaus siab thiab zwm rau Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag? Ntau yam tseeb ua pov thawj qhia tau tias tib neeg txoj kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab tsuas yog ib qho ua tau los ntawm tib neeg txoj kev ntse xwb, thiab pab tsis tau ib qho luaj dev luaj mub los sis tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai li. Tom qab nyeem tej ntaub ntawv hais txog kev tshawb fawb tag lawm, ib txhia tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau tias lub hli, los sis tej hnub qub zoo li cas. Tiam sis qhov no tsis txhais tau tias tib neeg muaj ib qho kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces yeej tsuas yog: kev xav hauv nruab siab. Los ntawm tej yam muaj tseeb tiag zoo li no, uas hais tau tias, ntawm lawv qhov sib txuas rau Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj kev nkag siab dab tsi tiag tiag li. Nws yuav zoo li cas txawm tias koj tau mus saum lub hli los lawm los xij? Qhov no puas qhia tshwm tau tias koj muaj kev to taub ntau feem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Qhov ntawd puas qhia tshwm tias koj muaj peev xwm xav hauv lub hlwb tau txog qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim? Vim tib neeg qhov kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab tsis tuaj yeem ua rau lawv paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai, yam uas tib neeg yuav tsum ua yog dab tsi? Qhov kev xaiv txawj ntse tshaj plaws yog yuav tsum txhob kwv yees los sis xav hauv lub hlwb, uas hais tau tias tib neeg yuav tsum txhob saib raws txoj kev xav hauv nruab siab thiab txhob nce raws li txoj kev kwv yees thaum xav paub Vajtswv txoj kev muaj cai. Yam uas Kuv xav hais rau nej rau ntawm no yog dab tsi? Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib hauv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv. Ib txhia hais tias lawv xav nrhiav ib txoj kev yooj yim ntawm kev muab kom tau lub hom phiaj no, tiam sis nej puas tuaj yeem xav tau txoj kev zoo li ntawd? Kuv qhia rau koj tias, tsis tas xav txog: Yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm! Tsuas muaj tib txoj hau kev no nkaus xwb thiaj li yog txoj hau kev ua tau tiag thiab paub tseeb tiag thiab txeeb xyuas tau qhov tseeb txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm txhua txhua lo lus uas Nws nthuav tawm thiab txhua yam uas Nws ua. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev txhawm rau kom paub Vajtswv nkaus xwb. Vim yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab txhua yam ntawm Vajtswv yeej tsis khoob lug thiab qhuav qhawv li, tiam sis yog muaj tiag tiag li.

Qhov Tseeb ntawm tus Tswv Tsim Txoj Kev Tswj thiab Txoj Kev Tswj Fwm Tag Nrho Txhua Yam thiab Tib Neeg Hais txog Qhov Muaj Tseeb ntawm tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Zoo ib yam nkaus li, Yehauvas qhov kev foom koob hmoov rau Yauj raug teev tseg rau hauv Phauv Ntawv Yauj. Vajtswv tau muab dab tsi pub rau Yauj? “Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag” (Yauj 42:12). Los ntawm tib neeg txoj kev xav, tej uas muab rau Yauj ntawd yog dab tsi? Lawv puas yog tib neeg ntiaj teb tej yam khoom muaj nqis? Kev muaj tej khoom muaj nqis no, Yauj tseem tsis yog tus neeg nplua nuj rau thaum tiam ntawd thiab los? Yog li, nws tau tej khoom muaj nqis no los li cas? Yam uas tau ua rau nws nplua nuj yog dab tsi? Nws tsis tas hais txog li—yuav tsum cia li ua tsaug ntau rau Vajtswv qhov kev foom koob hmoov xwb thiaj li ua rau Yauj muaj tej ntawd. Yauj tau xam pom tej khoom muaj nqis no li cas, thiab nws tuav hwm Vajtswv cov koob hmoov li cas, tsis yog yam uas peb yuav los sib tham rau ntawm no. Thaum hais txog Vajtswv cov koob hmoov, txhua tus tib neeg xav nrhiav yav nruab hnub thiab hmo ntuj kom tau txais Vajtswv cov koob hmoov, tiam sis tib neeg tsis tuaj yeem tswj tau tej khoom muaj nqis uas lawv muab tau los rau hauv lawv lub neej txoj sia tag nrho, los sis txawm lawv tuaj yeem tau txais cov koob hmoov los ntawm Vajtswv los xij—qhov no yog qhov tseeb uas cam tsis tau! Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, thiab muaj lub hwj chim los muab ib yam khoom muaj nqis rau tib neeg, kom tib neeg muab tau ib yam hmoov, thiab dhau qhov no tseem muaj ib lub hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv cov koob hmoov thiab. Hom tib neeg uas Vajtswv foom koob hmoov rau yog hom neeg dab tsi? Tseeb tiag, Nws foom koob hmoov rau cov tib neeg uas Nws nyiam! Anplahas thiab Yauj nkawd yog ob tug uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, tiam sis cov koob hmoov uas nkawd tau txais tsis zoo tib yam. Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas kom muaj xeeb leej xeeb ntxwv ntau li ntau npaum nkaus li tej xuab zeb thiab tej hnub qub. Thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau ua rau ib tug tib neeg muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv, thiab ua tau ib haiv neeg, rais los muaj hwj chim thiab huaj vam. Hauv qhov no, Vajtswv txoj kev muaj cai tau tswj kav tib neeg ntiaj teb, tus uas tau ua pa ntawm Vajtswv txoj pa nyob rau hauv tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia. Nyob rau hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv tau txiav txim siab kom hom tib neeg ntiaj teb no tsim noob neej tau nthuav dav thiab tau ceev, thiab nyob rau hauv qhov txheej txheem uas Vajtswv tau txiav txim siab rau lawv. Tshwj xeeb mas, tag nrho tej kev noj nyob ntawm haiv neeg no, feem ntawm kev nthuav dav, thiab txoj sia yog ib feem ntawm Vajtswv tej kev npaj, thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm tag nrho qhov no yog nce raws qhov lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Qhov no hais tau tias, txawm yuav yog kis xwm txheej dab tsi los xij, Vajtswv tej lus cog tseg yuav ua txuas mus ntxiv yam tsis muaj dab tsi los tav kev tau thiab raug lees paub nyob hauv txoj kev npaj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv qhov lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas, txawm tias lub ntiaj teb yuav muaj kev hloov pauv loj npaum li cas los xij, txawm tias yuav yog tiam dab tsi los xij, txawm tias tib neeg ntiaj teb yuav ntsib kev puas tsuaj li cas los xij, Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv yuav tsis ntsib kev phom sij ntawm kev rhuav pov tseg li, thiab lawv haiv neeg yuav tsis tuag. Txawm li cas los xij, Vajtswv foom koob hmoov rau Yauj, kom nws muaj txiag nplua nuj tshaj plaws. Yam uas Vajtswv tau muab rau nws yog txoj kev ua neej, txoj pa, tshwj xeeb mas—kom lawv tsim noob neej tau ntau thiab tau ceev, feem muaj sia nyob, tej nqaij rog nyob hauv lawv lub cev, thiab lwm yam—Vajtswv yog tus tswj. Txawm tias tej yam muaj sia no tsis muaj rab peev xwm hais tau lus los xij, lawv yeej yog ib feem ntawm tus Tswv Tsim tej kev npaj, thiab lub hauv paus ntsiab lus txhawb Vajtswv tej kev npaj rau lawv raug tsim raws li cov koob hmoov uas Vajtswv tau cog lus rau Yauj. Hauv cov koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau Anplahas thiab Yauj, txawm tias yam tau cog lus yeej sib txawv los xij, txoj kev muaj cai uas tus Tswv Tsim tau tswj kav tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia yeej yog tib yam nkaus xwb. Txhua yam hais ntxaws ntxaws ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv Nws tej lus cog tseg uas sib txawv thiab cov koob hmoov muab rau Anplahas thiab Yauj, thiab nthuav qhia rau tib neeg ntiaj teb, ib zaug ntxiv, tias Vajtswv txoj kev muaj cai yog nyob deb tshaj qhov tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab lawm. Tej hais ntxaws ntxaws no qhia rau tib neeg ntiaj teb ib zaug ntxiv tias yog lawv xav paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces yam no tsuas ua tau los ntawm Vajtswv cov lus thiab los ntawm txoj kev paub Vajtswv txoj dej num xwb.

Vajtswv txoj kev muaj cai ntawm lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ua rau tib neeg pom ib qho tseeb: Vajtswv txoj kev muaj cai tsis yog muaj nyob rau hauv cov lus no nkaus xwb “Thiab Vajtswv hais tias, Cia li muaj qhov kaj, ces txawm muaj qhov kaj lawm, thiab, Cia li muaj lub ntuj, ces txawm muaj lub ntuj lawm, thiab, Cia li muaj daim av, ces txawm muaj daim av lawm,” tiam sis, ntxiv rau qhov ntawd, Nws txoj kev muaj cai kuj muaj nyob rau hauv qhov Nws tau tsim kom muaj qhov kaj mus tas li, tau tiv thaiv lub ntuj kom txhob ploj mus thiab, thiab tau tiv thaiv daim av kom nyob mus tag ib txhis faib cais tawm ntawm tej dej, nrog rau tej lus hais ntxaws ntxaws ntawm qhov Nws tau tswj kav li cas thiab tau tsim kho yam uas Nws tau tsim li cas: qhov kaj, lub ntuj, thiab daim av. Tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab uas nej pom nyob hauv Vajtswv qhov kev foom koob hmoov rau tib neeg ntiaj teb? Yeej pom meej lawm tias, tom qab Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj lawm, Vajtswv tej hneev taw yeej tsis ploj mus li, vim Nws nyuam qhuav pib siv Nws txoj kev muaj cai xwb, thiab Nws npaj siab tsim kom txhua txhua lo lus ntawm Nws cov lus muaj tseeb, thiab tsim txhua yam ntxaws ntxaws ntawm Nws tej lus tau hais rais los muaj tseeb, thiab ntau lub xyoo yuav los tom ntej no, Nws tseem yuav ua txhua yam uas Nws npaj siab ua. Vim hais tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, tej zaum nws zoo li tib neeg tsuas xav kom Vajtswv hais lus xwb, thiab tsis tas yuav tsa ntiv tes, txhua lub ntsiab thiab txhua yam cia li raug ua tiav hlo lawm. Tej kev xav hauv nruab siab zoo li no feem ntau yeej tsis muaj qab hau dab tsi li! Yog koj tsuas saib ib sab ntawm Vajtswv txoj kev tsim txoj kev cog lus nrog tib neeg raws hauv kev siv cov lus no nkaus xwb, thiab ntawm Vajtswv txoj kev ua tiav hlo txhua yam raws hauv kev siv cov lus no, thiab koj yeej tsis muaj peev xwm pom ntau yam cim thiab tej yam muaj tseeb uas Vajtswv txoj kev muaj cai tuav txoj kev tswj fwm rau tag nrho txhua yam, ces koj txoj kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tseem khoob lug thiab tsis muaj qab hau dab tsi li! Yog tib neeg xav hauv nruab siab tias Vajtswv yuav zoo li ntawd, ces, nws yuav tsum hais tau tias, tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv ces raug tsav mus kawg tus kwj lawm, thiab tw kev lawm, vim Vajtswv tus uas tib neeg xav hauv nruab siab ces yog zoo li ib lub tshuab uas tawm cov lus txib xwb, tsis yog tus Vajtswv uas muaj txoj kev muaj cai. Yam uas koj tau pom los ntawm tej yam ua piv txwv ntawm Anplahas thiab Yauj yog dab tsi? Koj puas pom sab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim? Tom qab Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj lawm, Vajtswv tsis tau nyob rau ntawm lub chaw uas Nws nyob, los sis Nws tsis tau tso Nws cov tub xa xov ua txoj dej num thaum tseem nyob to seb qhov tshwm sim los yuav zoo li cas. Qhov txawv, kiag thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, nyob hauv qab qhov coj kev ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam tau pib haum raws li txoj dej num uas Vajtswv npaj siab ua, thiab tau npaj tib neeg, tej yam, thiab tej khoom uas Vajtswv cheem tsum. Qhov no hais tau tias, kiag thaum tau hais cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tau pib siv mus thoob plaws daim av, thiab Nws tau npaj ib txoj hau kev los ua kom tiav hlo thiab muaj tiav tej lus cog tseg uas Nws tau tsim rau Anplahas thiab Yauj, nrog rau tsim txhua txoj kev npaj ua kom zoo tsim nyog thiab tej kev npaj rau txhua yam uas yuav tsum tau siv rau txhua kauj ruam thiab txhua theem uas Nws tau npaj los ua. Thaum lub sij hawm no, tsis yog Vajtswv tswj Nws cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis kuj tswj tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim thiab. Qhov no hais tau tias qhov txheej txheem nyob hauv Vajtswv txoj kev muaj cai tsis yog raug siv rau cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis, rau tag nrho txhua yam rau hauv txoj kev tsim, uas raug tswj kom mus raws li txoj dej num uas Nws tau npaj siab ua kom tiav hlo; tej no yog tej tswv yim tshwj xeeb uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv nej tej kev xav hauv nruab siab, ib txhia yuav muaj kev to taub Vajtswv txoj kev muaj cai xws li nram qab no: Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, thiab muaj hwj chim, thiab yog li Vajtswv tsuas xav kom nyob saum ntuj ceeb tshaj theem peb nkaus xwb, los sis nyob rau ib lub chaw ruaj khov txav tsis tau, thiab tsis yog xav siv ua ib txoj dej num tshwj xeeb xwb, thiab tag nrho Vajtswv txoj dej num raug ua tiav raws nraim li Nws tej kev xav lawm. Ib txhia kuj ntseeg tias, txawm Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas los xij, Vajtswv tsis tau kom yuav tsum ua txhua yam, thiab yeej txaus rau Nws los hais txog Nws cov lus lawm. Qhov no puas yog yam uas tau tshwm sim tiag? Tsis yog tiag li! Txawm tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai thiab hwj chim los xij, Nws txoj kev muaj cai yeej yog tseeb thiab tiag, tsis yog qhuav qhawv xwb. Kev muaj tseeb thiab kev muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim maj mam raug qhia tshwm thiab raug tsim rau hauv Nws txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam, hauv Nws txoj kev tswj tag nrho txhua yam, thiab hauv qhov txheej txheem uas Nws coj thiab tsim kho tib neeg ntiaj teb. Txhua txhua lub tswv yim, txhua txhua txoj kev xav, thiab txhua txhua qhov ntxaws ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tag nrho tes dej num uas Nws tau ua tiav hlo, nrog rau Nws txoj kev to taub ntawm tag nrho txhua yam—lawv tag nrho ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb. Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug ua rau pom thiab raug nthuav tawm xwm yeem, thiab rau hauv tag nrho txhua yam. Tej kev ua rau pom thiab kev nthuav tawm no hais txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, vim Nws tab tom siv Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab tswj kav tag nrho txhua yam, rau txhua txhua lub sij hawm; Vajtswv cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej, los sis cov neeg xa xov tsis tuaj yeem hloov txauv tau Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai li. Vajtswv tau txiav txim siab txog qhov Nws yuav foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj—nws yog Vajtswv qhov txiav txim siab. Txawm tias Vajtswv cov neeg xa xov tau mus ntsib kiag Anplahas thiab Yauj los xij, lawv tej kev ua yuav tsum nce raws li Vajtswv cov lus txib, thiab lawv tej kev ua yuav tsum raug ua nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai thiab zoo ib yam nkaus, cov neeg xa xov yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv lub hwj chim kav. Txawm tias tib neeg pom Vajtswv cov neeg xa xov tuaj ntsib Anplahas los xij, thiab tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv Yehauvas qhov nws tus kheej ua ib yam uas muaj nyob rau hauv tej ntaub ntawv teev tseg ntawm phau Vajluskub los xij, qhov tseeb tiag, tsuas yog Tib Tug uas yog tus siv Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tiag tiag xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev tiv taus qhov txom nyem no! Txawm koj tau pom tias cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej thiab cov neeg xa xov muaj lub hwj chim loj tshaj plaws thiab tau ua tej txuj ci phim hwj, los sis tias lawv tau ua tiav qee yam uas Vajtswv tau txib kom ua los, lawv tej kev ua tsuas yog ua kom tiav raws li qhov uas Vajtswv txib kom ua xwb, thiab tsis yog kev nthuav tawm Vajtswv txoj kev muaj cai—vim yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj, los sis txhua yam uas muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Yog li, yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem siv los sis ua rau pom txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Mas Hloov Pauv Tsis Tau thiab Rhuav Tsis Tau

Nej tau pom dab tsi hauv peb ntu ntawm tej nqe Vajluskub no? Nej puas tau pom tias nws muaj ib lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv siv Nws txoj kev muaj cai? Piv txwv li, Vajtswv tau siv tus duab zaj sawv los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg—Nws tau tso tus duab zaj sawv rau saum tauv huab txhawm rau qhia tib neeg tias Nws yuav tsis ua kom dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm. Tus duab zaj sawv uas tib neeg pom rau hnub no puas tseem yog tib tug uas raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj? Nws tus yeeb yam thiab lub ntsiab puas tau hloov pauv? Tsis muaj qhov ua xyem xyav li, nws tsis muaj li. Vajtswv tau siv Nws txoj kev muaj cai los ua txoj kev ua no, thiab qhov kev cog lus uas Nws tau tsim nrog tib neeg tseem muaj los txog niaj hnub tam sim no, thiab lub sij hawm nyob rau ntawm qhov kev cog lus no yuav raug hloov pauv, tseeb tiag, yog Vajtswv qhov kev txiav txim siab. Tom qab Vajtswv tau hais tias “muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab,” Vajtswv yeej ib txwm ua raws li qhov kev cog lus no, los txog rau niaj hnub tam sim no. Koj pom dab tsi rau hauv qhov no? Txawm tias Vajtswv muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim los xij, Nws coj nruj heev thiab muaj lub hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tej kev ua, thiab tuav qhov tseeb raws li Nws txoj lus. Nws txoj kev ncaj ncees, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, ua rau pom txog tus Tswv Tsim qhov rhuav tsis tau thiab qhov ua tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Txawm tias Nws muaj txoj kev muaj cai siab tshaj plaws, thiab tag nrho txhua yam yeej nyob hauv Nws txoj kev tswj fwm los xij, thiab txawm tias Nws muaj lub hwj chim los tswj kav tag nrho txhua yam los xij, Nws yeej tsis tau ua puas tsuaj los sis tab kaum Nws tus kheej txoj kev npaj ua, thiab txhua zaus thaum Nws siv Nws txoj kev muaj cai, nws yuav tsum coj nruj raws nraim li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab ua raws nkaus li qhov uas tau hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, thiab ua raws li cov kauj ruam thiab cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj ua. Tsis tsim nyog hais, tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tswj kav los kuj yuav tau ua raws li cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai thiab, thiab yeej tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi raug zam los ntawm tej kev npaj ntawm Nws txoj kev muaj cai, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov uas raug foom koob hmoov yuav tau txais txoj hmoov zoo uas Nws txoj kev muaj cai coj los, thiab cov uas raug foom phem yuav tau txais lawv txoj kev rau txim vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Nyob hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi raug zam los ntawm kev siv Nws txoj kev muaj cai li, los sis lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej hloov tsis tau los ntawm tej yam hloov pauv rau hauv txhua feem, thiab, ib yam nkaus, cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai yuav hloov tsis tau txawm yuav yog qhov muaj qab hau li cas los xij. Tej zaum lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav hloov pauv loj heev, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis hloov pauv li; tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis ploj mus li. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas hloov tsis tau thiab rhuav tsis tau, thiab qhov no yog tus Tswv Tsim qhov tshwj xeeb tshaj plaws!

Cov lus hauv qab no yog yam tseem ceeb los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab tau muab lawv lub ntsiab hais rau hauv qhov kev sib qhia hauv qab no. Cia peb nyeem Vajluskub txuas mus ntxiv.

4. Vajtswv Txoj Kev Cai rau Ntxwgnyoog

Yauj 2:6  Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

Ntxwgnyoog Yeej Tsis Tawv los Ua Txhaum Rau tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai, thiab Yog Vim Li No, Tag Nrho Txhua Yam Thiaj Nyob Muaj Paus Muaj Ntsis

Qhov no yog ib nqe lus theej los ntawm Phau Ntawv Yauj, thiab lo lus “nws” nyob rau hauv cov lus no yog hais txog Yauj. Txawm tias yuav hais luv luv xwb los xij, lub ntsiab no piav qhia meej meej txog ntau yam teeb meem. Nws piav qhia txog ib qho kev sib pauv tswv yim tshwj xeeb los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau sab yeeb ceeb, thiab qhia rau peb tias yam khoom ntawm Vajtswv cov lus yog Ntxwgnyoog. Nws kuj teev tseg txog yam Vajtswv tau hais tshwj xeeb. Vajtswv cov lus yog ib txoj kev cai thiab ib txoj lus txib rau Ntxwgnyoog. Yam hais ntxaws ntxaws tshwj xeeb ntawm txoj lus txib no yog hais kev saib xyuas Yauj lub neej thiab qhov uas Vajtswv tau kos txoj kab rau hauv Ntxwgnyoog qhov kev coj rau Yauj—Ntxwgnyoog yuav tsum saib xyuas Yauj lub neej. Thawj yam uas peb kawm los ntawm nqe ntawv no yog tej lus uas Vajtswv tau hais rau Ntxwgnyoog. Raws nraim li nqe lus thaum chiv thawj ntawm Phau Ntawv Yauj, nws qhia rau peb txog tus duab sab tom qab ntawm cov lus zoo li no: Ntxwgnyoog xav iab liam txim rau Yauj, thiab yog li nws yuav tsum muab tau kev pom zoo ntawm Vajtswv ua ntej mam tuaj yeem sim nws siab tau. Thaum muab kev pom zoo rau Ntxwgnyoog qhov kev sim Yauj siab lawm, Vajtswv tau tso tus yam ntxwv nram qab no rau Ntxwgnyoog: “Yauj nyob rau ntawm koj txhais tes; tiam sis cia nws txoj sia.” Tus yeeb yam ntawm cov lus no yog dab tsi? Paub meej tias lawv yog ib txoj kev cai, ib txoj lus txib. Kev to taub tus yeeb yam ntawm cov lus no, qhov tseeb tshaj ces, koj kuj yuav tsum nkag siab tias Tib Tug uas tau tsim txoj lus txib no yog Vajtswv, thiab tias tib tug uas tau txais txoj lus txib, thiab tau mloog nws lus, yog Ntxwgnyoog. Tsis tas hais, rau hauv txoj lus txib no, qhov kev muaj feem xyuam sib ntsig txog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog yeej ua pov thawj qhia tau rau txhua tus uas nyeem cov lus no lawm. Tseeb tiag, qhov no kuj yog kev muaj feem xyuam sib ntsig txog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau sab yeeb ceeb, thiab qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, uas tau muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv teev tseg ntawm tej ntaub ntawv sib hloov pauv tswv yim los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau hauv Vajluskub, thiab yog qhov sib txawv los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd lub cev yeeb yam thiab lub meej mom uas los txog niaj hnub tam sim no tib neeg tseem muaj peev xwm kawm txog yam ua piv tshwj xeeb thiab tej ntaub ntawv teev tseg. Nyob rau theem no, Kuv yuav tsum hais tias cov lus teev tseg no yog ib co lus tseem ceeb hauv tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, thiab nws muaj tej ntaub ntawv tseem ceeb rau tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv. Los ntawm qhov kev sib hloov pauv tswv yim los ntawm tus Tswv Tsim thiab Ntxwgnyoog rau hauv sab yeeb ceeb, tib neeg tuaj yeem to taub ntau ntxiv txog txoj kev xav pom tshwj xeeb rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Cov lus no yog lwm qhov lus tim khawv rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj nkaus xwb.

Nyob rau sab nraud, Vajtswv Yehauvas tab tom sib tham nrog Ntxwgnyoog. Hauv tej ntsiab ntawm lub ntsiab tseem ceeb, tus xeeb ceem uas Vajtswv Yehauvas hais, thiab lub chaw ntawm qhov Nws sawv yeej siab dua Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias Vajtswv Yehauvas tab tom txib Ntxwgnyoog ua lub suab lus ntawm ib txoj keb txib, thiab tab tom qhia Ntxwgnyoog txog yam uas nws yuav tsum tau ua thiab yuav tsum tsis txhob ua, tias Yauj twb nyob rau hauv nws ob txhais tes lawm, thiab nws yuav coj li cas rau Yauj los ywj nws siab—tiam sis qhov ntawd yuav tsis yog muab kiag Yauj txoj sia. Lub ntsiab ces yog qhov hais tias, txawm Yauj raug muab tso rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm los xij, tsis tau muab nws txoj sia rau Ntxwgnyoog; yeej tsis muaj leej twg yuav muab tau Yauj txoj sia los ntawm Vajtswv ob txhais tes tshwj tsis yog Vajtswv tau tso cai. Vajtswv tus ceeb ceem yeej hais meej meej rau hauv txoj kev cai no rau Ntxwgnyoog lawm, thiab txoj kev cai no kuj ua rau pom thiab nthuav tawm txog lub chaw los ntawm Vajtswv Yehauvas sib tham nrog Ntxwgnyoog. Hauv qhov no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tuav Vajtswv lub meej mom nkaus xwb ntawm tus uas tau tsim qhov kaj, thiab tej cua, thiab tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia, ntawm Vajtswv tus uas tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia, tiam sis kuj yog Vajtswv tus uas txib tib neeg ntiaj teb thiab, thiab txib Dab Teb, Vajtswv tus uas tswj txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Hauv sab yeeb ceeb, dhau ntawm Vajtswv lawm ces puas muaj leej twg tawv txaus los tsim txoj lus txib zoo li no rau Ntxwgnyoog? Thiab vim li cas Vajtswv tus kheej ho tsim Nws txoj lus txib rau Ntxwgnyoog? Vim hais tias tib neeg txoj sia, suav nrog Yauj raug tswj los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog ua phem los sis muab tau Yauj txoj sia, thiab txawm tias thaum Vajtswv tau tso cai cia Ntxwgnyoog sim Yauj siab los xij, Vajtswv tseem nco qab tsim txoj lus txib tshwj xeeb zoo li no, thiab tau txib ib zaug ntxiv rau Ntxwgnyoog kom txhob muab Yauj txoj sia. Ntxwgnyoog yeej tsis tawv ua txhaum rau Vajtswv lub hwj chim, thiab, dhau qhov no lawm, yeej ib txwm ua tib zoo mloog thiab tau ua raws li Vajtswv cov lus txib thiab cov txhua qhov lus khaiv, yeej tsis tawv dhau tej ntawd li, thiab, tseeb tiag, yeej tsis tawv los hloov pauv Vajtswv cov lus txib tau ywj siab. Tej no yog yam txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau Ntxwgnyoog, thiab yog li Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej kev txwv no. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Qhov no tseem tsis yog kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Ntxwgnyoog muaj kev nkag siab meej dua tib neeg lawm ntau txog qhov yuav coj li cas rau Vajtswv, thiab qhov yuav xam pom Vajtswv li cas, thiab ntau yam, rau hauv sab yeeb ceeb, Ntxwgnyoog pom Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev muaj cai tau meej heev, thiab muaj kev txaus siab tob txog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov hauv paus ntsiab lus pab txhawb rau txoj kev siv ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws tsis tawv, kiag li, uas yuav saib tsis taus lawv li, los sis tsis tawv yuav ua txhaum rau lawv hlo li, los sis ua tej yam uas yuav ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab nws tsis tawv los cam txog Vajtswv qhov kev chim siab rau txhua yam. Txawm tias nws tus yeeb yam ib txwm yog dab phem thiab khav theeb los xij, Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej ciaj ciam thiab tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau nws lawm. Tau ntau phlom lub xyoos lawm, nws ua raws nraim kom nruj li tej ciaj ciam no, ua raws li txhua txoj kev cai thiab txoj lus txib uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, thiab yeej tsis muaj peev xwm tawv txaus los hla dhau qhov hom tseg no li. Txawm tias nws siab phem lim hiam los xij, Ntxwgnyoog yeej tseem ntse dua cov tib neeg qia vuab tsuab; nws paub tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab paub nws tus kheej tej ciaj ciam. Los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua ntsig txog “kev zwm rau” nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog cov cai saum ntuj ceeb tsheej uas Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua txhaum tau rau, thiab vim tias nws yog thooj kiag li ntawm Vajtswv qhov tshwj xeeb thiab txoj kev muaj cai uas tag nrho txhua yam muaj kev hloov pauv thiab tsim noob neej nthuav dav mus muaj paus muaj ntsis, tias tib neeg ntiaj teb thiaj tuaj yeem nyob tau thiab huaj vam mus raws li lub hauv paus uas Vajtswv tau teeb tseg, tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem ua rau txoj lus txib no puas tau, thiab tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem hloov txoj cai no tau—vim tag nrho lawv los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes los, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib thiab txoj kev muaj cai los.

Tsuas Yog Vajtswv Nkaus Xwb, Tus Uas Muaj tus Tswv Tsim Lub Cev Yeeb Yam, Muaj Txoj kev Muaj Cai Tshwj Xeeb

Ntxwgnyoog lub cev yeeb yam tshwj xeeb ua rau tib neeg ntau leej muaj kev txaus siab heev rau hauv nws qhov ua rau pom txog ntau feem yeeb yam. Nws tseem muaj ntau leej tib neeg ruam uas ntseeg tias, tag nrho Vajtswv, Ntxwgnyoog nkawd puav leej muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, vim Ntxwgnyoog tuaj yeem nthuav tawm txog tej txuj ci phim hwj tau, thiab tuaj yeem ua txhua yam uas tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm ua tau. Yog li, ntxiv rau ntawm qhov kev pe hawm Vajtswv lawm, ces tib neeg ntiaj teb kuj tshwj tseg ib lub chaw nyob hauv lawv lub siab rau Ntxwgnyoog thiab, thiab tseem pe hawm Ntxwgnyoog ib yam li yog Vajtswv. Cov neeg no yog tag nrho ob hom neeg ntxim hlub thiab ntxim ntxub. Lawv yog cov neeg ntxim hlub vim los ntawm lawv qhov tsis paub qab hau dab tsi, thiab ib txwm tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Rau ntawm theem no, Kuv xav tias nws tseem ceeb yuav tau qhia rau nej paub txog txoj kev muaj cai yog dab tsi, tej cim yog dab tsi, thiab nws sawv cev rau dab tsi. Muab hais dav dav tias, Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev muaj cai, Nws txoj kev muaj cai yog tej cim siab tshaj plaws thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv Tus Kheej txoj kev muaj cai sawv cev rau Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam. Yeeb vim yog qhov no, Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus los hais tau tias nws tus kheej yog Vajtswv? Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus hais tias nws tau tsim tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Tseeb tiag nws ua tsis tau hlo li! Vim nws tsis muaj peev xwm ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam tau; los txog niaj hnub tam sim no, nws yeej tseem tsim tsis tau ib yam dab tsi li Vajtswv, thiab yeej tsim tsis tau ib yam dab tsi uas muaj sia li. Vim hais tias nws tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, nws yeej tsis muaj txhua yam ntawm Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam, thiab qhov no raug npaj tseg raws li nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws puas muaj tib lub hwj chim ib yam li Vajtswv? Tseeb tiag nws tsis muaj hlo li! Yam uas peb hu tej kev ua ntawm Ntxwgnyoog, thiab tej txuj ci phim hwj uas Ntxwgnyoog tau ua rau pom yog dab tsi? Nws puas yog hwj chim? Puas tuaj yeem raug hu tau tias yog txoj kev muaj cai? Tseeb tiag nws tsis yog li! Ntxwgnyoog coj tej kev ua phem, thiab tej kev npau taws, tej kev puas tsuaj, thiab tej kev cuam tshuam txhua feem yeeb yam rau ntawm Vajtswv txoj dej num. Los tau ntau txhiab lub xyoos dhau los, dhau ntawm tej kev lwj liam thiab kev ua phem rau tib neeg ntiaj teb, thiab kev dag thiab kev ntxias dag tib neeg kom ua siab phem lim hiam thiab txhob lees txais yuav Vajtswv kom tib neeg taug kev mus rau lub hav tsaus ntawm txoj kev tuag, Ntxwgnyoog puas tau ua ib yam dab tsi tiav uas tsim nyog tib neeg yuav tau ua kev nco tseg, kev qhuas tseg, los sis kev tuav tseg? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas yuav raug nws ua lwj liam? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas raug nws ua puas tsuaj? Yog Ntxwgnyoog muaj lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai, tib neeg ntiaj teb puas tso Vajtswv tseg thiab tig mus rau txoj kev tuag? Vim Ntxwgnyoog tsis muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, yam uas peb yuav tsum hais txog lub ntsiab xaus ntawm tag nrho txhua yam uas nws ua yog muaj dab tsi xwb? Muaj cov neeg uas tsim lub ntsiab ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua tias yog kev dag ntxias, tiam sis Kuv ntseeg tias lub ntsiab txhais zoo li no tsis phim kiag li. Tej kev ua phem ntawm nws txoj kev ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb puas yog kev dag ntxias tiag tiag? Lub zog ua phem uas Ntxwgnyoog tau tsim txom Yauj, thiab nws txoj kev siab phem xav tsim txom thiab nqos nws, tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev dag ntxias nkaus xwb. Thaum tig saib qab, mus saib ib ntsais muag, tej pab yaj thiab tej pawg tsiaj ntawm Yauj, muaj nyob txhij vog mus deb ncua muag thiab dav thoob plaws puag tim tej toj roob qis thiab tej roob siab, cia li ploj mus tag nrho lawm; ib ntsais muag xwb, Yauj txoj hmoov loj tshaj plaws tau ploj mus lawm. Qhov ntawd puas raug ua tiav tau los ntawm txoj kev dag ntxias? Tus yeeb yam ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua phim raws thiab haum raws tej ntsiab lus phem xws li kev ua puas tsuaj, kev cuam tshuam, kev rhuav pov tseg, kev ua kom raug mob, kev ua phem, kev ua siab phem lim hiam, thiab kev tsaus ntuj nti, thiab yog li tag nrho tej kev tshwm sim ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev phem thiaj sib khi nrog Ntxwgnyoog tej kev coj ua yam khiav tsis dhau, thiab nws faib cais tawm tsis tau los ntawm Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav muaj “hwj chim” loj npaum li cas los xij, txawm tias nws yuav siab tawv thiab siab hlob npaum li cas los xij, txawm tias nws rab peev xwm tsim kev puas tsuaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm tias nws tej tswv yim uas nws ua lwj liam thiab dag tib neeg yuav dav npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev ntse yuav yog kev ntxias dag thiab txawj dag los hawv tib neeg npaum li cas los xij, txawm tias yuav hloov pauv tau li cas los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm tsim yam muaj sia tau, yeej tsis muaj peev xwm tsim tej cai los sis tej kev cai tswj kav rau tag nrho txhua yam, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab tswj ib yam khoom twg li, txawm tias yuav yog yam muaj sia los sis tsis muaj sia. Nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas yug los ntawm nws los, los sis tshwm sim vim los ntawm nws; tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas raug tswj kav los ntawm nws, los sis nws yog tus tswj. Qhov txawv, nws tsis yog yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, tiam sis, dhau qhov no lawm, yuav tsum ua raws Vajtswv txhua cov lus txib thiab cov kev cai. Yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, nws yeej nyuaj heev rau Ntxwgnyoog los tuav tau ib tee dej los sis ib lub xuab zeb nyob rau ntawm daim av no; yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, Ntxwgnyoog yeej tsis tuaj yeem tshem tau tej ntsaum tawm mus ntawm daim av, cia tib neeg ntiaj teb nkaus xwb, cov uas Vajtswv tau tsim los. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, Ntxwgnyoog tseem qis dua tej paj li lij saum roob, tej noog uas ya saum nruab ntug, tej ntses nyob hauv dej hiav txwv, thiab tej kas nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tes dej num nyob rau ntawm tag nrho txhua yam yog yuav tsum tiam tag nrho rau txhua yam, thiab ua txoj dej num rau tib neeg ntiaj teb, thiab tiam Vajtswv txoj dej num thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias nws tus yeeb yam siab phem lim hiam yuav zoo li cas los xij, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb uas phem yuav zoo li cas los xij, tib yam uas nws tuaj yeem ua tau yog yuav tsum ua raws nraim li nws lub luag hauj lwm: kev tiam Vajtswv, thiab kev hu nkauj zoo mloog rau Vajtswv. Yam zoo li no yog lub tseem ntsiab thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj sia, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog lub hwj chim, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj kev muaj cai; nws yog Vajtswv ib yam khoom ua si, tsuas yog ib lub tshuab tiam Vajtswv xwb!

Thaum to taub Ntxwgnyoog lub ntsej muag tseeb lawm, tib neeg coob leej tseem tsis to taub tias txoj kev muaj cai yog dab tsi, yog li cia Kuv los qhia koj seb! Tuaj yeem piav qhia nws tus kheej txoj kev muaj cai tau tias yog Vajtswv lub hwj chim. Ua ntej tshaj plaws, nws tuaj yeem hais tau tseeb tias tag nrho tias txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog yam zoo. Ob yam no tsis muaj qhov ntsig txog rau yam phem li, thiab tsis muaj feem xyuam nrog ib yam muaj sia raug tsim los sis tsis raug tsim. Vajtswv lub hwj chim muaj peev xwm tsim yam twg los tau uas muaj sia thiab tseem ceeb, thiab qhov no raug npaj los ntawm yam muaj sia ntawm Vajtswv. Vajtswv yog txoj sia, yog li Nws yog lub hauv paus ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tuaj yeem tsim txhua yam muaj sia kom ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, ntawd yog, tshwm sim raws nraim li cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab ua neej nyob thiab tsim noob neej raws li Vajtswv txoj kev cai, tom qab ntawd Vajtswv tswj kav thiab txib txhua yam muaj sia, thiab yeej tsis muaj qhov txawv txav hlo li, muaj mus tag ib txhiab thiab ib txhis. Tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj tej no; tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam thiab muaj lub hwj chim zoo li no, thiab yog li nws thiaj raug hu ua txoj kev muaj cai. Qhov no yog yam tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim. Vim zoo li no, txawm tias nws yuav yog lo lus tias “txoj kev muaj cai” ntawm nws tus kheej los sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev muaj cai no, txhua yam no tsuas ntsig txog rau tus Tswv Tsim nkaus xwb, vim nws yog ib lub cim ntawm lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws sawv cev lub cev yeeb yam thiab lub meej mom ntawm tus Tswv Tsim; dhau ntawm tus Tswv Tsim lawm, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem muaj feem ntsig txog rau lo lus tias “txoj kev muaj cai.” Qhov no yog kev txhais lub ntsiab ntawm tib txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim.

Txawm tias Ntxwgnyoog ntsia ua qhov muag ntshaw heev rau Yauj los xij, yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai nws yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los tuav ib txoj plaub hau nyob ntawm Yauj lub cev li. Txawm tias Ntxwgnyoog yeej xeeb txawm muaj kev phem thiab kev lim hiam ntais ntuj los xij, tom qab Vajtswv tau tsim Nws txoj lus txib rau nws lawm, nws yeej tsis muaj kev xaiv tiam sis yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev cai xwb. Yog li, txawm tias Ntxwgnyoog yuav vwm loj vwm leg npaum nkaus li ib tug hma nyob rau ntawm cov yaj thaum nws tau ntsib Yauj los xij, nws tsis tawv txaus ua dhau tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj rau nws lawm, tsis tawv txaus ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab hauv txhua yam uas nws tau ua, Ntxwgnyoog tsis tawv ua txawv txav mus ntawm cov hauv paus ntsib lus thiab tej kev txwv ntawm tus Vajtswv cov lus—qhov no tseem tsis yog ib qho tseeb thiab los? Los ntawm qhov no nws tuaj yeem pom tias Ntxwgnyoog tsis tawv ua txhaum ib lo lus ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus li. Rau Ntxwgnyoog, txhua txhua lo lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los yog ib txoj lus txib thiab ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, ib qho kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai—txhawm rau pab txhawb Vajtswv txhua txhua txoj lus yog qhia txog Vajtswv txoj kev rau txim rau cov uas ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab cov uas tsis mloog lus thiab tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Ntxwgnyoog paub meej meej tias yog nws ua txhaum Vajtswv cov lus txib, ces nws yuav tsum lees txais yam yuav tshwm sim los ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Tej kev tshwm sim no nkaus xwb yuav zoo li cas? Tsis tas hais li, lawv yog nws txoj kev rau txim los ntawm Vajtswv. Ntxwgnyoog tej kev ua rau Yauj mas yog ib qho me me ntawm nws txoj kev lwj liam ntawm tib neeg, thiab thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tej kev ua no, tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg thiab tej lus txib uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog yog ib yam me me ntawm cov hauv paus ntsiab lus txhawb txhua txhua yam uas nws ua. Ntxiv rau qhov no, lub luag dej num thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog nyob hauv lub ntsiab no yog ib yam me me ntawm nws lub luag dej num thiab lub chaw nyob hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg xwb, thiab Ntxwgnyoog qhov mloog lus tag nrho rau Vajtswv hauv nws txoj kev sim Yauj siab yog ib yam me me ntawm qhov uas Ntxwgnyoog tsis tawv dhau ib qho luaj dev mub rau Vajtswv hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej yam me me no muab kev ceeb toom dab tsi rau nej? Nyob rau hauv tag nrho txhua yam, suav nrog Ntxwgnyoog tib si, tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas muaj peev xwm yuav ua txhaum rau cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas yuav muaj peev xwm tawv los ua txhaum tej cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, vim tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem hloov tau los sis khiav dim txoj kev rau txim uas tus Tswv Tsim rau txim rau cov uas tsis mloog lus rau tej cai no. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tsim cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim ua kom siv tau tej cai no, thiab tsuas yog tus Tswv Tsim lub hwj chim nkaus xwb thiaj li tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi tuaj yeem ua txhaum rau. Qhov no tsuas yog txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim nkaus xwb, thiab txoj kev muaj cai no nyob siab tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog li, thiaj tsis tuaj yeem hais tau tias “Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thiab Ntxwgnyoog yog tus loj ob.” Zam rau tus Tswv Tsim uas yog tus muaj txoj kev muj cai tshwj xeeb, tsis muaj lwm tus Vajtswv lawm!

Tam sim no nej puas muaj ib qho kev paub tshiab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Ua ntej tshaj plaws, puas muaj qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai uas nyuam qhuav hais dhau los no, thiab tib neeg lub hwj chim? Qhov sib txawv no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg hais tias tsis muaj qhov yuav sib piv los ntawm nkawd. Qhov ntawd yog lawm! Txawm tib neeg hais tias tsis muaj qhov yuav sib piv los ntawm nkawd li los xij, hauv tej kev xav thiab tej kev xav phem ntawm tib neeg, tib neeg lub hwj chim kev feeb tsis meej nrog txoj kev muaj cai, thiab nkawd keev raug muab los sib piv ib sab rau ib sab. Yam tab tom yuav tshwm sim rau ntawm no yog dab tsi? Cov tib neeg no tseem tsis tau lom txwm ua yuam kev los ntawm kev muab ib yam hloov nrog lwm yam thiab los? Ob yam no tsis muaj qhov sib txuas, thiab tsis muaj qhov sib piv rau ntawm nkawd, tiam sis tib neeg tseem tsis tuaj yeem pab lawv tus kheej tau. Yuav tsum daws qhov no tau li cas? Yog koj xav nrhiav ib txoj hau kev daws tiag tiag, tsuas yog txoj kev no nkaus xwb thiaj li to taub thiab paub Vajtswv txoj kev muaj cai tshwj xeeb. Tom qab muaj kev to taub thiab paub tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm, koj yuav tsis hais txog tib neeg lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev muaj cai rau hauv tib txoj pa lawm.

Tib neeg lub hwj chim hais txog dab tsi? Muab hais yooj yim tias, nws yog rab peev xwm los sis txuj ci uas ua rau tus moj yam qias vuab tsuab, kev ntshaw thiab kev siab hlob ntawm tib neeg uas xav kom raug nthuav dav los sis raug ua tiav hlo rau qhov loj tshaj plaws. Qhov no puas suav tias yog txoj kev muaj cai? Txawm tias tej kev ntshaw thiab kev siab hlob txog kev xav vam meej los sis nplua nuj ntawm tib neeg yuav zoo li li cas los xij, tsis tuaj yeem hais tau tias tus neeg ntawd muaj txoj kev muaj cai; feem ntau tag nrho, qhov kev khav thiab qhov ua tiav no yog ib yam ua rau pom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev dag rau ntawm tib neeg; feem ntau tag nrho nws yog ib yam kev tso dag rau hauv yam uas Ntxwgnyoog ua li nws tus kheej tej poj koob yawm txwv kom muaj tiav nws txoj kev ntshaw uas xav yog Vajtswv.

Tam sim no koj xam pom Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag tau li cas? Tam sim no puas tau sib qhia raws li tej lus no, koj yuav tsum muaj ib qho kev paub tshiab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Yog li Kuv nug nej tias: Lub cim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai yog dab tsi? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub meej mom tshwj xeeb? Nyob ntawm tag nrho txhua yam, yam uas koj tau pom hauv Vajtswv txoj kev muaj cai yog dab tsi? Koj pom nws tau li cas? Hauv cov sij hawm ntawm plaub lub caij nyoog uas tib neeg tau paub, puas muaj leej twg hloov tau txoj cai kev sib hloov pauv ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg thiab caij ntuj no? Thaum lub caij nplooj ntoos hlav, tej ntoo ncau kaus hlav nplooj zom zaws thiab tawg paj; thaum lub caij ntuj sov lawv muaj nplooj ntoo puv nkaus; thaum lub caij nplooj ntoos zeeg lawv muaj txiv siav lawm, thiab thaum lub caij ntuj no tej nplooj ntoos zeeg tag. Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov tau txoj cai no? Qhov no puas nthuav qhia txog ib tug xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Vajtswv hais tias “Cia kom muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov kaj no puas tseem muaj nyob lawm? Nws ho muaj los ntawm yam dab tsi? Nws muaj vim los ntawm Vajtswv cov lus, tseeb tiag, yog vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Tej cua uas Vajtswv tau tsim puas tseem muaj lawm? Tej cua uas tib neeg ua pa puas yog los ntawm Vajtswv los? Puas muaj leej twg muab tej yam uas los ntawm Vajtswv los nqa mus tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov lawv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub luag hauj lwm tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem faib cais hmo ntuj thiab nruab hnub uas Vajtswv tau faib rau, thiab txoj cai ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub uas Vajtswv tau txib? Ntxwgnyoog puas tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no? Txawm tias koj yuav pw tsis tsaug zog rau yav hmo ntuj, thiab siv yav hmo ntuj ua yav nruab hnub los xij, ces nws tseem yog lub sij hawm yav hmo ntuj; koj yuav hloov koj txoj kev niaj hnub ua, tiam sis koj tsis muaj peev xwm hloov txoj cai ntawm qhov sib hloov pauv los ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub—qhov tseeb no tsis muaj leej twg hloov tau, puas yog? Puas muaj leej twg tuaj yeem siv ib tug tsov ntxhuav laij daim teb tau li ib tug heev nyuj? Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov ib tug ntxhw los ua ib tug nees luav tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim ib tug qaib kom ya saum nruab ntug tau zoo ib yam li ib tug dav? Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim ib tug hma noj nyom tau ib yam li ib tug yaj? (Tsis tau.) Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim tus ntses nyob hauv dej kom tawm los nyob tau saum nruab nqhuab? Tib neeg tsis tuaj yeem tsim tau tej ntawd. Vim li cas thiaj tsis tuaj yeem tsim tau? Nws vim hais tias Vajtswv tau txib kom tej ntses los nyob hauv dej, thiab yog li lawv thiaj nyob hauv dej. Lawv thiaj nyob tsis tau rau saum nruab nqhuab, thiab yuav tuag; lawv tsis tuaj yeem ua txhaum rau tej kev txwv ntawm Vajtswv txoj kev cai. Tag nrho txhua yam muaj txoj cai thiab qhov txwv raws li qhov muaj lawv, thiab lawv txhua yam nyias muaj nyias tus kheej tej kev xav. Tej no raug teeb tsa los ntawm tus Tswv Tsim lawm, thiab tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau thiab ua tshaj tau. Piv txwv li, tus tsov ntxhuav yeej ib txwm nyob tim hav zoov, nyob kom deb ntawm tib neeg tej zej zos, thiab yeej ib txwm tsis seej tau thiab ntseeg tau ib yam tus heev nyuj uas nyob tau ua ke nrog thiab ua tej dej num rau tib neeg. Txawm tias tej ntxhw thiab tej nees luav yog ob yam tsiaj thiab muaj plaub txhais tes taw, thiab yog yam muaj sia uas ua pa los, nkawd yeej nyias txawv nyias hom, vim Vajtswv tau faib nkawd nyias muaj nyias hom sib txawv, nyias muaj nyias tus kheej tej kev xav, thiab yog li nkawd yeej ib txwm sib hloov txauv tsis tau. Txawm tias tej qaib muaj ob txhais taw thiab muaj tis zoo ib yam nkaus li tus dav los xij, nws yeej ib txwm tsis tuaj yeem ya saum nruab ntug tau; qhov nquag pom ya tau ces nws tsuas tuaj yeem ya tau mus rau saum ib tsob ntoo xwb—qhov no raug txiav txim los ntawm nws txoj kev xav. Tsis tas hais li, tag nrho qhov no yog vim ntawm cov kev cai ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai.

Hauv txoj kev txhim kho ntawm tib neeg ntiaj teb rau niaj hnub tam sim no, kev tshawb fawb ntawm tib neeg ntiaj teb tuaj yeem hais tau tias yog kev vam meej, thiab tej kev tshawb fawb raug ua tiav ntawm tib neeg raug piav qhia tau tshoov siab kawg. Tuaj yeem hais tau tias, tib neeg rab peev xwm loj hlob zuj zus tuaj, tiam sis nws muaj ib qho kev txawj ntse loj hlob rau fab kev tshawb fawb uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem ua tau: Tib neeg ntiaj teb tau tsim tej nyoob hoom, tej nkoj loj thauj nyoob hoom, thiab tej foob pob loj, tib neeg ntiaj teb tau mus los rau saum ntuj, tau taug kev rau saum lub hli, tau tsim Is Taws Nej, thiab ua neej nyob nrog tej khoom siv tshiab zoo heev, tiam sis tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem tsim tau ib yam muaj sia, ua pa. Tej kev xav ntawm txhua yam muaj sia thiab cov cai uas lawv siv rau kev ua neej, thiab qhov hloov mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua txhua hom muaj sia—tag nrho tej no yog tshaj lub hwj chim ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev tshawb fawb lawm, thiab nws tsis tuaj yeem tswj tau. Los txog rau theem no, nws yuav tsum hais tau tias txawm yam uas tib neeg muab tau los raws hauv txoj kev tshawb fawb yuav siab npaum li cas los xij, nws yeej piv tsis tau ib qho ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav li, thiab tsis tuaj yeem ntsia pom txoj txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Nws txoj kev muaj cai. Muaj dej hiav txwv ntau heev nyob rau hauv daim av, tiam sis lawv yeej tsis tau ua txhaum rau lawv tej kev txwv thiab tshwm sim los rau ntawm daim av raws li siab nyiam, thiab qhov ntawd vim hais tias Vajtswv tau teeb tsa tej ciaj ciam rau lawv txhua nrho lawm; lawv tau nyob ntawm thaj chaw uas Nws tau hais kom lawv nyob, thiab yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai lawv tsis tuaj yeem txav mus los tau ywj siab. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai, lawv yuav tsis ua txhaum rau ntawm lawv sawv daws, thiab tsuas xav mus los tau thaum Vajtswv hais kom txav tau xwb, thiab qhov chaw lawv yuav mus thiab yuav nyob yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm.

Hais kom nws meej meej tias, “Vajtswv txoj kev muaj cai” txhais tau tias nws yog nyob ntawm Vajtswv xwb. Vajtswv muaj cai txiav txim siab seb yuav ua qee yam li cas, thiab seb yuav ua nws kom tiav tau li cas raws li txoj kev xav uas Nws xav ua. Txoj cai ntawm txhua yam yog nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis yog nyob ntawm tib neeg; los sis tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau nws. Nws tsis tuaj yeem raug txav tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, tiam sis raug hloov tau los ntawm Vajtswv tej kev xav, Vajtswv lub tswv yim, thiab Vajtswv tej lus txib; qhov no yog ib qho tseeb uas txhua tus tib neeg tsis lees paub tsis tau. Saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, lub qab ntuj khwb, saum ntuj uas muaj tej hnub qub puv npo, plaub lub caij nyoog ntawm lub xyoo, ntawd yog yam uas tib neeg pom tau thiab pom tsis tau—muaj lawv tag nrho, lub luag hauj lwm, thiab hloov pauv yam tsis muaj ib qho yuam kev me me li, nyob hauv qab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, raws li Vajtswv tej lus txib, thiab raws li Vajtswv cov kev cai, thiab mus raws li cov cai xub pib ntawm txoj kev tsim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg tuaj yeem hloov tau lawv cov cai, los sis hloov lub hauv paus xeeb txawm los ntawm lawv lub luag hauj lwm; lawv tshwm sim los ua yam muaj sia vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab piam sij vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. Tias ziag no tau hais ntau heev txog qhov no lawm, koj puas tuaj yeem hnov tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai yog ib lub cim ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom? Puas muaj ib yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los tuaj yeem muaj txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Ib tug tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom twg puas tuaj yeem raug qog raws, raug ua cuav, los sis raug txauv tau?

Tus Tswv Tsim Lub Cev Yeeb Yam Tsuas Yog Tib Lub Xwb, thiab Koj Yuav Tsum Txhob Ua Raws Lub Tswv Yim ntawm Txoj Kev Ntseeg Ntau Tus Vajtswv

Txawm tias Ntxwgnyoog tej txuj ci thiab tej peev xwm yeej siab dua tib neeg tej los xij, txawm tias nws tuaj yeem ua tej yam uas tib neeg muab tsis tau los xij, txawm tias koj yuav khib los sis ntshaw yam uas Ntxwgnyoog ua los xij, txawm tias koj yuav ntxub los sis dhuav tej yam zoo li no los xij, txawm tias yuav yog yam uas koj tuaj yeem pom lawv tau los sis pom tsis tau los xij, thiab txawm tias Ntxwgnyoog tuaj yeem ua tau ntau npaum li cas los xij, los sis txawm tias nws tuaj yeem ntxias dag tau tib neeg coob npaum li cas nkag los pe hawm thiab teev hawm nws los xij, thiab txawm tias koj yuav txhais lub ntsiab rau nws li cas los xij, koj tsis tuaj yeem hais tau tias nws muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Koj yuav tsum paub tias Vajtswv yog Vajtswv, nws tsuas muaj tib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab tshaj qhov no lawm, koj yuav tsum paub tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai, tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim tswj thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Vim hais tias Ntxwgnyoog tsuas muaj rab peev xwm ntxias dag tib neeg thiab tuaj yeem ua tus Vajtswv cuav, qog raws tej cim thiab tej txuj ci phim hwj uas tau ua los ntawm Vajtswv, thiab tsuas ua tiav tau qee yam zoo nkaus li Vajtswv xwb, koj tau ntseeg yuam kev tias Vajtswv tsis yog tib tug xwb, tias muaj ntau tus Vajtswv, tias cov Vajtswv sib txawv no yuav muaj tej txuj ci ntau dua los sis tsawg dua, thiab tias nws muaj lub hwj chim loj dav sib txawv uas lawv siv tau zoo. Koj ntaus nqi lawv qhov loj tshaj plaws raws tus txheej txheem ntawm qhov lawv los txog thiab raws lawv lub hnub nyoog, thiab koj ntseeg yuam kev tias muaj lwm cov vajtswv txawv ntawm Vajtswv mus lawm, thiab xav tias Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tsis yog tib lub xwb. Yog koj muaj cov tswv yim zoo li no, yog koj tsis lees paub qhov tsuas muaj Vajtswv tib tug nkaus xwb, tsis ntseeg tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, thiab yog koj tsuas ua raws los ntawm kev ntseeg ntau tus vajtswv xwb, ces Kuv hais tau tias koj yog tej khoom vuab tsuab ntawm yam muaj sia, koj yog lub cev tseem ntawm Ntxwgnyoog, thiab koj yog ib tug neeg phem tshaj plaws! Nej puas to taub txog yam uas Kuv tab tom qhia rau nej los ntawm kev hais cov lus no? Txawm tias yuav yog lub sij hawm, lub chaw, los sis koj tus duab sab tom qab yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum txhob feeb tsis meej rau Vajtswv nrog rau lwm tus tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom. Txawm tias koj tsis paub thiab nkag tsis tau los ze kom koj hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb tias yog li cas los xij, txawm tias Ntxwgnyoog tej kev ua thiab cov lus yuav pom zoo nrog koj txoj kev xav phem thiab txoj kev xav hauv nruab siab ntau npaum li cas los xij, txawm tias koj yuav ua tau zoo raws lawv npaum li cas los xij, txhob ua neeg ruam, txhob feeb tsis meej rau tej kev xav no, txhob tsis kam lees txais qhov muaj Vajtswv, txhob tsis kam lees txais Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, txhob thawb Vajtswv tawm ntawm lub qhov rooj mus thiab coj Ntxwgnyoog nkag los txauv Vajtswv qhov chaw nyob hauv koj lub siab thiab ua koj tus Vajtswv. Kuv tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov nej tuaj yeem xav hauv nruab siab tau yam yuav tshwm sim los ntawm qhov kev ua ntawd!

Txawm Tias Tib Neeg Ntiaj Teb Raug Ua Lwj Liam Lawm Los Xij, Lawv Tseem Nyob Hauv Qab Lub Hwj Chim Kav ntawm Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws tau tsim kev phem suav tsis txheeb li lawm, tau dag ntxias tib neeg ib txheej rau ib txheej, thiab tau ua txhaum loj heev rau hauv lub ntiaj teb lawm. Nws tau tsim txom tib neeg, tau dag ntxias tib neeg, tau ntxias dag tib neeg kom tawm tsam Vajtswv, thiab tau ua txhaum tej kev ua phem uas tau ua kom feeb tsis meej thiab puas rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg zaum tas zaum thiab. Tiam sis, nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia tseem yuav ua raws li tej kev cai tswj kav thiab cov cai uas tau npaj tseg los ntawm Vajtswv yam tsis tu ncua. Muab piv rau Vajtswv txoj kev muaj cai, Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab kev thab zes mas phem heev tiag tiag, txaus dhuav tiag tiag thiab ntxim ntxub heev, thiab me heev thiab tsis ruaj khov kiag li. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav taug kev mus rau ntawm tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tsim los xij, nws tsis tuaj yeem muaj cai ib qho me me li los hloov tib neeg, tej yam dab tsi, thiab tej khoom uas Vajtswv tau txib ua. Ntau txhiab xyoos tau dhau mus lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tseem txaus siab hlo rau qhov kaj thiab tej huab cua uas Vajtswv tau muab pub, tseem ua pa tso pa raws li qhov tau muab los ntawm Vajtswv Tus Kheej, tseem txaus siab hlo rau tej paj ntoos, tej noog, tej ntses thiab tej kab uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tseem txaus siab hlo rau tag nrho txhua tsav uas tau npaj los ntawm Vajtswv; nruab hnub thiab hmo ntuj tseem sib hloov pauv mus los tas li; tseem muaj plaub lub caij nyoog hloov pauv mus los ib yam li qhov ib txwm muaj thiab; tej os dawb tseem ya sum ntuj tsiv tawm mus rau thaum caij ntuj no, thiab tseem rov qab los rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav tom ntej; tej ntses nyob hauv dej yeej ib txwm tsis tawm mus ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej—lawv tej chaw nyob; tej kab tsaus ntuj nyob hauv lub ntiaj teb tseem quaj hauv lawv lub siab tawm los rau thaum caij ntuj sov; tej kab npis nyob hauv cov nyom maj mam dhia mus los raws seem cua rau thaum lub caij nplooj ntoo zeeg; tej os dawb los sib sau ua ke ua tsheej pab, hos tej dav tseem nyob tib tug mus li qub; tej tsov ntxhuav tseem niaj hnub caum tej tsiaj tom noj li qhov qub; mos lwj yeej tsis yuam kev rau tej nyom thiab tej paj ntoos…. Txhua yam muaj sia nyob ntawm tag nrho txhua yam tsiv tawm mus thiab tsiv rov qab los, thiab dhau ntawd rov qab tsiv tawm mus ib zaug ntxiv, kev hloov pauv qas txhiab qas plhom yam tshwm sim rau hauv ib ntsais muag xwb—tiam sis yam uas tsis hloov pauv yog lawv tej kev xav thiab cov cai ntawm kev muaj sia nyob dim. Lawv nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj pab cuam thiab kev yug, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau lawv tej kev xav, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua puas tau rau lawv tej kev cai tswj kav ntawm kev muaj sia nyob dim. Txawm tias tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob rau ntawm tag nrho txhua yam, raug ua lwj liam thiab raug dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, tib neeg tseem tsis tuaj yeem tso tej dej tseg uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tej cua uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tib neeg tseem ua neej nyob thiab tsim noob neej rau hauv lub chaw no uas raug sim los ntawm Vajtswv. Tej kev xav ntawm tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv li. Tib neeg tseem siv lawv ob lub qhov muag pom kev, siv lawv ob lub pob ntseg hnov lus, siv lawv lub hlwb xav, siv lawv lub siab kom to taub, siv lawv txhais ceg thiab ko taw mus kev, siv lawv ob txhais tes ua dej num, thiab lwm yam ntxiv mus; tag nrho tej kev xav uas Vajtswv tau muab rau tib neeg txhawm rau lawv lees txais Vajtswv txoj kev npaj pab cuam tseem tsis tau hloov pauv, tej peev xwm los ntawm tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg txoj kev ua dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd tsis tau hloov pauv li, tib neeg tej kev cheem tsum sab ntsujplig tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev xav nrhiav lawv tej hauv paus thaum chiv thawj tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev ntshaw kom raug cawm los ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tau hloov pauv. Ntawd yog tej xwm txheej tam sim no ntawm tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab cov uas thev taus Ntxwgnyoog txoj kev puas ntsoog lo ntshav li. Txawm tias tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog caij tsuj los xij, thiab tsis muaj Adas thiab Evas nkawd mus ntxiv lawm suav txij thaum pib ntawm txoj kev tsim los, tiam sis dua ntawd muaj puv npo ntawm tej yam uas tig rov qab ua yeeb ncuab rau Vajtswv, xws li kev paub, kev xav hauv nruab siab, kev xam phem, thiab lwm yam, thiab puv npo tus moj yam phem qias vuab tsuab, hauv Vajtswv lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb tseem yog tib hom tib neeg ntiaj teb uas Nws tau tsim xwb. Tib neeg ntiaj teb tseem raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab tseem nyob rau hauv lub hauv paus uas Vajtswv tau npaj tseg, thiab yog li nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb, cov uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tsuas puv npo yam vuab tsuab, ua rau ntxhov quas niab, ua rau hnov qeeb me ntsis, ua rau tsis hnov qab zoo li qhov ib txwm muaj lawm, thiab zoo li laus zog tuaj—tiam sis tag nrho lub luag hauj lwm thiab tej kev xav ntawm ib neeg yeej tsis raug ua puas tsuaj hlo li. Qhov no yog tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm dim. Cov tib neeg no yuav tsum hnov lub suab hu ntawm tus Tswv Tsim, thiab hnov lub suab ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yuav sawv tsees los thiab maj nroos nrhiav lub hauv paus ntawm lub suab no. Cov tib neeg no yuav tsum ntsia pom tus duab ntawm tus Tswv Tsim thiab dhau los tsis quav ntsej txog txhua yam, thiab tso txhua yam tseg, txhawm rau fij lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab yuav muab lawv txoj sia tso tag nrho rau Nws. Thaum tib neeg ntiaj teb lub siab to taub cov lus tiag tiag ntawm tus Tswv Tsim lawm, tib neeg yuav tsis kam txais yuav Ntxwgnyoog thiab yuav los tuaj tus Tswv Tsim tog; thaum tib neeg ntiaj teb tau ntxuav tej lo av tawm mus ntawm lawv lub cev lawm, thiab tau txais kev npaj pab cuam thiab kev yug ntawm tus Tswv Tsim lawm, ces kev cim xeeb ntawm tib neeg yuav rov qab zoo los, thiab thaum lub sij hawm no tib neeg ntiaj teb thiaj yuav rov qab los rau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm tiag tiag li.

Lub Kaum Ob Hlis Hnub Tim 14, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No