Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Peb ob peb qhov kev sib qhia dhau los muaj kev cuam tshuam loj heev rau txhua tus ntawm nej cov ko. Vim tam sim no, thaum kawg cov neeg thiaj muaj peev xwm hnov tias muaj Vajtswv tiag tiag thiab tias Vajtswv ib txwm nyob ze nrog tib neeg. Txawm tias cov neeg yeej tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoos lawm los, lawv yeej tsis tau to taub tseeb txog Nws tej kev xav thiab tej tswv yim li uas lawv to taub tam sim no, los sis lawv yeej tsis muaj kev paub tseeb txog Nws tej kev ua tiag li uas lawv muaj tam sim no. Txawm tias nws yuav yog kev paub los sis ua los xij, cov neeg feem ntau tau kawm qee yam tshiab thiab tau to taub siab zog ntxiv tuaj, thiab lawv mam ras txog qhov yuam kev rau hauv lawv tus kheej tej kev caum yav dhau los, mam ras txog lawv txoj kev pom kev ntsib raws sab nraum daim tawv thiab lawv txoj kev ntsib kev pom thiab tias feem ntau ntawm lawv txoj kev ntsib kev pom yeej tsis haum nrog Vajtswv lub siab nyiam li, thiab mam ras tias yam uas tib neeg tsis muaj yog kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam. Txoj kev paub uas nyob ntawm tib neeg feem no tsuas lam yog ib hom kev lees paub uas saib raws li txoj kev paub xwb; kev yuav ua kom muaj kev paub siab uas muaj qab hau zoo yuav tsum nce raws li yus txoj kev ntsib kev pom thiab txoj kev ruaj khov ib qho zuj zus. Ua ntej tib neeg yuav to taub Vajtswv tiag tiag, nws tuaj yeem hais tau tias lawv ntseeg tias muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab, tab sis lawv tsis muaj kev taub qhov tseeb tiag ntawm tej nqe lus nug tshwj xeeb xws li Vajtswv Nws yog hom neeg zoo li cas tiag, dab tsi yog Nws lub siab nyiam, Nws tus moj yam yog dab tsi, thiab Nws tus cwj pwm tiag uas coj rau tib neeg yog dab tsi. Qhov no yog ib qho sib haum zoo heev ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, kev tiv thaiv lawv txoj kev ntseeg kom txhob raug ua kev ntxuav kom dawb huv los sis kev ua kom zoo tiav log tiav hlo tau. Txawm tias koj yuav tau ntsib Vajtswv cov lus tim ntsej tim muag, los sis hnov tias koj tau ntsib Vajtswv los ntawm koj tej kev ntsib kev pom, nws tseem tsis muaj peev xwm hais tau tias koj to taub txhij txhua txog Nws. Vim hais tias koj tsis paub Vajtswv tej kev xav, los sis yam Nws hlub thiab yam Nws ntxub, yam uas ua rau Nws npau taws thiab yam uas ua rau Nws zoo siab, yog li ntawd koj thiaj li tsis to taub tseeb txog Nws. Koj txoj kev ntseeg raug tsim los ntawm ib lub hauv paus tsis pom meej thiab txoj kev xav rau hauv nruab siab, raws li koj txoj kev xav tau ntawm tus kheej. Nws tseem nyob deb ntawm txoj kev ntseeg tiag, thiab koj tseem nyob deb ntawm ib tug neeg caum raws tiag. Tej kev piav qhia ntawm cov ua piv txwv los ntawm cov dab neeg hauv phau Vajluskub no ua rau tib neeg paub Vajtswv lub siab, yam uas Nws tab tom xav rau ntawm txhua txhua kauj ruam hauv Nws tes dej num thiab vim li cas Nws thiaj tau ua tes dej num no, dab tsi yog Nws txoj kev xav thaum xub thawj thiab Nws txoj kev npaj thaum Nws tau ua kiag, Nws tau ua tiav Nws tej tswv yim li cas, thiab Nws tau npaj li cas rau thiab tau txhim kho li cas rau Nws txoj kev npaj. Los ntawm cov dab neeg no, peb muaj peev xwm muab tau ib qho ntxaws ntxaws, to taub qhov tshwj xeeb ntawm Vajtswv txhua txhua txoj kev xav tshwj xeeb thiab txhua txoj kev xav tiag rau hauv Nws lub sij hawm ua tes hauj lwm cawm tib neeg rau txhiab xyoo, thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg rau thaum cov sij hawm sib txawv thiab tiam sib txawv. Yog cov neeg muaj peev xwm to taub yam uas Vajtswv tab tom xav txog, yam uas Nws coj tus cwj pwm, thiab tus moj yam uas Nws tau nthuav tawm thaum Nws tau ntsib txhua txhua qhov xwm txheej, qhov no tuaj yeem pab ua rau txhua txhua tus tib neeg paub tob ntxiv txog qhov uas muaj Vajtswv tiag, thiab hnov tob ntxiv txog Nws txoj kev ua tiag thiab yog. Kuv lub hom phiaj hauv qhov kev qhia cov dab neeg no yog tsis yog qhia rau cov neeg kom to taub keeb kwm ntawm phau Vajluskub, los sis tsis yog pab ua kom lawv swm tej nqe lus hauv phau Vajluskub los sis cov neeg nyob hauv, thiab nws tsis yog yam tshwj xeeb los pab ua kom cov neeg to taub yam Vajtswv tau ua rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Feem ntau nws tsuas pab ua kom cov neeg to taub Vajtswv lub siab nyiam, Nws tus moj yam, thiab paub ib qho me me zuj zus ntawm Nws, thiab muab tau qhov yog ntau ntxiv thiab muaj kev to taub raug zoo ntau ntxiv thiab paub zoo ntxiv txog Vajtswv. Kev ua li no, cov neeg lub siab thiaj muaj peev xwm, ib qho me me zuj zus, qhib rau Vajtswv, txav los ze rau Vajtswv, thiab lawv tuaj yeem to taub zoo ntxiv txog Nws, Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab paub zoo ntxiv txog qhov tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej.

Kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws muaj peev xwm cuam tshuam zoo rau tib neeg tau. Nws muaj peev xwm pab ua rau lawv muaj kev ruaj siab rau Vajtswv thiab pab ua rau lawv muaj kev mloog lus thiab kev ntshai rau Nws. Dhau ntawd ces, lawv yuav tsis lam qi muag nti raws los sis pe hawm Nws mus ntxiv lawm. Vajtswv tsis xav tau cov neeg ruam los sis cov neeg uas qi muag nti raws tsheej pab pawg, tab sis yuav tsum yog ib pawg neeg uas to taub thiab paub meej txog Vajtswv tus moj yam rau hauv lawv lub siab thiab muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv, cov neeg uas, vim Nws txoj kev hlub tshua, vim yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab vim Nws tus moj yam ncaj ncees, yuav tsis muaj hnub tso Vajtswv tseg li. Yog ib tug neeg raws Vajtswv, yog hauv koj lub siab tseem tsis muaj qhov kev pom meej tseeb, los sis tseem ua xyem xyav los sis tseem feeb tsis meej txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv, Nws tus moj yam, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, ces koj txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj lus qhuas li. Vajtswv tsis xav tau hom neeg no los raws Nws qab, thiab Nws tsis nyiam hom neeg no los rau ntawm Nws xub ntiag. Vim hais tias hom neeg no tsis to taub Vajtswv, lawv tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv—lawv lub siab yeej kaw rau Nws lawm, yog li ntawd lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiaj li puv npo tej yam tsis dawb huv. Lawv txoj kev raws Vajtswv thiaj tsuas raug hu ua dig muag xwb. Cov neeg tsuas muaj peev xwm tau txais kev ntseeg tiag thiab ua tau cov neeg raws tiag yog lawv muaj kev to taub thiab kev paub tseeb ntawm Vajtswv xwb, uas ua rau lawv muaj kev mloog lus thiab kev ntshai Vajtswv tiag. Tsuas ua li txoj hau kev no nkaus xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab lawv lub siab tau rau Vajtswv thiab qhib kev rau Nws. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav tau, vim hais tias txhua yam uas lawv ua thiab xav muaj peev xwm tiv rau Vajtswv txoj kev sim siab thiab muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv. Txhua yam uas Kuv hais rau nej txog Vajtswv tus moj yam, los sis yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, los sis Nws lub siab nyiam thiab Nws tej kev xav rau hauv txhua yam uas Nws ua, thiab los ntawm tus yeeb yam twg los xij, los ntawm ces kaum twg uas Kuv tham txog nws los xij, tag nrho txhua tsav yam no yuav pab ua rau nej muaj lub siab ruaj khov ntxiv txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv, yuav ua rau nej to taub thiab paub ntau ntxiv txog tus txiaj ntsig ntawm Nws txoj kev hlub rau tib neeg, thiab ua rau nej to taub thiab paub tseeb ntau ntxiv rau Vajtswv txoj kev txhawj rau cov neeg, thiab Nws txoj kev xav tsim kho thiab cawm tib neeg.

Ib Txoj Kev Tshuaj Xyuas txog Vajtswv Tej Kev Xav, Tej Tswv Yim, thiab Tej Kev Ua Txij Thaum Nws Tsim lub Ntiaj Teb Los

Hnub no peb yuav xub tham lub ntsiab ntawm Vajtswv tej kev xav, tej tswv yim, thiab Nws qhov mus los txhua zaus txij ntua puag thaum Nws tau tsim tib neeg los. Peb yuav saib tes dej num uas Nws tau ua, txij ntua puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub. Ces peb thiaj yuav muaj peev xwm nrhiav pom txog Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim uas tib neeg yeej tsis tau paub li, thiab txij ntawd los peb thiaj muaj peev xwm pom tseeb txog txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab to taub tag nrho yam uas Vajtswv tau tsim rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, nws cov peev thiab cov neeg ua thiab txheej txheem txhim kho, thiab kuj yuav to taub tag nrho yam tshwm sim los ntawm qhov Nws xav tau los ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg—qhov ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg. Yuav kom to taub txog tej yam peb yuav tsum rov qab mus rau tiam thaum ub, uas tseem yog lub sij hawm ntsiag to uas tsis tau muaj tib neeg hlo li …

Vajtswv Tus Kheej Kiag Tsim Thawj Tug Tib Neeg Uas Muaj Sia Nyob

Thaum Vajtswv sawv ntawm Nws lub txaj los, thawj thawj txoj kev xav uas Nws muaj yog qhov no: los tsim ib tug tib neeg—ib tug tib neeg tiag tiag uas muaj sia—ib tug neeg nyob nrog thiab yog Nws tus phooj ywg mus ua ke ruaj khov; tus neeg no tuaj yeem mloog Nws tau, thiab Nws tuaj yeem tso siab rau thiab tham nrog tus neeg no tau. Dhau ntawd, rau thawj zaug ces, Vajtswv txawm muab ib qho plua plav me ntsis rau ntawm txhais tes thiab tau siv nws los tsim thawj thawj tus neeg raws li tus yam ntxwv uas Nws tau xav tseg rau hauv Nws lub hlwb, thiab dhau ntawd ces Nws tau muab tus neeg raug tsim los no tis npe hu ua—Adas. Kiag thaum Vajtswv muaj yam muaj sia thiab tus neeg no lawm, Nws hnov zoo li cas xwb? Rau thawj zaug, Nws zoo siab txog qhov muaj ib tug neeg hlub, ib tug neeg mus nrog ua ke. Nws kuj xav rau thaum lub sij hawm xub thawj uas tau los ua ib leej txiv thiab qhov kev txhawj xeeb uas tshwm sim los nrog nws. Yam muaj sia no thiab tus neeg no tau ua rau Vajtswv zoo siab thiab lom zem; Nws hnov kaj siab lug rau thawj zaug. Qhov no yog thawj yam uas Vajtswv tau ua tiav tsis yog tau raws li Nws tej kev xav los sis cov lus, tab sis raug ua tiav los ntawm Nws tus kheej ob sab tes kiag. Thaum hom muaj txoj sia—ib tug tib neeg uas muaj sia nyob thiab ua pa—tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, muaj lub cev thiab tus yeeb yam, thiab muaj peev xwm tham nrog Vajtswv, Nws zoo siab heev rau qhov Nws yeej tsis tau muaj kev zoo siab li dua los li. Vajtswv yeej hnov tau Nws lub luag hauj lwm, thiab tus neeg no tsis yog ib yam uas tshoov siab rau Nws lub siab xwb tab sis ua rau sov siab thiab ua rau Nws lub siab dhia tig toog txhua zaus uas nws tau ua. Thaum tus neeg no tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, yog thawj thawj zaug uas Nws muaj rau hauv txoj kev xav uas xav ua kom tau cov neeg zoo li ntawd ntxiv. Qhov no yog yam tshwm sim uas pib los ntawm Vajtswv txoj kev xav xub thawj. Rau Vajtswv, tag nrho tej xwm txheej no yog tshwm sim rau thawj zaug, tab sis hauv tej xwm txheej xub thawj no, txawm Nws yuav xav rau thaum lub sij hawm no li cas los xij—kev zoo siab, lub luag hauj lwm, kev txhawj xeeb—Nws yeej tsis tau muab tej ntawd qhia rau leej twg li. Pib thaum lub sij hawm ntawd los, Vajtswv hnov kho siab zim thiab tu siab yam uas Nws yeej tsis tau ntsib ua ntej dhau los li. Nws xav tias tib neeg yuav tsis kam lees txais los sis tsis nkag siab Nws txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb, los sis Nws tej kev xav rau tib neeg, yog li ntawd Nws tseem hnov tu siab thiab mob siab rau hauv Nws lub siab. Txawm tias Nws tau ua tiav tej no rau tib neeg lawm los xij, tib neeg yeej tsis ras txog tej ntawd thiab tsis to taub li. Dhau ntawm qhov kev zoo siab lawm, kev lom zem thiab kev kaj siab uas tib neeg tau coj los rau Nws ua rau Nws xub hnov sai heev txog kev tu siab thiab kev kho siab zim. Tej no yog Vajtswv tej kev xav thiab hnov tau rau thaum lub sij hawm ntawd. Thaum Vajtswv tab tom ua tag nrho tej no, hauv Nws lub siab Nws mus ntawm kev lom zem mus txog kev tu siab thiab ntawm kev tu siab mus rau kev mob siab, thiab tej kev xav tag nrho zoo li no ua rau muaj kev nyuaj siab. Txhua yam uas Nws xav ua yog maj nroos tsim kom tau tus neeg no, tus neeg no paub txog yam nyob hauv Nws lub siab thiab to taub Nws tej kev xav tau sai dua. Dhau ntawd ces, lawv muaj peev xwm dhau los ua Nws cov neeg ua raws thiab koom Nws tej kev xav thiab ua kom haum raws li Nws lub siab nyiam. Lawv yuav tsis mloog Vajtswv hais mus ntxiv lawm thiab tseem nyob ntsiag to tsis hais dab tsi li; lawv yuav tsis paub tias yuav mus koom Nws tes dej num li cas; cov neeg yuav tsis quav ntsej Vajtswv tej kev cai rau tag nrho txhua yam no mus ntxiv lawm. Tej no yog thawj yam Vajtswv tau ua uas muaj txiaj ntsig ntau heev thiab muaj nuj nqis zoo heev rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no.

Tom qab tsim txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb tag lawm, Vajtswv yeej tsis tau so li. Nws nyob tsis tswm thiab kub siab lug ua Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab muab kom tau cov neeg uas Nws hlub heev nyob hauv cov tib neeg ntiaj teb no.

Vajtswv Ua ib Co Hauj Lwm Uas Tsis Tau Muaj Dua Los Li Nyob Rau Tiam Muaj Kev Cai

Txuas ntxiv, tsis ntev tom qab Vajtswv tau tsim tib neeg lawm, peb pom hauv phau Vajluskub hais tias nws muaj dej nyab loj heev thoob plaws hauv lub ntiaj teb no. Nau-a raug hais txog rau hauv daim ntawv teev tseg ntawm qhov dej nyab no, thiab nws muaj peev xwm hais tau tias Nau-a yog thawj tug tib neeg uas txais Vajtswv txoj kev txib los ua tes dej num nrog Nws txhawm rau ua kom tiav Vajtswv txoj dej num. Tseeb tiag, qhov no kuj yog thawj thawj zaug uas Vajtswv tau hu tib neeg hauv lub ntiaj teb no los ua qee yam raws li Nws txoj kev txib. Kiag thaum Nau-a tau tsim lub nkoj tiav lawm, Vajtswv thiaj tau ua kom dej nyab lub ntiaj teb thawj zaug. Thaum Vajtswv tau rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm kev tso dej nyab, nws yog thawj thawj zaug suav txij thaum Nws tsim tib neeg los uas hnov tias kov yeej los ntawm kev ntxub tib neeg; qhov no yog yam uas tau yuam Vajtswv los txiav txim siab yam mob siab heev tso dej nyab los rhuav tshem txhua haiv neeg. Tom qab dej nyab tau rhuav tshem lub ntiaj teb tag lawm, Vajtswv tau tsim Nws thawj txoj cai cog lus rau tib neeg, txoj cai cog lus uas nthuav qhia tias Nws yeej yuav tsis tso dej nyab rhuav tshem lub ntiaj teb no dua ntxiv lawm. Tus yeeb yam ntawm txoj cai cog lus no yog tus duab zaj. Qhov no yog Vajtswv thawj txoj cai cog lus rau tib neeg ntiaj teb, yog li ntawd tus duab zaj no thiaj li yog thawj thawj tus yeeb yam ntawm Vajtswv tau muab txoj cai cog lus no; tus duab zaj no yeej muaj tseeb thiab muaj lub cev tiag. Kev tshwm sim muaj tus duab zaj no ua rau Vajtswv kev tu siab rau cov haiv neeg dhau los uas Nws tau rhuav tshem tag ntawd, thiab yog ib yam ceeb toom tas li rau Nws tias tau muaj dab tsi tshwm sim rau lawv lawm…. Vajtswv yuav tsis rhais ruam qeeb—Vajtswv yeej nyob tsis tswm thiab kub siab lug rhais ruam mus txiv rau hauv Nws txoj kev cawm tib neeg. Dhau ntawd los, Vajtswv tau xaiv Anplahas ua Nws thawj tug los ua Nws tes dej num thoob plaws rau Teb Chaws Yixayee. Nov kuj yog thawj zaug uas Vajtswv tau xaiv tib tug neeg sib tw zoo li no. Vajtswv tau txiav txim siab pib ua Nws tes dej num ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg no, thiab tseem ua Nws tes dej num rau ntawm tus neeg no cov xeeb leej xeeb ntxwv txuas mus ntxiv. Peb pom hauv phau Vajluskub hais tias nov yog yam uas Vajtswv tau ua rau Anplahas. Dhau ntawd ces Vajtswv tau xaiv Teb Chaws Yixayee ua thawj daim av, thiab pib ua Nws tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai nrog Nws cov neeg uas raug xaiv, cov neeg Yixayee. Ib zaug ntxiv uas yog thawj zaug, Vajtswv tau npaj cov kev cai tswj kav thiab cov cai kom muaj meej rau cov neeg Yixayee uas tib neeg ntiaj teb yuav tsum ua raws, thiab Nws tau piav qhia ntxaws ntxaws rau lawv tag lawm. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau npaj tej yam tshwj xeeb, tej qauv kev cai tswj kav zoo li no rau tib neeg txhawm rau kom lawv paub tias lawv yuav tsum fij li cas, lawv yuav tsum ua lub neej nyob li cas, yam lawv yuav tsum ua thiab yam tsis txhob ua, hom koob tsheej thiab cov hnub uas lawv yuav tsum tau ua raws, thiab tej hauv paus ntsiab lus los ua raws hauv txhua yam uas lawv ua. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau muab tej qauv kev cai siv thiab tej kev cai hais kom ntxaws rau tib neeg ntiaj teb thiab tej hauv paus ntsiab lus txog qhov yuav ua lawv lub neej nyob li cas.

Txhua zaus uas Kuv hais tias “thawj zaug,” nws hais txog ib hom dej num uas Vajtswv yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Nws hais txog tes dej num uas yeej tsis tau muaj ua ntej, thiab txawm tias Vajtswv tau tsim tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua tsav txhua yam thiab yam muaj sia los xij, nov yog ib hom ntawm tes dej num uas Nws yeej tsis tau ua tiav ua ntej dhau los li. Tag nrho ntawm tes dej num no yog ntsig txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb; txhua yam uas tau ua rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm dim thiab txoj kev cawm ntawm cov neeg no. Tom qab Anplahas lawm, Vajtswv tau tsim dua ib tug neeg ntxiv los ua ntej—Nws xaiv Yauj los ua tus uas yoog raws txoj cai thiab tus thev taus Ntxwgnyoog tej kev sim siab nrog rau tseem ntshai Vajtswv, zam kev phem, thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Nov kuj yog thawj zaug uas Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog sim ib tug neeg siab, thiab thawj zaug uas Nws tau twv nrog Ntxwgnyoog. Thaum kawg, thiaj yog thawj zaug uas Nws muab tau ib tug neeg uas yog tus muaj peev xwm los ua tim khawv rau thiab ua tim khawv rau Nws thaum ntsib Ntxwgnyoog, thiab tus neeg uas tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog txaj muag tas li. Txij thaum Vajtswv tau tsim tib neeg ntiaj teb los, nov yog thawj tug neeg uas Nws muab tau tus neeg uas muaj peev xwm los ua tim khawv rau Nws. Kiag thaum Nws muab tau tus neeg no lawm, Vajtswv thiaj xav ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas mus ntxiv thiab ua raws li zeeg sij hawm tom ntej rau hauv Nws tes dej num, kev npaj thaj chaw thiab cov neeg uas Nws yuav xaiv ua Nws tes dej num rau kauj ruam tom ntej.

Tom qab kev sib qhia txog tag nrho qhov no lawm, nej puas muaj ib txoj kev to taub tseeb ntawm Vajtswv lub siab nyiam? Vajtswv saib theem ntawm Nws txoj kev cawm noob neej, ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej, ua qhov tseem ceeb tshaj plaws tag nrho txhua tsav yam tib si. Nws ua tej no tsis yog los ntawm Nws lub hlwb xwb, tsis yog los ntawm Nws cov lus xwb, thiab qhov tseeb tiag yeej tsis yog los ntawm ib tug cwj pwm uas nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj li—Nws ua txhua yam los ntawm ib txoj kev npaj, los ntawm ib lub hom phiaj, los ntawm ib cov qauv zoo, thiab los ntawm Nws lub siab nyiam. Nws yeej pom meej lawm tias tes dej num los cawm tib neeg ntiaj teb no tseem ceeb tshaj plaws rau Vajtswv thiab tib neeg. Txawm tias tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij, txawm tias yuav muaj teeb meem ntau npaum li cas los xij, txawm tias tib neeg yuav tsis ruaj khov li cas los xij, los sis tib neeg yuav muaj kev ntxeev siab tob npaum li cas los xij, tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam nyuaj rau Vajtswv hlo li. Vajtswv Tus Kheej yeej khwv heev li, siv Nws txoj kev mob siab ntso thiab kev tsim kho tes dej num uas Nws Tus Kheej xav ua. Nws kuj npaj txhua tsav yam thiab siv Nws lub hwj chim kav tag nrho rau cov neeg uas Nws yuav ua dej num thiab tag nrho tes dej num uas Nws xav ua kom tiav—yeej tsis tau ua tiav tej yam no ua ntej dhau los li. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau siv tej tswv yim no thiab tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau tes dej num tseem ceeb ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg dim no. Thaum Vajtswv tab tom ua tes dej num no, Nws tau nthuav tawm thiab tshaj tawm rau tib neeg ib qho zuj zus, yam tsis muaj kev txuag lub dag lub zog, Nws txoj kev mob siab ntso ua, yam Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab txhua txhua feem ntawm Nws tus moj yam. Nws tshaj tawm thiab nthuav tawm txog tej no npaum nkaus li Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Yog li, tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, tshaj ntawm cov neeg uas Vajtswv npaj tsim kho thiab cawm lawm ces, yeej tsis muaj ib yam muaj sia dab tsi yuav los ncawg nrog Vajtswv, uas tau los swm thiab sib nraug zoo li no nrog Nws. Hauv Nws lub siab, tib neeg, yam uas Nws xav tsim kho thiab cawm yog yam tseem ceeb tshaj plaws; Nws saib tib neeg muaj nqi ntau dua tag nrho lwm yam huv si. Txawm tias Nws yeej tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau lawv lawm los xij, thiab txawm tias cov neeg no tseem ua kom Nws raug mob thiab tsis mloog lus txuas ntxiv mus los xij, Nws yeej tsis tso tej ntawd tseg thiab tseem tsis paub sab nkees rau ntawm Nws tes dej num, tsis muaj lus yws los sis tu siab li. Nov yog vim Nws paub tias sai sai no los si tsis ntev no, cov neeg yuav tsim dheev los rau Nws qhov hu thiab raug txhawb los ntawm Nws cov lus, yuav ras tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam, thiab rov tig los tuaj Nws tog …

Tom qab tau hnov tag nrho ntawm qhov no rau hnub no lawm, nej yuav hnov tau tias txhua yam uas Vajtswv ua yog yam ib txwm ua xwb. Nws pom tau tias tib neeg yeej hnov tau qee yam ntawm Vajtswv tej kev xav rau lawv los ntawm Nws cov lus thiab los ntawm Nws tes dej num lawm, tab sis tseem muaj ib qho sib nrug deb ntawm lawv tej kev xav los sis lawv txoj kev paub thiab yam uas Vajtswv tab tom xav. Yog vim li ntawd Kuv thiaj xav tias nws tseem ceeb uas yuav tau sib txuas lus nrog txhua cov neeg txog qhov tias vim li cas Vajtswv thiaj tau tsim tib neeg ntiaj teb, thiab daim duab sab tom qab ntawm Nws qhov kev xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb raws li qhov Nws tau cia siab rau lawm. Nws tseem ceeb los muab qhov no qhia rau sawv daws, kom sawv daws paub meej thiab to taub rau hauv lawv lub siab. Vim tias Vajtswv txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim, thiab txhua ntu thiab txhua lub caij ntawm Nws tes dej num yog khi nrog rau hauv, thiab muaj qhov sib txuas zoo rau, tag nrho Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, yog li ntawd thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav, tej tswv yim, thiab Nws lub siab nyiam rau txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num lawm, nws yog tib lub sij hawm uas yuav tau to taub tias tes dej num ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tau tshwm sim los li cas. Nws yog nyob ntawm lub hauv paus no uas ua kom koj txoj kev to taub ntawm Vajtswv tob ntxiv. Txawm tias txhua yam uas Vajtswv tau ua thaum Nws xub tsim lub ntiaj teb, uas Kuv tau hais yav dhau los, tam sim no zoo li “tej ntaub ntawv,” uas tsis muaj feem ntsig txog rau kev caum ntawm qhov tseeb, txawm li cas los xij, tag nrho ntawm koj tej kev pom kev paub yuav muaj ib hnub uas koj tsis xav tias qee yam no cas yuav yooj yim ua luaj yam li ob peb daim ntaub ntawv xwb, los sis nws yog qee yam ntawm kev zais npog uas paub tsis tau. Thaum koj lub neej loj hlob, thaum Vajtswv yuav muaj qee lub chaw rau hauv koj lub siab, los sis kiag thaum koj yim to taub Nws lub siab nyiam thoob plaws thiab tob dua qub lawm, ces koj yuav to taub tiag rau qhov tseem ceeb thiab qhov yuav tsum muaj ntawm yam Kuv tab tom tham txog rau hnub no. Txawm yuav yog lub ntsiab dab tsi los xij nej yuav tau lees txais tam sim no, nws yeej tseem ceeb rau nej to taub thiab paub tej no. Thaum Vajtswv ua qee yam, thaum Nws ua Nws tes dej num, txawm yuav yog los ntawm Nws cov tswv yim los sis Nws tus kheej ob txhais tes ua los xij, txawm yuav yog Nws ua thawj zaug los sis zaum kawg los xij, thaum kawg, Vajtswv muaj ib txoj kev npaj, thiab Nws cov hom phiaj thiab Nws tej kev xav yog nyob rau hauv txhua yam uas Nws ua. Cov hom phiaj thiab cov kev xav no sawv cev rau Vajtswv tus moj yam, thiab lawv hais qhia txog yam uas Nws muaj thiab yog. Ob yam no—Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog—txhua txhua tus neeg yuav tsum to taub. Kiag thaum ib tug neeg to taub Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog lawm, lawv yuav maj mam to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj ua raws li qhov Nws ua thiab vim li cas Nws thiaj hais raws li qhov Nws hais. Los ntawm qhov ntawd, ces lawv yuav muaj kev ntseeg ntau ntxiv los ua raws Vajtswv, los caum qhov tseeb thiab ib qho hloov lawv tus moj yam. Qhov ntawd thiaj li hais tias, tib neeg txoj kev to taub ntawm Vajtswv thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muab cais tawm tsis tau.

Yog yam uas cov neeg muab tau txoj kev paub thiab los to taub ntawd yog Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, ces yam lawv muab tau los yuav loj hlob los ntawm Vajtswv los. Kiag thaum qhov muaj peev xwm loj hlob no muaj nyob rau hauv koj lawm, koj txoj kev ntshai ntawm Vajtswv yuav loj zuj zus tuaj. Qhov no yog ib yam muab tau los yooj yim raws li qhov ib txwm ua tau. Yog koj tsis xav kom to taub los sis tsis xav paub txog Vajtswv tus moj yam los sis Nws lub ntsiab tseem ceeb, tab txawm tias koj tsis xav muab nws xav dua ntxiv los sis tsis tsom kwm rau tej yam zoo li no los xij, Kuv tuaj yeem qhia rau koj tau qee yam tseeb tias txoj kev uas tam sim no koj tab tom caum koj txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd yeej yuav tsis tso cai rau koj ua tau li Nws siab nyiam los sis muab tau Nws txoj kev qhuas. Dhau qhov ntawd lawm ces, koj yeej tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li—tej no yog yam tshwm sim kawg. Thaum cov neeg tsis to taub Vajtswv thiab tsis paub Nws tus moj yam, lawv lub siab yeej tsis muaj hnub qhib rau Nws li. Kiag thaum lawv tau to taub Vajtswv lawm, lawv yuav pib qhuas thiab saj yam nyob hauv Nws lub siab los ntawm txoj kev ntshaw thiab kev ntseeg. Thaum koj qhuas thiab saj yam nyob hauv Vajtswv lub siab, koj lub siab yuav maj mam, ib qho rau ib qho, qhib rau Nws. Thaum koj lub siab qhib rau Nws lawm, koj yuav hnov tias qhov kev sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv cas yuav txaus txaj muag thiab txaus thuam ua luaj li, koj tej kev xav tau ntawm Vajtswv, thiab koj tus kheej tej kev hais lus muab hlob yog zoo li cas. Thaum koj lub siab qhib tiag rau Vajtswv lawm, koj yuav pom tias Nws lub siab yog ib lub ntiaj teb loj dav tsis paub kawg, thiab koj yuav paub qhov tseeb txog lub ntiaj teb uas koj yeej ib txwm tsis tau pom tau ntsib ua ntej dua los li. Hauv lub ntiaj teb no tsis muaj kev coj tsis ncaj, tsis muaj kev dag ntxias, tsis muaj kev tsaus ntuj, thiab tsis muaj kev ua phem. Nws tsuas muaj kev ua siab dawb paug thiab kev ncaj ncees nkaus xwb; tsuas muaj kev kaj thiab kev yog nkaus xwb; tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev siab zoo nkaus xwb. Nws puv npo ntawm txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, puv npo ntawm kev hmov tshua thiab kev thev taus, thiab dhau nws mus lawm ces koj yuav hnov kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm txoj kev ciaj sia nyob. Tej no yog yam uas Vajtswv yuav nthuav tawm rau koj thaum koj qhib koj lub siab rau Nws. Lub ntiaj teb uas tsis paub kawg no muaj puv npo ntawm Vajtswv txoj kev ntse thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg; kuj muaj puv npo ntawm Nws txoj kev hlub thiab Nws lub hwj chim. Ntawm no koj muaj peev xwm pom txhua tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yam ua rau Nws zoo siab lom zem, vim li cas Nws thiaj txhawj thiab vim li cas Nws thiaj tu siab, vim li cas Nws thiaj npau taws…. Qhov no yog yam uas txhua txhua tus tib neeg tuaj yeem pom tau tias leej twg yog tus qhib lawv lub siab thiab cia Vajtswv los nyob hauv. Vajtswv tsuas nkag los nyob hauv koj lub siab tau xwb yog koj qhib siab rau Nws. Koj tsuas tuaj yeem pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog xwb, thiab koj tsuas tuaj yeem pom Nws tej kev xav rau koj xwb, yog Nws nkag los rau hauv koj lub siab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav nrhiav pom tias txhua yam ntsig txog Vajtswv yog muaj nqis tshaj plaws, tias yam uas Nws muaj thiab yog tsim nyog yuav tsum raug pov hwm tseg. Muab piv rau qhov ntawd, cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm koj, tej daim phiaj thiab tej xwm txheej nyob hauv koj lub neej, thiab tab txawm tias yuav yog koj cov neeg hlub, koj tus txij nkawm, thiab yam uas koj hlub, los yeej tsis tsim nyog yuav hais txog li. Lawv yog tej yam me me, thiab yam qis heev; koj yuav hnov tias tsis muaj ib daim phiaj uas yog khoom yuav muaj peev xwm rub koj nkag rov qab los tau ntxiv, los sis ib daim phiaj uas yog khoom uas yuav muaj peev xwm ntxias dag kom koj them tus nqi rau nws. Hauv Vajtswv txoj kev txo hwj chim koj yuav pom Nws qhov loj tshaj plaws thiab Nws qhov siab tshaj plaws. Ntxiv rau qhov no, koj yuav pom hauv Vajtswv qee qhov kev ua uas koj tau ntseeg yav dhau los tias yog yam me me Nws lub tswv yim tsis paub kawg thiab Nws txoj kev thev taus, thiab koj yuav pom Nws qhov kev ua siab ntev, Nws qhov nyiaj taus, thiab Nws txoj kev to taub ntawm koj. Qhov no yuav ua rau koj muaj kev teev hawm rau Nws. Rau thaum hnub ntawd, koj yuav hnov tias tib neeg ntiaj teb tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb qias vuab tsuab, uas cov neeg ntawd nyob puab ntawm koj ib sab thiab yam uas tshwm sim rau hauv koj lub neej, thiab txawm tias yuav yog cov koj hlub, lawv txoj kev hlub rau koj, thiab yam uas lawv hu tias kev tiv thaiv los sis lawv txoj kev txhawj rau koj ntawd yog yam tsis tsim nyog yuav muab hais—tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj hlub, thiab nws tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj saib siab tshaj plaws. Thaum hnub ntawd los txog, Kuv ntseeg tias yuav muaj qee cov neeg uas hais tias: Vajtswv txoj kev hlub yog loj tshaj plaws, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv tiag tiag—hauv Vajtswv yeej tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev ua phem, tsis muaj kev sib khib, thiab tsis muaj kev sib cav sib ntaus, tab sis tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev yog nkaus xwb, thiab txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog yuav tsum yog yam tib neeg ntshaw. Tib neeg yuav tsum mob siab rau thiab tshoov siab rau nws. Lub hauv paus ntawm tib neeg rab peev xwm uas yuav los tsim qhov no kom tiav yog dab tsi? Nws raug tsim raws li lub hauv paus ntawm lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Yog li kev to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, yog ib qho kev kawm mus tag ib sim neej rau txhua tus neeg; qhov no yog ib lub hom phiaj mus tag ib sim neej uas caum los ntawm txhua tus neeg uas mob siab los hloov lawv tus moj yam, thiab mob siab los paub Vajtswv.

Vajtswv Los Ua Cev Nqaij Daim Tawv Thawj Zaug los Ua Hauj Lwm

Peb nyuam qhuav tham txog txhua tes dej num uas Vajtswv tau ua, tej qauv dej num tsis tau muaj ua ntej dhau los uas Nws tau ua tiav. Txhua tsav txhua yam no yog ntsig txog Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab Vajtswv lub siab nyiam. Lawv kuj ntsig txog rau Vajtswv Tus Kheej tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog peb xav kom to taub ntau ntxiv txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, peb tsis tuaj yeem nres rau ntawm Phau Vajluskub Qub los sis rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb—peb yuav tsum ua txuas mus ntxiv, ua raws li cov kauj ruam uas Vajtswv tau ua rau hauv Nws tes dej num lawm. Yog li ntawd, thaum Vajtswv tau xaus Tiam Muaj Kev Cai thiab pib Tiam Hmoov Hlub lawm, los peb taug raws peb tus kheej cov hneev taw, nkag los rau Tiam Hmoov Hlub—ib tiam uas puv npo ntawm txoj hmoov hlub thiab kev cawm dim. Hauv tiam no, Vajtswv rov qab tau ua qee yam tseem ceeb heev uas yeej tsis ua ua ntej dhau los li. Tes dej num hauv tiam tshiab rau tag nrho Vajtswv thiab tib neeg ntiaj teb yog theem kev pib tshiab—ib theem kev pib uas muaj lwm tes dej num tshiab raug ua tiav los ntawm Vajtswv uas yeej tsis tau ua dua dhau los li. Tes dej num tshiab no yog yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li, qee yam uas tshaj rab peev xwm xav hauv lub hlwb tau ntawm cov tib neeg thiab tag nrho txhua yam raug tsim los. Nws yog qee yam uas tam sim no txhua tus neeg paub zoo—rau thawj zaug, Vajtswv tau los ua ib tug tib neeg, thiab yog thawj zaug Nws tau pib tes dej num tshiab rau hauv tib neeg, uas muaj tus yeeb yam ntawm tib neeg. Tes dej num tshiab no qhia tau tias Vajtswv yeej ua tiav hlo Nws tes dej num rau hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, thiab Nws yuav tsis ua los sis hais dab tsi txog txoj cai no ntxiv lawm. Txawm tias Nws tsis hais los sis tsis ua tej yam raws hauv txoj cai los sis ua mus raws li tej hauv paus ntsiab lus los sis cov cai tswj kav ntawm txoj cai. Ntawd yog, tag nrho Nws tes dej num raws li txoj cai uas raug muab tso tseg mus tag ib txhis thiab yuav tsis ua mus ntxiv lawm, vim tias Vajtswv xav mus pib tes dej num tshiab thiab ua tej yam tshiab. Nws txoj kev npaj dua ib zaug ntxiv muaj ib theem pib tshiab, thiab yog li Vajtswv thiaj tau coj tib neeg ntiaj teb nkag los rau tiam tom ntej.

Txawm tias qhov no yuav yog los tsis yog xov xwm zoo los sis xov xwm phem rau tib neeg los xij nws nce raws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua tus tib neeg. Nws tuaj yeem hais tau tias rau ib txhia tib neeg mas qhov no tsis yog xov xwm zoo, tab sis yog xov xwm phem, vim hais tias thaum Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab lawm, cov neeg uas tsuas ua raws li cov cai ntawm cov cai tswj kav, cov uas tsuas ua raws li kev ntseeg tab sis tsis ntshai Vajtswv li, nyiam siv Vajtswv tes dej num qub los thuam Nws tes dej num tshiab. Rau cov neeg no, qhov no yog xov xwm phem. Tab sis rau txhua tus neeg uas tsis muaj kev txhaum dab tsi thiab qhib lub siab, cov uas ua lub siab dawb paug rau Vajtswv thiab txaus siab los txais Nws txoj kev cawm dim, Vajtswv qhov kev yug los ua neeg thawj zaug yeej yog xov xwm zoo heev. Vim, suav txij puag thaum tib neeg xub tshwm sim los kiag, qhov no yog thawj zaug uas Vajtswv tau tshwm sim thiab tau nyob nrog tib neeg ntiaj teb hauv lub cev uas tsis yog tus Ntsujplig; zaum no, Nws yug los ua neeg thiab tau nyob nrog cov neeg li Neeg Leej Tub, thiab tau ua tes dej num rau hauv lawv. Qhov “thawj thawj” no tsoo cov neeg tej kev xav phem kom tawg; nws tshaj txhua txoj kev xav hauv lub hlwb lawm. Dhau qhov ntawd, tag nrho Vajtswv cov neeg raws muab tau lub ntsiab txiaj ntsig. Vajtswv tsis yog tau xaus tiam qub nkaus xwb, tab sis Nws kuj tau xaus Nws tej tswv yim qub ntawm kev ua tes dej num thiab hom kev ua tes dej num. Nws tsis thov kom Nws cov neeg xa xov nthuav qhia Nws txoj kev xav mus ntxiv lawm, Nws tsis nkaum rau saum tauv huab mus ntxiv lawm, thiab yuav tsis tshwm sim los sis tham lus rau tib neeg uas yog muab lus txib raws xob nthe mus ntxiv lawm. Yuav tsis zoo li txhua yam ua ntej dhau los, los ntawm lub tswv yim uas tib neeg tsis muaj peev xwm xav hauv lub hlwb tau ua rau lawv to taub nyuaj los sis lees txais nyuaj—qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv—Nws dhau los ua Neeg Leej Tub txhawm rau los pib tes dej num ntawm tiam ntawd. Vajtswv qhov nqis tes ua no ua rau tib neeg ntiaj teb tsis tau npaj hlo li; nws ua rau lawv txaj muag, vim hais tias Vajtswv tau rov qab pib dua tes dej num tshiab uas Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Hnub no, peb yuav saib txog tes dej num tshiab uas Vajtswv tau ua tiav rau hauv tiam tshiab no seb muaj dab tsi, thiab peb yuav txiav txim seb yam uas peb yuav tau kawm los ntawm tes dej num tshiab no yog dab tsi xws li Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog.

Nram qab no yog cov lus raug kaw tseg rau hauv Phau Vajluskub Tshiab ntawm phau Vajluskub:

1. Yexus De Hnab Mog los Noj rau Hnub Xanpatau

Mth 12:1 Nyob rau lub sij hawm ntawd ces Yexus mus hla cov hav mog nyob rau hnub Xanpatau; thiab Nws cov thwj tim tshaib plab heev, thiab pib de mog los noj.

2. Neeg Leej Tub Yog tus Tswv ntawm Hnub Xanpatau

Mth 12:6–8 Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij.

Cia peb xub saib ntawm zaj no: “Nyob rau lub sij hawm ntawd ces Yexus mus hla cov hav mog nyob rau hnub Xanpatau; thiab Nws cov thwj tim tshaib plab heev, thiab pib de mog los noj.”

Vim li cas Kuv thiaj tau xaiv zaj no? Nws muaj kev sib txuas dab tsi rau Vajtswv tus moj yam? Hauv cov ntaub ntawv no, thawj yam uas peb paub ntawd nws yog hnub Xanpatau, tab sis tus Tswv Yexus tau tawm mus lawm thiab tau coj Nws cov tub txib mus hla ib thaj teb mog. Qhov tseem muaj ntau tshaj qhov “phom sij” tshaj ces yog qhov tias lawv “pib de mog los noj.” Hauv Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv Yehauvas txoj cai sau tseg tias cov neeg yuav tsis tuaj yeem tawm mus sab nrauv los sis tawm mus ua tej dej num rau hnub Xanpatau—muaj ntau yam uas ua tsis tau rau hnub Xanpatau. Qhov kev nqis tes ua ntawm tus Tswv Yexus no yog kev twv nyuaj rau cov neeg uas tau nyob hauv txoj cai no los ntev lawm, thiab nws tseem ua rau muaj kev thuam. Vim lawv txoj kev feeb tsis meej thiab lawv tau tham li cas txog yam Yexus tau ua, peb yuav muab qhov ntawd tshem tawm rau tam sim no thiab xub tham txog qhov uas vim li cas tus Tswv Yexus thiaj xaiv ua qhov no rau hnub Xanpatau, ntawm txhua txhua hnub, thiab yam Nws xav sib txuas lus rau txhua tus neeg uas yog cov tseem tab tom nyob rau hauv txoj cai thaum nqis tes ua qhov no. Qhov no yog qhov sib txuas ntawm zaj no thiab Vajtswv tus moj yam uas Kuv xav tham txog.

Thaum tus Tswv Yexus los lawm, Nws tau siv Nws tej kev nqis tes ua tiag los qhia rau cov neeg tias Vajtswv twb tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus lawm thiab tau pib tes dej num tshiab, thiab qhov ntawd ua rau tes dej num tshiab no tsis tas yuav muaj hnub Xanpatau lawm. Vajtswv tab tom tawm ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau tsuas yog ib qho saj ua ntej ntawm Nws tes dej num tshiab xwb; tes dej num tiag thiab loj tshaj plaws tseem tab tom yuav los. Thaum tus Tswv Yexus tau pib Nws tes dej num, Nws tau tso tseg “txoj xov hlau” ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, thiab tau tsoo tej kev cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm tiam ntawd tawg lawm. Hauv Nws, yeej tsis muaj ib txoj lw ntsig txog rau txoj cai; Nws twb muab tshem tawm tag nrho thiab tsis tuav nws mus ntxiv lawm, thiab Nws tsis tas kom tib neeg ntiaj teb tuav txoj cai no mus ntxiv lawm. Yog li koj thiaj pom rau ntawm no tias tus Tswv Yexus tau tawm mus hla daim teb mog rau hnub Xanpatau, thiab tus Tswv tsis so li; Nws ua tes dej num rau sab nrauv, thiab tsis so li. Nws qhov nqis tes ua no yog ib qho ceeb ntshai rau cov neeg tej kev xam phem thiab nws tau sib txuas lus rau lawv tias Nws tsis nyob hauv txoj cai no mus ntxiv lawm, thiab Nws thiaj tau tawm los ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau thiab tau tshwm sim rau ntawm tib neeg ntiaj teb xub ntiag thiab nyob rau hauv lawv ib daim duab tshiab, nrog rau muaj ib txoj kev ua dej num tshiab. Nws txoj kev nqis tes ua no tau qhia rau cov neeg tias Nws tau coj tes dej num tshiab nrog Nws los, tes dej num uas tau pib nrog qhov tshwm sim raws li hauv txoj cai, thiab tso hnub Xanpatau tseg. Thaum Vajtswv tau ua Nws tes dej num tshiab, Nws tsis tuav rawv rau yav tag los mus ntxiv lawm, thiab Nws yeej tsis txhawj txog tej cai ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus ntxiv lawm. Nws tsis raug cuam tshuam los ntawm Nws tes dej num hauv tiam dhau los, tab sis tau hloov ua tes dej num rau hnub Xanpatau ib yam nkaus li qhov Nws tau ua txhua txhua hnub, thiab thaum Nws cov tub txib tshaib plab rau hnub Xanpatau, lawv tuaj yeem de mog los noj. Tag nrho qhov no yog yam uas ib txwm nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Rau Vajtswv, nws raug tso cai los muaj ib txoj kev pib tshiab ntau heev ntawm tes dej num tshiab uas Nws xav ua thiab cov lus tshiab uas Nws xav hais. Thaum Nws pib ua qee yam tshiab, Nws tsis hais txog Nws tes dej num qub yav dhau los lawm los sis cov tseem yuav ua txuas mus ntxiv. Vim hais tias Vajtswv muaj Nws cov hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tes dej num, thaum Nws xav pib tes dej num tshiab, yog thaum Nws xav coj tib neej ntiaj teb nkag los rau ib theem tshiab ntawm Nws tes dej num, thiab thaum Nws tes dej num yuav nkag mus rau ib ntu siab dua. Yog cov neeg ua txuas mus ntxiv raws li cov lus hais qub los sis cov cai qub los sis tseem tuav tej yam qub ntawd txuas mus ntxiv, Nws yuav tsis nco qab los sis pom zoo rau qhov ntawd. Qhov no yog vim hais tias Nws twb coj tes dej num tshiab los, thiab tau nkag mus rau ntu tshiab ntawm Nws tes dej num lawm. Thaum Nws pib tes dej num tshiab, Nws tshwm sim los rau tib neeg ntiaj teb nrog ib tug duab tshiab, los ntawm ib ces kaum tshiab, thiab nyob hauv ib txoj kev tshiab uas raug ua tiav hlo kom cov neeg tuaj yeem pom cov yeeb yam sib txawv ntawm Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Qhov no yog ib ntawm Nws cov hom phiaj hauv Nws tes dej num tshiab. Vajtswv tsis tuav tej yam qub los sis tsis taug txoj kev pua zoo uas raug caij tsuj; thaum Nws ua thiab hais, Nws tsis txwv txiav raws li cov neeg pheej xav hauv lub hlwb. Hauv Vajtswv, txhua yam yog ywj pheej thiab ywj siab, thiab tsis muaj kev txwv txiav li, tsis muaj kev cuam tshuam li—yam uas Nws coj los rau tib neeg ntiaj teb yog kev ywj pheej thiab kev ywj siab. Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv uas tseem tseem, muaj tseeb. Nws tsis yog ib tug roj hmab puab los sis av nplaum puab, thiab Nws yeej txawv tag nrho tej mlom uas cov neeg hwm thiab pe hawm. Nws muaj sia nyob thiab mus los tau, thiab yam uas Nws cov lus thiab tes dej num coj los rau tib neeg ntiaj teb tag nrho yog qhov muaj peev xwm loj hlob thiab duab ci pom kev, tag nrho kev ywj pheej thiab kev ywj siab, vim hais tias Nws tuav qhov tseeb, qhov muaj peev xwm loj hlob, thiab txoj kev taug—tsis muaj dab tsi cuam tshuam Nws rau hauv Nws tes dej num. Txawm cov neeg yuav hais dab tsi los xij thiab txawm lawv yuav pom los sis tshuaj ntsuam Nws tes dej num tshiab li cas los xij, Nws yuav ua Nws tes dej num mus yam tsis muaj qhov khuam siab. Nws yuav tsis txhawj txog txhua tus tej kev xav phem los sis taw tes vim txhawj txog Nws tes dej num thiab cov lus, los sis txawm lawv yuav tsis pom zoo heev thiab tiv rau Nws tes dej num tshiab los xij. Yeej tsis muaj leej twg tag nrho ntawm cov raug tsim los muaj peev xwm siv tib neeg rau qhov muaj qab hau, los sis tib neeg txoj kev xav hauv lub hlwb, kev paub, los sis kev ncaj ncees rau kev ntsuas los sis txhais yam uas Vajtswv ua, ua kom pua suab npe, cuam tshuam los sis rhuav tshem Nws tes dej num. Yeej tsis muaj kev txwv txiav rau hauv Nws tes dej num thiab yam uas Nws ua; nws yuav tsis cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam dab tsi, los sis nws yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug yeeb ncuab twg li. Txawm yog Nws tes dej num tshiab muaj kev txhawj xeeb kiag los, Nws yeej tseem yog tus Vajntxwv uas muaj yeej tas li, thiab txhua tus yeeb ncuab thiab txhua cov neeg txhaum thiab cov neeg coj tsis zoo ntawm tib neeg ntiaj teb yuav raug caij tsuj rau hauv Nws lub qab rooj tiag taw. Txawm yuav yog theem tshiab twg ntawm Nws tes dej num uas Nws tab tom ua los xij, nws yeej yuav raug txhim kho thiab raug nthuav dav mus rau hauv tib neeg ntiaj teb sawv daws, thiab nws yeej yuav raug ua mus thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb kom txog thaum ua tiav hlo Nws tes dej num tseem ceeb tshaj plaws no. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse, Nws qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Yog li ntawd, tus Tswv Yexus tuaj yeem tawm mus sab nrauv thiab ua tes dej num tau rau hnub Xanpatau vim nyob hauv Nws lub siab yeej tsis muaj tej kev cai tswj kav, tsis muaj kev paub los sis tsis muaj kev ntseeg tias raug chiv keeb los ntawm tib neeg. Yam uas Nws muaj yog Vajtswv tes dej num tshiab thiab Vajtswv txoj hau kev tseeb. Nws tes dej num yog txoj hau kev tseeb los ua kom tib neeg muaj kev ywj pheej, tso tib neeg tawm, tso cai rau lawv los nyob rau qhov muaj duab ci pom kev thiab ua neej nyob. Thaum lub sij hawm ntawd, cov uas pe hawm tej mlom los sis cov vajtswv cuav ua neej txhua hnub khi nrog Ntxwgnyoog, raug txwv los ntawm txhua hom ntawm cov kev cai tswj kav thiab tej kev cai—hnub no raug txwv ib yam, tag kis raug txwv lwm yam—tsis muaj kev ywj pheej rau hauv lawv lub neej. Lawv zoo li cov neeg nyob txim uas raug xov hlau khi, ua lub neej nyob tsis muaj kev zoo siab lom zem li. Yam uas hais txog “kev txwv” yog txhais tau li cas? Nws txhais tau tias yog tej kev cuam tshuam, tej yam sib khi nrog, thiab kev ua phem. Tsis ntev kiag thaum ib tug neeg pe hawm ib tug mlom, lawv tab tom pe hawm ib tug vajtswv cuav, ib tug ntsujplig phem. Muaj tej kev txwv thaum ua tes dej num zoo li no. Koj tsis tuaj yeem noj qhov no los sis qhov ntawd tau, hnub no koj tsis tuaj yeem tawm mus sab nrauv tau, tag kis koj tsis tuaj yeem ua noj ua haus tau, hnub txuas mus ntxiv koj tsis tuaj yeem tsiv mus rau ib lub tsev tshiab tau, yuav tsum xaiv tej hnub mam li ua tshoob ua kos thiab ua tej kev pam tuag thiab suav nrog xaiv hnub yug ib tug me nyuam. Qhov no hu ua dab tsi? Qhov no hu ua kev txwv; nws yog txoj kev sib khi ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nws yog cov xov hlau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov ntsujplig phem uas tswj tib neeg thiab cuam tshuam rau lawv lub siab thiab lub cev. Tej kev txwv no puas muaj nyob nrog Vajtswv? Thaum hais txog Vajtswv txoj kev dawb huv, koj yuav tsum xub xav txog qhov no tias: Ntawm Vajtswv yeej tsis muaj tej kev txwv no. Vajtswv muaj cov hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws cov lus thiab tes dej num, tab sis tsis muaj tej kev txwv, vim hais tias Vajtswv Tus Kheej yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog yam uas muaj peev xwm loj hlob tau.

Tam sim no cia peb los saib zaj nram qab no los ntawm tej nqe Vajluskub: “Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” (Mth 12:6–8). Lo lus “lub tuam tsev” yog hais txog dab tsi rau ntawm no? Yuav muab hais kom paub yooj yim, nws hais txog ib lub tsev zoo nkauj, tsev siab, thiab nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, lub tuam tsev no yog ib lub chaw rau cov xib fwb mus pe hawm Vajtswv. Thaum tus Tswv Yexus tau hais tias “nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev,” leej twg yog “tib tug” uas tau hais txog? Pom meej lawm tias, “tib tug” yog tus Tswv Yexus hauv cev nqaij daim tawv, vim hais tias tsuas yog Nws tib tug nkaus xwb thiaj yog tus loj dua lub tuam tsev. Cov lus tau qhia rau cov neeg txog dab tsi? Lawv tau qhia rau cov neeg kom tawm ntawm lub tuam tsev los—Vajtswv twb ncaim ntawm lub tuam tsev mus lawm thiab tsis ua tes dej num rau hauv mus ntxiv lawm, yog li cov neeg yuav tsum nrhiav Vajtswv cov hneev taw rau sab nraum lub tuam tsev thiab raws Nws cov kauj ruam rau hauv Nws tes dej num tshiab. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no lawm, muaj ib yam raug ua pov thawj txhawb Nws cov lus, uas yog nyob rau hauv txoj cai, cov neeg tau tuaj saib lub tuam tsev uas pom tias tseem ceeb dua Vajtswv Tus Kheej. Qhov ntawd yog, cov neeg tau pe hawm lub tuam tsev ntau dua li kev pe hawm Vajtswv, yog li tus Tswv Yexus thiaj tau ceeb toom kom lawv txhob pe hawm tej mlom lawm, tab sis hloov los pe hawm Vajtswv, vim Nws yog tus uas siab tshaj plaws. Yog li ntawd, Nws tau hais tias: “Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj.” Nws yog yam ua pov thawj tias nyob hauv tus Tswv Yexus ob lub qhov muag, cov neeg feem coob ua neej nyob rau hauv txoj cai no tsis tau pe hawm Yehauvas mus ntxiv lawm, tab sis tsuas yog muab kev fij lawm xwb, thiab tus Tswv Yexus tau txiav txim tias kom muab kev pe hawm rau tus mlom uas raug tsim no. Cov neeg pe hawm tus mlom no tau pom lub tuam tsev li qee yam uas tseem ceeb dua thiab siab dua Vajtswv. Nyob hauv lawv lub siab tsuas muaj lub tuam tsev nkaus xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog lawv poob lub tuam tsev no lawm, ces lawv yuav tsis muaj chaw nyob. Yog tsis muaj lub tuam tsev no lawv yuav tsis muaj chaw mus pe hawm thiab tsis muaj peev xwm ua lawv tej kev fij tau. Lawv qhov hu ua “lub chaw nyob” ces yog qhov lawv siv txoj kev ua txuj cuav ntawm kev pe hawm Vajtswv Yehauvas kom tau nyob hauv lub tuam tsev thiab ua lawv tus kheej tej dej num. Lawv qhov hu ua “kev fij” ces tsuas yog lawv ua yam uas ua rau lawv tus kheej txaj muag raws hauv lawv txoj kev tiam rau hauv lub tuam tsev xwb. Qhov no yog qhov muaj qab hau ntawm cov neeg rau thaum lub sij hawm ntawd uas tau pom lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv. Tus Tswv Yexus tau hais cov lus no ua ib co lus ceeb toom rau cov neeg tias, vim lawv siv lub tuam tsev ntis lub ntsej muag, thiab siv tej kev fij npog rau kev coj tsis ncaj rau cov neeg thiab coj tsis ncaj rau Vajtswv. Yog koj siv cov lus no rau tam sim no, ces lawv tseem siv tau ib yam nkaus thiab siv tau raug raws li lub ntsiab ib yam nkaus. Txawm tias cov neeg niaj hnub tam sim no tau pom tau ntsib Vajtswv tes dej num sib txawv dua cov neeg uas nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai tau pom tau ntsib los xij, lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb yeej zoo tib yam nkaus. Hauv lub ntsiab ntawm tes dej num rau hnub no, cov neeg tseem yuav ua txhua yam tib yam nkaus li cov lus hais, “lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv.” Piv txwv li, cov neeg pom puv npo lawv tes hauj lwm yog lawv tes dej num; lawv pom kev ua tim khawv rau Vajtswv thiab kev sib ntaus sib tua nrog tus zaj loj liab ploog raws li kev tawm tsam rau feem dej num kev ua nom ua tswv los tiv thaiv tib neeg cov cai, kom muaj kev tso cai dav thiab kev ywj pheej; lawv hloov lawv tes hauj lwm los siv lawv tej txuj ci rau hauv tej dej num, tab sis lawv saib qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem li yeej tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog cov lus ntawm txoj kev ntseeg uas yuav tau ua raws xwb; thiab ntau yam ntxiv mus. Cov cwj pwm coj zoo li no tsis tsim nyog zoo li lo lus hais tias “lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv” los? Qhov sib txawv ntawd ces yog tias, ob txhiab xyoo dhau los lawm, cov neeg tau ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev, tab sis ziag no, cov neeg ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv tej tuam tsev uas tuav tsis tau dab tsi. Cov neeg uas saib cov cai tswj kav muaj nqis pom tias cov cai tswj kav tseem ceeb dua Vajtswv, cov neeg uas hlub lub meej mom pom lub meej mob tseem ceeb dua Vajtswv, cov uas hlub lawv txoj dej num pom tej dej num tseem ceeb dua Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv mus—tag nrho lawv tej kev nthuav tawm ua rau Kuv hais tau tias: “Cov neeg qhuas Vajtswv tias yog tus tseem ceeb tshaj plaws los ntawm lawv cov lus, tab sis hauv lawv ob lub qhov muag txhua yam yeej tseem ceeb dua Vajtswv.” Qhov no yog vim hais tias tsis ntev thaum cov neeg nrhiav tau lawv txoj kev taug raws Vajtswv los nthuav qhia lawv tus kheej tej peev xwm, los sis los ua lawv tus kheej tes dej num los sis lawv tus kheej txoj hauj lwm, lawv cais lawv tus kheej nrug deb ntawm Vajtswv thiab tso lawv tus kheej mus rau tes hauj lwm uas lawv hlub. Vim yam uas Vajtswv tau muab tso rau lawv, thiab Nws txoj kev xav, tag nrho tej no raug muab pov tseg mus ntev lawm. Qhov sib txawv ntawm tus yam ntxwv ntawm cov neeg no thiab cov uas ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev los tau ob txhiab xyoo no lawm yog dab tsi?

Txuas ntxiv, cia peb los saib kab ntawv kawg hauv zaj no: “Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij.” Puas muaj sab nqis tes ua tiag rau kab ntawv no? Nej puas tuaj yeem pom sab nqis tes ua tiag? Txhua txhua yam uas Vajtswv hais tawm hauv Nws lub siab los, yog li vim li cas Nws thiaj tau hais li no? Nej to taub nws li cas? Tej zaum ziag no nej yuav to taub lub ntsiab ntawm kab ntawv no lawm, tab sis txog lub sij hawm thaum hais nws lawm tsis muaj neeg coob ua vim tias tib neeg ntiaj teb nyuam qhuav los rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb. Rau lawv, kev tso hnub Xanpatau tseg yog ib qho ua tau nyuaj heev, uas tsis tas hais txog qhov kev to taub tiag seb hnub Xanpatau yog dab tsi.

Kab ntawv “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” qhia rau cov neeg tias txhua yam hais txog Vajtswv tsis yog tus yeeb yam ntawm ib yam khoom, thiab txawm tias Vajtswv tuaj yeem npaj tag nrho tej khoom uas nej xav tau los xij, kiag thaum ua tau txhua yam uas nej xav tau lawm, kev txaus siab los ntawm qhov no puas tuaj yeem hloov tau koj txoj kev cawm ntawm qhov tseeb? Pom meej lawm tias yeej ua mus tsis tau! Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, uas peb tau sib qhia txog lawm, yog ob yam muaj tseeb. Nws tus nqis tsis muaj peev xwm muab ntsuas piv rau txhua daim phiaj uas yog yam khoom, txawm tias yuav muaj nqis li cas los xij, los sis nws tus nqi tsis npaum li tej nyiaj ntsuab los xij, vim tias nws tsis yog ib daim phiaj uas yog yam khoom, thiab nws npaj yam xav tau ntawm txhua tus thiab txhua txhua tus neeg lub siab. Rau txhua txhua tus neeg, tus nqi ntawm yam muaj tseeb uas tuav tsis tau no yuav tsum muaj nqis siab dua txhua yam khoom uas koj ntaus nqi, puas yog los tsis yog? Nej yuav tsum tuav ruaj cov lus hais no. Lub ntsiab ntawm yam Kuv tau hais yog yam uas Vajtswv muaj thiab yog thiab txhua yam hais txog Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws rau txhua txhua tus neeg thiab tsis muaj ib daim phiaj uas yog yam khoom dab tsi los hloov pauv tau li. Kuv yuav qhia ib yam ua piv txwv rau koj tias: Thaum koj tshaib plab, koj xav tau khoom noj. Tej zaum yam khoom noj no yuav yog yam khoom noj zoo dua los sis phem dua los sis tsis txaus siab ntau dua los sis tsis txaus siab tsawg dua los xij, tab sis thaum koj noj tsau lawm, yuav tsis hnov qhov tshaib plab mus ntxiv lawm—nws ploj mus lawm. Koj tuaj yeem zaum tau kaj siab lug, thiab koj lub cev yuav tau so. Cov neeg qhov kev tshaib nqhis raug daws los ntawm tej khoom noj, tab sis thaum koj tab tom raws Vajtswv thiab hnov tias koj tsis muaj kev to taub ntawm Nws, koj tuaj yeem daws qhov qhuav qhawv hauv koj lub siab tau li cas? Nws puas tuaj yeem siv khoom noj los daws tau? Los sis thaum koj tab tom raws Vajtswv thiab tsis to taub Nws lub siab nyiam, nyob hauv koj lub siab yuav siv dab tsi los ua kom txhob tshaib plab lawm? Hauv qhov txheej txheem ntawm koj qhov kev pom kev ntsib los ntawm txoj kev cawm dim los ntawm Vajtswv, thaum tseem tab tom caum ib qho hloov pauv hauv koj tus moj yam, yog koj tsis to taub Nws lub siab nyiam los sis tsis paub tias dab tsi yog qhov tseeb, yog koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces koj tseem tsis hnov muaj mob thiab los? Koj tseem tsis hnov tshaib plab thiab hnov nqhis dej heev rau hauv koj lub siab thiab los? Cov kev hnov zoo li no tseem tsis tiv thaiv ua kom koj hnov muaj kev so rau hauv koj lub siab thiab los? Yog li koj yuav ua li cas thiaj cawm tau qhov tshaib nqhis hauv koj lub siab tau—puas muaj ib txoj kev los daws tau nws? Ib txhia tib neeg tawm mus yuav khoom, ib txhia tawm mus ntsib lawv tej phooj ywg uas ntseeg siab, ib txhia tib neeg pw tsaug zog ntev, hos lwm cov nyeem Vajtswv cov lus ntau dua, los sis lawv sib zog ua tes dej num dua qub thiab siv dag zog ntau los ua lawv tes dej num kom puv npo. Tej no puas daws tau koj tej kev nyuaj tiag? Nej txhua tus to taub puv npo txog qhov nqis tes ua tiag rau tej yam zoo li no. Thaum koj hnov tsis muaj zog li lawm, thaum koj hnov tias xav ua kom muab tau txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv kom koj tau los paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb thiab Nws lub siab nyiam, koj xav tau yam dab tsi tshaj plaws? Yam koj xav tau tsis yog xav kom tsau plab npo, thiab nws tsis yog ob peb lo lus xwb, cia yus tus kheej ib leej kaj siab ib pliag thiab muaj kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv—yam koj xav tau yog xav kom Vajtswv qhia ncaj qha thiab qhia kom meej rau koj txog yam uas koj yuav tsum tau ua thiab koj yuav tsum ua nws li cas, los qhia kom meej rau koj txog yam uas muaj tseeb yog dab tsi. Tom qab koj to taub qhov no lawm, txawm koj muab tau ib qho kev to taub me me xwb los xij, koj tseem tsis hnov txaus siab rau hauv koj lub siab kom ntau dua qhov uas koj tau noj ib pluag mov zoo thiab los? Thaum ua tau li koj lub siab lawm, koj lub siab thiab tag nrho txhua yam uas koj muab tau los tseem tsis ua rau tau so tiag tiag li los? Los ntawm qhov kev sib piv thiab kev txheeb xyuas no, ziag no nej puas to taub tias vim li cas Kuv thiaj xav muab kab ntawv no qhia rau nej, “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij”? Nws lub ntsiab yog yam uas los ntawm Vajtswv los, yam uas Nws muaj thiab yog, thiab txhua yam hais txog Nws, yog yam tseem ceeb tshaj tag nrho lwm yam, suav txog yam khoom los sis tus neeg uas koj tau ntseeg koj tau ntaus nqis siab tshaj plaws. Hais tau tias, yog ib tug neeg tsis muaj peev xwm muab tau cov lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los sis lawv tsis to taub Nws lub siab nyiam, lawv tsis tuaj yeem muab tau qhov kev so. Hauv nej qhov kev pom kev ntsib rau yav tom ntej, nej yuav to taub tias vim li cas Kuv thiaj xav kom nej pom zaj no rau hnub no—qhov no tseem ceeb heev. Txhua yam uas Vajtswv ua yog qhov tseeb thiab yog qhov muaj peev xwm loj hlob. Qhov tseeb uas cov neeg yuav tsum muaj rau hauv lawv kom muaj peev xwm loj hlob, thiab nws yog qee yam uas lawv yeej ib txwm ua tsis tau yog tsis muaj; koj kuj hais tau tias nws yog yam zoo tshaj plaws thiab. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ntsia pom nws los sis tuav tau nws los xij, yuav tso tsis tau nws qhov tseem ceeb rau koj; nws tsuas yog yam uas tuaj yeem ua rau koj lub siab tau so.

Nej qhov kev to taub ntawm qhov tseeb puas txuam nrog nej tus kheej tus yam ntxwv? Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum xub xav txog seb qhov tseeb twg uas muaj feem ntsig txog rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas koj tau ntsib lawm; nws yog nyob rau ntawm tej qho tseeb no uas koj tuaj yeem nrhiav pom Vajtswv lub siab nyiam thiab txuas yam uas koj tau ntsib nrog Nws lub siab nyiam lawm. Yog koj tsis paub hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas ntsig txog tej yam koj tau ntsib tab sis cia li hloov ncaj qha los nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, qhov no yog ib txoj kev dig muag uas tsis muaj hnub yuav ua tiav tau li. Yog koj xav nrhiav qhov tseeb thiab to taub Vajtswv lub siab nyiam, xub thawj tshaj koj yuav tsum saib yam uas tau tshwm sim rau koj tso, hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas lawv muaj feem ntsig txog rau, thiab saib qhov tseeb tshwj xeeb hauv Vajtswv txoj lus uas ntsig txog rau yam koj tau pom tau ntsib lawm. Dhau ntawd ces koj nrhiav txoj kev xyaum ua raws uas haum rau koj rau hauv qhov tseeb ntawd; hauv txoj kev no koj tuaj yeem muab tau ib qho kev to taub ntawm Vajtswv lub siab nyiam. Kev tshawb xyuas rau thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis yog siv cov qauv qhia ntawm kev ntseeg los sis kev ua raws txoj qauv cai. Qhov tseeb no yeej tsis yog muaj raws kab ke, los sis tsis yog txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npau taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Dhau ntawm qhov kev paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog lawm, thiab kev to taub Nws tus moj yam los ntawm Nws txoj lus, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum caum kom txog qhov kev to taub no los ntawm kev pom kev ntsib tiag. Yog ib tug neeg tshem lawv tus kheej tawm mus ntawm lub neej tiag kom los paub Vajtswv, ces lawv yuav tsis muaj hnub ua tiav tau qhov ntawd. Txawm tias yuav muaj cov neeg uas muaj peev xwm muab tau qee yam kev to taub los ntawm Vajtswv txoj lus los xij, lawv txoj kev to taub tseem tsawg heev rau tej qauv tswv yim thiab cov lus, thiab muaj qhov sib txawv ntawm yam uas Vajtswv Tus Kheej qhov yog tiag tiag.

Yam uas peb tab tom sib txuas lus txog rau ziag no yog muaj tag nrho nyob rau hauv cov dab neeg uas raug kaw tseg rau hauv phau Vajluskub lawm. Los ntawm cov dab neeg no, thiab los ntawm kev txheeb xyuas tej yam uas tau tshwm sim lawm, cov neeg tuaj yeem to taub Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog uas Nws tau nthuav tawm, ua rau lawv tau paub txhua tus yeeb yam ntawm Vajtswv nthuav dav ntxiv, tob ntxiv, nkag siab zoo ntxiv, thiab thoob plaws ntxiv. Yog li, puas yog tsuas muaj tib txoj hau kev los paub txhua tus yeeb yam ntawm Vajtswv los ntawm cov dab neeg no xwb? Tsis yog, nws tsis yog tib txoj hau kev nkaus xwb! Vim yam uas Vajtswv hais thiab tes dej num uas Nws ua rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj tuaj yeem pab ua rau cov neeg paub Nws tus moj yam tau zoo ntxiv, thiab paub nws puv npo ntxiv. Txawm li cas los xij, Kuv xav tias nws yog ib qho yooj yim dua los paub Vajtswv tus moj yam thiab to taub yam uas Nws muaj thiab yog los ntawm qee yam piv txwv los sis cov dab neeg raug kaw tseg rau hauv phau Vajluskub uas cov neeg keev swm nrog. Yog Kuv siv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim thiab qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm hnub no, ib lo lus zuj zus, los pab kom koj paub Nws raws li qhov no, koj yuav hnov tias cas nws yuav meem txom ua luaj thiab dhuav ua luaj li, thiab ib txhia tib neeg tseem hnov tau tias Vajtswv cov lus zoo li txoj qauv cai. Tab sis yog Kuv siv phau Vajluskub no cov dab neeg ua piv txwv los pab kom cov neeg paub Vajtswv tus moj yam, lawv yuav tsis dhuav. Koj tuaj yeem hais tau tias thaum tab tom piav qhia txog tej piv txwv no, qhov ntxaws ntxaws ntawm yam uas nyob hauv Vajtswv lub siab rau thaum lub sij hawm ntawd—Nws lub siab los sis lub siab xav, los sis Nws tej kev xav thiab tej tswv yim—raug muab qhia rau cov neeg ua tib neeg cov lus, thiab lub hom phiaj ntawm tag nrho qhov no yog ua kom lawv qhuas, hnov txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog uas tsis yog txoj qauv cai. Nws tsis yog ib zaj dab neeg cim tseg, los sis qee yam uas cov neeg tsis tuaj yeem pom tau los sis tuav tau. Nws yog qee yam uas muaj tiag tiag, uas cov neeg tuaj yeem hnov tau thiab qhuas tau. Qhov no yog lub hom phiaj kawg nkaus. Koj tuaj yeem hais tau tias cov neeg nyob rau tiam no tau txais koob hmoov. Lawv tuaj yeem kos tej dab neeg ntawm phau Vajluskub kom muab tau kev to taub dav ntxiv ntawm Vajtswv tes dej num qub dhau los; lawv tuaj yeem pom Nws tus moj yam los ntawm tes dej num uas Nws tau ua tiav; lawv tuaj yeem to taub Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg ntiaj teb los ntawm cov moj yam uas Nws tau nthuav tawm no, thiab to taub qhov nthuav qhia tawm ruaj khov ntawm Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev saib xyuas rau tib neeg, thiab hauv txoj kev no lawv thiaj tuaj yeem paub ntxaws ntau ntxiv thiab paub tob dua ntxiv ntawm Vajtswv tus moj yam. Kuv ntseeg tias tam sim no nej txhua tus tuaj yeem hnov tau qhov no lawm!

Nyob hauv tag nrho ntawm tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua tiav hlo rau hauv Tiam Hmoov Hlub, koj tuaj yeem pom lwm tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog. Tus yeeb yam no raug nthuav tawm los ntawm Nws cev nqaij daim tawv, thiab cov neeg tuaj yeem pom thiab qhuas tau nws vim Nws qhov kev ua neeg. Hauv Neeg Leej Tub, cov neeg tau pom txog qhov Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv li cas uas tau ua neej rau hauv Nws qhov kev ua neeg, thiab lawv tau pom Vajtswv lub hwj huaj tau nthuav tawm los ntawm cev nqaij daim tawv. Tej no yog ob hom ntawm kev nthuav tawm uas pub rau cov neeg pom tus Vajtswv tiag tiag, thiab lawv tau tso cai cia rau cov neeg tsim ib lub tswv yim sib txawv ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tsim lub ntiaj teb thiab thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai, ntawd yog, ua ntej Tiam Hmoov Hlub, tib tug yeeb yam ntawm Vajtswv uas cov tib neeg tau pom, tau hnov, thiab tau pom tau ntsib yog Vajtswv lub hwj huaj, yam uas Vajtswv tau ua thiab tau hais rau hauv lub ntiaj teb uas tsis yog sab khoom, thiab yam Nws tau nthuav tawm los ntawm Nws qhov yog neeg tiag tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau li. Ntau zaus, tej no tau ua rau cov neeg hnov tias Vajtswv yog tus siab tshaj plaws rau hauv Nws txoj kev zoo uas lawv tsis tuaj yeem txav tau los ze rau Nws. Txoj kev tshoov siab uas Vajtswv ib txwm muab rau cov neeg yog yam uas Nws tau tib ntsais muag thiab rua muag ntawm lawv rab peev xwm xwb ces yeej nkag siab Nws lawm, thiab cov neeg tseem xav tias txhua yam ntawm Nws tej kev xav thiab tej tswv yim cas yuav zais npog paub tsis tau hlo li thiab cas yuav ntog ceev ua luaj li uas tsis muaj hnub yuav caum cuag lawv hlo li, txawm tias yuav mob siab ua kom to taub thiab qhuas lawv los yeej ua tau tsawg heev. Rau tib neeg, txhua yam hais txog Vajtswv yog nyob deb heev, deb npaum nkaus qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, tsis muaj peev xwm tuav tau nws. Zoo li Nws nyob siab puag saum ntuj, thiab zoo li xyov puas muaj tseeb tiag li. Yog li rau tib neeg ces, kev to taub Vajtswv lub siab thiab txoj kev xav hauv lub hlwb los sis txhua yam ntawm Nws txoj kev xav yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, thiab tshaj qhov lawv ncav cuag. Txawm tias Vajtswv tau ua qee tes dej num ruaj khov rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, thiab Nws kuj tau tsim qee cov lus tshwj xeeb thiab tau nthuav tawm qee cov moj yam tshwj xeeb los tso cai cia kom tib neeg paub qhuas thiab nkag siab txog qee yam kev paub tiag txog Nws, tiam sis thaum kawg, tej kev nthuav tawm ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tau los ntawm lub ntiaj teb uas tsis yog sab khoom los, thiab yam uas tib neeg to taub, yam uas lawv paub tseem yog tus yeeb yam uas muaj hwj chim qaum ntuj ntawm yam uas Nws muaj thiab yog. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm muab tau lub tswv yim ruaj khov los ntawm qhov nthuav tawm ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab lawv qhov tshoov siab ntawm Vajtswv tseem khuam tag nrho rau hauv “ib lub cev sab ntsujplig uas txav mus ze tau nyuaj, uas muaj kev nkag siab ceev npaum nkaus tib ntsais muag thiab rua muag.” Vim Vajtswv tsis tau siv ib daim phiaj tshwj xeeb los sis ib daim duab uas yog lub ntiaj teb sab khoom los nthuav qhia rau ntawm tib neeg xub ntiag, lawv thiaj tseem tsis muaj peev xwm txhais lub ntsiab ntawm Nws los ntawm kev siv tib neeg yam lus. Hauv tib neeg lub siab thiab tej kev xav hauv lub hlwb, lawv yeej xav siv lawv tus kheej yam lus los teeb tsa ib tug qauv rau Vajtswv, los tsim Nws kom tuav tau thiab ua kom Nws yog neeg, xws li Nws siab npaum li cas, Nws loj npaum li cas, Nws zoo li cas, Nws nyiam yam dab tsi tiag tiag thiab Nws tus kheej tus cwj pwm zoo li cas. Qhov tseeb tiag, nyob hauv Nws lub siab Vajtswv yeej paub lawm tias tib neeg tab tom xav li qhov no. Nws paub meej heev txog yam uas tib neeg xav tau, thiab qhov tseeb tiag Nws kuj paub txog yam uas Nws yuav tsum tau ua, yog li Nws tau siv ib txoj hau kev txawv los ua Nws tes dej num rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Txoj hau kev tshiab no yog lub hwj chim qaun ntuj thiab tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd tus Tswv Yexus tab tom ua tes dej num, cov neeg tuaj yeem pom tias Vajtswv muaj ntau yam kev nthuav tawm tshwm sim ntawm tib neeg. Piv txwv li, Nws tuaj yeem dhia lom zem, Nws tuaj yeem mus koom kev ua tshoob ua ke, Nws tuaj yeem sib txuas lus nrog cov neeg, hais lus nrog lawv, thiab sib tham ntau yam nrog lawv. Ntxiv rau qhov ntawd lawm, tus Tswv Yexus kuj tau ua tiav ntau tes dej num uas sawv cev rau Nws lub hwj huaj, thiab tag nrho ntawm tes dej num no yog ib qho kev nthuav tawm thiab ib txoj kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam. Thaum lub sij hawm no, thaum uas Vajtswv lub hwj huaj raug lees paub raws hauv cev nqaij daim tawv dog dig hauv ib qho uas cov neeg tuaj yeem pom thiab tuav tau, lawv tsis hnov ntxiv li lawm tias Nws muaj kev nkag siab ceev npaum nkaus tib ntsais muag thiab rua muag los sis hnov tias lawv tsis tuaj yeem los ze rau ntawm Nws tau lawm. Qhov txawv, lawv sim los tuav Vajtswv lub siab nyiam los sis to taub Nws lub hwj huaj los ntawm txhua txhua txoj kev txhawb, los ntawm cov lus, thiab los ntawm Neeg Leej Tub tes dej num. Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tau nthuav tawm txog Vajtswv lub hwj huaj los ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab muab Vajtswv lub siab nyiam coj los txhais qhia rau tib neeg ntiaj teb. Thiab los ntawm Nws txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub siab nyiam thiab tus moj yam, Nws kuj tau nthuav tawm rau cov neeg tias Vajtswv mas yog tus uas tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau nyob hauv sab ntsujplig. Yam uas cov neeg pom yog Vajtswv Tus Kheej hauv lub cev uas tuav tau, muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav. Yog li Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj tau tsim txhua yam xws li tus yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv lub meej mom, daim duab, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog, qhov ruaj khov thiab qhov yog tib neeg. Txawm tias tus yeeb yam sab nrauv ntawm Neeg Leej Tub muaj qee yam tsis txaus phim raws Vajtswv daim duab los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog tag nrho yeej sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom lawm—muaj qee yam sib txawv raws hauv qhov kev nthuav tawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais tias Neeg Leej Tub tau sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, ob yam rau hauv lub cev ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab hauv Nws lub hwj huaj. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm no, Vajtswv leg tes dej num los ntawm cev nqaij daim tawv, hais lus tawm hauv cev nqaij daim tawv tuaj, thiab tau los sawv rau ntawm tib neeg xub ntiag uas yog Neeg Leej Tub lub cev yeeb yam thiab lub meej mom kiag, thiab qhov no ua rau tib neeg muaj caij los ntsib thiab los paub cov lus tseeb thiab Vajtswv tes dej num rau ntawm cov tib neeg. Nws kuj qhib siab rau tib neeg kom to taub sab hauv Nws lub hwj huaj thiab Nws qhov zoo tshaj plaws rau hauv kev txo lub hwj chim, nrog rau muab kom tau txoj kev to taub uas tseem ceeb thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv qhov muaj tiag thiab qhov muaj tseeb. Txawm tias tus Tswv Yexus tau ua tiav tes dej num lawm los xij, Nws cov kev ntawm txoj kev ua tes dej num, thiab txoj kev xav los ntawm yam uas Nws tau hais yeej sib txawv ntawm Vajtswv tus neeg tiag rau hauv sab ntsujplig, txhua yam hais txog Nws tau sawv cev tseeb rau Vajtswv Tus Kheej, cov tib neeg uas yeej tsis tau pom ua ntej dua li—qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li! Qhov ntawd hais tau tias, txawm Vajtswv yuav tshwm sim los li cas los xij, txawm Nws yuav hais txog txoj kev dab tsi los xij, los sis Nws yuav ntsib tib neeg tus yam ntxwv dab tsi los xij, Vajtswv yeej tsis sawv cev rau ib yam dab tsi li tiam sis rau Nws Tus Kheej xwb. Nws tsis tuaj yeem sawv cev rau txhua tus tib neeg, los sis txhua tus ntawm cov tib neeg lwj liam. Vajtswv yog Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li.

Txuas ntxiv, peb yuav saib ib zaj lus piv txwv uas qhia los ntawm Tswv Yexus nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub.

3. Zaj Lus Piv Txwv ntawm Tus Yaj Uas Tau Ploj Lawm

Mth 18:12–14 Nej xav li cas? yog tias muaj ib tug yawg uas muaj ib puas tus yaj, thiab ib tug ntawm cov yaj ntawd tau mus yuam kev lawm, nws tsis tso cuaj caum thiab cuaj tug tseg, thiab mus rau saum roob, thiab mus nrhiav tus uas mus yuam kev lawm los? Thiab yog tias nws nrhiav tau, Kuv hais tseeb rau nej tias, nws zoo siab xyiv fab tshaj rau tus yaj ntawd, dua li ntawm cuaj caum thiab cuaj tug uas tsis yuam kev. Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tsuaj li.

Zaj no yog ib zaj lus piv txwv—nws ua rau tib neeg hnov tau dab tsi? Txoj kev nthuav tawm—zaj lus piv txwv—uas raug siv rau ntawm no yog ib qho yeeb yam ntawm cov lus hais ua tib neeg hom lus, thiab nws nyob rau hauv lub ntsiab uas tib neeg paub txog. Yog Vajtswv tau hais qee yam sib xws li thaum Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg yuav xav tias cov lus zoo li no tsis muaj tseeb raws nraim li qhov uas Vajtswv yog leej twg, tab sis thaum Neeg Leej Tub tau siv cov lus no cawm rau thaum Tiam Hmoov Hlub, nws hnov nplig tau lub siab, sov siab, thiab sib ncawg zoo nrog tib neeg. Thaum Vajtswv tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, thaum Nws tau tshwm sim hauv lub cev ntawm tib neeg, Nws tau siv ib zab lus piv txwv tsim nyog heev uas tau los ntawm Nws tus kheej qhov kev ua neeg los, kom nthuav tawm tau lub suab ntawm Nws lub siab. Lub suab no sawv cev rau Vajtswv tus kheej lub suab thiab tes dej num uas Nws xav ua rau thaum tiam ntawd. Nws kuj sawv cev rau ib tug cwj pwm uas Vajtswv tau coj rau tib neeg thaum Tiam Hmoov Hlub thiab. Saib los ntawm txoj kev xav ntawm Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg, Nws tau piv txhua leej rau ib tug yaj. Yog ib tug yaj tau ploj lawm, Nws yuav ua txhua yam mus nrhiav tus yaj ntawd. Qhov sawv cev no yog ib lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau thaum lub sij hawm ntawd nrog rau tib neeg ntiaj teb, thaum Nws tseem nyob rau cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau siv zaj lus piv txwv no los piav qhia txog Nws txoj kev daws thiab tus cwj pwm coj rau hauv tes dej num ntawd. Qhov no yog qhov zoo ntawm Vajtswv qhov kev dhau los ua cev nqaij daim tawv: Nws tuaj yeem siv qhov zoo ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev paub thiab siv tib neeg hom lus los hais rau tib neeg, thiab los nthuav tawm txog Nws lub siab nyiam. Nws tau piav qhia los sis “tau txhais” Nws tej lus tob tob rau tib neeg, cov lus uas muaj hwj chim qaum ntuj uas tib neeg cov nyom los to taub ua tib neeg hom lus, hauv tib neeg yam. Qhov no tau pab tib neeg to taub Nws lub siab nyiam thiab paub yam uas Nws xav ua. Nws kuj muaj kev sib tham nrog cov neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav, siv tib neeg hom lus, thiab sib txuas lus nrog tib neeg raws li hom lus uas lawv to taub. Nws haj tseem tuaj yeem hais thiab ua tes dej num raws tib neeg hom lus thiab muaj kev paub kom tib neeg muaj peev xwm hnov tias Vajtswv yog tus siab dawb thiab swm zoo, kom lawv tuaj yeem pom txog Nws lub siab. Yam uas nej pom hauv qhov no yog dab tsi? Puas muaj kev txwv rau hauv Vajtswv cov lus thiab cov kev nqis tes ua? Txoj kev uas tib neeg pom nws, yeej tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav siv tib neeg txoj kev paub, hom lus, los sis cov hau kev ntawm kev hais lus los tham txog yam uas Vajtswv Tus Kheej xav hais, tes dej num uas Nws xav ua, los sis los nthuav tawm Nws tus kheej lub siab nyiam. Tab sis qhov no yog txoj kev xav yuam kev lawm. Vajtswv tau siv hom ntawm zaj lus piv txwv no kom tib neeg tuaj yeem hnov tau txog qhov muaj tiag thiab lub siab dawb paug ntawm Vajtswv, thiab pom Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg thaum lub sij hawm ntawd. Zaj lus piv txwv no tau tsa cov tib neeg tau nyob hauv txoj cai uas muaj kev npau suav los ntev lawm, thiab nws kuj tau tshoov siab ib txheej rau ib txheej ntawm cov neeg uas tau nyob thaum Tiam Hmoov Hlub. Los ntawm kev nyeem zaj ntawm zaj lus piv txwv no, tib neeg paub Vajtswv lub siab dawb paug rau hauv txoj kev cawm tib neeg thiab to taub txog qhov hnyav thiab qhov tseem ceeb uas Vajtswv lub siab tau muab rau tib neeg ntiaj teb.

Cia peb los saib kab lus kawg nyob hauv zaj no: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tsuaj li.” Qhov no puas yog tus Tswv Yexus tus kheej cov lus, los sis Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej cov lus? Nyob saum daim tawv, nws zoo li yog tus Tswv Yexus uas tab tom hais lus, tab sis Nws lub siab nyiam sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub siab nyiam, uas vim li cas Nws thiaj tau hais tias: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tsuaj li.” Cov tib neeg nyob rau thaum lub sij hawm ntawd tsuas lees paub Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog Vajtswv nkaus xwb, thiab tau ntseeg tias tus neeg uas lawv tau pom ntawm lawv ob lub qhov muag yog tus Nws lam xa los xwb, thiab tsis tuaj yeem sawv cev rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Qhov ntawd yog qhov vim li cas tus Tswv Yexus thiaj tau ntxiv kab lus no rau tom kawg ntawm zaj lus piv txwv no, kom cov tib neeg tuaj yeem hnov tau qhov tiag ntawm Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg ntiaj teb thiab hnov tau qhov muaj tseeb thiab qhov yog ntawm yam uas Nws tau hais. Txawm tias kab ntawv no yog ib qho hais tau yooj yim los xij, nws raug hais los ntawm txoj kev txhawj thiab kev hlub thiab tau nthuav tawm txog tus Tswv Yexus qhov kev txo lub hwj chim thiab qhov kev zais. Txawm tias Vajtswv yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv los sis txawm tias Nws tau leg tes dej num rau hauv sab ntsujplig los xij, Nws paub tib neeg lub siab zoo tshaj plaws, thiab to taub yam uas tib neeg xav tau zoo tshaj plaws, paub yam uas tib neeg txhawj txog, thiab yam uas lawv feeb tsis meej, thiab qhov ntawd yog qhov vim li cas Nws thiaj tau ntxiv kab ntawv no rau. Kab ntawv no tau hais txog ib qho teeb meem raug zais rau hauv tib neeg ntiaj teb tias: Tib neeg tau ua xyem xyav txog yam uas Neeg Leej Tub tau hais, uas hais tau tias, thaum tus Tswv Yexus tab tom hais lus Nws yuav tsum tau hais ntxiv tias: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tsuaj li,” thiab tsuas yog qhov ua pov thawj no nkaus xwb thiaj ua rau Nws cov lus tawg paj txi txiv, ua kom tib neeg ntseeg lawv qhov yog thiab txhim kho lawv lub suab npe. Qhov no nthuav qhia tias thaum Vajtswv dhau los ua Neeg Leej Tub ib tug neeg, Vajtswv thiab tib neeg ntiaj teb tau muaj ib txoj kev sib raug zoo uas tsis yooj yim, thiab qhov ntawd ua rau Neeg Leej Tub nyob rau kis xwm txheej txaj muag tshaj plaws. Nws kuj nthuav qhia pom tias tus Tswv Yexus lub meej mom nyob rau hauv cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tsis tseem ceeb dab tsi kiag li. Thaum Nws tau hais txog qhov no lawm, yeej qhia rau tib neeg tias: Nej tuaj yeem tso siab tau—cov lus no tsis muaj qhov sawv cev txog yam uas nyob rau hauv Kuv tus kheej lub siab, tab sis lawv yog Vajtswv lub siab nyiam uas yog tus nyob hauv nej lub siab. Rau tib neeg ntiaj teb, qhov no tseem tsis yog ib yam saib tsis taus thiab los? Txawm tias thaum Vajtswv ua tes dej num rau hauv cev nqaij daim tawv tau muaj ntau qhov zoo uas Nws tsis muaj rau hauv Nws tus neeg los xij, Nws yuav tsum thev taus lawv tej kev ua xyem xyav thiab kev tsis kam lees txais yuav nrog rau lawv txoj kev feeb tsis meej thiab kev ruam. Nws tuaj yeem hais tau tias Neeg Leej Tub qhov txheej txheem tes dej num yog qhov txheej txheem ntawm kev pom kev ntsib tib neeg ntiaj teb txoj kev tsis kam lees txais yuav thiab kev pom kev ntsib lawv txoj kev sib tw nrog Nws. Dhau qhov ntawd lawm, nws yog qhov txheej txheem kev ua tes dej num tsis tu ncua kom kov yeej tib neeg ntiaj teb txoj kev ntseeg siab thiab kov yeej tib neeg ntiaj teb los ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis ua rog heev los sib ntaus sib tua nyob rau hauv daim av nrog Ntxwgnyoog; tshaj qhov ntawd lawm Vajtswv dhau los ua ib tug neeg dog dig thiab pib sib tawm tsam nrog cov neeg uas ua raws Nws, thiab hauv qhov sib tawm tsam no Neeg Leej Tub tau ua tiav hlo Nws tes dej num los ntawm Nws qhov kev txo lub hwj chim, los ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab los ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev ntse. Nws muab tau cov neeg uas Nws xav tau, muaj yeej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom uas Nws tsim nyog yuav tau txais, thiab “tau rov mus” rau ntawm Nws lub zwm txwv.

Txuas ntxiv, cia peb los saib ob zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub.

4. Zam Txim Xya Caum Npaug Xya

Mth 18:21–22 Ces Petus los rau ntawm Nws, thiab hais tias, tus Tswv, yuav cia kuv tus kwv tij ua txhaum rau kuv ntau npaum li cas, thiab kuv tseem zam txim rau nws? kom txog xya zaus lod? Yexus tau hais rau nws, Kuv tsis yog hais rau koj, Cia kom txog xya zaus xwb: tab sis, Cia kom txog xya caum zaus ntawm xya.

5. Tus Tswv Txoj Kev Hlub

Mth 22:37–39 Yexus hais rau nws, Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab, thiab kom kawg koj txoj sia, thiab kom kawg koj lub tswv yim. Nov yog thawj nqe thiab nqe kev cai uas tseem ceeb. Thiab nqe ob los zoo li ntawd thiab, koj yuav tsum hlub koj tus neeg nruab zog ib yam li koj tus kheej.

Ntawm ob zaj no, ib zaj hais txog txoj kev zam txim thiab lwm zaj hais txog ntawm txoj kev hlub. Ob lub ncauj lus no yog tau hais txog tes dej num tiag uas tus Tswv Yexus xav ua rau thaum Tiam Hmoov Hlub.

Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, Nws tau coj ib theem ntawm Nws tes dej num los nrog nraim Nws, uas yog cov dej num tshwj xeeb thiab tus moj yam uas Nws xav tau los nthuav tawm rau tiam no. Thaum lub sij hawm ntawd, txhua yam uas Neeg Leej Tub tau hloov pauv ntau heev rau tes dej num uas Vajtswv xav ua rau tiam no. Nws yuav tsis ua ntau tshaj thiab tsis ua tsawg tshaj. Txhua txhua yam uas Nws tau hais thiab txhua hom ntawm tes dej num uas Nws tau ua yog ntsig txog tag nrho rau tiam no. Txawm tias Nws tau nthuav tawm raws hauv tib neeg nrog tib neeg hom lus los sis los ntawm hom lus uas muaj hwj chim qaum ntuj los xij, thiab txawm tias Nws tau ua li cas los sis los ntawm txoj kev xav li cas los xij, Nws lub hom phiaj yog los pab cov neeg kom to taub yam uas Nws xav ua, seb yog Nws lub siab nyiam yog dab tsi, thiab seb cov qauv cai uas Nws xav kom cov tib neeg ua yog dab tsi. Tej zaum Nws yuav siv ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev xav sib txawv los pab cov neeg kom to taub thiab paub Nws lub siab nyiam, thiab to taub Nws tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb. Yog li thaum Tiam Hmoov Hlub peb pom tus Tswv Yexus siv tib neeg hom lus yuav luag txhua lub sij hawm los nthuav qhia yam uas Nws xav sib txuas lus nrog tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no, peb pom Nws los ntawm tus yam ntxwv ntawm ib tug neeg coj kev dog dig tab tom hais lus nrog cov neeg, npaj tej yam xav tau rau lawv, thiab pab yam uas lawv tau thov txog. Txoj kev ua tes dej num no tsis pom muaj nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai uas tau los ua ntej Tiam Hmoov Hlub. Nws pib ncawg thiab hlub tshua nrog tib neeg ntau zuj zus, thiab ua rau muaj peev xwm ua tiav ob yam xws li yam ua qauv zoo rau sab nrauv thiab ua qauv zoo rau sab hauv. Kev ua piv txwv hais txog kev zam txim rau tib neeg xya caum npaug xya raug nthuav qhia pom meej meej rau qhov no lawm. Qhov tau ua tiav lub hom phiaj raws li hauv qhov ua piv txwv no ua rau tib neeg to taub tus Tswv Yexus txoj kev xav rau thaum lub sij hawm uas Nws tau hais txog qhov no. Nws txoj kev xav yog kom tib neeg yuav tsum zam txim rau lwm tus—tsis yog ib zaug los sis ob zaug, thiab tsis yog xya zaus xwb, tab sis yog xya caum npaug xya. Hom tswv yim nyob rau hauv lub tswv yim “xya caum npaug xya” yog dab tsi? Nws yuav tsum ua kom tib neeg muab kev zam txim rau lawv tus kheej lub luag hauj lwm, qee yam uas lawv yuav tsum tau kawm, thiab ib “txoj kev” uas lawv yuav tsum tau ua raws. Txawm tias txoj kev xav no tsuas yog ib qho ua piv txwv xwb los xij, nws tau ua lub ntsiab tseem ceeb. Nws tau pab tib neeg kom paub qhuas tob txog yam uas Nws txhais thiab nrhiav cov kev yog ntawm kev xyaum ua raws thiab cov hauv paus ntsiab lus thiab cov qauv ntawm kev xyaum ua raws. Qhov ua piv txwv no tau pab tib neeg kom to taub meej meej thiab muab lub ntsiab yog rau lawv—uas lawv yuav tsum kawm txoj kev zam txim thiab zam txim kom ntau zaus yam tsis muaj qhov tag, tab sis los ntawm tus cwj pwm kev thev taus thiab kev to taub rau lwm tus. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no, dab tsi nyob hauv Nws lub siab xwb? Puas yog Nws xav ntawm tus zauv “xya caum npaug xya” tiag tiag? Tsis yog, Nws yeej tsis xav li ntawd. Vajtswv puas muaj cov kev zam xim rau tib neeg tias yuav pub zam txim npaum li cas npaug? Nws muaj ntau cov neeg uas xav paub txog “tus zauv npaum li cas npaug” uas tau hais rau ntawm no, leej twg thiaj xav to taub tiag tiag txog qhov chiv keeb thiab lub ntsiab ntawm tus zauv no. Lawv xav to taub tias vim li cas tus zauv no thiaj tau hais tawm ntawm tus Tswv Yexus lub qhov ncauj los; lawv ntseeg tias nws muaj ib lub ntshiab tob dua rau ntawm tus zauv no. Tab sis qhov tseeb tiag, qhov no tsuas yog ib lo lus hais ntawm tib neeg uas Vajtswv tau siv xwb. Ib lub ntsiab los sis kev txhais lub ntsiab lus yuav tsum haum raws li tus Tswv Yexus cov qauv cai rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsis to taub ntau txog yam uas Nws tau hais, vim hais tias Nws cov lus tshwm sim los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los yam tiav hlo. Tus yam ntxwv thiab lub ntsiab ntawm yam uas Nws tau hais tib neeg ntiaj teb yeej ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau; nws raug nthuav tawm los ntawm sab ntsujplig uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau. Vim tib neeg cov uas tau nyob hauv cev nqaij daim tawv, lawv tsis muaj peev xwm hla dhau sab ntsujplig. Tab sis tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, Nws tau hais lus rau tib neeg ntiaj teb los ntawm tus yam ntxwv ntawm kev ua neeg, thiab Nws tau tshwm sim los thiab ua tshaj tes dej num ntawm sab ntsujplig. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws tus moj yam uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav, thiab tus cwj pwm los ntawm txhua yam uas tib neeg tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau, tej yam uas lawv tau pom thiab tau ntsib hauv lawv lub neej, thiab kev siv cov tswv yim uas tib neeg tuaj yeem lees txais yuav, ua ib hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab, thiab nrog rau txoj kev paub uas lawv tuaj yeem paub tau, ua rau tib neeg ntiaj teb to taub thiab paub Vajtswv, ua rau nkag siab zoo rau Nws txoj kev xav thiab Nws tus qauv uas xav tau rau hauv tes dej num ntawm lawv rab peev xwm thiab theem uas lawv muaj peev xwm ua tau. Qhov no yog lub tswv yim thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau hauv kev ua neeg. Txawm tias Vajtswv cov hau kev thiab Nws cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv feem ntau yeej raug ua tiav los ntawm cov tswv yim los sis los ntawm kev ua neeg, nws tau ua tiav tiag uas tsis tuaj yeem ua tiav tau los ntawm kev ua tes dej num raws lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha. Vajtswv tes dej num hauv kev ua neeg yog ruaj khov dua, raug zoo, thiab muaj pawg hom phiaj, tej tswv yim raug tso dav heev, thiab ua tes dej num tau zoo dua thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai.

Txuas ntxiv, cia peb los tham txog txoj kev hlub tus Tswv thiab txoj kev hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej. Qhov no puas yog qee yam uas raug nthuav tawm ncaj qha rau hauv lub hwj chim qaum ntuj? Tsis yog, pom meej tias tsis yog li! Tej no yog tag nrho txhua yam uas Neeg Leej Tub tau hais txog hauv kev ua neeg; tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj hais tau qee yam zoo li no tias “Hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej,” thiab “Hlub lwm tus kom zoo ib yam nkaus koj saib xyuas koj tus kheej qhov muaj peev xwm loj hlob tau.” Tus yam ntxwv hais lus no yog tib neeg tus yam ntxwv nkaus xwb. Vajtswv yeej tsis tau hais tej lus zoo li no. Yam zoo tshaj, Vajtswv tsis muaj hom lus zoo li no kiag rau hauv Nws lub hwj huaj vim hais tias Nws tsis xav tau hom hauv paus ntsiab lus zoo li no, “Hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej,” kom tsim tau Nws txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb, vim hais tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm yam uas Nws muaj thiab yog. Thaum twg uas nej tau hnov dua Vajtswv hais txog tej yam zoo li no tias: “Kuv hlub tib neeg ntiaj teb zoo ib yam nkaus li Kuv hlub Kuv Tus Kheej”? Nej tsis tau, vim hais tias kev hlub nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab nyob rau hauv yam uas Nws muaj thiab yog. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb, thiab Nws tus cwj pwm, thiab txoj kev uas Nws coj rau tib neeg yog ib qho kev nthuav tawm uas ib txwm muaj thiab yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Nws tsis tas yuav ua kom yog nkaus li txoj kev no, los sis tsis tas yuav ua raws kom yog nkaus li lub tswv yim no los sis txoj cai coj zoo thiaj li ua tiav hlo txoj kev hlub Nws cov neeg zej zog ib yam nkaus li Nws Tus Kheej—Nws yeej muaj hom ntsiab tseem ceeb no lawm. Yam uas koj pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Thaum Vajtswv tau leg tes dej num hauv kev ua neeg, muaj Nws cov tswv yim, cov lus, thiab qhov tseeb ntau yam raug nthuav tawm hauv tib neeg hom. Tab sis thaum tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv tus moj yam, yam uas Nws muaj thiab yog, thiab Nws lub siab nyiam raug nthuav tawm rau tib neeg kom paub thiab to taub. Yam uas lawv tau paub thiab to taub yog kiag Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog, uas sawv cev rau ntawm Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom. Qhov ntawd hais tau tias, Neeg Leej Tub nyob hauv cev nqaij daim tawv tau nthuav tawm txog Vajtswv Tus Kheej tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tau zoo tshaj plaws thiab raug tshaj plaws. Nws tsis yog qhov Neeg Leej Tub txoj kev ua neeg nkaus xwb thiaj tsis yog ib yam tav kev los sis ib yam cuam tshuam rau tib neeg txoj kev sib txuas lus thiab sib tham nrog Vajtswv rau saum ntuj ceeb tsheej, tab sis nws tsuas yog tib txoj kev thiab tsuas yog tib tug choj sib txuas los rau tib neeg ntiaj teb kom sib txuas mus tau rau tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Tam sim no, nyob rau ntawm theem no lawm, nej tseem tsis hnov tias muaj ntau yam zoo sib xws los ntawm tus yeeb yam thiab cov tswv yim ntawm tus Tswv Yexus tes dej num raug ua tiav rau thaum Tiam Hmoov Hlub thiab qhov txheej txheem ntawm tes dej num tam sim no thiab los? Qhov txheej txheem tes dej num tam sim no kuj siv tib neeg hom lus ntau heev los nthuav tawm Vajtswv tus moj yam, thiab siv hom lus ntau heev thiab cov tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb lub neej txhua hnub thiab tib neeg txoj kev paub los nthuav tawm Vajtswv Tus Kheej lub siab nyiam. Kiag thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, txawm tias Nws tab tom hais lus raws li tib neeg tus yam ntxwv los sis raws li tus yam ntxwv uas muaj hwj chim qaum ntuj los xij, ntau yam ntawm Nws cov lus thiab tej tswv yim ntawm qhov kev nthuav tawm tshwm sim yog ua raws qhov nruab nrab ntawm tib neeg hom lus thiab tej tswv yim. Qhov ntawd yog, thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov no yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau koj los pom Vajtswv qho hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab Nws lub tswm yim, thiab los paub txhua yam tseeb ntawm Vajtswv. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, thaum Nws tab tom loj hlob tuaj, Nws tau to taub, kawm, thiab nkag siab tuav tau qee yam ntawm tib neeg txoj kev paub, txoj kev txawj xav, hom lus hais, thiab ntau txoj kev ntawm kev nthuav tawm rau hauv kev ua neeg. Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj tej no uas los ntawm tib neeg uas Nws tau tsim los. Lawv dhau los yog Vajtswv tej cuab yeej siv hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev nthuav tawm Nws tus moj yam thiab Nws lub hwj huaj, thiab ua rau Nws ua Nws tes dej num tau haum zoo ntxiv, muaj tseeb zog ntxiv, thiab raug zoo ntxiv thaum Nws tab tom ua hauj lwm rau hauv tib neeg ntiaj teb, raws li tib neeg tus yam ntxwv thiab siv tib neeg hom lus. Qhov no ua rau cov tib neeg nkag mus cuag tau Nws tes dej num tau ntau zuj zus thiab to taub tau yooj yim dua, yog li thiaj ua kom tiav hlo raws li qhov Vajtswv xav tau. Nws tseem tsis yog kev xyaum ua raws Vajtswv tes dej num rau hauv cev nqaij daim tawv hauv txoj kev no thiab los? Qhov no tsis yog Vajtswv lub tswv yim los? Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, thaum Vajtswv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num uas Nws xav ua lawm, ntawd yog thaum Nws yuav tsum xyaum nthuav tawm Nws tus moj yam thiab Nws tes dej num, thiab qhov ntawd kuj yog lub sij hawm thaum pib Nws tes hauj lwm raws kev raws cai raws li yog Neeg Leej Tub. Qhov no txhais tau tias “tsis muaj txheej neeg” los ntawm Vajtswv thiab tib neeg mus ntxiv lawm, txhais tau tias tsis ntev ces Vajtswv yuav xaus Nws tes dej num ntawm kev sib txuas lus los ntawm cov neeg xa xov lawm, thiab txhais tau tias Vajtswv Tus Kheej tuaj yeem nthuav tawm tag nrho cov lus thiab tes dej num hauv cev nqaij daim tawv uas Nws xav tau lawm. Nws kuj txhais tau tias cov tib neeg uas Vajtswv cawm tau txav ze los cuag Nws, txhais tau tias Nws tes hauj lwm cawm tib neeg tau nkag los rau lub chaw tshiab, thiab txhua yam ntawm tib neeg ntiaj teb tab tom yuav ntsib rau tiam tshiab.

Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub paub tias ntau yam xwm txheej tau tshwm sim thaum tus Tswv Yexus yug los. Qhov loj tshaj plaws ntawm cov xwm txheej no yog Nws raug caum tua los ntawm tus vajntxwv ntawm cov dab phem, uas yog ib qho xwm txheej phem heev kawg kiag uas txhua tus me nyuam yaus hauv lub nroog uas muaj hnub nyoog ob xyoos thiab qis dua raug tua. Nws ua pov thawj tau tias Vajtswv tau ntsib kev phom sij loj heev los ntawm kev dhau los ua cev nqaij daim tawv rau ntawm cov tib neeg; tus nqi siab tshaj plaws uas Nws tau them ua kom tiav hlo rau Nws tes hauj lwm kev cawm tib neeg ntiaj teb kuj yog ib qho ua pov thawj thiab. Tej kev cia siab loj tshaj plaws uas Vajtswv tuav rau Nws tes dej num ntawm tib neeg ntiaj teb hauv cev nqaij daim tawv kuj yog ib qho ua pov thawj thiab. Thaum Vajtswv lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb, Nws hnov tau li cas? Tib neeg yuav tsum muaj peev xwm to taub txog qee qhov, puas yog los tsis yog? Qhov tsawg kawg, Vajtswv zoo siab vim hais tias Nws tau pib ua Nws tes dej num tshiab rau ntawm cov tib neeg ntiaj teb lawm. Thaum tus Tswv Yexus tau ua kev cai raus dej thiab pib ua Nws tes dej num raws kev raws cai los ua Nws tes hauj lwm puv npo lawm, Vajtswv lub siab yeej puv npo kev zoo siab heev vim hais tias tom qab kev tos thiab kev npaj los tau ntau lub xyoos, thaum kawg Nws thiaj tau los ua cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg txoj kev ua neeg thiab pib Nws tes dej num tshiab hauv cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav ntawm tib neeg, tus uas tib neeg tuaj yeem pom thiab tuav tau. Thaum kawg Nws tuaj yeem hais lus tim ntsej tim muag thiab hais lus ua siab dawb paug nrog cov neeg los ntawm lub cev yeeb yam ntawm tib neeg. Thaum kawg Vajtswv tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog tib neeg ntiaj teb los ntawm theem nruab nrab ntawm tej kev uas tib neeg paub thiab tib neeg hom lus; Nws tuaj yeem npaj rau tib neeg ntiaj teb tau, qhia rau lawv, thiab pab lawv los ntawm kev tib neeg hom lus; Nws tuaj yeem noj rau ntawm tib lub rooj thiab nyob koom hauv ib thaj chaw nrog lawv. Nws kuj tuaj yeem ntsia pom tib neeg, pom tej yam, thiab pom txhua yam raws li qhov tib neeg pom tej ntawd thiab los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag. Rau Vajtswv, qhov no twb yog Nws thawj thawj qhov kev muaj yeej ntawm Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho raug ua tiav hlo ntawm tes dej num tseem ceeb tshaj plaws—qhov tseeb tiag nov yog ib yam uas Vajtswv zoo siab tshaj plaws txog. Txij thaum pib los, Vajtswv hnov tau tias, yog thawj zaug uas Nws kaj siab lug rau hauv Nws tes dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb. Tag nrho txhua kis xwm txheej tshwm sim dhau los yeej siv tau tiag thiab yog raws li qhov ib txwm muaj, thiab qhov kev kaj siab uas Vajtswv hnov tau tias muaj tseeb tiag. Rau tib neeg ntiaj teb, txhua zaus uas ua tiav hlo Vajtswv tes dej num tshiab lawm, thiab Vajtswv yeej hnov tsau txaus siab hlo txhua zaus, qhov ntawd yog thaum tib neeg ntiaj teb muaj peev xwm txav los ze zog rau Vajtswv thiab txoj kev cawm dim. Rau Vajtswv, qhov no kuj yog kev nqis tes qhib Nws tes dej num tshiab, ua raws nraim li hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tshaj qhov no lawm, tej no yog lub sij hawm thaum Nws tej kev xav txav los ze zuj zus rau qhov ua kom tiav puv npo lawm. Rau tib neeg ntiaj teb, thaum lub sij hawm zoo li no los txog ces yog txoj hmoov, thiab zoo heev; vim txhua tus uas tseem tos Vajtswv txoj kev cawm dim, nws yog xov xwm tseem ceeb thiab zoo kawg. Thaum Vajtswv ua ib theem tshiab ntawm tes dej num, ces Nws muaj ib qho pib tshiab, thiab thaum tes dej num tshiab thiab kev pib tshiab no raug ua thiab raug qhia tawm rau ntawm cov neeg ntiaj teb lawm, ces nws yog thaum txiav txim tias twb ua tiav tes dej num no lawm thiab Vajtswv twb pom qhov tshwm sim thaum kawg thiab kev tawg paj txi txiv lawm. Qhov no kuj yog thaum tej yam ua tau tshwm sim no ua rau Vajtswv hnov txaus siab, thiab, tseeb tiag thaum ua rau Nws lub siab muaj kev zoo siab. Vajtswv hnov sov siab dua ib zaug ntxiv vim hais tias, hauv Nws ob lub qhov muag, Nws twb pom thiab tau npaj rau cov neeg uas Nws tab tom nrhiav, thiab twb muab tau cov neeg ntawm pawg neeg no lawm, ib pawg neeg uas muaj peev xwm ua Nws tes dej num tiav hlo thiab ua rau Nws muaj kev txaus siab. Yog li ntawd, Nws thiaj tso plhuav Nws tej kev txhawj tseg rau ib sab, thiab Nws hnov tau tias muaj kev zoo siab. Muab hais ua lwm lo lus, thaum Vajtswv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num tshiab rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab Nws pib ua, tsis muaj dab tsi los tav kev, ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua, thiab thaum Nws hnov tias txhua yam tau ua tiav hlo lawm, ces rau Nws, pom tias twb txog qhov kawg lawm. Vim yog qhov no Nws thiaj txaus siab, thiab Nws lub siab thiaj muaj kev zoo siab. Vajtswv txoj kev zoo siab raug nthuav tawm li cas? Nej puas tuaj yeem xav tau tias nqe lus teb yuav yog dab tsi? Thov Vajtswv quaj? Vajtswv puas tuaj yeem quaj tau? Vajtswv puas tuaj yeem npuaj Nws ob sab tes tau? Vajtswv puas tuaj yeem dhia ua si lom zem tau? Vajtswv puas tuaj yeem hu nkauj tau? Yog hu tau, Nws yuav hu zaj nkauj dab tsi? Qhov tseeb tiag, Vajtswv muaj peev xwm hu nkauj tau zoo heev, zaj nkauj txhawb siab, zaj nkauj uas tuaj yeem nthuav tawm txog kev txaus siab thiab zoo siab rau hauv Nws lub siab. Nws tuaj yeem hu nkauj rau tib neeg ntiaj teb, rau Nws Tus Kheej, thiab rau txhua yam. Vajtswv txoj kev zoo siab tuaj yeem raug nthuav tawm rau hauv txhua txoj kev—tag nrho tej no yog qhov ib txwm muaj vim hais tias Vajtswv muaj kev txaus siab thiab kev tu siab, thiab Nws tej kev hnov tau ntau yam tuaj yeem nthuav tawm rau hauv ntau txoj kev. Qhov no yog Nws txoj cai, thiab tsis muaj dab tsi tuaj yeem tshaj thiab zoo tshaj qhov ntawd lawm. Tib neeg yuav tsum tsis xav txog lwm yam ntawm qhov ntawd li lawm. Nej yuav tsum tsis txhob sim siv “zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau”[a] rau Vajtswv, qhia rau Nws tias kom Nws yuav tsum txhob ua li no los sis txhob ua li ntawd, Nws yuav tsum txhob coj li no los sis txhob coj li ntawd, thiab hauv txoj kev no muaj qhov txwv txiav Nws txoj kev zoo siab los sis ib yam kev xav uas Nws muaj. Hauv tib neeg lub siab Vajtswv tsis tuaj yeem zoo siab tau, tsis tuaj yeem los kua muag tau, tsis tuaj yeem quaj nyiav tau—Nws tsis tuaj yeem nthuav tawm txhua yam kev xav hauv nruab siab tau. Los ntawm yam uas peb tau sib txuas lus thaum ua ob qho kev sib qhia no, Kuv ntseeg tias nej yuav tsis pom Vajtswv hauv txoj kev no mus ntxiv lawm, tab sis yuav cia Vajtswv muaj kev ywj pheej thiab tso qee yam tawm mus. Qhov no yog ib yam zoo heev. Yav tom ntej yog nej muaj peev xwm hnov tseeb txog Vajtswv txoj kev tu siab thaum nej hnov txog Nws tab tom tu siab, thiab nej muaj peev xwm hnov tseeb txog Nws txoj kev zoo siab thaum nej hnov txog Nws tab tom zoo siab, ces yam tsawg kawg nej yuav muaj peev xwm paub meej thiab to taub txog yam uas ua rau Vajtswv zoo siab thiab yam uas ua rau Nws tu siab. Thaum koj muaj peev xwm hnov tau qhov kev tu siab vim hais tias Vajtswv tu siab, thiab hnov tau qhov zoo siab vim hais tias Vajtswv zoo siab, Nws yuav muab tau puv npo koj lub siab thiab yuav tsis muaj ib yam cuam tshuam mus ntxiv los ntawm koj tus kheej thiab Nws mus ntxiv lawm. Koj yuav tsis yuam Vajtswv los ntawm tib neeg tej kev xav hauv lub hlwb, tej kev xav phem, thiab kev paub. Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv yuav ciaj sia nyob thiab nyob dawb huv rau hauv koj lub siab. Nws yuav yog tus Vajtswv ntawm koj lub neej uas muaj peev xwm loj hlob thiab yog tus Tswv ntawm txhua yam uas ntsig txog koj. Nej puas muaj hom kev tshoov siab zoo li no? Nej puas muaj kev ruaj siab tias nej tuaj yeem ua tiav hlo qhov no tau?

Txuas ntxiv, cia peb nyeem cov zaj nram qab no los ntawm tej nqe Vajluskub:

6. Zaj Lus Qhuab Qhia saum Roob

Cov Koob Hmoov (Mth 5:3–12)

Ntsev thiab Qhov Kaj (Mth 5:13–16)

Txoj Kev Cai (Mth 5:17–20)

Kev Npau Taws (Mth 5:21–26)

Kev Deev Luag Poj Luag Txiv (Mth 5:27–30)

Kev Sib Nrauj (Mth 5:31–32)

Kev Cog Lus (Mth 5:33–37)

Qhov Muag rau Qhov Muag (Mth 5:38–42)

Hlub Nej Cov Yeeb Ncuab (Mth 5:43–48)

Kev Qhia Txog Kev Pub (Mth 6:1–4)

Kev Thov Vajtswv (Mth 6:5–8)

7. Tus Tswv Yexus Cov Zaj Lus Piv Txwv

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Tus Tseb Noob (Mth 13:1–9)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Nroj Tsuag (Mth 13:24–30)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Noob Zaub Ntsuab (Mth 13:31–32)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Keeb Ncuav (Mth 13:33)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Qhov Piav Qhia Txog Tej Nroj Ntsuag (Mth 13:36–43)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Khoom Muaj Nqis (Mth 13:44)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Lub Qe Qwj (Mth 13:45–46)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Lub Vas (Mth 13:47–50)

8. Cov Kev Cai

Mth 22:37–39 Yexus hais rau nws, Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab, thiab kom kawg koj txoj sia, thiab kom kawg koj lub tswv yim. Nov yog thawj nqe thiab nqe kev cai uas tseem ceeb. Thiab nqe ob los zoo li ntawd thiab, koj yuav tsum hlub koj tus neeg nruab zog ib yam li koj tus kheej.

Cia peb xub los saib txhua feem sib txawv ntawm “Zaj Lus Qhuab Qhia saum Roob.” Txhua feem sib txawv no hnov tau dab tsi xwb? Nws tuaj yeem hais tau ruaj siab tias, cov ntsiab lus sib txawv no yog tag nrho yam raug txhawb tsa siab ntxiv, raug zoo ntxiv, thiab los ze zog rau ntawm tib neeg lub neej ntau dua tej kev cai ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Yuav hais ua cov ntsiab lus tshiab niaj hnub tam sim no, tej no yog yam uas muaj feem xyuam ntau dua rau tib neeg txoj kev coj ua tiag.

Cia peb los nyeem txog lub ntsiab lus tshwj xeeb nram qab no: Koj yuav tsum to taub txog cov koob hmoov? Koj yuav tsum paub dab tsi txog txoj kev cai? Yuav tsum muab kev npau taws txhais li cas? Yuav tsum rhuav tshem cov neeg deev luag poj luag txiv li cas? Yuav hais txog kev sib nrauj li cas, thiab hom kev cai tswj kav twg uas muaj nyob rau ntawd hais txog rau qhov kev sib nrauj no? Leej twg thiaj muaj peev xwm sib nrauj tau thiab leej twg tsis muaj peev xwm sib nrauj tau? Ua li kev cog lus, qhov muag rau qhov muag, kev hlub koj cov yeeb ncuab, thiab kev muab pub dawb ne? Thiab ntau yam zoo li no ntxiv mus. Txhua yam ntawm tej no yog muaj feem xyuam rau txhua txhua tus yam ntxwv ntawm kev xyaum ua raws ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab lawv qhov kev caum raws Vajtswv. Qee yam ntawm tej kev xyaum ua raws no tseem siv tau rau niaj hnub tam sim no, txawm tias lawv yog neeg muaj tswv yim ntiav dua qhov uas niaj hnub tam sim no cov neeg yuav tsum muaj los xij—lawv yog lub hauv paus tseeb uas tib neeg ntsib rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Txij lub sij hawm thaum tus Tswv Yexus tau pib leg tes dej num, Nws twb pib ua tes dej num raws li tus moj yam muaj peev xwm loj hlob ntawm tib neeg lawm, tab sis cov yam ntxwv ntawm Nws tes dej num yog saib raws li lub hauv paus ntawm txoj kev cai. Cov cai tswj kav thiab cov hau kev hais txog cov ncauj lus no puas muaj yam hais txog qhov tseeb? Hais txog mas! Tag nrho cov kev cai thiab cov hauv paus ntsiab lus qub, nrog rau tej kev qhuab qhia thaum Tiam Hmoov Hlub, muaj feem ntsig txog rau Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws yeej muaj tseeb tiag. Txawm tias Vajtswv yuav nthuav tawm dab tsi los xij, thiab txawm tias hom kev nthuav tawm los sis hom lus Nws siv yuav yog dab tsi los xij, yam uas Nws nthuav tawm tag nrho muaj lawv lub hauv paus, chiv keeb, thiab theem pib hauv cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Qhov no muaj tseeb tiag. Yog li txawm tias tej yam uas Nws tau hais tam sim no zoo li ntiav me ntsis lawm los xij, koj tseem tsis muaj peev xwm hais tau tias lawv tsis yog tseeb, vim hais tias lawv tej yam uas tseem ceeb rau cov neeg thaum Tiam Hmoov Hlub txhaum rau ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam thiab ua tiav hlo yam hloov pauv nyob hauv lawv tus moj yam uas muaj peev xwm loj hlob. Koj puas tuaj yeem hais tau tias ib yam ntawm cov kev qhuab qhia no tsis haum nrog qhov tseeb? Tsis tau, koj tsis muaj peev xwm hais tau! Txhua tus ntawm lawv yog qhov tseeb vim hais tias lawv tag nrho yog Vajtswv cov qauv cai rau tib neeg ntiaj teb; lawv yog cov hauv paus ntsiab lus thiab tes dej num tag nrho uas Vajtswv tau muab, qhia tias yus yuav tsum tau coj yus tus kheej li cas, thiab lawv sawv cev rau Vajtswv tus moj yam. Txawm li cas los xij, saib raws li lawv theem muaj peev xwm loj hlob rau thaum lub sij hawm ntawd, tej no tsuas yog tib yam nkaus xwb uas lawv thiaj muaj peev xwm lees txais yuav thiab nkag siab. Vim hais tias tib neeg ntiaj teb txoj kev txhaum tseem tsis tau raug daws, tej no tsuas yog cov lus nkaus xwb uas tus Tswv Yexus tuaj yeem tsim tau, thiab Nws tuaj yeem siv cov lus qhia yooj yim uas muab nyob rau hauv tag nrho tes dej num los qhia tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tias lawv yuav tsum ua li cas, yam uas lawv yuav tsum tau ua, nyob hauv cov hauv paus ntsiab lus thiab tag nrho tes dej num uas lawv yuav tsum tau ua rau txhua yam, thiab lawv yuav tsum ntseeg Vajtswv li cas thiab ua kom haum Nws cov qauv cai. Tag nrho qhov no raug npaj raws li tib neeg tus yeeb yam rau thaum lub sij hawm ntawd. Nws tsis yooj yim rau tib neeg ua neej rau hauv qab txoj kev cai los lees txais yuav tej kev qhia no, yog li yam uas tus Tswv Yexus tau qhia yuav tsum nyob rau hauv tag nrho tes dej num no.

Txuas ntxiv, cia peb los saib ntau lub ntsiab lus sib txawv ntawm “Tus Tswv Yexus Cov Zaj Lus Piv Txwv.”

Thawj zaj yog zaj lus piv txwv ntawm tus tseb noob. Qhov no yog ib zaj lus piv txwv zoo heev; kev tseb cov noob yog ib yam tshwm sim rau hauv tib neeg lub neej. Zaj ob yog zaj lus piv txwv ntawm cov txhauv. Tus neeg uas tau cog qoob loo, thiab txhua tus neeg laus, yeej paub tias dab tsi yog “cov txhauv.” Zaj peb yog zaj lus piv txwv ntawm cov noob zaub ntsuab. Tag nrho nej txhua tus ntawm ko paub tias zaub ntsuab yog dab tsi, nej tsis paub los? Yog nej tsis paub, nej tuaj yeem los saib hauv phau Vajluskub. Zaj plaub yog zaj lus piv txwv ntawm cov keeb ncuav. Tam sim no, cov neeg feem coob paub tias keeb ncuav raug siv los ncu kom muaj keeb, thiab nws yog yam uas tib neeg siv rau hauv lub neej txhua hnub. Cov zaj lus piv txwv tom ntej muaj xws li zaj rau, zaj lus piv txwv ntawm cov khoom muaj nqis; zaj xya, zaj lus piv txwv ntawm lub qe qwj; thiab zaj yim, zaj lus piv txwv ntawm lub vas, tag nrho yog raug kos duab thiab muaj los ntawm tib neeg lub neej tiag. Hom duab tau kos rau ntawm cov zaj lus piv txwv no yog dab tsi? Nws yog ib daim duab ntawm Vajtswv qhov tshwm sim los ua ib tug neeg ntawm kev ua neeg thiab nyob nrog tib neeg ntiaj teb, siv hom lus muaj txoj sia, tib neeg hom lus, sib txuas lus nrog tib neeg thiab npaj tej yam uas lawv xav tau. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab tau nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb los ntev lawm, tom qab Nws tau pom tau ntsib thiab tau ua tim khawv rau tib neeg txoj kev coj kev ua ntau yam sib txawv, tej kev pom kev ntsib no dhau los yog Nws tej ntaub ntawv qhia uas Nws tau hloov pauv Nws hom lus uas muaj hwj chim qaum ntuj los ua tib neeg hom lus. Qhov tseeb tiag, tej yam uas Nws tau pom thiab tau hnov hauv lub neej kuj tau txhawb tsa Neeg Leej Tub txoj kev pom thiab ntsib nrog tib neeg. Thaum Nws xav kom tib neeg to taub qee yam tseeb, xav kom to taub qee yam ntawm Vajtswv lub siab nyiam, ces Nws tuaj yeem siv cov zaj lus piv txwv uas zoo sib xws li yam hais los saum toj saud coj los qhia rau tib neeg txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Nws cov qauv cai ntawm tib neeg ntiaj teb. Tag nrho cov zaj lus piv txwv no muaj feem ntsig txog tib neeg txoj kev ua neej; yeej tsis muaj leej twg uas yuav tsis raug txhawb los ntawm tib neeg lub neej. Thaum tus Tswv Yexus tau nyob nrog tib neeg ntiaj teb, Nws pom cov neeg ua liaj ua teb tab tom ua lawv daim teb, thiab Nws paub tias dab tsi yog tej nroj tsuag thiab dab si yog cov keeb ncuav lawm; Nws to taub tias tib neeg hlub yam khoom muaj nqis, yog li Nws thiaj tau siv tej yam ua piv txwv ntawm ob yam xws li yam muaj nqis thiab lub qe qwj. Hauv lub neej, Nws keev pom cov neeg siv lawv tej vas ntaus ntses; tus Tswv Yexus tau pom qhov no thiab lwm cov dej num ntsig txog rau tib neeg lub neej, thiab Nws kuj tau pom tau ntsib tias hom neej ntawd lawm. Yeej zoo ib yam nkaus li lwm tus neeg txoj kev ua neeg thiab, Nws tau pom tau ntsib tib neeg tej dej num ua txhua hnub thiab lawv qhov noj mov ib hnub peb pluag. Nws tus kheej tau pom tau ntsib lub neej ntawm tib neeg sawv daws, thiab tau xam pom lwm tus lub neej. Thaum Nws tau xam pom thiab tag nrho tej kev tau pom tau ntsib ntawm tus kheej lawm, yam uas Nws xav txog ntawd tsis yog xav tias yuav muaj lub neej zoo li cas los sis Nws yuav ua lub neej kom muaj kev ywj pheej thiab kaj siab li cas. Dua ntawd, los ntawm Nws tej kev pom kev ntsib ntawm qhov muaj tiag hauv tib neeg lub neej, tus Tswv Yexus tau pom qhov tsis txawm peem rau hauv tib neeg lub neej. Nws tau pom kev tsis txawm peem, kev ntsib kev puas tsuaj, thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab kev ua ib lub neej ntawm txoj kev txhaum hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj liam. Nrog rau Nws tus kheej tab tom pom thiab ntsib rau hauv tib neeg lub neej lawm, Nws kuj tau pom tau ntsib tias cov neeg tsis muaj kev cia siab dab tsi rau txoj kev ua neeg nyob nrog txoj kev ua lwj liam, thiab Nws tau pom thiab tau ntsib tej kev txom nyem ntawm tib neeg uas tau nyob rau qhov kev txhaum, cov uas poob tag nrho txoj kev coj ua rau hauv txoj kev tsim txom uas lawv raug ua los ntawm Ntxwgnyoog thiab los ntawm tus dab phem. Thaum tus Tswv Yexus tau pom tej no tag lawm, Nws puas pom lawv raws Nws lub hwj huaj los sis raws Nws txoj kev ua neeg? Nws txoj kev ua neeg yeej muaj tseeb tiag thiab yeej ciaj sia tiag tiag; Nws yuav pom yuav ntsib thiab pom tag nrho qhov no. Tab sis qhov tseeb tiag, Nws kuj tau pom tej no hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog Nws lub hwj huaj. Qhov ntawd yog, Khetos Tus Kheej, tus Tswv Yexus uas yog tib neeg, tau pom qhov no lawm, thiab txhua yam uas Nws tau pom ua rau Nws hnov tau qhov tseem ceeb thiab qhov yuav tsum tau ua ntawm tes dej num uas Nws yeej tau ua rau thaum lub sij hawm uas Nws ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv. Txawm tias Nws Tus Kheej yeej paub lawm tias lub luag hauj lwm uas Nws xav siv rau hauv cev nqaij daim tawv yog ib qho loj dav heev, thiab Nws yeej paub lawm tias yam Nws yuav ntsib yuav ua rau mob siab npaum li cas, thaum Nws tau pom tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev pab hauv txoj kev txhaum, thaum Nws tau pom txoj kev ntsib kev puas tsuaj ntawm lawv lub neej thiab lawv qhov mob siab uas tsis ruaj khov hauv txoj kev cai no, Nws hnov tau tias yim muaj kev tu siab ntau zuj zus tuaj, thiab ua rau ntsib kev nyuaj zuj zus rau kev cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev txhaum. Txawm yuav muaj kev nyuaj npaum li cas los xij Nws yuav tsum ntsib los sis yam uas Nws yuav tsum ntsib kev txom nyem, Nws dhau los daws ntau zuj zus los txhiv tib neeg ntiaj teb, tus uas tseem tab tom ua lub neej nyob nrog txoj kev txhaum. Thaum lub sij hawm ua qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Yexus tau pib to taub meej zuj zus rau tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab yam uas Nws tau tso siab rau. Nws kuj dhau los mob siab zuj zus ua kom tiav hlo tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua—los ris tag nrho tib neeg cov kev txhaum, los kho tib neeg ntiaj teb kom lawv txhob ua lub neej nyob rau txoj kev txhaum mus ntxiv lawm, thiab rau thaum tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv yeej muaj peev xwm zam txim rau tib neeg cov kev txhaum vim los ntawm kev theej txhoj, cia Nws los ua Nws tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb tsis tu ncua txuas ntxiv mus. Nws tuaj yeem hais tau tias hauv tus Tswv Yexus lub siab, Nws yeej txaus siab los theej txhoj Nws Tus Kheej rau tib neeg ntiaj teb, fij rau Nws Tus Kheej. Nws kuj txaus siab los theej txhoj, raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab qhov tseeb tiag Nws yeej xav ua kom tiav hlo tes dej num no. Thaum Nws tau pom tej kev tsim txom ntawm tib neeg lub neej tag lawm, Nws xav ua puv npo Nws tes hauj lwm kom sai li sai tau, yeej tsis xav pub qeeb li ib feeb los sis ib chib hlo li. Kev hnov tau sai sai zoo li no, Nws yeej tsis xav txog qhov uas Nws tus kheej yuav mob siab ntau npaum li cas, los sis Nws yeej tsis muaj txhua yam kev ntshai txog txoj kev poob ntsej poob muag uas Nws yuav tsum tau thev taus mus ntxiv. Nws tsuas muaj tib qho kev ruaj siab hlo rau hauv Nws lub siab xwb: Thaum Nws tau theej txhoj Nws Tus Kheej rau, thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tam rau txoj kev theej txhoj, ces tau ua haum Vajtswv lub siab nyiam lawm thiab Vajtswv thiaj tuaj yeem pib tes dej num tshiab tau. Tib neeg ntiaj teb lub neej thiab lawv tus yam ntxwv ntawm kev ua neej nyob hauv txoj kev ua txhaum yuav tsum hloov pauv tiav hlo lawm. Nws txoj kev phua lub txim thiab yam uas Nws tau txiav txim ua yog ntsig txog txoj kev cawm tib neeg, thiab Nws tsuas muaj tib lub hom phiaj nkaus xwb, uas yog los ua kom haum Vajtswv lub siab nyiam kom Vajtswv thiaj tuaj yeem pib theem tom ntej ntawm Nws tes dej num kom tiav hlo tau zoo. Qhov no yog yam uas muaj nyob rau hauv tus Tswv Yexus lub siab rau thaum lub sij hawm no.

Kev ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj kev ua neej; Nws muaj tej kev xav hauv nruab siab thiab muaj laj thawj raws li yog ib tug neeg ntawm kev ua neeg. Nws paub tias kev zoo siab yog dab tsi, kev mob siab yog dab tsi, thiab thaum Nws tau pom tib neeg ntiaj teb txoj kev ua neej raws ntawm hom neej no, Nws hnov tob tob tias kev muab qee yam lus qhia rau tib neeg, kev npaj qee yam rau lawv los sis kev qhia qee yam rau lawv, yuav tsis muaj txaus los coj lawv tawm mus ntawm txoj kev txhaum. Tsis yog hais kom lawv mloog cov lus txib es thiaj cawm lawv tau los ntawm txoj kev txhaum—tsuas yog thaum Nws ris tib neeg txoj kev txhaum thiab dhau los ua cev nqaij daim tawv txhaum Nws thiaj li yuav muaj yeej tib neeg txoj kev ywj pheej thiab Vajtswv txoj kev zam txim rau tib neeg hauv qhov kev sib hloov pauv. Yog li tom qab tus Tswv Yexus tau ntsib tau pom thiab tau ua tim khawv rau tib neeg txoj kev ua neej hauv txoj kev txhaum lawm, ib txoj kev ntshaw uas pom tshwm sim rau hauv Nws lub siab—los cia rau tib neeg lawv tus kheej muaj kev ywj pheej los ntawm lawv txoj kev ua neej hauv kev txhaum. Qhov kev ntshaw no tau ua rau Nws hnov ntau zuj zus tias Nws yuav tsum mus rau saum tus ntoo khaub lig thiab ris tib neeg cov kev txhaum kom sai li sai tau. Tej no yog tej kev xav ntawm tus Tswv Yexus rau thaum lub sij hawm ntawd, tom qab Nws tau nyob nrog tib neeg thiab tau pom, tau hnov, thiab tau hnov txog txoj kev txom nyeem ntawm lawv txoj kev ua neej nyob raws hauv kev txhaum. Tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum muaj hom kev xav no rau tib neeg ntiaj teb, tias Nws tuaj yeem nthuav tawm thiab qhia tshwm tus moj yam no—qhov no puas yog qee yam uas ib tug neeg dog dig yeej muaj tau? Yam uas ib tug neeg dog dig pom, kev ua neej nyob hauv hom ntawm ib puag ncig zoo li no yog dab tsi? Yam uas lawv xav yog dab tsi? Yog ib tug neeg dog dig tau ntsib tag nrho qhov ntawm no, lawv puas saib tej teeb meem los ntawm tus yam ntxwv txhawb tsa kom siab? Tsis yog kiag li! Txawm tias qhov kev tshwm sim rau sab nraum Vajtswv uas yug los ua neeg yeej zoo raws nraim ib yam li tib neeg los xij, thiab txawm tias Nws kawm tib neeg txoj kev paub thiab hais tib neeg hom lus los xij, thiab qee zaus tseem nthuav tawm Nws tej tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb tus kheej tej kev xav los sis cov tswv yim ntawm kev hais lus, txawm li no los xij, qhov uas Nws pom tib neeg thiab pom lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam yeej tsis zoo ib yam li cov neeg lwj liam pom rau tib neeg ntiaj teb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam ntawd. Nws txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa rau ntawm qhov chaw Nws sawv yog qee yam uas ib tug neeg lwj liam tsis muaj peev xwm muab tau. Qhov no vim hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, vim hais tias cev nqaij daim tawv uas Nws looj ntawd kuj muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tej kev xav thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Nws qhov kev ua neeg kuj yog qhov tseeb. Rau cov neeg lwj liam, yam uas Nws nthuav tawm hauv cev nqaij daim tawv yog tej kev nthuav qhia ntawm qhov tseeb, thiab ntawm qhov muaj peev xwm loj hlob tau. Tej kev nthuav qhia no tsis yog siv rau ib tug neeg nkaus xwb, tab sis siv rau tag nrho tib neeg ntiaj teb. Hauv ib tug neeg lwj liam lub siab, nws tsuas muaj ob peb tug neeg no uas yog cov ntsig txog rau lawv xwb. Lawv tsuas saib xyuas thiab txhawj txog cov neeg no nkaus xwb. Thaum muaj kev puas tsuaj nyob tim qab ntug, lawv xub xav txog lawv tus kheej cov me nyuam, tus txij nkawm, los sis cov niam cov txiv. Feem ntau, tus neeg uas muaj kev hlub tshua ntau dua yuav xav rau qee cov kwv tij neej tsa los sis tus phooj ywg zoo, tab sis tej kev xav ntawm tus neeg muaj kev hlub tshua zoo li no puas nthuav dav dua qhov ntawd tau? Tsis tau, yeej ua tsis tau li! Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj chim qaum ntuj los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom. Nej puas pom qhov kev nthuav tawm thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv Tus Kheej hauv tus Tswv Yexus? Nej tuaj yeem hais tau tias yam uas tus Tswv Yexus tau ua thiab hais yog ntsig txog rau Nws tes hauj lwm thiab rau Vajtswv tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg, uas nws yog tag nrho Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev nthuav tawm thiab kev qhia tshwm. Txawm tias Nws yeej muaj qhov nthuav qhia tshwm raws li tib neeg los xij, Nws lub tshiab tseem ceeb uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab qhov kev qhia tshwm ntawm Nws lub hwj huaj tseem tsis muaj peev xwm lees txais yuav. Tib neeg qhov kev nthuav qhia tshwm puas yog kev nthuav qhia tshwm tseeb tiag ntawm kev ua neeg? Nws qhov kev nthuav qhia tshwm raws tib neeg yog, los ntawm nws lub ntsiab tseem ceeb, sib txawv tag nrho los ntawm tib neeg qhov nthuav qhia tshwm ntawm cov neeg lwj liam. Tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog Nws yog ib tug ntawm cov neeg dog dig, cov neeg lwj liam, Nws puas tuaj yeem pom tib neeg ntiaj teb lub neej nyob hauv qhov kev txhaum los ntawm txoj kev xav uas muaj hwj chim qaum ntuj? Yeej tsis pom kiag li! Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Neeg Leej Tub thiab cov tib neeg dog dig. Tag nrho cov neeg lwj liam ua lub neej nyob hauv qhov kev txhaum, thiab thaum muaj ib tug pom qhov kev txhaum, lawv tsis muaj qhov kev hnov tshwj xeeb tau txog nws; tag nrho lawv yeej zoo sib xws ib yam nkaus, nws zoo ib yam li ib tug npua nyob hauv ib lub pas av nkos uas nws tsis hnov txog qhov tsis xis nyob los sis qhov qias hlo li—qhov txawv, nws tseem noj zoo thiab pw tsaug zog zoo. Yog ib tug neeg ntxuav lub nkauj npuas, tus npua yeej hnov tsis kaj siab, thiab nws yeej yuav tsis nyob kom huv si. Tsis ntev xwb, nws yuav rov qab mus da lub pas av nkos li qub lawm, ua rau nws kaj siab hlo, vim hais tias nws yog ib tug tsiaj qias vuab tsuab. Cov tib neeg pom cov npua yog kiag li yam qias vuab tsuab, tab sis koj ntxuav tus npua no lub nkuaj me ntsis xwb, nws yuav hnov muaj ib qho kaj siab ntxiv li—qhov no yog qhov vim li cas thiaj tsis muaj leej twg cia ib tug npua nyob hauv lawv tsev li. Qhov uas tib neeg pom cov npua yeej sib txawv mus ntawm qhov cov npua hnov tau los ntawm lawv tus kheej, vim hais tias tib neeg thiab cov npua tsis yog ib hom. Thiab vim hais tias Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tsis yog tib hom li cov tib neeg lwj liam, tsuas yog Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb thiaj tuaj yeem sawv cev rau ntawm ib txoj kev xav uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav txhawb tsa ntawm Vajtswv, los ntawm qhov Nws pom tib neeg ntiaj teb thiab txhua yam.

Thaum Vajtswv dhau los ua cev daim tawv thiab nyob nrog cov tib neeg ntiaj teb lawm Nws tau ntsib kev txom nyem dab tsi? Qhov kev txom nyem no yog dab tsi? Txhua tus neeg puas to taub tseeb tiag? Ib txhia tib neeg hais tias Vajtswv ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws, txawm tias qhov ntawd yog Nws Tus Kheej los xij, cov neeg yuav tsis to taub Nws lub ntsiab tseem ceeb, tab sis ib yam coj rau Nws zoo ib yam li yog ib tug neeg, ua rau Nws hnov tu siab thiab pom qhov ua yuam kev—lawv hais tias, vim cov kev muaj qab hau no, Vajtswv txoj kev txom nyem yeej loj tiag. Lwm cov neeg hais tias Vajtswv yeej tsis txhaum dab tsi thiab tsis muaj kev txhaum li, tab sis vim tias Nws ntsib kev txom nyem tib yam li tib neeg ntiaj teb, tias Nws txom nyem rau txoj kev tsim txom, kev hais lub phem, thiab kev thuam los ntawm tib neeg ntiaj teb; lawv hais tias Nws kuj thev taus tej kev to taub yuam kev thiab kev tsis mloog lus ntawm cov caum raws Nws—yog li ntawd, lawv hais tias Vajtswv txoj kev txom nyem yeej ntsuas tsis tau tiag tiag li. Tam sim no, nws zoo li nej tsis to taub Vajtswv tiag tiag li. Qhov tseeb tiag, qhov kev txom nyem no uas nej tab tom hais txog tsis tau suav ua qhov kev txom nyem tseeb rau Vajtswv, vim hais tias tseem muaj kev txom nyem loj tshaj qhov no lawm. Ces yog li qhov kev txom nyem tiag tiag rau Vajtswv Tus Kheej yog dab dab tsi? Qhov kev txom nyem tiag rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog dab tsi? Rau Vajtswv, qhov tib neeg ntiaj teb tsis to taub Nws tsis tau suav li kev txom nyem, thiab cov neeg muaj kev to taub yuam kev ntawm Vajtswv thiab tsis pom Nws li yog Vajtswv ces tsis suav li kev txom nyem thiab. Txawm li cas los xij, cov neeg keev hnov tias Vajtswv yuav tsum tau raug txom nyem rau kev tsis ncaj ncees loj, rau thaum lub sij hawm Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, uas Nws tsis muaj peev xwm nthuav qhia tshwm Nws qhov yog tib neeg thiab tsis ua rau cov neeg pom Nws qhov kev zoo tshaj plaws, thiab Vajtswv tab tom txo lub hwj chim zais npog hauv cev nqaij daim tawv uas tsis muaj nuj nqis dab tsi, thiab qhov ntawd yuav tsum yog kev raug tsim txom loj tshaj plaws rau Nws. Cov neeg tsuas xav txog yam uas lawv to taub thiab yam uas lawv tuaj yeem pom ntawm Vajtswv qhov kev txom nyem, thiab txhua yam pom dej siab dej ntsws rau Vajtswv thiab keev qhuas me ntsis txog Vajtswv qhov kev txom nyem. Hauv qhov tseeb tiag, nws yog ib qho sib txawv; nws muaj ib qho paub ntawm yam uas cov neeg to taub txog Vajtswv qhov kev txom nyem thiab yam uas Nws hnov tau tseeb tiag. Kuv tab tom qhia rau nej txog qhov tseeb—rau Vajtswv, txawm Vajtswv tus Ntsujplig yuav zoo li cas los xij los sis Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yuav zoo li cas los xij, qhov kev txom nyem raws li tau piav qhia los saum toj saud tsis yog qhov kev txom nyem tiag. Ces yog li qhov Vajtswv txom nyem tiag tiag yog dab tsi? Cia peb los tham txog Vajtswv qhov kev txom nyem los ntawm txoj kev xav ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb.

Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim ntawv, nkag los ua ib tug neeg dog dig, ib tug neeg pej xeem, ua neej nyob ua ke nrog cov tib neeg ntiaj teb, Nws tseem tsis muaj peev xwm pom thiab hnov tau tib neeg cov kev xav, cov kev cai, thiab cov tswv yim rau kev ua neej thiab los? Cov kev xav thiab cov kev cai rau kev ua neeg puas ua rau Nws hnov tau li cas? Nws puas hnov muaj kev ntxub rau hauv Nws lub siab? Vim li cas Nws thiaj hnov muaj kev ntxub? Yam uas tib neeg cov kev xav thiab cov kev cai rau kev ua neeg yog dab tsi? Cov hauv paus ntsiab lus uas tau cog cag ruaj khov hauv yog dab tsi? Lawv Saib yam dab tsi? Tib neeg ntiaj teb cov kev xav, cov kev cai, thiab ntau yam uas lawv muaj feem ntsig txog txoj kev ua neej—tag nrho qhov no raug tsim ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm Ntxwgnyoog lub laj thawj, kev paub, thiab lub tswv yim. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv qab hom ntawm cov kev cai no tsis muaj kev ua neeg, tsis yog qhov tseeb—lawv tsis kam lees txais yuav qhov tseeb thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog peb saib ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, peb pom tias Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis thooj li Ntxwgnyoog qhov muaj laj thawj, kev paub, thiab lub tswv yim. Nws lub ntsiab tseem ceeb yog puv npo ntawm kev ncaj ncees, qhov tseeb, thiab kev dawb huv, thiab lwm yam muaj tseeb tiag ntawm txhua yam uas zoo. Yam uas Vajtswv hnov tau, tus uas muaj lub ntsiab tseem ceeb no thiab ua neej nyob nrog cov tib neeg ntiaj teb zoo li no, hnov tau li cas? Yam uas Nws hnov tau rau hauv Nws lub siab yog dab tsi? Tseem tsis yog puv npo kev mob siab thiab los? Nws lub siab nyob rau hauv qhov kev mob siab, qhov kev mob siab uas tsis muaj leej twg to taub los sis paub txog. Qhov no yog vim hais tias txhua yam uas Nws tau tim ntsej tim muag, ntsib, hnov, pom, thiab paub tag nrho tej no yog tib neeg txoj kev lwj liam, xav phem, thiab lawv txoj kev ntxeev siab thiab tiv rau qhov tseeb. Tag nrho tej uas los ntawm tib neeg los yog lub hauv paus ntawm Nws qhov kev txom nyem. Qhov ntawd hais tau tias, vim Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo tib yam li cov tib neej lwj liam, tib neeg txoj kev lwj liam dhau los yog lub hauv paus ntawm Nws qhov kev txom nyem loj tshaj plaws. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, Nws puas muaj peev xwm nrhiav tau ib tug neeg uas koom tib hom lus uas hais sib nkag siab nrog Nws? Tus neeg zoo li no tsis muaj peev xwm nrhiav tau rau hauv tib neeg ntiaj teb. Yeej tsis muaj leej twg nrhiav pom tus neeg uas tuaj yeem sib txuas lus tau nrog los sis leej twg uas tuaj yeem sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv—hom kev hnov tau uas koj hais txog Vajtswv rau qhov no yog dab tsi? Tej yam uas cov neeg sib tham, sib hlub, thiab sib caum los lawm ntev tag nrho tej no yog ntsig txog txoj kev txhaum thiab dab phem. Thaum Vajtswv ntsib txhua yam ntawm qhov no, nws tsis zoo li muaj ib rab riam hno rau hauv Nws lub siab los? Qhov tau ntsib nrog tej yam zoo li no, Nws puas muaj kev zoo siab lom zem rau hauv Nws lub siab? Nws puas tuaj yeem nrhiav pom kev nplig siab? Cov neeg uas tab tom nyob nrog Nws yog cov tib neeg uas puv npo ntawm txoj kev ntxeev siab thiab dab phem—Nws lub siab tseem tsis txom nyem tau li cas? Qhov kev txom nyem no loj npaum li cas tiag, thiab leej twg saib quav ntsej txog nws? Leej twg yog tus mob siab? Thiab leej twg yog tus muaj peev xwm qhuas nws? Cov neeg uas tsis muaj txoj hau kev to taub Vajtswv lub siab. Nws qhov kev txom nyem yog qee yam uas cov neeg tsis muaj peev xwm qhuas tau tshwj xeeb, thiab tib neeg qhov ua lub siab txias thiab kev mloog yim ua rau Vajtswv qhov kev txom nyem yim tob mus ntxiv dua qub.

Muaj ib txhia tib neeg uas keev pom dej siab dej ntsws nrog Khetos txoj hmoov vim hais tias muaj ib nqe lus hauv phau Vajluskub nyeem hais tias: “Tej hma muaj qhov, thiab tej noog muaj zes; tab sis Neeg Leej Tub tsis muaj chaw qhau Nws lub taub hau.” Thaum cov neeg hnov qhov no, lawv muab nws los rau hauv lub siab thiab ntseeg tias qhov no yog qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus, thiab qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Khetos thev taus. Tam sim no, muab nws saib raws li ntawm qhov muaj tseeb, nws puas yog zoo li kis ntawd tiag? Tsis yog; Vajtswv tsis ntseeg tias tej kev nyuaj no yog qhov kev txom nyem. Nws yeej ib txwm tsis quaj rau qhov kev tsis ncaj ncees vim los ntawm Nws tej kev nyuaj ntawm cev nqaij daim tawv, thiab Nws yeej ib txwm tsis hais kom tib neeg pauj los sis muab ib yam dab tsi pub dawb rau Nws li. Txawm li cas los xij, thaum Nws pom txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb thiab lub neej lwj liam thiab kev ua phem ntawm cov tib neeg lwj liam, thaum Nws pom tias tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv Ntxwgnyoog txhais tes thiab raug Ntxwgnyoog kaw tseg thiab tsis muaj peev xwm khiav dim, tias cov neeg ua neej nyob hauv txoj kev txhaum yeej tsis paub yam tseeb yog dab tsi, Nws tsis muaj peev xwm nyiaj taus tag nrho tej kev txhaum no. Nws txoj kev ntxub ntawm tib neeg niaj hnub muaj ntau zuj zus, tab sis Nws yuav tsum thev taus tag nrho qhov no. Qhov no yog Vajtswv qhov kev txom nyem loj. Vajtswv tsis muaj peev xwm nthuav tawm puv npo txawm tias yuav yog Nws lub suab hauv Nws lub siab los sis Nws tej kev xav hauv nruab siab rau ntawm Nws cov neeg ua caum raws, thiab yeej tsis muaj leej twg ntawm Nws cov neeg uas caum raws muaj peev xwm to taub tseeb tiag rau Nws qhov kev txom nyem. Yeej tsis muaj leej twg mob siab ua kom to taub los sis ua kom nplig tau Nws lub siab li, rau qhov niaj hnub thev taus zaum tas zaum thiab, xyoo tas xyoo thiab, thiab lub sij hawm tas lub sij hawm thiab rau qhov txom nyem no. Nej pom dab tsi tag nrho rau hauv qhov no? Vajtswv tsis kom tib neeg ua pauj rov qab rau yam uas Nws tau muab, tab sis vim yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Nws thiaj li tsis tuaj yeem nyiaj taus tib neeg ntiaj teb txoj kev ua phem, kev lwj liam, thiab kev txhaum, thiab dua ntawd lawm tseem tsis nyiam kiag li thiab tau ntxub, uas tseem yuav ua rau Vajtswv lub siab thiab Nws cev nqaij daim tawv thev qhov kev txom nyem no yam tsis paub kawg. Nej puas tau pom qhov no dua li? Feem ntau, nej cov ntawm ko tuaj yeem pom qhov no, vim hais tias yeej tsis muaj nej cov ntawm ko muaj peev xwm to taub tseeb rau Vajtswv. Thaum lub sij hawm dhau mus, nej yuav tsum maj mam paub nws rau ntawm nej tus kheej.

Txuas ntxiv, cia peb los saib cov zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub:

9. Yexus Ua Tej Txuj Ci Tseem Ceeb

a. Yexus Pub Mov Rau Tsib Txhiab Leej Noj

Yh 6:8–13 Ib tug ntawm Nws cov thwj tim, Anru, Ximoo Petus tus kwv, hais rau Nws tias, Muaj ib tug tub hluas ntawm no, uas muaj tsib lub ncuav qeb thiab ob tug ntses me me: tab sis lawv yuav txaus li cas rau cov neeg coob ua luaj noj? Thiab Yexus hais tias, Kom cov neeg zaum. Tam sim no muaj nyom ntau heev nyob ntawm qhov chaw lawm. Yog li ces cov neeg txawm zaum, muaj coob li ntawm tsib txhiab tus. Thiab Yexus muab cov ncuav; thiab thaum Nws ua Vajtswv tsaug tag lawm, Nws txawm muab faib rau cov thwj tim, thiab cov thwj tim muab faib rau lawv cov uas zaum ntawd; thiab muab cov ntses faib ib yam nkaus li ntawd kom ntau li qhov lawv muab tau. Thaum lawv noj tsau lawm, Nws hais rau Nws cov thwj tim hais tias, Sau cov uas ntais ua tej daig me me uas seem ntawd, tsis txhob muab ib qho pov tseg li. Yog li ntawd lawv thiaj muab cov ntawd sau los ua ke, thiab ntim puv nkaus kaum ob lub pob tawb rau cov ncuav uas ntais ua tej daig me me los ntawm tsib lub ncuav qeb, uas seem tshaj cov uas lawv twb noj lawm.

b. Kev Tsa Sawv Rov Qab Los ntawm Laxalau Qhuas Vajtswv

Yh 11:43–44 Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los, pav txhais tes thiab taw nrog cev khaub ncaws tom ntxa: thiab nws lub ntsej muag ces muab ib daim ntaub so tes qhwv rau. Yexus hais rau lawv hais tias, Daws nws, thiab tso nws mus.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua tej txuj ci tseem ceeb, peb tsuas xaiv ob yam no xwb vim hais tias ob yam no ua tau raws li yam uas Kuv xav tham txog rau ntawm no. Ob yam txuj ci tseem ceeb no yeej txawv tiag tiag thiab sawv cev tam rau ntawm tus Tswv Yexus qhov ua txuj ci tseem ceeb rau thaum Tiam Hmoov Hlub.

Ua ntej tshaj plaws, cia peb los saib thawj zaj: Yexus Pub Mov Rau Tsib Txhiab Leej Noj.

Lub tswv yim ntawm “tsib lub ncuav thiab ob tug ntses” yog dab tsi? Raws li qhov tseeb, tsib lub ncuav thiab ob tug ntses no yuav txaus pes tsawg leej noj xwb? Yog koj saib raws li nej qhov qab los ntawm ib tug neeg dog dig, cov khoom noj no tsuas txaus rau ob tug neeg noj xwb. Qhov no yog lub tswv yim ntawm “tsib lub ncuav thiab ob tug ntses” uas yog qhov yooj yim tshaj plaws. Txawm li cas los xij, nyob hauv zaj no, tsib lub ncuav thiab ob tug ntses yug tau pes tsawg leej neeg? Nram qab no yog yam uas raug teev tseg rau hauv Vajluskub: “Tam sim no muaj nyom ntau heev nyob ntawm qhov chaw lawm. Yog li ces cov neeg txawm zaum, muaj coob li ntawm tsib txhiab tus.” Yog muab sib piv ntawm tsib lub ncuav thiab ob tug ntses, tsib txhiab leej neeg puas yog ib pab neeg coob? Qhov uas nthuav qhia tshwm tias yog ib pab neeg coob heev yog dab tsi? Los ntawm tib neeg txoj kev xav, qhov muab tsib lub ncuav thiab ob tug ntses faib rau tsib txhiab leej neeg noj ces yeej faib tsis txhua li, vim hais tias cov khoom noj thiab cov neeg no muaj qhov sib txawv ntau heev. Txawm tias txhua tus tib neeg tsuas ib leeg ntxo me ntsis xwb los ntshe yuav tseem tsis txaus rau tsib txhiab leej neeg no li. Tab tsis rau ntawm no, tus Tswv Yexus ua tau ib yam txuj ci tseem ceeb—Nws twb tsis yog tias ua kom tsib txhiab leej neeg no noj tsau xwb, tab sis cov khoom noj tseem seem thiab. Vajluskub nyeem tias: “Thaum lawv noj tsau lawm, Nws hais rau Nws cov thwj tim hais tias, Sau cov uas ntais ua tej daig me me uas seem ntawd, tsis txhob muab ib qho pov tseg li. Yog li ntawd lawv thiaj muab cov ntawd sau los ua ke, thiab ntim puv nkaus kaum ob lub pob tawb rau cov ncuav uas ntais ua tej daig me me los ntawm tsib lub ncuav qeb, uas seem tshaj cov uas lawv twb noj lawm.” Qhov txuj ci tseem ceeb no ua rau tib neeg pom tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, thiab pom tias tsis muaj dab tsi uas Vajtswv yuav ua tsis tau li—hauv txoj kev no, lawv tau pom qee yam tseeb ntawm Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tsib lub ncuav thiab ob tug ntses txaus pub rau tsib txhiab leej neeg noj, tab sis yog tsis muaj tej khoom noj li, Vajtswv puas muaj peev xwm pub tau tsib txhiab leej neeg? Nws tuaj yeem pub tau xwb xwb li! Qhov no yog ib qho txuj ci tseem ceeb, yog li cov neeg thiaj tsis muaj peev xwm to taub tau, ntseeg tsis tau thiab muaj kev zais, tab sis rau Vajtswv, kev ua tej yam zoo li no yeej tsis muaj dab tsi cov nyom hlo li. Vim hais tias qhov no yog qee yam yooj yim rau Vajtswv xwb, vim li cas thiaj yuav tsum raug xaiv muab los txhais rau tam sim no? Vim hais tias yam uas txhawb rau qhov txuj ci tseem ceeb no yog tus Tswv Yexus lub siab nyiam, uas tib neeg ntiaj teb yeej ib txwm tsis tau nkag siab ua ntej los li.

Ua ntej tshaj plaws, cia peb los sim ua kom to taub txog tsib txhiab leej neeg no seb yog hom neeg dab tsi. Lawv puas yog cov neeg uas caum raws tus Tswv Yexus? Los ntawm Vajluskub, peb paub tias lawv tsis yog Nws cov neeg uas caum raws. Lawv puas paub tias leej twg yog tus Tswv Yexus? Yeej tsis paub li! Qhov tsawg kawg ces lawv tsis paub tias tus neeg sawv ntawm lawv xub ntiag yog Khetos, los sis tej zaum tsuas muaj ib txhia paub Nws lub npe xwb thiab paub los sis tau hnov hais txog qee yam uas Nws tau ua tiav xwb. Lawv qhov xav paub xav pom txog tus Tswv Yexus yog ib qho ua rau lub siab dhia pig poog tiag tiag thaum lawv hnov cov dab neeg hais txog Nws, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm hais tau tias lawv twb caum raws Nws lawm, tsawg leej heev thiaj li to taub Nws xwb. Thaum tus Tswv Yexus tau pom tsib txhiab leej neeg no, lawv tshaib plab thiab tsuas xav txog qhov yuav ua kom lawv lub plab tsau npo xwb, yog li nws nyob hauv lub ntsiab uas tus Tswv Yexus tau ua raws li lawv siab xav. Thaum Nws tau ua raws li lawv siab xav lawm, yam uas nyob hauv Nws lub siab yog dab tsi? Yam uas Nws tus cwj pwm coj rau cov neeg no puas yog tsuas ua kom lawv tsau npo xwb? Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm yeej nyob hauv Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb lawm. Kev ntsib tim ntsej tim muag tsib txhiab leej neeg uas tshaib plab uas yog cov tsuas xav kom tau noj mov tsau npo xwb, kev ntsib tim ntsej tim muag rau cov neeg puv npo ntawm kev xav pom xav paub thiab kev cia siab rau Nws no, tus Tswv Yexus tsuas xav siv qhov txuj ci tseem ceeb no los muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Txawm li cas los xij, Nws tsis txhawb tsa Nws tej kev cia siab kom lawv yuav tsum dhau los yog Nws cov caum raws, vim Nws paub tias lawv tsuas xav los koom kev lom zem thiab xav noj kom tsau npo xwb, yog li Nws thiaj tau ua tej yam zoo tshaj plaws uas Nws muaj rau ntawm qhov chaw ntawd, thiab tau siv tsib lub ncuav thiab ob tug ntses coj los pub tag nrho tsib txhiab leej neeg. Nws tau qhib cov neeg no cov qhov muag kom lawv pom tej yam txawv txawv li no, cov uas xav pom tej txuj ci tseem ceeb, thiab lawv tau pom kiag rau ntawm lawv ob lub qhov muag tias Vajtswv uas yug los ua neeg tuaj yeem ua tau tiav hlo lawm. Txawm tias tus Tswv Yexus tau siv qee yam uas tuav tau los ua kom tau zoo rau lawv qhov xav paub xav pom, Nws twb paub rau hauv Nws lub siab lawm tias tag nrho tsib txhiab leej neeg no tsuas xav noj ib pluag mov zoo xwb, yog li Nws thiaj tsis tau qhia kev ntseeg rau lawv los sis tsis tau hais dab tsi rau lawv hlo li—Nws tsuas cia kom lawv pom yam txuj ci tseem ceeb no raws li qhov nws tau tshwm sim xwb. Nws yeej tsis coj rau cov neeg no kom zoo ib yam li qhov uas Nws tau coj rau Nws cov tub txib uas yog cov tau caum raws Nws tiag, tab sis hauv Vajtswv lub siab, tag nrho txhua yam raug tsim los yeej nyob rau hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws yuav tsum tso cai rau txhua yam raug tsim los nyob rau hauv Nws lub qhov muag pom tau kom lawv ua kev zoo siab lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub raws li thaum nws tsim nyog. Txawm tias cov neeg no tsis paub tias Nws yog leej twg thiab tsis to taub Nws los sis tsis muaj kev xav tshwj xeeb txog Nws los sis tsis ua tsaug rau Nws tom qab lawv noj cov ncuav thiab cov ntses tag los xij, qhov no tsis yog yam uas Vajtswv xam tias yog teeb meem—Nws muab ib lub caij zoo rau cov neeg no los ua kev zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub. Ib txhia tib neeg hais tias Vajtswv yog lub hauv paus ntsiab rau yam uas Nws ua, tias Nws tsis ntsia los sis tsis tiv thaiv cov neeg tsis ntseeg, thiab tshwj xeeb ces, Nws tsis tso cai rau lawv los ua kev zoo siab rau Nws txoj hmoov hlub. Qhov ntawd puas muaj tseeb tiag? Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tsuav lawv tseem yog yam muaj sia uas Nws Tus Kheej tau tsim, Nws yuav cawm thiab saib xyuas lawv, thiab ntau feem uas Nws yuav coj rau lawv, npaj rau lawv, thiab tswj kav lawv. Tej no yog tej kev xav thiab tus cwj pwm ntawm Vajtswv rau txhua yam.

Txawm tias tsib txhiab leej neeg uas tau noj cov ncuav thiab cov ntses no tsis tau npaj caum raws tus Tswv Yexus los xij, Nws tsis tau txib lawv dab tsi; kiag thaum lawv tau noj tsau npo lawm, nej puas paub yam uas tus Tswv Yexus ua yog dab tsi? Nws puas tau qhia kev ntseeg rau lawv? Tom qab ua qhov no lawm Nws tau mus qhov chaw twg lawm? Tej nqe Vajluskub tsis teev tseg cia tias tus Tswv Yexus tau hais txhua yam rau lawv, tsuas yog tias Nws hnov ntsiag to thaum Nws tau ua Nws qhov txuj ci tseem ceeb tag. Yog li Nws puas tau tsim cov qauv cai siv rau cov neeg no? Puas muaj kev ntxub? Tsis muaj, tsis muaj tej nov rau ntawm no li. Nws yuav tsis xav rau hauv lub siab txog cov neeg no uas tsis tuaj yeem caum raws Nws, thiab rau thaum lub sij hawm no mob Nws lub siab. Vim hais tias Nws tau pom tib neeg ntiaj teb txoj kev ua phem thiab Nws tau hnov tib neeg ntiaj teb qhov tsis kam lees txais yuav Nws, thaum Nws tau pom cov neeg no thiab Nws tau nyob nrog lawv, Nws tu siab rau tib neeg qhov kev ruam thiab kev tsis paub qab hau, thiab thiaj ua rau mob Nws lub siab, qhov Nws xav tau ces yuav tsum tawm mus ntawm cov neeg no kom sai li sai tau. Tus Tswv tsis tau tsim ib yam qauv cai dab tsi rau lawv nyob rau hauv Nws lub siab, Nws tsis xav lawv rau hauv lub siab, thiab tsis xav tshaj qhov no lawm, Nws tsis xav siv Nws lub zog rau lawv. Nws paub tias lawv tsis tuaj yeem caum raws Nws, tab sis txawm li ntawd los xij, Nws tus cwj pwm coj rau lawv yeej tseem meej heev. Nws tsuas xav coj zoo rau lawv xwb, muab txoj hmoov hlub rau lawv, thiab qhov tseeb tiag qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm coj rau txhua yam muaj sia raws hauv Nws txoj cai tswj kav—coj zoo rau txhua yam muaj sia, npaj rau lawv thiab yug lawv. Vim ntau qhov kev muaj qab hau tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws ib txwm qhia tshwm txog Vajtswv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb thiab tau coj zoo rau cov neeg no. Nws tau coj lub siab hlub tshua thiab nyiaj taus rau lawv, thiab los ntawm lub siab zoo li no Nws tau nthuav qhia tshwm rau lawv pom txog txoj kev ua siab dawb. Txawm tias cov neeg no yuav pom tus Tswv Yexus zoo li cas, thiab txawm tias yam uas ua tshwm sim tau los yuav zoo li cas los xij, Nws tau tsim txhua yam muaj sia raws li Nws tes hauj lwm li tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Txhua yam uas Nws tau qhia tshwm yog, tsis muaj kev zam, Vajtswv tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Tus Tswv Yexus ua qhov no ntsiag to, thiab dhau ntawd mam li tawm mus ntsiag to lawm—yam cev yeeb yam ntawm Vajtswv tus moj yam rau qhov no yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem hais tau tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub dawb paug? Koj puas tuaj yeem hais tau tias qhov no yog Vajtswv txoj kev tsis twm xeeb? Qhov no puas yog tej yam uas ib tug neeg dog dig tuaj yeem ua tau? Tsis yog kiag li! Hauv lub ntsiab tseem ceeb, leej twg yog tsib txhiab leej neeg uas tus Tswv Yexus tau pub tsib lub ncuav thiab ob tug ntses rau noj? Koj puas tuaj yeem hais tau tias lawv yog cov neeg uas haum zoo nrog Nws? Koj puas tuaj yeem hais tau tias lawv txhua tus ua yeeb ncuab rau Vajtswv? Nws tuaj yeem hais tau tseeb tias lawv tsis haum nrog tus Tswv, thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej ua yeeb ncuab rau Vajtswv tiag tiag. Tab sis Vajtswv coj li cas rau lawv? Nws tau siv ib txoj kev los txo cov neeg no txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv—txoj kev no hu tias “kev ua siab zoo.” Qhov ntawd, txawm tias tus Tswv Yexus tau pom cov neeg no yog cov neeg txhaum los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag lawv yeej tsis muaj nyob rau hauv Nws txoj kev tsim hlo li, yog li Nws tseem tau coj lub siab zoo rau cov neeg txhaum no thiab. Qhov no yog Vajtswv qhov thev taus, thiab qhov thev taus no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Yog li, qhov no yog tej yam ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas Vajtswv tau tsim los muaj peev xwm ua tau—tsuas yog Vajtswv tib leeg kaus xwb thiaj li muaj rab peev xwm ua tau qhov no.

Thaum koj muaj peev xwm qhuas tiag rau Vajtswv tej kev xav thiab tus cwj pwm uas coj rau tib neeg ntiaj teb, thaum koj muaj peev xwm to taub tseeb rau Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab thiab kev txhawj rau txhua yam muaj sia lawm, koj yuav muaj peev xwm to taub txoj kev fij thiab txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim tau siv rau txhua txhua tus tib neeg raug tsim los. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav siv ob lo lus los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg hais tias yog “kev tsis twm xeeb,” thiab ib txhia tib neeg kuj hais tias yog “kev hlub tshua tib neeg ntiaj teb.” Ntawm ob lo lus no, “kev lub tshua tib neeg ntiaj teb” yog lo lus piav qhia uas tsis phim rau Vajtswv txoj kev hlub. Qhov no yog ib lo lus uas tib neeg siv piav qhia rau ib tug neeg uas siab loj los sis siab dav. Kuv tsis nyiam lo lus no kiag li, vim hais tias nws hais txog kev muab kev hlub tshua yam tsis muaj kev npaj, tsis muaj kev cais, tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus. Nws yog ib qho kev xav tsis ncaj dhau heev lawm, uas ib txwm yog cov neeg ruam thiab feeb tsis meej. Thaum tau siv lo lus no los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nws zam tsis dhau lub ntsiab ntawm kev raug thuam. Kuv muaj ob lo lus rau ntawm no uas phim coj los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Thawj lo lus yog “loj.” Lo lus no tseem tsis yog txoj kev xav tshaj ntau dhau lawm los? Lo lus ob yog “loj dav.” Nws muaj lub ntsiab tiag los txhawb rau cov lus no uas Kuv siv los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Muab hais kom ncaj ncaj, lo lus “loj” yog piav qhia txog ib yam tob dav los sis ib yam uas muaj peev xwm ntim taus, tab sis txawm yam ntawd yuav loj npaum li cas los xij, nws yog yam uas tib neeg tuav tau thiab pom tau. Qhov no vim hais tias nws muaj tiag—nws tsis yog ib daim phiaj uas pom tsis tseeb, tab sis yog ib yam uas ua rau tib neeg muaj tswv yim xav raug thiab ua raws tau. Txawm tias koj yuav saib nws raws seem, los sis raws peb seem tuaj los, koj tsis tas xav rau hauv nruab siab txog qhov muaj nws, vim hais tias nws yog ib yam uas ib txwm muaj rau hauv yam muaj tseeb tiag. Txawm tias kev siv lo lus, “loj,” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub kom hnov tau tias Nws txoj kev hlub muaj ntau npaum li cas, nws kuj ua rau hnov tau tias Nws txoj kev hlub yog suav tsis tau. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub tuaj yeem suav tau vim hais tias Nws txoj kev hlub tsis yog khoob lug tsis muaj dab tsi, thiab los sis nws tsis yog ib yam ntawm yam uas ua ib zaj dab neeg cim tseg xwb. Feem ntau, nws yog yam uas tau koom nrog txhua yam hauv Vajtswv txoj cai tswj kav, yam uas txhua yam muaj kev txaus siab sib txawv thiab muaj tej kev xav sib txawv. Txawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom tau los sis tuav tau nws los xij, txoj kev hlub no coj yam uas pab ua kom muaj sia rau txhua yam raws li nws qhov qhia tshwm, ib qho me me zuj zus, thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob, thiab lawv saib xyuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev hlub kom lawv muaj kev zoo siab rau txhua lub sij hawm dhau mus. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub yog suav tsis tau vim hais tias txoj kev zais ntawm Vajtswv npaj rau thiab txhawb rau txhua yam yog yam uas tib neeg xav tau nyuaj, vim yog Vajtswv tej kev xav rau txhua yam, thiab tshwj xeeb yog rau tib neeg ntiaj teb. Qhov ntawd hais tau tias, tsis muaj leej twg yuav paub tus Tswv Tsim tej roj ntshav thiab kua muag uas tau muab hliv tawm los rau tib neeg ntiaj teb lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab, tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub qhov tob los sis qhov hnyav ntawm txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim muaj rau tib neeg ntiaj teb uas yog cov Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes. Kev piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub li yog kev loj pab ua rau tib neeg pom qhov muaj nqis thiab to taub nws qhov loj dav thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov muaj nws. Nws kuj yog ua kom cov neeg muaj peev xwm nkag siab tob ntxiv txog lub ntsiab tiag ntawm lo lus “tus Tswv Tsim,” thiab kom cov neeg tuaj yeem to taub tau tob dua qub rau lub ntsiab tiag ntawm lub npe lo lus, “kev tsim.” Lo lus “loj dav” piav qhia txog dab tsi? Nws ib txwm raug siv los piav qhia txog dej hiav txwv los sis lub qab ntuj khwb, piv txwv li: “lub qab ntuj khwb uas loj dav,” los sis “dej hiav txwv uas loj dav.” Qhov dav thiab qhov tob ntawm lub qab ntuj khwb yog yam tshaj txoj kev to taub ntawm tib neeg lawm; nws yog yam uas tuav tau tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, yam uas lawv hnov tau tshoov siab zoo tshaj plaws. Nws qhov kev zais thiab qhov kev tob uas pom tau, tab sis tshaj qhov ncav cuag tau lawm. Thaum koj xav txog dej hiav txwv, koj xav txog nws qhov dav—nws zoo li tsis paub kawg, thiab koj tuaj yeem hnov tau tias nws qhov kev zais thiab nws rab peev xwm tuav tau txhua yam. Qhov no vim li cas Kuv thiaj tau siv lo lus “loj dav” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, los pab ua kom cov neeg hnov tau tias Nws txoj kev hlub loj npaum li cas, kom hnov tau tias nws tob npaum li cas, thiab kom hnov tau tias Vajtswv txoj kev hlub muaj hwj chim loj tsis paub kawg thiab dav npaum li cas. Kuv tau siv lo lus no los pab ua kom cov neeg hnov txog Nws txoj kev dawb huv, thiab lub meej mom thiab txoj kev rhuav tsis tau ntawm Vajtswv uas raug qhia tshwm los ntawm Nws txoj kev hlub. Tam sim no nej xav tias lo lus “loj dav” puas yog ib lo lus phim los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub? Ob lo lus “loj” thiab “loj dav” no puas tuaj yeem ntsuas tau Vajtswv txoj kev hlub? Ntsuas tau kawg! Muab hais ua tib neeg hom lus, ob lo lus no nkaus xwb yeej yog yam uas phim thiab muaj lub ntsiab piav tau ze txog Vajtswv txoj kev hlub. Nej puas xav li ntawd thiab los tsis xav? Yog Kuv tau hais kom nej piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nej puas siv ob lo lus no? Feem ntau nej yuav tsis siv, vim hais tias nej txoj kev to taub thiab kev ris tus txiaj ntawm Vajtswv txoj kev hlub tseem tsawg heev rau tag nrho txoj kev xav mus raws ob seem, thiab tseem tsis paub txog qhov siab ntawm kev saib raws peb seem. Yog li yog Kuv tau hais kom nej piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nej yuav hnov tias nej tsis muaj cov lus no los sis tej zaum nej yuav hais tawm tsis tau. Ob lo lus uas Kuv tau tham txog hnub no tej zaum yuav ua rau nej to taub nyuaj, los sis tej zaum yuav ua rau nej tsis pom zoo nrog. Qhov no tsuas yog nthuav qhia tshwm tias nej txoj kev ris tus txiaj thiab kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev hlub tseem yog saum daim tawv xwb thiab tseem nqaim heev. Kuv twb hais ua ntej dhau los lawm tias Vajtswv tsis twm xeeb; nej nco qab lo lus no, “tsis twm xeeb.” Puas pom tau tias Vajtswv txoj kev hlub tuaj yeem piav qhia tau li tsis twm xeeb xwb? Qhov no tsis yog nqaim heev lawm los? Nej yuav tsum xav txog qhov teeb meem no ntau ntxiv, kom nej muab tau qee yam los ntawm nws los.

Yam uas peb tau pom ntawm Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb los ntawm thawj qhov txuj ci tseem ceeb uas tau hais los saum toj saud. Txawm tias qhov no yog ib zaj dab neeg uas cov neeg tau nyeem los tau ntau txhiab xyoos lawm los xij, nws muaj ib qho chaw ua piv txwv, thiab tso cai rau tib neeg pom yam tshwm sim no tau yooj yim, tiam sis hauv lub chaw no peb muaj peev xwm pom qee yam uas muaj nuj nqis tshaj, uas yog Vajtswv tus moj yam thiab yog yam uas Nws muaj thiab yog. Tag nrho tej yam uas Nws muaj thiab yog sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej thiab yog ib yam kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej tej kev xav. Thaum Vajtswv nthuav tawm Nws tej kev xav, nws yog ib qho kev nthuav tawm lub suab ntawm Vajtswv lub siab. Nws cia siab tias yuav muaj cov neeg uas muaj peev xwm to taub Nws, paub Nws thiab nkag siab Nws lub siab nyiam, thiab cov uas tuaj yeem hnov tau lub suab ntawm Nws lub siab thiab yuav muaj peev xwm sib koom ua kom tau zoo raws li Nws lub siab nyiam. Tej no uas tus Tswv Yexus tau ua yog Vajtswv ib qho kev nthuav tawm ntsiag to.

Txuas ntxiv, cia peb los saib zaj nram qab no: Kev Tsa Sawv Rov Qab Los ntawm Laxalau Qhuas Vajtswv.

Yam tshoov siab uas nej muaj tom qab nyeem zaj no tag lawm yog dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm qhov txuj ci tseem ceeb uas tus Tswv Yexus tau ua yog yam loj dua rau yav tag dhau los, vim hais tias tsis muaj ib yam txuj ci tseem ceeb tshaj qhov uas ua kom tus neeg tuag rov qab ciaj hauv lub qhov ntxa los. Thaum tiam ntawd, nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas tus Tswv Yexus tau ua qee yam zoo li no. Vim hais tias Vajtswv tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsuas tuaj yeem pom Nws lub yeeb yam cev, feem uas Nws coj ua, thiab tej yam uas tsis tseem ceeb ntawm Nws. Txawm tias yog ib txhia tib neeg tau pom thiab to taub qee yam ntawm Nws tus yeeb yam tseem ceeb los sis qee qhov peev xwm tshwj xeeb uas Nws tau tshwm muaj los, tsis muaj leej twg paub tias tus Tswv Yexus los qhov twg los, leej twg yog Nws tiag tiag hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab lwm yam uas Nws ib txwm muaj peev xwm ua tau. Tag nrho qhov no yog yam uas tib neeg ntiaj teb tsis paub. Muaj tib neeg coob leej xav nrhiav pov thawj los teb tej lus nug no txog tus Tswv Yexus, thiab xav paub qhov tseeb ntawm lub ntsiab tiag. Vajtswv puas tuaj yeem ua qee yam los ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam? Rau Vajtswv, qhov no mas yog ib qho yooj yim xwb—nws yog ib daim ncuav qab zib xwb. Nws tuaj yeem ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb rau txhua qhov chaw, txhua lub sij hawm, tab sis Vajtswv muaj Nws txoj hau kev ua tej yam no lawm—nrog ib txoj kev npaj, thiab hauv cov kauj ruam. Nws tsis faib cais nyias ua nyias, tab sis feem ntau yog saib raws li lub sij hawm yog mam ua thiab saib raws lub caij ua ces mam ua vim Nws xav kom tib neeg pom, qee yam uas muaj lub ntsiab tiag tiag. Hauv txoj kev no, Nws tau ua pov thawj rau Nws lub hwj chim thiab lub cev yeeb yam. Yog li ntawd ces, qhov kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau puas tuaj yeem ua pov thawj tau tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam? Cia peb los saib zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los….” Thaum tus Tswv Yexus tau ua qhov no, Nws tsuas hais ib yam xwb tias: “Laxalau, tawm los.” Ces Laxalau cia li sawv tsees ntawm nws lub qhov ntxa los lawm—qhov no raug ua tiav hlo vim los ntawm tus Tswv ob peb lo lus hais xwb. Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tsis tau teeb ib lub thaj, thiab Nws tsis tau ua lwm tes dej num. Nws tsuas hais tib yam no nkaus xwb. Qhov no yuav tsum raug hu ua ib qho txuj ci tseem ceeb los sis ib lo lus txib? Los sis nws yog ib hom khawv koob? Nyob saum daim tawv, yeej tuaj yeem hu tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb, thiab yog koj saib nws raws txoj kev xav tshiab tam sim no los koj yeej tseem hu nws tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis yog ib hom khawv koob uas raug siv hu ib tug ntsujplig kom sawv rov qab los ntawm kev tuag, thiab nws yeej tsis yog ib hom khawv koob hlo li. Nws yeej hais tau yog tias qhov txuj ci tseem ceeb no yog yam ib txwm muaj, ib qho ua tshwm me me ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Qhov no yog Vajtswv qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Vajtswv muaj cai ua kom ib tug neeg tuag, kom nws tus ntsujplig tawm ntawm nws lub cev thiab rov qab mus rau Dab Teb, los sis mus ntawm thaj chaw uas nws tsim nyog mus. Lub sij hawm ntawm ib tug neeg txoj kev tuag, thiab thaj chaw uas lawv yuav mus tom qab tuag—tej no yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem txiav txim siab tej no tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, yam tsis muaj kev txwv txiav los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, tej daim phiaj, lub chaw, los sis daim av. Yog Nws xav ua, Nws tuaj yeem ua tau, vim hais tias tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia nyob hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab tag nrho txhua yam yog yug los, muaj sia nyob, thiab raug rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab Nws lub hwj chim. Nws tuaj yeem tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los tau, thiab nov yog qee yam uas Nws tuaj yeem ua tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw. Qhov no yog lub hwj chim uas tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua tej yam zoo li qhov tsa Laxalau sawv rov qab los ntawm qhov tuag, Nws lub hom phiaj yog ua pov thawj rau tib neeg thiab kom Ntxwgnyoog pom, thiab ua rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb, tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd txawm tias Nws tau dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm los xij, Nws tseem nyob raws li txoj lus txib ntawm lub ntiaj teb saum yaj ceeb uas tuaj yeem pom tau thiab sab yeeb ceeb uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Qhov no yog kom tib neeg ntiaj teb thiab Ntxwgnyoog yuav tsum paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj lus txib. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev ua rau pom ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab nws kuj yog ib txoj hau kev rau Vajtswv tshaj xov mus rau txhua yam, tias tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Tus Tswv Yexus txoj kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau yog ib ntawm cov hau kev uas tus Tswv Tsim qhia thiab qhuab qhia rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj kev ua ruaj khov uas Nws tau siv Nws lub hwj chim thiab qhov kev muaj cai los qhuab qhia thiab npaj rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj hau kev, tsis siv cov lus, kom tus Tswv Tsim tso cai rau tib neeg ntiaj teb pom qhov tseeb tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam. Yog ib txoj hau kev uas Nws qhia tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev ua tiag tias tsis muaj kev cawm dim li tshwj tsis yog los ntawm Nws los. Qhov ua ntsiag to uas Nws tau qhuab qhia tib neeg ntiaj teb no yog yeej tsis paub kawg, rhuav tshem tsis tau, ua rau tib neeg lub siab ceeb thiab kev tig ras to taub tias yeej tsis muaj hnub ploj. Kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau tau qhuas Vajtswv—qhov no muaj kev cuam tshuam tob rau txhua tus ntawm Vajtswv cov neeg caum raws. Nws kho ruaj khov rau hauv txhua tus neeg uas to taub tob txog qhov xwm txheej no kev to taub, kev pom tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj tuaj yeem tswj kav tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tau. Txawm tias Vajtswv muaj hom kev muaj cai no, thiab txawm Nws tau tshaj xov txog Nws lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag los ntawm qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab los, los qhov no tsis yog Nws tes dej num tseem ceeb. Vajtswv yeej tsis muaj hnub ua qee yam uas tsis muaj nuj nqis li. Txhua txhua yam uas Nws ua mas yeej muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog nyiaj yog kub nyob hauv lub txhab tso tej khoom muaj nqis. Qhov tseeb tiag Nws yuav tsis leg tes dej num “tsa ib tug neeg tawm ntawm lawv lub qhov ntxa los” vim tsis yog nws tes dej num tseem ceeb los sis tsis yog lub hom phiaj los sis tsis yog yam nyob ntawm Nws tes dej num. Vajtswv tsis ua tej yam uas tsis muaj nuj nqis. Qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab yog tib qho xwm txheej uas ua kom pom txaus txog Vajtswv lub hwj chim thiab ua pov thawj rau ntawm tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam. Yog vim no tus Tswv Yexus thiaj tsis rov qab ua hom txuj ci tseem ceeb no dua ntxiv lawm. Vajtswv ua txhua yam raws li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus. Nyob rau hauv tib neeg hom lus, nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tsuas siv Nws txoj kev kav rau tej yam muaj teeb meem loj xwb. Qhov ntawd yog, thaum Vajtswv ua tej yam, Nws yuav tsis yuam kev lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws paub yam uas Nws xav ua rau hauv qhov txheej txheem no, yam uas Nws xav ua kom tiav hlo, thiab Nws yuav ua tes dej num kom nruj raws li Nws txoj kev npaj ua. Yog ib tug neeg lwj liam muaj hom peev xwm ntawd, nws yuav tsum xav cov hau kev nthuav tawm nws rab peev xwm kom lwm cov neeg ntshai txog yam uas yog nws, yog li lawv thiaj khoov qis rau nws, yog li nws thiaj tuaj yeem tswj tau lawv thiab noj lawv tau. Qhov no yog tus dab phem uas los ntawm Ntxwgnyoog los—qhov no raug hu ua kev lwj liam. Vajtswv tsis muaj ib tug moj yam zoo li no, thiab Nws tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo li no. Nws lub hom phiaj ua txhua yam tsis yog ua kom pom qhov khav theeb ntawm Nws Tus Kheej, tab sis yog ua kom tib neeg ntiaj teb pom ntxiv txog txoj kev qhia tshwm thiab kev coj qhia, thiab yog vim li no cov neeg thiaj pom tias muaj hom no ua piv txwv tshwm sim tsawg heev rau hauv phau Vajluskub. Qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Yexus lub hwj chim muaj tsawg, los sis tias Nws tsis muaj rab peev xwm ua tau tej yam zoo li no. Nws tsuas yog tias Vajtswv tsis xav ua xwb, vim hais tias tus Tswv Yexus qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab los yeej tseem ceeb tiag tiag, thiab kuj vim tias tes dej num tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv tsis yog ua tej yam txuj ci tseem ceeb zoo li no, tsis yog ua kom cov neeg rov qab ciaj los ntawm qhov tuag los, tab sis yog tes dej num ntawm kev cawm dim rau tib neeg ntiaj teb. Yog li, tes dej num feem ntau uas tus Tswv Yexus tau ua tiav hlo yog kev qhia tib neeg, kev npaj rau lawv, thiab kev pab lawv, thiab tej xwm txheej xws li qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab los tsuas yog ib feem me me ntawm tus Tswv Yexus tes hauj lwm uas tau ua xwb. Ib qho ntxiv, koj tuaj yeem hais tau tias “kev khav theeb” tsis yog ib feem ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, yog li tus Tswv Yexus thiaj tsis lam siv tej txuj ci tseem ceeb no ntxiv lawm, los sis tsis yog vim muaj tej kev txwv hauv ib puag ncig, thiab qhov tseeb tiag nws yeej tsis yog vim tsis muaj hwj chim txaus.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua kom Laxalau rov qab ciaj los ntawm qhov tuag los, Nws tsuas siv ob peb lo lus no xwb: “Laxalau, tawm los.” Nws tsis hais dab tsis li dhau qhov no lawm. Yog li, cov lus no qhia pom txog dab tsi? Lawv qhia pom tias Vajtswv tuaj yeem ua txhua yam tiav hlo los ntawm kev hais lus xwb, suav nrog qhov kev tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los. Thaum Vajtswv tau tsim txhua yam, thaum Nws tau tsim lub ntiaj teb, Nws tsuas siv cov lus los tsim xwb—cov lus txib, cov lus uas muaj hwj chim, thiab tsuas hais li no xwb txhua yam txawm raug tsim, thiab yog li, nws thiaj muaj tiav hlo. Ob peb lo lus uas tus Tswv Yexus hais no yog zoo ib yam li cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam; raws nraim li tib txoj kev no, lawv tuav Vajtswv qhov kev muaj cai thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tag nrho txhua yam raug tsim thiab tau sawv ruaj ntseg los vim cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab raws nraim li tib txoj kev no xwb, uas Laxalau tau sawv tawm ntawm nws lub qhov ntxa rov qab los vim cov lus tawm los ntawm tus Tswv Yexus lub qhov ncauj. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim, uas tau qhia rau pom thiab ua rau paub rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Hom hwj chim thiab rab peev xwm no yog tus Tswv Tsim li, thiab Neeg Leej Tub uas yog tus Tswv Tsim tau lees paub. Qhov no yog kev to taub uas tau qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv uas tsa Laxalau tawm ntawm qhov tuag rov qab los. Tam sim no, peb yuav xaus peb lub ncauj sib tham rau ntawm no lawm. Txuas ntxiv, cia peb los nyeem ntau zaj ntxiv los ntawm tej nqe Vajluskub.

10. Cov Falixais Qhov Kev Txiav Txim rau Yexus

Mk 3:21–22 Thiab thaum Nws cov phooj ywg hnov txog nws, lawv tawm mus saib Nws: vim lawv tau hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. Thiab cov kws sau ntawv uas nqis pem Yeluxalees los hais tias, Nws raug dab Npe-eexenpu lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb.

11. Yexus Qhov Kev Yws rau cov Falixais

Mth 12:31–32 Vim li cas Kuv thiaj hais rau nej, Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li. Thiab leej twg los xij uas hais ib lo lus tawm tsam Neeg Leej Tub, nws yuav zam tau rau nws: tab sis leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.

Mth 23:13–15 Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab phem! Vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si. Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab phem! Vim nej rhuav tshem cov poj ntsuam tej tsev, thiab ua txuj thov Vajtswv ntev ntev: yog li ntawd nej yuav raug cem loj tshaj. Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab phem! Vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug.

Lub ntsiab ntawm ob zaj saum toj saud sib txawv. Cia peb xub los saib thawj zaj: Cov Falixais Qhov Kev Txiav Txim rau Yexus.

Hauv phau Vajluskub, cov Falixais qhov kev ntaus nqi ntawm Yexus Tus Kheej thiab tej yam uas Nws tau ua yog: “… lawv tau hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. … Nws raug dab Npe-eexenpu lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb” (Mk 3:21–22). Cov kws sau ntawv qhov thiab cov Falixais qhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus tsis yog lawv xyaum los ntawm lwm tus cov lus, thiab tsis yog kev kwv yees yam tsis muaj qab hau—nws yog cov lus xaus uas lawv tau kos txog tus Tswv Yexus los ntawm yam uas lawv tau pom thiab tau hnov ntawm Nws tej kev ua xwb. Txawm tias lawv cov lus xaus raug tsim los kom pom meej rau hauv lub npe ntawm kev ncaj ncees thiab tshwm los rau tib neeg pom tias nws raug tshuaj xyuas tau zoo lawm, qhov kev khav theeb uas lawv tau txiav txim rau tus Tswv Yexus yeej yog qhov lawv yuav ua kom tau nyuaj. Txoj kev vwm ntawm lawv qhov ntxub rau tus Tswv Yexus raug qhia tshwm txog lawv tus kheej tej kev xav muab hlob lim liam thiab lawv txoj kev ua phem qias vuab tsuab, nrog rau lawv tus yeeb yam kev xav phem uas lawv tau tawm tsam Vajtswv. Tag nrho tej yam uas lawv tau hais rau hauv lawv qhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus raug tsav los ntawm lawv tej kev xav muab hlob lim hiam, kev xam khib, thiab tus yeeb yam ntxim ntxub thiab phem ntawm lawv txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv thiab qhov tseeb. Lawv tsis ntsuam xyuas lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus tej kev ua, los sis lawv tsis ntsuam xyuas lub ntsiab tseem ceeb ntawm yam uas Nws tau hais los sis tau ua lawm. Feem ntau, qis qhov muag ua, hauv tus yam ntxwv thab plaub, thiab los ntawm qhov txob txwm ua phem, lawv tau tawm tsam thiab rhuav tshem yam uas Nws tau ua tiav lawm. Lawv tseem mus deb txog qhov lom txwm rhuav tshem Nws tus Ntsujplig, ntawd yog, tus Vajntsujplig uas yog Vajtswv tus Ntsujplig. Qhov no yog yam uas lawv txhais lub ntsiab thaum lawv hais tias, “Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab,” “dab Npe-eexenpu,” thiab “tus thawj dab.” Ntawd hais tau tias, lawv hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yog tus thawj dab Npe-eexenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem. Lawv tau coj tus yeeb yam vwm rau tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg, uas tau hnav Nws Tus Kheej rau hauv cev nqaij daim tawv. Lawv tsis yog thuam Vajtswv tus Ntsujplig li tus thawj dab Npe-eexenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem nkaus xwb, tab sis kuj tau rau txim rau Vajtswv tes dej num thiab tau rau txim thiab tau thuam tus Tswv Yexus Khetos tib si. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam thiab kev thuam Vajtswv yeej zoo raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tawm tsam thiab kev thuam uas Ntxwgnyoog thiab cov dab phem tau ua rau Vajtswv. Lawv tsis yog sawv cev rau cov tib neeg lwj liam nkaus xwb, tab sis lawv tseem yog Ntxwgnyoog cov pab pawg thiab. Lawv yog ib txoj kev siv rau Ntxwgnyoog rau hauv tib neeg ntiaj teb, thiab lawv yog Ntxwgnyoog cov neeg koom tuav tswv yim thiab cov qhev. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev thuam thiab lawv qhov tsis lees txais yuav tus Tswv Yexus Khetos yog lawv qhov sib kov nrog Vajtswv rau lub meej mom, lawv qhov tawm tsam nrog Vajtswv, thiab lawv qhov sim Vajtswv siab tsis paub kawg. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam rau Vajtswv thiab lawv tus cwj pwm ntawm txoj kev ua yeeb ncuab rau Nws, nrog rau lawv tej lus thiab lawv tej kev xav, yeej tau thuam thiab chim siab ncaj qha rau Vajtswv tus Ntsujplig. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau txiav txim kom tsim nyog raws li yam uas lawv tau hais thiab tau ua, thiab Vajtswv thiaj tau txiav txim lawv qhov kev ua uas yog kev txhaum ntawm txoj kev thuam rau tus Vajntsujplig. Yuav zam txim tsis tau txoj kev txhaum no rau hauv ob lub ntiaj teb ntawm lub ntiaj teb no thiab lub ntiaj teb yuav los tom ntej, raws li tau tshwm sim rau hauv zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li,” thiab, “leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Hnub no, cia peb los tham txog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tias: “nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Qhov ntawd yog, cia peb piav kom meej zog seb Vajtswv cov lus puv npo tau li cas: “nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.”

Txhua yam uas peb tau tham ntsig txog rau Vajtswv tus moj yam thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom. Raws li qhov ib txwm muaj, yeej tsis muaj kev zam rau ob zaj saum toj saud li. Nej puas xam pom ib yam dab tsi nyob rau hauv ob zaj ntawm tej nqe Vajluskub no? Ib txhia tib neeg hais tias lawv pom Vajtswv qhov kev chim hauv lawv. Ib txhia tib neeg hais tias lawv pom sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas tsis muaj kev thev taus tib neeg ntiaj teb qhov kev ua txhaum, thiab yog tias tib neeg ua qee yam uas tau thuam rau Vajtswv, ces lawv yuav tsis tau txais Nws txoj kev zam txim. Qhov tseeb tiag tib neeg pom thiab lees paub Vajtswv qhov kev chim thiab kev thev tsis taus ntawm tib neeg ntiaj teb qhov kev ua txhaum rau hauv ob zaj no, lawv tseem tsis to taub tseeb Nws tus cwj pwm. Lub ntsiab hauv ob zaj no raug zais rau hauv Vajtswv tus cwj pwm tiag thiab Nws txoj kev coj ua rau cov neeg uas thuam thiab chim rau Nws. Nws tus cwj pwm thiab kev coj ua qhia pom txog lub ntsiab lus tseeb ntawm zaj nram qab no: “Leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Thaum tib neeg thuam Vajtswv thiab thaum lawv chim rau Nws, Nws sau ib daim ntawv txiav txim, thiab daim ntawv txiav txim no yog ib qho ua tau los ntawm Nws. Nws tau muab piav qhia li no rau hauv phau Vajluskub tias: “Vim li cas Kuv thiaj hais rau nej, Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li” (Mth 12:31), thiab “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab phem!” (Mth 23:13). Txawm li cas los xij, nws puas raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub txog yam ua tau los rau cov kws sau ntawv thiab cov Falixais, nrog rau cov neeg uas tau hais tus Tswv Yexus tias yog neeg vwm tom qab Nws tau hais txog tej no? Nws puas raug teev tseg tias lawv raug rau txim? Tsis tau—tuaj yeem hais qhov no tau tiag. Kev hais tias “Tsis tau” rau ntawm no tsis yog hais tias tsis muaj tej kev teev tseg zoo li no, tab sis hauv qhov tseeb tiag, tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom qhov ua tau los ntawd. Hais tau tias “nws tsis raug teev tseg” piav qhia rau hauv daim ntawv sau tseg ntawm Vajtswv tus cwj pwm thiab cov hauv paus ntsiab lus uas siv hais daws rau tej yam tiag. Vajtswv yuav tsis tig ib sab qhov muag dig los sis ib sab pob ntseg lag rau cov neeg uas thuam los sis tawm tsam Nws, los sis cov neeg uas nyiag ua phem rau Nws—cov neeg uas txhob txwm cuam tshuam, nyiag ua phem, thiab foom phem rau Nws—tab tsis feem ntau Nws coj tus cwj pwm meej rau lawv. Nws ntxub cov neeg no, thiab Nws rau txim rau lawv rau hauv Nws lub siab. Nws tseem qhib siab lug tshaj tawm txog lawv qhov ua tau los tias yuav zoo li cas, kom cov neeg paub tias Nws coj tus cwj pwm meej rau cov neeg uas thuam Nws, thiab kom lawv paub tias Nws yuav txiav txim rau lawv qhov ua tau los li cas. Txawm li cas los xij, tom qab Vajtswv tau hais txog tej no lawm, cov neeg tsis keev pom tej yam muaj tiag ntawm qhov Vajtswv yuav tswj xyuas cov neeg no li cas, thiab lawv tsis tuaj yeem to taub cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa rau qhov ua tau los no thiab daim ntawv uas Vajtswv tau sau txiav txim rau lawv. Qhov ntawd yuav tsum hais tau tias, cov neeg tsis muaj peev xwm xam pom txoj hau kev tshwj xeeb thiab cov tswv yim uas Vajtswv muaj qhov kev tswj xyuas lawv. Qhov no yuav tsum ua nrog Vajtswv cov hauv paus ntsiab lus rau kev ua txhua yam. Vajtswv siv tej yam tshwm sim ntawm qhov muaj tseeb los rhuav tshem qee cov neeg tus cwj pwm phem. Qhov ntawd yog, Nws tsis tshaj tawm lawv qhov kev txhaum thiab tsis npaj lawv qhov ua tau los, tab sis feem ntau yog siv qhov tshwm sim tiag ua kev rau txim ncaj qha rau lawv thiab tsuas yog ua pauj xwb. Thaum tej yam muaj tiag no tshwm sim, nws yog tib neeg cev nqaij daim tawv uas raug kev rau txim, txhais tau tias tib neeg tuaj yeem pom qhov kev rau txim no. Thaum tab tom rhuav tshem ib txhia tib neeg tus cwj pwm phem, Vajtswv tsuas foom phem rau lawv thiab kuj tshwm sim Nws qhov kev chim rau lawv, tab sis tej zaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov kev txiav txim uas lawv yuav tau txais. Txawm li cas los xij, tej zaum hom ua tau los no yuav phem heev dua qhov ua tau los uas tib neeg tuaj yeem pom, xws li kev raug rau txim los sis raug tua. Qhov no vim hais tias hauv tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tsis yog cawm hom neeg no, yuav tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis muaj kev thev taus rau lawv mus ntxiv lawm thiab yuav tsis muab sij hawm ntxiv rau lawv lawm, ces tus cwj pwm uas Nws coj rau lawv yog muab lawv tshem tawm. Lub ntsiab lus ntawm qhov “muab tshem tawm” yog txhais li cas? Lub hauv paus ntawm lub ntsiab lus no yog muab qee yam tshem tawm rau ntawm ib sab, tsis xav txog thiab tsis quav ntsej txog nws mus ntxiv lawm. Tab sis rau ntawm no, thaum Vajtswv muab ib tug neeg tshem tawm, muaj ob qho kev piav qhia uas sib txawv ntawm nws lub ntsiab: Thawj qhov kev piav qhia yog Nws tau muab cov neeg no lub neej uas muaj peev xwm loj hlob thiab txhua yam ntsig txog tus neeg no rau Ntxwgnyoog rhuav tshem, thiab Vajtswv yuav tsis saib xyuas thiab tsis tswj tus neeg ntawd mus ntxiv lawm. Txawm tias tus neeg ntawd yuav yog neeg vwm los sis neeg ruam los xij, los sis txawm tias lawv yuav yog tus neeg tuag lawm los sis tseem muaj txoj sia nyob los xij, los sis yog lawv tau poob mus rau dab teb vim lawv qhov kev rau txim, tsis muaj ib yam dab tsi ntawm qhov no muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lawm. Qhov ntawd txhais tau tias ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsis muaj kev sib txuas rau tus Tswv Tsim. Qhov piav qhia nqe ob yog Vajtswv tau npaj tias Nws Tus Kheej xav ua qee yam nrog tus neeg no, los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav siv tus neeg no los tiam, los sis tias Nws yuav siv lawv ua ib tug qauv piv txwv. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav muaj ib txoj kev saib xyuas tshwj xeeb nrog hom neeg no, ib txoj kev coj tshwj xeeb rau lawv, piv txwv, zoo ib yam li Povlauj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus thiab tus cwj pwm hauv Vajtswv lub siab uas Nws tau npaj kov nrog hom neeg no. Yog li thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab nyiag ua phem thiab thuam Nws, yog lawv ua puas Nws tus moj yam, los sis yog lawv thawb Vajtswv mus dhau ntawm Nws qhov thev taus lawm, ces tsis txhob xav txog qhov yuav tshwm sim tias yuav zoo li cas. Qhov tshwm sim phem tshaj plaws ces yog Vajtswv muab lawv lub neej thiab txhua yam ntsig txog lawv rau Ntxwgnyoog zaum tas zaum thiab. Lawv yuav tsis tau kev zam txim mus tag ib txhis. Qhov no txhais tau tias tus neeg no tau dhau los ua zaub rau hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj, ua ib yam khoom kov ua si hauv nws txhais tes, thiab dhau ntawd lawm ces Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi ua ntxiv nrog rau lawv lawm. Nej puas tuaj yeem xav hauv nruab siab tau tias yam kev txom nyem thaum Ntxwgnyoog tau sim Yauj siab yog dab tsi? Txawm tias tsis tso cai rau Ntxwgnyoog ua phem rau Yauj lub neej uas muaj peev xwm loj hlob los xij, Yauj lub neej tseem ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws. Thiab tsis yog ib qho kev xav nyuaj txog qhov Ntxwgnyoog yuav tsim kev puas tsuaj loj li cas yog thaum tib neeg raug muab tiav hlo rau Ntxwgnyoog lawm, cov uas yeej nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib tes lawm, cov uas yeej poob Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev hlub tshua lawm, cov uas tsis nyob hauv tus Tswv Tsim txoj cai tswj kav mus ntxiv lawm, cov uas raug txiav txoj cai pe hawm Nws thiab txoj cai yog ib tug muaj sia nyob hauv Vajtswv txoj cai tswj kav, thiab cov uas lawv qhov kev sib raug zoo nrog tus Tswv ntawm txoj kev tsim raug txiav tu tag nrho lawm? Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom ntawm Yauj yog yam uas tib neeg tuaj yeem pom tau, tab sis yog Vajtswv muab ib tug neeg lub neej uas muaj peev xwm loj hlob cob rau Ntxwgnyoog, qhov tshwm sim phem ntawd yuav tshaj qhov tib neeg xav hauv nruab siab. Piv txwv li, tej zaum ib txhia tib neeg yuav rov qab yug los ua ib tug nyuj, los sis ib tug nees, hos tej zaum ib txhia yuav raug caij tsuj thiab raug tswj los ntawm cov neeg tsis huv, tus dab phem cov ntsujplig, thiab ntau yam. Tej no yog yam tshwm sim ntawm qee cov neeg uas Vajtswv tau muab rau Ntxwgnyoog. Saib sab nrauv los mas, nws zoo li cov neeg uas tau hais lus phem, tau nyiag ua phem, tau rau txim, thiab tau thuam tus Tswv Yexus yuav tsis ntsib ib qho kev tshwm sim phem li. Txawm li cas los xij, qhov tseeb tiag ces Vajtswv muaj ib txoj kev kov nrog txhua yam. Nws yuav tsis siv cov lus meej los qhia rau tib neeg txog qhov yuav tshwm sim li cas rau ntawm Nws qhov kov nrog txhua hom neeg. Qee zaus Nws tsis tham lus ncaj qha, tab sis nyiam ua ncaj qha ntau dua. Qhov Nws tsis hais lus ntawd tsis txhais tau tias yuav tsis muaj qhov tshwm sim—qhov tseeb tiag, hauv kis zoo li no tuaj yeem muaj qhov tshwm sim phem dua. Saib sab nrauv los, nws zoo li muaj ib txhia uas Vajtswv tsis tau hais meej meej txog Nws tus cwj pwm, tab sis hauv qhov tseeb tiag, Vajtswv twb tsis mob siab rau lawv los lawm ntev. Nws tsis xav pom lawv mus ntxiv lawm. Vim ntawm tej yam uas lawv tau ua thiab lawv tus cwj pwm, vim ntawm lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, Vajtswv tsuas xav kom lawv ploj mus hauv Nws qhov kev pom, xav muab lawv cob ncaj qha rau Ntxwgnyoog, muab lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev rau Ntxwgnyoog thiab tso cai rau Ntxwgnyoog ua txhua yam uas nws xav ua nrog lawv. Nws pom meej txog lub ntsiab dav uas Vajtswv ntxub lawv, lub ntsiab dav uas lawv tsis nyiam Nws. Yog muaj ib tug neeg uas ua rau Vajtswv chim txog theem uas Vajtswv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm thiab npaj txhij tso lawv tseg kom tiav hlo, txog theem uas Nws tsis xav rhuav tshem lawv los ntawm Nws Tus Kheej—yog ua mus txog qhov uas Nws yuav muab lawv cob rau Ntxwgnyoog siv raws li nws siab nyiam, tso cai rau Ntxwgnyoog tswj, siv, thiab coj rau lawv raws li qhov nws txaus sia—ces tus neeg no yuav tsis tshuav ib qho dab tsi li lawm. Lawv txoj cai yog ib tug neeg yuav raug thim mus tag ib txhiab ib txhis, thiab lawv txoj cai yog tib neeg ntawm Vajtswv txoj kev tsim yuav los txog qhov kawg. Qhov no tseem tsis yog hom kev rau txim hnyav tshaj plaws thiab los?

Tag nrho txhua yam hais los saum toj saud yog ib qho kev piav qhia tiav hlo ntawm cov lus: “nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si,” thiab nws kuj yog cov lus piav qhia yooj yim ntsig txog rau cov zaj los ntawm tej nqe Vajluskub los. Kuv ntseeg tias tam sim no nej txhua tus yuav muaj kev to taub txog nws lawm.

Tam sim no cia peb los nyeem cov zaj nram qab no los ntawm Vajluskub.

12. Yexus Cov Lus rau Nws Cov Thwj Tim Tom Qab Nws Qhov Kev Tsa Sawv Rov Qab Los

Yh 20:26–29 Thiab tom qab yim hnub dua lawm ces Nws cov thwj tim tuaj rau hauv, thiab Thauma nrog lawv: ces Yexus txawm los, lub qhov rooj raug kaw lawm, thiab sawv kiag hauv nruab nrab, thiab hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug. Ces Nws txawm hais rau Thauma hais tias, Muab koj tus ntiv tes kov qhov no, thiab saib Kuv ob txhais tes; thiab muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab tav: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb. Thiab Thauma teb thiab hais rau Nws tias, Kuv tus TSWV thiab kuv tus Vajtswv. Yexus hais rau nws, Thauma, vim koj tau pom Kuv lawm, koj thiaj li ntseeg: tau koob hmoov ces yog lawv cov uas tsis tau pom, thiab tab sis twb ntseeg lawm.

Yh 21:16–17 Nws hais rau nws dua zaum ob hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Nws hais rau Nws hais tias, Hlub mas, tus Tswv; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Nws hais rau nws hais tias, Pub Kuv cov yaj. Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Petus nyuaj siab heev vim Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Koj puas hlub Kuv? Thiab nws hais rau Nws hais tias, tus Tswv, Koj yeej paub txhua yam; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Yexus hais rau nws tias, Pub Kuv cov yaj.

Kev piav qhia cov zaj no muaj dab tsi yog yam uas tus Tswv Yexus tau ua thiab tau hais rau Nws cov thwj tim tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Ua ntej tshaj plaws, cia peb los saib txhua qhov sib txawv uas tej zaum yuav muaj nyob rau hauv tus Tswv Yexus ua ntej dhau los thiab tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los. Nws puas tseem thooj tib yam li tus Tswv Yexus qub yav dhau los? Tej nqe Vajluskub muaj kab ntawv nram qab no piav qhia txog tus Tswv Yexus tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los: “Ces Yexus txawm los, lub qhov rooj raug kaw lawm, thiab sawv kiag hauv nruab nrab, thiab hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug.” Nws pom meej meej tias tus Tswv Yexus tsis nyob raws cev nqaij daim tawv li thaum lub sij thawm ntawd mus ntxiv lawm, tab sis tam sim no Nws nyob hauv lub cev ntsujplig lawm. Qhov no vim hais tias Nws tau hla dhau tej yam tsis muaj txaus ntawm cev nqaij daim tawv; txawm tias lub qhov rooj raug kaw lawm los xij, Nws tseem tuaj yeem los rau ntawm cov neeg thiab tso cai rau lawv pom Nws. Qhov no yog qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Yexus tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los thiab tus Tswv Yexus uas nyob hauv cev nqaij daim tawv ua ntej qhov kev tsa sawv rov qab los neeg. Txawm tias tsis muaj qhov sib txawv los ntawm tus duab lub cev ntsujplig rau thaum lub sij hawm ntawd thiab tus Tswv Yexus tus duab raws li qhov yog nws ua ntej ntawd los xij, thaum lub sij hawm ntawd cov neeg hnov tau tias tus Tswv Yexus tau dhau los ua ib tug neeg txawv dua qub lawm, vim hais tias Nws tau dhau los ua ib lub cev ntsujplig tom qab raug tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag, thiab yog muab piv rau Nws cev nqaij daim tawv qub, ua rau tib neeg xav tsis tawm thiab feeb tsis meej rau lub cev ntsujplig no ntau dua. Nws kuj tau tsim kev sib nrug deb ntxiv rau ntawm tus Tswv Yexus thiab tib neeg, thiab tib neeg hnov rau hauv lawv lub siab tias tus Tswv Yexus nyob rau thaum lub sij hawm ntawd dhau los muaj kev zais ntau dua qub lawm. Tej kev lees paub thiab tej kev hnov no nyob nyob cia li ua rau tib neeg rov qab tig mus rau tiam ntseeg ib tug Vajtswv uas tsis muaj peev xwm pom los sis tsis muaj peev xwm tuav tau. Yog li, thawj yam uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los yog tso cai rau txhua tus pom Nws, kom lees tias tseem muaj Nws tiag, thiab lees qhov tseeb ntawm Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Ntxiv rau qhov no lawm, qhov kev ua li no tau tsim kho Nws txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg kom rov qab zoo li qhov qub thaum Nws ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv, thaum Nws yog Khetos tus uas lawv tuaj yeem pom thiab tuav tau. Qhov ua tau los thawj qhov ntawm qhov no yog tib neeg yeej tsis muaj kev ua xyem xyav txog yam uas tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag tom qab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab lawv kuj tsis ua xyem xyav txog tus Tswv Yexus tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb lawm. Lwm qhov ua tau los uas yog qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus txoj kev tshwm sim rau tib neeg tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los thiab ua rau tib neeg pom thiab tuav tau Nws ruaj khov rau tib neeg ntiaj teb rau thaum Tiam Hmoov Hlub, kom ntseeg tau tias, suav txij ntua lub sij hawm no mus, tib neeg yuav tsis tig mus rau Tiam Muaj Kev Cai qub dhau los raws li lub hauv paus keeb cag uas tau kwv yees tseg tias tus Tswv Yexus tau “ploj mus lawm” los sis tias Nws tau “ncaim mus yam tsis hais ib lo lus li.” Yog li Nws thiaj ntseeg tau tias lawv yuav mus tom ntej tau ntxiv, ua raws tus Tswv Yexus tej kev qhia thiab tes dej num uas Nws tau ua tiav. Yog li ntawd, ib ntu tshiab hauv tes dej num rau Tiam Hmoov Hlub thiaj tau qhib raws li kev li cai, thiab suav txij thaum ntawd los, cov tib neeg uas tau nyob rau hauv qab txoj kev cai thiaj tau tshwm sim raws kev raws cai los ntawm txoj kev cai thiab nkag los rau tiam tshiab, kev pib dua tshiab. Tej no yog ntau lub ntsiab ntawm tus Tswv Yexus qhov tshwm sim rau tib neeg ntiaj teb pom tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los.

Vim tam sim no tus Tswv Yexus nyob raws lub cev ntsujplig lawm, tib neeg yuav tuaj yeem tuav tau Nws thiab pom Nws tau li cas? Nqe lus nug no txhawb nqa qhov tseem ceeb ntawm tus Tswv Yexus qhov tshwm sim rau tib neeg ntiaj teb. Nej puas xam pom ib yam dab tsi nyob hauv cov zaj ntawm tej nqe Vajluskub uas peb nyuam qhuav nyeem tas los no? Feem ntau, tsis tuaj yeem pom los sis tuav tau lub cev ntsujplig, thiab tom qab qhov kev rov qab los tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua twb tiav hlo lawm. Yog li hauv lub hauv paus kev xav, Nws thiaj tsis tas yuav rov qab los nyob hauv cov tib neeg ib yam li Nws daim duab chiv thawj los ntsib lawv li qub, tab sis tus Tswv Yexus lub cev ntsujplig tshwm sim rau tib neeg zoo ib yam li Thauma tau ua qhov tseem ceeb ntawm Nws tus duab ruaj khov zoo dua ntxiv, kom nws nkag mus tob dua ntxiv rau hauv tib neeg lub siab. Thaum Nws los rau ntawm Thauma, Nws cia tus neeg ua xyem xyav tuav Nws tes, thiab tau hais rau tus neeg no tias: “Muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab tav: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb.” Cov lus thiab tej kev ua no tsis yog tej yam uas tus Tswv Yexus xav hais thiab xav ua nkaus xwb tom qab Nws tau raug tsa sawv rov qab los; qhov tseeb tiag, lawv yog yam uas Nws xav say thiab leg ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, vim Thauma qhov ua xyem xyav tsis yog nyuam qhuav tau pib rau thaum ntawd xwb, tab sis yeej muaj nrog nws los ntev txij puag thaum nws tau raws tus Tswv Yexus qab los lawm. Nws ua pov thawj tau tias, ua ntej Nws yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tus Tswv Yexus twb muaj kev to taub ntawm cov neeg zoo li Thauma lawm. Yog li peb tuaj yeem pom dab tsi los ntawm qhov no? Nws tseem puas yog tib tug Tswv Yexus qub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los lawm. Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis tau hloov pauv li. Txawm li cas los xij, nov yeej yog tus Tswv Yexus uas tau raug tsa sawv rov qab ntawm qhov tuag los thiab tau hloov ntawm sab yeeb ceeb nrog Nws tus duab chiv thawj, nrog Nws tus moj yam chiv thawj, thiab nrog Nws txoj kev to taub ntawm tib neeg ntiaj teb los thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog li Nws thiaj xub mus cuag Thauma thiab cia Thauma tuav Nws tus tav, tsis yog tsuas cia Thauma pom Nws lub cev ntsujplig tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los xwb, tab sis cia Thauma tuav thiab hnov tau txog qhov yeej muaj Nws lub cev ntsujplig tiag, thiab ua rau nws qhov ua xyem xyav ploj ntais mus tag nrho lawm. Ua ntej tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Thauma yeej ib txwm ua xyem xyav tias Nws puas yog Khetos, thiab tsis muaj peev xwm ntseeg tau. Nws txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj raws li qhov uas nws tuaj yeem pom ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, yam uas nws tuaj yeem tuav tau ntawm nws tus kheej ob txhais tes xwb. Tus Tswv Yexus muaj kev to taub zoo ntawm hom neeg no txoj kev ntseeg. Lawv tsuas ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab tsis ntseeg hlo li rau Tus uas Vajtswv tau xa los, los sis Khetos hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tsis kam lees txais yuav Nws. Yuav kom Thauma lees paub thiab ntseeg tau qhov muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov Nws yog Vajtswv uas yug los ua neeg tiag, Nws thiaj tso cai rau Thauma los tuav tau nws txhais tes thiab tuav tau Nws tus tav. Thauma puas muaj qhov ua xyem xyav txog qhov sib txawv ua ntej thiab tom qab tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los lawm? Nws yeej ib txwm ua xyem xyav, thiab tsis suav qhov tus Tswv Yexus lub cev ntsujplig tshwm sim tus kheej rau nws thiab ua rau nws tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev, yeej tsis muaj hnub uas ib tug neeg twg yuav tuaj yeem daws tau nws qhov ua xyem xyav thiab tso tej ntawd tseg li. Yog li, suav txij thaum lub sij hawm tus Tswv Yexus tau tso cai rau Thauma los tuav Nws tus tav thiab cia nws hnov tau qhov muaj tiag ntawm tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia, Thauma qhov ua xyem xyav tau ploj ntais mus lawm, thiab nws mam paub tseeb tias tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, thiab nws thiaj lees paub thiab tau ntseeg tias tus Tswv Yexus yog Khetos thiab Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag. Txawm thaum lub sij hawm no Thauma tsis ua xyem xyav lawm los xij, nws tau poob tag nrho lub sij hawm los ntsib Khetos mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob tag nrho lub sij hawm los koom nrog Nws, los caum raws Nws, los paub Nws mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob lub sij hawm cia rau Khetos ua kom nws zoo tiav log. Tus Tswv Yexus tus duab thiab Nws cov lus tau sau rau cov lus xaus thiab daim ntawv txiav txim rau txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas puv npo qhov ua xyem xyav. Nws tau siv Nws cov lus tiag thiab tej kev ua los qhia rau cov neeg ua xyem xyav, los qhia rau cov neeg uas tsuas ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tab sis tsis ntseeg Khetos: Vajtswv tsis hais txog lawv qhov kev ntseeg, los sis Nws tsis hais kom lawv caum raws Nws thaum tseem ua xyem xyav rau Nws. Hnub uas thaum lawv ntseeg Vajtswv thiab Khetos puv npo yuav tsum yog hnub uas Vajtswv twb ua Nws tes dej num tseem ceeb tiav hlo lawm xwb. Qhov tseeb tiag, hnub ntawd kuj yog hnub uas sau daim ntawv txiav txim rau lawv qhov ua xyem xyav. Lawv tus cwj pwm coj rau Khetos tau txiav txim rau lawv txoj hmoo, thiab lawv qhov tawv ncauj ua xyem xyav tsis ntseeg txhais tau tias lawv qhov kev ntseeg tsis tawg paj txi txiv, thiab lawv qhov siab tawv txhais tau tias lawv tej kev cia siab tsis muaj txiaj ntsig. Vim hais tias lawv txoj kev ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsuas yog ua rau pom tej duab cuav xwb, thiab lawv qhov ua xyem xyav rau Khetos thiaj yog lawv tus cwj pwm coj tiag rau Vajtswv, txawm tias lawv yeej tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm tus Tswv Yexus lub cev los xij, lawv txoj kev ntseeg tseem tsis muaj txiaj ntsig thiab tuaj yeem piav qhia lawv qhov ua tau los tias yog kev siv lub pob tawb xyoob ntaus dej—tag nrho tej no yeej tsis muaj txiaj ntsig li. Yam uas tus Tswv Yexus tau hais rau Thauma yeej meej meej raws li Nws txoj kev qhia rau txhua tus tib neeg: Tus Tswv Yexus uas raug tsa sawv rov qab los yog tus Tswv Yexus, tus uas tau siv peb caug-peb xyoos ntau leg tes dej num nyob hauv tib neeg ntiaj teb. Txawm tias Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau pom tau ntsib lub kwj ha tus duab ntxoov ntxoo ntawm txoj kev tuag los xij, thiab txawm tias Nws tau pom tau ntsib qhov kev tsa sawv rov qab los los xij, Nws yeej tsis hloov pauv ib yam dab tsi tag nrho li. Txawm tias tam sim no Nws tseem muaj tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev los xij, thiab txawm tias Nws tau raug tsa sawv rov qab los thiab tau sawv tawm los ntawm lub qhov ntxa los xij, Nws tus moj yam, Nws txoj kev to taub ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab Nws tej kev xav coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv ib qho me me li. Thiab, Nws tab tom qhia rau tib neeg tias Nws tau nqis los saum tus ntoo khaub lig los lawm, tau kov yeej kev txhaum, kov yeej tej kev txom nyem, thiab tau kov yeej txoj kev tuag. Tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia ntawd tsuas yog qhov ua pov thawj ntawm Nws txoj kev muaj yeej tshaj Ntxwgnyoog, qhov ua pov thawj ntawm kev theej txhoj los cawm txhua tus tib neeg ntiaj teb tau tiav hlo. Nws tab tom qhia tib neeg tias Nws twb tau ris tib neeg ntiaj teb tej kev txhaum lawm thiab tias Nws twb ua Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tau tiav hlo lawm. Thaum Nws tau rov qab los pom Nws cov thwj tim, Nws tau qhia qhov xov xwm no rau lawv raws ntawm Nws qhov tshwm sim tias: “Kuv tseem ciaj sia nyob, Kuv tseem muaj tiag; hnub no Kuv sawv kiag ntawm nej xub ntiag kom nej tuaj yeem pom thiab tuav tau Kuv. Kuv yeej ib txwm nyob nrog nej.” Tus Tswv Yexus kuj tau siv kis ntawm Thauma los ua ib qho kev ceeb toom cov neeg rau yav tom ntej tias: Txawm tias koj tsis tuaj yeem pom los sis tsis tuaj yeem tuav tau tus Tswv Yexus rau hauv koj qhov kev ntseeg Nws los xij, koj tau txais koob hmoov vim hais tias koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab koj tuaj yeem pom tus Tswv Yexus vim los ntawm koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab hom neeg tau txais koob hmoov.

Cov lus no raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub uas tus Tswv Yexus tau hais thaum Nws tshwm sim rau Thauma yog kev pab loj tshaj plaws rau txhua tus tib neeg thaum Tiam Hmoov Hlub. Nws qhov tshwm sim rau Thauma thiab cov lus uas Nws tau hais rau Thauma muaj kev cuam tshuam tob heev rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab; lawv yuav tuav qhov tseem ceeb mus tag ib txhis. Thauma sawv cev rau ib hom neeg uas ntseeg Vajtswv tiam sis muaj kev xyem xyav rau Vajtswv. Lawv yog tus yeeb yam ntawm kev ua xyem xyav, muaj lub siab phem, yog kev ntxeev siab, thiab tsis ntseeg tej yam uas Vajtswv muaj peev xwm ua tau tiav hlo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaws kawg thiab Nws lub hwj chim kav, thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los tau ya mus ntsib tej yeeb yam uas lawv muaj no, thiab nws kuj muab lub sij hawm rau lawv los nrhiav pom qhov tseeb ntawm lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, los paub lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, thiab los lees paub lawv tus kheej qhov kev ntxeev siab, yog li yuav tsum muaj kev ntseeg tias muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov kev tsa sawv rov qab los. Yam tau tshwm sim rau Thauma yog ib qho kev ceeb toom thiab kev ceev faj rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab kom cov neeg muaj kev ceev faj ntau ntxiv rau lawv tus kheej txhob ua cov neeg ua xyem xyav ib yam li Thauma lawm, thiab yog lawv hnov tias lawv tus kheej muaj qhov puv npo qhov ua xyem xyav, ces lawv yuav tsum poob mus rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj caum raws Vajtswv, tab sis tsuas zoo ib yam li Thauma xwb, yeej ib txwm xav tuav tus Tswv tus tav thiab Nws tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia los lees, los nrhiav qhov tseeb, los sis xav seb puas muaj los sis tsis muaj Vajtswv tiag, ces Vajtswv yuav tso koj tseg. Yog li, tus Tswv Yexus thiaj cheem tsum kom tib neeg txhob coj zoo li Thauma, tsuas muaj kev ntseeg rau yam uas lawv tuaj yeem pom ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag nkaus xwb, tab sis yuav tsum yog tib neeg dawb huv, tib neeg ncaj ncees, txhob muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv, tab sis muaj kev ntseeg thiab caum raws Nws. Cov tib neeg zoo li no thiaj tau txais koob hmoov. Qhov no yog ib qho qauv cai me me uas tus Tswv Yexus tsim ntawm tib neeg, thiab nws yog ib qho kev ceeb toom rau Nws cov neeg caum raws.

Saum toj saud yog tus Tswv Yexus tus cwj pwm coj rau cov neeg uas puv npo kev ua xyem xyav. Yog li yam uas tus Tswv Yexus tau hais thiab tau ua rau cov neeg uas muaj peev xwm ntseeg ncaj ncees thiab caum raws Nws yog dab tsi? Qhov no yog yam uas peb tab tom npaj mus saib rau tom ntej, los ntawm qhov kev sib tham ntawm tus Tswv Yexus thiab Petus.

Hauv qho kev sib tham no, tus Tswv Yexus pheej nug tas nug thiab ib yam rau Petus tias: “Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv?” Qhov no yog ib qho qauv siab dua uas tus Tswv Yexus xav tau los ntawm cov tib neeg zoo li Petus tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, cov tib neeg uas muaj kev ntseeg tiag rau Khetos thiab mob siab hlub tus Tswv. Nqe lus nug yog ib txoj kev tshuaj xyuas thiab kev xyuas qhov ncauj nug, tab sis tshaj qhov no, nws yog ib qho qauv yuav tsum tau ua thiab ib yam kev cia siab ntawm cov tib neeg zoo li Petus. Tus Tswv Yexus tau siv lub tswv yim nug kom cov tib neeg yuav tsum rov qab saib lawv tus kheej thiab saib rau hauv lawv tus kheej thiab nug tias: Yam qauv cai uas tus Tswv Yexus npaj rau tib neeg yog dab tsi? Kuv puas hlub tus Tswv? Kuv puas yog ib tug neeg uas hlub Vajtswv? Kuv yuav tsum hlub Vajtswv li cas? Txawm tias tus Tswv Yexus tsuas nug qhov nqe lus nug no rau ntawm Petus xwb los xij, qhov tseeb tiag uas nyob hauv Nws lub siab, los ntawm kev nug cov lus nug no rau Petus, Nws xav siv lub sij hawm no los nug tib hom lus nug no rau ntau tus neeg uas nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Nws tsuas yog Petus nkaus xwb thiaj tau txais koob hmoov kom los ua tus neeg sawv cev ntawm hom neeg no, los txais nqe lus nug no los ntawm tus Tswv Yexus tus kheej lub qhov ncauj.

Thaum muab cov lus nram qab no sib piv, qhov uas tus Tswv Yexus tau hais rau Thauma tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los: “Muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab tav: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb,” Nws nqe lus nug ntawm Petus peb lwm: “Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv?” tso cai cia rau tib neeg hnov tau zoo ntxiv txog kev coj nruj ntawm tus Tswv Yexus tus cwj pwm, thiab qhov ceev sai uas Nws hnov tau thaum lub sij hawm Nws nug. Rau Thauma tus neeg ua xyem xyav, muaj nws tus yeeb yam txawj dag, tus Tswv Yexus thiaj tso cai rau nws ncav nws txhais tes los tuav tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia nyob hauv Nws lub cev, thiaj ua rau nws ntseeg tias tus Tswv Yexus yog Neeg Leej Tub tus uas tau raug tsa sawv rov qab los, thiab los lees paub tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam yog Khetos. Thiab txawm tias tus Tswv Yexus tsis tau yws heev rau Thauma thiab Nws tsis tau hais lus tshwm sim txog kev txiav txim kom meej rau Thauma los xij, Nws tau siv tej kev ua tiag kom Thauma paub tias Nws to taub Thauma lawm, nrog rau qhia tshwm Nws tus cwj pwm thiab kev txiav txim siab rau hom neeg ntawd. Tus Tswv Yexus tej qauv cai thiab tej kev cia siab ntawm hom neeg ntawd tsis muaj peev xwm pom tau los ntawm yam uas Nws tau hais, vim hais tias hom tib neeg zoo li Thauma tsis muaj kev ntseeg ib qho me me li. Tus Tswv Yexus tej qauv cai rau lawv nyuam qhuav ua los txog qhov no xwb, tab sis tus cwj pwm uas Nws tau qhia tshwm rau hom tib neeg zoo li Petus yeej txawv tag nrho. Nws tsis tas kom Petus ncav nws txhais tes los tuav Nws tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia, los sis Nws tsis tau hais dab tsi rau Petus: “Tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb.” Dua ntawd, Nws tau rov qab nug tib nqe lus qub ntau zaus rau Petus. Nqe lus no yog txhawb-kom xav thiab muaj qab hau, ib nqe lus nug uas tsis tuaj yeem pab tau tab sis ua rau Khetos txhua tus neeg hnov tias ua txhaum thiab ntshai, tab sis kuj tseem hnov tau kev txhawj, kev tu siab ntawm tus Tswv Yexus thiab. Thiab thaum lawv muaj kev chim siab thiab ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws, lawv mam to taub ntau ntxiv txog tus Tswv Yexus Khetos qhov kev txhawj thiab Nws qhov kev saib xyuas; lawv mam ras txog Nws qhov kev mob siab qhia thiab coj nruj cov qauv cai ntawm cov tib neeg dawb huv, tib neeg ncaj ncees. Tus Tswv Yexus nqe lus nug ua rau cov tib neeg hnov tau tias tus Tswv tej kev cia siab ntawm cov tib neeg uas raug qhia tshwm rau hauv cov lus yooj yim no tsis yog ua kom ntseeg thiab ua raws Nws, tab sis yog ua kom tiav hlo qhov muaj kev hlub, kev hlub koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv. Hom kev hlub no yog kev saib xyuas thiab kev mloog lus. Nws yog tib neeg ua neej rau Vajtswv, thiab tuag rau Vajtswv, muab kev fij txhua yam rau Vajtswv. Hom kev hlub no kuj ua rau Vajtswv kaj siab lug, ua rau Nws txaus siab ua tim khawv thiab tau so. Nws yog tib neeg txoj kev ua pauj rau Vajtswv, tib neeg lub luag hauj lwm, txoj kev sib khi nrog thiab tes hauj lwm, thiab nws ib txoj kev tseeb uas tib neeg yuav tsum tau ua raws mus tag lawv lub neej txoj sia. Peb nqe lus nug no yog ib yam qauv cai thiab kev ceeb toom uas tus Tswv Yexus tau tsim ntawm Petus thiab txhua tus tib neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log. Nws yog peb nqe lus nug uas ua rau thiab pab txhawb kom Petus ua raws nws txoj kev taug hau lub neej thaum tseem muaj txoj sia kom mus txog thaum kawg, thiab nws yog cov nqe lus nug rau thaum tus Tswv Yexus qhov kev sib ncaim uas ua rau Petus los pib nws txoj kev ntawm qhov raug ua kom zoo tiav log, ua coj nws, vim los ntawm nws txoj kev hlub rau tus Tswv, los saib xyuas rau tus Tswv lub siab, mloog tus Tswv lus, los muab kev fij nplig siab rau tus Tswv, thiab fij tag nrho nws lub neej thaum tseem muaj sia thiab tag nrho nws txhua yam rau txoj kev hlub no.

Thaum lub sij hawm Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tes dej num yog npaj ua rau ob hom tib neeg tseem ceeb. Thawj hom yog hom neeg uas tau ntseeg thiab tau caum raws Nws, tus uas tuaj yeem ua raws li Nws cov lus txib thiab kwv tus ntoo khaub lig, thiab tus uas tuaj yeem tuav rau txoj kev tseeb ntawm Tiam Hmoov Hlub. Hom neeg no yuav muab tau Vajtswv li koob hmoov thiab txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub. Hom neeg ob yog hom zoo ib yam li Petus, tus neeg uas tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log. Yog li, tom qab tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws xub ua tau ob hom muaj qab hau tshaj plaws no. Hom ib yog ua tiav hlo nrog Thauma, thiab lwm hom yog ua tiav hlo nrog Petus. Ob hom no sawv cev rau dab tsi? Ob hom no puas sawv cev rau Vajtswv tej kev xav tseeb ntawm txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb? Ob hom no puas sawv cev rau Vajtswv txoj kev ua siab dawb paug rau tib neeg ntiaj teb? Tes dej num uas Nws tau ua nrog Thauma yog ceeb toom rau tib neeg kom txhob ua neeg ua xyem xyav, tiam sis yuav tau ntseeg. Tes dej num uas Nws tau ua nrog Petus yog txhawb tsa txoj kev ntseeg ntawm cov tib neeg uas zoo li Petus kom ruaj khov, thiab tsim Nws cov qauv cai siv rau hom neeg no kom muaj meej, qhia pom txog cov hom phiaj uas lawv yuav tsum tau caum raws.

Tom qab tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws tau tshwm sim los rau cov tib neeg uas Nws xav tias tsim nyog, tau tham nrog lawv, thiab tau tsim tej qauv cai siv rau lawv, tso Nws tej kev xav thiab tej kev cia siab ntawm tib neeg tseg rau tom qab. Hais tau tias, yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws txoj kev txhawj rau tib neeg ntiaj teb thiab cov qauv cai siv rau tib neeg yeej ib txwm tsis hloov pauv li; tej no yeej tseem zoo tib yam nkaus li thaum uas Nws tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab thaum uas Nws los nyob hauv Nws lub cev ntsujplig tom qab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau raug tsa sawv rov qab los. Nws tau txhawj txog cov thwj tim ua ntej Nws yuav raug coj mus rau saum tus ntoo khaub lig, thiab hauv Nws lub siab Nws yeej paub tseeb txog tus yam ntxwv ntawm txhua txhua tus neeg thiab Nws to taub txhua txhua tus neeg yam uas tsis muaj txaus lawm thiab, qhov tseeb tiag, Nws txoj kev to taub ntawm txhua txhua tus neeg tom qab Nws tau tuag lawm, tau raug tsa sawv rov qab los, thiab dhau los ua lub cev ntsujplig zoo tib yam nkaus li qhov nws muaj thaum Nws tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv. Nws paub tias tib neeg tsis paub meej txog Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos hlo li, tab sis thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv Nws tsis coj nruj rau tib neeg. Txawm li cas los xij, tom qab Nws tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws tau tshwm sim los rau lawv pom, thiab Nws tau ua tej yam tiag kom lawv ntseeg tau tias tus Tswv Yexus yog los ntawm Vajtswv thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab Nws tau siv qhov tseeb ntawm Nws tus duab thiab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los ua lub zeem muag thiab ua kev txhawb siab loj tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb txoj kev caum raws kom mus tag ib sim neej. Nws qhov kev tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag tsis yog ua kom txhua tus uas tau caum raws Nws ruaj khov nkaus xwb, tab sis nws kuj tau ua Nws tes dej num rau hauv Tiam Hmoov Hlub mus thoob plaws rau txhua tus tib neeg ntiaj teb tib si, thiab yog li txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim thaum Tiam Hmoov Hlub thiaj li maj mam nthuav dav zuj zus mus rau txhua ces kaum ntawm tib neeg ntiaj teb. Koj puas hais tau tias tus Tswv Yexus qhov tshwm sim tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los puas muaj ib qho tseem ceeb li? Yog piv xam tias koj yog Thauma los sis Petus rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab koj tau ntsib ib yam no rau hauv koj lub neej thaum tseem muaj txoj sia nyob uas yog yam muaj qab hau heev, yam kev cuam tshuam uas nws muaj rau koj yog dab tsi? Koj puas pom qhov no yog yam zoo tshaj plaws thiab yog lub zeem muag loj tshaj plaws rau koj lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv? Koj puas pom qhov no yog ib lub zog txhawb koj vim koj tau caum raws Vajtswv, tau mob siab ua tau zoo raws Nws, thiab tau nrhiav kev hlub Vajtswv kom mus tag nrho rau hauv lub neej thaum tseem muaj txoj sia nyob? Koj puas yuav siv tag nrho lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia los nthuav qhia lub zeem muag loj tshaj plaws no? Koj puas lees txais tus Tswv Yexus txoj kev nthuav qhia kev cawm dim ua ib co lus txib los ntawm Vajtswv? Txawm tias nej tsis tau pom tsis tau ntsib qhov no los xij, ob yam ua piv txwv ntawm Thauma thiab Petus yeej muaj txaus rau cov tib neeg tshiab tam sim no los muab tau kev to taub tseeb ntawm Vajtswv thiab Nws lub siab nyiam. Nws tuaj yeem hais tau tias tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, tom qab Nws tus kheej tau pom tau ntsib lub neej nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb thiab tus kheej tau pom tau ntsib tib neeg lub neej, thiab tom qab Nws tau pom txoj kev ua phem ntawm tib neeg ntiaj teb thiab qhov xwm txheej ntawm tib neeg lub neej rau thaum lub sij hawm ntawd lawm, Vajtswv uas nyob hauv cev nqaij daim tawv hnov tau tob tias tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev pab, tu siab, thiab txaus hlub tshua ntau npaum li cas. Vajtswv muab tau kev pom dej siab dej ntsws ntau ntxiv rau tib neeg tus yam ntxwv vim los ntawm Nws qhov ua neeg uas Nws muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob hauv cev nqaij daim tawv, vim los ntawm Nws qhov kev xav uas ib txwm muaj rau hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no ua rau Nws hnov muaj kev txhawj loj heev rau Nws cov neeg caum raws. Tej no tej zaum yuav yog yam uas nej tsis muaj peev xwm to taub, tab sis Kuv tuaj yeem muab piav qhia qhov kev txhawj no thiab hnov tau tias Vajtswv tus uas nyob hauv cev nqaij daim tawv muaj kev saib xyuas rau txhua tus ntawm Nws cov neeg caum raws los ntawm kev siv ob lo lus tias: “txhawj heev.” Txawm tias lub ntsiab lus no los ntawm tib neeg hom lus los los xij, thiab txawm tias nws yog kiag tib neeg los xij, nws nthuav tawm thiab piav qhia txog Vajtswv tej kev xav rau Nws cov neeg caum raws. Vim Vajtswv qhov kev txhawj heev rau tib neeg, hauv nej qhov kev pom kev ntsib nej yuav maj mam hnov tau qhov no thiab saj tau nws. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas raug ua tiav los ntawm kev to taub Vajtswv tus moj yam ib qho zuj zus raws li kev caum nrhiav ib qho txawv txav nyob hauv nej tus kheej tus moj yam. Thaum tus Tswv Yexus tau tsim qhov no tshwm sim los, tau tsim muaj Nws qhov txhawj heev rau Nws cov neeg caum raws nyob hauv kev ua neeg thiab raug xa mus rau Nws lub cev ntsujplig, los sis nej tuaj yeem hais tau tias, xa los rau Nws lub hwj huaj. Nws qhov kev tshwm sim ua rau tib neeg tau pom tau ntsib ib zaug dua ntxiv thiab hnov tau Vajtswv qhov kev txhawj thiab kev saib xyuas thiab kuj ua pov thawj tau ruaj khov tias Vajtswv yog Tib Tug uas npaj ib tiam pib, yog tus rhawv ib tiam, thiab kuj yog tus xaus ib tiam. Los ntawm Nws qhov kev tshwm sim, Nws tau txhawb nqa txoj kev ntseeg ntawm txhua tus tib neeg thiab tau ua pov thawj rau lub ntiaj teb kom pom tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag tiag. Qhov no ua rau Nws cov neeg caum raws muaj kev lees tsis paub kawg, thiab los hauv Nws qhov kev tshwm sim Nws kuj tau npaj zeeg sij hawm ntawm Nws tes dej num rau hauv tiam tshiab.

13. Yexus Noj Ncuav thiab Piav Qhia Vajluskub Tom Qab Nws Qhov Kev Tsa Sawv Rov Qab Los

Lk 24:30–32 Thiab thaum qhov ntawd los dhau mus lawm, uas yog thaum Nws zaum nrog nkawv noj nqaij, ces Nws txawm muab lub ncuav, thiab foom koob hmoov rau lub ncuav ntawd, thiab muab ntais, thiab cev rau nkawv. Ces nkawv ob lub qhov muag txawm rua hlo, thiab nkawd paub Nws; ces Nws cia li ploj ntais ntawm nkawv qhov muag mus lawm. Thiab nkawv ib leeg txawm hais rau ib leeg tias, Tsis yog wb lub siab kub lug nyob rau sab hauv wb, thaum Nws tham rau wb thaum taug kev, thiab thaum Nws qhia tej nqe Vajluskub rau wb ntawd?

14. Cov Thwj Tim Muab Ntses Ci rau Yexus Noj

Lk 24:36–43 Thiab thaum nkawd hais li ntawd, ces Yexus Tus Kheej kiag cia li sawv ntseg ntsos ntawm nruab nrab ntawm lawv thiab hais rau lawv hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug. Tab sis lawv ntshai thiab ceeb loj heev li, thiab xav hais tias lawv pom ib tug ntsujplig. Ces Nws txawm hais rau lawv hais tias, Vim li cas nej ho ntxhov siab? thiab vim li cas tej kev xav ntawd ho tshwm hauv nej lub siab tuaj? Saib Kuv ob txhais tes thiab Kuv ob txhais taw, hais tias nws yeej yog Kuv Tus Kheej kiag: kov Kuv, thiab saib; vim ib tug ntsujplig mas tsis muaj cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha li, li uas nej twb pom Kuv muaj. Thiab thaum Nws tau hais li ntawd lawm, Nws muab Nws ob txhais tes thiab Nws ob txhais taw rau lawv saib. Thiab thaum ntawd lawv tseem tsis tau ntseeg vim lawv zoo siab thiab xav tsis thoob li, Nws hais rau lawv hais tias, Nej puas muaj nqaij noj ntawm no? Thiab lawv muab ib daim nqaij ntses ci rau Nws, thiab ib qho nas muv. Thiab Nws txais nws, thiab noj rau ntawm lawv xub ntiag.

Txuas ntxiv, peb yuav los saib cov zaj ntawm tej nqe Vajluskub saum toj saud. Thawj zaj yog kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ncuav thiab kev piav qhia tej nqe Vajluskub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, thiab zaj ob yog kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ib tug ntses ci. Ob zaj no puas pab ua rau nej paub Vajtswv tus moj yam? Nej puas tuaj yeem xav hauv nruab siab tau txog tus duab uas nej tau los ntawm ob qho kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ncuav thiab noj ib tug ntses ci? Nej puas xav tau rau hauv nruab siab, yog tus Tswv Yexus tab tom sawv rau ntawm nej xub ntiag noj ncuav, nej yuav hnov zoo li cas? Los sis yog Nws tab tom koom tib lub rooj noj mov nrog nej, noj ntses thiab noj ncuav nrog cov tib neeg, koj yuav hnov tau li cas rau thaum lub sij hawm ntawd? Yog koj hnov tias tau nyob ze heev nrog tus Tswv, hnov tias Nws tau los nyob ze heev nrog koj, ces qhov kev hnov tau no yeej yog lawm. Qhov no qhov ua tau los tiag uas tus Tswv Yexus xav los noj ncuav thiab ntses rau ntawm xub ntiag ntawm pawg neeg tuaj sib koom ua ke no tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Yog tus Tswv Yexus tsuas hais nrog cov tib neeg tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los nkaus xwb, yog lawv tsis tuaj yeem hnov tau Nws cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, tab sis ho hnov tau tias Nws yog ib tus Ntsujplig uas nkag mus cuag tsis tau, lawv yuav hnov tau zoo li cas? Lawv puas tag kev cia siab los tsis tag? Kev hnov tag kev cia siab, cov tib neeg puas hnov tau tias lawv raug los sis tsis raug tso tseg? Lawv puas hnov los sis tsis hnov tau tias muaj qhov sib nrug deb rau ntawm lawv tus kheej thiab tus Tswv Yexus Khetos? Qhov kev sib nrug deb no tau tsim kev cuam tshuam phem dab tsi rau ntawm tib neeg qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv? Tib neeg yuav tsum hnov tau qhov kev ntshai, tias lawv tsis ua siab tawv los ze rau ntawm Nws, thiab yog li lawv yuav tsum muaj ib tug cwj pwm hawm Nws kom ib nyuag sib nrug deb zog. Suav txij thaum ntawd mus, lawv tau ua tes dej num ntawm lawv qhov kev sib raug zoo nrog tus Tswv Yexus Khetos thiab tau tig rov qab sib raug zoo rau ntawm tib neeg ntiaj teb thiab Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ib yam li nws muaj ua ntej dhau los thaum Tiam Hmoov Hlub lawm. Lub cev ntsujplig uas tib neeg tsis muaj peev xwm tuav tau los sis hnov tau ntawd yuav ua rau tag tsis muaj kev sib raug zoo ntawm lawv nrog Vajtswv lawm, thiab nws kuj tau tsim muaj kev sib raug zoo, raug teeb tsa rau thaum lub sij hawm tus Tswv Yexus Khetos nyob hauv cev nqaij daim tawv, tsis muaj kev sib nrug deb ntawm Nws thiab cov tib neeg, tsis ploj mus ntxiv lawm. Tib yam uas tau txhawb rau hauv tib neeg yog los ntawm lub cev ntsujplig uas hnov txog kev ntshai, kev zam, thiab tsuas ntsia xwb tsis hais ib lo lus li. Lawv tsis ua siab tawv txav los ze los sis los sib tham nrog Nws li, ua raws ib leeg, tso siab rau, los sis ntsia Nws. Vajtswv tsis xav pom hom kev hnov zoo li no uas cov tib neeg tau xav rau Nws. Nws tsis xav pom cov tib neeg zam Nws los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm Nws mus; Nws tsuas xav kom cov tib neeg to taub Nws nkaus xwb, txav los ze rau Nws, thiab yog Nws tsev neeg. Yog koj tus kheej tsev neeg, koj cov me nyuam, tau pom koj tab sis tsis nco koj lawm, thiab tsis ua siab tawv txav los ze koj tab sis ib txwm zam koj tas li, yog koj tsis muaj peev xwm muab tau lawv txoj kev to taub rau txhua yam uas koj tau ua tiav rau lawv, koj yuav hnov tau qhov ntawd li cas? Nws yuav tsis mob siab los? Koj yuav tsis tu siab los? Ntawd yog qhov Vajtswv hnov tau tseeb thaum tib neeg zam Nws. Yog li, tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los lawm, tus Tswv Yexus tseem tau tshwm sim los rau tib neeg pom hauv Nws cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab tseem tau noj thiab tau haus nrog lawv. Vajtswv pom tib neeg zoo li yog ib tsev neeg, thiab Vajtswv kuj xav kom tib neeg ntiaj teb pom Nws zoo ib yam li Ib Tug neeg hlub tshaj plaws ntawm lawv; tsuas yog txoj hau kev no nkaus xwb Vajtswv thiaj muab tau cov tib neeg tseeb, thiab tsuas yog txoj hau kev no nkaus xwb cov tib neeg thiaj hlub thiab pe hawm Vajtswv tiag. Tam sim no nej puas tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav rau hauv cov lus txiav tawm los ntawm tej nqe Vajluskub uas hais txog tus Tswv Yexus noj ncuav thiab tej kev piav qhia txog tej nqe Vajluskub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, thiab hauv qhov uas cov thwj tim muab ib tug ntses ci rau Nws noj?

Nws tuaj yeem hais tau tias txoj kev xav tiag tiag raug muab tso rau hauv tej yam uas tus Tswv Yexus tau hais thiab tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Tag nrho tej no yog puv npo ntawm txoj kev siab zoo thiab kev hlub uas Vajtswv tau muab rau tib neeg, thiab kuj puv npo ntawm txoj kev hlub ruaj khov thiab kev ua tib zoo saib xyuas Nws qhov tau muab kev sib raug zoo rau Nws qhov tau teeb tsa nrog tib neeg ntiaj teb thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv. Tshaj qhov no, lawv puv npo ntawm txoj kev nco txog vaj txog tsev thiab txoj kev xav kom Nws hnov rau Nws lub neej ntawm kev noj thiab kev nyob ua ke nrog Nws cov neeg caum raws rau thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv. Yog li, Vajtswv thiaj tsis xav tau cov tib neeg uas hnov tau tias muaj qhov sib nrug deb rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg, thiab Nws thiaj tsis xav kom tib neeg ntiaj teb txav deb ntawm lawv tus kheej tawm ntawm Vajtswv mus. Tshaj qhov no, Nws tsis xav kom tib neeg ntiaj teb hnov tias tus Tswv Yexus tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov los tsis yog tus Tswv uas tau sib raug zoo nrog tib neeg dhau los lawm, hnov tias Nws tsis nyob ua ke nrog tib neeg ntiaj teb mus ntxiv lawm vim hais tias Nws tau rov qab mus rau sab yeeb ceeb lawm, tau rov qab mus rau Leej Txiv uas yog tus tib neeg yeej ib txwm tsis tau pom los sis ncav cuag tau. Nws tsis xav kom tib neeg hnov tau tias muaj ib qho sib txawv rau hauv lawv lub meej mom uas tau tshwm sim los ntawm Nws thiab tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv pom cov tib neeg uas xav caum raws Nws tab sis yog cov uas muaj kev hawm Nws sib nrug deb, Nws lub siab mob ntsim vim qhov ntawd txhais tau tias lawv lub siab nyob deb heev ntawm Nws thiab qhov ntawd yog qhov nyuaj heev rau Nws los muab kom tau lawv lub siab. Yog li yog Nws tau tshwm sim los rau tib neeg pom hauv ib lub cev ntsujplig uas lawv tsis tuaj yeem pom tau los sis tuav tau, qhov no yuav ua rau tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus dua ib zaug ntxiv, thiab nws yuav ua rau tib neeg ntiaj teb nkag siab yuam kev rau Khetos tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los tias yog yam nyob siab tshaj plaws, yog ib yam sib txawv dua cov tib neeg, thiab yog ib tug uas tsis muaj peev xwm koom ib lub rooj noj mov nrog tib neeg mus ntxiv lawm vim hais tias tib neeg yog neeg txhaum, lwj liam, thiab yeej ib txwm tsis muaj peev xwm txav los ze rau ntawm Vajtswv. Yuav kom tshem tawm tau tej yam to taub yuam kev ntawm tib neeg ntiaj teb, tus Tswv Yexus tau ua ntau yam uas Nws ib txwm siv ua thaum nyob hauv cev nqaij daim tawv, raws li tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub: “Nws txawm muab lub ncuav, thiab foom koob hmoov rau lub ncuav ntawd, thiab muab ntais, thiab cev rau nkawv.” Nws kuj tau piav qhia tej nqe Vajluskub rau lawv, ib yam li qhov uas Nws ib txwm ua hauv yav dhau los. Tag nrho tej yam uas tus Tswv Yexus tau ua txhua tus neeg uas tau pom Nws yuav hnov tias tus Tswv yeej tsis hloov pauv li, tias Nws tseem yog tib tug Tswv Yexus qub xwb. Txawm tias Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag los xij, Nws tau raug tsa sawv rov qab los, thiab yeej tsis ncaim tib neeg mus li. Nws tau rov qab los nyob rau ntawm cov tib neeg, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm Nws raug hloov pauv. Neeg Leej Tub tab tom sawv rau ntawm cov tib neeg xub ntiag tseem yog tib tug Tswv Yexus qub. Nws txoj kev coj ua thiab Nws txoj kev sib tham nrog tib neeg tseem hnov swm li qub. Nws tseem yog tus puv npo ntawm txoj kev hlub dawb paug, txoj hmoov hlub, thiab txoj kev thev taus—Nws tseem yog tib tug Tswv Yexus uas tau hlub lwm tus ib yam li Nws hlub Nws Tus Kheej, tus uas tuaj yeem zam txim rau tib neeg ntiaj teb xya caum npaug xya. Li Nws yeej ib txwm muaj dhau los, Nws tau noj nrog tib neeg, tau sib tham txog tej nqe Vajluskub nrog lawv, thiab ntau yam tseem ceeb, zoo ib yam nkaus yav ua ntej dhau los, thaum Nws yog cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav thiab tuaj yeem tuav tau thiab pom tau. Neeg Leej Tub zoo li Nws tus uas tib neeg hnov tau tias muaj kev sib raug zoo nrog, hnov tias muaj kev kaj siab, thiab hnov tias muaj kev txaus siab ntawm qhov muab tau qee yam uas raug ua poob. Nrog ntawm qhov kev kaj siab loj tshaj plaws, lawv pib muaj lub siab tawv qhawv thiab ruaj siab hlo los vam khom thiab saib Neeg Leej Tub tus uas tuaj yeem zam txim rau tib neeg ntiaj teb ntawm lawv tej kev txhaum. Lawv kuj tau pib thov Vajtswv raws lub npe ntawm tus Tswv Yexus yam tsis muaj kev me siab, thov Vajtswv kom muab tau Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj koob hmoov, thiab muab tau kev kaj siab thiab kev txaus siab los ntawm Nws, kom muab tau kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Nws, thiab lawv tau pib kho tus neeg muaj mob thiab siv lub npe ntawm tus Tswv Yexus los ntiab dab tawm.

Thaum lub sij hawm uas tus Tswv Yexus tau leg tes dej num hauv cev nqaij daim tawv, Nws cov neeg caum raws feem ntau tsis muaj peev xwm lees puv npo Nws lub cev yeeb yam thiab tej yam uas Nws tau hais. Thaum Nws tab tom los ze rau ntawm tus ntoo khaub lig, Nws cov neeg caum raws tus cwj pwm yog ib qho ntawm qhov tau pom. Ces, txij thaum lub sij hawm Nws raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus txog rau thaum muab Nws tso rau hauv lub qhov ntxa, cov tib neeg tus cwj pwm rau Nws yeej tag kev cia siab nrho lawm. Thaum lub sij hawm no, cov tib neeg twb pib muaj kev ua xyem xyav rau hauv lawv lub siab txog yam uas tus Tswv Yexus tau hais thaum Nws lub sij hawm tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv mus txog rau qhov tsis kam lees txais yuav lawv tag nrho. Dhau ntawd, thaum Nws tau sawv los ntawm lub qhov ntxa thiab tau tshwm sim los rau cov tib neeg pom ib tug zuj zus, cov neeg feem coob ntawm cov uas tau pom Nws kiag ntawm lawv ob lub qhov muag los sis cov uas tau hnov xov xwm ntawm Nws qhov kev tsa sawv rov qab los mam li maj mam hloov lawv tus cwj pwm ntawm qhov tsis kam lees txais los rau qhov ua xyem xyav. Tsuas yog thaum tus Tswv Yexus tau hais kom Thauma muab nws sab tes los tso rau ntawm Nws ib sab, thiab thaum Nws ntais daim ncuav noj rau ntawm xub ntiag ntawm ib pawg neeg coob coob tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los thiab dhau ntawd ces noj tus ntses ci rau ntawm lawv xub ntiag, lawv mam lees qhov tseeb tias tus Tswv Yexus yog Khetos hauv cev nqaij daim tawv tiag. Nej tuaj yeem hais tau tias nws zoo nkaus li tus muaj cev nqaij daim ntawv thiab muaj roj ntshav ntawm tus ntsujplig los sawv nres nroos rau ntawm cov neeg no xub ntiag ua rau lawv txhua tus tau sawv los ntawm txoj kev npau suav: Neeg Leej Tub tab tom sawv nres nroos rau ntawm lawv xub ntiag yog Tib Tug uas yeej muaj txoj sia nyob los ntev heev lawm. Nws muaj lub cev yeeb yam, thiab cev nqaij daim tawv thiab muaj pob txha, thiab Nws twb nyob thiab noj nrog tib neeg ntiaj teb los ntev lawm…. Thaum lub sij hawm no, tib neeg hnov tau tias yeej muaj Nws tiag tiag li, thiab zoo tshaj plaws. Thaum tib lub sij hawm ntawd, lawv kuj muaj kev txaus siab thiab zoo siab thiab puv npo txoj kev xav rau hauv lub siab. Nws qhov kev tshwm sim ua rau tib neeg pom tseeb txog Nws qhov kev txo hwj chim, hnov tau Nws txoj kev ncawg zoo thiab kev sib txuas rau tib neeg ntiaj teb, thiab hnov tau tias Nws tau xav ntau npaum li cas txog lawv. Qhov kev sib ntsib luv luv no tau ua rau cov tib neeg uas tau pom tus Tswv Yexus hnov tias zoo li lub neej txoj sia nyuam qhuav dhau mus lawm xwb. Lawv lub siab uas tau puas, feeb tsis meej, ntshai, nyuaj siab, ntshaw thiab loog tag lawm ntawd tau ntsib kev kaj siab lug lawm. Lawv tsis muaj kev ua xyem xyav los sis tag kev cia siab mus ntxiv lawm, vim lawv hnov tau tias tam sim no muaj kev cia siab thiab muaj qee yam rau vam khom lawm. Dhau ntawd Neeg Leej Tub tus uas sawv nres nroos rau ntawm lawv xub ntiag yuav yog tus pov thaiv rau sab tom lawv qub qab rau txhua lub sij hawm; Nws yuav yog lawv lub chaw tsom faj ruaj khov, lawv qhov chaw nkaum cawm siav mus tag ib txhis.

Txawm tias Tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm los xij, Nws lub siab thiab Nws tes dej num yuav tsis tso tib neeg ntiaj teb tseg li. Los ntawm qhov tshwm sim los rau tib neeg pom, Nws tau hais rau lawv tias txawm Nws yuav nyob rau lub cev yeeb yam dab tsi los xij, Nws yuav mus nrog tib neeg ua ke, taug kev nrog lawv, thiab nyob nrog lawv txhua lub sij hawm thiab rau hauv txhua qhov chaw. Nws tau hais rau lawv tias Nws yuav npaj rau tib neeg ntiaj teb thiab yug lawv txhua lub sij hawm thiab rau hauv txhua qhov chaw, pub lawv pom thiab tuav tau Nws, thiab saib xyuas kom lawv txhob hnov tag kev cia siab dua ntxiv lawm. Tus Tswv Yexus kuj xav kom tib neeg paub tias lawv yuav tsis nyob ib leeg rau hauv lub ntiaj teb no. Tib neeg ntiaj teb muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas; Vajtswv nyob nrog lawv. Lawv yeej ib txwm vam khom rau Vajtswv, thiab Nws yog tib tsev neeg rau txhua tus ntawm Nws cov neeg caum raws. Qhov muaj Vajtswv tau vam khom, tib neeg ntiaj teb yuav tsis kho siab zim los sis tsis tag kev cia siab mus ntxiv lawm, thiab cov uas kam lees cia Nws ua kev theej txhoj rau lawv yuav tsis khuam rau hauv txoj kev txhaum mus ntxiv lawm. Hauv tib neeg ob lub qhov muag, tej feem ntawm Nws tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los yog tej yam me heev, tab sis qhov Kuv pom ntawd, txhua yam uas Nws tau ua muaj txiaj ntsig tshaj plaws, muaj nuj nqis tshaj plaws, tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj lub ntsiab tseem ceeb dua ntais.

Txawm tias tus Tswv Yexus lub sij hawm ntawm kev leg tes dej num hauv cev nqaij daim tawv yeej puv npo tej kev nyuaj thiab kev txom nyem los xij, Nws tau ua tiav hlo thiab ua zoo tiav log Nws tes dej num thaum lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv los cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm Nws tus duab nyob hauv Nws lub cev ntsujplig ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav. Nws tau pib Nws tes hauj lwm los ntawm qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv, thiab Nws tau xaus Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim los rau tib neeg ntiaj teb hauv Nws tus yeeb yam cev nqaij daim tawv. Nws tau tshaj tawm txog Tiam Hmoov Hlub, kev pib ntawm tiam tshiab los ntawm Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos. Los ntawm Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos, Nws tau ua tes dej num thaum Tiam Hmoov Hlub thiab Nws tau txhawb thiab tau coj tag nrho Nws cov neeg caum raws rau thaum Tiam Hmoov Hlub. Tuaj yeem hais tau tias ntawm Vajtswv tes dej num uas Nws ua tiav tiag tiag yog yam Nws tau pib lawm. Nws muaj cov kauj ruam thiab ib txoj kev npaj ua, thiab muaj puv npo Nws lub tswv yim, Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaws kawg, Nws qhov kev ua tej txuj ci txawv txawv, thiab Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua. Qhov tseeb tiag, lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev leg txoj hauj lwm tag nrho los ntawm Vajtswv tes dej num yog Nws txoj kev saib xyuas rau tib neeg ntiaj teb; muaj kev puv npo rau Nws tej kev txhawj uas Nws yeej tsis muaj hnub muab tso pov tseg tau. Hauv cov nqe lus ntawm phau Vajluskub, hauv txhua yam uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, Vajtswv tej kev cia siab thiab kev txhawj yeej tsis hloov pauv rau tib neeg ntiaj teb raug qhia tshwm, ib yam nkaus li yog Nws qhov kev ua tib zoo saib xyuas thiab kev hlub tshua ntawm tib neeg ntiaj teb. Yam no yeej tsis hloov pauv tas li los txog ntua rau niaj hnub tam sim no—nej puas tuaj yeem pom tau nws? Thaum nej pom qhov no, nej lub siab puas ras tsis txog qhov txav los ze rau ntawm Vajtswv? Yog nej tau nyob rau tiam ntawd thiab tus Tswv Yexus tau tshwm sim los rau nej pom tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los hauv lub cev yeeb yam uas nej pom thiab tuav tau, thiab yog Nws tau zaum rau ntawm nej xub ntiag, noj daim ncuav thiab tus ntses thiab tau piav qhia tej nqe Vajluskub rau nej thiab tau hais lus nrog nej, ces nej yuav hnov zoo li cas? Nej puas hnov zoo siab? Los sis nej puas hnov tias tau ua txhaum? Tej kev to taub yuam kev yav dhau los thiab kev zam Vajtswv, tej kev tsis haum xeeb nrog thiab tej kev ua xyem xyav rau Vajtswv—tag nrho tej no tseem tsis tau ploj mus thiab los? Kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg tseem tsis dhau los zoo dua qhov uas ib txwm muaj thiab kom tsim nyog dua qhov qub thiab los?

Los ntawm kev txhais lub ntsiab ntawm cov tshooj lus luv luv ntawm phau Vajluskub no, nej puas nrhiav pom ib yam tsis zoo txaus nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam? Nej puas nrhiav pom ib txoj kev deev luag poj luag txiv ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Nej puas pom ib qho kev txawj dag los sis kev ua phem nyob rau hauv Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg los sis lub tswv yim? Yeej tsis pom li! Tam sim no nej puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias Vajtswv yeej dawb huv? Nej puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias Vajtswv txhua txoj kev xav hauv nruab siab yog ib qho kev qhia tshwm ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam? Kuv cia siab tias tom qab nej tau nyeem cov lus no tag lawm, qhov kev to taub uas nej muab tau los ntawm yam nej nyeem yuav pab nej thiab ua rau muaj txiaj ntsig rau hauv nej txoj kev caum ib qho hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev ntshai Vajtswv, thiab lawv yuav tawg paj txi txiv rau hauv nej, qhov tawg paj txi txiv no yuav loj hlob ib hnub zuj zus, yog li hauv qhov txheej txheem ntawm qhov kev caum no thiaj ua rau nej tau txav los ze zog thiab ze zog rau Vajtswv, txav los ze zog thiab ze zog rau tus qauv uas Vajtswv cheem tsum. Nej yuav tsis dhuav kev caum qhov tseeb mus ntxiv thiab yuav tsis hnov tias qhov kev caum qhov tseeb thiab ib qho hloov pauv hauv tus moj yam yog ib qho teeb meem los sis tsis tsim nyog caum mus ntxiv lawm. Feem ntau, raug txhawb los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus moj yam tseeb thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb dawb huv, nej tseem yuav nrhiav kev kaj, tseem yuav nrhiav kev ncaj ncees, xav caum qhov tseeb, caum qhov ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam, thiab nej yuav dhau los ua ib tug neeg caum cuag Vajtswv, dhau los ua ib tug neeg tiag.

Hnub no peb tau tham txog qee yam tiag uas Vajtswv tau ua rau hauv Tiam Hmoov Hlub thaum Nws tau yug los ua neeg rau thawj zaug. Los ntawm tag nrho tej yam no, peb tau pom tus moj yam uas Nws tau nthuav tawm thiab tau qhia tshwm hauv cev nqaij daim tawv, nrog rau txhua txhua txoj kev xav ntawm yam uas Nws muaj thiab yog. Tag nrho tej kev xav ntawm yam uas Nws muaj thiab yog zoo li yog tib neeg tiag tiag, tab sis qhov tseeb tiag ces yog lub ntsiab ntawm txhua yam uas Nws tau qhia tshwm thiab tau nthuav tawm ntawd yog yam uas faib cais tsis tau mus ntawm Nws tus kheej tus moj yam. Txhua txhua txoj kev thiab tus yeeb yam ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg qhov nthuav tawm txog Nws tus moj yam hauv kev ua neeg yog sib txuas nrog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb ruaj khov heev. Yog li, nws thiaj li tseem ceeb heev uas Vajtswv tau tshwm sim los ua tib neeg ntiaj teb uas siv txoj hau kev ntawm kev yug los ua neeg. Thiab tes dej num uas Nws tau ua hauv cev daim nqaij daim tawv los kuj tseem ceeb ib yam nkaus thiab, tiam sis qhov tseem ceeb dua ces txhua tus neeg ua neej nyob hauv cev nqaij daim ntawv, rau txhua tus uas ua neej nyob kev lwj liam, yog tus moj yam uas Nws tau qhia tshwm thiab txoj kev xav uas Nws tau nthuav tawm. Qhov no puas yog qee yam uas nej tuaj yeem to taub tau? Tom qab nkag siab Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog lawm, nej puas tau txiav txim siab tias nej yuav tsum coj li cas rau Vajtswv? Thaum kawg, qhov teb rau nqe lus nug no, Kuv xav muab peb nqe lus qhuab ntuas rau nej: Qhov xub thawj, txhob sim Vajtswv. Txawm tias koj yuav to taub txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, txawm tias koj yuav paub txog Nws tus moj yam ntau npaum li cas los xij, txhob sim Nws kiag li. Qhov ob, txhob cam rau lub meej mom nrog Vajtswv. Txawm tias Vajtswv yuav coj hom meej mom dab tsi rau koj los xij los sis txawm tias Nws tso hom dej num dab tsi rau koj los xij, txawm tias Nws yuav muab hom hauj lwm dab tsi ntxiv rau koj ua los xij, thiab txawm tias koj tau siv koj tus kheej thiab tau fij ntau npaum li cas rau Vajtswv los xij, txhob sib tw rau lub meej mom nrog Nws kiag li. Qhov peb, txhob sib tw nrog Vajtswv. Txawm tias koj yuav to taub li cas los xij los sis yog koj tuaj yeem zwm rau yam uas Vajtswv ua nrog koj, yam uas Nws npaj rau koj, thiab tej yam uas Nws muab rau koj, txhob sib tw nrog Vajtswv kiag li. Yog koj tuaj yeem ua tau peb nqe lus qhuab ntuas no, ces koj yuav nyab xeeb, thiab koj yuav tsis muaj lub siab npau taw rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas peb yuav xaus qhov kev sib qhia rau hnub no.

Lub Kaum Ib Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 2013

Lus taw qhia:

a. “Zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau” yog ib zaj khawv koob uas siv los ntawm tus hauj sam Teeb Xab Yaj rau hauv txoj dab neeg Suav zaj Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob. Nws siv zaj khawv koob no los tswj Zam Vwj Koob los ntawm qhov khi ib txoj hlua tooj ncig lub taub hau mus rau sab tom qab, ua rau nws mob taub hau heev, thiab yog qhov no thiaj tswj kav tau nws. Nws dhau los ua ib yam ua piv txwv piav qhia txog qee yam uas khi ib tug neeg.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No