Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees

Tam sim no nej tau hnov txog Vajtswv txoj kev muaj cai nyob rau kev sib qhia yav dhau los lawm, Kuv ntseeg tias nej muaj ib co lus zoo txog qhov ntawd. Nej tuaj yeem txais yuav, paub thiab nkag siab txog txhua yam tau ntau npaum li cas nws nyob ntawm seb nej tau muab lub dag zog rau nws ntau npaum li ntawd. Nws yog Kuv qhov kev vam tias nej tuaj yeem mus ze rau qhov no yam kub siab lug; txhais tau tias nej yuav tsum koom nrog nws yam txaus siab hlo! Tam sim no, kev paub txog Vajtswv txoj kev muaj cai puas sib luag li kev paub txog Vajtswv tus kheej tag nrho? Ib tug neeg tuaj yeem hais tias kev paub txog Vajtswv txoj kev muaj cai yog qhov pib ntawm kev paub txog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab ib tug yuav hais tias kev paub Vajtswv txoj kev muaj cai txhais tau hais tias ib tug twb tau rhais dhau mus ntawm lub rooj vag ntawm kev paub txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb. Qhov kev nkag siab no yog ib feem ntawm kev paub Vajtswv. Yog li, lwm feem ne ho yog dab tsi? Qhov no yog lub ntsiab lus uas Kuv xav sib qhia nyob rau hnub no—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

Kuv tau xaiv ob seem los ntawm phau Vajluskub los ua lub ncauj lus rau kev sib qhia hnub no: Thawj qhov kev txhawj xeeb yog Vajtswv qhov kev rhuav pev tseg ntawm lub nroog Xaudoos, uas tuaj yeem nrhiav tau nyob rau hauv Chiv Keeb 19:1–11 thiab Chiv Keeb 19:24–25; qhov kev txhawj xeeb ob yog Vajtswv qhov kev cawm ntawm Ninave, uas tuaj yeem nrhiav tau nyob rau hauv Yaunas 1:1–2, ntxiv ntawd mus nyob rau tshooj peb thiab plaub ntawm phau ntawv Yaunas. Kuv xav tias nej yeej tab tom tos hnov txog yam uas Kuv yuav hais txog nyob rau ntawm ob seem no. Qhov Kuv hais ib txwm keeb tsis tuaj yeem rhais dhau tus ciam ntawm kev paub txog Vajtswv Tus Kheej thiab kev paub txog Nws lub ntsiab tseeb, tab tsis dab tsi thiaj yuav yog qhov tsom tseem ceeb ntawm kev sib qhia hnub no? Puas muaj nej leej twg paub? Feem twg ntawm Kuv li kev sib qhia txog Vajtswv txoj kev muaj cai uas nej xav mloog? Vim li cas Kuv thiaj hais tias tsuas yog Tus uas muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim li ntawd thiaj yog Vajtswv Tus Kheej xwb? Qhov Kuv xav qhia kom meej los ntawm kev hais qhov no yog dab tsi? Qhov Kuv xav kom nej kawm paub los ntawm qhov no yog dab tsi? Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim puas yog ib qho ntawm kev nthuav tawm txog Nws lub ntsiab tseeb thiab? Ob qhov no puas yog ib feem ntawm Nws lub ntsiab tseeb, puas yog ib feem ua pov thawj txog tias Nws yog leej twg tiag tiag thiab lub meej mom? Yog txiav txim los ntawm cov lus noog no, nej puas yuav qhia tau tias yam uas Kuv yuav hais txog yog dab tsi? Yam Kuv xav kom nej nkag siab txog yog dab tsi? Xav qhov no kom zoo zoo.

Vim Kev Tawv Ncauj Tawm Tsam Vajtswv, Tib Neeg thiaj Raug Rhuav Tshem los Ntawm Vajtswv li Kev Npau Taws

Ua ntej tshaj plaws, cia peb los saib txog ob peb nqe ntawv ntawm tej nqe Vajluskub uas qhia txog Vajtswv li kev rhuav pov tseg ntawm lub nroog Xaudoos.

Ch.K 19:1–11  Thiab muaj ob tug tim tswv rau hauv lub nroog Xaudoos; thiab Lauj zaum ntawm lub rooj vag ntawm Xaudoos: thiab thaum Lauj pom dheev nkawd txawm sawv tsees mus ntsib nkawd; thiab nws tus kheej txhos caug ntua ntawm npoo av ntawm nkawd xub ntiag; Thiab nws hais tias, kuv ob tug tswv, tig mus, kuv thov neb, rau hauv neb tus tub qhe lub tsev, thiab nyob ib hmos, thiab ntxhuav neb ko taw, thiab neb mam sawv ntxov, thiab taug neb kev mus. Thiab nkawd hais tias, Tsis tau; tiam sis wb lam pw ntawm tshav puam no ib hmos. Thiab nws txawm cheem nkawd tas zog; thiab nkawd los rau nws, thiab nkag mus rau hauv nws tsev; thiab nws npaj zaub mov, thiab ci ncuav tsis xyaw keeb, thiab nkawd noj. Tiam sis ua ntej nkawd nce chaw pw, cov txiv neej ntawm lub nroog, haj tseem yog cov txiv neej ntawm Xaudoos, dhia tuaj vij nkaus lub tsev, cov laus thiab hluas tib si, txhua tus neeg uas tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj: Thiab lawv hu Lauj, thiab noog nws hais tias, Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd. Thiab Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv, thiab muab qhov rooj kaw rau, Thiab hais tias, kuv thov nej, cov kwv tij, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neej dua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev. Thiab lawv hais tias, Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. Tiam sis ob tug txiv neej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev los rau nkawd, thiab muab qhov rooj nkaw nkaus rau. Thiab nkawd txawm ua rau cov txiv neej uas nyob sab nraum qhov rooj qhov muag dig tag, tsis hais tus me thiab tus loj tib si: kom lawv nrhiav lub qhov rooj tsis tau.

Ch.K 19:24–25  Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.

Los ntawm cov zaj lus no, nws tsis nyuab pom Xaudoos txoj kev lim hiam thiab kev qias vuab tsuab tau mus txog rau ib theem ntxim ntxub tshaj plaws rau tib neeg thiab Vajtswv, thiab nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag lub nroog ntawd tsim nyog raug rhuav tshem. Tiam sis muaj dab tsis tshwm sim tuaj ua ntej thaum lub nroog raug rhuav tshem? Tib neeg tuaj yeem tau txais kev tshoov siab dab tsi los ntawm cov xwm txheej no? Vajtswv tus cwj pwm ntawm cov xwm txheej no qhia txog Nws tus yam ntxwv rau tib neeg li cas? Yuav kom nkag siab txog zaj no tag nrho, cia peb los ua tib zoo nyeem yam uas raug sau tseg cia hauv Vajluskub …

Lub Nroog Xaudoos li Kev Ua Qias Vuab Tsuab: Ua Rau Tib Neeg Chim, Ua Rau Vajtswv Npau Taws

Nyob rau hmo ntawd, Lauj tau txais ob tug tub xa xov los ntawm Vajtswv thiab tau npaj ib pluag zaub mov rau nkawd. Tom qab noj hmo tag lawm, ua ntej thaum nkawd yuav nce chaw pw, tib neeg tag nrho ntawm lub nroog tau tuaj vij Lauj lub tsev thiab hu nws kom tawm tuaj. Vajluskub tau sau tseg cia tias, “Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd.” Leej twg yog tus hais cov lus no? Lawv hais cov lus no rau leej twg? Cov lus no yog cov lus los ntawm cov tib neeg hauv lub nroog Xaudoos, qws nrov nrov sab nraum Lauj lub tsev thiab txhob txwm ua kom Lauj hnov. Nws yuav zoo li cas thaum hnov txog cov lus no? Koj puas npau taws thiab? Cov lus no puas ua rau koj tsis zoo siab thiab? Koj puas chim npau taws heev thiab? Cov lus no tsis yog cov uas puv npo ntawm Ntxwgnyoog los? Dhau los ntawm tej no, koj puas tuaj yeem nkag siab qhov phem thiab qhov kev tsaus ntuj hauv lub nroog no thiab? Koj puas tuaj yeem nkag siab txog lub siab phem thiab kev lim hiam ntawm cov tib neeg no tus cwj pwm dhau los ntawm lawv cov lus? Koj puas tuaj yeem nkag siab qhov tob ntawm lawv tej kev qias vuab tsuab dhau los ntawm lawv tus cwj pwm? Dhau los ntawm lawv cov lus, nws tsis nyuab kom pom tias lawv tus yeeb yam lim hiam thiab tus yam ntxwv phem tau mus txog ib theem uas lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm tau lawm. Kev cawm rau Lauj, txhua tus tib neeg uas nyob hauv lub nroog no zoo tsis txawv Ntxwgnyoog li; tsuas yog pom lwm tus tib neeg txawv chaw xwb ces ua rau cov tib neeg no xav ua phem thiab nqos lawv…. Tej no tsis yog tshuas ua kom muaj ib qo kev nkag siab txog tus yeeb yam ntxim ntshai, thiab ua rau muaj tus ntxhiab ntawm kev tuag nyob ib ncig nws xwb, tab sis tej ntawd tseem ua rau nkag siab txog txoj kev lim hiam thiab kev txia ntshav.

Thaum nws paub tias nws tab tom ntsib tim ntsej tim muag nrog rau ib pab neeg phem, uas puv npo kev siab phem xav nqos tib neeg cov ntsujplig, Lauj teb li cas? Raws li Vajluskub: “kuv thov nej, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neej dua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev.” Lauj cov lus no txhais tau tias: Nws txaus siab muab nws ob tug ntxhais coj los tiv thiav ob tug tub xa xov. Yog muab xam rau ntawm kev muaj qab hau, cov tib neeg no tsim nyog pom zoo raws qhov Lauj hais thiab zam kev rau ob tug tub xa xov; txog thaum kawg, ob tug tub xa xov yog neeg txawv teb chaws uas zoo heev rau lawv, nkawd tsis muaj feem xyuam dab tsis nrog lawd thiab yeej tsis txeev ua rau leej twg mob los sis tsis txaus siab hlo li. Txawm li cas los xij, muaj kev txhawb siab los ntawm lawv tus yeeb yam lim hiam, lawv tsis cia kom qhov teeb meem tag mus, tiam sis tseem siv zog ua kom nws loj tuaj. Ntawm no yog ib qho kev sib tham uas ua rau tib neeg tuaj yeem pom txog qhov nyob ntawm tib neeg lub siab tseeb tiag, pom txog tus yeeb yam phem, tsis tas li ntawd nws tseem ua rau paub thiab nkag siab txog qhov kev muaj qab hau tias vim li cas Vajtswv thiaj xav rhuav tshem lub nroog no.

Yog li lawv hais dab tsi ntxiv? Raws li phau Vajluskub nyeem: “Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj.” Vim li cas lawv thiaj xav tsoo Lauj lub qhov rooj? Qhov kev muaj qab hau yog lawv xav ua phem rau ob tug tub xa xov. Dab tsi ua rau ob tug tub xa xov no tuaj rau ntawm lub nroog Xaudoos? Nkawd lub hom phiaj yog tuaj cawm Lauj thiab nws tsev neeg, tiam sis cov tib neeg ntawm lub nroog xav yuam kev tias yog nkawd tuaj ua txoj hauj lwm nom tswv. Tiam sis kev tsis tau noog txog lub hom phiaj ntawm ob tug tub xa xov no, cov tib neeg ntawm lub nroog thiaj xav ua phem raws li lub siab kwv yees rau ob tug tub xa xov no; lawv xav ua phem rau ob tug tib neeg uas tsis muaj feem xyuam dab tsis nrog lawv. Nws pom tau tseeb tias cov tib neeg ntawm lub nroog no tau poob lawv txoj kev ua neeg thiab kev muaj kev muaj qab hau lawm. Theem ntawm lawv qhov kev vwm thiab kev nyaum yeej tsis txawv Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem uas nws ua rau tib neeg mob thiab nqos tib neeg.

Thaum lawv hais kom Lauj muab ob tug tib neeg no cob rau lawm, Lauj ua li cas? Los ntawm cov ntawv nyeem peb paub tias Lauj tsis tau muab nkawd rau lawv. Lauj puas paub tias ob tug ntawd yog Vajtswv ob tug tub xa xov? Yeej tsis paub! Vim li cas nws thiaj cawm tau ob tug tib neeg no? Nws puas paub tias nkawd tuaj ua dab tsi? Txawm tias nws tsis paub qhov kev muaj qab hau uas nkawd tuaj ua dab tsi, tiam sis nws paub tias nkawd yog Vajtswv ob tug tub qhe, thiab nws coj nkawd mus rau hauv nws lub tsev. Qhov nws tuaj yeem hu Vajtswv ob tug tub qhe ua “tus tswv” qhia tau tias Lauj yog ib tug neeg muaj cwj pwm ntseeg Vajtswv, uas zoo tsis thooj li lwm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos. Yog li ntawd, thaum Vajtswv ob tug tub xa xov tuaj nrhiav nws, nws thiaj tau pheej hmoov muab nws txoj sia coj ob tug tub qhe los rau hauv nws tsev; ntau tshaj ntawd, nws kuj tseem yeem muab nws ob tug ntxhais coj mus pauv txhawm rau kev tiv thaiv ob tug tub xa xov no thiab. Qhov no yog Lauj txoj kev ua uas ncaj ncees; nws yog ib qho kev nthuav tawm uas pom tau txog Lauj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, thiab nws kuj tseem yog qhov kev muaj qab hau uas Vajtswv xa Nws ob tug tub qhe mus cawm Lauj. Thaum ntsib kev nyuaj siab txom nyem, Lauj tiv thiav ob tug tub qhe yam tsis xav ib yam dab tsis li; nws tseem kam muab nws ob tug ntxhais coj los hloov pauv ob tug tub qhe qhov kev nyab xeeb thiab. Dhau ntawm Lauj lawm, puas muaj leej twg uas nyob hauv lub nroog yuav kam ua tej yam zoo li no? Raws li qhov tseeb tau qhia lawm tias—tsis muaj, yeej tsis muaj hlo li! Yog li ntawd, nws yeej hais tau tias txhua tus uas nyob hauv lub nroog Xaudoos, dhau ntawm Lauj lawm, yog lub hom phiaj rau kev rhuav pov tseg, thiab yog lawm—lawv tsim nyog tau txais qhov no.

Lub Nroog Xaudoos Puas Tsuaj Tag Nrho Vim Ua Tub Qaug Vajtswv Txoj Kev Npau Taws

Thaum cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos pom ob tug tub qhe no, lawv tsis noog txog qhov kev muaj qab hau uas nkawd tuaj, los sis tsis muaj leej twg noog tias seb puas yog nkawd tuaj nthuav tawm Vajtswv lub siab nyiam li. Tiam sis, lawv tuaj koom ua ib pab ib pawg thiab yeej tsis tos kev piav qhia, tuaj zoo li yam cov dev nyaum los sis yam tus hma phem tuaj txeeb ob tug tub qhe no. Vajtswv puas saib thaum tej no tshwm sim tuaj? Vajtswv tab tom xav dab tsi hauv Nws lub siab txog hom tib neeg uas muaj tus cwj pwm zoo li no, thiab qhov xwm txheej zoo li no? Vajtswv tau txiav txim siab rhuav tshem lub nroog no; Nws yuav tsis yig thiab tos, los sis Nws yuav tsis ua siab ntev ntxiv lawm. Nws hnub tau los txog lawm, thiab yog li Nws thiaj tau npaj tes hauj lwm uas Nws xav ua. Vim li ntawd, Chiv Keeb 19:24–25 hais tias, “Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.” Ob nqe no qhia txog txoj hau kev uas Vajtswv rhuav tshem lub nroog no thiab txhua yam uas Vajtswv rhuav tshem. Ua ntej tshaj plaws, phau Vajluskub qhia tias Vajtswv muab hluav taws hlawv lub nroog, thiab cov hluav taws no hlob txaus rhuav tshem txhua tus tib neeg thiab txhua yam uas tuaj rau saum npoo av. Hais tau tias, cov hluav taws, uas poob saum ntuj los, tsis yog tsuas los rhuav tshem lub nroog xwb, tiam sis kuj tseem rhuav tshem cov tib neeg thiab txhua yam muaj sia nyob hauv lub nroog huv tib si thiab, yeej tsis tshuav ib qho dab tsis me me li. Tom qab lub nroog raug rhuav tshem lawm, daim av ntawd raug tso tseg tsis muaj ib yam muaj sia twg li; tsis muaj txoj sia ntxiv lawm, thiab yeej tsis muaj ib lub chim ntawm kev muaj sia kiag li. Lub nroog dhau los ua ib daim av fab nyho, qhov twg los khoob lug ntsiag to zoo li toj ntxas xwb. Yuav tsis muaj txoj kev ua phem uas ua txhaum tawm tsam Vajtswv rau thaj chaw no ntxiv lawm, yuav tsis muaj kev tua tsiaj los sis ntshav ntws lawm.

Vim li cas Vajtswv thiaj xav hlawv lub nroog no huv si? Nej pom dab tsi nyob rau ntawm no? Vajtswv puas tuaj yeem saib taus noob neej thiab tej hav zoo hav tsuag, Nws tej kev tsim, raug rhuav tshem zoo li no tiag? Yog tias koj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv Yehauvas txoj kev chim siab los ntawm cov hluav taws uas poob saum ntuj los, ces nws yog ib yam tsis nyuab yuav pom tau tias Nws npau taws npaum li cas, txiav txim los ntawm cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev rhuav pov tseg thiab theem ntawm lub nroog puas tsuaj. Thaum Vajtswv ntxub ib lub nroog, Nws yuav muab Nws txoj kev rau txim rau lub nroog ntawd. Thaum Vajtswv tsis txaus siab rau ib lub nroog, Nws yuav tshaj tawm cov lus ceeb toom qhia rau cov tib neeg txog Nws txoj kev chim siab. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txiav txim siab muab qhov kawg rau thiab rhuav tshem ib lub nroog—ntawd yog, thaum Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj lawm—Nws yuav tsis muab kev rau txim los sis lus ceeb toom ntxiv lawm. Tiam sis, Nws yuav rhuav tshem nkaus xwb. Nws yuav ua rau kom ploj tag nrho mus. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

Tom Qab Lub Nroog Xaudoos Rov Ua Siab Phem Dua thiab Tawm Tsam Nws, Vajtswv Rhuav Tshem Nws Pov Tseg Tag Nrho

Tam sim no peb tau muaj ib qho kev nkag siab txog ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees lawm, peb rov qab los saib lub nroog Xaudoos—qhov chaw uas Vajtswv pom tias yog ib lub nroog ntawm txoj kev txhaum. Kev nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm lub nroog no, peb tuaj yeem nkag siab tau tias vim li cas Vajtswv thiaj xav rhuav tshem nws thiab vim li cas Nws thiaj rhuav tshem nws pov tseg tag nrho. Los ntawm qhov no, ua rau peb paub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

Los ntawm tib neeg li kev xam pom, lub nroog Xaudoos yog ib lub nroog uas tuaj yeem ua rau tib neeg txaus siab thiab muaj kev phem puv npo. Muaj kev ntxias dag thiab kev qaug quav, nrog suab nkauj thiab seev cev ib hmos dhau ib hmos, nws txoj kev huaj vam ua rau tib neeg nco ntsoov thiab vwm ntsuav. Nws qhov kev phem tau tho tib neeg lub siab yaig tag thiab ua rau lawv qaug quav rau txoj kev phem. Qhov no yog ib lub nroog uas muaj tej ntsujplig tsis huv thiab phem dhia mus mus los los thoob plaws; nws muaj kev txhaum thiab kev sib tua puv npo thiab cov huab cua uas muaj cov pa tsw lwj ntawm cov ntshav puv npo. Nws yog ib lub nroog ua rau cov tib neeg muaj siab txia ntshav, yog ib lub nroog yuav me zuj zus los ntawm txoj kev ntshai. Tsis muaj leej twg ib leeg hauv lub nroog no—tsis hais txiv neej los poj niam, hluas los laus—tshawb nrhiav txoj kev tseeb; tsis muaj leej twg xav tau qhov kaj los sis xav txav deb ntawm kev txhaum. Lawv ua neej nyob ntawm Ntxwgnyoog qab kev tswj hwm, ntawm Ntxwgnyoog qab kev qias vuab tsuab thiab kev ntxias dag. Lawv tau poob lawv txoj kev ua neeg lawm, lawv tau poob lawv qhov kev txawj xav lawm, thiab lawv tau poob tawm ntawm tib neeg lub hom phiaj ntawm kev muaj nyob lawm. Lawv tau ua kev phem ntau yam tawm tsam Vajtswv; lawv tsis kawm txais yuav Nws txoj kev coj thiab tsis ua raws li Nws lub siab nyiam. Nws yog lawv txoj kev ua lim hiam uas coj cov tib neeg no, lub nroog thiab txhua yam muaj sia nyob rau haud, ib ruam dhau ib ruam, mus rau txoj kev rhuav tshem pov tseg.

Txawm ob zaj lus no tsis sau txhua yam txog ntawm kev qias vuab tsuab ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, tiam sis tau sau lawv txoj kev coj uas tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe tom qab nkawd tuaj txog rau ntawm lub nroog, muaj qhov tseeb yooj yim pom txog cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos no mas qias vuab tsuab, kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv. Nrog rau qhov no, lub ntsiab muag thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov tib neeg hauv lub nroog thiaj raug qhia tshwm. Cov tib neeg no tsis yog tsis lees txais Vajtswv cov lus ceeb toom xwb, tiam sis lawv tseem tsis ntshai Nws txoj kev rau txim thiab. Qhov txawv, lawv saib tsis taus Vajtswv txoj kev chim siab. Lawv qi muag nti tawm tsam Vajtswv. Txawm yog Nws yuav ua dab tsi los Nws ua li cas, lawv tus yeeb yam phem tsuas muaj ntau zuj zus, thiab tawm tsam Vajtswv ib zaug tas ib zaug thiab. Cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj nyob, Nws txoj kev qhes rov qab los, Nws txoj kev rau txim, thiab ntau tshaj nawd, Nws cov lus ceeb toom. Lawv yog neeg khav theeb tshaj plaws li. Lawv tau nqos thiab ua phem rau txhua tus tib neeg uas lawv muaj cuab kav yuav nqos thiab ua phem tau rau, thiab lawv kuj tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe ib yam nkaus li thiab. Qhov kev ua lim hiam los ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, kev ua phem rau Vajtswv ob tug tub qhe tsuas yog zoo li lub ntsis dej khov xwb, thiab lawv tus yeeb yam lim hiam uas nthuav tawm ntawd tseeb tiag tsuas zoo li ib tee dej uas poob rau hauv tus hiav txwv uas loj heev xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau xaiv kev rhuav tshem lawv txhua tus pov tseg nrog cov hluav taws. Vajtswv tsis siv dej nyab, los sis Nws tsis siv nag xob nag cua, av qeeg, dej hiav txwv ntas loj los sis lwm txoj hau kev los rhuav tshem lub nroog ntawd. Qhov Vajtswv siv cov hluav taws los rhuav tshem lub nroog ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau tias ua kom lub nroog ntawd puas ntsoog tag nrho; nws txhais tau tias lub nroog yaj ploj tawm ntawm lub ntiaj teb thiab ntawm kev muaj nyob huv si. Ntawm no, “kev rhuav pov tseg” tsis yog tsuas hais txog kev ploj mus ntawm kev ua ib tug qauv thiab cov khoom los sis qhov ntsia pom sab nraud xwb; nws kuj tseem txhais tau tias tib neeg cov ntsujplig uas nyob hauv lub nroog yuav tsis muaj ntxiv mus lawm, tau raug rhuav tshem pov tseg tag nrho lawm. Hais yooj yim yog, txhua tus tib neeg, txhua yam xwm txheej, thiab txhua yam uas cuam tshuam nrog lub nroog raug rhuav tshem tag nrho. Yuav tsis muaj lub neej txoj sia tom ntej los sis rov yug dua tshiab rau cov tib neeg ntawm lub nroog ntawd; Vajtswv tau rhuav tshem lawv tawm ntawm kev ua tib neeg ntawm Nws txoj kev tsim mus tag ib txhis. Kev siv hluav taws qhia txog qhov kawg ntawm txoj kev txhaum ntawm thaj chaw no, thiab qhov kev txhaum ntawd raug xauv cia lawm; qhov kev txhaum ntawd yuav tsis muaj nyob thiab kis mus tau mus ntxiv. Nws txhais tau tias Ntxwgnyoog txoj kev phem tau poob nws cov av uas yug nws ib yam nkaus li cov toj ntxas uas ua rau nws muaj ib qho chaw nyob thiab muaj sia nyob. Hauv ntsug rog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, Vajtswv siv hluav taws los ua lub cim ntawm Nws txoj kev kov yeej uas Ntxwgnyoog raug ntaus cim tseg cia. Kev rhuav pov tseg ntawm lub nroog Xaudoos yog Ntxwgnyoog ib qho kev yuam kev loj heev uas nws xav tawm tsam Vajtswv los ntawm kev qias vuab tsuab thiab kev nqos tib neeg, thiab nws tseem ua chaw taw qhia txog kev txaj muag nyob rau ib lub sij hawm ntawm tib neeg li kev vam meej thaum tib neeg tsis lees txais Vajtswv txoj kev coj thiab tso nws tus kheej tseg. Ntau tshaj ntawd, nws tseem yog ib qhov keeb kwm ntawm kev nthuav tawm qhov tseeb txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

Thaum Vajtswv xa cov hluav taws poob saum ntuj los ua rau kom lub nroog Xaudoos ua tshauv, nws txhais tias lub nroog uas hu ua “Xaudoos” tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, txhua yam hauv lub nroog los kuj ib yam nkaus li thiab. Nws raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev chim siab, tau ploj mus los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj. Vim yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, Xaudoos tau txais nws txoj kev rau txim thiab nws qhov kawg uas ncaj ncees lawm. Qhov kawg ntawm kev muaj nyob ntawm Xaudoos yog los ntawm nws qhov kev phem, thiab kuj yog los ntawm Vajtswv qhov kev tsis xav pom lub nroog no los sis ib tug tib neeg uas nyob hauv lub nroog los sis ib yam muaj sia dab tsi uas loj hlob nyob hauv lub nroog no. Vajtswv “qhov kev tsis xav pom lub nroog no ib zaug nxiv” yog Nws txoj kev npau taws, thiab Nws lub hwj chim loj tshaj. Vajtswv tau hlawv lub nroog no vim yog nws qhov kev lim hiam thiab kev txhaum ua rau Nws muaj txoj kev chim siab, kev qias thiab tsis nyiam kiag li thiab tsis xav pom nws los sis ib tug tib neeg los sis ib yam muaj sia nyob rau hauv ntxiv mus lawm. Thaum lub nroog kub hnyiab tag lawm, tsuas tshuav cov hmoov tshauv, ua rau tsis khuam Vajtswv ob lub qhov muag; Nws txoj kev nco lub nroog los kuj tau ploj mus tag nrho lawm thiab. Qhov no txhais tau tias cov hluav taws uas los saum ntuj los tsis yog rhuav tshem tag nrho lub nroog Xaudoos nkaus xwb, los sis tsis yog rhuav tshem cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog uas puv npo txoj kev txaum nkaus xwb, los sis tsis yog rhuav tshem txhua yam nyob hauv lub nroog uas tau tsuas txoj kev txhaum nkaus xwb; dhau ntawm tej no lawm, cov hluav taws kuj tau rhuav tshem tej kev nco txog ntawm tib neeg txoj kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv pov tseg huv tib si. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hlawv lub nroog pov tseg.

Cov tib neeg no tau dhau los ua kev qias vuab tsuab tshaj plaws. Cov tib neeg no tsis paub tias Vajtswv yog leej twg los sis tsis paub tias lawv los qhov twg los. Yog tias koj hais txog Vajtswv rau lawv, lawv yuav tawm tsam, hais lus iab liam, thiab thuam. Txawm tias thaum Vajtswv ob tug tub qhe tau tuaj tshaj tawm Nws cov lus ceeb toom, cov tib neeg qias vuab tsuab no twb tsis muaj kev tig siab tshiab thiab tso tseg lawv tej kev coj lim hiam, tiam sis qhov txawv, lawv tseem ua phem yam tsis txaj muag hlo rau Vajtswv ob tug tub qhe. Qhov lawv tau ua ntawd hais qhia txog thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb uas phem tshaj plaws rau Vajtswv. Peb tuaj yeem pom tau tias cov tib neeg qias vuab tsuab no li kev tawm tsam Vajtswv muaj ntau tshaj ib qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab, muaj ntau tshaj kev hais lus iab liam los sis hais lus thuam uas tshwm los ntawm kev tsis nkag siab txog qhov tseeb. Tsis yog kev ruam los sis kev tsis paub ua rau lawv coj lim hiam; lawv coj li no tsis vim yog lawv raug dag, thiab nws yeej tsis yog vim lawv yuam kev. Lawv qhov kev coj tau mus txog ib qeb uas ua yeeb ncuab tab meeg lug, qws thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis tas ua xyem xyav li tias, hom cwj pwm ntawm cov tib neeg zoo li no ua rau Vajtswv npau taws, thiab ua rau Nws muaj tus yam ntxwv npau taws—ib tug yam ntxwv uas yuav tsum tsis txhob ua tub qaug. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li ncaj qha thiab tab meeg lug tso Nws qhov kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj; qhov no yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum muaj kev ntxhaum puv npo ib lub nroog, Vajtswv xav rhuav tshem kom sai li sai tau, rhuav tshem cov tib neeg uas nyob hauv thiab lawv tej kev txhaum kom du lug huv tib si, kom cov neeg hauv lub nroog no tsis muaj nyob ntxiv mus thiab tav txoj kev ua txhaum ntawm lub nroog tsis pub huam vam tuaj. Txoj hau kev nrawm tshaj plaws thiab ua tau kom du lug ces yog tso hluav taws los hlawv. Vajtswv tus cwj pwm ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos tsis yog kev tso pov tseg los sis tsis saib xyuas. Tiam sis, Nws siv Nws txoj kev npau taws, lub hwj chim loj tshaj thiab txoj kev muaj cai los rau txim, tsoo thiab rhuav tshem cov tib neeg ntawd tag nrho. Nws tus cwj pwm rau lawv tsis yog tsuas rhuav pov tseg lub cev xwb tiam sis tseem yog kev rhuav pov tseg ntawm tus ntsujplig thiab, ib qho kev rhuav tshem mus tag ib txhis. Qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv tau txhais los ntawm lo lus, “tsis muaj nyob ntxiv mus.”

Txawm Tias Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Raug Zais thiab Tib Neeg Tsis Paub, Nws Kuj Nyiaj Tsis Taus Txoj Kev Txhaum

Vajtswv txoj kev kho ntawm cov tib neeg tag nrho, kev ruam thiab kev tsis paub tab ntawm tib neeg, feem ntau yog los ntawm kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Nws txoj kev npau taws, nyob rau ib sab, raug zais khaw cia nyob rau txhua lub sij hawm feem ntau thiab txhua qhov xwm txheej feem ntau, thiab nws yog yam tib neeg tsis paub txog. Raws li qhov tshwm sim, nws yog qhov nyuaj rau tib neeg pom Vajtswv hais qhia txog Nws txoj kev npau taws, nws kuj tseem nyuaj rau kom nkag siab txog Nws qhov kev npau taws ib yam nkaus thiab. Vim li no, tib neeg thiaj nrhiav kev kaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum tib neeg ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab theem tom nqab ntawm txoj kev nyiaj taus thiab kev zam txim rau tib neeg—ntawd yog, thaum Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab Nws cov lus ceeb toom zaum kawg los rau noob neej—yog tias tib neeg tseem siv txoj hau kev qub los tawm tsam Vajtswv thiaj tsis mob siab hloov siab los lees txim, kho lawv txoj hau kev thiab lees txais Nws txoj kev hlub tshua, ces Vajtswv yuav tsis ua Nws lub siab nyiaj taus thiab ua siab ntev rau lawv. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yuav tshem Nws txoj kev hlub tshua tawm nyob rau lub sij hawm no. Tom qab ntawd, Nws yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws txoj kev npau taws ntau txoj hau kev, kuj zoo ib yam li uas Nws tuaj yeem siv ntau txoj hau kev los rau txim thiab rhuav tshem tib neeg pov tseg.

Vajtswv txoj kev siv hluav taws los rhuav tshem lub nroog Xaudoos yog Nws txoj hau kev uas nrawm tshaj plaws ntawm kev muab tib neeg los sis ib yam dab tsi ua kom puas tsuaj pov tseg tag nrho. Kev hlawv cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog ib yam tshaj ntawm lawv lub cev ntaj ntsug; nws tau rhuav tshem tus ntsujplig tag nrho huv si, lawv lub siab thiab lub cev, ua kom tseeb meej tias cov tib neeg hauv lub nroog tsis muaj nyob ntxiv mus lawm tsis hais tej khoom ntiaj teb thiab lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv qhia thiab nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws. Kev nthuav tawm thiab qhia tawm li no yog ib lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab nws kuj yog ib qho kev nthuav tawm ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws tau tseg tsis nthuav tawm kev hlub tshua los sis kev siab zoo ntxim hlub lawm, los sis Nws tsis qhia tawm ib qho kev nyiaj taus los sis siab ntev lawm; yeej tsis muaj leej twg, yam twg los sis qhov muaj qab hau twg yuav tuaj yeem yaum tau Nws kom ua siab ntev ntxiv mus, los rov qab hlub tshua dua ib zaug ntxiv, thiab kom Nws muaj kev nyiaj taus ntxiv mus. Dhau ntawm tej no, yeej tsis muaj kev tos ib pliag kiag li, Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, ua raws li yam Nws xav ua. Nws yuav ua tej no kom nrawm thiab du lug raws nraim lis Nws qhov kev xav. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj los, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tub qaug, thiab nws kuj tseem yog kev hais qhia kom pom txog ib qho ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab. Thaum tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv mob siab rau thiab hlub tib neeg, lawv tsis muaj cuab kav pom tau Nws qhov kev npau taws, pom Nws lub hwj chim loj tshaj los sis hnov txog Nws kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Tej yam no ib txwm ua rau tib neeg ntseeg tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsuas yog ib hom kev hlub tshua, kev nyiaj taus thiab kev hlub xwb. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom Vajtswv rhuav tshem ib lub nroog los sis ntxub ntxaug ib tug tib neeg, Nws txoj kev npau taws ntawm kev rhuav tshem tib neeg pov tseg thiab Nws lub hwj chim loj tshaj ua rau tib neeg ntsia pom lwm sab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Qhov no yog qhov Vajtswv txoj kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Vajtswv tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus txoj kev txhaum mas loj tshaj li ib tug muaj sia xav tau, thiab nruab nrab ntawm yam tsis muaj sia, tsis muaj yam twg muaj peev xwm los cuam tshuam nws los sis muaj feem nrog nws; tsis hais kev qog los sis ua raws. Vim li ntawd, qhov ntawm Vajtswv tus yam ntxwv no yog ib yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj muaj hom yam ntxwv zoo li no, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj coj hom yam ntxwv zoo li no. Vajtswv muaj hom yam ntxwv ncaj ncees zoo li no vim yog Nws ntxub txoj kev lim hiam, kev ntsaus ntuj, kev ntxeev siab thiab kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog—kev qias vuab tsuab thiab kev nqos noob neej—vim yog Nws ntxub txhua txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Nws vim yog Nws dawb huv thiab lub ntsiab tseeb uas tsis muaj ceeb dab tsuas kiag li. Nws vim yog tej no uas Nws yuav tsis raug kev txom nyem ib qho dab tsi los ntawm yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas yuav los tawm tsam los sis twv Nws yam tab meeg lug. Txawm tias yog tus tib neeg uas Nws tau muaj kev hlub tshua rau los sis tus uas Nws tau xaiv los lawm, yog tau ua tshum Nws tus yam ntxwv thiab ua txhaum Nws tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua siab ntev thiab kev nyiaj taus, thiab Vajtswv yuav qhia thiab nthuav tawm txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas nyiaj tsis taus ib qhov kev txhaum yam tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis tos hlo li.

Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Yog Ib Qho Pov Hwm rau Txhua Lub Zog Ntawm Kev Ncaj Ncees thiab Txhua Yam Zoo

Los ntawm kev nkag siab cov piv txwv ntawm Vajtswv cov lus, cov kev xav thiab cov kev ua no, koj puas muaj cuab kav nkag siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus kev ua txhaum los ntawm tib neeg? Muab hais luv luv tau tias, tsis hais tib neeg yuav tuaj yeem nkag siab txog nws li cas, qhov no yog ib qho ntawm tus yam ntxwv ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab nws yog ib yam uas zoo tsis thooj leej twg nyob rau ntawm Nws. Vajtswv kev tsis zam tej kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus moj yam uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog tias Nws yog leej twg tiag tiag thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseeb uas Nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas Nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseeb nyob rau hauv Nws. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas Nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam Nws ntawd ua txhaum rau Nws tus moj yam. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtswv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog Vajtswv lub ntsiab tseeb, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog Ntxwgnyoog ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

Txawm tias kev npau taws ntawm Vajtswv yog ib qho ntawm kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los, Vajtswv txoj kev chim siab kuj tsis yog kev xaiv ua rau ntawm cov hom phiaj, thiab tsis yog tsis muaj lub hauv paus ntsiab tseeb. Qhov txawv, Vajtswv tsis tau chim siab sai tag npaum li ntawd, thiab Nws tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj me li ntawd. Ntxiv ntawd, Vajtswv txoj kev npau taws mas raug tswj hwm thiab raug ntsuas zoo; nws muab piv tsis tau rau tib neeg txoj kev npau taws los sis tso nws li kev chim siab tawm. Muaj lus tham ntawm tib neeg thiab Vajtswv raug sau cia hauv phau Vajluskub. Cov lus hais ntawm qee leej tib neeg uas nyob hauv cov lus sib tham mas ntiav heev, tsis paub tab thiab zoo li me nyuam yaus, tiam sis Vajtswv tsis cem lawv, thiab tsis rau txim rau lawv. Tshwj xeeb tshaj, nyob rau ntawm Yauj txoj kev sim siab, Vajtswv Yehauvas tau ua li cas rau Yauj peb tug phooj ywg thiab lwm tus tom qab Nws hnov cov lus uas lawv tau hais rau Yauj lawm? Nws puas tau rau txim rau lawv? Nws puas npau taws rau lawv? Nws yeej tsis tau ua dab tsi tsis zoo li ntawd kiag li! Tiam sis Nws hais rau Yauj kom thov this rau lawv thiab thov Vajtswv rau lawv, thiab Vajtswv Tus Kheej yeej tsis cim ntsoov tej kev txhaum rau hauv nruab siab kiag li. Cov piv txwv no tag nrho sawv cev rau tus cwj pwm tseeb uas Vajtswv ua zoo rau tib neeg, uas ua qias vuab tsuab thiab tsis paub tab. Yog li ntawd, kev tso qhov kev npau taws ntawm Vajtswv tsis yog kev nthuav tawm Nws cov huab cua, tsis yog hau kev kom Nws tau qhib qhov Nws xav tawm. Txawv rau tib neeg kev nkag siab yuam kev, Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog ib txoj kev cia li tso tag nrho kev npau taws los. Vajtswv tsis tso Nws txoj kev npau taws vim yog Nws tsis muaj cuab kav tswj hwm Nws tus kheej cov huab cua los sis vim yog Nws txoj kev chim siab tau mus txog theem npau heev lawm es thiaj yuav tsum tau qhib tawm. Qhov txawv, Nws txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab nws yog ib lub cim ntawm kev nthuav tawm txog Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv. Vajtswv yog kev npau taws, thiab Nws nyiaj tsis taus txoj kev raug ua kom tub qaug—qhov no tsis tau txhais tias Vajtswv tsis faib txoj kev npau taws tias dab tsi ua rau Nws npau taws los sis tsis muaj hauv paus tseem ceeb dab tsi; nws yog tib neeg kev ua qias vuab tsuab ua rau kom tsis muaj cai siv lub hauv paus ntsiab tseeb dab tsi, ua rau kev npau taws tshwm sim tuaj, qhov kev npau taws uas yuav tsis faib tias dab tsi yog qhov chaw pib. Thaum ib tug neeg muaj meej mom lawm, feem ntau yuav pom tau tias yog ib yam nyuab rau kev tswj hwm nws cov huab cua, nws kuj yuav nyiag lub cib fim nthuav tawm nws qhov kev tsis zoo siab thiab qheb qhov nws siab xav tawm tuaj; feem ntau nws yuav sawv ua kev npau taws yam tsis muaj qab hau, kom nthuav tawm nws tsab peev xwm thiab qhia kom lwm tus paub txog nws lub meej mom thiab tias nws yog leej twg tus uas zoo txawv lwm tus tib neeg li cas. Tseeb tiag, cov neeg ua qias vuab tsuab tsis muaj meej mom los kuj tseem tswj hwm nws cov huab cua tsis tau li thiab. Lawv cov kev npau taws feem ntau tshwm sim los ntawm kev puas tsuaj ntawm lawv tus kheej qhov kev nyiam. Yuav kom tiv thaiv tau lawv tus kheej lub koob npe thiab lub meej mom, ces lawv hais lawv txoj kev xav tawm thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam khav theeb. Tib neeg yuav sawv kev npau taws thiab qhib nws cov kev xav los tiv thaiv thiab tuav txoj kev txhaum cia, tej kev ua no yog hau kev uas tib neeg qhia tawm txog nws txoj kev tsis zoo siab; tej no puv npo kev qhias, tus qauv thiab kev ntxias dag, tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab kev phem, thiab ntau tshaj plaws txhua yam, puv npo ntawm tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav tau. Thaum kev ncaj ncees tsis sib haum nrog txoj kev phem, tib neeg txoj kev chim siab yuav tsis sawv rau kev tiv thaiv txoj kev ncaj ncees uas muaj nyob los sis txhawb nqa nws; tiam sis, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug caij tsuj, tsim txom thiab tawm tsam, tib neeg tus cwj pwm yog ib yam raug muab ntsia dhau, nkaum twj zwm los sis khiav kom deb. Txawm li cas los xij, thaum ntsib lub zog ntawm kev phem, tib neeg tus cwj pwm mas yog ib yam uas zwm rau kev phem, pe hawm thiab ua raws li kev phem. Yog li ntawd, tib neeg txoj kev tso cov huab cua yog ib txoj kev khiav tawm ntawm lub zog phem, kev nthuav tawm ntawm kev ua phem thiab tsis txawj ceev tav tej kev coj phem ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, li cas los xij, txhua lub zog ntawm kev phem yuav nres, txhua txoj kev txhaum uas ua rau tib neeg mob yuav raug txwv, txhua lub zog ntawm kev siab phem uas tav Vajtswv tes hauj lwm kev yuav raug ua kom pom tseeb, raug faib tawm thiab raug foom phem, hos txhua tus uas koom tes nrog Ntxwgnyoog tawm tsam Vajtswv yuav raug rau txim thiab rho tawm kom ti cag. Nyob rau hauv lawv qhov chaw, Vajtswv tes hauj lwm yuav rhais ruam mus yam tsis muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam tau, Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav loj hlob mus ntxiv ib ruam dhau ib raum raws nraim li qhov tau npaj tseg lawm, thiab cov tib neeg uas Vajtswv tau xaiv lawm yuav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem thiab kev ntxias dag, hos cov uas raws Vajtswv yuav xyiv fab rau Vajtswv txoj kev coj thiab kev saib xyuas nyob ntawm thaj chaw thaj yeeb nyab xeeb. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib qho kev pov hwm txhua lub zog phem kom txhob loj hlob thiab nyaum, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev pov hwm ntawm kev muaj nyob, kev muaj tub ki ntawm txhua yam uas ncaj ncees thiab xav zoo, thiab yuav tiv thaiv lawv mus ib txhis kom deb ntawm kev quab yuam thiab kev puas tsuaj.

Nej puas tuaj yeem pom txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws uas Nws rhuav lub nroog Xaudoos pov tseg? Puas muaj lwm yam lawm thiab uas nyob xyaw Nws qhov kev npau taws? Vajtswv txoj kev npau taws puas dawb huv? Kev siv cov lus ntawm tib neeg, Vajtswv cov lus puas dawb huv? Puas muaj ib qho kev dag ntxias nyob ntawm Nws txoj kev npau taws? Puas muaj ib qho kev koom tes qhov twg? Puas muaj ib qho lus zais twg uas hais tawm tsis tau hlo li? Kuv tuaj yeem hais rau nej tseeb thiab ncaj tias: Tsis muaj ib feem twg ntawm Vajtswv txoj kev npau taws yuav tuaj yeem ua rau ib tug twg tsis ntseeg. Nws txoj kev chim siab yog ib qho dawb huv, tsis muaj dab tsi txuam, tsis muaj lwm qhov kev xav ua los sis lwm cov hom phiaj. Qhov kev muaj qab hau ntawm Nws txoj kev npau taws mas dawb huv, tsis muaj kev thuam thiab kev taug xaiv. Nws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb thiab ua tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv; nws yog ib yam uas txhua yam ntawm kev tsim tsis muaj. Qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg, thiab nws kuj tseem yog ib qho txawv tshaj nyob rau ntawm lub ntsiab tseeb ntawm tus Tswv Tsim thiab Nws txoj kev tsim.

Tsis hais txawm ib tug yuav chim siab nyob tim ntsej tim muag los sis nyob tom qab nruab qaum, txhua tus yeej muaj qhov kev xav thiab hom phiaj tsis sib thooj nyob rau ntawm qhov kev chim siab. Tej zaum lawv tseem tab tom nta lawv lub meej mom los sis tab tom tiv thaiv lawv tus kheej qhov kev ntshaw, tab tom txuag lawv tus yam ntxwv los sis txuag lawv lub ntsej muag. Muaj qee leej xyaum cheem lawv txoj kev chim siab, tiam sis muaj qee leej ntshav yuav nce ntsej muag ntau dua thiab tso lawv txoj kev npau taws sawv tuaj thaum lub sij hawm uas lawv xav yam tsis muaj kev cheem kiag li. Muab hais luv luv tau tias, tib neeg txoj kev chim siab tawm los ntawm nws tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Txawm yuav yog nws lub hom phiaj dab tsi los xij, nws yog ib qho nyob ntawm cev nqaij daim tawv thiab tus yeeb yam; nws tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog kev ncaj ncees los sis kev tsis ncaj ncees vim tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg yuav yoog mus raws qhov tseeb tau. Yog li ntawd, thiaj tsis tsim nyog yuav hais txog tib neeg cov huab cua qias vuab tsuab thiab Vajtswv txoj kev npau taws nyob rau ntawm ib tug pa ua ke. Yam tsis muaj kev zam, tib neeg tus cwj pwm uas raug ua qias vaub tsuab los ntawm Ntxwgnyoog pib los ntawm kev xav pov hwm txoj kev qias vuab tsuab, thiab qhov no ua tawm los ntawm kev coj tsis ncaj; vim yog li ntawd tib neeg txoj kev chim siab thiaj tsis tuaj yeem hais txog ua ke nrog ib tug pa ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, txawm yuav yog tib neeg txoj kev chim siab yuav zoo zoo heev npaum li cas los tsuas yog nyob rau hauv kev tshawb xav xwb. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, lub zog phem yuav raug txheeb thiab qhov phem yuav raug rhuav tshem pov tseg mus, tiam sis yam uas muaj kev ncaj ncees thiab xav zoo yuav xyiv fab nrog rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv thiab tso cai kom nyob ntxiv mus. Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los vim yog kev tsis ncaj ncees, yam tsis zoo thiab kev tav kev los ntawm qhov phem, kev tsim teeb meem los sis rhuav tshem cov hauj lwm ib txwm thiab kev tsim kho ntawm kev ncaj ncees thiab yam xav zoo. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog kom los pov hwm Nws tus kheej lub meej mom thiab qhov yog leej twg, tiam sis yog pov hwm kev muaj nyob ntawm kev ncaj ncees, yam zoo, yam zoo nkauj thiab qhov zoo, pov hwm cov cai thiab kev coj ntawm tib neeg txoj kev muaj sia ib txwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib yam zoo heev, yog kev nthuav tawm thiab yog yam ib txwm tseeb los ntawm Nws tus yam ntxwv. Tsis muaj dab tsi tshoov siab nyob xyaw ntawm Nws txoj kev npau taws, tsis muaj kev ntxias dag los sis kev npaj, kev ua raws li siab xav, kev ntxias dag, kev ntxub ntxaug, kev ua nruj ua tsiv, kev ua phem los sis lwm yam qias vaub tsuab tsis zoo uas muaj nyob rau ntawm tib neeg. Ua ntej thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws twb tau paub lub ntsiab tseeb ntawm txhua yam tseeb meej tag lawm, thiab Nws twb muaj qhov tseeb, lub ntsiab txhais tseeb thiab qhov kawg lawm. Yog li ntawd, Vajtswv lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws ua yeej los tseeb meej zoo ib yam li Nws tus cwj pwm. Nws tsis ruam, tsis dig muag, tsis siab kub, los sis tsis ua twb zoo saib, thiab Nws yeej tsis lam tau lam ua yam tsis muaj paus muaj ntsis. Qhov no yog ib qho kev muaj qab hau nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab vim yog nyob rau ntawm qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev npau taws no ua rau tib neeg muaj nyob mus raws qhov ib txwm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg yuav poob mus rau kev ua neej nyob tsis zoo, txhua yam tsis ncaj ncees, tsis zoo nkauj thiab tsis zoo yuav raug rhuav tshem pov tseg thiab nres tsis muaj nyob ntxiv mus. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, cov kev cai thiab cov cai ntawm kev muaj nyob rau yam muaj sia uas raug tsim los yuav raug yuam cai los sis rhuav tshem pov tseg tag nrho. Txij ntua puag thaum tsim tib neeg los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los pov hwm thiab pab cuam tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm. Vim yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees xyaw nrog kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, txhua tus neeg phem, yam phem thiab tej khoom phem, thiab txhua yam uas tsim teeb meem thiab ua kom tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm puas tsuaj, tau txais kev rau txim, kev tswj hwm thiab rhuav tshem los ntawm Nws txoj kev npau taws. Lub sij hawm ntau txhiab xyoo dhau los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los ntau thiab rhuav tshem txhua hom tsis huv thiab tus ntsujplig phem uas tawm tsam Vajtswv thiab ua raws li tus txhawb nqa Ntxwgnyoog thiab tus caum raws nyob hauv Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev tsim kho tib neeg. Vim li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim ntawm tib neeg thiaj li rhais ruam mus tom ntej raws nraim li Nws txoj kev npaj. Qhov no yog hais tias twb vim kev muaj nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg qhov kev ncaj ncees tshaj plaws thiaj tsis raug rhuav tshem ib zaug li.

Tam sim no nej nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws lawm, nej yeej yuav tsum muaj kev nkag siab zoo txog tias yuav ua li cas thiaj paub qhov phem ua los ntawm Ntxwgnyoog.

Txawm Ntxwgnyoog Ua Tshwm Zoo, Ncaj Ncees thiab Tsim Txiaj, Lub Ntsiab Tseeb ntawm Ntxwgnyoog Mas Yog Siab Phem thiab Phem

Ntxwgnyoog muaj koob npe los ntawm kev ntxias dag tib neeg, thiab feem ntau rhawv nws tus kheej ua tus coj thiab tus qauv ntawm txoj kev ncaj ncees. Ntawm kev txhob txwm ua pov hwm kev ncaj ncees, nws tau ua rau tib neeg raug mob, tau nqos lawv cov ntsujplig thiab tau siv txhuas txoj hau kev los ua kom loog, ntxias dag thiab txhib tib neeg. Nws lub hom phiaj yog ua rau kom tib neeg pom zoo thiab ua raws qhov kev coj phem, ua rau kom tib neeg los koom nrog nws tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim kav. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom nws cov kev npaj thiab pom qhov phem tsaj plaws, thiab thaum ib tug tsis xav mus rau kev raug tsuj ntxiv thiab raug dag los ntawm nws los sis ua nws li qhev ntxiv mus, los sis raug rau txim thiab rhuav tshem lawm, ces Ntxwgnyoog hloov nws qhov tshwj xeeb yav dhau los thiab dua rhe nws lub ntsej muag cuav tawm thiab nthuav tawm txog nws lub ntsej muag tseeb uas phem, ntxim ntxub thiab nyaum. Nws yuav tsis hlub ib yam dab tsi tshaj kev rhuav tshem txhua tus uas tsis yeem ua raws nws thiab tawm tsam lub zog phem. Txog rau theem no, Ntxwgnyoog yuav tsis tuaj yeem muaj ib qho kev ntseeg siab, kev ntxaus ntseeg; tiam sis, nws qhov kev ntxim ntxub thiab kev phem uas nyob sab hauv qab cov khaub ncaws yaj yuav raug nthuav tawm. Thaum Ntxwgnyoog cov kev npaj raug coj los rau ntawm kev kaj thiab nws qhov tseem ceeb raug nthuav tawm lawm, nws yuav npau taws heev thiab nthuav tawm nws qhov kev nyaum. Tom qab qhov no, nws txoj kev xav ua kom tib neeg raug mob thiab xav nqos tib neeg yuav loj zuj zus tuaj. Qho no vim tias nws npau taws heev thaum tib neeg tau tsim ntawm kev tsaug zog los rau qhov tseeb lawm thiab nws yuav nthuav dav txoj kev siab phem rau tib neeg kom lawv xav tau txoj kev ywj pheej thiab kev kaj thiab dim ntawm lub qhov nkuaj. Nws txoj kev npau taws yog muaj los rau kev tiv thiav thiab txhawb nqa nws qhov kev phem, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam nyaum.

Nyob rau ntawm txhua txhua yam, Ntxwgnyoog tus cwj pwm nthuav tawm txog nws tus yeeb yam phem. Ntxawm txhua qhov kev ua phem uas Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg—los ntawm nws cov kev rau siab ntxias dag tib neeg yav dhau los kom raws nws, kev quab yuam ntawm tib neeg, kev coj tib neeg mus rau kev ua phem, kev siab phem rau tib neeg tom qab nws qhov tseeb raug nthuav tawm thiab tib neeg tau paub thiab tso nws tseg lawm—tag nrho tej no tsis muaj ib qho twg tsis nthuav tawm txog lub ntsiab tseeb phem ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis txhawb qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tsis muaj feem xyuam rau ib yam zoo twg thiab Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov phem txhua yam. Nws cov kev ua txhua yam pov hwm nws tej kev phem, tuav nws qhov kev phem kom muaj mus ntxiv, tawm tsam kev ncaj ncees thiab yam zoo, rhuav cov kev cai thiab kev zoo ntawm tib neeg kev muaj nyob ib txwm. Ntxwgnyoog tej kev ua no yog yam phem rau Vajtswv thiab tej no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Txawm tias Ntxwgnyoog muaj nws tus kheej txoj kev npau taws los, nws txoj kev npau taws tsuas yog ib qho kev qhib tawm txog nws tus yeeb yam phem xwb. Qhov muaj qab hau tias vim li cas Ntxwgnyoog thiaj chim thiab npau taws heev yog: Nws cov kev npaj uas hais tsis tau tawm raug nthuav tawm lawm; nws txoj kev npaj kuj tsis tau los yooj yim; nws txoj kev ntshaw thiab xav hloov Vajtswv chaw thiab ua zoo li Vajtswv raug tsoo thiab raug tav kev lawm; nws lub hom phiaj yuav tshwj hwm tib neeg txhua tus tam sim no tsis tshuav ib yam dab tsi li lawm thiab yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav kiag li lawm. Yam uas ua rau Ntxwgnyoog txoj kev npaj tsis tiav thiab Ntxwgnyoog qhov phem thiab kev nyaum raug nthuav tawm yog Vajtswv txoj kev tso Nws txoj kev npau taws ib zaug tag thiab ib zaug nqes los. Vim li no, Ntxwgnyoog thiaj li ntxub thiab ntshai Vajtswv txoj kev npau taws. Txhua zaus uas Vajtswv txoj kev npau taws nqis los, nws tsis yog tsuas kom Ntxwgnyoog tsos phem hle mus xwb, tab sis kuj tseem nthuav tawm Ntxwgnyoog txoj kev ntshaw ntawm kev phem rau qhov kaj thiab, nyob rau hauv cov txheej txheem ntawd, qhov kev muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws rau tib neeg kuj raug nthuav tawm thiab. Kev sawv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam phem thiab nws qhov kev npaj. Tseeb tiag, txhua zaus uas Ntxwgnyoog npau taws nws yuav tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm yam phem thiab kev tiv thaiv thiab kev mus ntxiv ntawm qhov zoo; nws tshaj tawm qhov tseeb tias Vajtswv txoj kev npau taw tsis tuaj yeem raug ua kom tub qaug tau!

Tib Neeg Yuav Tsuam Txhob Cia Siab rau Kev Paub Yav Dhau Los thiab Kev Xav kom Paub Txog Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees

Thaum koj pom tias koj tus kheej yuav ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, koj puas yuav hais tias Vajtswv txoj lus tsis dawb huv? Koj puas yuav hais tias muaj ib zaj dab neeg nyob tom qab Vajtswv txoj kev npau taws, thiab tej ntawd nws tsis dawb huv? Koj puas yuav iab liam Vajtswv, hais tias Nws tus yam ntxwv tag nrho tsis ncaj ncees li? Thaum hais txog txhua yam ntawm Vajtswv li kev ua, ua ntej tshaj koj yuav tsum paub meej tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis muaj lwm yam nyob xyaw, nws dawb huv thiab tsis muaj qhov phem. Tej kev ua no yog Vajtswv li kev tsoo ntau, kev rau txim, kev rhuav tshem pov tseg ntawm tib neeg. Yam tsis muaj kev zam, Vajtswv tej kev ua txhua yam raug tsim los yam nruj raws nraim li Nws tus yam ntxwv thiab Nws li kev npaj, uas tsis xyaw nrog tib neeg txoj kev paub, tib neeg li kev coj thiab kev xav. Vajtswv li kev ua txhua yam yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb, uas tsis muaj feem xyuam ib yam dab tsi nrog tib neeg li kev qias vuab tsiab. Tib neeg muaj txoj kev xav phem tias tsuas yog Vajtswv li kev hlub, kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg yog yam tsis muaj qhov phem, dawb huv, thiab tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv txoj kev chim thiab Nws txoj kev npau taws kuj zoo ib yam li ntawd uas yog dawb huv thiab; tshaj ntawd, tsis muaj leej twg ua tib zoo xav txog qhov cov lus noog no xws li tias vim li cas Vajtswv thiaj nyiaj tsis taus txoj kev txhaum los sis vim li cas Nws txoj kev npau taws thiaj loj ua luaj li. Qhov txawv, muaj qhee qhov kev ua txhaum ua rau Vajtswv tus huab cua tsis zoo xws li kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab kev nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev chim siab tias zoo ib yam li cov kev npau taws uas los ntawm kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg. Lawv tseem nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev npau taws zoo li kev nthuav tawm tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov kev ua qias vuab tsuab thiab qhov Vajtswv tso kev npau taws los kuj zoo li tib neeg qhov kev chim siab thaum lawv ntsib kev tsis txaus siab, thiab ntseeg tias kev Vajtswv tso kev npau taws los yog ib qho kev nthuav tawm txog Nws cov huab cua. Tom qab kev sib qhia no lawm, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav tsis nkag siab yuam kev, xav yuam kev los sis muaj lus noog txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntxiv lawm. Kuv cia siab tias tom qab tau hnov Kuv cov lus, nej tuaj yeem lees txais tseeb tiag hauv nej lub siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm Nws txoj kev npau taws, nej yuav tuaj yeem tso tej kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv txoj kev npau taws thaum xwb thawj pov tseg, thiab nej tuaj yeem hloov pauv txoj kev ntseeg yuam kev ntawm nej tus kheej thiab kev xav ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Ntxiv ntawd, Kuv cia siab tias nej tuaj yeem muaj peev xwm txhais tau qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv nyob hauv nej lub siab, kom nej thiaj tsis muaj lus ua xyem xyav txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees mus ntxiv lawm, thiab nej yuav tsis muaj qhov kev muaj qab hau los sis kev xav lwm yam txog Vajtswv tus yam ntxwv tseeb tiag. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv tus kheej. Tsis muaj ib yam twg uas raug sau los sis puab los ntawm tib neeg. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab tsis muaj feem xyuam los sis kev sib txuas dab tsi rau ntawm kev tsim. Vajtswv Tus Kheej yeej yog Vajtswv Tus Kheej. Nws yuav tsis dhau los ua ib feem ntawm kev tsim, thiab txawm tias Nws dhau los ua ib feem ntawm yam uas muaj sia ntawm kev tsim los, Nws tus yam ntxwv uas Nws ib txwm muaj thiab lub ntsiab tseeb yuav tsis hloov pauv li. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv zoo tsis thooj li kev paub ib qho khoom dab tsi; kev paub txog Vajtswv tsis yog paub los ntawm kev phua ib yam dab tsi saib, los sis zoo tsis tsis thooj li kev paub ib tug tib neeg twg. Yog tib neeg siv nws txoj kev xav los sis hau kev ntawm kev paub ib yam khoom dab tsi los sis nkag siab ib tug tib neeg coj los ua kom paub txog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog Vajtswv. Kev paub txog Vajtswv tsis muaj feem xyaum txuas nrog kev paub dhau los los sis kev xav, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob yuam koj txoj kev paub yauv dhau los los sis kev xav mus rau Vajtswv; txawm koj yuav muaj kev paub yav dhau los thiab kev xav ntau npaum li cas los, tej ntawd tseem muaj qhov txwv. Ntau tshaj ntawd, koj tej kev xav yeej tsis raug raws li qhov tseeb, thiab yeej tsis muaj ib qho tseeb li, thiab nws yeej tsis sib raug zoo nrog qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb. Koj yuav tsis muaj hnub vam meej yog tias koj cia siab rau koj txoj kev xav kom nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb: Kev lees txais txhua yam ua los ntawm Vajtswv, ces thiaj yuav maj mam muaj kev paub thiab nkag siab txog nws. Yuav muaj ib hnub uas Vajtswv yuav qhia koj kom nkag siab tseeb thiab paub txog Nws vim yog koj txoj kev koom tes thiab vim yog koj txoj kev tshaib thiab qhis qhov tseeb. Thiab nrog rau qhov no, cia peb muab qhov feem lus kev sib tham no xaus li no.

Tib Neeg Kov Yeej Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Kev Nyiaj Taus Dhau Los Ntawm Kev Hloov Siab Lees Txim Dawb Paug

Ntawm no mus yog ib zaj dab neeg nyob hauv Vajluskub “Vajtswv li kev cawm dim ntawm lub nroog Ninave.”

Yn 1:1–2  Nim no Yehauvas txoj lus tuaj rau Yauna uas yog Amithai tus tub, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninave, lub nroog loj ntawd, thiab qw tawm tsam lub nroog ntawd; vim lawv txoj kev lim hiam tuaj txog Kuv lawm.

Yn 3  Thiab txoj lus ntawm Yehauvas tuaj rau Yauna zaum ob, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninave, lub nroog loj ntawd, thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd txog cov lus qhuab ntuas uas Kuv tau muab rau koj lawm. Yog li ntawd Yaunas thiaj li sawv tsees, thiab mus rau Ninave, raws nraim li Yehauvas lo lus. Nim no Ninave yog ib lub nroog loj tshaj yuav siv sij hawm li peb hnub thiaj mus txog. Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninave yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninave thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab ntaub seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninave lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab ntaub seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninave los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav ntaub seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia tau tias Vajtswv yuav tig thiab hloov siab lees txim, thiab thim Nws txoj kev chim siab rov qab, kom peb thiaj tsis puas ntsoog? Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm.

Yn 4  Tiam sis nws ua rau Yauna tsis txaus siab kiag li, thiab nws npau taws heev. Thiab nws tau thov Yehauvas, thiab hais tias, kuv thov Koj, Au Yehauvas, qhov no tsis yog qhov kuv hais, thaum kuv tseem nyob hauv kuv lub teb chaws, los? Yog li ntawd, kuv thiaj khiav mus rau Thasi: rau qhov kuv paub tias Koj yog ib tug Vajtswv uas khuv leej, thiab hlub tshua, tsis chim sai, thiab ntawm txoj kev hlub loj heev, thiab Koj hloov siab tsis tso tej xwm txheeij phem los. Yog li ntawd tam sim no, Au Yehauvas, muab, kuv thov Koj, kuv txoj sia rho ntawm kuv mus; rau qhov kuv tuag zoo dua li qhov muaj txoj sia nyob. Ces Yehauvas hais tias, Qhov uas koj chim li kod zoo lawm lod? Yog li ntawd Yauna thiaj tawm ntawm lub nroog mus, thiab zaum ntawm ntug nroog sab hnub tuaj, thiab ua ib lub tsev pheeb suab nyob, thiab zaum rau hauv tus duab ntxoo, txog thaum tej zaum nws yuav pom seb lub nroog yuav dhau los ua dab tsi. Thiab Vajtswv Yehauvas tau npaj ib tsob ntoo qaib, thiab ua kom nws hlob tuaj rau saum Yauna, kom ua ib tug duab ntxoo roos nws lub taub hau, kom daws nws txoj kev chim. Yog li Yauna zoo siab heev ntawm tsob ntoo qaib no. Tiam sis Vajtswv npaj ib tug cua nab rau thaum sawv ntxov tsees rau hnub tom qab, thiab nws noj tsob ntoo qaib ntawd ua rau nws tuag tshav lawm. Thiab nws dhau mus lawm, thaum hnub tawm tuaj, uas Vajtswv npaj ib kob cua ntsawj kub lug tuaj sab hnub tuaj tuaj; thiab tshav ntuj kub Yauna lub taub hau, uas ua rau nws qaug zog heev, thiab xav cia nws tus kheej tuag mus, thiab hais tias, kuv tuag zoo dua li qhov muaj txoj sia nyob. Thiab Vajtswv hais rau Yauna tias, Koj tsim nyog chim rau tsob ntoo qaib lod? Thiab nws tias, Kuv tsim nyog chim, haj tseem mus txog qhov tuag li lawm. Ces Yehauvas hais tias, Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninave, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?

Cov Ntsiab Lus ntawm Zaj Dab Neeg ntawm Ninave

Txawm zaj dab neeg ntawm “Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm Ninave” tsuas yog luv luv xwb los, tiam sis nws pab kom ib tug pom txog lwm sab ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Yuav kom nkag siab tseeb txog sab ntawd tias muaj dab tsi, peb yuav tsum rov qab mus saib rau Vajluskub thiab soj ntsuam Vajtswv li ib qho kev ua uas Nws tau ua nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm Nws tes hauj lwm.

Ua ntej tshaj plaws cia peb siab mus rau qhov pib ntawm zaj dab neeg no: “Nim no Yehauvas txoj lus tuaj rau Yauna uas yog Amithai tus tub, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninave, lub nroog loj ntawd, thiab qw tawm tsam lub nroog ntawd; vim lawv txoj kev lim hiam tuaj txog Kuv lawm” (Yn 1:1–2). Nyob rau zaj lus uas los ntawm tej nqe Vajluskub no, peb paub tias Vajtswv Yehauvas tau txib Yauna kom mus rau lub nroog Ninave. Vim li cas Nws thiaj txib Yauna kom mus rau lub nroog ntawd? Phau Vajluskub qhia tseeb txog qhov no: Txoj kev lim hiam ntawm cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog tau mus txog rau Vajtswv Yehauvas lawm, thiab yog li ntawd Nws thiaj xa Yauna mus tshaj tawm rau lawv txog qhov Nws xav ua. Tiam sis tsis muaj ib qho sau qhia rau peb tias Yauna yog leej twg, qhov no yog, tseeb tiag, tsis muaj feem dab tsi rau kev paub txog Vajtswv, thiab yog li ntawd nej tsis cheem tsum paub txog tus txiv neej hu uas Yauna no. Nej tsuas cheem tsum paub txog tias Vajtswv txib Yauna mus ua dab tsi thiab qhov muaj qab hau ntawm kev mus ua qhov ntawd xwb.

Vajtswv Yehauvas Cov Lus Ceeb Toom Mus Txog Cov Tib Neeg Ninave

Cia peb mus ntxiv rau nqe ob, tshooj peb hauv Phau Yauna: “Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninave yuav raug rhuav tshem.” Nov yog cov lus uas Vajtswv tau muab ncaj qha rau Yauna kom coj mus hais rau cov tib neeg Ninave, yog li ntawd, cov no yeej yog cov lus uas Yehauvas xav hais rau cov tib neeg Ninave. Cov lus no qhia rau cov tib neeg tias Vajtswv tau pib tsis txaus siab thiab ntxub cov tib neeg hauv lub nroog vim yog lawv tej kev lim hiam tau los nyob ntawm qhov Nws pom, thiab vim li ntawd Nws thiaj xwv muab lub nroog no rhuav tshem pov tseg. Txawm li cas los xij, ua ntej thaum Vajtswv rhuav tshem lub nroog, Nws yuav tsum tshaj tawm rau cov tib neeg Ninave, thiab tib lub sij hawm ntawd, muab ib lub cib fim rau lawv tau hloov siab lees txim ntawm lawv tej kev lim hiam thiab los pib dua qhov tshiab. Qhov cib fim no yog plaub caug hnub, yuav tsis ntev dua ntawd. Muab hais tau tias, yog cov tib neeg hauv lub nroog tsis hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum thiab los txhos caug khoov ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag ua ntej plaub caug hnub, Vajtswv yuav rhuav tshem lub nroog zoo tib yam li qhov Nws tau rhuav tshem lub nroog Xaudoos thiab. Qhov no yog qhov uas Vajtswv Yehauvas xav hais rau cov tib neeg Ninave. Pom tseeb tias qhov no tsis yog ib qho uas yuav tshaj tawm tau yooj yim. Tsis yog tsuas qhia txog Vajtswv Yehauvas txoj kev chim siab xwb, kuj yuav tsum qhia txog Nws txoj kev xav rau cov tib neeg Ninave thiab, tib lub sij hawm ntawd kuj tseem yuav rau siab tshaj tawm kom tseeb tiag ceeb toom rau cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nroog ntawd. Cov lus ceeb toom no tau qhia rau lawv tias lawv tej kev ua lim hiam ua rau lawv tau txais kev ntxub los ntawm Vajtswv Yehauvas thiab yuav coj lawv mus rau kev puas tsuaj tsis ntev no. Vim li ntawd txhua txoj sia uas nyob hauv lub nroog Ninave thiaj poob mus rau kev phom sij loj uas tab tom los yuav txog.

Qhov Sib Txawv Hlo Ntawm Cov Lus Teb Ntawm Ninave thiab Xaudoos rau Vajtswv Yehauvas Cov Lub Ceeb Toom

Raug rhuav tshem txhais tau li cas? Ntawm lo lus hais, nws txhais tau tias kom tsis muaj nyob mus ntxiv lawm. Tiam sis los ntawm txoj hau kev twg? Leej twg thiaj tuaj yeem rhuav tshem ib lub nroog tag nrho? Tseeb tiag, nws tsis yog ib yam uas tib neeg yuav tuaj yeem ua tau li ntawd. Cov tib neeg hauv Ninave tsis yog neeg ruam; thaum lawv hnov dheev txog qhov lus tshaj tawm, lawv paub tias yog dab tsi. Lawv paub tias cov lus tshaj tawm yog tuaj ntawm Vajtswv tuaj, lawv paub tias Vajtswv yeej tab tom yuav ua Nws tes hauj lwm, thiab lawv paub tias lawv tej kev lim hiam tau ua rau Vajtswv Yehauvas npau taws thiab Nws txoj kev chim siab yuav poob los rau lawv, vim li ntawd tsis ntev lawv thiaj yuav raug rhuav tshem nrog lawv lub nroog mus. Cov tib neeg ntawm lub nroog coj li cas tom qab tau hnov Vajtswv Yehauvas cov lus ceeb toom lawm? Phau Vajluskub tau piav meej li cas txog ntawm cov tib neeg cov lus teb, txij ntua tus vajntxwv los mus txog rau cov pej xeem. Cov lus ntawm no raug sau cia rau hauv Vajluskub tias: “Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninave thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab ntaub seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninave lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab ntaub seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninave los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav ntaub seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes…” (Yn 3:5–9).

Tom qab thaum hnov Vajtswv Yehauvas li lus tshaj tawm lawm, cov neeg ntawm Ninave txoj kev xav thiab kev coj yeej los txawv hlo cov tib neeg ntawm Xaudoos—ntawm cov tib neeg Xaudoos lawv tawm tsam Vajtswv yam tab meeg lug, ua phem ib yam dhau ib yam, tiam sis cov tib neeg Ninave thaum lawv tau hnov cov lus, lawv quav ntsej txog qhov teeb meem, thiab tsis muaj kev tawm tsam. Tiam sis, lawv ntseeg Vajtswv thiab tshaj tawm kom yoo mov. Lo lus tias “ntseeg” txhais tau li cas? Lo lus tus kheej qhia tau txog txoj kev ntseeg thiab kev zwm rau. Yog peb siv cov tib neeg Ninave tus cwj pwm tseeb coj los piav txog lo lus no, nws txhais tau tias lawv ntseeg Vajtswv tau ua thiab yuav ua raws nraim li Nws hais, thiab lawv txaus siab hlo hloov siab lees txim. Cov tib neeg Ninave puas ntshai qhov kev puas tsuaj uas tseem tab tom los yuav txog thiab? Nws yog lawv txoj kev ntseeg ua rau lawv muaj kev ntshai nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, peb yuav tuaj yeem siv dab tsi coj los ua pov thawj txog cov tib neeg Ninave txoj kev ntseeg thiab kev ntshai? Nws yog raws li phau Vajluskub hais: “… tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab ntaub seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau.” Qhov no hais tau tias cov tib neeg Ninave ntseeg tseeb tiag, qhov kev ntseeg no ua rau muaj kev ntshai, uas coj lawv mus rau kev yoo mov thiab hnav cov khaub ncaws seev tsaj. Nov yog qhia txog tias lawv tab tom pib hloov siab lees txim. Tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, cov tib neeg Ninave tsis yog tsis tawm tsam Vajtswv xwb, tiam sis lawv kuj tseem ua tawm tseeb meej txog lawv txoj kev hloov siab lees txim dhau los ntawm lawv tej kev coj thiab kev ua. Tseeb tiag, qhov no yog yam uas cov tib neeg Ninave tag nrho tau ua, tsis yog cov pej xeem nkaus xwb—txawm tus vajntxwv kiag los yeej tsis muaj kev zam kiag li.

Kev Hloov Siab Lees Txim ntawm Ninave Tus Vaj Ntxwv Kov Yeej Vajtswv Yehauvas Lo Lus Qhuas

Thaum tus vaj ntxwv ntawm lub nroog Ninave hnov cov xov xwm no, nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Ces nws tau tshaj tawm tias tsis txhob cia tib neeg uas nyob hauv lub nroog saj ib yam dab tsi li, thiab tsis hais yaj, nyuj los sis lwm yam tsiaj txhu twg txhob cia lawv noj zaub los sis haus dej li. Tsis hais tib neeg los yog tsiaj txhu yuav tsum hnav khaub ncaws seev tsaj ib yam nkaus, thiab cov tib neeg yuav tsum tau kub siab lug taij thov rau Vajtswv. Tus vajntxwv los kuj tseem tau tshaj tawm tias txhua tus tib neeg yuav tsum tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tej kev ua nruj ua tsiv hauv lawv ob txhais tes pov tseg. Yog muab txiav txim los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj txoj kev hloov siab lees txim hauv nws lub siab tseeb tiag. Cov kev ua no—sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv—qhia rau tib neeg tias tus vajntxwv ntawm Ninave tab tom tso nws lub meej mom huab tais tseg rau ib sab thiab tab tom hnav cov nkaub ncaws seev tsaj zoo li pej xeem. Qhov no hais tau tias tus vajntxwv ntawm Ninave tsis tuav nws lub zwm txwv huab tais uas muaj nyob hauv ob txhais tes mus ua phem los sis nruj tsiv ntxiv lawm tom qab tau hnov cov lus tshaj tawm los ntawm Vajtswv Yehauvas; tiam sis, nws muab lub hwj chim uas nws tuav tso rau ib sab thiab hloov siab lees txim rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag. Lub sij hawm no tus vajntxwv ntawm Ninave tsis tau hloov siab lees txim zoo tam li vajntxwv; nws tau los hloov siab lees txim thiab kev txhaum rau ntawm Vajtswv lub xwb ntiag uas yog zoo yam ib txwm ntawm Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, nws kuj tseem hais tag nrho rau lub nroog kom hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag uas zoo ib yam li nws tau ua; ntxiv ntawd, nws tseem muaj ib qho kev npaj tswj xeeb txog tias yuav ua li cas, uas pom nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: … thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.” Tam li tus kav ntawm lub nroog, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj lub meej mom thiab hwj chim loj tshaj plaws, thiab muaj peev xwm yuav ua dab tsi raws li nws xav tau. Thaum tau txais Vajtswv Yehauvas qhov lus tshaj tawm lawm, nws muaj peev xwb tsis quav ntsej qhov teeb meem no los sis cia li hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum ntawm tus kheej ib leeg xwb los yeej tau; cov tib neeg hauv lub nroog muaj cuab kav xaiv yuav hloov siab lees txim los tsis hloov kuj tau, nws muaj peev xwm tsis quav ntsej tej no ib qho me me li los kuj tau. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninave tsis tau ua li ntawd. Tsis yog sawv tsees los ntawm nws lub zwm ntxwv los, hnav cov khaub ncaws seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauv thiab hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag xwb, tiam sis nws kuj tseem txib kom txhua tus tib neeg thiab tsiaj txhu uas nyob hauv lub nroog kom ua zoo ib yam nkaus thiab. Nws tseem txib cov tib neeg kom “quaj qws thov rau Vajtswv.” Dhau los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninave tau ua yam tsim nyog tam li tus kav yuav tsum ua. Nws tej kev ua yog ib yam nyuaj rau ib tug vajntxwv uas nyob hauv keeb kwm yuav ua tiav tau, thiab tseeb tiag, tsis muaj lwm tus vajntxwv tau tej no tiav li. Tej kev ua no tuaj yeem hais tau tias tsis txeev muaj dua nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws. Txij ntua thaum tib neeg muaj nyob los, txhua tus vajntxwv tau coj nws cov pej xeem tawm tsam Vajtswv. Yeej tsis muaj leej twg coj nws cov pej xeem los taij thov Vajtswv los nrhiav kev txhiv rau lawv tej kev phem, los txais kev zam txim ntawm Vajtswv Yehauvas thiab zam dhau kev rau txim uas tab tom los yuav txog. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj peev xwm coj nws cov pej xeem los nrhiav Vajtswv, coj lawv tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Tsis tas li ntawd, nws kuj muaj peev xwm tso nws lub zwm ntxwv rau ntawm ib sab, thiab thaum kawg, Vajtswv Yehauvas tau hloov siab thiab tu siab, tshem tawm Nws txoj kev npau taws thiab tso cai rau cov tib neeg ntawm lub nroog muaj sia nyob, zam lawv dhau ntawm kev rhuav pov tseg. Tus vajntxwv tej kev ua tuaj yeem hais tau tias yog ib yam kev phim hwj uas muaj tsawg nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tseem yog ib tug qauv piv txwv ntawm tib neeg kev hloov siab lees txim txhaum thiab lees lawv tej kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Vajtswv Pom Kev Hloov Siab Lees Txim Dawb Paug hauv Cov Tib Neeg Ninave Lub Siab

Tom qab tau hnov Vajtswv cov lus tshaj tawm lawm, tus vajntxwv ntawm Ninave thiab nws cov pej xeem tau ua ntau yam. Tus yeeb yam ntawm tej kev ua no thiab ntawm lawv tus cwj pwm yog dab tsi? Muab ua lwm lo lus hais, qhov tseem ceeb ntawm lawv tej kev ua yog dab tsi? Vim li cas lawv thiaj ua li qhov lawv tau ua ntawd? Nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag lawv tau hloov siab lees txim dawb paug, tsis yog kev taij thov los ntawm lub siab tiag rau Vajtswv thiab kev lees lawv tej kev txhaum ntawm Nws lub xub ntiag xwb, tiam sis kuj tseem vim yog lawv tau tso lawv tej kev ua lim hiam pov tseg thiab. Lawv ua li no vim yog tom qab tau hnov Vajtswv cov lus, lawv ntshai heev thiab ntseeg tias Nws yuav ua raws li Nws hais. Kev yoo mov, hnav khaub ncaws seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauv, lawv qhia tawm txog lawv qhov kev txaus siab hloov lawv txoj kev thiab tso tseg txoj kev ua txhaum, thiab lawv tau thov Vajtswv Yehauvas kom cheem Nws txoj kev chim siab, taij thov Nws kom thim Nws kev txiav txim siab thiab kev txom nyem uas yuav poob los rau lawv. Yog peb soj ntsuam lawv tus cwj pwm tag nrho, peb tuaj yeem pom tias lawv nkag siab txog lawv tej kev ua lim hiam ua ntej lawm tias yog yam Vajtswv Yehauvas ntxub, thiab peb tuaj yeem pom tias lawv nkag siab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas Nws thiaj yuav rhuav tshem lawv sai sai no. Qhov no yog qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv txhua tus xav hloov siab lees txim tag nrho, tig rov los ntawm lawv tej kev ua phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Muab ua lwm lo lus hais, thaum lawv paub txog Vajtswv Yehauvas cov lus tshaj tawm lawm, lawv txhua leej txhua tus ntshai rwg hauv lawv siab; lawv tso tseg lawv tej kev coj lim hiam thiab tsis ua kev phem uas ua rau Vajtswv Yehauvas ntxub mus ntxiv lawm. Ntxiv ntawd, lawv taij thov Vajtswv Yehauvas kom zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab txhob rau txim rau lawv tej kev ua yav dhau los. Lawv txaus siab yuav tsis mus ua kev lim hiam thiab yuav ua raws nraim li Vajtswv Yehauvas cov lus qhia, yog tias ua tau yuav tsis ua rau Vajtswv Yehauvas npau taws ib zaug ntxiv li lawm. Lawv txoj kev hloov siab lees txim yog los ntawm siab dawb paug thiab txhij txhua. Nws tawm hauv hauv lawv nruab siab tob tob los thiab tseeb tiag thiab yeem yoog raws.

Zaum no tag nrho cov tib neeg ntawm Ninave, tsis hais tus vajntxwv los yog cov pej xeem, tau kawm paub tias Vajtswv Yehauvas tau chim siab heev rau lawv, Vajtswv tuaj yeem pom meej txog txhua leej txhua tus tej kev ua thiab kev coj tag nrho, tsis hais kev txiav txim siab thiab kev xaiv ntawm txhua leej txhua tus. Vajtswv lub siab tau hloov raws li lawv tej cwj pwm. Vajtswv lub siab txoj kev xav nyob rau ntawm lub sij hawm ntawd yog dab tsi? Phau Vajluskub tuaj yeem teb tau lo lus noog no rau koj. Cov lus ntawm no raug sau cia rau hauv tej nqe Vajluskub tias: “Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm” (Yn 3:10). Txawm tias Vajtswv tau hloov Nws lub siab lawm los, nws tsis muaj dab tsi yuav nkag siab nyuaj txog Nws lub siab txoj kev xav. Nws tsuas hloov ntawm kev nthuav tawm Nws txoj kev chim siab mus ua siab tus, thiab ces txiav txim siab tsis tso kev txom nyem los rau lub nroog Ninave xwb. Qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim siab—los cawm cov tib neeg Ninave kom dhau ntawm kev txom nyem—nws yog ib yam sai heev uas Vajtswv soj ntsuam txhua txhia tus tib neeg Ninave lub siab. Nws pom yam uas nyob tob hauv lawv lub siab: lawv tej kev hloov siab lees txim dawb paug thiab lees lawv tej kev txhaum, lawv tej kev ntseeg dawb paug ntawm Nws, lawv tej kev nkag siab tob txog tias lawv tej kev ua lim hiam tau ua rau Nws tus yam ntxwv muaj kev npau taws, thiab ua rau ntshai kev rau txim uas yuav tshwm tuaj los ntawm Vajtswv Yehauvas. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv Yehauvas kuj tau hnov lawv tej lus thov, uas tawm los ntawm lawv lub siab tob los, kev taij thov Nws kom txhob chim siab rau lawv, kom lawv thiaj khiav dhau ntawm txoj kev txom nyem no. Thaum Vajtswv tau soj ntsuam txog qhov tseeb no tag nrho, Nws txoj kev chim siab tau ploj mus zuj zus. Tsis hais ua ntej no Nws txoj kev chim siab yuav loj npaum li cas, Nws lub siab tau muag luav thaum Nws pom txog kev hloov siab lees txim dawb paug uas tawm los ntawm tib neeg lub siab tob, thiab vim li ntawd Nws thiaj tiv tsis taus kev coj kev txom nyem los rau lawv, thiab Nws thiaj li tsis chim rau lawv ntxiv lawm. Tiam sis, Nws tau nthuav Nws txoj kev hlub tshua, kev nyiaj taus rau lawv, tau coj thiab npaj rau lawv mus ntxiv.

Yog Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tseeb Tiag, Koj Yuav Tau Txais Nws Txoj Kev Siab Xyuas Tas Li

Qhov Vajtswv hloov Nws txoj kev xav ua rau cov tib neeg Ninave tsis muaj feem rau kev ua xyem xyav los sis ib yam dab tsi uas pom tsis meej. Tiam sis, nws yog kev hloov los ntawm kev chim siab uas dawb huv mus rau kev nyiaj taus uas dawb huv. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb. Vajtswv tsis txeev ua siab xyem xyav rau Nws tej kev ua; tej hauv paus ntsiab tseeb thiab lub hom phiaj uas nyob ntawm Nws tej kev ua yeej los meej thiab pom tseeb, dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, tsis txuam nrog ib qhov kev phem los sis kev tsis zoo. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv lub ntsiab tseeb tsis muaj kev ntsaus ntuj los sis kev phem txuam nrog. Vajtswv tau chim siab rau cov tib neeg Ninave los vim yog lawv tej kev ua lim hiam tau mus tshwm nyob rau ntawm Nws xub ntiag; lub sij hawm ntawd Nws txoj kev chim siab yog tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseeb. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txoj kev chim siab tau ploj mus thiab Nws tau muab Nws txoj kev nyiaj taus rau cov tib neeg ntawm Ninave ib zaug ntxiv, txhua yam uas Nws tau nthuav tawm los kuj tseem yog tawm los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb. Qhov kev hloov pauv tag nrho yog los ntawm tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no tag nrho, Vajtswv tus yam ntxwv uas rhuav tshem tsis tau yeej tsis tau hloov pauv, Vajtswv lub ntsiab tseeb uas nyiaj taus yeej tsis hloov pauv, thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb uas hlub thiab hlub tshua los yeej tsi hloov pauv. Thaum tib neeg tau ua lim hiam thiab tawm tsam Vajtswv, Nws yuav coj kev chim siab los rau lawv. Thaum tib neeg hloov siab lees txim tseeb tiag, Vajtswv lub siab yuav hloov pauv, thiab Nws txoj kev npau taws yuav ploj mus. Thaum tib neeg pheej tawm tsam Vajtswv, Nws txoj kev npau taws yuav tsis ploj mus, thiab txoj kev npau taws yuav nias qees lawv zuj zus txog rau thaum lawv raug kev rhuav tshem. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis hais txawm Vajtswv nthuav tawm kev npau taws los sis kev hlub tshua, thiab kev siab zoo ntxim hlub, nws yog tib neeg txoj kev coj, tus cwj pwm, thiab cov kev xav tob tob ntawm tib neeg lub siab rau Vajtswv uas qhia tawm dhau los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Yog tias Vajtswv cia ib tug tib neeg nyob hauv Nws txoj kev chim siab, tus tib neeg no lub siab yeej yuav tawm tsam Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li. Vim tus tib neeg no yuav tsis muaj hnub hloov siab lees txim tseeb tiag, nyo lawv lub taub hau rau Vajtswv los sis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb tiag, lawv yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Yog tias ib tug twg feem ntau pheej tau txais Vajtswv txoj kev saib xyuas, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws txoj kev nyiaj taus, tus tib neeg ntawd yuav muaj kev ntseeg tseeb tiag hauv lawv lub siab rau Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li, thiab lawv lub siab yuav tsis tawm tsam Vajtswv. Tus tib neeg no hloov siab lees txim ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li; yog li ntawd, txawm hais tias Vajtswv txoj kev qhuab qhia yuav poob mus rau tus tib neeg no tas li, Nws txoj kev npau taws yuav tsis poob rau nws.

Cov ntsiab lus luv luv no pab ua rau tib neeg pom txog Vajtswv lub siab, pom txog qhov tseeb ntawm Nws lub ntsiab tseeb, pom tias Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev hloov pauv hauv Nws lub siab tsis tau tshwm sim tuaj yam tsis muaj paus muaj ntsis. Txawm tias muaj kev tsis sib thooj uas Vajtswv tau ua tawm thaum Nws npau taws heev thiab thaum Nws hloov pauv Nws lub siab, uas ua rau tib neeg ntseeg tias muaj kev tsis sib txuas loj los sis sib txawv loj nyob rau ntawm ob qho no ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb—Nws qhov kev npau taws thiab Nws qhov kev nyiaj taus—Vajtswv txoj kev xav rau kev hloov siab lees txim ntawm cov tib neeg Ninave ua rau tib neeg pom txog lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv tseeb. Vajtswv txoj kev hloov siab ua rau tib neeg pom qhov tseeb txog Nws txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub, thiab ua rau pom txog kev nthuav tawm qhov tseeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb. Tib neeg yuav tsum lees paub tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub tsis yog kev ntseeg cuav, los sis tej yam khoom raug tsim los. Qhov no vim yog Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd yog qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev hloov siab kuj yog qhov tseeb—Vajtswv tau muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj tau los rau tib neeg ib zaug ntxiv.

Kev Hloov Siab Lees Txim Tiag hauv Cov Tib Neeg Ninave Lub Siab Kov Yeej Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Hloov Pauv Qhov Kawg Ntawm Lawv Tus Kheej

Puas muaj kev sib tawm tsam dab tsi nyob rau ntawd Vajtswv qhov kev hloov siab thiab Nws li kev npau taws? Yeej tsis muaj! Qhov no vim yog Vajtswv li kev nyiaj nyob rau ib lub sij hawm twg nyias muaj nyias qhov kev muaj qab hau. Qhov kev muaj qab hau ntawm no yog dab tsi? Nws yog ib qho uas raug sau tseg hauv Vajluskub tias: “Txhua tus tib neeg tau tig tawm los ntawm nws txoj kev phem” thiab “tau tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.”

Qhov “kev phem” no tsis tau txhais tias yog puv npo kev ua phem, tiam sis txhais tias lub hauv paus kev ua phem uas los ntawm tib neeg li tus cwj pwm los. “Kev tig tawm los ntawm yus txoj kev phem” txhais tau tias tus tib neeg txawj ntse yuav tsis ua tej ntawd ntxiv lawm. Muab ua lwm lo lus hais, lawv yuav tsis ua kev phem ntxiv lawm; txoj hau kev, lub hauv paus, lub hom phiaj, kev txhob txwm thiab lub hauv paus ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua tau hloov pauv lawm; lawv yuav tsis siv cov hau kev thiab cov hauv paus ntsiab tseeb ntawd coj los ua kom lawv muaj kev lom zem thiab kev xyiv fab rau lawv lub siab. “Kev tso tseg” hauv “tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv yus lob txhais tes” txhais tau tias tso tseg los sis pov tseg rau ib sab, kom tag nrog yav tag los thiab yuav tsis tig rov qab li. Thaum cov tib neeg ntawm Ninave tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes, qhov no ua pov thawj thiab sawv cev tau txog lawv txoj kev hloov siab lees txim tiag. Vajtswv soj ntsuam qhov nyob sab nraum tib neeg zoo ib yam nkaus li qhov nyob hauv lawv lub siab thiab. Thaum Vajtswv soj ntsuam qhov kev hloov siab lees txim tiag uas nyob hauv cov tib neeg Ninave lub siab yam tsis muaj lus noog thiab kuj tseem soj ntsuam tias lawv puas tau tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes, ua rau Nws tau hloov Nws lub siab. Qhov no qhia tau tias cov tib neeg txoj kev coj thiab tus cwj pwm thiab tej hau kev ua ntau yam, lawv tej kev lees txim thiab kev hloov siab lees txim ntawm kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab, ua rau Vajtswv hloov Nws lub siab, hloov Nws kev xav ua, tshem tawm Nws txoj kev txiav txim siab thiab tsis rau txim los sis tsis rhuav tshem lawv. Vim li ntawd, cov tib neeg ntawm Ninave thiaj tau txais qhov kawg uas txawv los rau lawv tus kheej. Lawv tau txhiv lawv tus kheej txoj sia thiab tib lub sij hawm ntawd tau kov yeej Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus, txog theem tias Vajtswv los kuj tshem Nws txoj kev npau taws tawm lawm thiab.

Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Kev Nyiaj Taus Tsis Muaj Tsawg—Tib Neeg Txoj Kev Hloov Siab Lees Txim Muaj Tsawg

Txawm tias Vajtswv yuav chim rau cov tib neeg Ninave npaum li cas, tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws seev tsaj thiab hmoov tshauv, Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm. Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim rau lawv tej kev txhaum—Vajtswv tseem chim siab rau lawv. Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam, Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninave maj mam pauv mus uas kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm. Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej. Yog li ntawd peb yuav nkag siab thiab paub tau li cas tias tsis muaj kev sib tawm tsam? Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseeb thaum cov tib neeg Ninave hloov siab lees txim, tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb. Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no: Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg, los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv; tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv, thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg, Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag, thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag, nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus los rau cov tib neeg ntxiv mus. Qhov no hais tau tias tib neeg txoj kev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj, tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag, cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws kev tsim kho cov tib neeg Ninave: Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los, qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb. Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb, Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

Tus Tswv Tsim Tus Yam Ntxwv Ncaj Ncees Muaj Tseeb thiab Meej

Thaum Vajtswv tau muaj ib qho hloov siab rau cov tib neeg Ninave lawm, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus puas yog ib yam cuav? Yeej tsis yog li! Yog li ntawd yam uas pom tshwm sim los ntawm kev hloov ntawm ob qho no txog Vajtswv tus yam ntxwv hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas ntawm qhov xwm txheej no yog dab tsi? Vajtswv tus yam ntxwv yog ib yam nyob ua ke tag nrho—nws tsis faib nyias nyob nyias. Txawm hais tias Nws nthuav tawm kev chim siab los sis kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg los, tej no tag nrho yog kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv yog yam tseem ceeb heev thiab tseeb meej, thiab Nws hloov Nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm raws nraim kev tsim kho. Kev hloov ntawm Nws tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave qhia rau tib neeg tias Nws muaj Nws tus kheej cov kev xav thiab cov tswv yim; Nws tsis yog ib tug neeg hlau los sis ib tug uas puab los ntawm cov av, tiam sis yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj sia nyob. Nws tuaj yeem muaj kev npau taws tau rau cov tib neeg Ninave, kuj zoo ib yam li Nws tuaj yeem zam txim rau lawv yav dhau los vim yog lawv tej cwj pwm thiab. Nws tuaj yeem txiav txim siab coj txoj hmoov phem los rau cov tib neeg Ninave, thiab Nws kuj tuaj yeem hloov Nws txoj kev txiav txim siab vim yog lawv txoj kev hloov siab lees txim thiab. Tib neeg nyiam siv cov kev cai nruj, thiab siv cov kev cai ntawd los txwv thiab txhais txog Vajtswv, uas zoo ib yam li lawv nyiam siv cov lus ntawm ib txoj kab ke los nkag siab txog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li ntawd, raws li tib neeg lub hwj chim ntawm kev xav, Vajtswv tsis xav los sis Nws tsis muaj ib lub tswv yim tseem ceeb. Tiam sis nyob rau ntawm qhov muaj tiag, Vajtswv cov kev xav nyob rau ntawm tus yam ntxwv hloov pauv raws li kev pauv ntawm tej khoom thiab thaj chaw ib puag ncig. Thaum cov kev xav no tseem tab tom hloov pauv, ntau yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb kuj tau nthuav tawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawm kev hloov pauv no, nyob rau lub sij hawm tseeb meej thaum Vajtswv hloov siab, yam uas Nws qhia rau tib neeg yog qhov muaj nyob tseeb ntawm Nws txoj sia, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas puv npo lub zog loj tsis nres. Tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv siv Nws tus kheej txoj kev nthuav tawm tseeb los ua pov thawj txog qhov tseeb uas muaj nyob ntawm Nws txoj kev npau taws, kev hlub tshua, kev siab zoo ntxim hlub, thiab Nws txoj kev nyiaj taus rau tib neeg. Nws lub ntsiab tseeb yuav raug nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg los ib qho chaw twg los kuj tau raws nraim kev tsim kho. Nws muaj ib tug tsov ntxhuav txoj kev npau taws, thiab ib leej niam txoj kev hlub tshua thiab muaj lub siab nyiaj taus. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis tso cai kom muaj kev noog, kev yuam cai, kev hloov pauv, los sis kev cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg. Nyob rau ntawm txhua qhov teeb meem thiab txhua yam, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees—uas yog, Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—tuaj yeem nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg thiab ib qho chaw twg los kuj tau. Nws muab qhov tseem ceeb rau cov kev coj no rau txhua fab ntawm txhua yam kev tsim, Nws ua rau lawv muaj kev loj hlob txhua lub sij hawm uas dhau mus. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis raug txiav txim los ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw twg; muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis raug qhia tawm los sis nthuav tawm los ntawm kev txwv raws txoj hau kev ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw, tiam sis yog raws nraim qhov zoo tshaj plaws uas nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Thaum koj pom Vajtswv tau hloov Nws lub siab thiab nres tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab tseg tsis rhuav tshem lub nroog Ninave lawm, koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv mas muaj kev hlub tshua thiab ntxim hlub? Koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws tsuas yog ib co lus khoob lug xwb? Thaum Vajtswv npau taws nrog kev tsiv kev nyaum thiab tshem tawm Nws txoj kev hlub tshua, koj puas tuaj yeem hais tau tias Nws tsis muaj kev hlub tseeb tiag rau tib neeg? Qhov kev npau taws tsiv nyaum no nthuav tawm los ntawm Vajtswv los mus pauj rau tib neeg txoj kev phem; Nws txoj kev npau taws tsis muaj ib qho tsis dawb huv li. Vajtswv lub siab tau muag luav rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim, thiab vim yog qhov kev hloov siab lees txim no tau ua rau Nws hloov siab. Thaum Nws lub siab muag luav, thaum Nws hloov Nws lub siab, thiab thaum Nws qhia tawm Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg, txhua yam no zoo tag nrho; tej ntawd huv, dawb huv, tsis muaj qhov phem thiab tsis muaj kev cuam tshuam. Vajtswv txoj kev nyiaj taus uas tseeb tiag yog: kev nyiaj taus, zoo ib yam li Nws txoj kev hlub tshua yeej yog kev hlub tshua tiag tsis yog lwm yam. Nws tus yam ntxwv nthuav tawm kev npau taws los sis kev nyiaj taus raws nraim li tib neeg kev hloov siab lees txim thiab kev hloov pauv ntawm tib neeg txoj kev coj. Txawm tias Nws yuav nthuav tawm thiab qhia tawm dab tsi los xij, txhua yam yog yam dawb huv thiab ncaj qha; nws lub ntsiab tseeb txawv ntawm lwm yam txoj kev tsim. Thaum Vajtswv hais qhia tawm lub hauv paus ntsiab tseeb uas qhia txog Nws tej kev ua, tej ntawd tsis muaj qhov phem los sis kev cuam tshuam, Nws txoj kev xav, Nws lub tswv yim, txhua yam uas Nws tau txiav txim siab, thiab kev ua txhua yam los kuj ib yam nkaus thiab. Vim yog Vajtswv tau txiav txim siab thiab tau ua li ntawd, Nws thiaj tau ua Nws txoj hauj lwm tiav. Qhov kawg ntawm Nws txoj hauj lwm mas raug lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev kiag li vim tej ntawd lub hauv paus mas tsis muaj qhov phem thiab vim nws zoo tag nrho. Vajtswv txoj kev npau taws tsis muaj qhov phem. Kuj zoo ib yam li ntawd thiab, Vajtswv li kev hlub tshua thiab kev nyiaj—yog yam uas leej twg tsis muaj nyob rau ntawm cov kev tsim—los dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, thiab tsis tuaj yeem thev kev ua tib zoo xav thiab kev paub yav dhau los.

Dhau los ntawm koj txoj kev nkag siab txog zaj dab neeg ntawm Ninave, tam sim no nej puas pom lwm sab ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Koj puas pom lwm sab ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas tsis thooj leej twg? Puas muaj tus tib neeg twg muaj hom yam ntxwv zoo li no? Puas muaj leej twg muaj hom kev npau taws no, kev npau taws ntawm Vajtswv? Puas muaj leej twg muaj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus zoo li ntawd uas muaj nyob ntawm Vajtswv? Muaj leej twg ntawm kev tsim tuaj yeem nqua hu kev npau taws uas loj tshaj thiab txiav txim siab rhuav tshem los sis coj kev puas tsuaj los rau tib neeg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog muab kev hlub tshua rau tib neeg, muab kev nyiaj taus thiab kev zam txim, thiab hloov ib txoj kev txiav txim siab ua ntej yuav rhuav tshem tib neeg? Tus Tswv Tsim hais qhia txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees dhau los ntawm Nws tus kheej txoj hau kev uas tsis thooj leej twg thiab cov hauv paus ntsiab tseeb, thiab Nws tsis raug tswj hwm los sis kev txwv yuam los ntawm tib neeg, xwm txheej los sis ib yam dab tsi. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis thooj leej twg, tsis muaj leej twg muaj cuab kav hloov tau Nws cov kev xav thiab cov tswv yim, los sis tsis muaj leej twg muaj cuab kav yuav yaum tau Nws thiab kom hloov tej kev txiav txim siab ntawd. Tag nrho ntawm tus cwj pwm thiab cov kev xav uas muaj nyob hauv txhua yam kev tsim puav leej nyob sab hauv qab kev txiav txim ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tswj hwm kom Nws siv tej kev npau taws los sis kev hlub tshua; tsuas yog lub ntsiab tseeb ntawm tus Tswv Tsim—los sis muab ua lwm lo lus hais, tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim—thiaj tuaj yeem txiav txim siab rau qhov no tau xwb. Qhov no yog tus yeeb yam tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim tus yam ntxwv ncaj ncees!

Dhau los ntawm kev soj ntsuam thiab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm Vajtswv tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave, nej puas muaj cuab kav siv lo lus “tsis thooj leej twg” coj los piav txog txoj kev hlub tshua uas pom muaj nyob hauv Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Peb xub tau hais ua ntej lawm tias Vajtswv txoj kev npau taws yog ib lub ntsiab tseeb ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg. Tam sim no Kuv tsim nyog txhais yam no—Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—raws li Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yog ib yam dawb huv; nws nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug los sis raug noog; nws yog yam tsis muaj nyob hauv kev tsim los sis tsis tau tsim uas muaj sia. Nws yog ob yam uas tsis thooj leej twg thiab txhwj xeeb tshaj rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws yog yam dawb huv thiab tub qaug tsis tau. Kuj zoo li ntawd, nyob rau ntawm lwm yam ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees—Vajtswv txoj kev hlub tshua—mas dawb huv thiab tsis tuaj yeem raug kev tub quag. Tsis hais yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas muaj sia yeej tsis tuaj yeem hloov los sis sawv cev Vajtswv rau Nws txoj kev ua, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis sawv cev Nws rau ntawm kev rhuav pov tseg ntawm Xaudoos los sis kev cawm dim ntawm Ninave. Qhov no yog qhov kev hais qhia tawm tseeb txog ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg.

Tus Tswv Tsim Txoj Cov Kev Xav Zoo Rau Tib Neeg

Tib neeg feem ntau hais tias tsis yog ib yam yooj yim paub txog Vajtswv. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias kev paub txog Vajtswv tsis yog ib yam nyuab kiag li, vim Vajtswv nquag qhia Nws cov kev ua rau tib neeg pom. Vajtswv tsis txeev tso kev sib tham nrog noob nej tseg, thiab Nws tsis txeev zais Nws Tus Kheej tawm ntawm tib neeg, los sis tsis txeev npog Nws Tus Kheej kiag li. Nws cov kev xav, Nws cov tswv yim, Nws cov lus thiab Nws cov kev ua tag nrho puas leej nthuav tawm rau tib neeg. Yog li ntawd, tsuas yog tib neeg xav paub txog Vajtswv xwb, nws tuaj yeem muaj kev nkag siab thiab paub Nws dhau los ntawm txhua hom hau kev. Qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg dig muag nkoos xav tias Vajtswv txhob txwm khiav ntawm nws, tias Vajtswv txhob txwm zais Nws Tus Kheej ntawm tib neeg, tias Vajtswv tsis xav cia kom tib neeg nkag siab thiab paub txog Nws, vim yog nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg thiab nws tsis xav nkag siab txog Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, tib neeg tsis paub txhawj xeeb txog nws tus kheej nrog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus los sis cov kev ua…. Hais raws qhov tseeb tseeb tias, yog ib tug tib neeg siv lawv lub sij hawm thaum lawv khoom los tsom thiab nkag siab txog tus Tswv Tsim cov lus los sis cov kev ua, thiab yog tias lawv tsuas rau siab me ntsis rau ntawm tus Tswv Tsim cov kev xav thiab lub suab ntawm Nws lub siab, nws yuav tsis yog yam nyuab rau tus tib neeg ntawd kom paub txog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus, thiab cov kev ua, tej no mas yog yam pom tau tseeb thiab meej heev. Kuj zoo ib yam li ntawd, nws yuav siv kev rau siab me ntsis kom paub txog tias tus Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm, tias Nws ib txwm nyob hauv cov lus tham nrog tib neeg, nrog nraim txoj kev tsim tag nrho, thiab Nws tab tom ua qhov kev ua tshiab txhua hnub. Nws lub ntsiab tseeb thiab tus yam ntxwv mas raug muab hais qhia tawm nyob rau ntawm Nws cov kev tham nrog tib neeg; Nws cov kev xav thiab cov tswv yim mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua; Nws nrog nraim thiab soj ntsuam tib neeg txhua lub sij hawm. Nws hais lus ntsiag to rau tib neeg thiab txhua yam kev tsim nyob nrog Nws cov lus ntsiag to: “Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog Kuv tej kev tsim. Kuv tab tom saib xyuas; Kuv tab tom tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib siab….” Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov; Nws tej kauj ruam mas sib heev; Nws lub suab mas mos thiab muaj txoj hmoov hlub; Nws lub cev dhau mus los thiab pauv ntxeev, puag noob neej txhua tus; Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev. Nws ib txwm tsis khiav mus, tsis ploj mus li. Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog tib neeg tus kwv luag khov kho, tsis ncaim ntawm ib sab mus li. Nws mob siab saib xyuas thiab muaj kev hlub tshwj xeeb tshaj rau tib neeg, Nws muaj txoj kev txhawj xeeb thiab kev hlub rau tib neeg ib yam nkaus li thiab, tej no maj mam qhia tawm zuj zus nyob rau thaum Nws cawm lub nroog Ninave. Tshwj xeeb tshaj, kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yauna tau qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj lub siab mos siab muag rau tib neeg uas yog Nws Tus Kheej ua tus tsim. Dhau los ntawm cov lus no, koj tuaj yeem tau txais ib qho kev nkag siab tob txog ntawm Vajtswv tej kev xav dawb paug rau tib neeg …

Nqe lus ntawm no raug sau cia nyob rau huav Phau Ntawv Yauna 4:10–11: “Ces Yehauvas hais tias, Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninave, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?” Cov no yog cov lus tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas, sau los ntawm kev sib tham ntawm Vajtswv thiab Yauna. Txawm tias cov lus sib tham no luv luv xwb los, nws puv npo tus Tswv Tsim txoj kev saib xyuas rau tib neeg thiab kev tsis txaus siab tso tib neeg tseg. Cov lus no hais qhia txog tus cwj pwm thiab qhov kev xav tseeb tias Vajtswv tuav Nws txoj kev tsim nyob hauv Nws lub siab tas li. Dhau los ntawm cov lus no, uas yog tseeb meej thiab ncaj qha uas yog yam nyuaj heev rau tib neeg tau pom tau hnov, Vajtswv hais qhia tawm qhov Nws xav ua tseeb tiag rau tib neeg. Txoj kev sib pauv lus sib tham no sawv cev txog ib tug cwj pwm uas Vajtswv tuav rau cov tib neeg Ninave—tiam sis yog hom cwj pwm zoo li cas? Nws yog tus cwj pwm uas Nws tuav rau cov tib neeg Ninave thaum ua ntej thiab tom qab lawv txoj kev hloov siab lees txim, thiab tus cwj pwm uas Nws tau ua rau tib neeg. Hauv cov lus no yog Nws cov kev xav thiab yog Nws tus yam ntxwv.

Vajtswv cov kev xav uas nthuav tawm nyob hauv cov lus no yog dab tsi? Yog tias koj ua tib zoo saib txog cov ntsiab lus thaum koj nyeem ntawd, nws yuav tsis yog yam nyuab rau koj pom tias Nws siv los lus “khuv xim”; kev siv lo lus no qhia txog Vajtswv tus cwj pwm tseeb tiag rau tib neeg.

Nyob rau ntawm theem kev txhais ntawv raws nraim lub ntsiab, tib neeg tuaj yeem txhais lo lus “khuv xim” tau ntau yam: Qhov ib, nws txhais tau tias “hlub thiab tiv thaiv, muaj lub siab mos muag rau qee yam”; qhov ob, nws txhais tau tias “hlub heev”; thiab qhov kawg, nws txhais tau tias “tsis txaus siab ua kom tej yam raug mob thiab tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd.” Muab hais luv luv tias, lo lus no hais txog kev hlub mos muag thiab kev hlub, thiab kuj yog ib txoj kev tsis txaus siab muab leej twg los sis tej yam dab tsi tso pov tseg; nws hais txog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg. Vajtswv siv lo lus no, yog ib lo lus uas tib neeg yeej ib txwm hais, tiam sis lo lus no kuj tseem muaj cuab kav qhia txog Vajtswv lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau tib neeg thiab.

Txawm tias lub nroog Ninave muaj cov tib neeg nyob puv nkaus zoo li cov kev qias vuab tsuab, kev phem thiab kev ua nruj ua tsiv li cov ntawm Xaudoos los, lawv txoj kev hloov siab lees txim ua rau Vajtswv hloov siab thiab txiav txim siab tsis rhuav tshem lawv lawm. Vim yog txoj hau kev uas lawv coj Vajtswv cov lus thiab cov lus txib tau qhia txog tus cwj pwm uas zoo tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, thiab vim lawv txoj kev zwm ncaj ncees rau Vajtswv thiab kev hloov siab lees txim ncaj ncees ntawm lawv tej kev txhaum, lawv tus cwj pwm thiab lub siab tseeb los kuj zoo ib yam nkaus li thiab, Vajtswv thiaj tau hais qhia tawm Nws tus kheej txoj kev khuv xim los ntawm lub siab tseeb ib zaug ntxiv rau lawv thiab thiaj tau pub tej no rau lawv. Yam uas Vajtswv tau pub rau tib neeg thiab Nws txoj kev khuv xim uas tau muab rau tib neeg yog yam tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua raws tau, tsis muaj leej twg yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua, Nws txoj kev nyiaj taus, los sis Nws lub siab tseeb rau tib neeg tau. Puas muaj ib tug tib neeg twg uas koj xav tias yog ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob siab tshaj tib neeg, tus uas, nyob rau chaw siab, hais lus tam li ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob rau qhov chaw siab, hais cov hom lus no rau tib neeg los sis qhov kev tsim? Puas muaj leej twg ntawm noob neej tuaj yeem paub txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg txoj sia zoo li lawv lub xib teg? Leej twg thiaj tuaj yeem ris lub nra thiab lub luag hauj lwm rau tib neeg txoj kev muaj nyob? Leej twg thiaj tsim nyog tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm ib lub nroog twg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog zam txim rau ib lub nroog twg? Leej twg tuaj yeem hais tias lawv khuv xim tej uas lawv tus kheej tsim? Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb! Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj qhia qhov kev khuv leej thiab kev hlub no rau tib neeg. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj qhov tseeb, kev hlub uas tsis txawj ploj mus li rau tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab khuv xim Nws tej kev tsim tag nrho. Nws lub siab dhia pig poog thiab mob heev rau ib tug tib neeg cov kev ua: Nws chim siab, ntxhov siab thiab tu siab rau tib neeg txoj kev phem thiab kev ua qias vuab tsuab; Nws txaus siab, xyiv fab, zam txim thiab zoo siab rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim thiab kev ntseeg; txhua txhia yam ntawm Nws cov kev xav thiab cov tswv yim muaj nyob thiab nyob ib ncig rau ntawm tib neeg; yam uas Nws yog thiab Nws muaj yog nthuav tawm tag nrho rau tib neeg nkaus xwb; tej Nws siab xav tag nrho puav leej muaj feem rau tib neeg txoj kev muaj nyob. Txhawm rau tib neeg, Nws taug kev thiab mus nrawm nroos; Nws ua twj ywm muab Nws txoj sia; muab txhua feeb thiab xi nkoos ntawm Nws lub neej…. Nws tsis txeev paub tias yuav saib Nws tus kheej lub neej kom muaj nqis li cas li, tiam sis Nws yeej ib txwm khuv xim cov noob neej uas Nws Tus Kheej tsim…. Nws muab txhua txhia yam uas Nws muaj rau cov tib neeg no…. Nws muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus yam tsis muaj kev vam kev cia siab rau txoj kev pauj ntxiaj ntsig. Nws ua qhov no tsuas yog kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob ntxiv mus ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev npaj ntawm lub neej. Nws ua qhov no tsuas yog kom muaj ib hnub tib neeg yeem zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab paub tias Nws yog Tus uas txhawb tib neeg txoj kev muaj nyob thiab muab txoj sia txhua yam rau ntawm kev tsim.

Tus Tswv Tsim Hais Qhia Nws Txoj Kev Xav Tseeb Tiag rau Tib Neeg

Txoj kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yauna no yog ib qho kev hais qhia kom pom tseeb txog tus Tswv Tsim txoj kev xav tseeb tiag rau tib neeg. Nyob rau ib sab nws qhia rau tib neeg txog ntawm tus Tswv Tsim txoj kev nkag siab ntawm kev tshim txhua yam uas nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav; li Vajtswv Yehauvas tau hais, “Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninave, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?” Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv txoj kev nkag siab txog ntawm Ninave tseem nyob deb ntawm kev foom tsis zoo. Nws tsis nyog tsuas tsis paub tias cov muaj sia nyob hauv lub nroog muaj coob npaum li cas xwb (xam tag nrho tib neeg thiab cov tsiaj txhu), Nws kuj tseem paub tias muaj pes tsawg tus uas tsis paub ntawm lawv sab tes xis thiab sab tes laug—ntawd yog, muaj me nyuam yaus thiab tub ntxhais hluas ntau npaum li cas. Qhov no yog pov thawj tseeb txog Vajtswv txoj kev nkag siab txog noob neej. Nyob rau lwm sab, qhov lus sib tham no qhia txog tus Tswv Tsim tus cwj pwm rau tib neeg, hais tau tias tib neeg muaj nuj nqes nyob rau hauv tus Tswv Tsim lub siab. Zoo ib yam nkaus li Vajtswv Yehauvas tau hais: “Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninave, lub nroog uas loj ntawd…?” Tej no yog Vajtswv Yehauvas cov lus cem rau Yauna, tiam sis tej lus ntawd puav leej muaj tseeb.

Txawm tias Yauna tau txais kev tso siab kom mus tshaj tawm Vajtswv Yehauvas cov lus rau cov tib neeg ntawm Ninave los, nws tsis nkag siab txog Vajtswv Yehauvas tej kev xav, los sis nws tsis nkag siab txog Nws tej kev txhawj xeeb thiab kev cia siab rau cov tib neeg ntawm lub nroog ntawd. Cov lus cem no, Vajtswv txhob txwm xav qhia rau nws tias tib neeg yog yam khoom ntawm Vajtswv ob txhais tes, Nws tau siv dag zog kev mob siab rau txhua txhia tus tib neeg, txhua txhia tus tib neeg ris Vajtswv lub nra kev cia siab rau saum lawv ob lub xwb pwg, txhua txhia tus tib neeg xyiv fab rau cov khoom npaj ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv; vim Vajtswv twb tau thev tus nqe ntawm kev mob siab rau lawv txhua txhia tus huv tib si lawm. Qhov lus cem no kuj tseem hais rau Yauna tias Vajtswv khuv xim tib neeg, uas yog tes hauj lwm ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, zoo ib yam nkaus li Yauna tus kheej khuv xim tsob ntoo qaib ntawd. Vajtswv yuav tsis tso noob neej pov tseg yooj yim, los sis txog ntua rau theem thaum kawg, vim yog tseem tshuav cov me nyuam yaus thiab cov tsiaj txhu uas tsis paub tab dab tsi coob heev nyob hauv lub nroog. Thaum saib xyuas cov khoom mos thiab tsis paub tab ntawm Vajtswv txoj kev tsim cov uas lawv yeej faib tsis tawm sab tes xis thiab sab tes laug li, nws kuj ua tsis tau me me li tias Vajtswv yuav cia li xaus lawv txoj sia thiab muab qhov kawg los rau lawv sai sai li yam no tau. Vajtswv cia siab xav pom lawv loj hlob; Nws cia siab tias lawv yuav tsis taug ib txoj kev zoo nkaus li lawv cov txwj laus, lawv yuav tsis hnov Vajtswv Yehauvas lub suab ceeb toom ntxiv lawm, thiab lawv yuav ua tim khawv txog yav dhau los ntawm Ninave. Ntau tshaj ntawd, Vajtswv cia siab xav pom Ninave tom qab nws tau hloov siab lees txim lawm, xav pom Ninave lub neej pem suab tom qab nws li kev hloov siab lees txim, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, xav pom Ninave ua neej nyob hauv Vajtswv txoj qab kev hlub tshua dua ib zaug ntxiv. Yog li ntawd, nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag, cov khoom ntawm kev tsim uas tsis paub faib lawv sab tes xis tawm ntawm sab tes laug yog Ninave lub neej pem suab. Lawv yuav ris Ninave qhov phem yav dhau los cia saum xub pwg, zoo ib yam nkaus li lub luag hauj lwm tseem ceeb ntawm kev ua tim khawv rau yav dhau los ntawm Ninave thiab nws lub neej pem suab uas nyob hauv qab Vajtswv Yehauvas txoj kev coj. Nyob hauv cov lus tshaj tawm ntawm Nws cov kev xav tseeb, Vajtswv Yehauvas tau qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev hlub tshua rau tib neeg tag nrho huv tib si. Nws ua rau tib neeg pom tias “tus Tswv Tsim txoj kev hlub tshua” tsis yog ib kab lus khoob lug, los sis ib qho lus cog khoob lug xwb; nws muaj tej hauv paus ntsiab tseeb, hau kev, thiab hom phiaj tseeb meej. Vajtswv yog qhov tseeb thiab muaj tiag, Nws tsis siv qhov cuav los sis qhov dag, kuj zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev hlub tshua uas tau muab rau tib neeg yam tsis paub kawg nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua tiam. Txawm li cas los xij, los txog rau niaj hnub nim no, tus Tswv Tsim txoj kev sib tham nrog Yauna yog kev hais lus, yog kev hais lus uas tshwj xeeb tshaj txog qhov vim li cas Nws thiaj muab kev hlub tshua rau tib neeg, Nws muab kev hlub tshua rau tib neeg li cas, Nws muaj kev nyiaj taus rau tib neeg npaum li cas thiab Nws qhov kev xav tseeb tiag rau tib neeg. Vajtswv Yehauvas cov lus luv luv ntawm cov lus sib tham qhia txog Nws cov kev xav rau tib neeg tag nrho huv si; tej ntawd yog ib qho kev hais qhia kom pom tseeb ntawm Nws lub siab xav rau tib neeg, thiab tej ntawd kuj yog pov thawj tseeb txog ntawm qhov Nws muaj kev hlub tshua puv npo rau tib neeg. Nws txoj kev hlub tshua tsis yog tsuas muab rau tiam cov txwj laug ntawm tib neeg xwb, tiam sis kuj tseem yog muab rau cov hluas txheej tom qab, zoo li ib txwm yav dhau los, ib tiam dhau mus rau ib tiam tom ntej. Txawm tias Vajtswv txoj kev npau taws nquag nqes los rau ib ceg kaum los sis ib tiam ntawm tib neeg twg, tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua yeej tsis tu ncua mus li. Nyob rau ntawm Nws txoj kev hlub tshua, Nws kev qhia thiab kev coj ib tiam ntawm Nws txoj kev tsim mus rau ib tiam, kev pab cuam thiab kev txhawb nqa ib tiam ntawm kev tsim mus rau ib tiam, vim yog Nws txoj kev xav tseeb tiag rau tib neeg yuav tsis muaj hnub hloov pauv. Zoo nkaus li Vajtswv Yehauvas tau hais: “Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim lod…?” Nws yeej ib txwm khuv xim Nws tus kheej txoj kev tsim. Qhov no yog kev hlub tshua ntawm tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws kuj puv npo kev zoo tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim.

Tsib Hom Ntawm Tib Neeg

Rau lub sij hawm no, Kuv yuav tso peb kev sib qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tseg rau ntawm no. Ntxiv mus, Kuv yuav faib cov raws Vajtswv ua ob peb pawg raws nraim li lawv txoj kev nkag siab txog Vajtswv thiab lawv txoj kev nkag siab thiab kev paub yav dhau los txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, kom nej thiaj paub txog theem ntawm nej tab tom nyob tam sim no, nej tus yeeb yam los kuj ib yam nkaus thiab. Hais txog tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab kev nkag siab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, cov theem thiab tus yeeb yam sib txawv uas muaj nyob rau ntawm tib neeg feem ntau tuaj yeem faib tau ua tsib hom. Lub ncauj lus no hais tawm los ntawm lub hauv paus kev paub txog Vajtswv tus uas tsis thooj leej twg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Yog li ntawd, thaum nej nyeem cov ntsiab lus nram qab no, nej yuav tsum ua tib zoo sim tshawb nrhiav seb nej muaj kev nkag siab thiab kev paub txog Vajtswv qhov tsis thooj leej twg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, tom qab ntawd nej yuav tsum siv qhov kawg los txiav txim seb nej nyob rau theem twg tiag, nej tus yeeb yam loj npaum li cas, thiab nej yog hom tib neeg twg.

Hom Ib: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Qhwv Hauv Daim Tab

“Me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab” txhais tau li cas? Me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab yog ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuav yug los rau lub ntiaj teb. Nws yog lub sij hawm thaum tib neeg tseem mos tshaj plaws.

Cov tib neeg uas nyob rau theem no tsis muaj kev paub tab los sis kev txawj xav ib qho dab tsi txog kev ntseeg Vajtswv li. Lawv tsis paub xav thiab tsis quav ntsej txog txhua yam. Cov tib neeg no tej zaum tau ntseeg Vajtswv los lawm ntev los sis tej zaum tseem tsis tau ntev heev kiag li, tiam sis lawv tus yam ntxwv tsis paub xav thiab tus yeeb yam tsis quav ntsej coj lawv mus rau theem ntawm tus me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab. Lub ntsiab lus txhais meej txog ntawm cov xwm txheej ntawm tus me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab muaj li no: Txawm tias hom tib neeg no tau ntseeg Vajtswv los tau ntev npaum li cas lawm los, lawv yeej yuav ib txwm ruam, tsis meej pem thiab xav ntiav ntiav xwb; lawv tsis paub tias vim li cas lawv thiaj ntseeg Vajtswv, los sis tsis paub tias Vajtswv yog leej twg los sis leej twg yog Vajtswv li. Txawm tias lawv caum raws Vajtswv, tiam sis tsis muaj lub ntsiab txhais tseeb txog Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis tuaj yeem txiav txim siab tias Tus uas lawv caum raws ntawd puas yog Vajtswv, yuav mus hais tau li cas tias lawv ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws tseeb tiag. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb nyob rau ntawm hom tib neeg no. Cov tib neeg no cov kev xav mas pos huab niab thiab, muab hais kom yooj yim tias, lawv txoj kev ntseeg mas tsis meej hlo li. Lawv ib txwm nyob hauv tus yam ntxwv tsis paub xav thiab dawb paug; “ruam,” “tsis meej pem,” thiab “xav ntiav ntiav” tej no yog lawv cov yam ntxwv. Lawv tsis txeev pom los sis paub txog qhov muaj Vajtswv li, thiab vim li ntawd, kev nrog lawv sib tham txog kev kawm paub Vajtswv kuj zoo ib yam li kev qhia lawv nyeem ib daim niam ntawv uas qub heev—lawv yuav tsis nkag siab los sis txais yuav tau. Nyob rau ntawm lawv, kev paub txog Vajtswv kuj zoo yam li kev tau hnov ib zaj dab neeg uas zoo heev. Txawm tias lawv txoj kev xav yuav pos huab niab, tiam sis qhov tseeb tiag lawv ntseeg ruaj nreeg tias kev paub Vajtswv yog ib yam nkim sij hawm thiab nkim dag zog xwb. Qhov no yog hom ib ntawm cov tib neeg: tus me nyuam mos liab kauv hauv daim tab.

Hom Ob: Theem ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Noj Mis

Yog muab piv rau tus me nyuam mos liab kauv hauv daim tab, hom tib neeg no muaj kev kawm me ntsis. Tu siab kawg, lawv tseem tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv kiag li. Lawv tseem tsis tau muaj ib qho kev nkag siab tseeb txog ntawm Vajtswv thiab kev xav ntawm Vajtswv, lawv tseem tsis tau paub meej tias yog vim li cas lawv yuav tsum ntseeg Vajtswv, tiam sis nyob hauv lawv lub siab lawv muaj lawv tus kheej lub hom phiaj thiab lub tswv yim meej. Lawv tsis txhawj xeeb txog tus kheej tias seb nws puas yog yam yog ntseeg Vajtswv. Lub hom phiaj uas lawv nrhiav dhau los ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev txaus siab ntawm Nws txoj hmoov hlub, muaj kev xyiv fab thiab thaj yeeb nyab xeeb, ua lub neej nyob kaj siab lug, muaj kev zoo siab rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv, thiaj ua neej nyob hauv Vajtswv cov koob hmoov. Lawv tsis txhawj xeeb txog theem kev paub ntawm Vajtswv; lawv tsis xav nrhiav ib qho kev nkag siab ntawm Vajtswv, los sis tsis txhawj xeeb txog yam Vajtswv tab tom ua los sis yam Nws xav ua. Lawv tsuas qi muag nti nrhiav kev txaus siab ntawm Nws txoj hmoov hlub xwb thiab kom tau txais Nws tej koob hmoov ntau; lawv xav nrhiav kev kom tau txais ib puas npaug nyob rau tiam tam sim no thiab txoj sia ib txhis nyob rau tiam uas los yuav txog. Lawv cov kev xav, lawv tau siv lawv tus kheej ntau npaum li cas lawm, lawv txoj kev mob siab, thiab nrog rau lawv txoj kev txom nyem, tag nrho tej no puav leej kom tib lub hom phiaj nkaus xwb: yog kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Lawv yeej tsis muaj kev txhawj xeeb txog lwm yam li lawm. Hom neeg no tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg muaj kev nyab xeeb thiab muab Nws txoj hmoov hlub rau lawv. Ib tug tuaj yeem hais tias lawv tsis xav los sis tsis muaj qhov tseeb meej tias vim li cas Vajtswv thiaj xav cawm tib neeg los sis qhov kawg uas Vajtswv xav tau txais nrog Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Lawv yeej tsis tau nqes ib qho dag zog kom los paub Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab tsis tuaj yeem rau siab ua li ntawd tau. Lawv tsis muaj lub siab xav ua tib zoo mloog txog tej yam no, thiab lawv tsis xav paub txog tej ntawd. Lawv tsis xav noog txog Vajtswv tes hauj lwm, qhov Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, Vajtswv lub siab nyiam, los sis lwm yam uas muaj feem xyuam txog Vajtswv, ib yam nkaus, lawv kuj tsis muaj lub siab xav noog txog tej no thiab. Qhov no yog vim lawv ntseeg tias cov xwm txheej no tsis muaj feem xyuam rau lawv txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab lawv tsuas txhawj xeeb txog ib tug Vajtswv uas muaj nyob uas muaj feem xyuam rau ntawm lawv tus kheej qhov kev xav tau, thiab tus uas tuaj yeem muab koob hmoov rau lawv xwb. Lawv tsis muaj kev rau siab rau lwm yam, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis tuaj yeem paub qhov muaj tiag ntawm txoj kev tseeb, txawm tias lawv twb ntseeg Vajtswv pe tsawg xyoo los lawm los xij. Yog tsis muaj leej twg nquag ywg dej los sis pub mov rau lawv, nws yog ib yam nyuab rau lawv taug kev mus ntxiv ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog tias lawv tsis tuaj yeem txaus siab rau lawv qhov kev xyiv fab xub thawj thiab kev thaj nyab xeeb los sis Vajtswv txoj hmoov hlub, ces feem ntau lawv yuav khiav tawm mus. Qhov no yog hom ob ntawm cov tib neeg: tus tib neeg uas nyob rau ntawm theem tus me nyuam mos liab noj mis.

Hom Peb: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Thum Mis, los sis Theem ntawm Tus Me Nyuam Me

Pawg tib neeg no muaj ib qho kev paub meej. Lawv paub tias kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub tsis tau txhais tias lawv tus kheej yuav muaj kev paub yav dhau los tseeb tiag, lawv paub tias txawm lawv yuav tsis dhuav kev nrhiav kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb nyab xeeb, kev nrhiav txoj hmoov hlub, los sis yog tias lawv muaj cuab kav ua tim khawv dhau los ntawm kev faib lawv tej kev paub yav dhau los ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub los sis dhau los ntawm kev txhawb nqa Vajtswv qhov Nws muab cov koob hmoov los rau lawv, tej no tsis tau txhais tias lawv muaj txoj sia, los sis tsis tau txhais tias lawv muaj qhov muaj tiag ntawm txoj kev tseeb. Pib los ntawm lawv qhov kev txawj xav, lawv tseg tsis tsim kev lom zem rau txoj kev vam tias lawv yuav nrog Vajtswv txoj hmoov hlub; tiam sis, thaum lawv txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv xav ua qee yam rau Vajtswv nyob rau tib lub sij hawm ntawd thiab. Lawv txaus siab hlo mus ua lawv lub luag hauj lwm, tiv kev txom nyem thiab kev khwv me ntsis, muaj feem rau ntawm kev koom tes nrog Vajtswv. Txawm li cas los xij, vim hais tias lawv txoj kev tshawb nrhiav ntawm kev ntseeg Vajtswv mas tsis dawb huv heev li, vim yog kev xav ua thiab kev tshaw ntawm ib leeg uas lawv khawv cia rau hauv nruab siab muaj zog dhau heev lawm, vim yog lawv tus yam ntxwv khav teeb dhau heev lawm, nws thiaj yog yam nyuab uas lawv yuav ua tau kom Vajtswv txaus siab los sis ncaj ncees rau Vajtswv. Yog li ntawd, ntau zaus lawv thiaj nquag tsis tuaj yeem paub txog lawv tus kheej txoj kev xav los sis hwm lawv cov lus cog rau Vajtswv. Feem ntau lawv thiaj pom tias lawv tus kheej nyob rau tus yam ntxwv sib tawm tsam: Lawv xav ua kom Vajtswv txaus siab nyob rau ib theem zoo kawg nkaus, tiam sis lawv siv lub zog tag nrho tsuas yog los tawm tsam Vajtswv, feem ntau lawv kheev cog lus rau Vajtswv tiam sis tom qab ntawd kuj tau ua txhaum ntawm lawv cov lus cog. Muaj ntau lub sij hawm lawv pom tau tias lawv tus kheej nyob rau hauv tus nyam ntxwv sib tawm tsam lwm yam: Lawv ntseeg Vajtswv los ntawm lub siab tiag, tiam sis lawv tsis lees Nws thiab txhua yam los ntawm Nws los; lawv cia siab heev tias Vajtswv yuav qhia lawv, coj lawv, muab rau lawv, thiab pab lawv, tiam sis lawv kuj tseem nrhiav lawv tus kheej txoj hau kev tawm. Lawv xav nkag siab thiab paub txog Vajtswv, los lawv tseem tsis txaus siab txav los ze Nws. Tsis tas li ntawd, lawv ib txwm xyeej Vajtswv thiab lawv lub siab kom txhob los ze ntawm Nws. Thaum lawv muaj ib qho kev nkag siab ntiav ntiav thiab kev paub yav dhau los txog qhov ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus thiab ntawm qhov tseeb, thiab ib qho ntsiab ntiav ntiav ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb, ntawm lawv lub siab tiag lawv tseem tsis tau tuaj yeem paub meej los sis txiav txim tias seb Vajtswv yog qhov tseeb los tsis yog, los sis paub meej tias seb Vajtswv puas ncaj ncees tiag. Lawv kuj tseem tsis tuaj yeem txiav txim txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb, yog li ntawd tsis txhob hais txog kev muaj nyob tseeb tiag ntawm Nws kiag li. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ib txwm muaj cov lus noog thiab cov kev nkag siab yuam kev, thiab nws kuj tseem muaj cov kev xav thiab cov kev xav phem. Thaum lawv tseem txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv kuj tseem txaus siab los muaj kev paub yav dhau los los sis xyaum ua raws cov kev tseeb uas lawv xav tias yuav txhawb kom tau lawv txoj kev ntseeg, yuav txhab ntxiv lawv txoj kev paub yav dhau los ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, los rhiav pov thawj ntawm lawv txoj kev nkag siab ntawm kev ntseeg Vajtswv, thiab los ua kom lawv txaus siab ntawm txoj kev ua neej uas lawv tus kheej tau rhawv tseg thiab kev ua kom tiav ib lub luag hauj lwm ncaj ncees rau noob neej. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, lawv kuj tseem ua tej no txhawm rau lawv txoj kev ntshaw kom tau txais cov koob hmoov, uas yog ib feem ntawm qhov kev twv uas lawv tau cia siab tias yuav tau txais koob hmoov ntau tshaj rau tib neeg, thiab ua kom tiav lawv txoj kev xav tau tshaj plaws thiab xav tau mus tag ib sim neej yam tsis so txog ntua thaum tau txais los kiag ntawm Vajtswv. Cov neeg no tsis tshua muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia, vim rau qhov lawv lub siab tshaw thiab xav kom tau txais cov koob hmoov yog qhov tseem ceeb ntau dhau heev lawm. Lawv lub siab tsis xav tso qhov no mus, thiab lawv tsis tuaj yeem yuav ua li ntawd tau. Lawv tshai tias yog tsis muaj lub siab ntshaw kom tau txais cov koob hmoov, yog tias tsis muaj qhov kev xav tau yam tsis so ntev los lawm txog ntua thaum tau txais los ntawm Vajtswv, lawv yuav poob qhov txhawb siab ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd, lawv tsis xav ntsib qhov kev muaj tiag. Lawv tsis xav ntsib Vajtswv cov lus los sis Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis xav ntsib nrog rau Vajtswv tus yam ntxwv los sis lub ntsiab tseeb, yog li ntawd tsis txhob hais txog ntawm kev paub txog Vajtswv kiag li. Qhov no vim yog thaum Vajtswv, Nws lub ntsiab tseeb, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau los hloov lawv cov kev xav, lawv cov npau suav yuav nce mus ua pa taws, thiab lawv qhov kev ua uas hu tias kev ntseeg thiab “kev ua zoo” uas tau khaw cia ntau lub xyoo dhau los ntawm kev rau siab ua hauj lwm yuav ploj mus thiab tsis tshuav dab tsi. Kuj zoo ib yam nkaus li, lawv “thaj chaw” uas lawv tau kov yeej los ntau lub xyoo los ntawm lawv cov hws thiab cov ntshav yuav ntsib kev puas ntsoog. Tag nrho tej no txhua yam yuav txhais tau tias lawv txoj kev rau siab thiab dag zog ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo dhau los tsis muaj qab hau dab tsi, thiab lawv yuav tsum rov qab pib dua los ntawm kev tsis muaj dab tsi. Qhov no yog kev mob uas loj tshaj plaws rau lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab nws yog qhov kawg uas lawv yeej tsis xav pom li, uas nws yog qhov vim tias lawv thiaj ib txwm raug kaw cia nyob rau hauv qhov kev kov tsis yeej no, tsis kam tig rov qab. Qhov no yog hom peb ntawm cov neeg: tus neeg uas nyob rau ntawm theem tus me nyuam mos liab thum mis.

Peb hom tib neeg uas tau piav qhia nyob saum toj no—txhais tias yog cov neeg uas nyob rau hauv peb theem no—tsis muaj kev ntseeg tseeb rau ntawm Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom los sis hauv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab tsis muaj ib qho tseeb, kev paub meej los sis kev pom zoo txog ntawm tej no. Yog li ntawd, nws yog qhov nyuaj heev rau peb hom tib neeg no to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab nws yog qhov nyuaj rau lawv kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub, kev qhuab qhia los sis kev pom meej vim yog txoj hau kev coj uas lawv ntseeg ntawm Vajtswv thiab lawv tej cwj pwm tsis yog rau Vajtswv kom ua rau Nws ua tsis tau Nws tes hauj lwm nyob hauv lawv lub siab. Lawv cov kev ua xyem xyav, cov kev nkag siab yuam kev thiab cov kev xav txog Vajtswv nyob tshaj qhov lawv ntseeg thiab kev paub ntawm Vajtswv. Cov no yog peb hom tib neeg uas nyob rau kev pheej hmoo heev, thiab lawv nyob rau theem uas muaj kev phom sij heev. Thaum ib tug neeg coj tus cwj pwm ua xyem xyav rau Vajtswv, rau Vajtswv lub ntsiab tseeb, rau qhov seb Vajtswv yog leej twg tiag tiag, rau qhov tias seb Vajtswv puas yog qhov tseeb thiab yog qhov muaj tiag ntawm qhov muaj Nws, thaum ib tug tsis tuaj yeem ruaj siab txog tej no, tus neeg no yuav ua cas lees txais txhua yam uas los ntawm Vajtswv los tau? Ib tug neeg yuav ua cas lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj kev, yog txoj sia? Ib tug neeg yuav ua cas lees txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau? Ib tus neeg yuav ua cas lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim tau? Hom tib neeg no yuav ua cas tau txais Vajtswv txoj kev taw qhia thiab kev npaj tseeb tiag tau? Cov neeg uas nyob rau hauv peb theem no tuaj yeem tawm tsam Vajtswv, muab kev txiav txim rau Vajtswv, thuam Vajtswv los sis ntxeev siab rau Vajtswv txhua lub sij hawm. Lawv tuaj yeem tso txoj kev tseeb tseg thiab khiav tawm ntawm Vajtswv tau txhua lub sij hawm. Ib tug neeg tuaj yeem hais tias cov tib neeg nyob hauv peb theem no nyob rau hauv lub sij hawm tseem ceeb heev, vim lawv tseem tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hau kev uas yog ntawm kev ntseeg Vajtswv.

Hom Plaub: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Loj Hlob, los sis Me Nyuam Yaus

Tom qab ib tug tib neeg tau thum mis lawm—ntawd yog, tom qab thaum lawv tau txaus siab ntawm txoj hmoov hlub txaus nkaus lawm—lawv pib tshawb nrhiav tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, lawv pib xav nkag siab txog ntau cov lus noog, xws li vim li cas tib neeg thiaj ua neej nyob, tib neeg yuav tsum ua neej zoo li cas, thiab vim li cas Vajtswv thiaj ua Nws tes hauj lwm rau tib neeg. Thaum cov kev xav tsis meej thiab cov qauv kev xav tsis meej pem tshwm tuaj rau hauv lawv thiab muaj nyob rau ntawm lawv, lawv pheej tau txais kev ywg dej tas mus li, thiab lawv kuj muaj cuab kav ua lawv lub luag hauj lwm. Nyob rau lub sij hawm no, lawv tsis muaj qhov ua xyem xyav ib qho txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj nyob, thiab lawv tau muaj ib qho kev nkag siab tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi lawm. Nyob rau ntawm lub hauv paus no lawv maj mam muaj ib qho kev paub txog Vajtswv, thiab lawv maj mam tau txais qee nqe lus teb rau lawv cov kev xav tsis meej thiab cov qauv kev xav tsis meej pem txog Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb. Hais txog ntawm lawv cov kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv, cov tib neeg nyob rau theem no pib los taug txoj kev yog, thiab lawv nkag mus rau ntawm lub caij kev hloov pauv. Nws yog nyob rau theem no uas tib neeg pib muaj txoj sia. Lub cim uas qhia meej txog kev muaj txoj sia yog qhov kev maj mam daws tau cov lus noog uas nyob hauv tib neeg lub siab txog kev paub Vajtswv—xws li cov kev nkag siab yuam kev, kev xav, kev xav phem, thiab cov ntsiab lus pom tsis meej txog Vajtswv—thiab tsis yog lawv tsuas los ntseeg thiab paub txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj nyob xwb, tiam sis lawv kuj tseem muaj ib lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv thiab muaj qhov chaw nyob uas yog rau Vajtswv hauv lawv lub siab, thiab muaj kev caum raws Vajtswv tseeb tiag los hloov lawv txoj kev ntseeg uas tsis tseeb meej. Nyob rau theem no, tib neeg maj mam los paub txog lawv cov kev nkag siab yuam kev ntawm Vajtswv thiab lawv cov kev tshawb nrhiav thiab cov kev ntawm txoj kev ntseeg yuam kev. Lawv pib los ntshaw qhov tseeb, ntshaw kom muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim, kev qhuab qhia thiab kev rau txim, thiab ntshaw ib qho kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv. Lawv maj mam tso txhua hom ntawm cov kev xav phem thiab kev xav txog Vajtswv rau qub qab nyob rau theem ntawm no, thiab tib lub sij hawm ntawd lawv hloov thiab kho lawv qhov kev paub tsis raug ntawm Vajtswv thiab tau txais qhov kev paub yuav tsum muaj uas raug ntawm Vajtswv. Txawm tias ib feem ntawm cov kev paub uas cov tib neeg nyob rau theem ntawm no muaj tsis tshua meej los sis tsis raug, yam ntsawg kawg nkaus los lawv twb maj mam pib tso tseg lawv cov kev xav phem, kev paub yuam kev, thiab kev nkag siab yuam kev ntawm Vajtswv; lawv tsis tuav lawv tus kheej cov kev xav phem thiab kev xav ntawm Vajtswv. Lawv pib kawm paub tias yuav tso tseg li cas—tso tseg tej yam uas pom nyob ntawm lawv tus kheej txoj kev xav phem, tej yam los ntawm txoj kev paub, thiab tej yam los ntawm Ntxwgnyoog; lawv pib txaus siab zwm rau yam raug thiab yam zoo, txawm hais tias yog yam uas los ntawm Vajtswv cov lus thiab los ntawm qhov tseeb. Lawv kuj tseem pib sim kom paub yav dhau los txog ntawm Vajtswv cov lus, kom paub los ntawm tus kheej thiab ua raws li Nws cov lus, kom lees txais Nws cov lus ua cov hauv paus ntsiab tseeb rau lawv cov kev ua thiab ua lub hauv paus rau kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv. Nyob rauv lub caij no, tib neeg lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas yam tsis nco qab hlo li, thiab lees txais Vajtswv cov lus ua lawv lub neej yam tsis nco qab hlo li. Lub sij hawm thaum lawv lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab cov lus, lawv tau dhau los muaj kev paub ntau heev thiab muaj cuab kav paub tias tus Vajtswv uas lawv ntseeg nyob hauv lawv lub siab muaj nyob tseeb tiag. Nyob hauv Vajtswv cov lus, nyob hauv lawv txoj kev paub yav dhau los thiab lawv txoj sia, lawv hnov ntau tshaj qub tuaj tias Vajtswv ib txwm yog tus coj ntawm tib neeg txoj hmoo thiab ib txwm coj thiab npaj rau tib neeg. Lawv maj mam paub meej txog Vajtswv txoj kev muaj nyob dhau los ntawm lawv kev sib koom ua ke nrog Vajtswv. Yog li ntawd, ua ntej thaum lawv yuav paub txog nws, lawv tau pom zoo yam tsis nco ceev faj thiab pib ntseeg yam khov kho ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab lawv twb tau pom zoo txog ntawm Vajtswv cov lus lawm. Thaum tib neeg pom zoo txog ntawm Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm lawm, lawv tsis lees paub lawv tus kheej tsis tseg, tsis lees lawv tus kheej txoj kev xav phem, tsis lees lawv tus kheej tej kev paub, tsis lees lawv tus kheej cov kev xav, thiab tib lub sij hawm ntawd kuj tseem nrhiav qees tias qhov tseeb yog dab tsi thiab qhov Vajtswv siab nyiam yog dab tsi tsis tseg. Tib neeg txoj kev paub txog ntawm Vajtswv mas nyob ntiav heev li nyob rau lub sij hawm kev loj hlob no—lawv yeej tsis muaj cuab kav piav qhia meej txog cov kev paub ntawm cov lus no, los sis lawv twb tsis tuaj yeem qhia txog ib qho ntsiab lus tseeb—thiab lawv tsuas muaj kev nkag siab raws li qhov tau pom nkaus xwb; txawm li cas los xij, thaum muab los piv nrog rau cov peb theem ua ntej ntawd, tib neeg lub neej uas tseem tsis tau loj hlob nyob rau lub sij hawm no twb tau txais kev ywg dej thiab kev pab los ntawm Vajtswv cov lus lawm, thiab vim li ntawd twb tau pib nthaw kaus lawm. Lawv lub neej zoo nkaus li ib lub noob uas raug faus rau hauv av; tom qab tau txais qhov noo thiab cov khoom noj muaj txiaj ntsig, nws yuav tsoo tawm ntawm npoo av, thiab nws txoj kev nthaw kaus ces yuav qhia txog kev yug muaj dua ib lub neej tshiab. Qhov kev yug no ua rau ib tug pom txog cov cim ntawm txoj sia. Thaum tib neeg muaj txoj sia, lawv yuav loj hlob. Yog li ntawd, nyob rau ntawm cov hauv paus no—maj mam ua rau lawv txoj kev taug mus rau qhov raug ntawm kev ntseeg Vajtswv, kev tso tseg lawv tus kheej cov kev xav phem, kev txais Vajtswv txoj kev coj—tib neeg lub neej yuav loj hlob zuj zus me ntsis dhau me ntsis. Qhov kev loj hlob no ntsuas los ntawm lub hauv paus dab tsi? Nws yog ntsuas raws nraim los ntawm tib neeg qhov kev paub yav dhau los nrog rau Vajtswv cov lus thiab lawv txoj kev nkag siab tseeb ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Txawm lawv pom tias nws yog ib yam nyuaj heev rau kev siv lawv tus kheej cov lus coj los piav kom meej txog lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab Nws lub ntsiab tseeb nyob rau lub sij hawm kev loj hlob no los, cov pawg tib neeg no tsis txaus siab nrhiav kev zoo siab dhau los ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, los sis los ntseeg Vajtswv txhawm rau kev nrhiav lawv tus kheej lub hom phiaj kom tau txais Nws txoj hmoov hlub. Tiam sis, lawv txaus siab nrhiav ib txoj sia kom ua neej nyob raws nraim li Vajtswv cov lus thiab dhau los ua cov neeg ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim. Ntau tshaj ntawd, lawv muaj kev ruaj siab thiab npaj txhij txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Qhov no yog lub cim ntawm theem kev loj hlob ntawm ib tug tib neeg.

Txawm tias cov tib neeg nyob hauv theem no muaj qee qhov kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees los, cov kev paub no tseem pos huab niab thiab pom tsis meej. Txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem paub meej txog tej no los, lawv hnov zoo li tias lawv twb tau txais ib yam dab tsi nyob sab hauv lawm, vim lawv tau txais qee qhov kev paub thiab kev nkag siab nyob rau ib theem twg txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees dhau los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm. Txawm li cas los xij, txhua yam nws tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nws tseem nyob rau ib theem pib xwb. Pawg tib neeg no muaj ib qho kev xav tshwj xeeb uas lawv siv rau Vajtswv txoj hmoov hlub, uas hais qhia rau hauv kev hloov pauv cov hom phiaj uas lawv nrhiav thiab txoj hau kev uas lawv nrhiav tej ntawd. Lawv twb tau pom Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm lawm, hauv txhua yam ntawm Nws kev cheem tsum ntawm tib neeg thiab hauv Nws txoj kev nthuav tawm ntawm tib neeg, ntawd yog tias lawv tseem tsis tau nrhiav qhov tseeb, yog tias lawv tseem tsis tau to taub qhov tseeb, yog tias lawv tseem tsis tau nrhiav kev txaus siab thiab kev paub Vajtswv thaum lawv muaj kev paub yav dhau los txog ntawm Nws cov lus lawm, ces lawv yuav poob lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv pom tias txawm lawv yuav txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub npaum li cas los, lawv tsis tuaj yeem hloov lawv tus yam ntxwv, kev txaus siab rau Vajtswv los sis kev paub Vajtswv, thiab yog tias tib neeg nyob mus ntxiv rau hauv qab Vajtswv txoj hmoov hlub ces lawv yuav tsis muaj kev loj hlob, tsis tau txais txoj sia los sis tsis muaj cuab kav tau txais kev cawm dim. Ntawm lub ntsiab lus kawg, yog tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem muaj kev paub yav dhau los tseeb tiag rau ntawm Vajtswv cov lus thiab tsis muaj cuab kav paub txog Vajtswv dhau los ntawm Nws cov lus, ces lawv yuav nyob rau ntawm theem me nyuam mos liab thiab yuav tsis rhais ib kauj raum mus tom ntej hauv kev loj hlob ntawm lawv lub neej li. Yog tias koj nyob mus ib txhis rau ntawm theem me nyuam mos liab, yog tias koj tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus, yog tias koj tsis muaj Vajtswv cov lus nyob rau ntawm koj lub neej, yog tias koj tsis muaj kev ntseeg thiab kev paub Vajtswv tseeb tiag, ces Vajtswv puas yuav ua tau rau kom koj zoo tshaj plaws? Yog li ntawd, ib tug neeg twg uas to taub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, ib tug neeg twg uas lees txais Vajtswv cov lus ua lawv txoj sia, ib tug neeg twg uas pib lees txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ib tug neeg twg uas tau hloov tus yam ntxwv qias vuab tsuab, thiab ib tug neeg twg uas muaj lub siab ntshaw qhov tseeb, tus uas muaj kev xav paub Vajtswv thiab kev lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, cov tib neeg no yog cov uas muaj txoj sia tseeb tiag. Qhov no yog qhov tseeb ntawm tus tib neeg hom plaub, tus me nyuam loj hlob, tus tib neeg uas nyob rau theem me nyuam yaus.

Hom Tsib: Theem Ntawm Kev Loj Hlob Ntawm Lub Neej, los sis Theem Neeg Laus

Tom qab tau ntsib thiab dhau theem ntawm me nyuam yaus lawm, ib theem kev loj hlob uas puv npo cov kev nyob siab thiab poob qes, tib neeg lub neej dhau los nyob ruaj khov, lawv txoj kev rhais ruam mus pem hauv ntej tsis nres lawm, thiab tsis muaj leej twg muaj cuab kav tav lawv kev tau lawm. Txawm tias txoj kev tom ntej yuav muaj qhov thiab phem los xij, lawv yuav tsis qaug zog los sis ntshai ntxiv lawm, thiab lawv yuav tsis xuas dub los sis plam mus ntawm lawv txoj kev. Lawv lub hauv paus cog tob heev nyob rau hauv kev paub yav dhau los tseeb tiag ntawm Vajtswv cov lus, thiab lawv lub siab tau los ze rau ntawm Vajtswv lub meej mom thiab kev zoo. Lawv ntshaw los raws Vajtswv cov hneev taws, paub Vajtswv lub ntsiab tseeb, los paub txhua yam txog Vajtswv.

Cov tib neeg uas nyob hauv theem no tau paub meej lawm tias tus ua lawv ntseeg yog leej twg, thiab lawv paub meej tias vim li cas lawv thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv thiab lub ntsiab tseeb ntawm lawv tus kheej lub neej, thiab lawv paub meej tias txhua yam Vajtswv ua tawm yog qhov tseeb. Nyob hauv lawv txoj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo, lawv paub tias yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, ib tug tib neeg yuav tsis muaj hnub txaus siab los sis paub Vajtswv thiab yuav tsis muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau tseeb tiag. Nyob hauv cov tib neeg no lub siab muaj ib qho kev xav kom raug sim los ntawm Vajtswv heev, kom lawv thiaj pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum tab tom raug sim, thiab kom tau txais ib qho kev hlub dawb huv tshaj qub, thiab tib lub sij hawm ntawd thiaj muaj cuab kav nkag siab thiab paub Vajtswv tseeb tiag kom ntau tshaj qub. Cov tib neeg nyob rau theem no tau hais lus tag nrho ncaim theem me nyuam mos liab mus lawm, theem ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab noj ncuav ci. Lawv tsis cia siab rau Vajtswv kom muaj kev nyiaj taus thiab kev qhia txog kev hlub tshua rau lawv ntxiv lawm; tiam sis, lawv ruaj siab tias yuav tau txais thiab muaj kev cia siab rau Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yam tsis tus ncua, kom cais tau lawv tus kheej tawm ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab thiab kom txaus siab rau Vajtswv. Lawv tej kev paub ntawm Vajtswv thiab lawv tej kev tshawb nrhiav, los sis cov hom phiaj tom qab kawg ntawm lawv tej kev tshawb nrhiav, tag nrho puas leej tseeb meej nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, cov tib neeg uas nyob rau hauv theem neeg laus twb tau hais lus tag nrho ncaim theem txoj kev ntseeg pom tsis meej lawm, theem uas lawv cia siab rau txoj hmoov hlub rau txoj kev cawm dim, theem lub neej tsis loj hlob tsis tuaj yeem tiv dhau kev sim siab, theem pom tsis meej, theem ua dog ua dig, theem nquag tsis muaj txoj kev rau taug, mus rau lub sij hawm uas tsis ruaj khov ntawm kev sib hloov ntawm cov cua sov thiab txias, thiab theem uas leej twg los kuj npog ob lub qhov muag caum raws Vajtswv. Hom tib neeg ntawm no nquag tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev qhia kom paub qhov tseeb, thiab nquag muaj feem hau kev sib koom thiab sib qhia nrog Vajtswv. Ib tug tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg nyob hauv theem no twb tau muaj kev nkag siab ib feem ntawm Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv muaj cuab kev nrhiav cov hauv paus ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb ntawm txhua yam lawv ua, thiab lawv paub tias yuav ua li cas thiaj txaus Vajtswv lub siab ntshaw. Tsis tas li ntawd, lawv kuj tau pom txoj hau kev kom paub txog Vajtswv thiab tau pib ua tim khawv txog lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv. Thaum nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev maj mam loj hlob, lawv tau txais kev nkag siab thiab maj mam paub txog Vajtswv lub siab nyiam: ntawm Vajtswv lub siab nyiam hauv kev tsim tib neeg, thiab ntawm Vajtswv lub siab nyiam hauv kev tsim kho tib neeg. Lawv kuj maj mam txais kev nkag siab thiab kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm lub ntsiab tseeb. Tsis muaj ib tug tib neeg txoj kev xav phem los sis cov xav tuaj yeem hloov tau qhov kev paub no. Thaum ib tug tsis tuaj yeem hais tias nyob rau theem tsib ib tug tib neeg lub neej tau loj hlob kawg lawm los sis tus tib neeg no mas ncaj ncees los sis zoo heev, hom tib neeg no, txawm li cas los xij, tau rhais ib kauj ruam tom ntej mus rau theem loj hlob ntawm lub neej thiab twb muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, sawv tim ntsej tim muag nrog Vajtswv txoj lus thiab nrog Vajtswv lawm. Vim yog hom tib neeg no tau muaj kev paub yav dhau los ntawm Vajtswv cov lus ntau heev, muaj kev paub yav dhau los ntawm kev sim siab yam suav tsis txheeb thiab muaj kev paub yav dhau los ntawm kev qhuab qhia, kev xiav txim, thiab kev qhua ntuas los ntawm Vajtswv ntau heev lawm, lawv kev zwm rau Vajtswv tsis sib txheeb tiam sis tseeb meej. Lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv tau hloov pauv los ntawm txoj kev xav tob hauv siab los ua kev paub meej thiab tseeb, los ntawm qhov ntiav los ua qhov tob, los ntawm qhov pom tsis tseeb thiab pos huab qas niab los ua qhov ua tau zoo thiab kov tau. Lawv tau txav mus deb ntawm kev tawv ncauj thiab kev tsis rau siab nrhiav kev paub uas tau los yooj yim thiab kev sib zog ua pov thawj. Nws tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg nyob hauv theem no muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, tias lawv tau rhais ruam mus rau ib txoj kev uas zoo tshaj plaws ib yam li txoj kev uas Petus tau taug mus ntag. Qhov no yog hom tsib ntawm cov tib neeg, tus uas ua neej nyob ib theem ntawm kev loj hlob—theem neeg laus.

Lub Kaum Ob Hlis Hnub Tim 14, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No