Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Vajtswv Lub Hwj Chim (II)

Hnub no peb yuav sib qhia txuas ntxiv txog lub ncauj lus ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb.” Peb twb sib qhia txog lub ntsiab lus kawm no ob zaug lawm, thawj zaug yog hais txog Vajtswv lub hwj chim thiab zaum ob yog hais txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Tom qab kev mloog ob lwm txog tej kev sib qhia no tag lawm, nej puas muaj kev to taub tshiab txog tias Vajtswv yog leej twg tiag tiag, lub meej mom, thiab lub ntsiab tseeb? Tej kev nkag siab no puas pab ua kom nej muaj txoj kev paub tseem ceeb thiab qhov tseeb ntawm kev muaj Vajtswv ntxiv? Hnub no Kuv npaj los nthuav qhia ntxiv txog lub ncauj lus ntawm “Vajtswv lub hwj chim.”

Kev To Taub Vajtswv Lub Hwj Chim Los Ntawm Tej Yam Loj Dav thiab Tej Yam Me

Vajtswv lub hwj chim yog tus uas muaj tib tug xwb. Nws yog tus xeeb ceem kev nthuav tawm ntawm, thiab lub ntsiab tseeb ntawm, tus kheej ntiag tug ntawm Vajtswv Tus Kheej, tej yam uas tsis muaj los ntawm qhov raug tsim los sis tsis raug tsim; tsuas yog tus Tswv Tsim xwb thiaj li muaj hom hwj chim no. Qhov ntawd hais tau tias, tsuas muaj tus Tswv Tsim—Vajtswv tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb—thiaj li raug nthuav tawm zoo li no thiab muaj lub ntsiab tseeb no. Yog li, vim li cas peb thiaj yuav tsum tham txog Vajtswv lub hwj chim? Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim sib txawv li cas rau “lub hwj chim” thaum tib neeg xav rau hauv nws lub siab? Muaj dab tsi tshwj xeeb txog nws? Vim li thiaj yuav tau tham tshwj xeeb txog nws rau ntawm no? Nej txhua tus yuav tsum tau ua tib zoo xav txog qhov teeb meem no. Rau cov neeg feem coob, “Vajtswv lub hwj chim” yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej, yog ib yam uas yuav tau mob siab thiaj li to taub txog, thiab kev sib tham txog nws txhua zaus tsuas yog hais lo lus qhuav xwb yeej tuav tsis tau xam pom tsis meej. Yog li ntawd, thiaj li muaj qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv lub hwj chim thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim. Yuav kho kom muaj kev paub, txhua tus yuav tsum paub Vajtswv lub hwj chim ib qho zuj zus los ntawm tib neeg, los ntawm tej xwm txheej, los ntawm tej yam khoom, thiab los ntawm ntau yam txawv txawv uas tib neeg ncav cuag thiab lawv muaj rab peev xwm to taub hauv lawv lub neej tiag. Txawm tias tej zaum koog lus “Vajtswv lub hwj chim” zoo li piav tsis tau los xij, Vajtswv lub hwj chim yeej tsis yog yam uas tuav tsis tau xam pom tsis meej. Nws yeej tshwm sim nrog tib neeg lub neej txoj sia txhua lub sij hawm, coj lawv kev txhua hnub. Yog li, hauv lub neej tiag, txhua tus neeg yuav pom yuav ntsib thiab tuav tau tus yeeb yam tiag ntawm Vajtswv lub hwj chim. Tus yeeb yam pom thiab tuav tau no yeej ua pov thawj txaus tias Vajtswv lub hwj chim yeej muaj tseeb tiag, thiab nws pab ua rau tib neeg lees paub thiab nkag siab qhov muaj tseeb tias Vajtswv yeej muaj lub hwj chim zoo li no tiag.

Vajtswv tsim txhua yam, thiab qhov tau tsim nws los, Nws muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam. Ntxiv rau qhov muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam no lawm, Nws yog tus tswj kav txhua tsav yam. Qhov no txhais li cas, lub tswv yim uas “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsam yam”? Puas muaj peev xwm piav qhia tau nws li cas? Yuav siv nws li cas rau lub neej tiag? Yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam tau li cas txhawm rau qhov ua kom muaj kev to taub txog Nws lub hwj chim? Los ntawm txhua koog lus, “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam,” peb yuav tsum pom tias yam Vajtswv tswj kav tsis yog tswj kav ib feem ntawm lub qab ntuj khwb los sis tsis yog ib feem ntawm kev tsim lub ntiaj teb, tsis yog ib pawg neeg tsawg xwb, tab sis yog txhua tsav txhua yam: los ntawm yam me kawg nkaus mus rau yam loj tshaj plaws, los ntawm yam pom tau mus rau yam pom tsis tau ntawm qhov muag, los ntawm tej hnub qub thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no mus txog rau txhua yam muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb, thiab txhua yam muaj sia me me uas tsis muaj peev xwm pom tau ntawm lub qhov muag tib si thiab tej yam muaj sia uas tshwm sim ua lwm yam. Qhov no yog lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “txhua tsav yam” uas Vajtswv yog “tus tswj kav tag nrho”; nws yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab lub ntsiab ntawm Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev cai.

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj qhov yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab kev tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab kev tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Vajtswv Tus Kheej nqis tes ua kiag. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj. Piv txwv xws li cov kab mob sib kis. Tej kab mob no cia li sib kis yam tsis ceeb toom ua ntej li. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus tshwm sim ntawm tej kab mob no yog li cas los sis yeeb vim qhov kev muaj qab hau twg nws thiaj li tshwm sim tau, thiab thaum tus kab mob kis mus txog rau ib lub chaw twg lawm, tej neeg nyob ntawd yuav raug kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm yuav khiav dim qhov puas tsuaj no tau. Tib neeg tej kev txawj ntse yeej to taub tej kab mob sib kis no tias yog raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob phem los sis tej kab mob rhuav tshem tsis zoo, thiab tib neeg tej kev txawj ntse yeej tsis muaj peev xwm khwv yees tau los sis tswj hwm kom tau qhov kev sib kis mob tau ceev, sib kis mob ntau tsawg li cas, thiab qhov uas sib kis li cas rau li cas. Txawm tias tib neeg yeej thev taus thiab tiv thaiv tau tej kab mob sib kis txhua yam los xij, thaum tshwm sim muaj kab mob sib kis kiag lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm kom tib neeg los sis tej tsiaj txhob raug cuam tshuam. Tib neeg tsuas muaj peev xwm tiv thaiv kom lawv txhob raug tus kab mob, thev kom tau tej kab mob, thiab tshawb fawb kom tau tej kab mob ntawd xwb. Tab sis yeej tsis muaj leej twg paub txog lub hauv paus tshwm sim uas piav qhia kom tau txog qhov paus ntsis ntawm ib yam kab mob sib kis ntawd tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj hwm tej kab mob ntawd tau li. Thaum ntsib tias muaj kab mob sib kis tshwm sim lawm, thawj kauj ruam uas tib neeg npaj tiv thaiv yog tsim hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, tab sis feem ntau tus kab mob sib kis yeej ploj mus ua ntej tsim tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv lawm. Vim li cas tus kab mob sib kis thiaj li ploj mus? Ib txhia hais tias vim yog tswj tau tus kab mob lawm, ib txhia ho hais tias vim yog kev hloov pauv caij nyoog thiaj li ua rau tus kab mob ploj mus…. Txawm tias tej kev khwv yees raws li qhov ib txwm muaj no yuav muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau ntseeg tau los xij, kev tshawb fawb los yeej piav qhia tsis tau qhov tseeb tias yog li cas thiab tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab lus yog tiag tiag. Tsis yog tib neeg yuav tsum tau khwv yees txog tej no nkaus xwb, tab sis tib neeg tseem tsis muaj kev to taub txaus thiab ntshai tej kab mob sib kis no thiab. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum kawg yuav zoo li cas, vim li cas thiaj li pib muaj tej kab mob sib kis los sis vim li cas lawv thiaj li paub xaus. Vim tias tib neeg tsuas muaj kev ntseeg txog fab kev tshawb fawb, vam khom tag nrho txhua yam rau qhov kev tshawb fawb no xwb, thiab tsis paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim los sis tsis kam lees txais Nws lub hwj chim kav, lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub lub ntsiab lus teb li.

Hauv Vajtswv lub hwj chim kav, tag nrho txhua tsav txhua yam yog yug los, ua neej nyob, thiab puas tsuaj mus vim ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws txoj kev cawm tib neeg. Muaj qee yam tshwm sim los thiab ploj mus lawm ntsiag to, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd los ntawm qhov chaw twg los los sis tsis nkag siab tias lawv yog hom twg, tseem to taub tej kev muaj qab hau tsawg heev tias yog vim li cas tej ntawd thiaj li tshwm sim los thiab ploj mus lawm. Txawm tias tib neeg muaj peev xwm pom kiag ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, tag nrho yam tshwm sim los ntawm txhua yam ntawd, thiab muaj peev xwm hnov tej ntawd los ntawm nws ob lub pob ntseg, thiab nws lub cev yeej tuav tau tej ntawd los xij; txawm tias txhua yam yuav muaj qhov txhawb nqa rau tib neeg los xij, thiab txawm tias tib neeg muaj kev to taub zoo txog yam tshwm sim txawv txawv, yam uas ib txwm muaj, los sis tej yam txawv heev uas piav qhia tsis tau los xij, tib neeg tseem tsis paub dab tsi txog yam uas nyob sab tom lawv qub qab, uas yog tus Tswv Tsim txoj kev xav thiab lub tswv yim. Tseem muaj ntau yam nyob sab tom qub qab ntawm tej no, ntau yam muaj tseeb tseem raug zais npog. Vim tias tib neeg tseem nyob deb ntawm tus Tswv Tsim thiab vim tias tib neeg tsis kam lees txais qhov tseeb tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, tib neeg yeej tsis paub thiab tsis nkag siab txhua yam uas tshwm sim raws hauv lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Feem ntau, Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab lub hwj chim kav yeej tshaj txoj kev xav hauv tib neeg nruab siab, tshaj tib neeg txoj kev txawj ntse, tshaj tib neeg txoj kev to taub, thiab tshaj yam tib neeg muaj peev xwm tshawb fawb tau los; nws tshaj txoj kev paub ntawm tib neeg uas raug tsim los lawm. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vim koj tus kheej tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv lub hwj chim kav, koj yuav muaj peev xwm ntseeg tau li cas tias txhua tsav txhua yam yog zwm rau Nws lub hwj chim?” Pom tias yeej ib txwm tsis muaj kev ntseeg, thiab yeej tsis muaj kev lees paub thiab tsis muaj kev to taub. Yog li, txoj kev ntseeg los qhov twg los? Kuv muaj peev xwm hais tau tseeb tias, txoj kev ntseeg ntawd los ntawm tib neeg txoj kev nkag siab zoo thiab tob, los ntawm txoj kev paub, los ntawm qhov muaj tseeb tiag thiab lub hauv paus ntawm txhua yam los. Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, tab sis koj tsis muaj peev xwm lees paub tau, haj yam tsis muaj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, ces hauv koj lub siab yeej ib txwm tsis lees txais tias Vajtswv muaj hom hwj chim zoo li no thiab Vajtswv lub hwj chim tsuas yog ib tug xwb. Koj yeej yuav tsis muaj hnub lees txais tus Tswv Tsim los ua koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv.

Tib Neeg Txoj Hmoo thiab Lub Qab Ntuj Khwb Txoj Hmoo Muab Cais Tsis Tau Tawm Ntawm tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Nej txhua tus yog neeg laus. Ib txhia ntawm nej cov ko yog ib nrab neej lawm; ib txhia yog laus neeg lawm. Nej los ntawm qhov tsis muaj kev ntseeg Vajtswv los muaj kev ntseeg Nws, thiab txij thaum pib los ntseeg Vajtswv mus txog thaum lees txais Nws txoj lus thiab paub Nws tes dej num. Nej muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ntau npaum li cas? Nej muaj kev paub dab tsi txog tib neeg txoj hmoo? Tib neeg puas muaj peev xwm ua tau txhua yam raws li txoj kev ntshaw hauv lub neej txoj sia? Nej muaj peev xwm ua tau yam nej ntshaw ntau npaum li cas rau hauv lub sij hawm nees nkaum peb caug lub xyoo dhau los lawm? Muaj pes tsawg yam tshwm sim uas nej yeej tsis tau xav txog li? Muaj pes tsawg yam ua rau muaj kev txaus siab tshwj xeeb? Muaj pes tsawg yam uas tib neeg tseem tos ntsoov thiab muaj kev cia siab tias lawv tseem yuav tawg paj txi txiv—yam nquag tau txais uas xav tsis txog tias yuav tau txais rau thaum lub sij hawm zoo, yam nquag tau txais ntawm Ntuj Ceeb Tsheej lub hom phiaj muaj ntau npaum li cas? Muaj pes tsawg yam uas pab tsis tau thiab rhuav tshem tib neeg? Txhua tus neeg yeej muaj kev cia siab puv npo txog lawv txoj hmoo, vam tias txhua yam hauv lawv lub neej yuav mus raws li lawv siab xav, tias lawv yuav tsis xav tau khoom noj los sis tsis ntshaw ris tsho hnav, tias lawv yuav muaj hmoo zoo tshwj xeeb ntxiv. Yeej tsis muaj leej twg xav kom lub neej txom nyem thiab raug caij tsuj, muaj kev nyuaj txhua yam thiab muaj kev puas tsuaj li. Tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm xam pom tau ua ntej los sis tsis muaj peev xwm tswj kav tau tej no. Tej zaum ib txhia neeg, yam dhau los tsuas yog ib qho kev paub tsis zoo ntau yam xwb; lawv yeej tsis kawm tias dab tsi yog lub hom phiaj saum Ntuj Ceeb Tsheej, thiab lawv yeej tsis quav ntsej txog tias nws yog dab tsi li. Lawv tsis mob siab ua lawv lub neej, tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas nyob hnub dhau hnub, tsis quav ntsej txog tib neeg txoj hmoo los sis tsis xav tias yog vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia los sis lawv tsim nyog yuav ua lub neej nyob li cas. Cov tib neeg zoo li no lam laus xwb yeej tsis to taub txog tib neeg txoj hmoo li, mus txog thaum lawv tag sim neej kiag los lawv yeej tseem tsis paub tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Cov tib neeg zoo li no tuag lawm; lawv muaj txoj sia nyob tab sis tsis muaj tus ntsujplig; lawv yog cov tsiaj qus. Txawm tias cov tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab muaj kev txaus siab ntau yam uas lub ntiaj teb ua tau li lawv siab xav los xij, thiab txawm tias lawv yuav pom tej khoom hauv lub ntiaj teb no zoo zuj zus los xij, tiam sis lawv tus kheej txoj kev paub—lawv lub siab thiab lawv tus ntsujplig thiab lawv txoj kev paub—tsis muaj dab tsi ntsig txog tej khoom, thiab tej khoom no tsis yog ib yam hloov tau rau txoj kev paub. Txoj kev paub yog ib yam kev paub tab tob hauv tib neeg lub siab, uas tsis muaj peev xwm ntsia pom ntawm qhov muag tau. Txoj kev paub tab no nyob nrog tib neeg txoj kev to taub, thiab tib neeg txoj kev lees paub, tib neeg lub neej txoj sia thiab tib neeg txoj hmoo. Thiab ntau zaus ua rau nkag siab tias ib Tug Kws Qhia uas ntsia tsis pom yog tus tab tom npaj tag nrho txhua yam, txoj kev coj kev qhia txhua tsav txhua yam rau tib neeg. Nyob hauv txhua yam hais los no, tsis muaj leej twg ua tau tab sis kam lees txais tej kev npaj thiab tej kev coj ntawm txoj hmoo; tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau tab sis kam lees txais txoj kev nyob pem hau ntej uas tus Tswv Tsim twb yeej tau pua tseg lawm, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav ib tug tib neeg txoj hmoo. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj dab tsi cav tau. Tsis muaj leej twg yuav nkag siab thiab paub txog tus yeeb yam ntawm txoj hmoo, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hloov qhov tseeb no tau.

Koj yuav mus qhov twg txhua hnub, koj yuav ua dab tsi, koj yuav ntsib leej twg los sis ntsib dab tsi, koj yuav hais dab tsi, yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj—puas muaj ib yam ntawm tej no uas khwv yees tau ua ntej? Tib neeg tsis muaj peev xwm pom txhua yam tshwm sim no ua ntej tau, paub tsawg heev txog qhov yuav tswj tej xwm txheej no tau li cas. Hauv lub neej txoj sia, tej xwm txheej uas pom tsis tau ua ntej no yuav tshwm sim txhua lub sij hawm; yog yam tshwm sim txhua hnub. Tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub thiab yam uas lawv qhia tshwm, los sis hom uas lawv ua raws yog tej yam qhia rau tib neeg tias tsis muaj dab tsi yuav cia li nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj, txheej txheem ntawm txhua kis tshwm sim ntawd, tus yeeb yam ntawm txhua kis uas yuav zam tsis tau ntawd, tsis muaj peev xwm hloov tau los ntawm tib neeg txoj kev xav. Txhua yam tshwm sim yog kev ceeb toom los ntawm tus Tswv Tsim mus rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws kuj xa tej lus mus qhia tias tib neeg tsis muaj peev xwm tswj kav lawv tus kheej txoj hmoo tau. Txhua kis xwm txheej yog ib yam tiv rau tib neeg txoj kev xam phem, kev xav tau thiab kev xav tuav nws txoj hmoo los rau hauv nws tus kheej ob txhais tes. Tej ntawd zoo li sib sib zog xuas ncuav pias ntaus tib neeg lub ntsej muag, ib ncuav piav tag los ib ncuav pias ntxiv thiab, yuam kom tib neeg rov ua twb zoo xav tias leej twg, nyob rau thaum kawg, yog tus kav thiab tswj kav lawv txoj hmoo. Thiab vim lawv txoj kev xav tau thiab kev ntshaw raug rhuav tshem thiab raug ua puas ntsoog ua lwj ua liam zaum tas zaum tuaj, tib neeg ib txwm lees txoj hmoo uas muaj los nrog lawv yam xaiv tsis tau—kev lees txais qhov muaj tseeb tiag ntawm txoj hmoo los saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Los ntawm tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub txog qhov tseeb tag nrho ntawm tib neeg txoj kev ua neej, yeej tsis muaj ib yam uas tsis qhia tshwm txog tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab Nws lub hwj chim kav li; yeej tsis muaj ib yam uas tsis xa tej lus hais tias “tus Tswv Tsim lub hwj chim tsis muaj peev xwm ua tshaj tau,” qhov ntawd tsis txhais tau tias tej yam muaj tseeb no yuav tsis muaj qhov paub kawg “tus Tswv Tsim lub hwj chim yog qhov zoo tshaj plaws.”

Txoj hmoo ntawm tib neeg thiab lub qab ntuj khwb no yog ntsig txog tus Tswv Tsim lub hwv chim kav, nws sib txuas ua ke nrog tus Tswv Tsim tej kev coj; thaum kawg, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Hauv txhua txoj kev cai ntawm txhua yam, tib neeg to taub txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab Nws lub hwj chim kav; hauv tej kev cai uas txhua yam yuav tsum ua kom muaj txoj sia nyob, tib neeg nkag siab txog tus Tswv Tsim txoj kev kav; hauv txoj hmoo ntawm txhua yam, tib neeg xam pom tej tswv yim ntawm tus Tswv Tsim ua Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav rau tej ntawd; thiab hauv zeeg sij hawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg thiab txhua tsav txhua yam, tib neeg thiaj yog tus paub tseeb txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj rau txhua yam thiab yam muaj sia, ua tim khawv tau tias tej kev coj thiab tej kev npaj no yuav hloov li cas rau txhua cov kev cai, tej kev cai siv, thiab tej chaw kawm tshawb fawb, lwm lub hwj chim thiab lub zos tag nrho hauv lub ntiaj teb. Yog li, tib neeg thiaj raug yuam kom lees paub txhua tus tib neeg uas raug tsim los yuav tsum tsis muaj peev xwm ua txhaum tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yeej tsis muaj leej twg yuav txeeb tau los sis hloov tau tej xwm txheej thiab tej yam uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Nws nyob rau hauv cov kev cai thiab tej kev cia siv uas tib neeg thiab txhua yam ua neej nyob thiab tsim noob neej ib tiam rau ib tiam. Qhov no tseem tsis yog kev tsim ua tshwm sim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab los? Txawm tias tib neeg pom hauv cov cai hais txog ntawm tej khoom no los xij, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab Nws tus yeeb yam rau txhua yam xwm txheej thiab tag nrho puas tsav yam, muaj pes tsawg leej thiaj muaj peev xwm to taub txoj kev cai ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho rau hauv lub qab ntuj khwb no? Muaj pes tsawg leej muaj peev xwm paub tseeb, lees paub, lees txais, thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav txhua yam thiab txoj kev npaj ntawm lawv tus kheej txoj hmoo? Leej twg, uas tau ntseeg qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, yuav ntseeg tiag tiag thiab lees paub tias tus Tswv Tsim kuj yog tus tsim tib neeg txoj hmoo kev ua neej nyob thiab? Puas muaj leej twg nkag siab tau tias tib neeg txoj hmoo nyob rau ntawm tus Tswv Tsim lub xib tes? Ib tug puas coj tus yeeb yam mos muag rau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thaum lawv paub qhov tseeb tias Nws kav thiab tswj kav tib neeg txoj hmoo? Ntawd yog ib qho kev txiav txim siab tias txhua tus tib neeg tau paub qhov tseeb tam sim no yuav tsum ua rau lawv tus kheej.

Rau Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb hauv Tib Neeg Lub Neej Txoj Sia

Hauv tib neeg lub neej txoj sia, txhua tus tib neeg yuav tsum los txog cov zeeg sij hawm tseem ceeb. Tej no yog lub hauv paus, thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov kauj ruam uas txiav txim txog ib tug tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Txuas ntxiv no yog kev piav qhia lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov tib neeg lub neej uas txhua tus tib neeg yuav tsum ntsib rau hauv lawv lub neej txoj sia.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Xub Thawj: Thaum Yug Los

Ib tug tib neeg yug rau ntawm qhov chaw twg, lawv yug rau tsev neeg twg, yog tub los yog ntxhais, ntsej muag zoo li cas, thiab yug thaum lub sij hawm twg—tag nrho tej no yog thawj zeeg sij hawm tseem ceeb ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

Yeej tsis muaj leej twg yuav xaiv tau tej yam rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb no; lawv txhua tus yeej raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Lawv yeej tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig sab nraud hlo li, thiab yeej tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm los hloov tau tej yam muaj tseeb no, uas yog yam raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhais tau tias ib tug tib neeg yuav yug los tus Tswv Tsim yeej tau npaj puv npo txoj hmoo rau thaum kauj ruam xub thawj uas Nws tau npaj rau tus neeg ntawd lawm. Vim tias Nws yeej tau npaj tej no txhua yam ua ntej los ntev heev lawm, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj lub hwj chim los hloov tau tej ntawd li. Txawm tias ib tug tib neeg txoj hmoo, tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov yug los yeej raug npaj tseg ua ntej lawm, thiab lawv yeej tseem zoo li qho qub; lawv tsis raug haub ntxias los ntawm tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, thiab los sis lawv yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia.

1) Ib Lub Neej Txoj Sia Tshiab Yug Los ntawm tus Tswv Tsim Tej Kev Npaj

Tej yam muaj nyob rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj xws li—thaj chaw yug, nws tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub cev yuav zoo li cas, lub sij hawm yug—ib tug tib neeg puas muaj peev xwm xaiv tau? Pom tseeb tias kev yug ib tug tib neeg yog ib qho cia li yug tawm los xwb. Kev yug los ntawm tib neeg tsis yog nyob nyob es cia li yug los, rau ntawm ib thaj chaw, rau ntawm ib lub sij hawm, rau hauv ib tsev neeg, nrog rau muaj ntsej muag thiab cev nqaij daim tawv; tib neeg yeej tsis tau npaj siab tias yuav los ua ib tug neeg hauv ib yim neeg, ua ib ceg ntoo ntawm ib tsob ntoo. Tib neeg yeej xaiv tsis tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no, tab sis qhov tseeb tiag lawv yug los rau ib lub chaw uas raug npaj tseg raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj, kom yug los rau ib yim neeg, kom yog tub los yog ntxhais thiab muaj ntsej muag zoo li cas, thiab ib lub sij hawm tshwj xeeb uas muaj feem txuas nrog rau zeeg sij hawm ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Dab tsi yog yam uas ib tug tib neeg muaj peev xwm ua tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no? Txhua leej tau hais tias, yeej tsis muaj leej twg xaiv tau ib yam dab tsis ntawm tej hais los no rau thaum yug los ua tib neeg. Nws tsis yog tus Tswv Tsim lub hom phiaj xub thawj thiab Nws txoj kev coj qhia, ib tug neeg yug los tshiab rau hauv lub ntiaj teb no yeej tsis paub tias yuav mus rau qhov twg los sis nyob rau qhov twg, tsis muaj kev sib txheeb ze, tsis muaj chaw mus, thiab tsis muaj lub tsev nyob tiag. Tab sis vim tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj, tus neeg yug los tshiab no muaj chaw nyob, muaj niam muaj txiv, muaj chaw yog nws tug, thiab muaj kwv tij neej tsa, yog li ntawd lub neej txoj sia yeej npaj mus raws li nws txoj kev taug lawm. Thoob plaws qhov txheej txheem no, lub neej txoj sia tshiab no raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev npaj lawm, thiab txhua yam yuav muaj raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab rau nws. Los ntawm lub cev ya saum huab cua tsis muaj npe dab tsi li, nws maj mam dhau los muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, ntsia pom tau, tuav tau, ib tug tib neeg ntawm tej uas Vajtswv tsim, xav tau, ua pa tau, thiab hnov sov thiab hnov txias tau; yog tus muaj peev xwm ua tau txhua yam tes dej num ntawm ib tug neeg raug tsim los ua tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb tiam ntshaw khoom tam sim no; thiab cov uas tau txais txhua tsav yam uas tib neeg tsim los yuav tsum muaj kev paub rau hauv lub neej txoj sia. Tus Tswv Tsim yeej npaj hnub yug ua ntej rau tib neeg lawm txhais tau tias Nws yuav muab txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim rau tus neeg ntawd; thiab qhov tseeb tiag tus neeg yug los ntawd yeej tau txais txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim los ntawm tus Tswv Tsim, thiab los txij thaum ntawd mus rau yav tom ntej, lawv ua neej rau lwm sab raws li tau muab los ntawm tus Tswv Tsim thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav.

2) Vim Li Cas Cov Tib Neeg Sib Txawv Thiaj Yug Los Rau Hauv Kis Xwm Txheej Sib Txawv

Tib neeg pheej xav rau hauv nruab siab tias yog lawv rov yug los dua tshiab, nws yuav tsum yug los rau hauv ib tsev neeg muaj koob nrov npe; yog lawv yug los ua poj niam, lawv yuav zoo li tus Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab txhua leej txhua tus yuav nyiam lawv, thiab yog lawv yug los ua txiv neej, lawv xav yog Tub Huab Tais, tsis xav tau dab tsi li, vim tag nrho rau hauv lub ntiaj teb no lawv muaj tub mab tub qe lawm. Nquag pom muaj tib neeg hais tsis tseeb txog lawv qhov yug los thiab tsis muaj kev txaus siab rau nws, tsis muaj kev txaus siab rau lawv tsev neeg, lawv lub ntsej muag zoo li cas, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lub sij hawm thaum yug lawv los. Tiam sis tib neeg yeej tsis to taub tias yog vim li cas lawv thiaj yug los rau ib tsev neeg tshwj xeeb los sis vim li cas lawv thiaj zoo li ntawd. Lawv tsis paub tias lawv yug los rau lub chaw twg los sis lawv lub ntsej muag yuav zoo li cas los xij, lawv yuav tsum ua ntau lub luag hauj lwm thiab ua kom tiav hlo tej luag hauj lwm sib txawv hauv tus Tswv Tsim txoj kev cawm tib neeg, thiab lub hom phiaj no yeej yuav tsis hloov pauv li. Hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, thaj chaw yug tib neeg, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lawv lub ntsej muag zoo li cas tag nrho tej no yog yam nyob ib ntus xwb. Lawv yog ib yam ntawm tej yam me me, tej cim me me hauv txhua zeeg sij hawm ntawm Nws coj kev cawm tag nrho tib neeg hauv ntiaj teb. Thiab ib tug tib neeg lub hom phiaj tiag thiab qhov ua tau los tsis raug txiav txim raws lawv txoj kev yug rau hauv ib zeeg sij hawm tshwj xeeb twg, tab sis yog tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tau tiav hlo rau hauv lawv lub neej txoj sia, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev txiav txim rau lawv thaum ua tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm.

Nws hais tau tias yeej muaj lub hauv paus rau txhua yam tshwm sim, thiab yog tsis muaj kev tshwm sim yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog li, tib neeg txoj kev yug yog tseem ceeb rau lawv lub neej txoj sia tam sim no thiab lub neej txoj sia yav dhau los. Yog ib tug tib neeg tuag ces yuav tag lawv zeeg sij hawm ntawm lub neej txoj sia lawm, dhau ntawd ces mam rov qab yug los pib dua zeeg sij hawm tshiab; yog tiam qub tshwm sim rau ib tug neeg lub neej txoj sia yav dhau los; ces tiam tshiab yog lawv lub neej txoj sia tam sim no. Vim tib neeg txoj kev yug sib txuas nrog nws lub neej txoj sia yav dhau los thiab nws lub neej txoj sia yav tom ntej, nws mus raws li thaj chaw, tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub ntsej muag zoo li cas, thiab lwm feem uas ntsig txog tib neeg txoj kev yug tag nrho tej no yog ntsig txog tib neeg txoj kev ua neej yav dhau los thiab tam sim no. Qhov no txhais tau tias tej yam tshwm sim ntawm ib tug neeg txoj kev yug tsis yog ib yam muaj hwj chim rau tib neeg lub neej txoj sia yav dhau los xwb, tab sis raug txiav txim raws li tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia tam sim no, uas suav rau ntau yam xwm txheej sib txawv rau hauv kis uas tib neeg yug los: Ib txhia yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg muaj. Ib txhia yog neeg pej xeem dog dig, hos ib txhia yog caj ces muaj koob nrov npe. Ib txhia yug rau qab teb, hos lwm cov yug rau qaum teb. Ib txhia yug rau tej chaw hav suab puam, hos lwm cov yug rau hav zoov ntsuab xiab. Ib txhia tib neeg yug los muaj kev txhawb nqa, kev zoo siab luag ntxhi, kev ua kev zoo siab; lwm cov coj kua muag, muaj kev puas tsuaj, thiab kev txom nyem los. Ib txhia yug los muaj nyiaj muaj kub, hos lwm cov yug los raug muab ntiab tawm rau ib sab zoo yam li tej nroj tsuag. Ib txhia yug los muaj lub ntsej muag zoo, hos lwm cov yug los muaj lub ntsej muag phem. Ib txhia yug los zoo nkauj zoo nkraug ntxim hlub, hos lwm cov yug los tsis zoo nkauj zoo nraug. Ib txhia yug los thaum ib tag hmo, hos lwm cov yug los rau yav muaj duab tshav ci thaum tav su. … Txhua tus neeg yug los raug txiav txim raws li txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npaj cia rau lawv lawm; lawv txoj kev yug txiav txim raws lawv txoj hmoo hauv lawv lub neej tam sim no thiab yam lawv yuav ua thiab tej luag hauj lwm uas lawv yuav ua kom tiav hlo. Tag nrho tej no yog zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, raug npaj ua ntej los ntawm Nws lawm; yeej tsis muaj leej twg khiav dim lawv qhov raug npaj ua ntej, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov lawv txoj kev yug, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm xaiv lawv txoj hmoo tau.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Ob: Kev Loj Hlob

Tib neeg loj hlob sib txawv nce raws li hom tsev neeg uas lawv yug los, thiab lawv kawm tej lus qhia sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Tej yam tshwm sim no yog tej yam ntxwv thaum ib tug neeg loj tiav niam tiav txiv, thiab yog kev loj hlob tseem ceeb heev rau hauv zeeg sij hawm tseem ceeb ob ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Tsis tas hais los yeej tau lawm, tib neeg tsis muaj kev xaiv rau thaum lub sij hawm tseem ceeb no, los yog hais tias. Nws yeej raug npaj ua ntej los lawm thiab hloov pauv tsis tau.

1) Tus Tswv Tsim Tau Npaj Tej Yam Ntxwv Uas Hloov Tsis Tau rau Txhua Tus Tib Neeg Thaum Hnub Nyoog Los Txog

Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xaiv cov neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam uas lawv raug kho kom zoo thiab raug ua kom muaj hwj chim rau thaum lawv loj hlob. Tib neeg tsis muaj peej xwm xaiv yam kev txawj ntse los sis tej txuj ci uas lawv xav tau los, tej cwj pwm uas lawv xav kom muaj. Tib neeg yeej hais tsis tau tias leej twg yog lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij neej tsa, lawv loj hlob los ntawm tej chaw zoo li cas; lawv txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm lawv, thiab tej ntawd muaj hwj chim rau lawv txoj kev txhim kho li cas, tag nrho tej no yog tshaj qhov lawv tswj kav tau lawm. Ces leej twg txiav txim siab txog tej no? Leej twg npaj tej no? Vim tib neeg tsis muaj kev xaiv rau yam no, vim lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab txog tej yam no rau lawv tus kheej, thiab vim lawv tsis tau ua kom zoo raws li qhov ib txwm tshwm sim, nws tsis tau hais tias kev xeeb txawm ntawm tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tag nrho txhua tsav txhua yam hais los no yog nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Qhov tseeb tiag, tus Tswv Tsim yeej npaj tej yam tshwj xeeb rau txhua tus tib neeg thaum yug lawm, Nws kuj npaj tej yam tshwj xeeb raws li kev loj hlob ntawm txhua leej txhua tus. Yog ib tug tib neeg txoj kev yug los ua rau muaj tej yam hloov pauv rau tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv, ces yuav muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau txoj kev lob hlob thiab kev txhim kho ntawm tib neeg ntawd thiab. Piv txwv li, ib txhia tib neeg yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, tab sis loj hlob los ntawm tsev neeg nplua nuj; hos lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg nplua nuj tab sis muaj kev cuam tshuam ua rau lawv txoj hmoo tsis zoo thiab ua rau txom nyem, cov neeg zoo li ntawd vim lawv loj hlob rau ntawm tej chaw tsis zoo. Yeej tsis muaj leej twg yug los raws nraim li txoj kev cai uas hloov pauv tsis tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj kev loj hlob raws nraim li qhov npaj tseg hloov pauv tsis tau. Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis tswj kav tau tag nrho tej no; lawv yog tej khoom tsim los ntawm tib neeg txoj hmoo, thiab yog txiav txim siab los ntawm tib neeg txoj hmoo. Tseeb tiag, vim cog ruaj khov rau hauv lawv lawm, tag nrho tej no yeej raug txiav txim los ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim npaj ua ntej rau txhua tus tib neeg lawm; lawv raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab Nws tej kev npaj rau txoj hmoo ntawd.

2) Kev Loj Hlob Ntawm Tib Neeg Rau Ntawm Tej Chaw Sib Txawv Yuav Ua Rau Muaj Lub Luag Hauj Lwm Sib Txawv

Tib neeg yug los rau ntawm ib lub chaw thiab lawv yuav muaj kev loj hlob rau ntawm lub chaw ntawd, thiab qhov kev loj hlob ntawd yuav zoo ib yam nkaus li qhov lawv yug los. Thaum lub sij hawm no, tib neeg pib kawm hais lus, thiab hauv lawv lub siab yuav pib ntsib ntau yam thiab txais ntau yam tshiab nkag los, nws yog lub sij hawm thaum tib neeg muaj kev loj hlob xwm yeem. Yam uas tib neeg hnov los ntawm nws ob lub pob ntseg, pom ntawm nws ob lub qhov muag, thiab nkag mus rau hauv nws lub siab lub ntsws yuav maj mam puv ib qhov zuj zus thiab ua rau lawv ua lub neej kaj siab lug. Tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv tej kev sib khiav sib hu; txoj kev txawj xav, kev txawj ntse, thiab tej txuj ci uas lawv kawm; thiab lub tswv yim xav yuav cuam tshuam rau yam uas raug qhuab qhia los sis raug qhia tag nrho thiab muaj kev cuam tshuam rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yam lus uas tib neeg kawm hais thaum lawv loj hlob zuj zus thiab kawm lub tswv yim xav muab cais tsis tau tawm ntawm ib puag ncig uas lawv tau ua neej nyob hauv lub sij hawm thaum tseem hluas, thiab qhov ib puag ncig ntawd muaj lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij viv ncaus los yog nus muag, thiab lwm cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv. Yog li, kev loj hlob thiab txhim kho ntawm ib tug tib neeg yog raug txiav txim los ntawm lub chaw uas lawv muaj kev loj hlob, thiab kuj nce raws li cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv txoj kev sib khiav sib hu rau thaum lub sij hawm no. Vim tias tej yam ntxwv hauv ib tug tib neeg txoj kev loj hlob yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm ntev, ib puag ncig uas tib neeg ua neej nyob rau thaum lub sij hawm ua qhov txheej txheem no los kuj ib txwm raug npaj tseg ua ntej lawm thiab. Nws tsis yog txiav txim siab raws li tug neeg txoj kev xaiv thiab kev nyiam, tab sis raws nraim li tus Tswv Tsim tej kev npaj, raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog li, cov neeg tib neeg uas ib tug neeg ntsib rau hauv zeeg sij hawm loj hlob, thiab tej yam uas lawv nkag los sib khiav sib hu nrog, tag nrho tej no yog ib txwm xeeb txawm sib txuas nrog tej kev coj thiab kev npaj tseg ntawm tus Tswv Tsim lawm. Tib neeg tsis muaj peev xwm kwv yees tej yam kev sib raug zoo nyuaj li no tau ua ntej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj kav tej ntawd tau los sis paub kom tob tau tej ntawd. Ntau yam sib txawv thiab tib neeg muaj feem ntsig txog rau kev loj hlob ntawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm npaj los sis coj ua tau tej kev sib txuas lus loj thiab dav npaum li no tau. Yeej tsis muaj leej twg los sis yam twg ua tau tshwj tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tswj kav tau tag nrho txhua yam tshwm sim ntawm tib neeg, tej yam thiab tej xwm txheej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav los sis tswj kav kom tau tej ntawd tseg kom txhob ploj mus, thiab nws yog ib qho kev sib txuas loj thiab dav heev uas ua kom tib neeg txoj kev txhim kho zoo raws li tau npaj tseg los ntawm tus Tswv Tsim thiab ua kom muaj ntau yam zoo rau kev loj hlob ntawm tib neeg. Nws yog kev tsim ntau lub luag hauj lwm tseem ceeb rau tus Tswv Tsim tes dej num ntawm kev cawm tib neeg, cog kev ruaj khov kom zoo, cog lub hauv paus kom ruaj khov rau tib neeg kom ua tau zoo tiav hlo raws li lawv tej luag hauj lwm.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Peb: Kev Ywj Pheej

Tom qab ib tug neeg dhau me nyuam yaus los ua hluas thiab maj mam loj hlob zuj zus tiav niam tiav txiv lawm, kauj ruam txuas ntxiv yog lawv yuav tawm ntawm lawv niam lawv txiv mus raws li txoj kev ywj pheej ntawm ib tug neeg laus. Thaum zeeg sij hawm no, lawv yuav tsum ntsib txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam raws li qhov uas ib tug neeg laus yuav tsum tau ntsib, ntsib txhua yam ntawm lawv txoj hmoo uas yuav tshwm sim rau hauv lawv tus kheej raws li lub sij hawm caij nyoog. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas peb uas ib tug neeg yuav tsum hla mus kom dhau.

1) Tom Qab Dhau Los Muaj Kev Ywj Pheej Lawm, ib Tug Neeg Yuav Pib Ntsib tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog “lub sij hawm npaj” rau nws txoj kev taug hauv lub neej txoj sia, kev cog kev ruaj ntseg ntawm ib tug neeg txoj hmoo, dhau ntawd ces nws txoj kev ywj pheej yog txoj kev qhib rau nws tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog kev nplua ntuj lawv yuav tau npaj rau lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, dhau ntawd ces tus neeg no txoj kev ywj pheej yog thaum lawv pib siv los sis txhawb ntxiv rau txoj kev nplua ntuj ntawd. Thaum tib neeg tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab muaj kev ywj pheej lawm, tus yeeb yam lawv ntsib, thiab hom hauj lwm thiab txoj hauj lwm uas muaj rau tib neeg yog tag nrho raug tswj los ntawm txoj hmoo thiab tsis muaj dab tsi muaj feem ntsig txog rau lawv niam lawv txiv lawm. Ib txhia tib neeg xaiv mus kawm ib hom kawm zoo hauv tsev kawm ntawv qeb siab thiab thaum kawg nrhiav tau ib txoj dej num txaus siab nyiam tom qab kawm tiav, ua rau muaj yeej rau thawj kauj ruam hauv lawv lub neej txoj sia. Ib txhia tib neeg kawm thiab paub ntau hom txuj ci sib txawv thiab tiam sis lawv yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib teg dej num uas phim rau lawv los sis yeej ib txwm nrhiav tsis tau qeb dej num kom phim rau lawv, tsawg leej thiaj muaj hauj lwm ua; thaum xub thawj ntawm lawv lub neej txoj sia, lawv nrhiav pom lawv tus kheej raug rhuav tshem rau txhua qhov kev lem, muaj teeb meem tas li, lawv txoj kev cia siab tsis nquag plias thiab tsis muaj dab tsi tseeb rau lawv txoj kev ua neej li. Ib txhia tib neeg rau siab ntso rau lawv txoj kev kawm, tiam sis muaj txoj hau kev kawm tiav qeb siab tsawg heev; zoo li lawv txoj hmoo yeej ib txwm kawm tsis tiav, lawv thawj txoj kev ntshaw hauv lawv txoj kev ua neej yaj nkag mus nrog huab nrog cua tag lawm. Yeej tsis paub tias txoj kev tom hau nej yuav du los sis muaj pob zeb, thaum xub thawj lawv yuav hnov tias tib neeg txoj hmoo nquag hloov pauv li cas, yog li lub neej txoj sia thiaj li muaj qhov ua tau raws li siab xav thiab qhov txaus ntshai. Ib txhia tib neeg, txawm tias tsis paub ntaub ntawv zoo los xij, sau ntau phau ntawv thiab ua rau muaj koob nrov npe; ib txhia, txawm tias twb tsis paub ntawv hlo li los, khwv tau nyiaj hauv kev ua lag ua luam thiab yog li muaj peev xwm txhawb nqa tau lawv tus kheej…. Tib neeg xaiv khwv noj khwv haus dab tsi, lawv khwv noj khwv haus li cas: tib neeg puas muaj yam tswj kav ua kom lawv xaiv tau yam zoo los sis yam phem rau hauv tej yam zoo li no? Tej yam zoo li no puas tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw thiab tej kev txiav txim siab? Tib neeg feem ntau muaj kev xav tau raws li nram qab no: ua dej num tsawg ho khwv nyiaj tau ntau, tsis ua dej num thaum tshav ntuj thiab los nag, tsuas hnav ris tsho zoo zoo kom pom ci iab thiab ntsa rau qhov txhia chaw, ua kom nyob siab tshaj lwm tus neeg, thiab ua rau muaj meej mom rau lawv tej pog koob yawg koob. Tib neeg cia siab rau txoj kev ua kom zoo tiav log, tab sis thaum lawv xub rhais thawj kauj ruam rau lawv txoj kev ua neej mus lawm, lawv mam li paub qhov tseeb zuj zus tias qhov ua tsis tau zoo tiav log ntawm tib neeg txoj hmoo yog li cas tiag, thiab thaum lawv to taub xub thawj txog qhov tseeb ntawd tias txawm tib neeg yuav sib zog npaj rau lawv txoj hau kev rau yav tom ntej npaum li cas lo xij thiab txawm tib neeg yuav ua siab tawv qhawv ua los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj rab peev xwm los sis lub hwj chim ua tau raws li lawv tus kheej tej kev npau suav, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los tswj kav tau lawv tus kheej rau yav tom ntej tau. Nws yeej tseem tshuav deb ntawm tib neeg tej kev npau suav thiab qhov tseeb uas lawv yuav tsum tau ntsib; tej yam uas tib neeg yeej yuav ua tsis tau kom zoo li ntawd thiab tau ntsib tej yam muaj tseeb zoo li no, tib neeg yeej ib txwm ua tsis tau raws li lub siab xav tau los sis txoj kev txaus siab. Ib txhia tib neeg xam pom mus deb, thiab sib zog ua kom kawg siab kawg ntsws seb ua puas tau raws li lawv txoj kev ntsaws ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus thiab yav tom ntej, ua txhua yam kom hloov pauv rau lawv tus kheej txoj hmoo. Tab sis txog thaum kawg, lawv mam li paub qhov tseeb tias txawm lawv tus kheej yuav sib zog ua npaum li cas los xij yuav ua tsis tau raws li lawv tej kev npau suav thiab tej kev ntshaw, lawv yeej ib txwm hloov tsis lawv txoj hmoo, thiab txawm lawv yuav nquag ua npaum li cas los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau tshaj txo hmoo uas tau muab rau lawv lawm. Txawm yuav muaj kev sib txawv ntawm rab peev xwm, kev txawj ntse, thiab lub hwj chim xav los xij, tib neeg txhua tus yeej muaj tib txoj hmoo ib yam nkaus, uas yeej tsis muaj kev sib faib ntawm yam loj thiab yam me, qhov siab thiab qhov qis, qhov coj nruj thiab kev coj tsis nruj. Tib neeg caum txoj hauj lwm dab tsi, tib neeg ua dab tsi rau txoj kev ua ib lub neej, thiab kev nplua nuj hauv tib neeg lub neej yuav muaj ntau npaum li cas los tsis yog yuav raug txiav txim los ntawm lawv niam thiab lawv txiv, lawv tej kev tshaj lij, lawv tej kev mob siab los sis lawv tej kev xav tau tshaj qhov muaj peev xwm ua tau, tab sis tej no yeej raug txiav txim ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm.

2) Kev Tawm Ntawm Niam thiab Txiv Mus thiab Kev Pib Kub Siab Ua Lawv Lub Luag Hauj Lwm rau hauv Lub Neej Tiag

Thaum tib neeg loj tiav niam tiav txiv lawm, lawv muaj peev xwm tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab tsoo mus raws li lawv tus kheej lub neej, thiab nws txog lub sij hawm uas lawv pib ua lawv tus kheej lub luag hauj lwm, ntawd yog lub zog uas tseem pom tsis tseeb thiab mam li paub tseeb zuj zus txog tib neeg tes luag hauj lwm. Qhov tseeb tiag, tib neeg tseem muaj kev sib txuas zoo nrog lawv niam thiab lawv txiv, tab sis vim yog lawv tes luag hauj lwm thiab txoj kev coj ua hauv lub neej txoj sia tsis muaj dab tsi ua nrog lawv niam thiab lawv txiv, nyob hauv lub ntsiab tseeb no mas yuav maj mam faib cais rau thaum ib tug neeg muaj kev ywj pheej zuj zus lawm. Los ntawm kev koom roj koom ntshav ua ke los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm pab tau txawm tias tseem nce raws lawv niam thiab lawv txiv txoj kev xav los xij, tab sis yog muab hais ncaj ncaj, ces thaum lawv loj tiav log lawm, lawv yuav muaj lub neej uas cais tawm tag nrho ntawm lawv niam lawv txiv thiab coj ua raws li lawv xav tau kev ywj pheej. Ntxiv rau ntawm kev yug thiab tu me nyuam lawm, cov niam cov txiv tseem muaj lub luag hauj lwm npaj rau lawv cov me nyuam txoj kev ua neej kom muaj kev loj hlob zoo, kom tsis muaj qhov txawv mus ntawm qhov txiav txim siab ua ntej ntawm tus Tswv Tsim uas tau txhawb nqa rau hauv ib tug neeg txoj hmoo. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj kav tau tias tib neeg lub neej yav tom ntej yuav zoo li cas; nws yeej raug npaj ua ntej los lawm ntev, thiab lawv niam thiab lawv txiv los yeej tsis muaj peev xwm hloov tau lawv txoj hmoo. Txawm yuav txhawj txog txoj hmoo los xij, txhua tus neeg yeej muaj kev ywj pheej, thiab txhua tus neeg yeej muaj lawv tus kheej txoj hmoo. Yog li, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm tshem tau lawv txoj hmoo los sis muaj cai los haub ntxias ib qho me me li nyob rau hauv lub neej txoj sia. Nws tuaj yeem hais tau tias kev yug los rau hauv ib tsev neeg yeej raug npaj raws li txoj hmoo lawm thiab lub chaw tu kom tib neeg loj hlob yeej tsis tshaj qhov kev npaj ua kom tiav raws li tib neeg tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia. Lawv tsis nyob rau hauv txoj kev txiav txim txog ib tug neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia los sis hom txoj hmoo nyob hauv ib tug neeg uas yuav tau ua kom tiav hlo lawv tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm pab ua kom tiav lawv lub luag hauj lwm rau hauv lub neej txoj sia, thiab kuj ib yam nkaus thiab, yeej tsis muaj leej twg cov kwv tij neej tsa muaj peev xwm pab ua lawv lub luag hauj lwm hauv lub neej txoj sia tau. Tib neeg ua tiav nws tes hauj lwm li cas thiab tag nrho ntawm qhov kev ua neej uas tib neeg ua nws lub luag hauj lwm yog raug npaj raws lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia lawm. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cheem tau tej yeeb yam haub ntxias rau ib tug neeg tes hauj lwm uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhua tus tib neeg yuav loj hlob tiav niam tiav txiv rau ntawm tej chaw uas lawv loj hlob; dhau ntawd ces lawv mam li pib lawv tus kheej tej kev taug hauv lub neej txoj sia ib kauj ruam zuj zus thiab ua tiav hlo txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npaj rau lawv. Raws li ib txwm muaj, yam tsis nco xav txog li, lawv nkag mus rau hauv lub hiav txwv loj thiab dav ntawm txoj kev ua neeg, thiab ua lawv tus kheej tes dej num hauv lub neej, lawv pib ua kom tiav hlo lawv lub luag hauj lwm raws li qhov raug tsim los ua tib neeg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev npaj tseg ua ntej rau Nws lub hwj chim kav lawm.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Plaub: Kev Muaj Txij Nkawm

Kiag thaum tib neeg loj hlob thiab loj tiav niam tiav txiv lawm, tib neeg pib nrug deb ntawm lawv niam thiab lawv txiv thiab tej chaw uas yug lawv thiab tu lawv loj hloj los, thiab pib nrhiav txoj hau kev rau hauv lub neej txoj sia thiab caum raws li tus kheej lub hom phiaj kev ua neej hauv ntau hom kev coj noj coj ua sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Thaum lub sij hawm no, yeej tsis muaj leej twg xav nyob nrog lawv niam lawv txiv mus ntxiv lawm, tab sis xav muaj ib tug txij nkawm uas yog tus yuav los koom rau hauv lawv lub neej txoj sia, ntawd yog, tus txij nkawm, ib tug neeg uas koom nrog nws txoj hmoo yog kev ua txij ua nkawm. Yog li, thawj lub neej txoj sia tseem ceeb tom qab muaj kev ywj pheej tag lawm ces yog kev muaj txij nkawm, uas txhua tus yuav tsum hla kom dhau zeeg sij hawm tseem ceeb uas plaub no.

1) Ib Tug Neeg Txoj Kev Xaiv Uas Tsis To Taub Qhov Tseeb Txog Kev Muaj Txij Nkawm

Kev muaj txij nkawm yog feem tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia; nws yog lub sij hawm thaum tib neeg pib muaj ntau lub luag hauj lwm, thiab yuav tau ua kom tiav tej luag hauj lwm no ib qho zuj zus. Tib neeg xav ntau yam tsis muaj tseeb txog kev muaj txij nkawm ua ntej lawv tus kheej paub nws, thiab tag nrho tej yam tsis muaj tseeb no yog yam zoo saib. Cov poj niam xav kom lawv ib nrab yog Tub Huab Tais, thiab cov txiv neej xav kom lawv tau yuav Ntxhais Huab Tais Daus Dawb. Pom tau tias tib neeg muaj tej kev xav cuav rau kev muaj txij nkawm, lawv yeej npaj yam xav tau thiab tej qauv xav tau rau lawv tus kheej. Txawm tias tiam xav phem no tib neeg nyiam ua tej yam tsis muaj tseeb tas li rau kev muaj txij nkawm los xij, nws tseem haj yam ua rau muaj ntau yam qauv cai thiab yuav muab txhua pob khoom plig rau tib neeg thiab pom coj tus yeeb yam txawv txawv, cov neeg uas tau ntsib kev muaj txij nkawm los lawm yeej paub tias txawm muaj neeg to taub li cas los xij, txawm tib neeg yuav muaj tus yeeb yam rau nws li cas los xij, kev muaj txij nkawm tsis yog yam uas sawv daws xaiv tau.

Tib neeg ntsib ntau tus neeg rau hauv lawv lub neej txoj sia, tab sis yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv tus txij nkawm yuav yog tus twg. Txawm tias txhua tus tib neeg nyias yeej muaj nyias tus kheej lub tswv yim thiab nws tus kheej txoj kev xav txog kev muaj txij nkawm los xij, yeej tsis muaj leej twg pom ua ntej tau tias thaum kawg leej twg yuav los ua lawv tus txij nkawm tiag, thiab tib neeg tus kheej tseem xav txog qhov no tsawg heev. Tom qab ntsib ib tug neeg uas koj nyiam, koj yuav caum raws tus neeg ntawd; tab sis xyov lawv puas nyiam los sis tsis nyiam koj, xyov lawv puas kam los sis tsis kam los ua koj tus txij nkawm—tsis yog koj txiav txim rau qhov ntawd. Tus neeg uas koj nyiam thiab ntshaw ntawd tej zaum yuav tsis yog tus neeg uas koj yuav tau koom ua neej nrog nws; thiab rov qab qees, tus neeg uas koj yeej ib txwm tsis xav txog cia li yuav nkag twj ywm los rau hauv koj lub neej txoj sia thiab dhau los ua koj tus txij nkawm, dhau los ua tus neeg tseem ceeb tshaj plaws rau hauv koj txoj hmoo, dhau los ua koj ib sab, tus neeg uas koj txoj hmoo dhia tsis dhau. Thiab yog li, txawm tias yuav muaj ntau plhom txoj kev muaj txij nkawm nyob hauv lub ntiaj teb no los xij, ib txog thiab txhua txoj yeej sib txawv: Muaj ntau txoj kev txij nkawm tsis txaus siab, muaj ntau txoj muaj kev zoo siab; muaj ntau txoj nyob rau sab Hnub Tuaj thiab sab Hnub Poob, muaj ntau txoj nyob rau sab Qaum Teb thiab sab Qab Teb; muaj ntau txoj zoo tiav log raws siab xav, muaj ntau txoj yuav tau tus txij nkawm muaj koob muaj npe zoo ib yam li nws; muaj ntau txoj muaj kev zoo siab thiab sib hlub, muaj ntau txoj ntsib kev chim siab thiab tu siab; muaj ntau txoj muaj kev sib khib los ntawm lwm tus, muaj ntau txoj tsis sib nkag siab thiab tsis muaj kev txaus siab; muaj ntau txoj muaj kev lom zem puv npo, muaj ntau txoj ua neej nrog kua muag thiab ua rau tag kev cia siab rau lub neej…. Hauv ntau ntau yom kev sib yuav no, tib neeg nthuav tawm txog kev ncaj ncees thiab cog lus ua lub neej mus raws li txoj kev muaj txij nkawm; lawv nthuav tawm txog txoj kev hlub, kev sib koom tes, thiab kev sib yuav nyob ua txij ua nkawm mus tag ib txhiab ib txhis; los sis kev sib tso tseg thiab kev tsis sib nkag siab. Ib txhia tib neeg ntxeev siab rau lawv txoj kev muaj txij nkawm, los sis muaj kev ntxub rau nws. Txawm tias qhov kev muaj txij nkawm no yuav ua rau muaj kev zoo siab los sis kev chim siab los xij, txhua tus tib neeg tes hauj lwm hauv txoj kev muaj txij nkawm yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm thiab yuav hloov pauv tsis tau li; txhua tus tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm no kom tiav. Txhua tus tib neeg txoj hmoo uas ua rau muaj kev muaj txij nkawm yog yam hloov pauv tsis tau, tus Tswv Tsim yeej tau npaj ua ntej tseg los lawm ntev.

2) Txoj Kev Muaj Txij Nkawm Yog Yug Los Ntawm Nkawv Ob Tug Txwj Nkawm Txoj Hmoo

Txoj kev muaj txij nkawm yog ib zeeg sij hawm tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yog ib yam ntawm tib neeg txoj hmoo thiab nws muaj qhov sib txuas tseem ceeb rau hauv tib neeg txoj hmoo; nws tsis raug teeb tsa los raws li ib tug neeg txoj kev xav tau los sis kev nyiam, thiab nws tsis raug cuam tshuam los ntawm tej yam tshwm sim sab nraud, tab sis nws raug txiav txim tiav hlo los ntawm nkawv ob leeg txoj hmoo, raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab tej kev txiav txim ua ntej dhau los rau nkawm niam txiv txoj hmoo. Sab nraum daim tawv, lub hom phiaj ntawm txoj kev muaj txij nkawm yog yuav tsum ua kom haiv neeg muaj kev huaj vam mus txuas ntxiv, tab sis qhov tseeb tiag, yeej tsis muaj dab tsi rau hauv txoj kev muaj txij nkawm, nws tsuas yog ib teg hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav xwb. Hauv txoj kev muaj txij nkawm, tsis yog tib neeg yuav tsum tau ua kom muaj me tub me nyuam tuav tswj mus rau txheej tom ntej xwb; lawv tseem yuav tsum tuav kom tau txhua tes dej num ntawm txoj kev muaj txij nkawm thiab tej luag hauj lwm ntawd kom tiav hlo. Vim tias tib neeg txoj kev yug muaj feem cuam tshuam rau kev hloov pauv rau hauv tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig nws, tib neeg txoj kev muaj txij nkawm kuj yuav muaj kev cuam tshuam uas yuav zam tsis dhau rau cov neeg no, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam, thiab tshaj qhov no, tseem yuav hloov pauv txhua yam rau lawv tib si.

Thaum ib tug tib neeg dhau los txog rau qhov muaj kev ywj pheej lawm, lawv yuav pib ua lawv tus kheej txoj kev taug ib kauj ruam zuj zus rau hauv lub neej txoj sia, yuav ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam uas muaj qhov sib txuas nrog rau lawv txoj kev muaj txij nkawm. Thaum lub sij hawm no, lwm tus neeg los yuav pib ua lawv lub neej ib kauj ruam zuj zus, los ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam zoo ib yam nkaus li hais los no thiab. Hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, ob tug tib neeg tsis muaj qhov sib cuam tshuam txog dab tsi uas muaj txoj hmoo sib raug yuav sib sau nkag los rau hauv ib txoj kev muaj txij nkawm thiab dhau los ua ib tsev neeg yam tsis txaus ntseeg: “ob tug kooj txig tuav ua ke ntawm tib txoj hlua.” Yog li, thaum tib neeg nkag mus rau txoj kev muaj txij nkawm lawm, nkawv txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab sib txhawb nqa rau ntawm nkawv ob leej, thiab nws zoo ib yam nkaus li ib nkawm txij nkawm txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab txhawb nqa rau ntawm nkawv tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj hmoo yeej sib txuas ua ke, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia kom tiav hlo tau los ntawm nws ib leeg los sis ua nws tus kheej lub luag hauj lwm tau ywj pheej kom tiav hlo yam tsis muaj lwm tus koom nrog. Tib neeg txoj kev yug muaj qhov pab txhawb loj heev rau kev sib raug zoo nrog sawv daws; thiab kev loj hlob kuj muj feem ntsig qhov kev sib raug zoo uas kev cov nyom no; thiab qhov zoo ib yam ntawd, ces ib qho kev sib yuav yeej muaj nyob yam zam tsis dhau li thiab raug tswj tuav nyob rau hauv tib neeg ib qho kev sib saib sib xyuas uas muaj kev sib txuas uas dav heev thiab sib cov nyom kawg nkaus, txhua tus ntawm cov neeg no yeej muaj feem xyuam thiab cuam tshuam rau txoj hmoo ntawm txhua tus uas nyob rau hauv txoj kev sib saib sib xyuas no. Txoj kev muaj txij nkawm tsis yog qhov uas tau tshwm sim los ntawm nkawm niam txiv ntawm tsev neeg, los ntawm lawv kis uas lawv loj hlob, los ntawm lawv qhov tshwm sim, los ntawm lawv lub hnub nyoog, lawv qhov zoo, lawv tej kev tshaj lij, los sis lwm feem; feem ntau, nws tshwm sim los ntawm qhov koom ua tes hauj lwm thiab ntsig txog txoj hmoo. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev muaj txij nkawm, nws yog tib neeg txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej tau coj thiab tau npaj los rau lawv lawm.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Tsib: Kev Muaj Me Tub Me Nyuam

Tom qab sib yuav lawm, tib neeg yuav pib npaj muaj me tub me nyuam mus rau tiam tom ntej. Yeej tsis muaj leej twg hais tau tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam thiab yuav muaj tub los yog muaj ntxhais; tej no yeej raug txiav txim raws li tus neeg ntawd txoj hmoo, yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas tsib uas ib tug neeg yuav tsum hla dhau.

Yog tib neeg yug los txhawm rau ua kom tiav hlo lub luag hauj lwm ntawm ib tug neeg tus me nyuam, ces cov me nyuam yug rau tiam tom ntej yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm lawv niam thiab lawv txiv kom tau tiav hlo raws li qhov ntawd. Qhov kev hloov pauv ua lub luag hauj lwm no ua rau tib neeg paub ntau yam sib txawv raws li zeeg sij hawm ntawm txoj sia uas los ntawm tej kev xam pom sib txawv. Nws kuj ua rau tib neeg muaj kev npaj ua lub neej sib txawv raws li qhov lawv ntsib los ntawm txoj kev paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, uas yeej raug cim tseg tib yam nkaus, thiab los ntawm qhov tib neeg ntsib qhov tseeb tias yeej tsis muaj leej twg rhais ruam dhau los sis hloov tau txoj kev npaj ua ntej tseg ntawm tus Tswv Tsim.

1) Tib Neeg Tsis Muaj Kev Tswj Kav Qhov Yuav Muaj Me Nyuam Ntawm Tib Neeg

Kev yug, kev loj hlob, thiab txoj kev muaj txij nkawm yeej ua rau muaj qhov tsis haum siab ntau yam thiab muaj ntau theem kev sib txawv. Ib txhia tib neeg tsis txaus siab rau lawv tsev neeg los sis rau lawv tus kheej lub cev thiab ntsej muag; ib txhia tsis nyiam lawv niam thiab lawv txiv; ib txhia tsis haum siab los sis muaj lus yws txog ib puag ncig ntawm tej chaw lawv loj hlob. Thiab tag nrho tej hais los no, yam uas tib neeg feem coob pheej tsis haum siab tshaj plaws yog txoj kev muaj txij nkawm. Txawm tias tib neeg yuav tsis haum siab li cas txog lawv qhov yug, lawv qhov loj tiav niam tiav txiv, los sis txoj kev muaj txij nkawm los xij, txhua tus tib neeg uas hla dhau tej no yeej paub tias tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xaiv lub chaw yug thiab yuav yug los rau thaum sij hawm twg, lawv yuav zoo li cas, leej twg yuav yog lawv niam thiab lawv txiv, thiab leej twg yuav yog lawv tus txij nkawm, tab sis yuav tsum lees txais txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej. Tiam sis thaum txog lub sij hawm uas tib neeg yuav pib tu lawv cov me nyuam tiam tom ntej, lawv yuav tiv thaiv txhua yam uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej mus rau lawv cov me tub me nyuam uas yuav tuav lawv lub neej, vam tias lawv cov me tub me nyuam yuav pab kho rau tag nrho tej uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej ntawd. Yog li tib neeg thiaj muaj kev npau suav txhua yam rau lawv cov me nyuam tias: xav kom lawv cov ntxhais loj hlob los zoo nkauj ntxim siab, lawv cov tub loj hlob los zoo nraug siab zoo; xav kom lawv cov ntxhais paub cai thiab tshaj lij thiab xav kom lawv tej tub yog tub kawm ntawv tau zoo thiab yog tub ncaws pob uas muaj koob nrov npe; xav kom lawv cov ntxhais coj zoo, txim txiaj, thiab txawj xav, thiab kom lawv tej tub tshaj lij, muaj peev xwm, thiab txawj xav. Lawv vam kom lawv cov me nyuam, tsis hais yog ntxhais los sis yog tub muaj kev hawm rau tej laus, hawm thiab hlub lawv niam lawv txiv, txhua leej txhua tus hlub thiab qhuas lawv…. Thaum los txog theem no lawm, xav kom lub neej zoo li lub caij nplooj ntoos hlav tshiab, thiab yog tus neeg tshiab neeg siab zoo nyob hauv tib neeg lub siab. Tib neeg paub tias lawv tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj kev cia siab rau hauv lub neej no, paub tias lawv yuav tsis muaj lwm lub caij nyoog ntxiv lawm los sis tsis muaj kev cia siab tias yuav los sawv ntseg nroos txim txiaj hlo rau ntawm sawv daws, thiab paub tias lawv yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees txais lawv txoj hmoo. Thiab yog li ntawd lawv thiaj npaj tag nrho lawv tej kev cia siab, lawv tej kev ntshaw thiab kev npau suav uas tseem ua tau tiav ntawd tso rau txheej me nyuam tom ntej, vam tias lawv tej me nyuam yuav muaj peev xwm pab lawv ua kom tau raws li lawv txoj kev npau suav thiab lawv txoj kev ntshaw; xav kom lawv tej ntxhais thiab tej tub coj lub koob lub npe muaj meej mom los rau lawv tsev neeg, dhau los ua tus neeg tseem ceeb, neeg nplua nuj, los sis muaj koob nrov npe zoo. Muab hais luv luv, lawv xav pom lawv tej me nyuam txoj hmoo loj hlob tuaj. Tib neeg tej kev npaj thiab tej kev xav yeej zoo tiav log lawm; lawv tseem tsis paub tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam, lawv tej me nyuam lub cev thiab lub ntsej muag, rab peev xwm, thiab yav tom ntej tsis yog yam lawv yuav tau txiav txim, qhov ntawd tseem tsis yog lawv cov me nyuam txoj hmoo nyob rau hauv lawv ob txhais tes thiab los? Tib neeg tsis yog tus tswj lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv xav hloov txoj hmoo ntawm cov neeg hluas; lawv tsis muaj hwj chim khiav kom dim lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv tseem xav tswj kav lawv tej tub thiab tej ntxhais txoj hmoo. Puas yog lawv ntaus nqi lawv tus kheej siab dhau lawm? Tej no tseem tsis yog tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi thiab los? Tib neeg yuav pab txhawb lawv cov me tub me nyuam kom mus tau deb raws li qhov lawv ua tau, tab sis thaum kawg, tib neeg tej kev npaj thiab kev ntshaw yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias yuav muaj me nyuam pes tsawg leej los sis tej me nyuam no yuav zoo li cas. Ib txhia tib neeg txom nyem tab sis yug me nyuam coob leej; ib txhia nplua nuj tiam sis yeej tsis muaj ib tug me nyuam hlo li. Ib txhia xav tau ntxhais tab sis yeej tsis tau raws li siab xav; ib txhia xav tau tub tab sis yeej yug tsis tau tub li. Hos muaj ib txhia xav tias, cov me nyuam yaus yog koob hmoov; lwm tus neeg ho xav tias lawv yog neeg txhaum. Ib txhia niam txiv yog neeg tshaj lij, tiam sis yug tau cov me nyuam los ruam; ib txhia niam txiv nquag heev thiab siab ncaj, tiam sis lawv yug tau cov me nyuam los tub nkeeg. Ib txhia niam txiv siab zoo thiab coj ncaj tab sis yug tau cov me nyuam los txawj dag thiab siab phem. Ib txhia niam txiv muaj lub siab thiab lub cev zoo tab sis yug tau cov me nyuam los lub cev tsis taus li lawv. Ib txhia niam txiv yog neeg dog dig thiab ua dab tsis los tsis tau raws siab xav tiam sis muaj cov me nyuam ua tau tej yam tseem ceeb tiav log. Ib txhia niam txiv tsis muaj meej mom dab tsi li tiam sis muaj cov me nyuam muaj suab npe nrov. …

2) Tom Qab Tu Tiam Tom Ntej Tag Lawm, Tib Neeg Thiaj Muaj Kev To Taub Tshiab txog Txoj Hmoo

Cov neeg feem ntau sib yuav rau thaum muaj hnub nyoog thaj tsam peb caug xyoo, ib lub sij hawm hauv lub neej uas tib neeg tseem tsis muaj kev to taub zoo txaus txog txoj hmoo. Tab sis thaum tib neeg pib tu cov me nyuam, thiab thaum lawv tej me nyuam loj hlob zuj zus tuaj lawm, lawv saib tiam tshiab rov qab pib ua lub neej thiab ntsib txhua yam ib yam nkaus li tiam dhau los, thiab mam li pom lawv tus kheej yav dhau rau hauv lawv tej me nyuam, lawv mam nkag siab tias txoj kev uas cov tiam hluas tam sim no taug los zoo ib yam lawv tus tiam thiab, tsis muj peev xwm npaj tseg ua ntej thiab xaiv tsis tau. Tau pom qhov tseeb no lawm tias, lawv tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees lawv txhua tus txoj hmoo uas yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm, yam lawv tsis paub txog nws li, lawv yuav maj mam tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg zuj zus thiab qhov ua neeg siab zoo hauv lawv lub siab yuav tawg zuj zus thiab tuag mus…. Cov neeg nyob rau tiam sij hawm no tau hla dhau txoj kev ua neej tseem ceeb, muaj kev to taub tshiab txog lub neej txoj sia, tau txais tus cwj pwm tshiab. Ib tug tib neeg nyob rau tiam no muaj kev cia siab ntau npaum li cas rau yav tom ntej thiab lawv muaj kev vam khom thiab kev cia siab dab tsi rau yav tom ntej? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem muaj kev npau suav xav yuav Tub Huab Tais thiab? Ib tug txiv neej uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem nrhiav thiab xav tau Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog ib nrab neej no lawm puas tseem xav hloov ntawm tus me nyuam os tsis zoo nkauj mus ua ib tug os dej dawb thiab? Cov txiv neej laus feem ntau uas muaj hauj lwm ua lawm puas xav zoo li cov tub hluas? Muab hais ua lub ntsiab lus tias, txawm tib neeg yuav yug los ua txiv neej los sis yug los ua poj niam los xij, txhua tus neeg ua neej nyob rau tiam no yeej muaj qab hau, muaj tus cwj pwm muaj qab hau rau txoj kev muaj txij nkawm, muaj tsev neeg, thiab muaj tej me tub me nyuam. Tsis muaj kev xaiv seem tseem ceeb rau tus neeg no lawm, thiab tsis xav twv txoj hmoo. Thaum tib neeg muaj kev paub lawm, kiag thaum tib neeg los txog rau tiam no, tib neeg yeej txhim kho tau tus cwj pwm: “Tib neeg yuav tsum lees txais txoj hmoo; lawv tej me nyuam yuav muaj lawv tus kheej txoj hmoov; Ntuj Ceev Tsheej yeej tau npaj tib neeg txoj hmoo lawm.” Cov neeg feem ntau tsis to taub qhov tseeb, tom qab tib neeg tau ntsib tag nrho tej huab cua phem, tej kev tag kev cia siab, thiab tej kev txom nyem ntawm lub ntiaj teb no lawm, yuav muab tej yam uas lawv nkag siab tob txog tib neeg lub neej txoj sia hais ua tsib lo lus tseem ceeb tias: “Qhov ntawd yog txoj hmoo!” Txawm tias koog lus no yuav hais txog tib neeg ntiaj teb txoj kev nkag siab lub ntsiab lus ntawm txoj hmoo thiab tej lus xaus uas lawv tau los, txawm tias nws yuav ua rau pom tias tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg hlo li los xij, yeej muaj peev xwm piav qhia tau muaj cag muaj ceg thiab raug zoo, nws tseem tshuav deb rau ntawm txoj kev to taub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab yuav hloov tam tsis tau tej kev txawj ntse ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

3) Kev Ntseeg Txoj Hmoo Hloov Tam Tsis Tau rau Tej Kev Txawj Ntse ntawm tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Kev tau ua raws Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, nej txoj kev txawj ntse txog txoj hmoo puas muaj ib qhov sib txawv tseem ceeb ntawm tib neeg hauv lub ntiaj teb? Nej puas to taub qhov tseeb ntawm txoj hau kev kawg npaj tseg ua ntej ntawm tus Tswv Tsim thiab nej puas paub tseeb txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav? Ib txhia tib neeg muaj kev paub tob, muaj kev to taub zoo txog koog lus “qhov ntawd yog txoj hmoo,” tiam sis lawv tsis ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav ib qho hlo li; lawv tsis ntseeg tias tib neeg txoj hmoo raug npaj thiab raug coj los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis txaus siab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav. Cov neeg zoo li no yog kiag tej yam uas ntab saum dej hiav txwv, raug tej nthwv dej ntsawj mus los rau ub rau no tsis muaj kev xaiv, tsuas nyob tos ntsiag to thiab tawm mus ntawm lawv txoj hmoo lawm xwb. Tiam sis lawv tsis paub tias tib neeg txoj hmoo yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; lawv tus kheej yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv lub hwj chim kav thiab muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim, zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, tso tseg kev tawm tsam rau txoj hmoo, ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev qhuab qhia. Muab hais ua lwm lo lus tias, kev lees txais txoj hmoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo tsis yog txhais tau tias tib neeg yuav tsum lees txais, lees paub, thiab paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo yog kev lees paub txog nws qhov tseeb thiab nws qhov tshwm sim uas ntseeg tau xwb. Qhov no sib txawv mus ntawm qhov kev paub txog tus Tswv Tsim tej kev cai hauv tib neeg txoj hmoo, txawm mus ntawm kev lees paub txog tus Tswv Tsim yog lub hauv paus ntawm thaj chaw tswj hwm tag nrho txhua tsav txhua yam txoj hmoo, thiab tseem tshuav deb heev txog qhov yuav zwm rau tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj rau txib neeg txoj hmoo. Yog ib tug tib neeg tsuas ntseeg txoj hmoo xwb—txawm tias lawv yuav paub tob txog nws los xij—tab sis lawv yeej tsis muaj peev xwm paub thiab lees paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau ntawm tib neeg txoj hmoo, zwm rau nws thiab lees txais nws, ces lawv lub neej txoj sia yuav ntsib kev puas tsuaj, ua lub neej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, tsis muaj qab hau dab tsi; lawv tseem tsis muaj peev xwm nkag los rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, txhawm rau kom raug tsim ua tib neeg muaj kev txawj xav thiab txaus siab raws li tus Tswv Tsim txoj kev pom zoo. Ib tug tib neeg uas yog tus paub tseeb thiab swm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yuav tsum coj tus yam ntxwv nquag plias, tsis yog coj tus yam ntxwv nyob ntsiag to los sis pab tsis tau dab tsi li. Hos hom neeg zoo li no yeej lees txais tias txhua yam raug txoj hmoo tsis zoo, lawv yuav tsum muaj lub ntsiab lus ntawm lub neej txoj sia thiab txoj hmoo kom yog thiab raug: Txhua lub neej txoj sia yeej zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los, tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij, Vajtswv tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb. Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog. Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav txais Nws txoj kev cawm dim—txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi! Yog ib tug tib neeg coj tus cwj pwm phem rau txoj hmoo, nws ua pov thawj tau tias lawv tab tom tawm tsam txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau lawv, nws ua pov thawj tau tias lawv tsis muaj tus cwj pwm zwm rau. Yog tib neeg coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, ces thaum tib neeg tig saib rov qab txog lawv txog kev taug yav dhau los, thaum tib neeg tuav tau Vajtswv lub hwj chim kav, tib neeg yuav mob siab zwm rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg, lawv yuav txiav txim siab ntau ntxiv thiab muaj kev ntseeg tus kheej siab cia Vajtswv coj kev qhia tib neeg txoj hmoo thiab tiv thaiv kev tig ntxeev siab rau Vajtswv. Cov tib neeg uas pom tias thaum lawv tsis nkag siab txoj hmoo, thaum tib neeg tsis to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav, thaum tib neeg tsis xyuam xim rau txoj kev taug mus tom hau ntej, mus qaug poj qaug poog hla raws tej kev pos huab nti, yuav ua rau taug raws txoj kev no nyuaj heev, ua rau siab tawg tag. Yog li thaum tib neeg lees paub Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, tus neeg tshaj lij yuav ua kom paub nws thiab lees txais nws, tso tej hnub uas ua rau mob siab pov tseg kom tag thaum lawv tsim lub neej zoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, thiab tiv thaiv tej yam cuam tshuam rau txoj hmoo thiab caum raws yam hu ua “tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia” hauv lawv tus kheej txoj kev taug. Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm, ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li, tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb. Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij, txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij, tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv, tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li, cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia lawv lub neej yav qub qab dhau los. Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj, thiab nrhiav qhov tseeb hauv tib neeg lub neej txoj sia xwb lawv thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau zuj zus los ntawm txhua yam kev raug lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem, thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus.

4) Tsuas Yog Cov Neeg Uas Zwm Rau tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Tau Txais Kev Ywj Pheej Tiag

Vim tias tib neeg tsis lees paub Vajtswv tej kev coj thiab Vajtswv lub hwj chim kav, lawv yeej ib txwm ntsib txoj hmoo nyuaj thiab kev coj tus cwj pwm tig ntxeev siab, thiab lawv yeej ib txwm xav muab Vajtswv lub hwj chim thiab lub hwj chim kav thiab txoj hmoo ntawm txhua tsav yam ntiab tawm mus, vam tias yuav hloov pauv qhov ua tsis tau zoo tam sim no thiab yuav hloov pauv lawv txoj hmoo. Tab sis lawv yeej ib txwm ua tsis tau li thiab raug rhuav tshem txhua zaus. Yuav ua rau muaj kev tawm tsam nkag mus rau hauv tib neeg tus ntsujplig, ua rau muaj kev mob siab ti nkaus rau hauv tib neeg tej pob txha, vim tib neeg muab lawv lub neej txoj sia pov tseg txhua lub sij hawm. Dab tsi ua rau mob siab? Nws puas yog vim los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, los sis puas yog vim los ntawm ib tug tib neeg yug los tsis muaj hmoo? Yeej pom meej tias, tej no yeej tsis muaj tseeb. Qhov kawg kiag, nws yog vim yog los ntawm tej kev uas tib neeg siv, thiab tej kev lawv xaiv ua lawv lub neej. Ib txhia tib neeg yuav tsis nkag siab txog tej yam no. Tab sis thaum koj paub tiag tiag lawm, thaum koj lees tiag tiag tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, thaum koj to taub tiag tiag tias txhua tsav yam uas Vajtswv tau npaj rau koj thiab tau txiav txim rau koj ntawd yog ib yam txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws thiab yog kev tiv thaiv lawm, thaum ntawd koj mam li hnov koj lub siab mob nqig, thiab hnov koj lub cev sib kha, dim plaws, thiab ywj pheej. Kev txiav txim raws li tej yam ntxwv ntawm tib neeg feem coob, lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li tej lus muaj nuj nqi thiab lub ntsiab lus ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, txawm tias qhov tseeb tiag lawv tsis xav ua lub neej mus raws li qhov uas lawv ua dhau los thiab xav muab lawv txoj kev mob siab tshem tawm mus kom tag los xij; qhov tseeb tiag, lawv tsis muaj peev xwm lees thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab lawv tseem paub tsawg heev txog qhov yuav nrhiav kev tawm mus li cas thiab lees txais tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li, yog tib neeg tsis muaj peev xwm lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho rau ib puas tsav yam ntawm tib neeg, yog lawv tsis muaj peev xwm zwm rau tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, ces nws yuav ua rau lawv raug txhawb nyuaj thiab khiav tsis dim txoj kev xav tias “tib neeg txoj hmoo yog nyob hauv lawv tus kheej ob txhais tes.” Nws yog ib qho nyuaj rau lawv rhuav tshem kev mob siab ntawm lawv qhov tawm tsam rau txoj hmoo thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab, tsis tas hais, qhov lawv yuav dhau los muaj kev ywj pheej thiab kev ywj siab yuav tsis yog ib qho yooj yim, kom tib neeg dhau los ua cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv. Tab sis muaj ib txoj hau kev yooj yim heev rau tib neeg ua kom dim los ntawm tus yam ntxwv no, qhov ntawd yog yuav tsum tau tso tib neeg txoj kev ua neej qub tseg; tso tib neeg tej hom phiaj qub yav dhau los hauv lub neej txoj sia tseg; muab lawv txoj kev ua neej yav dhau los coj los saib lub ntsiab thiab txheeb xyuas, txoj kev xam pom ntawm lub neej txoj sia, tej kev caum raws, tej kev ntshaw, thiab tej kev xav; thiab dhau ntawd mam muab tej ntawd coj los piv rau Vajtswv lub siab nyiam thiab tej kev xav tau rau tib neeg, thiab saib seb puas muaj tej yam tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab qhov xav tau, seb puas muaj tej yam pab txhawb tau zoo rau yam muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia, ua rau tib neeg muaj kev to taub zoo txog qhov tseeb, thiab ua rau tib neeg nyob nrog kev ua neeg nyob thiab coj tus yeeb yam raws nraim li ib tug tib neeg. Thaum koj rov qab ntsuam xyuas dua thiab ua tib zoo tshuaj xyuas cov hom phiaj uas tib neeg caum raws hauv lub neej txoj sia thiab tag nrho lawv tej kev ua neej nyob, koj yuav tsis pom muaj ib yam ntawm tej ntawd zoo thooj raws li tus Tswv Tsim txoj kev xav thaum lub hauv paus uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb li. Tag nrho tej ntawd ua rau tib neeg txav mus deb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev saib xyuas; tag nrho lawv yog cov ntxiab cuab uas ua rau tib neeg dhau los ua neeg qia vuab tsuab, thiab tej ntawd coj lawv mus rau hauv ntuj tawg. Tom qab koj lees paub qhov no lawm, koj tes dej num yog yuav tsum tso koj tej kev xav qub ntawm lub neej txoj sia tseg, txav kom deb ntawm cov ntxiab cuab no, cia Vajtswv los saib xyuas koj lub neej txoj sia thiab tsim tej kev npaj rau koj; nws yuav tsum tau npaj zwm rau Vajtswv tej kev coj thiab txoj kev coj qhia nkaus xwb, txhawm rau kev ua neej tsis muaj kev xaiv ib tug tib neeg, thiab dhau los ua ib tug neeg pe hawm Vajtswv. Qhov no mloog zoo li yooj yim, tab sis nws yog ib yam ua tau nyuaj heev. Ib txhia tib neeg thev taus qhov mob, tab sis lwm tus thev tsis tau. Ib txhia tib neeg txaus siab ua raws, hos lwm tus tsis txaus siab ua raws. Cov neeg uas tsis txaus siab yeej tsis muaj kev ntshaw thiab tsis xav daws qhov teeb meem; lawv yeej paub tseeb txog Vajtswv lub hwj chim kav, paub zoo tiav log tias Vajtswv yog tus npaj txhua yam thiab npaj tib neeg txoj hmoo, tiam sis lawv tseem nti tawm thiab khiav tawm thiab tsis pom zoo cia lawv txoj hmoo nyob rau hauv Vajtswv lub xib tes thiab muab kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; ntxiv rau qhov no, lawv tawm tsam Vajtswv tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li ntawd thiaj li ib txwm muaj ib txhia tib neeg xav pom kom lawv tus kheej rab peev xwm yog li cas; lawv xav hloov lawv txoj hmoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, los sis ua kom tau txais kev zoo siab los ntawm lawv tus kheej lub hwj chim, xav pom seb lawv puas muaj peev xwm hla dhau Vajtswv lub hwj chim thiab sawv siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav. Kev puas tsuaj ntawm tib neeg tsis yog tias lawv nrhiav kev zoo siab rau lub neej txoj sia, tsis yog tias lawv caum kev muaj koob nrov npe thiab caum txoj hmoov los sis tawm tsam rau lawv tus kheej txoj hmoo raws hauv txoj kev pos huab nti xwb, tab sis tom qab lawv pom tus Tswv Tsim tshwm sim lawm, tom qab lawv paub qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo lawm, lawv tseem tsis muaj peev xwm kho lawv tej kev ua neej, tsis muaj peev xwm rhais ruam tawm tau ntawm lub qhov av nkos, tab sis lawv tseem ua siab tawv qhawv thiab tiv lawv tej kev ua yuam kev. Lawv tseem xav kov hauv qhov av nkos no, xav txeeb thiab tawm tsam tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, tiv kom mus txog thaum tag txoj sia, tsis muaj kev pab txhawb nqa dab tsi tag nrho. Yuav ua kom mus txog thaum tib neeg raug mob thiab los ntshav kiag lawm ces lawv mam li txiav txim siab tso tseg thiab thim rov qab. Qhov no yog tib neeg txoj kev tu siab tseeb. Yog li Kuv thiaj li hais tias, cov neeg uas xaiv los zwm rau yog cov neeg ntse, thiab cov neeg uas xaiv los khiav kom dim yog cov neeg ruam tiag tiag.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Rau: Kev Tuag

Tom qab tib neeg lub neej maj nroos tas li, muaj ntau yam tag kev cia siab thiab ua tsis tau raws li siab xav, tom qab muaj ntau yam kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab thiab muaj qhov ua tau zoo thiab qhov ua tsis tau phem, tom qab pw lub txim los ntau lub xyoos, tom qab saib tej caij nyoog tag thiab rov qab los txog dua tshiab, tib neeg hla dhau tej yam tseem ceeb hauv lub neej txoj sia yam tsis nco xam pom dab tsi li, thiab ib pliag ntshis xwb, txawm siv txog lawv tus kheej xyoo so laus lawm. Tej nqaij kos raug muaj thoob plaws rau ntawm tib neeg lub cev: Tsis muaj leej twg yuav sawv tau siab lawm, tib neeg tej plaub hau dub dhau los ua dawb, qhov muag pom kev zoo tig los tsis pom kev zoo, thiab tej tawv nqaij nruj thiab mos dhau los txoom tag thiab dub tej tee lawm. Tej tus hnov lus tsis zoo, tej tus hniav dam thiab poob los, tej tus ua tau ceev dhau los ua qeeb, tej tus ua siab qeeb zuj zus…. Thaum los txog lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav hais txog lub xyoo kawg ntawm lawv txoj kev ua hluas thiab nkag rau hauv lawv lub neej so laus: hnub nyoog laus lawm. Txuas ntxiv ntawd, tib neeg yuav ntsib kev tuag, zeeg sij hawm tseem ceeb kawg hauv ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

1) Tsuas Yog Tus Tswv Tsim Xwb Thiaj Tuav Lub Hwj Chim ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag Tshaj Tib Neeg

Yog tib neeg txoj kev yug raug npaj ua ntej los ntawm lawv lub neej txoj sia yav dhau los lawm, ces lawv txoj kev tuag yog qhov kawg ntawm txoj hmoo ntawd. Yog tib neeg txoj kev yug yog pib ntawm lawv tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia no, ces lawv txoj kev tuag yog kawg ntawd tes hauj lwm ntawd. Vim tus Tswv Tsim yeej tau txiav txim ib co xwm tsheej rau ib tug neeg txoj kev yug lawm, yeej pom meej hais tias Nws kuj tau npaj ib co xwm txheej rau ib tug neeg txoj kev tuag lawm thiab. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cia li nyob nyob es lam cia li yug los, yeej tsis muaj leej twg txoj kev tuag cia li lam los txog kiag tam sim ntawd, thiab tag nrho kev yug los thiab kev tuag yog sib txuas nrog tib neeg yav qub qab dhau los thiab kev ua neej tam sim no. Tag nrho tib neeg txoj kev yug los thiab txoj kev tuag yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm; qhov no yog ib tug tib neeg txoj hmoo, ib tug tib neeg txoj hmoo. Vim nws muaj lus piav qhia ntau txog tib neeg txoj kev yug los, nws kuj muaj tseeb tiag tias tib neeg txoj kev tuag yeej tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj hauv lawv tus kheej, raws tej kis xwm txheej tshwj xeeb. Qhov no yog kev muaj qab hau sib txawv ntawm zeeg sij hawm hauv ib tug tib neeg txoj sia thiab tus xeeb ceem thiab lub sij hawm sib txawv ntawm lawv tej kev tuag. Ib txhia tib neeg muaj zog thiab noj qab nyob zoo, tiam sis tuag thaum tseem hluas; hos lwm cov tsis muaj zog thiab muaj mob, tiam sis nyob laus nkoos thiab mam li tuag lawm. Ib txhia cia li ploj tuag ntsiag to yam tsis paub paus ntsis dab tsi li, hos lwm cov yeej ploj tuag raws li qhov ib txwm tuag. Ib txhia tag sim neej deb ntawm lawv tsev, hos lwm cov qi lawv ob lub qhov muag zaum kawg nrog cov uas lawv hlub nyob ntawm lawv ib sab. Ib txhia tib neeg tuag saum huab cua, hos lwm cov tuag rau hauv lub ntiaj teb. Ib txhia tog rau hauv dej, hos lwm cov ploj tuag raws kev puas tsuaj raws li qhov ib txwm muaj. Ib txhia tuag thaum sawv ntxov, hos lwm cov tuag thaum tsaus ntuj. … Txhua leej txhua tus tib neeg xav kom yug los muaj koob nrov npe, muaj lub neej nplua ntuj, thiab thaum tuag muaj meej mom, tab sis yeej tsis muaj leej twg hla dhau lawv tus kheej txoj hmoo, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Qhov no yog tib neeg txoj hmoo. Tib neeg muaj peev xwm npaj tau txhua yam rau lawv lub neej yav tom ntej, tab sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm npaj tus xeeb ceem thiab lub sij hawm ntawm lawv txoj kev yug los thiab lawv txoj kev tuag mus hauv lub ntiaj teb no. Txawm tias tib neeg yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws kom zam dhau thiab tawm tsam txoj kev tuag los xij, yeej tseem tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd, txoj kev tuag yeej los ze yam ntsiag to lawm. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum twg lawv yuav ploj tuag los sis yuav ploj tuag li cas li, haj yam tsis paub tias qhov ntawd yuav tshwm sim nyob rau qhov chaw twg. Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

2) Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Ces Yuav Raug Hem los ntawm Txoj Kev Ntshai Tuag

Thaum tib neeg muaj hnub nyoog laus nkoos lawm, qhov nyuaj uas ib neeg yuav ntsib tsis yog npaj rau tsev neeg los sis ua kom tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw loj tshaj plaws hauv lub neej txoj sia, tab sis yog qhov yuav npaj lawv lub neej txoj sia thaum yav laus no li cas, yuav ntsib qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia li cas, yuav npaj lub sij hawm rau thaum kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia li cas. Txawm tias saib sab nraud los zoo li tib neeg tsis mob siab rau txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm zam dhau tej kev tshawb nrhiav tej yam no, vim yeej tsis muaj leej twg paub tias muaj ib lub ntiaj teb nyob deb sab tid yog lub ntiaj teb ntawm txoj kev tuag, lub ntiaj teb uas tib neeg tsis muaj peev xwm nkag siab tau los sis hnov tau, tias lawv yeej yuav tsis paub txog qhov ntawd. Qhov no ua rau tib neeg ntshai ntsib txoj kev tuag ntawm txoj sia, ntshai ntsib nws raws li qhov lawv tsim nyog ua tau; rov qab qee, lawv ua zoo tshaj plaws kom zam dhau txoj kev tuag. Yog li ntawd thiaj ua rau txhua tus tib neeg muaj kev ntshai txog txoj kev tuag, thiab nrhiav txhua yam los thaiv npog zais lub neej txoj sia tiag uas zam tsis dhau no, ua siab tawv rau txhua tus tib neeg lub siab.

Thaum tib neeg lub cev tsis zoo zuj zus lawm, thaum tib neeg hnov tau tias tib neeg txav mus ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm, tib neeg cia li pom tsis meej txog txoj kev ntshai, hais tsis tau txog txoj kev ntshai lawm. Kev ntshai txog txoj kev tuag ua rau tib neeg haj yam kho siab tshaj thiab tag kev cia siab, thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg yuav nug lawv tus kheej tias: Tib neeg los qhov twg los? Tib neeg yuav mus rau qhov twg? Qhov no puas yog qhov tib neeg ploj tuag mus nrog nws txoj sia uas khiav hla dhau nws sai heev? Qhov no puas yog lub sij hawm kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia? Thaum kawg kiag txoj sia muaj lub ntsiab dab tsi? Tom qab kawg kiag ntawd lawm txoj sia muaj nqi li cas? Nws puas yog lub koob lub npe thiab kev muaj txoj hmoo? Nws puas yog hais txog kev tu ib tsev neeg? … Txawm tias tib neeg yuav xav txog tej nqe lus nug tshwj xeeb no los xij, txawm tias tib neeg yuav muaj kev ntshai rau hauv nruab siab txog txoj kev tuag los xij, nyob hauv txhua tus tib neeg lub siab yeej ib txwm muaj kev xav paub xav pom yam zais npog, kev tsis nkag siab txog txoj sia, thiab kev xav tsis tawm txog tej no, kev xav phem txog lub ntiaj teb, kev tsis xav ncaim mus. Tej zaum yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hais tau meej tias yam uas tib neeg ntshai yog dab tsi, yam uas tib neeg nrhiav yog dab tsi, yam uas lawv xav txog rau hauv lub siab yog dab tsi thiab yam uas lawv tsis xav muab tso cia tuaj tom qab yog dab tsi …

Vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj kev txhawj xeeb ntau heev; vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj ntau yam uas lawv tsis muaj peev xwm tso tej ntawd tseg tau. Thaum lawv twb yuav tuag, ib txhia tib neeg lub siab nyob tsis tu txog qhov no los sis qhov ntawd; lawv txhawj txog lawv tej me nyuam, lawv cov hlub, lawv tej kev nplua nuj, vim yog los ntawm kev txhawj, lawv muaj peev xwm muab tej kev txom nyem thiab kev ntshai tias yuav ua rau txoj kev tuag tshem kom tag mus, vim yog los ntawm kev tuav tswj kev sib raug zoo nrog txoj kev ua neej, lawv muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev kho siab thiab kev tag kev cia siab uas los nrog txoj kev tuag. Hauv tib neeg lub siab yeej muaj kev ntshai, ntshai tsam yuav tau ncaim cov neeg uas lawv hlub mus, ntshai tsam tsis tau saib saum ntuj ntsuab ntxiv lawm, ntshai tsam tsis tau pom tej khoom ub no nyob hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Ib tug ntsujplig uas kho siab zim, uas ib txwm nyob nrog nws cov hlub, yeej tsis xav muab nws tso tawm mus ntawm nws txhais tes nyem, thiab tsuas muaj ib leeg tawm mus rau ib lub ntiaj teb uas tsis paub txog thiab tsis swm hlo li.

3) Kev Ua Neej Uas Pheej Nrhiav Lub Koob Npe Npe thiab Txoj Hmoo Xwb Ces Yuav Coj Txoj Kev Tuag Los

Vim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj tseg ua ntej lawm, ib tug ntsujplig uas kho siab zim pib tsis muaj nws lub npe nrhiav tau niam thiab tau txiv thiab ib tsev neeg, txoj hmoo los ua ib tug tswv cuab ntawm tib neeg caj ceg, txoj hmoo los paub txog tib neeg lub neej txoj sia thiab pom lub ntiaj teb. Tus ntsujplig no kuj tau txais txoj hmoo los paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, paub txog tej kev tshaj lij uas paub tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim txhua yam, thiab ntau tshaj qhov ntawd, ces yuav tsum paub thiab dhau los nyob hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tiam sis tib neeg feem coob yeej tsis xav tuav txoj hmoo uas muaj tsawg tsawg no tseg thiab cia nws hla khiav tawm mus. Tib neeg siv tag nrho nws lub zog hauv lub neej txoj sia los ua kom kov yeej txoj hmoo, siv tag nrho nws lub sij hawm ua txhaum, npaj nrhiav noj nrhiav haus rau lawv tsev neeg thiab khiav mus los rau ntawm kev nplua nuj thiab lub meej mom. Tej uas muaj nuj nqis rau tib neeg yog tsev neeg, nyiaj txiag, thiab muaj koob nrov npe, thiab lawv saib tej no tag nrho yog feem tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej txoj sia. Txhua tus tib neeg yws txog lawv txoj hmoo, tiam sis lawv tseem tig sab nraum rau lawv tej kev xav rau tej teeb meem tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab ua kom to taub txog: vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia nyob, tib neeg yuav tsum ua neej li cas, dab tsi yog qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Txawm li cas los xij, lawv siv tag nrho lawv lub sij hawm ntawm txoj kev ua neej kom mus txog thaum kawg los nrhiav txog tej kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, kom mus txog thaum lawv hla dhau tej kev ua hluas thiab lawv laus taws plaub hau dawb paug thiab tawv nqaij txoom lawm. Lawv yuav ua neej nyob raws li txoj hau kev no mus kom txog thaum lawv pom tias kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo ntawd yeej tsis muaj peev xwm cheem tau lawv txoj kev laus, tej nyiaj txiag ntawd tsis muaj peev xwm puv npo rau hauv lawv lub siab, yeej tsis muaj leej twg zam dhau cov kev cai ntawm txoj kev yug los, txoj kev laus, txoj kev muaj mob, thiab txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg khiav dim raws li qhov txoj hmoo muaj. Tuas yog thaum lawv lub neej txoj sia raug yuam mus rau zeeg sij hawm kawg lawm xwb lawv mam li to taub tias txawm tib neeg lawv tus kheej yuav nplua nuj thiab muaj liaj ia teb chaws dav npaum li cas los xij, txawm lawv yuav raug zam thiab yog neeg muaj koob muaj npe los xij, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev tuag thiab yuav tsum rov qab mus rau lawv thaj chaw qub: tus ntsujplig uas yog tib tug, tsis muaj dab tsi rau nws lub npe li. Thaum tib neeg muaj niam muaj txiv, lawv ntseeg tias lawv niam lawv txiv yog txhua tsav yam; thaum tib neeg muaj vaj muaj tsev thiab muaj nyiaj txiag nplua nuj lawm, lawv xav tias nyiaj txiag thiaj yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm lawv, qhov ntawd yog lub ntsiab ntawm tib neeg txoj kev ua neej; thaum tib neeg muaj meej mom lawm, lawv tuav ruaj rau nws thiab muab lawv txoj sia pua rau tej yam muaj kev phom sij txhawm rau kom muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej. Tsuas yog thaum tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus lawm lawv mam li nkag siab tias txhua yam uas lawv tau caum hauv lawv lub neej yeej tsis muaj dab tsi hlo li tab sis thooj huab uas khiav dhau mus lawm xwb, lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav tau dab tsi, lawv yeej tsis muaj peev xwm muab tau ntej ntawd nqa nrog lawv mus, yeej tsis muaj yam uas muaj peev xwm zam rau lawv txoj kev tuag, yeej tsis muaj yam uas yuav npaj nqa mus nrog ua ke los sis pab txhawb rau tus ntsujplig uas kho siab zim rau thaum nws taug kev rov qab; tag nrho tej no yeej tsis muaj ib qho hlo li uas yuav muaj peev xwm cawm tau tib neeg thiab ua kom lawv dim ntawm txoj kev tuag. Kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo uas tib neeg tau los hauv lub ntiaj teb no tsuas ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, hla dhau txoj kev zoo siab, txoj kev xav txhaum thiab dhau mus; hauv tus txheej txheem no, lawv ua rau tib neeg plam lawv txoj kev. Thiab yog li ntawd thaum tib neeg, lawv tseem tab tom ntsib nthwv dej hauv plawv dej hiav txwv, thov kev thaj yeeb, kev yooj yim, thiab ua kom lub siab nyob tus, lawv raug nthwv dej ntsawj tas ntsawj thiab. Thaum tib neeg tseem xav tsis tawm cov nqe lus nug tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau to taub tias—lawv tuaj qhov twg tuaj, vim li cas lawv thiaj muaj txoj sia, lawv tab tom yuav mus qhov twg, thiab ntau yam—lawv raug dag ntxias los ntawm kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, raug lawv coj mus rau txoj kev tsis raug thiab raug tswj kav thiab yuam kev rov qab tsis tau lawm. Lub sij hawm ya mus; ib ntsais muag xwb twb dhau mus ntau lub xyoos lawm, thiab ua ntej lawv yuav paub txog nws, txawm siv txog lawv lub xyoo so laus ntawm lawv lub neej txoj sia lawm. Tshuav tsis ntev xwb tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus, thaum lawv paub ib qho zuj zus tias txhua tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb no tab tom ploj zuj zus mus, qhov ntawd tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tuav tau txhua yam uas lawv muaj thiab lawv yog tus tswv tau mus ntxiv lawm; ces lawv hnov tias lawv zoo li ib tug me nyuam mos uas nyuam qhuav yug los rau hauv lub ntiaj teb, tseem tsis tau muaj dab tsi rau lawv lub npe li. Thaum los txog rau lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav tsum tau xav txog yam lawv tau ua rau hauv lub neej txoj sia, yam muaj txoj sia muaj nuj nqis, nws muaj lub ntsiab, vim li cas tib neej thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb. Thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg xav paub ntau zuj zus tias lub neej txoj sia tom ntej puas muaj tseeb tiag, puas muaj los sis tsis muaj Ntuj Ceeb Tsheej tiag, puas yog los sis tsis yog kev rau lub txim tiag…. Tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg yim xav to taub txog lub neej txoj sia ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg lub siab yim qhuav qhawv ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj tuag npaum li cas, tib neeg yim tag kev cia siab ntau npaum li ntawd; thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev ntshai txog txoj kev tuag thiaj li muaj ntau zuj zus tuaj txhua hnub. Nws muaj ob yam muaj qab hau tshwm sim rau hauv tib neeg txoj kev xav rau thaum lawv los txog ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm: Qhov xub thawj tshaj, lawv lub koob lub npe thiab kev nplua nuj uas lawv muaj ntawd tab tom ploj mus zuj zus, tab tom yuav ncaim mus tso txhua yam uas lub qhov muag pom rau hauv lub ntiaj teb; thiab qhov ob, lawv tab tom ntsib qhov nyob tib tug xwb, nyob rau ib lub ntiaj teb uas tsis swm, ib lub chaw zais npog, ib daim av uas tsis paub txog uas lawv ntshai thiab tsis xav rhais ruam, qhov chaw uas lawv tsis muaj cov hlub thiab tsis muaj txhua yam kev pab txhawb. Rau ob yam kev muaj qab hau no, txhua tus tib neeg uas ntsib txoj kev tuag yuav hnov ntxhov siab, ceeb thiab tag kev cia siab zoo li lawv yeej ib txwm tsis paub ua ntej dhau los. Tsuas yog thaum lawv los txog rau thaum lub sij hawm no lawv thiaj nkag siab tias thaum tib neeg rhais ruam los rau hauv lub ntiaj teb, thawj yam uas lawv yuav tsum to taub yog tib neeg los qhov twg los, vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia, leej twg yog tus muab txoj hmoo rau tib neeg, thiab leej twg yog tus npaj thiab muaj hwj chim kav tag nrho rau txhua tus tib neeg. Qhov kev txawj ntse no thiaj yog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev ua neej, lub hauv paus tseem ceeb rau tib neeg txoj kev dim—tsis yog kev kawm txog kev npaj rau tib neeg tsev neeg los sis yuav ua li cas thiaj muaj koob nrov npe thiab nplua nuj, tsis yog kawm txog qhov yuav ua kom sawv siab tshaj ntawm pawg neeg los sis tsis yog kawm txog kev yuav ua lub neej nplua ntuj li cas, nws yog kev kawm uas yuav ua li cas thiaj kawm tau zoo tshaj thiab sib tw yeej nrog lwm tus. Txawm tias tib neeg yuav muaj ntau yam txuj ci thiab muab lawv tej kev paub los siv rau hauv lawv txoj kev ua neej kom huaj vam thiab muaj nplua nuj los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau kom lub neej muaj kev thaj yeeb tiag thiab txhawb nqa rau tib neeg lub siab kom ruaj khov, tab sis rov qab qees, tseem ua rau tib neeg yuam kev, tswj lawv tus kheej tau nyuaj, thiab plam txhua txoj hmoo los kawm kom paub txog lub ntsiab ntawm lub neej txoj sia; tej txuj ci cawm dim no ua rau muaj kev nyuaj siab txog kev ntsib txoj kev tuag kom tsim nyog. Tib neeg txoj kev ua neej puas ntsoog rau hauv txoj kev no. Tus Tswv Tsim saib xyuas txhua tus ncaj ncees, muab zeeg sij hawm muaj nuj nqis ntawm tib neeg txoj sia rau txhua tus txhawm rau lawv tau los ntsib thiab paub txog Nws lub hwj chim kav, tiam sis tsuas yog thaum txoj kev tuag los txog ze lawm, thaum lawv pom tej duab tsis zoo ntawd, lawv mam pom txoj kev kaj—thiab thaum ntawd ces nws twb lig dhau lawm!

Tib neeg siv lawv lub neej caum raws nyiaj txiag thiab koob npe; lawv tuav tej hauv paus npluag nplej no, xav tias nws thiaj yog tib txoj kev pab txhawb tau lawv, yog lawv muaj tej ntawd lawv yuav ua rau lawv muaj txoj sia nyob mus, zam dhau txoj kev tuag. Tab sis tsuas yog thaum lawv twb yuav tuag lawm lawv mam li paub tias tej yam uas lawv xav tau no tseem nyob deb heev ntawm lawv, lawv tsis muaj zog li cas hauv qhov ntsib txoj kev tuag, lawv yuav raug puas ntsoog tau yooj yim li cas, lawv yuav kho siab zim thiab tag kev cia siab li cas, tsis muaj qhov yuav tig rov qab tau li. Lawv mam paub tias nyiaj txiag thiab suab npe yuav tsis tau txoj sia, txawm ib neeg yuav nplua nuj npaum li cas los xij, txawm lawv yuav muaj qeb dej num siab npaum li cas los xij, tag nrho txhua tus tib neeg yeej pluag ib yam thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi thaum ntsib txoj kev tuag. Lawv mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv. Tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshaw kom muaj txoj sia mus ntxiv ntev npaum li ntawd; tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshai txoj kev tuag ntau npaum li ntawd. Thaum los txog rau theem no lawv mam li paub tseeb tias lawv lub neej tsis lawv li ntiag tug, tsis yog lawv tswj kav lawv lub neej, thiab yeej tsis muaj leej twg hais tau tias tib neeg yuav muaj txoj sia nyob los sis yuav tuag—tias tag nrho ntawm qhov no yog nyob sab nraum qhov tib neeg tswj kav tau lawm.

4) Los Nyob Rau Hauv Tus Tswv Tsim Txoj Kev Tswj Fwm thiab Ntsib Txoj Kev Tuag Ncaj Ncees

Thaum lub sij hawm yug tib neeg los, tib neeg tus ntsujplig uas kho siab zim mam li pib paub nws txoj sia rau hauv lub ntiaj teb, nws mam li paub tus Tswv Tsim lub hwj chim uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg rau nws. Tsis tas hais, ntawm tib neeg—tus ntsujplig—qhov no yog ib lub sij hawm zoo heev los paub txog ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, los paub txog Nws lub hwj chim thiab paub txog nws tus kheej. Tib neeg ua lawv lub neej nyob hauv tej kev cai ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv, thiab rau tus neeg uas tej kev xav muaj qab hau, tshwm sim hauv lub sij hawm los tau ntau caum xyoo ntawm lawv lub neej txoj sia lawm, muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab los paub Nws lub hwj chim tsis yog ib txoj hau kev nyuaj uas yuav ua tsis tau. Yog li ntawd, txhua tus tib neeg thiaj li nco tau zoo heev, txog yam nthuav qhia los tau ntau caum lub xyoos hauv lawv tus kheej lub neej txoj sia, tag nrho tej raug npaj tseg ua ntej los no yog tib neeg txoj hmoo, thiab yuav tsum nkag siab nws tau yooj yim los sis paub lub ntsiab muaj nuj nqis rau txoj kev muaj txoj sia ua neeg nyob. Thaum suav sau tej lus qhia rau hauv lub neej txoj sia no lawm, tib neeg mam li to taub zuj zus tias lub neej txoj sia los qhov twg los, mam nkag siab tias lub siab xav tau dab tsi tiag tiag, dab tsis thiaj yog qhov coj tib neeg mus rau txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia, thiab tes hauj lwm thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg lub neej txoj sia yuav zoo li cas. Ib tug neeg mam li paub zuj zus tias yog lawv tsis pe hawm tus Tswv Tsim, yog lawv tsis los nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm, ces thaum txoj lub sij hawm ntsib txoj kev tuag—thaum tib neeg tus ntsujplig tab tom los ntsib tus Tswv Tsim dua ib zaug ntxiv—lawv lub siab yuav puv npo txoj kev ntshai thiab txoj kev nyuaj siab yam tsis paub kawg. Yog tib neeg yeej los nyob rau hauv lub ntiaj teb no tau ntau caum lub xyoos lawm tiam sis tseem tsis to taub tias tib neeg lub neej txoj sia los qhov twg los los sis tseem tsis paub tias tib neeg txoj hmoo nyob rau ntawm leej twg lub xib tes, ces qhov ntawd yuav ua rau lawv tsis muaj peev xwm ntsib txoj kev tuag ncaj ncees. Ib tug tib neeg uas ua tau, rau hauv lawv lub neej txoj sia los tau ntau caum lub xyoos lawm, muaj kev paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yog ib tug tib neeg paub zoo heev txog qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Tus neeg zoo li no muaj kev txawj ntse tob txog lub hom phiaj ntawm lub neej txoj sia, muaj kev paub tseeb thiab muaj kev to taub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab tshaj qhov ntawd lawm, yog muaj peev xwm zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tus neeg zoo li no to taub lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb, to taub tias tib neeg yuav tsum pe hawm tus Tswv Tsim, tias txhua tsav yam uas tib neeg muaj yog los ntawm tus Tswv Tsim los thiab muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no yeej yuav rov qab mus rau Nws. Hom neeg zoo li no to taub tias tus Tswv Tsim npaj tib neeg txoj kev yug los thiab muaj lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj kev tuag, thiab tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag yeej raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv yim lub hwj chim lawm. Yog li, thaum tib neeg nkag siab tseeb txog tej no lawm, lawv yeej yuav ntsib txoj kev tuag ncaj ncees, tso tag nrho txhua yam uas lawv muaj nyob hauv lub ntiaj teb no tseg ntsiag to, zoo siab lees txais thiab zwm rau txhua yam uas ua raws, thiab zoo siab txais tos rau zeeg sij hawm tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia kawg, nws yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm, ntau dua qhov cia li qi muag ntshai nws thiab sib zog tawm tsam nws. Yog tib neeg pom lub neej txoj sia yog txoj hau kev zoo los paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab los paub Nws lub hwj chim, yog tib neeg pom lawv lub neej txoj sia zoo li yuav tsis muaj txoj hau kev los ua lawv tes hauj lwm raws li yog ib tug tib neeg raug tsim los thiab yuav tau ua kom lawv tes hauj lwm tiav log, ces lawv yuav tsum muaj txoj kev taug hauv lub neej txoj sia raug zoo, yuav ua lub neej nyob muaj kev kaj siab tau txais koob hmoov zoo thiab raug coj kev los ntawm tus Tswv Tsim, yuav tau taug mus raws txoj kev kaj ntawm tus Tswv Tsim, yuav tau paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav tau los nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm, thiab yuav dhau los ua tib tug tim khawv rau Nws tej dej mum uas muaj hwj huaj, ib tug tim khawv rau Nws lub hwj chim. Tsis tas hais, tus neeg zoo li no yeej yuav yog tus raug hlub thiab raug lees txais los ntawm tus Tswv Tsim, thiab tsuas yog tus neeg zoo li no xwb thiaj li muaj tus yeeb yam ncaj ncees rau txoj kev tuag thiab zoo siab txais tos zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia. Ib tug neeg uas pom tseeb txog tus yeeb yam rau txoj kev tuag no yog Yauj. Yauj yog tus zoo siab hlo kam lees txais zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia, thiab ua nws lub neej mus raws txoj kev du thiab ua nws tes hauj lwm tiav hlo rau hauv lub neej txoj sia, nws tau rov qab los tuaj tus Tswv Tsim tog.

5) Yauj Txoj Kev Caum thiab Ua Tau Tiav Hlo rau hauv Lub Neej Txoj Sia Thiaj Ua Rau Nws Ntsib Txoj Kev Tuag Ncaj Ncees

Nyob rau hauv tej nqe Vajluskub uas sau txog Yauj: “Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm” (Yauj 42:17). Qhov no txhai tau tias thaum Yauj tag sim neej, nws tsis tu siab thiab tsis hnov muaj kev chim siab dab tsi, tab sis tau ncaim lub ntiaj teb no mus raws li kab ke ib txwm muaj. Vim txhua leej txhua tus yeej paub tias Yauj yog ib tug neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem thaum nws tseem muaj txoj sia nyob. Nws tej dej num raug qhuas los ntawm Vajtswv thiab ua rau lwm cov nco ntsoov tseg, thiab tej zaum nws lub neej txoj sia yuav muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj tag nrho lwm tus neeg li. Yauj zoo siab rau Vajtswv tej koob hmoov thiab raug Nws hu ua tus ncaj ncees nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab nws kuj raug sim siab los ntawm Vajtswv thiab raug sim los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Nws tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab tsim nyog raug hu ua ib tug neeg coj ncaj ncees los ntawm Nws. Tom qab ntau ncaum lub xyoos uas Vajtswv tau sim nws siab tag lawm, nws tau ua lub neej muaj nuj nqis tshaj qub, muaj txiaj ntsig, muaj qab hau, thiab muaj kev thaj yeeb zoo dua yav ua ntej dhau los lawm. Vim yog nws tej dej num ncaj ncees, Vajtswv tau sim nws siab, thiab kuj yeeb vim yog nws tej dej num ncaj ncees, Vajtswv thiaj tau tshwm los rau nws thiab tau hais lus ncaj qha rau nws. Yog li, tom qab ntau lub xyoos uas nws raug sim siab tag lawm, Yauj thiaj to taub thiab paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm txoj sia tau zoo dua qub, muaj kev to taub tob dua qub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab muaj kev txawj ntse raug zoo dua qub thiab paub meej dua qub txog tus Tswv Tsim tej kev muab thiab tshem Nws tej koob hmoov rov qab. Phau Ntawv Yauj teev tseg tias Vajtswv Yehauvas tau muab koob hmoov ntau heev rau Yauj ntau dua qhov Nws tau muab ua ntej dhau los lawm, ua rau Yauj thiaj paub zoo ntxiv txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab ntsib txoj kev tuag ncaj ncees. Yog li Yauj, thaum nws laus thiab tau ntsib txoj kev tuag lawm, yeej tsis txhawj xeeb dab tsi txog nws tej vaj tse thiab nyiaj txiag ub no. Nws tsis muaj kev txhawj, tsis tu siab dab tsi hlo li, thiab qhov tseeb tiag nws yeej tsis ntshai txoj kev tuag li, tag nrho txhua yam hauv nws lub sij hawm kev ua neej yeej taug txoj kev hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Nws yeej tsis muaj qab hau dab tsi yuav los txhawj txog nws tus kheej hnub kawg. Niaj hnub tam sim no muaj pes tsawg leej thiaj ua tau txhua yam li Yauj tau ua thaum nws ntsib nws tus kheej txoj kev tuag? Vim li cas thiaj tsis muaj leej twg muaj peev xwm tuav qhov kev pab txhawb yooj yim sab nraud zoo li no tau? Tsuas muaj qab hau ib qho nkaus xwb: Yauj tau ua nws lub neej caum txoj kev ntseeg, kev lees paub, thiab kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav, thiab los ntawm qhov kev ntseeg no, kev lees paub no, thiab kev zwm rau uas nws tau hla dhau los rau hauv zeeg sij hawm tseem ceeb hauv lub neej txoj sia, tau ua neej rau hauv nws cov xyoo kawg, thiab tau hais lus zoo rau nws lub neej txoj sia hauv zee sij hawm kawg. Txawm tias Yauj yuav ntsib dab tsi los xij, yeej tsis muaj kev chim siab rau nws tej kev caum thiab tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia, tab sis tsuas muaj kev zoo siab xwb. Nws zoo siab tsis yog vim ntawm tej koob hmoov los sis txoj kev qhuas uas muab rau nws los ntawm tus Tswv Tsim xwb, tab sis tseem ceeb heev, vim ntawm nws tej kev caum thiab tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia, vim muaj kev paub ntau zuj zus thiab to taub qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav uas nws tau hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem, thiab ntxiv rau qhov no, vim yog nws tus kheej txoj kev paub, yog ib tug ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, ntawm Vajtswv tej kev ua uas phim hwj uas paub tsis tau, thiab tib neeg tej kev paub thiab tej nco tseg uas hnov qab tsis tau thiab kev nyob nrog Vajtswv, kev muaj neeg paub txog, thiab kev to taub los ntawm ob tog. Yauj zoo siab vim muaj kev kaj siab thiab kev zoo siab los ntawm kev paub txog tus Tswv Tsim lub siab nyiam, thiab vim muaj kev huab hwm uas tshwm sim tom qab pom tias Nws yog tus tseem ceeb heev, tus phim hwj uas paub tsis tau, tus muaj kev hlub, thiab muaj kev ntseeg. Yauj muaj peev xwm ntsib txoj kev tuag yam tsis muaj kev txom nyem vim nws paub tias hauv txoj kev tuag, nws yuav tsum rov qab mus tuaj tus Tswv Tsim tog. Yog nws tej kev caum thiab ua kom tau rau hauv lub neej txoj sia uas ua rau nws ntsib txoj kev tuag ncaj ncees, ua rau nws ntsib txoj kev cia siab tias tus Tswv Tsim yuav muab nws txoj sia rov qab ntsiag to los rau nws dua, thiab ntxiv rau qhov no, ua rau nws dawb huv thiab muaj kev ywj pheej rau ntawm tus Tswv Tsim xub ntiag. Niaj hnub tam sim no tib neeg puas muaj peev xwm ua tau hom kev zoo siab uas Yauj tau muaj? Nej puas muaj tej yam ntxwv tseem ceeb ua tau li ntawd? Vim tias niaj hnub tam sim no tib neeg muaj tej yam ntxwv zoo li no, vim li cas lawv thiaj tsis muaj peev xwm ua neej kom muaj kev zoo siab, ib yam li Yauj tau ua? Vim li cas lawv thiaj tsis muaj peev xwm khiav kom dim txoj kev tsim txom ntawm kev ntshai txoj kev tuag? Thaum ntsib txoj kev tuag, ib txhia tib neeg cia li lav zis tswj kav tsis tau; hos lwm cov neeg ho tshee hnyo, tsaus muag, tawm tsam rau Ntuj Ceeb Tsheej thiab rau tib neeg ib yam nkaus; ib txhia tseem ntsaj thiab quaj. Tej no tsis yog tshwm sim kiag tam sim ntawd raws li qhov ib txwm muaj thaum txoj kev tuag los txog ze zuj zus lawm. Tib neeg coj tus cwj pwm ntxim txaj muag zoo li no vim nyob hauv lawv lub siab, lawv ntshai txoj kev tuag, vim lawv tsis paub meej thiab nkag siab zoo txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj, muaj kev zwm rau lwv tsawg heev tiag tiag. Tib neeg coj raws li txoj kev no vim tias lawv tsis xav tau dab tsi hlo li tab tsis los xav npaj thiab tswj txhua tsav yam rau lawv tus kheej, xav tswj kav lawv tus kheej txoj hmoo, lawv tus kheej lub neej, thiab tej kev tuag. Tsis tas xav, yog li ntawd, tias tib neeg tsis muaj hnub yuav muaj peev xwm khiav dim txoj kev ntshai ntawm txoj kev tuag li.

6) Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Lees Txais tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Xwb Tib Neeg Thiaj Li Muaj Peev Xwm Tig Rov Qab Los tuaj Nws Tog Tau

Thaum tib neeg tsis muaj kev txawj ntse meej thiab tsis paub Vajtswv lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj lawm, lawv txoj kev paub txog txoj hmoo thiab txoj kev tuag yuav ua rau tsis sib txuas ua ke tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm pom tseeb txhua tsav yam hauv Vajtswv lub xib tes, lawv tsis paub tias txhua tsav yam ntawd yog zwm rau Vajtswv txoj kev tswj kav thiab lub hwj chim kav, tsis ras txog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntiab tawm tau los sis khiav dim lub hwj chim kav no. Vim tias txoj kev muaj qab hau no, thaum lawv lub sij hawm los txog ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm, yeej tsis muaj qhov kawg rau lawv tej lus, tej kev txhawj, thiab tej kev tu siab. Lawv luj tej hnab khoom hnyav ntau heev lawm, yog li ntawd thiaj ua rau lawv tsis txaus siab kiag hli, thiab feeb tsis meej tas nrho. Qhov no ua rau lawv ntshai txoj kev tuag. Vim txhua tus tib neeg yug los rau hauv lub ntiaj teb no, kev yug yog tseem ceeb thiab yuav zam tsis dhau txoj kev tuag; tsis muaj leej twg nyob sawv siab tshaj tej kev cai no. Yog tib neeg xav ncaim lub ntiaj teb no mus yam tsis muaj kev mob siab dab tsi li, yog tib neeg xav ntsib zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia yam tsis muaj qhov tsis txaus siab los sis tsis muaj kev txhawj dab tsi li, tib txoj kev ntawd ces yog yuav tsum tsis muaj kev tu siab xwb. Thiab tsuas muaj tib txoj kev ncaim mus xwb uas tsis muaj kev tu siab hlo li txoj kev ntawd yog yuav tsum paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, paub Nws lub hwj chim, thiab zwm rau lawv. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj txav deb tau ntawm tej kev tsis sib haum xeeb los ntawm tib neeg, los ntawm dab phem, thiab los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, thiab tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm ua tau lub neej zoo li Yauj lub, raug coj kev thiab raug foom koob hmoov los ntawm tus Tswv Tsim, ib lub neej uas muaj kev ywj pheej thiab kaj siab lug, ib lub neej muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig, ib lub neej uas muaj kev ncaj ncees thiab tsis raug yuam. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj zwm, zoo li yam li Yauj, rau tej kev sim siab thiab kev tiv thaiv cais ntawm tus Tswv Tsim, rau tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm pe hawm tus Tswv Tsim rau tag nrho lawv lub neej thiab tau txais Nws txoj kev qhuas, ib yam li Yauj tau, thiab thiaj tau hnov Nws lub suab, pom Nws tshwm los. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm ua neej nyob tau thiab muaj kev zoo siab hlo rau txoj kev tuag, zoo ib yam li Yauj, tsis muaj kev mob siab, tsis muaj kev txhawj, tsis muaj kev tu siab. Tsuas yog txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj ua lub neej nyob rau hauv txoj kev kaj, zoo ib yam li Yauj, thiab txhua tus lub neej thiaj yuav hla dhau zeeg sij hawm tseem ceeb no rau hauv txoj kev kaj, taug txoj kev du dais rau hauv txoj kev kaj, ua lawv tes hauj lwm tau tiav hlo—yuav ntsib, yuav kawm paub, thiab los paub txog qhov yog ib tug neeg uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav—thiab hla mus dhau rau hauv txoj kev kaj no, thiab ua lub siab ruaj khov sawv tuaj tus Tswv Tsim tog raws li qhov raug tsim los ua tib neeg, raug qhuas los ntawm Nws.

Tsis Txhob Plam Lub Sij Hawm los Paub tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Zeeg sij hawm uas rau no tau piav qhia txog cov zeeg sij hawm tseem ceeb saum toj saud uas raug npaj tseg lo ntawm tus Tswv Tsim, uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau hla dhau hauv lawv lub neej txoj sia. Los ntawm tib neeg txoj kev xav, txhua tus tib neeg ntawm cov zeeg sij hawm tseem ceeb no yeej muaj tiag, tsis muaj leej twg raug zam dhau, thiab txhua tus yeej muaj qhov sib txuas nrog tus Tswv Tsim txoj kev npaj ua ntej thiab lub hwj chim kav. Yog li, rau ib tug tib neeg, txhua zeeg sij hawm no yog ib qeb tshuaj ntsuam tseem ceeb, thiab tam sim no nej txhua tus yuav ntsib nqe lus nug nyuaj heev tias yuav hla dhau txhua zeeg sij hawm ntawd tau tiav hlo li cas.

Ntau caum lub xyoos uas tsim muaj tib neej txoj sia yeej tsis ntev los sis tsis luv. Nees nkaum lub xyoo ntawm txoj kev yug los thiab kev los txog rau lub hnub nyoog laus lawm no zoo li tib ntsais muag xwb, thiab thaum los txog rau zeeg sij hawm no lawm ces xam tias tus neeg no yog ib tug neeg laus lawm, cov tib neeg nyob rau lub hnub nyoog no yeej tsis paub dab tsi txog tib neeg txoj sia thiab tib neeg txoj hmoo. Thaum lawv muaj kev paub ntau ces lawv twb muaj hnub nyoog ib nrab neej lawm. Thaum tib neeg muaj hnub nyoog peb caug xyoo txog rau plaub caug xyoo yuav muaj kev paub txog txoj sia thiab txoj hmoo, tab sis tseem pom tsis meej tej no nyob rau hauv lawv tej kev xav li. Thaum los txog hnub nyoog plaub caug xyoo lawm ib txhia tib neeg mam li pib to taub tib neeg ntiaj teb thiab lub qab ntuj khwb, uas Vajtswv tau tsim, thiab mam li nkag siab tag nrho tib neeg txoj sia, mam li paub tag nrho tib neeg txoj hmoo. Txawm tias ib txhia tib neeg yeej tau raws Vajtswv los lawm ntev thiab tam sim no twb los txog ib nrab neej lawm los xij, lawv tseem tsis muaj txoj kev paub zoo thiab tsis paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, paub tsawg heev txog txoj kev zwm rau. Ib txhia tib neeg yeej tsis muaj kev txhawj txog dab tsi npaum li qhov nrhiav kom tau txais tej koob hmoov, thiab txawm tias lawv yeej ua neej los tau ntau lub xyoos lawm los xij, lawv tsis paub txog los sis tsis to taub qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo ib qho li, thiab yeej tseem tsis tau siv tej lus qhia txog kev zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj kiag li. Cov neeg zoo li no yeej ruam kawg kiag li thiab lawv lub neej yeej tsis muaj qab hau dab tsi li.

Yog muab tib neeg lub neej faib cais raws li lawv txoj kev paub txog tib neeg txoj sia thiab txoj kev paub txog lawv txoj hmoo, lawv yuav raug muab faib tawm tso rau hauv peb zeeg sij hawm. Thawj zeeg sij hawm yog thaum tseem hluas, uas suav txij thaum yug los mus txog rau ib nrab neej, los sis txij thaum yug los mus txog rau peb caug xyoo. Zeeg sij hawm ob yog suav txij thaum tiav niam tiav txiv hlo, hauv ib nrab neej mus txog rau yav laus, los sis txij thaum peb caug xyoo mus txog rau rau caum xyoo. Thiab zeeg sij hawm peb yog zeeg sij hawm kawg ntawm tib neeg txoj sia, uas zeeg sij hawm kawg no yuav pib thaum hnub nyoog rau caum xyoo mus txog rau thaum lawv ncaim lub ntiaj teb no mus. Muab ua lwm lo lus hais, txij thaum yug los txog rau ib nrab neej, tib neeg feem coob tsuas paub txoj hmoo thiab txoj sia los ntawm kev xyaum ua raws li lwm tus tej tswv yim xwb, thiab yeej tsis paub lub ntsiab tseem ceeb tiag li. Thaum zeeg sij hawm no, tib neeg txoj kev xam pom rau txoj sia thiab qhov tib neeg tsim lawv lub neej rau hauv lub ntiaj teb no tsuas yog qhov yooj yim thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Qhov no yog lub caij thaum tib neeg tseem me nyuam yaus. Tsuas yog tom qab tib neeg raug sim txhua yam txog kev txaus siab thiab kev tu siab ntawm txoj sia lawm lawv thiaj mam to taub tiag txog txoj hmoo, thiab—cog tob rau hauv tib neeg lub siab—mam li nkag siab zuj zus tias txoj hmoo tig rov qab tsis tau lawm, thiab mam li paub tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej muaj tseeb tiag. Qhov no yog lub caij thaum tib neeg loj tiav niam tiav txiv lawm. Ib tug tib neeg nkag mus rau lawv lub caij tiav niam tiav txiv thaum lawv tau tso tseg tsis tawm tsam rau txoj hmoo, thiab thaum lawv tsis txaus siab nkag mus rau qhov kev tsis sib haum xeeb ntxiv lawm, lawv mam li thim siab los paub ntau yam hauv lawv lub neej, zwm rau Ntuj Ceeb Tsheej lub siab nyiam, suav sau lub ntsiab ntawm lawv tej yam ua tiav hlo thiab tej yam ua yuam kev rau hauv lub neej txoj sia, thiab tos tus Tswv Tsim txoj kev txiav txim rau lawv lub neej. Los ntawm kev xav txog tej kev paub thiab yam ua tau los sib txawv uas tib neeg ua tau rau thaum peb lub zeeg sij hawm no, nyob rau hauv kis xwm txheej uas ib txwm muaj, tib neeg lub qhov rooj qhib kom paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yeej nraim heev. Yog tib neeg ua neej tau txog rau caum xyoo, cov neeg uas muaj peb caug xyoo los sis tshaj ntawd yuav paub Vajtswv lub hwj chim kav; yog leej twg xav kom txoj sia nyob ntev dua, qhov yuav ua tau li ntawd ces tsuas yog lawv txoj sia nyob tau ntev xwb, yog tib neeg muaj peev xwm nyob tau txog ib puas xyoo. Yog li Kuv thiaj hais tias, raws li tej kev cai uas ib txwm muaj ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, txawm tias nws yuav yog ib lub sij hawm ntev heev los xij txij thaum lawv xub ntsib thiab paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav los txog rau thaum lub sij hawm uas tib neeg muaj peev xwm lees paub qhov tseeb ntawm lub hwj chim kav ntawd, thiab txij thaum ntawd los txog rau thaum tib neeg muaj peev xwm zwm rau nws, yog suav raws cov xyoo, ces yuav tsis tshaj peb caug xyoo los sis plaub caug xyoo thiaj li muaj caij nyoog zoo los txais tej nqi zog no. Thiab cov tib neeg feem coob tau yuam kev mus raws li lawv tej kev ntshaw thiab lawv tej kev muab hlob kom tau txais tej koob hmoov, yog li ntawd lawv thiaj tsis muaj peev xwm xam pom qhov tseem ceeb sib txuas nrog tib neeg txoj sia thiab tsis nkag siab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Cov neeg zoo li no tsis khuv xim thiab tuav lub sij hawm kom ruaj los paub qhov tseeb txog tib neeg ntiaj teb lub neej thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab lawv tsis paub tias qhov muaj nuj nqis rau yam muaj txoj sia uas raug tsim los txais tus Tswv Tsim txoj kev qhia muaj txiaj ntsig npaum li cas. Yog li Kuv thiaj hais tias, cov neeg uas xav kom Vajtswv tes dej num kawg sai sai, cov neeg uas xav kom Vajtswv npaj rhuav tshem tib neeg kom tag sai li sai tau, lawv thiaj li pom kiag Nws tus tib neeg tiag tiag thiab tau txais koob hmoov kom sai li sai tau—lawv yog cov neeg txhaum vim tsis mloog lus thiab lawv ruam tshaj plaws. Thaum lub sij hawm ntawd, tus neeg ntse ntawm cov tib neeg no, cov neeg uas muaj lub tswv yim ntse, yog cov neeg xav siv lawv lub sij hawm tshwj xeeb uas muaj tsawg tsawg no los kawm kom paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Ob txoj kev ntshaw sib txawv no qhia tshwm txog ob txoj kev xam pom thiab kev caum sib txawv deb heev: Cov neeg uas nrhiav koob hmoov yog cov neeg qia dub thiab siab phem thiab tsis muaj kev txiav txim siab rau Vajtswv txoj kev xav, yeej tsis nrhiav kom paub Vajtswv lub hwj chim kav, yeej tsis ntshaw zwm rau nws, tab sis tsuas ua lub neej raws li qhov lawv xav ua xwb. Lawv lom zem nrog tej kev lwj liam qias vuab tsuab, thiab nws yog hom neeg uas yuav raug rhuav tshem. Cov neeg uas nrhiav kev paub Vajtswv muaj peev xwm tso lawv tej kev ntshaw tseg, txaus siab los zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab Vajtswv txoj kev npaj, thiab lawv xav ua neeg siab zoo uas muaj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim thiab yog tus ua tau raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Cov neeg zoo li no ua neej rau hauv txoj kev kaj thiab nyob rau hauv Vajtswv tej koob hmoob, thiab lawv yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv xwb xwb li. Txawm yuav muaj dab tsi los xij, tib neeg txoj kev xaiv yeej tsis muaj txiaj ntsig, thiab tib neeg yeej hais tsis tau tias yuav siv sij hawm ua Vajtswv tes dej num ntev npaum li cas thiaj tiav. Qhov zoo tshaj ces tib neeg yuav tau lees lawv tus kheej los nyob hauv Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab zwm rau Nws lub hwj chim kav. Yog koj tsis kam lees koj tus kheej nyob rau hauv Nws txoj kev coj, koj muaj peev xwm ua tau dab tsi? Vajtswv puas ntsib kev puas tsuaj dab tsi? Yog koj tsis kam lees koj tus kheej nyob rau hauv Nws txoj kev coj, thiab koj tseem tswj koj tus kheej lub siab xwb, ces txhais tau tias koj tab tom txiav txim siab xaiv ruam heev, thiab thaum kawg koj yuav yog tib tug uas ntsib kev puas tsuaj xwb. Tsuas yog cov neeg uas muaj kev koom tes nrog Vajtswv kom sai, tsuas yog lawv maj nroos lees txais Nws tej kev coj kev qhia, paub Nws lub hwj chim, thiab to taub tag nrho txhua yam uas Nws tau ua rau lawv lawm xwb thiaj li yuav ua rau lawv muaj kev cia siab. Tsuas yog ua raws txoj kev no nkaus xwb lawv lub neej thiaj tsis poob rau qhov ua neej tsis muaj qab hau, thiab lawv thiaj tau txais kev cawm dim.

Tsis Muaj Leej Twg Hloov Tau Qhov Tseeb Tias Vajtswv Tuav Lub Hwj Chim Kav Tag Nrho Tib Neeg Txoj Hmoo

Tom qab mloog txhua tsav yam uas Kuv nyuam qhuav tau hais tas los no lawm, nej txoj kev xav ntawm txoj hmoo puas hloov? Nej to taub qhov tseeb li cas txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo? Muab hais kom nkag siab yooj yim, nyob hauv Vajtswv lub hwj chim, txhua tus neeg yeej muaj cov lees txais los sis cov tsis lees txais Nws lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj yam ntsiag to, thiab txawm tib neeg yuav sib zog npaum li cas rau ntawm lawv lub neej los xij, txawm tib neeg tej kev taug yuav nkhaus npaum li cas los xij, hauv qhov kawg kiag ces tib neeg yuav rov qab nkag mus rau hauv zeeg sij hawm ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej sau cia rau lawv tag lawm. Qhov no yog yam hla tsis dhau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab txoj cai hauv Nws lub hwj chim uas tswj kav thiab kav lub qab ntuj khwb no. Nws yog qhov hla tsis dhau, nws yog kev tswj kav thiab kev kav raws tej kev cai uas raug yuam rau txoj kev ua neej ntawm txhua tsav txhua yam, qhov ntawd ua rau tib neeg rov qab yug los ua neeg dua ntxiv tas ntxiv thiab yam tsis muaj kev cuam tshuam, qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb tig raws li qhov uas nws ib txwm tig thiab mus tom ntej tas li, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoo dhau ib xyoo. Nej yeej muaj pov thawj rau tag nrho tej yam muaj tseeb no lawm thiab nej to taub txog tej ntawd lawm, txawm tias nej txoj kev to taub yuav tsawg los sis tob los xij, thiab nej txoj kev to taub tob ntawd yuav nce raws li qhov nej ntsib thiab paub txog qhov tseeb, thiab nce raws li nej txoj kev paub Vajtswv. Koj paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb zoo npaum li cas, koj tau paub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas lawm, koj paub Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam zoo npaum li cas—tag nrho tej no yog sawv cev qhov tob ntawm koj txoj kev to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Qhov muaj Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj puas nce raws li qhov uas tib neeg zwm rau lawv? Qhov tseeb tiag uas Vajtswv muaj lub hwj chim no puas yog raug txiav txim los ntawm qhov tib neeg zwm rau nws? Yeej muaj Vajtswv lub hwj chim txawm tias yuav nyob rau kis xwm txheej twg los xij. Hauv txhua kis xwm txheej, Vajtswv yuam thiab npaj txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab txhua tsav txhua yam mus raws li Nws tej tswv yim thiab Nws tej kev xav tau. Qhov no yeej tsis hloov pauv mus raws li ntawm tib neeg kev hloov pauv; nws nyob ywj pheej ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm lub sij hawm, thaj chaw, thiab toj roob hauv pes hloov pauv los yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv tau Vajtswv lub hwj chim vim Nws yog lub ntsiab tseeb heev. Txawm tias tib neeg yeej paub thiab kam lees txais Vajtswv lub hwj chim kav los xij, thiab txawm tias tib neeg yeej muaj peev xwm zwm rau nws los xij—tag nrho tej kev txiav txim no yeej hloov pauv tsis tau ib qho tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo. Qhov ntawd thiaj hais tau tias, txawm tib neeg yuav coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv qhov tseeb uas Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho txhua tsav txhua yam. Txawm tias koj yuav tsis zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, Nws tseem txib koj txoj hmoo tau; txawm tias koj yuav tsis paub Nws lub hwj chim kav los xij, yeej tseem muaj Nws lub hwj chim tas li. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej ywj pheej tsis muaj qhov ntsig txog rau tib neeg txoj kev xav, thiab yuav hloov pauv tsis tau mus raws li tib neeg tej kev nyiam thiab kev xaiv. Vajtswv lub hwj chim muaj nyob txhua qhov txhia chaw, txhua teev, thiab txhua lub sij hawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tiam sis Nws lub hwj chim yeej tsis muaj hnub yuav dua mus, vim Nws yog Vajtswv Tus Kheej, Nws muaj lub hwj chim, thiab Nws lub hwj chim yeej tsis raug txwv los sis tsis raug txo los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam khoom, los ntawm thaj chaw los sis los ntawm toj roob hauv pes. Ntawm txhua lub sij hawm, Vajtswv tau siv Nws lub hwj chim, qhia tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus, ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li qhov Nws ib txwm ua txuas ntxiv mus; ntawm txhua lub sij hawm, Nws kav txhua tsav txhua yam, npaj rau txhua tsav txhua yam, coj txhua tsav txhua yam—raws li qhov Nws ib txwm ua. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv tau qhov no. Nws yog qhov tseeb; nws yog qhov tseeb uas yeej hloov pauv tsis tau los puag thaum twg los lawm!

Tus Cwj Pwm thiab Kev Xyaum Ua Raws Kom Tsim Nyog rau Tus Neeg Uas Xav Zwm rau Vajtswv Lub Hwj Chim

Qhov uas tam sim no tib neeg yuav tsum paub tus cwj pwm thiab paub kev hwm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo yog dab tsi? Qhov no yog ib qho teeb meem tiag uas nyob rau ntawm txhua tus lub xub ntiag. Thaum ntsib tej teeb meem tiag rau hauv lub neej, koj paub thiab to taub li cas txog Vajtswv lub hwj chim thiab Nws lub hwj chim kav? Thaum koj ntsib tej teeb meem no thiab koj tsis paub tias yuav ua li cas thiaj to taub, thiaj tswj tau, thiab thiaj paub txog tej ntawd, koj yuav coj tus cwj pwm dab tsi los ua kom pom txog koj txoj kev xav zwm rau, koj txoj kev ntshaw zwm rau, thiab qhov tseeb tiag ntawm koj txoj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj? Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum kawm kom paub tos; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. “Kev tos” txhais tau tias kev tos rau Vajtswv lub sij hawm, kev tos tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj rau koj, kev tos Nws lub siab nyiam los qhia tshwm txog nws tus kheej rau koj ib qho zuj zus. “Kev nrhiav” txhais tau tias yog kev xam ntsia thiab kev to taub Vajtswv tej kev xav zoo rau koj los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj tseg lawm, kev to taub qhov tseeb los ntawm tej ntawd, kev to taub txog yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo thiab tej hau kev uas lawv yuav tsum ua raws, kev to taub qhov ua tau los ntawm Vajtswv rau hauv ib neeg thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo rau hauv lawv. “Kev zwm rau,” tseeb tiag, yog hais txog kev lees txais tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Vajtswv tau coj, kev lees txais Nws lub hwj chim kav thiab los ntawm qhov ntawd, kom paub tias tus Tswv Tsim npaj li cas rau tib neeg txoj hmoo, Nws muab Nws txoj sia rau tib neeg li cas, Nws ua qhov tseeb rau tib neeg li cas. Tag nrho tej no nyob rau hauv Vajtswv tej kev npaj thiab lub hwj chim kav uas yuav tsum tau mloog raws li tej kev cai ib txwm muaj, thiab yog koj cia Vajtswv ua tus npaj thiab npaj txhua yam los daws koj qhov teeb meem rau koj, koj yuav tsum kawm kom paub tos, koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav, thiab koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. Qhov no yog tus cwj pwm uas txhua tus tib neeg xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim uas yuav tsum tau coj los siv, lub hauv paus xub thawj uas txhua tus neeg tib neeg yuav muaj yog kev lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Xav tuav kom tau tus cwj pwm zoo li no, xav muaj qhov zoo li no, koj yuav tsum sib zog ua tes dej num ntxiv. Tsuas yog tib txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb tiag.

Kev Lees Txais Vajtswv ua Koj Tib Tug Kws Qhia Yog Thawj Kauj Ruam hauv Qhov Tau Txais Kev Cawm Dim

Tej yam tseeb ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim yog tej yam tseeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau mob siab hwm tiag, yuav tsum paub thiab to taub rau hauv lawv lub siab; vim tias tej yam tseeb no muaj qhov pab txhawb rau txhua tus lub neej txoj sia; rau txhua tus tib neeg yav dhau los, tam sim no, thiab yav tom ntej; rau ntawm cov zeeg sij hawm tseem ceeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau hla dhau hauv lub neej txoj sia; rau ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tus cwj pwm uas lawv yuav tsum ntsib Vajtswv lub hwj chim; thiab qhov ib txwm muaj rau ntawm txhua tus tib neeg lub hom phiaj kawg. Yog li, yuav tau siv tag nrho zeeg sij hawm hauv txoj sia los nrhiav thiaj paub thiab to taub txog tej ntawd. Thaum koj ua tib zoo saib ncaj ncees rau Vajtswv lub hwj chim, thaum koj lees txais Nws lub hwj chim kav, koj yuav paub thiab to taub qhov tseeb txog qhov muaj Vajtswv lub hwj chim ntau zuj zus tuaj. Tab sis yog koj ib txwm yeej tsis lees Vajtswv lub hwj chim thiab koj yeej tsis lees Nws lub hwj chim kav, ces txawm koj yuav ua lub neej nyob tau pes tsawg xyoo los lawm los xij, koj yuav tsis tau txais kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ib qho me me hlo li. Yog koj tsis paub tseeb thiab tsis to taub Vajtswv lub hwj chim, ces thaum koj mus txog qhov kawg ntawm txoj kev lawm, txawm tias koj yeej ntseeg Vajtswv los tau ntau caum lub xyoos lawm los xij, koj yuav tsis muaj dab tsi los qhia rau koj lub neej li, thiab koj yeej tsis paub dab tsi hlo ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo. Qhov no puas yog ib qho tu siab tshaj plaws li? Yog li, txawm koj taug kev mus deb npaum li cas rau hauv koj lub neej txoj sia lawm los xij, txawm tias tam sim no koj muaj pes tsawg xyoo lawm los xij, txawm tias koj txoj kev taug tshuav ntev npaum li cas los xij, qhov xub thawj tshaj plaws ces koj yuav tsum lees Vajtswv lub hwj chim thiab mob siab rau nws tiag tiag, thiab lees txais qhov tseeb tias Vajtswv yog koj tib tug Kws Qhia nkaus xwb. Qhov tau txais kev paub meej, muaj kev paub raug zoo thiab kev to taub ntawm tej yam tseeb ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yog ib txoj lus qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub; nws yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev paub txog tib neeg txoj sia thiab tau txais qhov tseeb. Tej zoo li no yog lub neej ntawm qhov paub txog Vajtswv, nws lub hauv paus ntawm kev kawm, uas txhua tus neeg yuav tsum ntsib txhua hnub, uas tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm zam dhau. Yog leej twg xav txiav kev kom mus txog lub hom phiaj no sai, ces Kuv qhia rau koj tam sim no tias, nws yeej ua tsis tau li ntawd! Yog koj xav khiav kom dim Vajtswv lub hwj chim kav, qhov ntawd los haj yam ua mus tsis tau li! Vajtswv yog tib neeg tib tug Tswv nkaus xwb, Vajtswv tsuas yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo nkaus xwb, thiab yog li ntawd nws yuav ua mus tsis tau uas tib neeg yuav npaj rau lawv tus kheej txoj hmoo, tib neeg yuav rhais ruam tawm ntawm nws mus tsis tau li. Txawm tias tib neeg yuav muaj rab peev xwm heev npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm haub ntxias tau—haj yam tsis muaj peev xwm coj, npaj, tswj kav, los sis hloov pauv—lwm cov neeg txoj hmoo tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb, tus uas yog tib tug xwb, thiaj li ua tau txhua yam rau tib neeg. Vim hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiaj li muaj lub hwj chim tshwj xeeb uas tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj yog tib neeg tib tug Kws Qhia xwb. Vajtswv lub hwj chim tuav lub hwj chim kav no tsis yog tswj tag nrho tib neeg uas raug tsim los nkaus xwb, tab sis tseem tswj tag nrho txhua tsav txhua yam ntawm yam tsis raug tsim uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, tag nrho tej hnub qub, tag nrho lub qab ntuj khwb. Tej yam muaj tseeb no yeej cav tsis tau, qhov tseeb uas yeej muaj tiag tiag, uas tsis muaj leej twg los sis yam twg muaj peev xwm hloov pauv tau. Yog leej twg ntawm ko tseem tsis txaus siab nrog tej yam uas lawv muaj, koj muaj kev ntseeg tias muaj qee yam txuj ci tshwj xeeb los sis muaj rab peev xwm, thiab tseem xav tias yog muaj hmoo nrog thiab ces koj yeej hloov pauv koj tus kheej tej xwm txheej tau los sis khiav tawm tej ntawd kom dim; yog koj npaj hloov pauv koj tus kheej txoj hmoo los ntawm tib neeg txoj kev npaj, thiab kev ua li ntawd thiaj ua rau koj tus kheej txawv ntawm koj tej phooj tej ywg thiab tau txais suab npe thiab txoj hmoov zoo; dhau ntawd Kuv hais rau koj tias, koj tab tom ua tej yam uas yuav ua rau muaj kev nyuaj rau koj tus kheej xwb, tsuas yog koj muaj teeb meem xwb koj txawm siv npaj zeeg khawb koj tus kheej lub qhov ntxa lawm! Ib hnub, sai sai no los sis tsis ntev tom qab ntawd, koj yuav pom qhov tseeb tias koj tau xaiv yuam kev lawm thiab koj tej kev mob siab yeej raug muab nkim pov tseg xwb. Koj txoj kev muab hlob, koj txoj kev ntshaw yuav tawm tsam rau txoj hmoo, thiab koj tus kheej txoj kev xav phem yuav ua rau koj poob mus rau txoj kev uas tig rov qab tsis tau, yog li koj yuav tau them tus nqi rau tej no hnyav heev. Txawm tias tam sim no koj tsis pom qhov puas tsuaj uas yuav tshwm sim tom qab ntawd los xij, yog koj tseem ntsib thiab qhuas txog tej yam muaj tseeb ntawd mus ntxiv tias Vajtswv yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo, ces koj mam paub ib qho zuj zus tias yam Kuv hais ntawm hnub no thiab nws lub ntsiab lus yog dab tsi. Txawm tias koj muaj lub siab tiag thiab tus ntsujplig tiag los xij thiab txawm tias koj yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb xwb los xij nws saib raws li tus cwj pwm uas koj coj rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab rau qhov tseeb. Qhov tseeb tiag, qhov no yog qhov txiav txim tias koj muaj peev xwm paub thiab to taub Vajtswv lub hwj chim tseeb los tsis tseeb. Yog koj ib txwm yeej tsis muaj kev xav rau hauv koj lub neej txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj, tsis tau lees paub thiab lees txais Vajtswv lub hwj chim, ces koj yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li, thiab koj yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev tsis nyiam kiag li thiab txoj kev tsis kam txais yuav, vim los ntawm txoj kev koj tau taug thiab yam koj tau xaiv. Tab sis cov neeg uas, hauv Vajtswv tes dej num, kam lees txais Nws txoj kev sim siab, lees txais Nws lub hwj chim kav, zwm rau Nws lub hwj chim, thiab maj mam ua kom paub qhov tseeb ntawm Nws cov lus thiaj li yuav paub tseeb Vajtswv lub hwj chim, to taub qhov tseeb ntawm Nws lub hwj chim kav; lawv yuav dhau los zwm rau tus Tswv Tsim tiag tiag. Tsuas yog cov neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug cawm dim. Vim tias lawv tau paub Vajtswv lub hwj chim kav, vim tias lawv tau lees txais nws, lawv txoj kev nco txiaj ntsig txog qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, lawv txoj kev zwm rau nws, yeej muaj tseeb tiag thiab raug zoo lawm. Thaum lawv ntsib txoj kev tuag, lawv yuav muaj, ib yam li Yauj, ib lub siab tsis muaj kev ntshai txoj kev tuag, thiab zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj rau tag nrho txhua tsav txhua yam, tsis muaj dab tsi rau tus kheej xaiv, tsis muaj kev ntshaw ntawm tus kheej. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li muaj peev xwm rov qab los tuaj tus Tswv Tsim tog li ib tug tib neeg uas raug tsim rov qab los tiag.

Lub Kaum Ob Hlis Hnub Tim 17, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No