Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV

Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv (I)

Peb tau muaj qee qhov kev sib koom tham ntxiv txog Vajtswv lub hwj chim thaum lub sij hawm peb muaj lub rooj sab laj dhau los. Ziag no, peb yuav tsis los tham txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees lawm. Qhov uas peb yuav tham txog hnub no yog lub ncauj lus tshiab tag nrho—Vajtswv txoj kev dawb huv. Vajtswv txoj kev dawb huv tseem muaj lwm yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tiag tiag thiab, yog li nws yog qhov tseem ceeb heev uas peb koom sib tham txog lub ncauj lus no. Yav dhau los Kuv tau qhia txog ob yam ntxiv ntawm Vajtswv lub ntsiab—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Vajtswv lub hwj chim; yog tej yam zoo li no, thiaj yog yam uas Kuv yuav qhia rau hnub no, puas yog txhua yam tshwj xeeb heev? (Yog.) Vajtswv txoj kev dawb huv kuj tshwj xeeb thiab, yog li cov ntsiab lus rau peb txoj kev sib koom hnub no yuav yog qhov tshwm sim ntawm lub hauv paus thiab tus cag lub hauv paus ntawm qhov kev tshwj xeeb. Hnub no peb yuav sib qhia txog lub ntsiab tshwj xeeb ntawm Vajtswv—Nws txoj kev dawb huv. Tej zaum muaj nej ib txhia ua xyem xyav, thiab nug hais tias, “Vim li cas peb yuav tsum sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv?” Tsis txhob txhawj, Kuv yuav maj mam tham rau nej. Thaum nej tau hnov yam uas Kuv yuav tsum tau hais lawm, nej yuav paub tias vim li cas nws thiaj li yuav tsim nyog rau Kuv los sib qhia txog lub ncauj lus no.

Ua ntej tshaj plaws, cia peb txhais lub ntsiab lus “dawb huv.” Kos rau ntawm nej tej kev xav thiab tag nrho tej kev paub uas nej tau muaj, nej nkag siab lub ntsiab lus “dawb huv” yog txhais li cas? (“Dawb Huv” txhais tau tias tsis muaj dab tsi tsuas kiag li, tsis muaj tib neeg txoj kev coj tsis ncaj los sis ua tsis zoo me me li. Kev Dawb Huv nthuav tawm txhua yam zoo, tsis hais hauv kev xav, hais lus los sis nqis tes ua.) Zoo heev. (“Dawb Huv” yog Vajtswv li, tsis muaj dab tsi tsuas kiag li, rhuav tsis tau los ntawm tib neeg. Nws yog tshwj xeeb heev, nws yog Vajtswv ib leeg li nkaus xwb thiab nws yog Nws lub cim.) Nov yog nej cov lus txhais. Hauv txhua tus neeg lub siab, lo lus “dawb huv” no muaj qhov txhais, muaj lub ntsiab txhais thiab txhais ua lus hais. Yam tsawg kawg, thaum nej pom lo lus “dawb huv,” nej lub siab tsis yog qhuav qhawv xwb. Nej muaj txoj kev txhais txog lub ntsiab ntawm lo lus no, thiab qee tus neeg cov lus los ze rau cov lus uas txhais tau lub ntsiab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Qhov no yog qhov zoo heev. Neeg feem coob ntseeg tias lo lus “dawb huv” yog qhov zoo, thiab qhov no yeej muaj tseeb. Tab sis hnub no, thaum peb sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv, Kuv tsis yog yuav hais txog tej ntsiab lus los sis tej kev piav qhia txog xwb. Tab sis mas, Kuv yuav muab cov lus tseeb los ua pov thawj rau koj tias vim li cas Kuv hais tias Vajtswv yog tus dawb huv, thiab vim li cas Kuv siv lo lus “dawb huv” los piav txog lub ntsiab ntawm Vajtswv. Thaum peb lub sij hawm sib qhia dhau lawm, koj yuav pom tau tias kev siv lo lus “dawb huv” los txhais Vajtswv lub ntsiab thiab hais txog Vajtswv mas yog tus muaj kev ncaj ncees thiab tsim nyog tshaj plaws. Qhov tsawg kawg, nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm noob neej cov lus tam sim no, siv lo lus no rau Vajtswv yog ib qho tsim nyog—tib lo lus no ntawm lus noob neej thiaj li phim hais rau Vajtswv tshaj. Lo lus no, thaum siv hais rau Vajtswv, tsis yog lus qhuav qhawv, thiab tsis yog lo lus tsis muaj qab hau los sis hais lus tsis meej. Lub hom phiaj ntawm peb txoj kev sib qhia yog kom txhua tus neeg lees paub qhov tseeb txog lub ntsiab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis ntshai tib neeg txoj kev nkag siab, tab sis Nws ntshai nws txoj kev nkag siab yuam kev. Vajtswv xav kom txhua tus neeg paub Nws lub ntsiab thiab qhov Nws muaj thiab qhov yog. Yog li txhua zaus peb hais txog ib feem ntawm Vajtswv lub ntsiab, peb tuaj yeem muab qhov tseeb los rau tib neeg pom tias lub ntsiab ntawm Vajtswv yeej muaj tiag.

Tam sim no peb muaj lub ntsiab lus ntawm lo lus “dawb huv” lawm, cia peb tham txog qee qhov piv txwv. Hauv tib neeg cov kev xav phem, lawv xav txog ntau yam thiab tib neeg kom “dawb huv.” Piv txwv tias, cov nraug xwb thiab cov nkauj xwb muab txhais tias dawb huv nyob hauv noob neej cov phau ntawv txhais lus. Tab sis lawv puas dawb huv tiag mas? Qhov no puas yog hu ua “dawb huv” thiab qhov “dawb huv” uas peb yuav sib qhia txog rau hnub no yog ib qho thiab zoo ib yam xwb lov? Cov neeg uas nyob hauv tib neeg txoj kev coj zoo, uas tau hais taus thiab hais lus zoo, tus tsis ua phem rau leej twg, thiab tus, uas hnov cov lus lawv hais, ua rau lwm tus kaj siab thiab pom zoo yooj yim—lawv puas dawb huv? Cov neeg uas ua zoo feem ntau, muaj siab hlub thiab muaj kev pab rau lwm tus, cov uas coj kev lom zem los rau hauv tib neeg lub neej—lawv puas dawb huv? Cov neeg uas tsis mloog nws tus kheej txoj kev xav, uas tsis tawm tsam leej twg, tus ua siab ntev zam rau txhua tus—lawv puas dawb huv? Cov uas ib txwm tsis tau sib cav los sis siv luag lwm tus xwb—lawv puas dawb huv? Thiab cov uas ua hauj lwm rau lwm tus kom tau zoo, tus muaj txiaj ntsig rau lwm tus thiab coj kev txhawb nqa rau lwm tus rau hauv txhua txoj kev—lawv puas dawb huv? Cov uas muab tag nrho lawv lub neej rau lwm tus es los ua lub neej li pej xeem, tus uas ua nruj ua tsiv rau lawv tus kheej tab sis ua zoo rau lwm tus—lawv puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Nej txhua tus nco txog qhov nej niam tu nej thiab saib xyuas nej li cas rau txhua txoj kev—lawv puas dawb huv? Cov mlom uas nej tuav tseg, tsis hais lawv yuav yog neeg nto moo, muaj koob muaj npe los sis neeg muaj meej mom zoo—lawv puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Tam sim no cia peb saib cov cev lus hauv phau Vajluskub tus muaj peev xwm qhia ntau yam txog yav tom ntej uas neeg tsis paub txog—cov neeg no puas dawb huv? Cov neeg uas muaj peev xwm sau Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ntawm Nws txoj hauj lwm hauv phau Vajluskub—lawv puas dawb huv? Mauxes puas dawb huv? Anplahas puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Yog li Yauj ne? Nws puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Vajtswv hu Yauj tias yog ib tug neeg ncaj ncees, yog li vim lis cas nws thiaj hais tias tsis dawb huv? Cov tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yeej tsis dawb huv li lov? Lawv puas dawb huv los tsis dawb huv? (Tsis dawb huv.) Nej muaj kev txhawj xeeb me me, nej tsis paub tseeb ntawm cov lus teb, thiab nej tsis muaj peev xwm teb tias “Tsis dawb huv,” thiab ho tsis muaj peev xwm teb tias “Dawb huv,” yog li thaum kawg nej ua ib nrab siab hais tawm los tias “Tsis dawb huv.” Cia Kuv nug lwm lo lus nug. Vajtswv cov tub xa xov—cov tub xa xov Vajtswv xa los rau hauv ntiaj teb—lawv puas dawb huv? Cov tim tswv saum ntuj puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Cov tib neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog ntxeev ntxias—lawv puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) Nej yuav teb tas zog tias “Tsis dawb huv” rau txhua nqe lus nug. Vim lub hauv paus dab tsis? Nej tsis meej pem lawm puas yog, los tsis yog? Yog li vim li cas ho tseem hais tias cov tim tswv tsis dawb huv thiab? Nej muaj kev txhawj xeeb tam sim no, puas yog? Nej puas muaj peev xwm xav tawm lub hauv paus pib ntawm cov neeg, tej yam khoom los sis yam uas muaj nyob tsis raug tsim uas peb tau hais txog dhau los tsis dawb huv? Kuv ntseeg tau tias nej tsis muaj peev xwm. Yog li tsis yog tias nej hais tias “Tsis dawb huv” ces txawm tsis tshua lees paub? Tsis yog nej teb qi muag nti lov? Qee tus neeg xav paub: “Thaum Koj hais Koj cov lus nug li no, cov lus teb yuav tsum ‘Tsis yog.’” Tsis txhob teb Kuv yam yooj yooj yim. Ua tib zoo xav saib puas yuav teb tau tias “Dawb huv” los sis “Tsis dawb huv.” Nej yuav paub tau tias vim li cas lo lus teb yog “Tsis dawb huv” thaum peb tau sib qhia txog ncauj lus hauv qab no tag lawm. Kuv yuav qhias nej lo lus teb sai sai no. Ua ntej tshaj plaws, cia peb nyeem los ntawm tej nqe Vajluskub.

1. Vajtswv Yehauvas Txoj Kev Cai rau Tib neeg

Ch.K 2:15–17 Thiab Vajtswv Yehauvas coj tus neeg ntawd, thiab muab nws tso rau hauv lub Vaj Edee kom tu thiab saib xyuas lub vaj ntawd. Thiab Vajtswv Yehauvas nkaw lus rau tus neeg ntawd, hais tias, Ntawm txhua tsob ntoo ntawm lub vaj no koj noj tau huv si: Tab sis ntawm tsob ntoo ntawm qhov paub qhov zoo thiab qhov phem, koj yuav tsum txhob noj nws kiag li: yog hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.

2. Tus Nab Txoj Kev Dag Ntxias tus Poj Niam

Ch.K 3:1–5 Tam sim no nab yog tus uas ntse tshaj txhua yam tsiaj qus ntawm daim av uas Vajtswv Yehauvas tau tsim. Thiab nws hais rau tus poj niam tias, Yog lawm, Vajtswv puas tau hais tias, Neb yuav tsum txhob noj txhua yam ntoo ntawm lub vaj no? Ces tus poj niam thiaj teb rau tus nab tias, Wb noj tau tej txiv ntoo ntawm cov ntoo hauv lub vaj no: Tiam sis cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo uas nyob hauv plawv vaj, Vajtswv tau hais tias, Neb yuav tsum txhob noj, thiab yuav tsum txhob kov kiag li, nyob tsam ces neb tuag. Thiab tus nab txawm hais rau tus poj niam tias, Neb yeej yuav tsis tuag kiag li: Rau qhov Vajtswv paub tias hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib, thiab neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.

Ob nqe lus no yog rho tawm los ntawm phau Chiv Keeb hauv phau Vajluskub los. Nej txhua tus puas paub txog ob nqe lus no? Ob nqe lus no hais txog tej xwm txheej uas tshwm sim thaum chiv keeb, thaum uas xub tsim noob neej; tej xwm txheej no muaj tiag. Ua ntej no cia peb los saib seb Vajtswv Yehauvas tau sam hwm li cas rau Adas thiab Evas; lub ntsiab lus ntawm cov lus txib no tseem ceeb heev rau peb lub ncauj lus hnub no. “Thiab Vajtswv Yehauvas nkaw lus rau tus neeg ntawd, hais tias, Ntawm txhua tsob ntoo ntawm lub vaj no koj noj tau huv si: Tab sis ntawm tsob ntoo ntawm qhov paub qhov zoo thiab qhov phem, koj yuav tsum txhob noj nws kiag li: yog hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.” Yam dab tsi tseem ceeb ntawm Vajtswv tej lus sam hwm rau tib neeg nyob hauv nqe no? Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv qhia rau tus txiv neej yam uas nws noj tau, qhia npe tib si, cov txiv ntoo ntawm txhua hom ntoo. Tsis muaj kev phom sij thiab tsis muaj tshuaj lom; txhua tsob ntoo tuaj yeem noj tau thiab noj tau ywj siab raws li tus txiv neej xav tau, tsis tas yuav txhawj xeeb thiab ua xyem xyav kiag li. Nov yog ib feem los ntawm Vajtswv cov lus sam hwm. Lwm seem yog lus ceeb toom. Nyob hauv qhov kev ceeb toom no, Vajtswv qhia rau tus txiv neej tias nws yuav tsum tsis txhob noj cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo uas pub paub qhov zoo thiab qhov phem. Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias nws noj cov txiv los ntawm tsob ntoo no? Vajtswv tau hais rau tus txiv neej tias: Yog tias koj noj koj yuav tuag xwb li. Cov lus no tsis meej lov? Yog tias Vajtswv tau qhia koj qhov no tiam sis koj tsis to taub tias yog vim li cas, koj puas suav Nws cov lus ua ib txoj cai los sis ib lo lus sam hwm kom mloog lus? Cov lus zoo li no yuav tsum tau mloog. Tiam sis txawm neeg yuav mloog lus thiab tsis mloog los xij, Vajtswv cov lus yeej meej tseeb. Vajtswv tau qhia tus txiv neej meej tseeb lawm yam uas nws noj tau thiab yam uas nws noj tsis tau, thiab yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias nws noj yam uas nws noj tsis tau. Hauv cov lus luv luv uas Vajtswv tau hais lawm no, koj puas pom dab tsi ntawm Vajtswv tus yam ntxwv? Cov lus ntawm Vajtswv no puas muaj tseeb? Puas muaj kev dag ntxias li? Puas muaj kev dag cuav li? Puas muaj kev hem li? (Tsis muaj.) Vajtswv qhia ncaj, hais qhov tseeb thiab qhia qhov tseeb rau tus txiv neej tias nws noj tau yam twg thiab yam twg nws noj tsis tau. Vajtswv tau hais meej thiab meej meej. Puas muaj ib lub ntsiab lus zais hauv cov lus no? Cov lus no tsis meej lov? Puas muaj kev cheem tsum kom kwv yees li? Tsis cheem tsum kom kwv yees li. Lub ntsiab lus yeej yog pom tseeb heev li lawm. Thaum nyeem cov lus ntawd, ib zaug xwb paub meej txog lawv lub ntsiab lus lawm. Ntawd yog, yam uas Vajtswv xav hais thiab yam uas Nws xav nthuav tawm los ntawm Nws lub siab. Yam uas Vajtswv hais tawm yog yam huv, ncaj thiab meej. Tsis muaj kev npog dab tsi li, los sis tsis muaj ib lub ntsiab lus zais kiag li. Nws hais ncaj qha rau tus txiv neej, qhia nws tias yam twg nws noj tau thiab yam twg nws noj tsis tau. Qhov ntawd hais tau tias, los ntawm Vajtswv cov lus no, tib neeg tuaj yeem pom tau tias Vajtswv lub siab qhib lug thiab tseeb. Tsis muaj ib txoj lw cuav nyob ntawm no li; nws tsis yog ib yam uas qhia koj tias koj tsis txhob noj yam uas noj tau, los sis qhia koj tias “Kav tsij noj thiab saib seb dab tsi tshwm sim” los ntawm yam uas koj noj tsis tau. Vajtswv tsis tau txhais li ntawd. Vajtswv xav li cas hauv Nws nruab siab, Nws hais li ntawd. Yog tias Kuv hais tias Vajtswv dawb huv vim Nws qhia thiab nthuav tawm Nws Tus Kheej nyob rau hauv cov lus no raws txoj kev no, tej zaum koj yuav xav tias Kuv hais tau ntau zog los sis tias Kuv hais tau lub ntsiab mus dhau zog me ntsis lawm. Yog tias muaj tiag, tsis txhob txhawj; peb tseem tsis tau xaus lis no.

Tam sim no cia peb tham txog “Tus Nab Txoj Kev Dag Ntxias tus Poj Niam.” Tus Nab yog leej twg? Ntxwgnyoog. Nws ua lub luag hauj lwm ntawm tus qauv piv txwv nyob hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab nws yog lub luag hauj lwm uas peb yuav tsum hais txog thaum peb sib qhia txog kev dawb huv ntawm Vajtswv. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis paub txog Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev coj tsis ncaj, yog koj tsis paub txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam, ces koj yeej tsis muaj txoj hau kev los lees paub kev dawb huv, thiab koj yeej tsis paub txoj kev dawb huv yog dab tsi tiag tiag. Hauv kev tsis meej pem, tib neeg ntseeg hais tias yam Ntxwgnyoog ua yeej yog, vim lawv nyob nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj no. Yog tsis muaj tus qauv piv txwv, tsis muaj kev sib piv, koj tsis tuaj yeem paub tias kev dawb huv yog dab tsi. Twb yog vim lis ntawd thiaj li yuav tsum hais txog Ntxwgnyoog rau ntawm no. Hais lis no tsis yog hais qhuav qhawv xwb. Los ntawm Ntxwgnyoog cov lus thiab tej dej num, peb yuav pom tias Ntxwgnyoog coj li cas, Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau noob neej li cas, thiab tus yeeb yam thiab kev txhawb nqa ntawm Ntxwgnyoog yog dab tsi. Yog li ntawd tus poj niam tau hais dab tsi rau tus nab? Tus poj niam thiaj tau hais rau tus nab yam uas Vajtswv Yehauvas tau hais rau nws. Thaum nws hais cov lus no, nws puas paub tseeb tias yam uas Vajtswv tau hais rau nws lawm ntawd yog lus tseeb? Nws tsis tsis paub tseeb. Li ib tug neeg uas nyuam qhuav tsim tau tshiab tshiab, nws tsis muaj peev xwm pom qhov zoo los ntawm qhov phem, thiab nws tsis muaj peev xwm muaj kev paub txog txhua yam nyob ib puag ncig nws. Txiav txim los ntawm cov lus uas nws tau hais rau tus nab, nws tsis paub meej hauv nws lub siab tias Vajtswv cov lus muaj tseeb; nov yog nws tus cwj pwm. Yog li thaum tus nab pom tias tus poj niam muaj tus cwj pwm tsis ruaj siab rau Vajtswv cov lus lawm, nws tau hais tias: “Neb yeej yuav tsis tuag kiag li: Rau qhov Vajtswv paub tias hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib, thiab neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.” Puas muaj ib qho teeb meem nyob hauv cov lus no? Thaum nej nyeem sob lus no, nej puas nkag siab txog tus nab tej kev xav? Tej kev xav ntawd yog dab tsi? Nws xav sim tus poj niam no siab, kom nws tsis txhob ua raws li Vajtswv cov lus. Tiam sis nws tsis tau hais ncaj qha lis ntawd. Yog li, peb tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho kev txawj dag heev. Nws nthuav tawm nws lub ntsiab lus yam uas ntse kawg nkaus thiab zais nkoos kom mus cuag tau nws lub hom phiaj, uas nws tau zais hauv nws lub siab, tsis pub tib neeg paub—uas yog tus nab txoj kev dag. Qhov no yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog txoj kev hais lus thiab kev coj. Nws hais tias “tsis ruaj siab,” los ntawm tsis tau lees lus ruaj siab kiag rau ib qho twg li. Tiam sis thaum hnov qhov no, tus poj niam uas tsis paub dab tsi no lub siab txawm ntshaw. Tus nab zoo siab heev, vim tias nws cov lus tau mus raws li lub siab xav tau—uas yog tus nab lub tswv yim txawj dag. Tsis tas li ntawd, tseem cog lus txog qhov tshwm sim uas zoo uas ua rau noob neej xav tau, nws ntxias tus poj niam, hais tias, “Hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib.” Yog li ntawd nws xav twj ywm tias: “Yog kuv ob lub qhov muag qhib kuj yog ib yam zoo!” Thiab tom qab ntawd nws tau hais qee yam uas haj yam zoo ntxiv, cov lus uas tib neeg yeej tsis tau paub dua ib zaug li, cov lus uas muaj lub hwj chim zoo ntawm kev sim siab rau txhua tus neeg uas hnov cov lus ntawd: “Neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.” Cov lus no tsis muaj hwj chim dag ntxias tib neeg kiag lov? Nws zoo li ib tug neeg hais rau koj tias: “Koj lub ntsej muag zoo kawg li lawm, tsuas yog koj tus caj ntswm pluav me ntsis xwb. Yog tias koj kho qhov ntawd, koj yuav yog ib tug zoo nkauj tshaj plaws nyob hauv lub ntiaj teb!” Cov lus no puas ua rau qee tus tib neeg muaj lub siab ntshaw yam uas ib txwm tsis tau muaj lub siab xav kho kom zoo nkauj li? Cov lus no tsis yog kev dag ntxias lov? Txoj kev dag ntxias no tsis yog tab tom sim koj siab lov? Thiab qhov no tsis yog kev sim siab lov? (Yog.) Vajtswv puas hais cov lus zoo li no? Puas muaj tej yam lus qhia li no nyob rau hauv Vajtswv cov lus uas peb nyuam qhuav nyeem no? Vajtswv puas hais yam uas Nws xav hauv Nws lub siab? Tib neeg puas muaj peev xwm pom Vajtswv lub siab los ntawm Nws cov lus? (Muaj.) Tiam sis thaum tus nab hais cov lus ntawd rau tus poj niam, koj puas muaj peev xwm pom nws lub siab? Tsis muaj. Twb yog vim tib neeg txoj kev tsis paub dab tsi, tib neeg thiaj lis raug ntxias los ntawm tus nab cov lus thiab raug dag yam yooj yim kawg nkaus. Yog li koj puas muaj peev xwm pom Ntxwgnyoog tej kev xav? Koj puas pom lub hom phiaj uas nyob tom qab cov lus uas Ntxwgnyoog hais? Koj puas pom Ntxwgnyoog cov kev npaj thiab kev dag ntxias? (Tsis pom.) Tus yam ntxwv twg thiaj li qhia tau Ntxwgnyoog txoj kev hais lus? Lub ntsiab lus twg uas koj pom nyob hauv Ntxwgnyoog los ntawm cov lus no? Nws tsis yog ib qho kev zais lov? Tej zaum thaum tim ntsej tim muag nws luag ntxhi rau koj, los yog tej zaum nws tsis ua ib yam dab tsi kiag li. Tiam sis hauv nws lub siab nws xam txog qhov uas yuav ua li cas thiaj tau raws li nws lub hom phiaj, thiab no yog lub hom phiaj uas koj tsis tuaj yeem pom. Txhua lo lus uas nws cog rau koj, txhua yam txiaj ntsig uas nws piav qhia, yog txoj kev zais ntawm nws txoj kev dag ntxias. Koj pom tej no zoo, yog li ntawd koj xav tias yam uas nws hais muaj txiaj ntsig zoo dua, muaj kuab dua li Vajtswv hais. Yog thaum qhov no tshwm sim, tib neeg yuav tsis dhau los ua ib tug neeg raug txim uas mloog lus lov? Lub tswv yim uas Ntxwgnyoog tau siv no tsis phem kiag li lov? Koj cia koj tus kheej poob mus rau hauv kev qias vuab tsuab. Los ntawm uas Ntxwgnyoog tsis tau txav ib tug ntiv tes li, tiam sis tsuas yog hais ob sob lus no xwb, koj cia li zoo siab caum Ntxwgnyoog qab, mus ua li Ntxwgnyoog hais lawm. Twb yog vim li ntawd, Ntxwgnyoog lub hom phiaj thiaj li tau tiav lawm. Lub tswv yim no tsis phem lov? Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev phem thaum xub thawj lov? Los ntawm Ntxwgnyoog cov lus, tib neeg tuaj yeem pom nws lub siab phem, pom nws txoj kev phem thiab pom nws lub ntsiab tseeb. Tsis yog li ntawd lov? Thaum muab cov sob lus no los sib piv, yam uas tsis tau tshawb xyuas tej zaum koj xav tias Vajtswv Yehauvas cov lus yog cov lus ruam, tsis txaus ntseeg thiab tsis muaj tseeb, cov lus ntawd thiaj tsis ua pov thawj qhuas Vajtswv lub siab ncaj ncees. Txawm li cas los xij, thaum peb suav tias Ntxwgnyoog cov lus thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem yog ib tug qauv piv txwv, Vajtswv cov lus no tsis tseem ceeb rau cov neeg niaj hnub no lov? (Tseem ceeb.) Los ntawm qhov kev sib piv no, tib neeg muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev zoo dawb huv uas tsis muaj ib qho chaw thuam tau li. Txhua lo lus uas Ntxwgnyoog hais, nrog rau Ntxwgnyoog kev txhawb siab, tej kev xav thiab nws txoj kev hais lus—yog kev phem kev qias. Qhov tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev hais lus yog dab tsi? Ntxwgnyoog siv qhov nruab nrab tsis meej pem los ntxias koj, tsis cia koj pom kom tshab nws cov lus dag ntxias, thiab tsis cia koj paub txog nws lub hom phiaj; Ntxwgnyoog cia koj noj nws cov zaub mov, tiam sis koj yuav tsum txhawb nqa thiab hu nkauj qhuas nws thiab. Cov kev npaj no tsis yog Ntxwgnyoog tus cwj pwm kev xaiv lov? (Yog.) Tam sim no cia peb saib lwm cov lus thiab kev nthuav tawm ntawm Ntxwgnyoog tso cai rau tib neeg pom nws txoj kev phem. Cia peb nyeem ib co ntxiv los ntawm tej nqe Vajluskub.

3. Kev Sib Tham Ntawm Ntxwgnyoog thiab Vajtswv Yehauvas

Yauj 1:6–11 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag, thiab Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Yauj 2:1–5 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag dua, Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv rau ntawm Yehauvas xub ntiag thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi. Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Ob nqe lus no puav leej teev txog kev sib tham ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog; lawv sau tseg yam uas Vajtswv tau hais thiab Ntxwgnyoog tau hais. Vajtswv tsis tau hais lus ntau, thiab Nws hais lus yooj yooj yim xwb. Peb puas tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev dawb huv nyob hauv Nws cov lus yooj yooj yim no? Ib txhia yuav hais tias qhov no tsis yooj yim ua tiav. Yog li peb puas tuaj yeem pom qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog cov lus teb? Ua ntej cia peb los saib seb hom lus nug twg uas Vajtswv Yehauvas tau nug Ntxwgnyoog. “Koj mus qhov twg los?” Qhov no tsis yog lo lus nug ncaj qha lov? Puas muaj ib lub ntsiab lus zais li? Tsis muaj; nws tsuas yog ib lo lus nug ncaj ncaj xwb. Yog Kuv nug nej tias: “Koj tuaj qhov twg tuaj?” nej yuav teb lis cas? Nws puas yog ib lo lus nug nyuaj teb? Nej puas yuav hais tias: “Kuv mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug”? (Tsis hais.) Nej yuav tsis teb li no. Yog li ntawd, nej xav li cas thaum nej pom Ntxwgnyoog teb li no? (Peb xav tias Ntxwgnyoog ruam, tiam sis kuj yog ib tug txawj dag ntxias thiab.) Nej puas tuaj yeem qhia yam uas Kuv tab tom xav? Txhua zaus uas Kuv pom Ntxwgnyoog cov lus no, Kuv saib zoo li ntxim ntxub heev, vim Ntxwgnyoog hais lus, thiab tiam sis nws cov lus tsis muaj qhov tseeb kiag li. Ntxwgnyoog puas teb Vajtswv cov lus? Tsis teb, cov lus Ntxwgnyoog hais tsis yog lus teb, cov lus ntawd tsis muaj nqis dab tsi li. Lawv tsis yog ib lo lus teb rau Vajtswv lo lus nug. “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.” Koj txoj kev nkag siab ntawm cov lus no yog dab tsi? Lo uas Ntxwgnyoog tuaj qhov twg tuaj? Nej puas tau txais ib lo lus teb rau lo lus nug no li? (Tsis tau.) No yog “txoj kev txawj ntse” ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag—tsis cia ib tus neeg twg paub txog lub ntsiab uas nws hais tiag tiag. Thaum tau hnov cov lus no lawm koj tseem tsis tuaj yeem pom yam nws tau hais, txawm tias nws twb tau teb tas lawm. Tab sis Ntxwgnyoog ntseeg tias nws teb tau zoo tshaj plaws. Yog li koj xav li cas? Ntxim ntxub heev? (Yog lawm.) Tam sim no koj pib xav tias txoj kev teb rau cov lus no ntxim ntxub heev. Ntxwgnyoog cov lus muaj ib tug yam ntxwv phem: Qhov Ntxwgnyoog hais ntawd ua rau koj khawb koj lub taub hau, tsis tuaj yeem paub lub ntsiab ntawm nws cov lus. Qee zaum mas Ntxwgnyoog muaj kev txhawb siab thiaj li txhob txwm hais lus, thiab qee zaum mas yog raug tswj hwm los ntawm nws tus yeeb yam, cov lus zoo li no thooj txhij tshwm thiab tawm ncaj qha hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj tuaj. Ntxwgnyoog tsis siv sij hawm kom ntev los luj cov lus ntawd li; tiam sis, cia li hais kiag cov lus ntawd yam tsis ua twb zoo xav li. Thaum Vajtswv nug tias Ntxwgnyoog mus qhov twg los, ces Ntxwgnyoog txawm teb ob peb lo lus uas tsis meej xwb. Koj yeej xav tsis thoob, yeej tsis paub xyov Ntxwgnyoog los qhov twg los tiag tiag li. Puas muaj nej leej twg hais lus zoo li no? Txoj kev hais li no yuav hais li cas? (Nws yog cov lus uas ua ob siab thiab tsis muaj lo lus teb meej meej.) Peb yuav siv cov lus zoo li cas los qhia txog txoj kev hais lus zoo li no? Nws yog kev ua kom txawv thiab ua kom to taub yuam kev. Piv txwv tias ib tug neeg twg tsis xav qhia rau lwm tus paub tias nag hmo lawv ua dab tsi. Koj nug lawv tias: “Kuv pom koj nag hmo. Koj tau mus qhov twg?” Lawv tsis qhia koj ncaj qha tias lawv mus qhov twg. Tiam sis, lawv hais tias: “Nag hmo yog hnub dab tsi. Cas yuav sab ua luaj li!” Lawv puas teb koj lo lus nug? Lawv teb los ma, tiam sis lawv tsis teb li qhov koj xav tau. No yog “txoj kev ntse” nyob hauv tib neeg txoj kev hais lus cuav. Koj yuav tsis tuaj yeem paub tias lawv hais li ntawd yog txhais li cas, thiab tsis paub txog lub ntsiab los sis lub hom phiaj ntawm lawv cov lus. Koj tsis paub yam uas lawv xav zam kom dhau vim tias hauv lawv lub siab lawv muaj lawv zaj—qhov no yog tej yam uas tsis txaus ntseeg. Puas muaj ib tug twg ntawm nej cov ko uas kuj hais lus li no thiab? (Muaj.) Yog li nej lub hom phiaj yog dab tsi? Puas yog qee zaum hais los tiv thaiv koj tus kheej txoj kev nyiam, qee zaum los tuav koj tus kheej txoj kev khav theeb, txoj hauj lwm, thiab tus duab, los tiv thaiv txoj kev zais ntawm koj lub neej ntiag tug xwb? Txawm yuav yog hom phiaj twg los xij, koj tsuas tiv thaiv qhov koj nyiam, thiab nrog rau qhov koj yuav tau txiaj ntsig. Qhov no tsis yog tib neeg tus yeeb yam lov? Txhua tus uas muaj ib tug yeeb yam zoo li no ces yog tsis yog Ntxwgnyoog tsev neeg ces yeej yog txheeb ze rau Ntxwgnyoog ntag. Peb tuaj yeem hais tau li no, los tsis tau? Kev hais lus feem ntau, txoj kev uas hais qhia meej meej no yog ib qho ntxim ntxub thiab khav theeb. Nej kuj paub tias nej ntxim ntxub kawg thiab, los nej tsis paub? (Paub Kawg.)

Cia peb saib ob peb nqe hauv qab no. Ntxwgnyoog teb Yehauvas cov lus nug dua, hais tias: “Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb?” Ntxwgnyoog tab tom qhib kev tawm tsam Yehauvas txoj kev ntsuam xyuas Yauj, thiab qhov kev tawm tsam no yog yeeb ncuab cov kob. “Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov?” Qhov no yog Ntxwgnyoog txoj kev to taub thiab kev ntsuam xyuas Yehauvas txoj hauj lwm uas tau ua rau Yauj. Ntxwgnyoog ntsuam xyuas nws zoo li no, hais tias: “Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Ntxwgnyoog ib txwm hais lus tsis meej xwm, tiam sis ntawm no nws hais lus meej heev. Txawm li cas los xij, cov lus no, txawm hais meej meej los, yog lus tawm tsam, lus txob thuam thiab kev tawm tsam Vajtswv Yehauvas, Vajtswv Tus Kheej kiag tag. Nej xav li cas thaum nej hnov cov lus no? Nej puas xav tias nej tsis nyiam kiag li? Nej puas tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog tej kev xav? Ua ntej tshaj plaws, Ntxwgnyoog tsis lees paub Yehauvas txoj kev ntsuam xyuas Yauj—tus neeg uas fwm Vajtswv thiab tsis ua kev phem kev qias. Ces Ntxwgnyoog txawm tsis lees paub txhua yam uas Yauj hais thiab ua, qhov ntawd yog nws tsis lees paub Yauj txoj kev fwm Yehauvas. Qhov no tsis yog kev iab liam lov? Ntxwgnyoog tab tom iab liam, tab tom tsis lees paub thiab ua xyem xyav txog txhua yam uas Yehauvas ua thiab hais. Nws tsis ntseeg, nws hais tias, “Yog Koj hais tias txhua yam zoo li no, yog ua li cas kuv tseem tsis tau pom li? Koj tau foom koob hmoov npluas mias rau nws, yog li cas nws thiaj tsis fwm Koj?” Qhov no tsis yog kev tsis lees paub txhua yam uas Vajtswv ua lov? Kev iab liam, kev tsis lees paub, kev txob thuam—Ntxwgnyoog cov lus tsis yog kev rhuav tshem lov? Cov lus no tsis yog qhov qhia tawm ntawm yam uas Ntxwgnyoog xav hauv nws lub siab tiag tiag lov? Cov lus no yeej tsis zoo ib yam li cov lus uas peb nyeem tam sim no: “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.” Cov lus no sib txawv deb heev. Los ntawm cov lus no, Ntxwgnyoog muab tag nrho cov ntsiab lus hauv nws lub siab nthuav tawm—nws coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv thiab nws txoj kev tsis nyiam Yauj txoj kev fwm Vajtswv. Thaum qhov no tshwm sim, nws txoj kev txhob txwm thiab tus yeeb yam phem tau nthuav tawm lawm. Nws tsis nyiam cov neeg uas fwm Vajtswv kiag li, tsis nyiam cov uas tsis ua kev phem kev qias, thiab haj yam tsis nyiam Yehauvas tus uas foom koob hmoov rau tib neeg kiag li. Nws xav siv lub sij hawm no los rhuav tshem Yauj, tus uas Vajtswv tsa los ntawm Nws tus kheej txhais tes, ua kom nws puam tsuaj, hais tias: “Koj hais tias Yauj fwm Koj thiab tsis ua kev phem kev qias. Kuv pom mas txawv.” Nws siv ntau txoj hau kev los cem thiab sim Yehauvas siab, thiab siv ntau yam tswv yim kom Vajtswv Yehauvas muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog tswj, ua kom puas tsuaj thiab kom kub ntxhov. Nws xav siv lub sij hawm no kom tau txiaj ntsig uas yog los rhuav tshem tus txiv neej no uas yog tus uas Vajtswv pom tias ncaj ncees thiab zoo tiav log. Puas yog ib lub sij hawm ib pliag xwb ua rau Ntxwgnyoog muaj lub siab zoo li no? Tsis yog, nws tsis yog. Nws tau npaj ntev heev los lawm. Thaum Vajtswv ua hauj lwm, mob siab txog ib tug neeg twg, thiab saib tus neeg ntawd, thiab thaum Nws txaus siab thiab pom zoo rau tus neeg no, Ntxwgnyoog thiaj li soj qab ti ti, ua txhua yam los ntxias tus neeg ntawd thiab ua kom lawv liam sim. Yog tias Vajtswv xav kom muab tau tus neeg no, ces Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam ntawm nws lub hwj chim los cuam tshuam Vajtswv, siv ntau yam kev phem npaj los ntxias, tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj hauj lwm kom puas tsuaj, kom thiaj li ua tiav nws lub hom phiaj uas nyob zais nkoos. Lub hom phiaj no yog dab tsi? Nws tsis xav kom Vajtswv muab tau ib leeg tus twg li; nws xav txeeb cov uas Vajtswv xav muab kom tau, nws xav tswj kav lawv, tswj lawv, ua tus saib xyuas lawv kom lawv pe hawm nws, yog li lawv thiaj koom nrog nws ua kev phem kev qias. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev xav phem lov? Nej hais tas li tias Ntxwgnyoog phem heev, phem tiag tiag, tiam sis nej puas pom? Nej pom tias tib neeg ntiaj teb phem npaum li cas; nej tseem tsis tau pom tias tus Ntxwgnyoog tiag phem npaum li cas. Tiam sis hais txog Yauj qhov teeb meem ntawd, nej yeej saib pom tseeb tseeb lawm tias Ntxwgnyoog phem npaum li cas lawm. Qhov teeb meem no tau ua rau pom Ntxwgnyoog cov kev phem thiab nws lub ntsiab lus meej heev. Kev tawm tsam nrog Vajtswv, thiab taug Nws qab, Ntxwgnyoog lub hom phiaj yog rhuav tshem txhua txoj hauj lwm ua Vajtswv xav ua, xav kav thiab tswj cov neeg uas Vajtswv xav tau, kom txhua tus neeg uas Vajtswv xav tau puas tsuaj ploj mus. Yog tias lawv tsis raug puas tsuaj ploj mus, ces kom lawv los nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav, kom raug nws siv—qhov no yog nws lub hom phiaj. Thiab Vajtswv ua dab tsi? Vajtswv tsuas hais ib sob lus yooj yooj yim nyob rau nqe no xwb; tsis muaj kev teev tseg txog ib yam dab tsi ntxiv uas Vajtswv ua, tiam sis peb pom tias tseem muaj ntau yam ntxiv uas teev tseg txog yam Ntxwgnyoog ua thiab hais. Yehauvas tau nug Ntxwgnyoog raws li nqe Vajluskub hauv qab no, “Koj mus qhov twg los?” Ntxwgnyoog teb li cas? (Nws tseem teb tias “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.”) Nws tseem yog sob lus qub. Qhov no tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov lus hais, Ntxwgnyoog daim yuaj hu. Qhov no ua tau li cas yog li ntawd? Ntxwgnyoog tsis ntxim ntxub lov? Tseeb tiag hais txog tej sob lus qias neeg li no ib zaug xwb twb txaus lawm. Vim li cas Ntxwgnyoog thiaj hais tas los hais dua li? Qhov no ua pov thawj tau ib qho tias: Ntxwgnyoog tus yeeb yam tsis hloov li. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem siv kev ua txuj los npog nws lub ntsej muag phem. Vajtswv nug nws ib lo lus nug thiab qhov no yog qhov nws teb. Yog tias nws twb ua li no rau Vajtswv, sim xav seb nws ho yuav ua li cas rau noob neej! Ntxwgnyoog tsis ntshai Vajtswv, tsis fwm Vajtswv, thiab tsis mloog Vajtswv lus. Yog li ntawd nws thiaj li khav theeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, siv tib co lus qub no los teb Vajtswv cov lus nug yam tsis paub tab, siv cov lus teb qub los teb Vajtswv cov lus nug dua, sim siv cov lus teb no los ua kom Vajtswv yuam kev—qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem. Nws tsis ntseeg lub hwj chim uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv, tsis ntseeg Vajtswv txoj cai, thiab yeej tsis kam zwm rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Nws tawm tsam Vajtswv tas li, niaj hnub tawm tsam txhua yam uas Vajtswv ua, sim rhuav tshem txhua yam uas Vajtswv ua—qhov no yog nws lub hom phiaj phem.

Raws li sau tseg hauv Phau Ntawv Yauj, ob sob lus ntawm cov lus hais los ntawm Ntxwgnyoog thiab tej yam uas Ntxwgnyoog ua yog qhov sawv cev ntawm nws txoj kev tawm tsam Vajtswv hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, Ntxwgnyoog cov kob tseeb tau raug muab nthuav tawm. Koj puas tau pom Ntxwgnyoog cov lus thiab tes hauj lwm hauv lub neej tiag tiag? Thaum koj pom lawv, koj yuav tsis xav tias lawv yog yam uas Ntxwgnyoog hais, tiam sis ho xav tias lawv yog tej lus uas tib neeg hais. Sawv cev rau yam dab tsi, thaum tib neeg hais tej yam lus zoo li no? Ntxwgnyoog yog tus sawv cev. Txawm hais tias koj nco txog nws, koj tseem tsis tuaj yeem paub tias nws hais los ntawm Ntxwgnyoog tiag tiag. Tiam sis ntawm no thiab tam sim no koj tau pom meej tseeb yam uas Ntxwgnyoog tus kheej tau hais. Tam sim no koj tau pom meej tseeb, muaj kev to taub tseeb txog txoj kev phem thiab tej kev phem kev qias ntawm Ntxwgnyoog. Yog li puas yog ob sob lus uas hais los ntawm Ntxwgnyoog no muaj nqi pab rau tej tib neeg niaj hnub no kom paub txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam? Puas yog ob nqe lus no tsim nyog ua tib zoo khaws tseg rau noob neej niaj hnub no kom nco txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem, kom nco txog Ntxwgnyoog lub hauv paus, lub ntsej muag tseeb? Txawm hais tias qhov no zoo li yog ib yam uas tsis tsim nyog hais, cov lus no, nthuav tawm li ntawd los, tuaj yeem hais tau tias yog lawm. Qhov tseeb, qhov no yog tib txoj kev uas Kuv tuaj yeem hais qhia tau lub tswv yim no, thiab yog tias nej tuaj yeem nkag siab nws, ces qhov ntawd txaus lawm. Ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab, Ntxwgnyoog tawm tsam tej yam uas Yehauvas ua, thiab iab liam txog Yauj txoj kev fwm Vajtswv Yehauvas. Ntxwgnyoog sim ua kom Yehauvas meem txom los ntawm ntau txoj hauv kev, ua kom Yehauvas pom zoo txog nws txoj kev sim siab rau Yauj. Nws cov lus thiaj li muaj tus yeeb yam txawj ntxias heev. Yog li qhia rau Kuv seb, thaum Ntxwgnyoog tau hais cov lus no, Vajtswv puas tuaj yeem pom meej tau yam uas Ntxwgnyoog xav ua? (Pom.) Hauv Vajtswv lub siab, tus txiv neej Yauj uas Vajtswv tsom kwm—Vajtswv tus tub qhe no, uas Vajtswv tau coj los ua ib tus neeg ncaj ncees, tus neeg zoo tiav log—nws puas tuaj yeem tiv tau hom kev sim siab no? (Tau.) Vim li cas Vajtswv yuav ruaj siab rau qhov ntawd ua luaj li? Puas yog Vajtswv ib txwm tshuaj xyuas tib neeg lub siab? (Yog.) Yog li Ntxwgnyoog puas tuaj yeem tshuaj xyuas tib neeg lub siab tau? Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem tshuaj xyuas tau. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tuaj yeem pom koj lub siab, nws tus yeeb yam phem yuav tsis cia nws ntseeg tias kev dawb huv yog kev dawb huv, los sis kev qias neeg yog kev qias neeg. Tus Ntxwgnyoog phem yeej tsis muaj peev xwm ceev tau ib yam uas dawb huv, ncaj ncees los sis kev kaj lug li. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem rau siab ntso pab yam uas ua raws li nws tus yam ntxwv, nws txoj kev phem, thiab los ntawm nws tus xeeb ceem coj. Tab txawm hais tias yam uas nws tus kheej tsim yuav raug rau txim los sis raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv los, nws tas zog tawm tsam Vajtswv—qhov no yog kev phem, qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Yog li nyob rau nqe no, Ntxwgnyoog hais tias: “Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Ntxwgnyoog xav tias tib neeg txoj kev hwm Vajtswv yog vim tib neeg tau txais ntau yam zoo los ntawm Vajtswv xwb. Tib neeg tau txais ntau yam zoo los ntawm Vajtswv, yog li nws thiaj hais tias Vajtswv yog tus zoo. Tiam sis nws tsis yog tias vim Vajtswv yog tus zoo, nws tsuas yog vim tib neeg tau txais ntau yam zoo uas ua rau nws muaj peev xwm fwm Vajtswv rau txoj kev no. Thaum Vajtswv tsis pub nws muaj tej no lawm, ces nws yuav tso Vajtswv tseg. Hauv Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, nws tsis ntseeg tias tib neeg lub siab tuaj yeem fwm Vajtswv tiag. Vim nws tus yeeb yam phem, nws tsis paub tias kev dawb huv yog dab tsi, ces haj yam tsis paub txog tias fwm tswm seeb yog dab tsi. Nws tsis paub tias mloog Vajtswv lus yog dab tsi los sis fwm Vajtswv yog dab tsi. Vim tias nws tsis paub txog tej no, nws thiaj xav tias tib neeg tsis muaj peev xwm fwm tau Vajtswv ib yam nkaus. Qhia rau Kuv seb, puas yog Ntxwgnyoog tsis phem li? Tsuas yog peb pawg ntseeg xwb thiaj li ntseeg, tsis muaj ib yam kev lig kev cai ntseeg thiab pab pawg ntseeg twg, los sis cov kev ntseeg thiab cov pab pawg neeg, ntseeg tias muaj Vajtswv, lawv haj yam tsis ntseeg tias Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab tseem tab tom ua hauj lwm txog kev txiav txim, yog li lawv xav tias qhov koj ntseeg tsis yog Vajtswv. Ib tus neeg uas nyiam kev plees kev yi saib ib puag ncig nws ces pom txhua leej txhua tus yog neeg nyiam kev plees kev yi, ib yam li nws nyiam thiab. Ib tus neeg dag saib ib puag ncig nws ces tsuas pom kev tsis ncaj ncees thiab kev dag xwb. Ib tug neeg siab phem ces pom txhua tus neeg siab phem thiab xav nrog txhua tus uas nws pom sib ntaus. Cov neeg uas ntsuas kev ncaj ncees pom txhua tus neeg ncaj ncees, yog li lawv ib txwm dag, ib txwm dag noj dag haus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv tuaj yeem ua tau li. Kuv muab ob peb qho piv txwv no los txhawb nej ntawm nej txoj kev ntseeg: Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem tsis yog kev quab yuam los sis txiav txim los ntawm tej xwm txheej, los sis tsis yog ib qho kev qhia uas nyob ib ntus uas tshwm sim los ntawm ib qho laj thawj los los sis cov ntsiab lus teb uas zoo. Yeej tsis yog kiag li! Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem pab tau tiam sis kawg taug txoj kev no! Nws tsis tuaj yeem ua tau ib qho zoo li. Txawm tias yuav hnov nws hais tau qee yam zoo mloog los, nws tsuas yog ntxias koj xwb. Yim huab zoo mloog, yim huab zoo, nws yim huab hais lus zoo npaum li cas, ces lub tswv yim nyob tom qab cov lus no yim huab phem npaum li ntawd. Lub ntsej muag dab tsi, tus yeeb yam dab tsi uas Ntxwgnyoog nthuav tawm hauv ob nqe lus no? (Ntxim siab, siab phem thiab kev phem.) Ntxwgnyoog thawj tus yam ntxwv yog kev phem; tshaj txhua yam huv si, Ntxwgnyoog yog kev phem thiab siab phem.

Tam sim no peb tau sib tham tag txog Ntxwgnyoog lawm, cia peb tig los tham txog peb tus Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, Vajtswv txoj kev hais lus muaj tsawg kawg nkaus uas tau muab teev tseg hauv phau Vajluskub, thiab yam uas tau muab sau cia yog qhov yooj yim heev. Yog li cia peb pib thaum hauv paus. Vajtswv tau tsim tib neeg thiab tau coj noob neej lub neej txij li thaum ntawd los. Tsis hais foom koob hmoov rau noob neej, tsim kev cai thiab lus txib rau noob neej, los sis sau ntau hom cai rau kev ua neej, nej puas paub Vajtswv lub hom phiaj uas ua li no yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, nej puas tuaj yeem hais tau qhov tseeb tias txhua yam uas Vajtswv ua yog kom noob neej tau zoo? Cov no nej yuav saib zoo li yog kev tsav hwj chim, cov lus qhuav qhawv, tiam sis thaum tshuaj xyuas cov ntsiab lus ntxaws uas nyob sab hauv, tsis yog tias txhua yam uas Vajtswv ua yog los coj thiab qhia tib neeg kom ua lub neej zoo lov? Tsis hais yuav ua kom tib neeg yuav tsum ua raws li Nws txoj cai los sis khaws Nws txoj kev cai, Vajtswv lub hom phiaj yog kom tib neeg tsis txhob poob rau kev pe hawm Ntxwgnyoog thiab kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog rhuav tshem; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab yog yam uas tau ua tiav thaum chiv thawj. Puag thaum pib, thaum uas tib neeg tsis nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau tsim ib co kev cai thiab cai yooj yooj yim thiab tau tsim cov cai uas npog txhua qhov tseem ceeb uas yuav muaj teeb meem. Cov kev cai no yooj yim, tiam sis yog lawv ua raws cov cai no lawv thiaj li yog ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv saib xyuas, txhawb nqa thiab hlub tib neeg kawg nkaus. Yog li peb puas tuaj yeem hais tau tias Nws lub siab dawb huv? Peb puas tuaj yeem hais tau tias Nws lub siab huv? (Yog.) Vajtswv puas muaj ib txoj kev txhawb siab ntxiv? (Tsis muaj.) Yog li puas yog Nws lub hom phiaj no yog thiab zoo? Ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, txhua txoj cai Nws tau tsim los yog yam zoo rau tib neeg, coj tib neeg txoj kev. Yog li puas muaj txoj kev xav ua txhawm-rau nws tus kheej nyob hauv Vajtswv lub siab? Vajtswv puas muaj ib lub hom phiaj twg ntxiv uas tib neeg txhawj txog? Puas yog Vajtswv xav siv tib neeg rau lwm yam? Tsis yog ib qho me me kiag li. Vajtswv ua li Nws hais, thiab Nws cov lus thiab tes dej num mus raws li Nws txoj kev xav hauv Nws lub siab. Tsis muaj ib lub hom phiaj phem, tsis muaj kev xav ua txhawm-rau Nws Tus Kheej. Tsis muaj ib yam Nws ua yog ua rau Nws Tus Kheej; txhua yam uas Nws ua, Nws ua rau tib neeg, tsis muaj ib lub hom phiaj zais kiag li. Txawm hais tias Nws muaj kev npaj thiab tswv yim, uas Nws muab rau tib neeg los, tsis muaj ib yam uas yog txhawm rau Nws Tus Kheej. Txhua yam Nws ua yog ua tau tiav log yam dawb huv rau noob neej, tiv thaiv noob neej, pab noob neej kom tsis txhob raug coj mus yuam kev. Yog li Nws lub siab yog lub zoo li no tsis muaj nuj nqi lov? Koj puas tuaj yeem pom Ntxwgnyoog muaj ib lub siab uas muaj nqi ib qho me me li? Koj yeej tsis tuaj yeem pom Ntxwgnyoog muaj ib qho me me li, koj yeej tsis tuaj yeem pom kiag li. Txhua yam uas Vajtswv ua tau tshwm los zoo heev. Tam sim no, cia peb saib rau Vajtswv txoj kev ua dej num; Nws ua Nws txoj dej num li cas? Vajtswv puas muab cov kev cai thiab Nws cov lus khi ua ke nruj nruj ncig txhua tus neeg lub taub hau, ib yam li zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau,[a] yuam rau txhua tus noob neej? Nws puas ua li no? (Tsis ua.) Yog li Vajtswv ua Nws tes dej num li cas? Nws puas tso kav thawj? Nws puas tshawb nrhiav rau txhua qhov thaum Nws hais lus rau nej? (Tsis tshawb.) Thaum koj tsis nkag siab qhov tseeb, Vajtswv coj koj kev li cas? Nws taws ib lub teeb rau koj, qhia koj meej meej tias qhov ua li no tsis yog coj raws li qhov tseeb, thiab Nws qhia koj yam uas koj tsim nyog ua. Vajtswv ua dej num los ntawm cov kev no, txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv twg uas koj xav thiab muaj nrog Vajtswv? Koj puas xav tias Vajtswv mas tshaj qhov ncav cuag lawm? (Tsis xav li ntawd.) Yog li koj xav li cas thaum koj pom Vajtswv cov kev ua dej num li no? Vajtswv cov lus mas yeej muaj tseeb tiag, thiab Nws txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg mas yeej zoo tshwj xeeb. Vajtswv nyob ze koj heev; tsis muaj ib qho nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv li. Thaum Vajtswv coj koj, thaum Nws muab rau koj, pab koj thiab txhawb nqa koj, koj yuav paub tau tias Vajtswv zoo npaum li cas, txoj kev tswm seeb uas Nws txhawb; koj yuav paub tau tias Nws ntxim hlub npaum li cas, koj yuav paub Nws txoj kev sov siab. Tiam sis thaum Vajtswv cem koj txog kev coj tsis ncaj, los sis thaum Nws txiav txim thiab qhuab qhia koj txog kev tig tawm tsam Nws, Nws siv txoj kev twg? Nws puas hais lus ntau ntau cem koj? Nws puas qhuab qhia koj los ntawm ib puag ncig thiab los ntawm tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam khoom? (Qhuab qhia.) Vajtswv qhuab qhia koj txij li cas xwb? Vajtswv puas qhuab qhia tib neeg txij ib yam li Ntxwgnyoog rhuav tshem tib neeg? (Vajtswv tsis ua li ntawd, Vajtswv tsuas qhuab qhia tib neeg txij li tib neeg muaj peev xwm tiv taus xwb.) Vajtswv ua dej num hauv txoj kev ua siab mos siab muag, rub siab ntev, kev hlub thiab kev tab ncuab, ib txoj kev uas ntsuas tau zoo thiab tsim nyog kawg nkaus. Nws txoj kev tsis ua rau koj meem txom xws li tias: “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov no” los sis “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov tov.” Vajtswv yeej tsis muab tej kev puas hlwb los sis kev xav nruj tsiv uas ris tsis taus rau koj ib zaug li. Tsis yog li ntawd lov? Txawm tias thaum koj txais yuav Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los, koj xav li cas yog li ntawd? Thaum koj paub txog qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv, koj ho xav li cas? Koj puas paub tias Vajtswv muaj hwj huaj thiab ua txhaum tsis tau rau li? Koj puas paub txog kev nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv lub sij hawm no? Koj puas paub txog kev fwm Vajtswv? Tsis paub—tiam sis, koj paub kev huab fwm tswm seeb rau Vajtswv. Nws tsis yog tias vim Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg paub txog txhua yam no lov? Lawv puas muaj cov kev paub no yog tias Ntxwgnyoog yog tus ua dej num? Yeej tsis muaj kiag li. Vajtswv siv Nws cov lus, Nws qhov tseeb thiab Nws txoj sia los muab kev pab rau tib neeg, los txhawb nqa tib neeg. Thaum tib neeg tsis muaj zog, thaum tib neeg qaug zog, Vajtswv yeej tsis hais lus nyaum nyaum, hais tias: “Tsis txhob qaug zog. Qaug zog ua dab tsi? Vim li cas koj tsis muaj zog li? Yam kev muaj qab hau dab tsi uas ua rau koj tsis muaj zog? Koj yeej ib txwm tsis muaj zog li, thiab koj yeej ib txwm tsis zoo li! Koj ua neej nyob muaj nqis dab tsi? Cia li tuag mus thiab tas li ko kiag xwb los mas!” Vajtswv puas ua dej num raws txoj kev no? (Tsis ua.) Vajtswv puas muaj cai ua raws txoj kev no? Muaj, Nws muaj kawg. Tiam sis Vajtswv tsis ua li no. Qhov laj thawj uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis ua raws li txoj kev no twb yog vim Nws lub ntsiab tseem ceeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Nws txoj kev hlub tib neeg, Nws txoj kev saib xyuas thiab kev txhawb nqa tib neeg tsis tuaj yeem qhia tau meej meej los ntawm ib los sis ob kab lus xwb. Nws tsis yog ib yam dab tsi uas los ntawm tib neeg txoj kev khav theeb tiam sis yog ib yam uas Vajtswv coj tawm hauv kev coj ua tiag tiag los; nws yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Txhua txoj kev uas Vajtswv ua puas tuaj yeem pab tau kom tib neeg pom Vajtswv txoj kev dawb huv? Nyob hauv txhua txoj kev uas Vajtswv ua, nrog rau Vajtswv lub zoo tswv yim, nrog rau Vajtswv txoj kev xav ua dej num rau tib neeg, nrog rau ntau txoj kev uas Vajtswv ua dej num rau tib neeg, yam dej num uas Nws ua, yam uas Nws xav kom tib neeg nkag siab—koj puas tau pom ib yam kev phem los sis kev dag ntxias hauv Vajtswv lub zoo tswv yim li? (Tsis pom.) Yog li txhua yam uas Vajtswv ua, txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws xav hauv Nws lub siab, thiab tag nrho txhua lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv uas Nws nthuav tawm—peb puas tuaj yeem hu tau tias Vajtswv dawb huv? (Tau.) Puas muaj ib tus neeg twg txeev pom txoj kev dawb huv no hauv lub ntiaj teb, los sis hauv nws tus kheej? Dhau ntawm Vajtswv lawm, koj puas txeev pom txoj kev dawb huv hauv ib tus noob neej twg, los sis hauv Ntxwgnyoog li? (Tsis txeev pom.) Raws li peb txoj kev sib tham ntev loo los no lawm, peb puas tuaj yeem hu tau tias Vajtswv yog tus tshwj xeeb, yog tus Vajtswv dawb huv Nws Tus Kheej? (Tuaj yeem hu tau.) Txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg, nrog rau Vajtswv cov lus, ntau txoj kev uas Vajtswv ua dej num rau tib neeg, yam uas Vajtswv qhia rau tib neeg, yam uas Vajtswv ceeb toom rau tib neeg, yam uas Nws pab tawm tswv yim thiab txhawb nqa—tag nrho yog los ntawm tib lub ntsiab tseem ceeb los xwb: Vajtswv txoj kev dawb huv. Yog tsis muaj tus Vajtswv dawb huv zoo li no, tsis muaj ib tus tib neeg twg los sawv Nws qhov chaw ua txoj dej num uas Nws ua. Yog tias Vajtswv tau muab cov noob neej no cob rau Ntxwgnyoog tag nrho, nej puas txeev xav tias hnub no nej txhua tus yuav nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas? Nej txhua tus puas yuav tau tuaj zaum ua ke ntawm no, tag nrho thiab tsis txhaum li? Los nej yuav hais tias: “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb”? Nej puas yuav tsis txaj muag, ruaj siab tiag tiag thiab ntseeg siab uas yuav hais tau cov lus tseeb thiab khav theeb yam tsis txaj muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Nej yeej yuav ua tau li ntawd, yam uas tsis muaj ib qho kev ua xyem xyav kiag li! Ntxwgnyoog tus cwj pwm coj rau tib neeg ua rau tib neeg pom Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb txawv li Vajtswv tus. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog uas txawv Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi? (Ntxwgnyoog txoj kev phem.) Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem txawv Vajtswv txoj kev dawb huv. Qhov laj thawj uas vim li cas neeg feem coob tsis lees paub txog Vajtswv txoj kev nthuav tawm thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv no twb yog vim lawv nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, nyob hauv kev coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog thiab hauv Ntxwgnyoog qhov chaw kaw neeg. Lawv tsis paub kev dawb huv yog dab tsi, los sis tsis paub piav txog kev dawb huv zoo li cas. Txawm hais tias thaum koj paub Vajtswv txoj kev dawb huv lawm los, koj yeej tseem tsis tuaj yeem txhais tau kom meej meej ib yam nkaus li txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv tiag tiag. Qhov no yog qhov sib txawv nyob rau hauv tib neeg cov kev paub txog kev dawb huv ntawm Vajtswv.

Yam dab tsi qhia txog Ntxwgnyoog tes dej num hauv tib neeg? Nej yuav tsum muaj peev xwm kawm tej no los ntawm nej tus kheej cov kev paub dhau los—nws yog Ntxwgnyoog qhov sawv cev uas qhia tau zoo tshaj plaws, yam uas nws pheej ua, yam uas nws sim ua rau txhua tus neeg. Tej zaum nej tsis tuaj yeem pom qhov yam ntxwv no, yog li nej thiaj tsis xav tias Ntxwgnyoog txaus ntshai thiab ntxim ntxub. Puas muaj leej twg paub txog tus yam ntxwv no yog dab tsi? (Nws dag ntxias, yaum thiab sim tib neeg siab.) Qhov ntawd yeej muaj tseeb; cov no yog ob peb txoj hauv kev uas tus yam ntxwv zoo li no tau qhia rau peb paub meej. Ntxwgnyoog kuj siv lus cuav, tawm tsam thiab iab liam tib neeg—cov no yog txhua yam uas qhia meej heev li lawm. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws hais lus dag.) Kev dag noj dag haus thiab kev dag los ntawm Ntxwgnyoog los. Nws yeej ua tej no tas li. Kuj muaj qhov txib tib neeg rau ub rau no, txhawb lawv kom ua kub ua ntxhov, yuam kom lawv ua ntau yam, txib lawv mus rau ub rau no thiab. Tam sim no Kuv yuav piav qhia qee yam rau nej yam uas yuav ua rau nej xob plaub hau tsa nqug, tiam sis Kuv tsis ua kom nej ntshai. Vajtswv ua dej num rau tib neeg thiab txhawb nqa tib neeg tsis hais los ntawm Nws tus cwj pwm thiab Nws lub siab. Yog li, Ntxwgnyoog tsis saib tib neeg kom muaj nqis kiag li, thiab nws siv tag nrho nws lub sij hawm los xav txog qhov rhuav tshem tib neeg li cas. Tsis yog li no lov? Thaum uas nws tab tom xav txog rhuav tshem tib neeg, puas yog nws tus yam ntxwv hauv siab tseem ceeb tshaj? (Yog.) Yog li, hais txog Ntxwgnyoog lub luag hauj lwm rau tib neeg, Kuv muaj ob sob lus uas tuaj yeem piav qhia txog Ntxwgnyoob txoj kev ua phem thiab lub siab phem, uas tuaj yeem ua rau nej paub txog kev ntxim ntxub ntawm Ntxwgnyoog: Hauv Ntxwgnyoog txoj kev los ze tib neeg, nws ib txwm xav quab yuam kav thiab ua tus tswv ntawm tib neeg, txhua txhua tus neeg, txog ntua theem uas nws tuaj yeem tswj hwm tib neeg tag nrho thiab rhuav tshem tib neeg yam uas phem kawg nkaus, yog li nws thiaj li yuav ua tiav nws lub hom phiaj thiab tiav nws txoj kev xav. Lo lus “quab yuam kav” txhais tau li cas? Puas yog qee yam uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev pom zoo, los sis tsis muaj koj txoj kev pom zoo? Koj puas paub tias nws tshwm sim los koj tsis paub? Lo lus teb ces hais tias nws tshwm sim los yam uas koj tsis paub kiag li! Nws tshwm sim rau tej xwm txheej ua koj yeej tsis ceev faj txog, tej zaum nws haj tseem hais lus thiab ua qee yam rau koj, uas tsis tau qhia koj paub ua ntej, tsis muaj qhov tseem ceeb—qhov ntawd yog Ntxwgnyoog, nyob ib puag ncig koj, vij koj. Nws tos ntsoov ib lub zoo sij hawm los siv ces nws quab yuam kav kiag koj, ua koj tus tswv, kom tiav kiag nws lub hom phiaj uas tau tswj hwm koj thiab tsim kev rhuav tshem koj. Qhov no yog lub tswv yim thiab tus xeeb ceem tseeb ntawm Ntxwgnyoog uas nws siv los txeeb noob neej kom ncaim ntawm Vajtswv mus. Nej xav li cas thaum nej hnov txog qhov no? (Txaus ntshai heev thiab peb lub siab ntshai heev.) Nej puas xav tias ntxim ntxub heev? (Xav.) Raws li nej xav tias ntxim ntxub heev, nej puas xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li? Thaum nej xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li, yog li nej puas xav tias cov tib neeg uas nyob ib puag ncig nej cov uas ib txwm xav tswj hwm nej kuj ntxim ntxub thiab, cov neeg uas muaj kev xav phem rau lub meej mom thiab tej kev ntshaw? (Xav.) Yog li Ntxwgnyoog siv txoj kev twg los quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv? Qhov no puas tau meej rau nej? Thaum nej hnov ob lo lus no “quab yuam kav” thiab “ua tus tswv” nej paub tias ntxim ntxub thiab nej tuaj yeem paub tej kev phem ntawm cov lus no. Txawm tias koj tsis tau pom zoo los sis koj tsis paub, Ntxwgnyoog ua koj tus tswv, quab yuam kav koj, thiab coj tsis ncaj rau koj. Yam dab tsi uas koj tuaj yeem sim hauv koj lub siab? Koj puas muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub? (Muaj.) Thaum koj muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub Ntxwgnyoog cov kev no, koj ho muaj txoj kev xav li cas rau Vajtswv? (Nco txiaj ntsig.) Nco Vajtswv txiaj ntsig rau txoj kev cawm koj. Yog li tam sim no, lub sij hawm no, koj puas tau muaj txoj kev txiav txim siab los sis xav kom Vajtswv ua tus kav tag nrho thiab tswj hwm txhua yam uas koj muaj thiab koj? (Muaj.) Lub ntsiab lus twg uas koj teb tias muaj? Koj teb tias muaj puas “yog” vim koj ntshai raug Ntxwgnyoog quab yuam kav thiab ua tus tswv? (Yog.) Koj yuav tsum tsis txhob muaj txoj kev xav zoo li no; nws tsis yog lawm. Tsis txhob ntshai, rau qhov Vajtswv nyob ntawm no. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ntshai. Thaum koj tau nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb phem ntawm Ntxwgnyoog lawm, koj yuav tsum muaj kev nkag siab meej ntxiv los sis mob siab rau ntxiv txog Vajtswv txoj kev hlub, Vajtswv lub zoo tswv yim, Vajtswv txoj kev khuv leej thiab kev zam txim rau tib neeg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Ntxwgnyoog ntxim ntxub heev, tiam sis yog tias qhov no tseem tsis txhawb koj txoj kev hlub Vajtswv thiab koj txoj kev vam khom thiab tso siab rau Vajtswv, ces koj yog hom neeg twg? Koj puas txaus siab hlo cia Ntxwgnyoog rhuav tshem koj? Tom qab pom txoj kev phem thiab kev phem qias neeg ntawm Ntxwgnyoog lawm, peb tig rov qab los thiab ntsia Vajtswv. Koj paub txog Vajtswv tam sim no los ntawm qee yam kev hloov pauv dhau los lov? Peb puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv dawb huv? Peb puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv tsis muaj ib qho thuam tau li? “Vajtswv yog qhov dawb huv tshwj xeeb”—Vajtswv puas tuaj yeem ua tau raws li lub npe no? (Tuaj yeem.) Yog li hauv lub ntiaj teb thiab ntawm txhua yam, puas yog tias Vajtswv Tus Kheej thiaj li muaj peev xwm ua raws li tib neeg txoj kev nkag siab rau Vajtswv xwb? (Yog.) Yog li yam dab tsi uas Vajtswv ua rau tib neeg tiag tiag? Puas yog Nws tsuas saib xyuas koj me me, txhawj xeeb thiab txiav txim siab yam uas koj tsis paub txog xwb? Vajtswv tau muab dab tsi rau tib neeg lawm? Vajtswv tau muab txoj sia rau tib neeg lawm, tau muab txhua yam rau tib neeg lawm, thiab muab tag nrho tej no rau tib neeg yam tsis xav tau ib yam dab tsi li, yam tsis tau ib txoj kev txhawb zog li. Nws siv qhov tseeb, Nws cov lus, thiab Nws lub neej los coj thiab qhia tib neeg, coj tib neeg kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, kom txav deb ntawm Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab kev ntxias, cia tib neeg pom meej meej txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab lub ntsej muag qias neeg. Puas yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb txog noob neej muaj tseeb? Nws puas yog qee yam uas nej txhua tus tuaj yeem paub tau? (Yog.)

Saib rov qab txog nej lub neej los txog rau tam sim no, ntawm txhua tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau koj hauv ntau lub xyoo ntawm koj txoj kev ntseeg. Txawm hais tias cov kev xav no ua rau koj nco txog yam dhau los tob thiab ntiav los xij, qhov no tsis yog yam uas tsim nyog tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov koj xav tau tshaj plaws lov? (Yog.) Qhov no tsis yog qhov tseeb lov? Qhov no tsis yog qhov kev ua neej lov? (Yog.) Vajtswv puas tau muab kev qhuab qhia rau koj, thiab nug koj kom muab txhua yam uas Nws tau muab rau koj lawm rov qab rau Nws? (Tsis tau.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vajtswv puas muaj lub hom phiaj tswj kav koj? (Tsis muaj.) Vajtswv puas xav tsa Nws lub zwm txwv rau hauv tib neeg lub siab? (Xav.) Yog li qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev tsa Nws lub zwm txwv thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav yog dab tsi? Vajtswv xav tau tib neeg lub siab, Nws xav los kav tib neeg lub siab—qhov no txhais tau li cas? Nws puas yog txhais tias Vajtswv xav tau tib neeg los rau Nws siv, los ua tshuab rau Nws? (Tsis yog.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Muaj qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev xav kav tib neeg lub siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv thiab lov? (Muaj.) Qhov sib txawv ntawd yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv kom meej meej? (Ntxwgnyoog ua los ntawm kev quab yuam hos Vajtswv cia tib neeg ua los ntawm kev txaus siab hlo.) Qhov no yog qhov sib txawv lov? Vajtswv tau koj lub siab muaj nuj nqi dab tsi? Thiab Vajtswv tau kav koj ho muaj nuj nqi dab tsi? Hauv nej lub siab nej puas nkag siab txog “Vajtswv kav tib neeg lub siab”? Peb yuav tsum qhia qhov ncaj ncees rau ntawm qhov uas peb tham txog Vajtswv no, tsis li ntawd neeg yuav to taub yuam kev tas mus li, thiab xav tias: “Vajtswv ib txwm xav kav kuv. Nws xav kav kuv ua dab tsi? Kuv tsis xav kom raug kav, kuv tsuas yog xav kom kuv ua tus tswv rau kuv tus kheej xwb. Koj hais tias Ntxwgnyoog kav tib neeg, tiam sis Vajtswv los kuj kav tib neeg thiab. Nws tsis yog ib yam xwb lov? Kuv tsis xav cia leej twg kav kuv. Kuv yog kuv tus kheej!” Qhov sib txawv ntawm no yog dab tsi? Muab qee yam kev xav. Kuv nug nej tias, “Vajtswv kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev tswj kav tib neeg txhais tias Nws nyob hauv koj lub siab thiab tswj koj txhua lo lus thiab txhua yam kev mus los? Yog tias Nws hais kom koj zaum, koj puas muaj peev xwm sawv? Yog Nws hais rau koj kom mus rau sab hnub tuaj, koj tsis muaj peev xwm mus rau sab hnub poob? Puas yog “txoj kev tswj kav” no hais txog qee yam ntawm cov kab no? (Tsis yog, nws tsis yog. Vajtswv xav kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog.) Los ntawm ntau xyoo no uas Vajtswv tau cawm tib neeg, hauv Nws tes dej num rau tib neeg los txog rau tam sim no hauv theem kawg no, qhov tseem ceeb uas raug rau tib neeg los ntawm txhua lo lus uas Nws tau hais yog dab tsi? Puas yog tias kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog? Saib lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “Vajtswv kav tib neeg lub siab,” nws zoo li yog tias Vajtswv coj tib neeg lub siab los thiab kav nws, nyob rau hauv nws thiab tsis tawm mus li lawm; ces Nws dhau los ua tus tswv ntawm tib neeg thiab muaj peev xwm kav thiab tswj tau tus tib neeg ntawd lub siab nyiam, yog li tus tib neeg ntawd yuav tsum ua txhua yam li Vajtswv qhia kom nws ua. Nyob hauv qhov kev paub no, nws zoo li txhua tus neeg tuaj yeem dhau los ua Vajtswv tau thiab muaj Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv. Yog li no, tib neeg puas tuaj yeem ua tau tej dej num ntawm Vajtswv? “Kev tswj kav” puas tuaj yeem piav qhia tau raws txoj kev no? (Tsis tau.) Yog li nws yog dab tsi? Kuv nug nej qhov no: Puas yog txhua lo lus thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau muab rau tib neeg yog ib txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab yam Nws muaj thiab yog? (Yog.) Qhov no muaj tseeb tiag. Tiam sis nws puas yog ib qho tseem ceeb uas Vajtswv Tus Kheej xyaum thiab muaj txhua lo lus uas Nws muab rau tib neeg? Muab kev xav rau qhov no. Thaum Vajtswv txiav txim rau tib neeg, vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Cov lus no ciaj sia tau li cas? Lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws txiav txim rau tib neeg no yog dab tsi? Cov lus ntawd hais txog dab tsi? Puas yog hais txog tib neeg tus yam ntxwv coj tsis ncaj? (Yog.) Yog li qhov uas ua rau Vajtswv txoj kev txiav txim rau tib neeg tiav yog los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb los lov? (Yog.) Yog li Vajtswv “txoj kev tswj kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Nws yeej tsis yog. Yog li vim li cas Vajtswv thiaj hais cov lus no rau tib neeg? Nws lub hom phiaj hais cov lus no yog dab tsi? Puas yog Nws xav siv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej? (Yog.) Vajtswv xav siv tag nrho cov lus tseeb uas Nws tau hais hauv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej. Thaum tib neeg coj txhua yam ntawm qhov tseeb no thiab Vajtswv txoj lus thiab hloov kiag hauv nws tus kheej lub neej, tib neeg puas muaj peev xwm mloog tau Vajtswv lus? Tib neeg puas muaj peev xwm fwm Vajtswv? Tib neeg puas muaj peev xwm zam kev phem? Thaum tib neeg los txog qhov no, nws puas tuaj yeem mloog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj? Puas yog tib neeg nyob rau qhov chaw uas yuav zwm rau lub hwj chim ntawm Vajtswv? Thaum cov neeg uas zoo li Yauj, los sis zoo li Petus, mus txog qhov kawg ntawm lawv txoj kev, thaum lawv lub neej tuaj yeem pom tau tias loj hlob txaus lawm, thaum lawv muaj txoj kev nkag siab txog Vajtswv tiag tiag lawm—Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm coj tau lawv tawm mus thiab? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm kav tau lawv? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm quab yuam tswj kav tau lawv? (Tsis muaj.) Yog li hom neeg no yog hom neeg dab tsi? Puas yog hom neeg uas Vajtswv tau los ua Vajtswv tug lawm tiag tiag? (Yog.) Nyob rau theem ntawm lub ntsiab lus no, nej pom tau li cas tias hom neeg no yog Vajtswv tug lawm tiag tiag? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, hauv cov xwm txheej no, Nws twb tau kav tus neeg no lub siab lawm. Tiam sis tus neeg no paub tau li cas? Puas yog Vajtswv txoj lus, Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev, dhau los ciaj sia nyob rau hauv tib neeg, txoj sia no kav tib neeg lub neej tag nrho, kav txhua yam uas nws ua neej nyob thiab nws lub ntsiab tseem ceeb kom zoo tshaj plaws los ua kom Vajtswv txaus siab heev? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, puas yog tib neeg lub siab raug Nws kav tam sim no? (Yog.) Nej nkag siab li cas txog theem ntsiab lus no tam sim no? Nws puas yog Vajtswv tus Ntsujplig kav koj? (Tsis yog, nws yog Vajtswv txoj lus kav peb.) Nws yog Vajtswv txoj kev thiab Vajtswv txoj lus uas tau dhau los ua koj lub neej, thiab nws yog qhov tseeb ua tau dhau los ua koj lub neej. Lub sij haum no, tib neeg muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv los, tiam sis peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej no yog Vajtswv lub. Hauv lwm lo lus, peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej uas tib neeg tsim nyog tau txais los ntawm Vajtswv txoj lus los yog Vajtswv lub neej. Yog li txawm tib neeg yuav ua raws li Vajtswv hais ntev npaum li cas, txawm yuav tau txais Vajtswv cov lus ntau npaum li cas los xij, tib neeg yeej tsis tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv li. Tab txawm yog muaj ib hnub Vajtswv hais tias: “Kuv tau kav koj lub siab lawm, tam sim no koj muaj Kuv lub neej lawm,” koj puas yuav xav tias koj yog Vajtswv lawm? (Tsis xav.) Yog li koj yuav dhau los ua yam dab tsi? Koj puas yuav tsis muaj ib txoj kev mloog lus rau Vajtswv kiag li lov? Koj lub siab yuav tsis muaj lub neej uas Vajtswv tau muab rau koj puv ntoob lov? Qhov no yog qhov qhia tau hais tias yam dab tsi tshwm sim thaum Vajtswv kav tib neeg lub siab. Qhov no yog qhov tseeb. Yog li thaum saib mus rau tej no, tib neeg puas tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv? Thaum tib neeg muaj peev xwm ua neej raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, thiab rais los ua ib tug uas fwm Vajtswv thiab zam kev phem lawm, ua tib neeg puas muaj peev xwm muaj tau Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia thiab txoj kev dawb huv? Yeej tsis muaj peev xwm muaj tau kiag li. Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, tib neeg yeej tseem yog tib neeg thaum txhua yam xaus. Koj yog yam uas tau tsim tawm los; thaum koj tau txais Vajtswv txoj lus los ntawm Vajtswv thiab tau txais Vajtswv txoj kev, koj tsuas muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv cov lus los xwb, koj rais los ua ib tug uas Vajtswv qhuas, tiam sis yeej yuav tsis muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia, haj yam tsis muaj Vajtswv txoj kev dawb huv kiag li.

Tam sim no peb yuav rov qab los rau lub ncauj lus uas peb nyuam qhuav tau sib tham txog. Thaum lub sij hawm sib tham no, Kuv nug nej ib lo lus nug—Anplahas puas dawb huv? Yauj puas dawb huv? (Tsis dawb huv.) “Txoj kev dawb huv” no sawv cev rau Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj hauj lwm, thiab tib neeg haj yam tsis muaj qhov no kiag li. Tib neeg tsis muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb los sis Vajtswv tus yam ntxwv. Txawm hais tias thaum tib neeg tau paub txog txhua yam ntawm Vajtswv cov lus thiab tau dhau los ua lawv lub neej tiag tiag lawm los xij, tib neeg yeej tseem tsis tuaj yeem muaj tau Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas dawb huv; tib neeg yog tib neeg. Koj nkag siab, puas yog? Yog li nej nkag siab li cas txog kab lus no: “Vajtswv kav tib neeg lub siab”? (Nws yog Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev thiab Nws qhov tseeb uas dhau los ua tib neeg lub neej.) Nej cim nco tau cov lus no lawm. Kuv vam tias nej yuav muaj txoj kev nkag siab tob ntxiv. Qee leej yuav nug tias, “Yog li vim li cas ho hais tias Vajtswv cov tub xa xov thiab cov tim tswv tsis dawb huv?” Nej xav li cas txog lo lus nug no? Tej zaum nej tsis tau xav txog nws dhau los li. Kuv yuav siv ib qho piv txwv yooj yooj yim: Thaum koj tig mus rau tus neeg hlau, nws tuaj yeem seev cev tau thiab tham lus tau, thiab koj kuj nkag siab tau tias nws hais dab tsi. Koj yuav hu nws tias ntxim hlub thiab zoo nkauj heev, tiam sis nws yuav tsis nkag siab vim tias nws tsis muaj sia. Thaum koj tua nws lub zog hluav taws xob lawm, nws puas tseem tuaj yeem txav tau? Thaum tus neeg hlau no tau raug qhib, koj yuav pom tau tias nws zoo nkauj thiab ntxim hlub heev. Koj tuaj yeem tshuaj xyuas nws, txog nws qhov tseem ceeb los sis qhov tshaj lij, tiam sis txawm li cas los xij, koj tseem yuav pom nws txav mus los. Tiam sis thaum koj tua nws lub zog hluav taws xob lawm, koj puas pom ib tus cwj pwm twg nyob hauv nws li? Koj puas pom nws muaj ib lub ntsiab tseem ceeb qhov twg li? Koj puas nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm yam uas Kuv tab tom hais? Qhov ntawd yog hais tias, txawm tias tus neeg hlau no tuaj yeem txav thiab nres tau los, koj tsis tuaj yeem piav qhia txog nws tias nws muaj ib lub ntsiab tseem ceeb li. Qhov no tsis yog qhov tseeb lov? Tam sim no, peb yuav tsis tham txog qhov no ntxiv lawm. Nws ua rau nej muaj kev nkag siab dav txaus txog cov ntsiab lus no lawm. Cia peb xaus peb txoj kev sib qhia rau ntawm no. Sib ntsib dua!

Lub Kaum Ob Hlis Hnub Tim 17, Xyoo 2013

Lus taw qhia:

a. “Zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau” yog ib zaj khawv koob uas siv los ntawm tus hauj sam Teeb Xab Yaj rau hauv txoj dab neeg Suav zaj Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob. Nws siv zaj khawv koob no los tswj Zam Vwj Koob los ntawm qhov khi ib txoj hlua tooj ncig lub taub hau mus rau sab tom qab, ua rau nws mob taub hau heev, thiab yog qhov no thiaj tswj kav tau nws. Nws dhau los ua ib yam ua piv txwv piav qhia txog qee yam uas khi ib tug neeg.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No