Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V

Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv (II)

Hnub no, cov kwv tij thiab cov muam, cia peb hu ib zaj nkauj qhuas Vajtswv. Nrhiav ib txoj uas nej nyiam thiab uas nej nquag hu nkauj tas li. (Peb yuav hu zaj nkauj 760 uas hais txog Vajtswv cov lus los qhuas Vajtswv, “Kev Hlub Dawb Huv Uas Tsis Muaj Chaw Thuam.”)

1  “Kev hlub” yog hais txog ib txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, qhov koj siv koj lub siab los hlub, los xav tawm, thiab los ua txoj kev txawj xav. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj tus yam ntxwv, tsis muaj yam dab tsi los thaiv tau, thiab tsis muaj qhov sib nrug deb. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev ua xyem xyav, tsis muaj qhov txawj dag, thiab tsis muaj kev txawj ntxias li. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev sib pauv thiab tsis muaj ib yam yuav tsis dawb huv li. Yog koj hlub, ces koj yuav tsis ntxias dag, tsis yws, tsis ntxeev siab, tsis tig tawm tsam, tsis ua tej yam tsis ncaj, los sis tsis nrhiav kom tau tej yam los sis tsis ua tej yam kom tau los.

2  “Kev hlub” yog hais txog ib txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, qhov koj siv koj lub siab los hlub, los xav tawm, thiab los ua txoj kev txawj xav. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj tus yam ntxwv, tsis muaj yam dab tsi los thaiv tau, thiab tsis muaj qhov sib nrug deb. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev ua xyem xyav, tsis muaj qhov txawj dag, thiab tsis muaj kev txawj ntxias li. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev sib pauv thiab tsis muaj ib yam yuav tsis dawb huv li. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav zoo siab hlo muab koj tus kheej, yuav zoo siab tiv txoj kev txom nyem, koj yuav sib raug zoo nrog Kuv, koj yuav tso tseg txhua yam uas koj muaj rau Kuv, koj yuav tso tseg tag nrho koj tsev neeg, koj lub neej tom ntej, koj txoj kev hluas, thiab koj txoj kev txij nkawm. Yog tias tsis yog li no ces, koj txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub hlo li, tiam sis tsuas yog kev ntxias dag thiab kev ntxeev siab xwb!

—Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Zaj nkauj no hu qhuas Vajtswv zoo. Nej txhua tus puas nyiam hu zaj nkauj no? Tom qab hu zaj nkauj no tag nej xav li cas xwb? Nej puas xav tias hom kev hlub no muaj nyob hauv nej tus kheej? (Tseem tsis tau.) Nws nqe lus twg ua rau koj mob siab tob tshaj plaws? (Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev ua xyem xyav, tsis muaj qhov txawj dag, thiab tsis muaj hau kev kawg. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev sib pauv thiab tsis muaj ib yam yuav tsis dawb huv li. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev xaiv thiab tsis muaj ib yam yuav tsis dawb huv. Tab sis hauv kuv tus kheej kuv tseem pom ntau yam kev tsis dawb huv, thiab ntau feem ntawm kuv tseem sib cav sib hais nrog Vajtswv. Kuv tseem tsis tau muaj ib hom kev hlub uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam.) Yog koj tsis tau muaj ib txoj kev hlub dawb huv, ib txoj kev hlub tsis muaj chaw thuam, ces koj theem kev hlub yog dab tsi xwb? (Kuv tsuas nyob rau theem uas kuv txaus siab hlo nrhiav qhov chaw uas kuv ntshaw xwb.) Saib raws li koj tus kheej lub siab thiab kev hais lus los ntawm koj tus kheej txoj kev paub, koj nyob rau theem dab tsi lawm? Koj puas muaj kev txawj dag? Koj puas muaj kev txawj yws? Koj puas muaj kev xav tau nyob rau hauv koj lub siab? Puas muaj tej yam uas koj xav tau thiab ntshaw los ntawm Vajtswv? (Yog muaj, kuv muaj tej yam tsis dawb huv no rau hauv kuv.) Lawv tshwm sim los ntawm qhov xwm txheej dab tsi? (Thaum kis uas Vajtswv tau npaj rau kuv tsis haum nrog kuv tej kev xav, los sis thaum ua tsis tau raws li kuv txoj kev ntshaw: thaum lub sij hawm zoo li no, kuv nthuav tawm tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj no.) Nej cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj ntawm lub teb chaws Tais Vam tuaj, nej puas nquag hu zaj nkauj qhuas Vajtswv no ib yam thiab? Nej puas muaj peev xwm hais me ntsis tau tias nej to taub zaj nkauj “kev hlub dawb huv tsis muaj chaw thuam” li cas? Vim li cas Vajtswv thiaj txhais txoj kev hlub los li no? (Kuv nyiam zaj nkauj qhuas Vajtswv no heev vim kuv muaj peev xwm pom nws tau tias txoj kev hlub no yog ib txoj kev hlub txhij txhua. Txawm li cas los xij, kuv tseem nyob deb heev thiaj mus txog tus qauv zoo ntawd, thiab kuv tseem nyob deb heev ntawm qhov ua kom tau txoj tseem kev hlub. Kuv muaj peev xwm ua tau qee yam zoo thiab siv qhov ruaj khov tshaj plaws ntawm Nws cov lus uas muab rau kuv thiab los ntawm kev thov Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum ntsib tej yam kev sim siab los sis kev nthuav tawm, kuv xav tias kuv tsis muaj yav tom ntej los sis tsis muaj txoj hmoo, tias kuv tsis muaj ib lub hom phiaj. Thaum lub sij hawm zoo li no, kuv qaug zog heev, thiab qhov teeb meem no nquag thab kuv tas li.) Qhov kawg koj hais txog yam dab tsi thaum koj hais tias “yav tom ntej thiab txoj hmoo”? Nws puas muaj tej yam tshwj xeeb uas koj hais txog? Nws puas yog ib daim duab los sis tej yam uas koj xav rau hauv nruab siab, los sis puas yog ib yam uas koj xav paub tiag rau yav tom ntej thiab txoj hmoo? Nws puas yog ib yam khoom muaj tseeb? Kuv xav kom nej txhua tus xav txog nws: Yam nej muaj kev txhawj rau nej yav tom ntej thiab nej txoj hmoo yog dab tsi? (Nws muaj peev xwm raug cawm dim yog li kuv thiaj muaj peev xwm muaj txoj sia nyob.) Nej lwm cov kwv tij thiab lwm cov muam, nej tham qhov nej to taub tsawg heev txog “kev hlub dawb huv yam tsis muaj chaw thuam.” (Thaum ib tug neeg muaj rau nws lawm, yuav tsis muaj yam tsis dawb huv los ntawm lawv tus kheej ntiag tug los, thiab lawv tsis raug tswj kav los ntawm lawv yav tom ntej thiab txoj hmoo. Txawm Vajtswv coj li cas rau lawv los xij, lawv muaj peev xwm mloog lus kom tiav log rau Vajtswv tes dej num thiab Nws txoj kev coj kev qhia, thiab yuav raws Nws kom mus txog qhov kawg kiag. Tsuas yog hom kev hlub rau Vajtswv no xwb thiaj yog kev hlub dawb huv thiab kev hlub tsis muaj chaw thuam. Hauv qhov kev ntsuas kuv tus kheej piv rau nws, kuv tau tshawb pom tias, txawm kuv yuav tsum tau nthuav tawm kuv tus kheej kom dav ntxiv los sis tshem tej yam tso ntawm ib sab rau ob peb lub xyoos ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv dhau los lawm los xij, kuv tseem tsis muaj peev xwm muab kuv lub siab rau Nws tau. Thaum Vajtswv nthuav tawm kuv, kuv xav tias kuv yuav tsis raug cawm dim, thiab kuv nyob rau hauv tus yam ntxwv phem. Kuv pom kuv tus kheej ua kuv tes dej num, tab sis thaum tib lub sij hawm ntawd kuv ho pheej tseem sib cav sib hais nrog Vajtswv thiab, kuv tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv kom kawg kuv lub siab, thiab kuv lub hom phiaj, kuv yav tom ntej, thiab kuv txoj hmoo yeej ib txwm nyob ntawm kuv txoj kev xav tas li.) Nws zoo li nej yeej muab tau qee yam ntawm zaj nkauj qhuas Vajtswv no lawm, thiab muaj qee yam ntawm zaj nkauj no muaj feem ntsig txog rau nej txoj kev paub tiag. Txawm li cas los xij, nej muaj theem kev lees txais sib txawv rau hauv txhua koog lus hauv zaj nkauj hu qhuas Vajtswv, “Kev Hlub Dawb Huv Tsis Muaj Chaw Thuam.” Qee cov neeg xav tias nws yog kev txaus siab, qee cov neeg tab tom nrhiav muab lawv yav tom ntej tshem tso rau ntawm ib sab, qee cov neeg tab tom nrhiav txoj hau kev tawm mus ntawm lawv tsev neeg, thiab qee cov neeg yeej tsis muaj kev nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi. Tseem muaj lwm cov neeg xav kom lawv tus kheej tsis muaj kev txawj dag, tsis muaj kev yws, thiab tsis tig tawm tsam rau Vajtswv. Vim li cas Vajtswv thiaj xav qhia txog hom kev hlub no thiab xav kom tib neeg hlub Nws raws li txoj hau kev no? Qhov no puas yog hom kev hlub uas tib neeg muaj tau? Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg puas muaj peev xwm hlub tau raws li txoj hau kev no? Tib neeg yuav pom tias lawv tsis muaj peev xwm, vim lawv tsis muaj hom kev hlub no li. Thaum tib neeg tsis muaj hom kev hlub no, thiab thaum lawv ib txwm tsis paub txog kev hlub, Vajtswv hais cov lus no, los lawv yeej tsis paub cov lus no li. Txij thaum tib neeg ua neej rau hauv ntiaj teb thiab ua neej nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj, yog tib neeg muaj hom kev hlub no los sis yog leej twg ho muaj tau hom kev hlub no, txoj kev hlub ntawd yeej tsis muaj kev thov thiab tsis yuam kom tau, txoj kev hlub uas lawv txaus siab muab lawv tus kheej rau thiab tiv taus kev txom nyem thiab muab txhua yam uas lawv muaj tso tseg, ces lwm tus neeg ho xav li cas txog tus neeg uas muaj hom kev hlub zoo li no? Tus neeg zoo li no yuav tsis zoo tiav log los? (Yog.) Puas muaj ib tug neeg zoo tiav log li ntawd nyob rau hauv ntiaj teb? Yeej tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv lub ntiaj teb no li. Qhov no yeej muaj tseeb tiag. Yog li ntawd, qee cov neeg, los ntawm lawv txoj kev paub, siv dag zog los ntsuas lawv tus kheej piv rau cov lus no. Lawv saib xyuas lawv tus kheej, cheem lawv tus kheej, thiab tso lawv tus kheej tseg xwm yeem: Lawv tiv kev txom nyem thiab tso lawv tus kheej txoj kev xav tseg. Lawv tso lawv txoj kev tig tawm tsam, thiab tso lawv tus kheej txoj kev ntshaw thiab tso txoj kev xav tseg. Tab sis qhov kawg lawv tseem tsis muaj peev ntsuas tau thiab. Vim li cas thiaj tshwm sim li ntawd? Vajtswv hais tias tej yam no tsim ua ib tug qauv zoo rau tib neeg ua raws, yog li tib neeg thiaj li paub tus qauv zoo uas Vajtswv xav muab rau lawv. Tab sis Vajtswv puas tau hais tias tib neeg yuav tsum ua kom tiav yam no kiag tam sid? Vajtswv puas tau hais tias ib tug tib neeg twg yuav tsum siv sij hawm ntau npaum li cas thiaj ua tiav qhov no? (Yeej tsis tau hais.) Vajtswv puas tau hais tias tib neeg yuav tsum hlub Nws raws li txoj kev no xwb? Kab lus sau ntawm phau ntawv no puas hais li ntawd? Tsis hais, nws yeej tsis tau hais li ntawd. Vajtswv tsuas qhia rau tib neeg txog txoj kev hlub uas Nws tau hais txog xwb. Txawm tib neeg yuav muaj peev xwm hlub los sis tsis hlub Vajtswv raws li txoj kev no thiab coj rau Vajtswv raws li txoj kev no los xij, Vajtswv txoj kev xav tau ntawm tib neeg yog dab tsi? Nws tsis tsim nyog yuav mus caum kom cuag lawv kiag tam sid, vim tias qhov ntawd dhau ntawm tib neeg rab peev xwm mus lawm. Nej puas tau xav kom coj tau cov yam ntxwv zoo ntawm tib neeg txhawm rau muab kev hlub raws li txoj kev no? Yog tib neeg nquag nyeem cov lus no lawv puas maj mam muaj txoj kev hlub no? (Tsis muaj.) Yog li, cov yam ntxwv no ho yog dab tsi? Ua ntej tshaj, yuav ua li cas tib neeg thiaj tsis muaj kev ua xyem xyav txog Vajtswv lawm? (Tsuas yog ua lub siab ncaj xwb tib neeg thiaj ua tiav qhov no.) Yam yuav ua kom tsis txhob muaj kev txawj dag yog dab tsi? (Lawv kuj yuav tsum yog cov tib neeg ua lub siab ncaj.) Cov tib neeg uas tsis sib cav sib hais nrog Vajtswv li ho zoo li cas? Qhov ntawd kuj yog ib feem ntawm kev ua ib tug neeg coj ncaj. Yam yuav ua kom tsis txhob muaj kev txawj ntxias yog dab tsi? Kev tsis muaj kev xaiv hauv kev hlub nws txhais tau li cas? Txhua yam no puas rov qab los ua ib tug tib neeg coj ncaj tau? Nws muaj ntau yam hais ntxaws ntxaws rau ntawm no. Yam nws ua pov thawj tau tias Vajtswv muaj peev xwm hais thiab txhais hom kev hlub no raws li txoj kev no yog dab tsi? Peb puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv muaj txhua yam ntawm txoj kev hlub no? (Muaj.) Nej pom qhov no rau ntawm qhov twg? (Hauv txoj kev hlub uas Vajtswv muaj rau tib neeg.) Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg puas yog yuav tsum muaj dab tsi los sib pauv mas? Puas muaj yam dab tsi los thaiv tau los sis puas muaj qhov sib nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg? Vajtswv puas ua xyem xyav txog tib neeg? (Tsis ua.) Vajtswv saib xyuas tib neeg thiab to taub tib neeg; Nws yeej to taub tib neeg tiag tiag. Vajtswv puas ntxim txawj dag rau tib neeg? (Tsis ntxim.) Vim Vajtswv hais txog txoj kev hlub no tau zoo tiav log, yog li Nws lub siab los sis Nws lub ntsiab tseeb puas zoo tiav log thiab? (Zoo.) Yam tsis ua xyem xyav li, tej ntawd yeej zoo tiav log; thaum tib neeg txoj kev ntsib kev pom tau mus txog rau ib theem siab lawm, ces lawv yeej paub txog qhov no. Tib neeg puas txhais txoj kev hlub raws li txoj kev no? Qhov uas tib neeg txhais txoj kev hlub yog zoo li cas? Tib neeg hais txog txoj kev hlub li cas? Tib neeg tsis hais txog txoj kev hlub raws hauv txoj kev muab pub los sis txoj kev theej txhoj puas yog? (Yog.) Lub ntsiab lus txhais ntawm txoj kev hlub no yooj yim xwb; nws tsis muaj lub ntsiab tseeb.

Vajtswv lub ntsiab lus txhais ntawm txoj kev hlub thiab lub tswv yim uas Vajtswv hais txog ntawm txoj kev hlub yog ntsig txog ib tug yeeb yam ntawm Nws lub ntsiab tseeb, tab sis tus yeeb yam ntawd ho zoo li cas? Lub sij hawm dhau los peb tau sib qhia txog ib yam tseem ceeb heev, ib yam uas tib neeg nquag hais ua ntej dhau los lawm. Qhov no muaj ib lo lus uas nquag hais txog rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab tseem yog ib lo lus uas txhua tus tib neeg paub thiab tsis paub. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Nws yog ib lo lus uas los ntawm tib neeg cov hom lus; txawm li cas los xij, nws lub ntsiab lus txhais tseem pom muaj qhov sib txawv thiab tseem pom tsis meej los ntawm cov tib neeg no. Lo lus no yog dab tsi? (Kev dawb huv.) Kev dawb huv: ntawd yog peb lub ncauj lus uas peb tau sib qhia zaum dhau los. Peb tau sib qhia txog ib feem ntawm lub ncauj lus no. Los ntawm peb txoj kev sib qhia zaum dhau los no, txhua tus puas tau txais kev to taub tshiab txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv kev dawb huv? Tag nrho tej kev to taub uas koj xav tias yog yam tshiab yog dab tsi? Qhov ntawd nws puas yog nyob rau hauv qhov kev to taub no los sis puas yog nyob rau hauv cov lus uas ua rau nej xav tias nej to taub txog Vajtswv txoj kev dawb huv sib txawv los sis pom txawv mus ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv uas Kuv tau hais txog nws rau thaum lub sij hawm sib qhia? Nej puas muaj ib qho kev ntxim siab txog qhov no? (Vajtswv hais yam Nws xav rau hauv Nws lub siab; Nws cov lus yeej muaj kuab. Qhov no yog ib yam tshwm sim pom tseeb txog ib feem ntawm kev dawb huv.) (Qhov no kuj yog kev dawb huv thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg; Nws txoj kev chim siab tsis muaj chaw thuam.) (Vim Vajtswv txoj kev dawb huv, kuv to taub tias nws muaj tag nrho ob yam ntawm Vajtswv txoj kev chim siab thiab Nws txoj kev hlub tshua rau hauv Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Qhov no yog ib yam tshoov siab zoo heev rau kuv. Hauv peb qhov kev sib qhia zaum dhau los, nws kuj tau hais tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yog ib yam tshwj xeeb—kuv tsis to taub qhov no rau zaum dhau los. Tom qab hnov yam Vajtswv tau qhia lawm kuv puas to taub tias Vajtswv txoj kev chim siab txawv li cas ntawm tib neeg txoj kev npau taws. Vajtswv txoj kev chim siab yog ib yam zoo thiab nws yog kev cai ncaj; nws raug xa los vim yeej ib txwm muaj Vajtswv lub lub ntsiab tseeb. Vajtswv pom tej yam phem, thiab yog li Nws thiaj tso Nws txoj kev chim siab qhia tshwm. Qhov no yog qee yam uas txhua tus tib neeg tsis muaj.) Peb lub ncauj lus hnub no yog Vajtswv txoj kev dawb huv. Tib neeg txhua tus tau hnov thiab tau kawm qee yam txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Ntxiv rau qhov no, tib neeg nquag tham txog Vajtswv txoj kev dawb huv thiab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv tib txoj kev ua pa xwb; lawv hais tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yog dawb huv. Txhua tus neeg yeej tsis paub txog lo lus hais tias “dawb huv”—nws yog ib lo lus nquag siv. Tab sis ntawm lub ntsiab lus txhais nyob rau hauv lo lus ntawd, yam kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv xyov tib neeg puas muaj peev xwm pom? Yam Vajtswv tau qhia tshwm uas tib neeg muaj peem xwm nco tau yog dab tsi? Kuv ntshai tsam qhov no yog qee yam uas yeej tsis muaj leej twg paub li. Vajtswv tus moj yam uas yeej ncaj ncees, tab sis yog koj muab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab hais tias nws yog dawb huv ces qhov ntawd zoo li ib yam me me uas pom tsis meej, ib yam me me cuav; vim li cas thiaj hais li no? Koj hais tias Vajtswv tus moj yam yog kev ncaj ncees, los sis koj hais tias Nws tus moj yam uas ncaj ncees yog dawb huv, yog li hauv nej lub siab nej puas piav tau tias tus yeeb yam ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv zoo li cas, nej puas to taub tias nws txhais li cas? Ntawd hais tau tias, yam uas Vajtswv tau qhia tshwm, los sis yam uas Nws muaj thiab tib neeg yuav nco tau tias yog kev dawb huv yog dab tsi? Koj puas tau xav txog qhov no ua ntej dhau los? Yam uas Kuv tau pom ces yog tib neeg nquag siv cov lus ntawd los sis tau hais tas los hais thiab rau koog lus ntawd ntau zaus, tiam sis lawv tseem tsis paub tias lawv hais dab tsi. Qhov ntawd yog qhov uas txhua leej hais txog nws, thiab lawv hais nws swm lawm, yog li nws thiaj dhau los ua lub ntsiab lus rau lawv hais. Txawm li cas los xij, yog lawv yuav tsum tau tshuaj ntsuam xyuas thiab xav kawm kom paub ntxaws, lawv yuav tau tshawb nrhiav yam uas lawv tsis paub txog lub ntsiab lus txhais tiag ntawd yog dab tsi los sis nws hais txog dab tsi. Nws zoo ib yam li lo lus “dawb huv,” yeej tsis muaj leej twg paub txog yam nyob ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb tias yog dab tsi rau ntawm Nws txoj kev dawb huv uas lawv hais txog ntawd, thiab yeej tsis muaj leej twg paub tias yuav ua kom swm lo lus “dawb huv” nrog Vajtswv tau li cas. Tib neeg feeb tsis meej rau hauv lawv lub siab lawm, thiab lawv txoj kev lees paub ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv yog yam uas pom tsis meej los sis paub tsis meej. Vim tias Vajtswv dawb huv li no, thiaj tsis muaj leej twg paub meej. Hnub no peb yuav sib qhia txog lub ncauj lus no txhawm rau kom nco tau lo lus “dawb huv” nrog Vajtswv yog li tib neeg thiaj pom txog qhov tseeb ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Qhov no thiaj tiv thaiv kom qee cov neeg txhob swm hais los sis tsis muaj kev txhawj thaum siv lo lus no thiab cia li lam tau lam hais tej yam uas lawv tsis paub txog tias muaj lub ntsiab txhais li cas tiag los sis puas hais yog thiab raug zoo los tsis raug zoo. Tib neeg ib txwm hais zoo li no; koj hais, nws hais, thiab yog li thiaj li ua rau swm hais lawm. Qhov no ua rau muaj kev puas tsis zoo rau lub ntsiab lus yam tsis yog txhob txwm.

Sab nraum daim tawv, lo lus “dawb huv” zoo li yuav yooj yim to taub heev, puas yog? Qhov tsawg kawg tib neeg muaj kev ntseeg lo lus “dawb huv” txhais tias yaug kom dawb huv, tsis lo av, yeem siab dawb paug, thiab dawb huv. Nws kuj muaj cov neeg uas koom “kev dawb huv” nrog “kev hlub” nyob rau hauv zaj nkauj hu qhuas Vajtswv “Kev Hlub Dawb Huv Tsis Muaj Chaw Thuam” uas peb nyuam qhuav hu tag los no. Qhov no yeej raug lawm; qhov no yog ib feem ntawm nws. Vajtswv txoj kev hlub yog ib feem ntawm Nws lub ntsiab tseeb, tab sis nws tsis yog tag nrho. Txawm li cas los xij, hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv pom lo lus thiab txawm xav muab nws piv rau tej yam uas lawv tus kheej pom tias yog kev dawb huv thiab yaug dawb huv lawm, los sis piv nrog tej yam uas lawv tus kheej xav tias tsis lo av los sis tsis muaj kev txhaum. Piv txwv, qee cov tib neeg tau hais tias lub qhaus paj yeej dawb huv, thiab nws tawg paj los yam tsis muaj chaw thuam los ntawm cov av nkos. Yog li tib neeg thiaj tau pib siv lo lus “dawb huv” rau lub qhaus paj. Qee cov tib neeg pom tej zaj dab neeg kev hlub cuav zoo li dawb huv, los sis tej zaum lawv pom qee zaj dab neeg uas ua rau ntxim yog cov yeeb yam ntawm kev dawb huv. Ntxiv rau qhov no, qee cov xav tias cov tib neeg nyob hauv phau ntawv Vajluskub, los sis lwm cov uas teev muaj rau hauv tej phau ntawv sau txog sab ntsujplig—xws li cov neeg dawb huv, cov tub txib, los sis lwm cov neeg uas caum Vajtswv ib zaug rau thaum Nws ua Nws tes dej num—yog cov muaj kev paub txog sab ntsujplig uas dawb huv. Nov yog txhua yam uas tau khav theeb los ntawm tib neeg; lawv yog tej kev xav phem los ntawm tib neeg. Vim li cas tib neeg thiaj muaj kev xav phem zoo li no? Kev muaj qab hau ces yooj yim heev: Nws vim tias tib neeg ua neej nyob rau ntawm tus moj yam uas coj tsis ncaj thiab nyob hauv lub ntiaj teb ntawm kev phem thiab kev qias vaub tsuab. Txhua yam uas lawv pom, txhua yam uas lawv kov, txhua yam uas lawv ntsib yog Ntxwgnyoog txoj kev xav phem thiab kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, kev sib tua, thiab kev ua rog uas tshwm sim rau ntawm tib neeg rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog li, txawm tias thaum Vajtswv ua Nws tes dej num rau hauv tib neeg, thiab thaum Nws hais lus rau lawv thiab qhia tshwm Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb, lawv tsis muaj peev xwm pom tau los sis lawv tsis paub Vajtswv txoj kev dawb huv thiab lub ntsiab tseeb. Tib neeg nquag hais tias Vajtswv yog tus dawb huv, tab sis lawv tsis to taub tseeb; lawv tsuas hais cov lus qhuav xwb. Vim tias tib neeg ua neeg nyob nrog kev qias vaub tsuab thiab kev coj tsis ncaj thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm, thiab lawv tsis pom qhov kaj, tsis paub dab tsi li txog tej yam zoo, thiab tseem ceeb tshaj qhov no, tsis paub qhov tseeb, tsis muaj leej twg paub qhov tseeb tias “dawb huv” txhais li cas. Yog li, cov tib neeg coj tsis ncaj no puas muaj tej yam dawb huv los sis puas muaj tib neeg dawb huv nyob rau hauv lawv? Peb hais tau meej tias: Tsis muaj li, yeej tsis muaj, vim tias tsuas yog Vajtswv lub ntsiab tseeb thiaj li dawb huv nkaus xwb.

Zaum dhau los, peb sib qhia txog ib yam ntawm qhov Vajtswv lub ntsiab tseeb yog qhov dawb huv lawm. Qhov no tau muab qee yam kev tshoov siab rau tib neeg kom paub Vajtswv txoj kev dawb huv, tab sis nws tsis muaj txaus. Nws tsis muaj peev xwm txaus ua rau tib neeg kom paub tiav log rau Vajtswv txoj kev dawb huv, los sis tsis muaj peev xwm txaus ua kom lawv to taub tias Vajtswv txoj kev dawb huv tsuas muaj tib tug xwb. Ntxiv rau qhov no, nws tsis muaj peev xwm txaus ua rau tib neeg to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm kev dawb huv uas yog yam tam tag nrho rau hauv Vajtswv. Yog li, nws tseem ceeb uas peb yuav tau sib qhia txog lub ncauj lus no kom tsis tu ncua. Zaum dhau los, peb txoj kev sib qhia twb tau hais txog peb lub ncauj lus no lawm, yog li tam sim no peb yuav tsum tham txog yam plaub. Peb yuav pib nyeem hauv Vajluskub los.

Kev Sim Siab ntawm Ntxwgnyoog

Mth 4:1–4  Dhau ntawd ces Yexus tau coj tus Ntsujplig mus rau tom roob moj sab qhua kom raug sim siab los ntawm tus phem. Thiab thaum Nws tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, dhau ntawd Nws mam li hnov tshaib plab. Thiab thaum tus neeg sim siab tuaj txog rau ntawm Nws, nws hais tias, Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Tab sis Nws tau teb thiab hais tias, Muaj lus sau tseg tias, Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.

Tej no yog cov lus uas tus dab phem tau xub sim siab rau Tswv Yexus. Lub ntsiab lus uas tus dab phem tau hais yog dab tsi? (“Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.”) Tej lus uas tus dab phem tau hais yooj yim heev, tab sis puas muaj ib qho teeb meem nrog lawv lub ntsiab lus tseem ceeb? Tus dab phem hais tias, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub,” tab sis nyob hauv nws lub siab, nws puas paub los sis nws tsis paub tias Yexus yog Vajtswv tus Tub? Tus dab phem puas paub los sis tsis paub tias Nws yog Khetos? (Nws yeej paub.) Dhau ntawd ces vim li cas nws ho hais tias “Yog Koj yog”? (Nws tab tom sim siab Vajtswv.) Tab sis nws lub hom phiaj ua li no yog dab tsi? Nws tau hais, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub.” Nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub lawm, nws yeej pom meej txog qhov no rau hauv nws lub siab lawm, tab sis txawm yuav paub qhov no, los nws puas zwm rau Nws thiab pe hawm Nws? (Tsis zwm thiab tsis pe hawm.) Nws xav ua yog dab tsi? Nws xav siv lub tswv yim no thiab tej lus no ua kom tus Tswv Yexus npau taws, thiab dhau ntawd ces ntxias kom Nws ua tej yam raws li nws tej kev xav. Qhov no tsis yog lub ntsiab lus txhawb tus dab phem cov lus xwb los? Hauv Ntxwgnyoog lub siab, nws yeej paub meej tias tus no yeej yog Tswv Yexus Khetos lawm, tab sis nws hais tej lus no tam li qhov tsis kam lees txais xwb. Qhov no puas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam? Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog dab tsi? (Yog tus neeg siab dag, siab phem, thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv.) Yog tsis muaj kev hwm rau Vajtswv dhau ntawd yuav tshwm sim dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nws xav tawm tsam Vajtswv xwb los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, thiab nws thiaj tau hais tias: “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob”; qhov no puas yog Ntxwgnyoog txoj kev xav ua phem los? Yam nws tau sim ua tiag tiag yog dab tsi? Yeej pom nws lub hom phiaj tseeb heev lawm: Nws sim siv lub tswv yim no tsis kam lees txais tes dej num thiab kev txheeb xyuas qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus Khetos. Ntxwgnyoog txhais cov lus no li cas, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, tig cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Yog Koj tsis muaj peev xwm ua qhov no tau, ces Koj tsis yog Vajtswv tus Tub, yog li Koj yuav tsum txhob ua Koj tes dej num mus tau ntxiv lawm.” Tsis yog li no los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, nws xav yaws tawm thiab rhuav tshem Vajtswv tes dej num; qhov no yog kev npaj ua phem ntawm Ntxwgnyoog. Nws txoj kev npaj ua phem yog xeeb txawm kev nthuav tawm ntawm nws tus yeeb yam. Txawm nws yeej paub tias tus Tswv Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub, qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej ntag, nws yuav pab tsis tau tab sis tsuas ua tej yam zoo li no, caum raws qab kom ze Vajtswv nrab qaum, tawm tsam Nws tas li thiab mus txhua qhov txhia chaw mus ua tsis ncaj thiab lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num.

Tam sim no, cia peb los tshuaj xyuas rau koog lus uas Ntxwgnyoog tau hais txog: “Txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.” Yuav ua kom cov pob zeb ua tau ncuav ci—qhov no txhais li cas? Yog muaj khoom noj, vim li cas ho tsis noj? Vim li cas thiaj yuav tsum ua kom cov pob zeb ua tau khoom noj? Puas muaj peev xwm hais tau tias tej no yeej tsis muaj lub ntshiab lus txhais dab tsi hlo li? Txawm tias Nws tau yoo mov rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, puas muaj tseeb tiag uas Tswv Yexus tsis tau noj mov li? (Nws muaj.) Yog li, peb pom tau tias muaj kev txawv txawv ntawm Ntxwgnyoog cov lus. Rau txhua yam ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag thiab kev xav phem, peb tseem muaj peev xwm pom txog nws tej kev txawv txawv thiab kev ruam. Ntxwgnyoog ua ntau yam uas koj muaj peev xwm pom txog nws tus yeeb yam xav phem; koj muaj peev xwm pom nws ua tej yam uas lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num, thiab thaum pom qhov no lawm, koj xav tias nws ntxim ntxub thiab ntxim npau taws. Tab sis, yog muab hais ua lwm lo lus, koj tsis pom tus yeeb yam coj li me nyuam yaus, tus yeeb yam hais lus thuam rau nws cov lus thiab txoj kev ua los? Qhov no yog ib yam kev qhia tshwm txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam; vim nws yeej muaj tus yeeb yam zoo li no, nws thiaj ua tej yam zoo li no. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no, tej lus ntawm Ntxwgnyoog yog tej yam txawv txawv thiab ntxim txaus luag. Tab sis Ntxwgnyoog yeej muaj peev xwm rau fab kev hais cov lus zoo li no. Peb puas muaj peev xwm hais tau tias nws yog neeg ruam thiab neeg hais lus phem? Ntxwgnyoog txoj kev ua phem muaj rau ntawm txhua qhov chaw thiab nws yeej raug nthuav tawm xwm yeem. Thiab Tswv Yexus teb nws li cas? (“Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.”) Cov lus no puas muaj hwj chim? (Lawv muaj.) Vim li cas peb thiaj hais tias cov lus no muaj hwj chim? Nws vim tias cov lus no yog qhov tseeb. Tam sim no, tib neeg puas ua neej nyob tau los ntawm kev noj ncuav ci nkaus xwb? Tswv Yexus tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo. Nws puas yoo mov kom mus txog qhov tuag? Nws tsis tau yoo mov kom mus txog qhov tuag, yog li Ntxwgnyoog thiaj tau los cuag Nws, hais kom Nws tig cov pob zeb los ua khoom noj los ntawm kev hais tej yam zoo li no: “Yog Koj tig cov pob zeb los ua khoom noj, ces Koj tsis tas yuav noj dab tsi li lawm pob? Ces Koj tsis tas yuav tau yoo mov, tsis tshaib plab li lawm puas yog?” Tab sis Tswv Yexus tau hais tias, “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb,” qhov ntawd txhais tau li cas, txawm tias tib neeg ua neej nyob raws cev nqaij daim tawv ntawm lub cev, nws tsis yog khoom noj thiaj li ua rau nws lub cev ntaj ntsug ua neej nyob tau thiab ua pa tau xwb, tab sis txhua yam thiab txhua tus raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Los yog muab hais ua lwm lo lus, cov lus no yog qhov tseeb; lawv ua rau tib neeg muaj kev ntseeg, ua rau lawv xav tias lawv muaj peev xwm ua raws li Vajtswv thiab qhov ntawd Nws yog qhov tseeb. Los yog muab hais ua lwm lo lus, nws puas muaj ib yam uas muaj qab hau rau cov lus no? Tsis yog Tswv Yexus tseem sawv khov kho, tseem ciaj sia tom qab yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub ncaug hmo los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv tseeb los? Nws tsis tau noj ib yam khoom noj tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, thiab Nws tseem ciaj sia. Qhov no yog kev lees qhov tseeb txog lub hwj chim ntawm Nws cov lus. Cov lus no yooj yim, tab sis rau Tswv Yexus, puas yog Nws tsuas hais lus rau lawv thaum Ntxwgnyoog tau sim siab Nws xwb, los sis tej ntawd yeej yog ib yam uas ib txwm xeeb txawm ntawm Nws? Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv yog qhov tseeb, thiab Vajtswv yog txoj sia, tab sis Vajtswv qhov tseeb thiab txoj sia puas muaj mus ntxiv tom qab ntawd? Yeej muaj tej ntawd thaum yug los lawm los sis mam li muaj tom qab? Tsis yog—yeej ib txwm xeeb txawm tej ntawd nyob hauv Vajtswv lawm. Hais tau tias, qhov tseeb thiab txoj sia yog Vajtswv lub ntsiab tseeb. Txawm yuav tshwm sim dab tsi rau Nws los xij, txhua yam uas Nws qhia tshwm yog qhov tseeb. Qhov tseeb no, cov lus no—txawm Nws cov ntsiab lus hais yuav ntev los yog luv—muaj peev xwm muab txoj sia thiab ua kom tib neeg ua lub neej tau; lawv muaj peev xwm txaus ua kom tib neeg tau txais qhov tseeb thiab qhov pom meej txog txoj hau kev ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua rau lawv muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Muab hais ua lwm lo lus, lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev siv cov lus no yog qhov zoo. Yog li peb puas muaj peev xwm hais tau tias qhov zoo no yog yam dawb huv? (Muaj.) Cov lus ntawm Ntxwgnyoog yog los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam los. Ntxwgnyoog nthuav tawm txog nws qhov ua phem thiab lub siab xav ua phem rau txhua qhov chaw, xwm yeem. Niaj hnub tam sim no, Ntxwgnyoog puas nthuav tawm tej no raws li ib txwm muaj? Puas muaj leej twg qhia kom nws ua li no? Puas muaj leej twg pab nws? Puas muaj leej twg kho nws kom raug zoo? Tsis muaj. Txhua yam ntawm tej kev nthuav tawm no, tsim los ntawm qhov nws tus kheej muaj. Qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam ua phem. Txawm Vajtswv ua dab tsi los xij thiab txawm Nws yuav ua li cas los xij, Ntxwgnyoog ua raws li Nws qab luj taws. Lub ntsiab tseeb thiab tus yeeb yam tseeb ntawm tej yam no uas Ntxwgnyoog hais thiab ua yog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb—ib lub ntsiab tseeb uas yog dab phem thiab lub siab xav phem. Tam sim no, raws li peb nyeem txog, Ntxwgnyoog tau hais dab tsi ntxiv thiab? Cia peb nyeem.

Mth 4:5–7  Ces tus phem coj Nws mus rau tim ib lub nroog dawb huv, thiab coj Nws taug kev mus rau saum lub tuam tsev, Thiab tau hais rau Nws tias, Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob: raws li muaj lus sau tseg, Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb. Yexus tau hais rau nws, Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.

Peb xub pib saib cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais rau ntawm no. Ntxwgnyoog tau hais tias, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob,” thiab nws tau hais los ntawm Vajluskub: “Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb.” Thaum koj hnov Ntxwgnyoog cov lus koj xav li cas? Lawv tsis yog me nyuam yaus li los? Lawv yog me nyuam yaus, ruam kawg, thiab qias neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Ntxwgnyoog nquag ua tej yam ruam, thiab nws ntseeg tias nws mas ntse tshaj plaws. Nws nquag hais los ntawm Vajluskub—tej lus uas Vajtswv tau hais—ntxeev siab muab cov lus no hloov tig rau Vajtswv tawm tsam Nws thiab sim Nws siab kom tau raws li nws lub hom phiaj lom txwm rhuav tshem Vajtswv txoj kev npaj ntawm tes dej num. Koj puas muaj peev xwm pom dab tsi hauv txhua lo lus hais los ntawm Ntxwgnyoog no? (Ntxwgnyoog muaj tej kev xav ua phem.) Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua, nws yeej ib txwm npaj sim tib neeg siab. Ntxwgnyoog tsis hais lus ncaj nraim, tab sis hais ncig mus los uas yog siv kev sim siab, kev hais lus dag, thiab kev ntxias dag mus rau qhov txhaum. Ntxwgnyoog siv nws txoj kev sim siab rau Vajtswv vim xav tias Nws yog ib tug neeg dog dig xwb, ntseeg tias Vajtswv kuj yuav tsis paub qab hau, ruam, thiab tsis muaj peev xwm paub meej txog tej yam tseeb, ib yam li tib neeg tsis muaj peev xwm thiab. Ntxwgnyoog xav tias Vajtswv thiab tib neeg yeej zoo ib yam thiab tsis muaj peev xwm pom tshab nws lub ntsiab tseeb thiab nws txoj kev txhob txwm dag thiab ua phem. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam los? Ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog hais tshaj qhov paub los ntawm Vajluskub, ntseeg tias kev ua li ntawd yuav ua rau nws muaj koob nrov npe, thiab tias koj yuav tsis muaj peev xwm paub tej uas txhaum nyob hauv nws cov lus los sis zam rau qhov ua neeg ruam. Qhov no tseem tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam thiab kev yog me nyuam yaus thiab los? Qhov no zoo li thaum tib neeg tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Qee zaus cov tsis ntseeg yuav tsis hais qee yam zoo li Ntxwgnyoog hais thiab los? Nej puas tau hnov tib neeg hais qee yam zoo sib xws? Koj xav li cas thaum koj hnov tej yam zoo li no? Koj puas xav tias qias neeg? (Xav.) Thaum koj xav tias qias neeg lawm, koj puas tsis nyiam thiab ntxub? Thaum koj muaj tej kev xav zoo li no koj puas muaj peev xwm paub tias Ntxwgnyoog thiab tus moj yam coj tsis ncaj uas Ntxwgnyoog ua tes dej num rau hauv tib neeg puas lim hiam? Hauv koj lub siab, koj puas to taub txog qhov tseeb no: “Thaum Ntxwgnyoog hais, nws hais zoo li kev tawm tsam thiab kev sim siab; Ntxwgnyoog cov lus yog lus ruam, lus txaus luag, lus me nyuam yaus, thiab lus qias neeg; txawm li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm tsis hais los sis tsis ua tes dej num zoo li no, thiab qhov tseeb tiag Nws yeej ib txwm tsis tau ua li no li”? Tseeb tiag, hauv kis xwm txheej zoo li no tib neeg tsuas muaj peev xwm paub me ntsis xwb, thiab tseem tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev dawb huv. Nrog nej tus yeeb yam tam sim no, nej tsuas xav tias: “Txhua yam uas Vajtswv hais yog qhov tseeb, yeej muaj txiaj ntsig rau peb, thiab peb yuav tsum lees txais nws.” Txawm nej yuav kam lees txais los sis tsis kam lees qhov no los xij, nej hais yam tsis zam li tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab tias Vajtswv yog qhov tseeb, tab sis nej tsis paub tias qhov tseeb yog dawb huv thiab tias Vajtswv yog dawb huv.

Yog li, Yexus qhov lus teb rau Ntxwgnyoog cov lus yog dab tsi? Yexus tau hais rau nws tias: “Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Puas muaj qhov tseeb hauv cov lus uas Yexus tau hais ntawd? Yeej muaj qhov tseeb nyob hauv cov lus ntawd. Saum daim tawv, cov lus no yog ib lo lus txib rau tib neeg ua raws, yog ib koog lus yooj yim, tiam sis li cas los xij, tib neeg thiab Ntxwgnyoog yeej nquag ua txhaum cov lus no. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab,” vim hais tias qhov no yog yam Ntxwgnyoog nquag ua, kub siab ua li thaum nws ncig mus los. Nws tuaj yeem hais tau tias Ntxwgnyoog tau ua qhov no yam siab tawv qhawv thiab tsis paub txhaj muag. Nws muaj nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb uas tsis paub ntshai Vajtswv thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv nyob hauv nws lub siab. Txawm yog thaum Ntxwgnyoog sawv ntawm Vajtswv ib sab thiab yeej pom Nws los xij, nws yeej pab tsis tau nws tus kheej tab sis tseem sim Vajtswv siab thiab. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Tej no yog cov lus uas Vajtswv nquag hais rau Ntxwgnyoog. Yog li, nws puas tsim nyog siv koog lus no rau niaj hnub no? (Tsim nyog, li peb kuj nquag sim Vajtswv siab thiab.) Vim li cas tib neeg thiaj nquag sim Vajtswv siab? Nws puas yog vim hais tias tib neeg muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab puv ntoob? (Yog.) Yog li puas yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais los saum toj saud muaj qee lo uas tib neeg nquag hais? Thiab nyob rau tej xwm txheej dab tsi uas tib neeg hais cov lus no? Ib tug yeej hais tau tias tib neeg yeej hais tej yam zoo li no yam tsis xav txog lub sij hawm thiab thaj chaw. Qhov no ua pov thawj qhia tias tus moj yam ntawm tib neeg tsis txawv tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog. Tswv Yexus tau hais ob peb lo lus yooj yim, cov lus uas tam rau qhov tseeb, cov lus uas tib neeg xav tau. Txawm li cas los xij, hauv kis xwm txheej no, qhov Tswv Yexus tau hais li ntawd puas yog sib cav nrog Ntxwgnyoog? Puas muaj kev sib cav txog yam Nws tau hais rau Ntxwgnyoog? (Tsis muaj.) Tswv Yexus xav li cas txog Ntxwgnyoog txoj kev sim siab rau hauv Nws lub siab? Nws puas qias thiab dhuav? Tswv Yexus yeej dhuav thiab qias, thiab tiam sis Nws tsis cav nrog Ntxwgnyoog, thiab Nws haj yam hais tsawg txog cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb. Qhov ntawd yog vim li cas? (Vim tias Ntxwgnyoog ib txwm nyiam li no; nws yeej hloov tsis tau li.) Nws puas hais tau tias Ntxwgnyoog yeej tsis muaj qab hau li? (Hais tau.) Ntxwgnyoog puas lees paub tau tias Vajtswv yog qhov tseeb? Ntxwgnyoog yeej yuav tsis lees paub tias Vajtswv yog qhov tseeb thiab yeej yuav tsis lees tias Vajtswv yog qhov tseeb; qhov no yog nws tus yeeb yam. Tseem tshuav ib tug yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas ntxim ntxub ntxim dhuav. Nws yog dab tsi? Hauv tej kev sim siab rau Tswv Yexus, txawm Ntxwgnyoog yeej xav lawm tias yuav ua tsis tiav los xij, nws yeej tseem yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav raug rau txim los xij, nws yeej yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav tsis tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm qhov ua li no los xij, nws yeej yuav sim kom tau raws li nws lub siab xav thiab tig tawm tsam rau Vajtswv kom mus txog qhov kawg kiag. Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? Nws tsis yog kev ua phem los? Yog tib neeg npau taws npaum li hluav taws kub thiab npau taws thaum hais txog Vajtswv, ces nws puas tau pom Vajtswv? Nws puas paub tias Vajtswv yog leej twg? Nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg, tsis ntseeg Nws, thiab Vajtswv yeej tsis tau hais lus rau nws. Vajtswv yeej tsis tau tsim teeb meem rau nws, yog li vim li cas nws thiaj li npau taws? Peb puas hais tau tias tus neeg no yog neeg phem? Raws li neeg ntiaj teb feem ntau coj ua, kev noj, kev haus, thiab kev nrhiav raws siab nyiam, thiab kev caum tej yam muaj koob nrog npe—tej yam no yeej tsis xeeb txhob rau ib tug tib neeg zoo li no li. Txawm li cas los xij, thaum hais txog lo lus “Vajtswv,” los sis txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, nws npau taws. Qhov no tsis muaj ib tug yeeb yam phem los? Qhov no yog yam ua pov thawj txaus tias yog tib neeg tus yeeb yam phem. Tam sim no, hais txog rau nej tus kheej, puas muaj tej lub sij hawm thaum hais txog qhov tseeb, los sis thaum hais txog Vajtswv txoj kev sim siab ntawm tib neeg ntiaj teb los sis Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim tawm tsam rau tib neeg, nej muaj kev ntxub; nej tau dhuav, thiab nej tsis xav hnov txog tej yam zoo li no? Nej lub siab yuav xav tias: “Txhua tus tib neeg tsis hais tias Vajtswv yog qhov tseeb los? Qee cov ntawm cov lus no yeej tsis muaj tseeb! Pom meej tias tsuas yog Vajtswv cov lus ntawm kev qhuab qhia rau tib neeg xwb!” Qee cov neeg yuav muaj kev ntxub rau hauv lawv lub siab, thiab xav tias: “Tau hais txog qhov no txhua hnub—Nws tej kev sim siab, Nws txoj kev txiav txim, thaum twg nws mam xaus? Thaum twg peb mam li tau txais txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus?” Nws yeej tsis paub tias qhov kev npau taws yam tsis muaj qab hau no yog los qhov twg los. Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? (Tus yeeb yam phem.) Nws raug taw qhia thiab coj kev los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, ntsig txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, Nws yeej ib txwm tsis cav los sis tsis muaj lub siab xav tawm tsam rau tib neeg, thiab Nws yeej ib txwm tsis hais li cas thaum tib neeg ua tej yam ruam ruam. Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab los ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Nws txoj kev dawb huv. Tam sim no nej puas pom qhov no, nej tsis pom los? Tam sim no, peb yuav nyeem lwm zaj lus mus ntxiv los ntawm Vajluskub.

Mth 4:8–11  Ib zaug ntxiv, tus phem coj Nws mus tim ib lub hau roob siab, thiab nthuav qhia txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb no rau Nws, thiab lawv lub meej mom; Thiab tau hais rau Nws tias, Kuv yuav muab txhua yam no rau Koj, yog Koj khoov thiab pe hawm kuv. Ces Yexus tau hais rau nws tias, yog li, koj cia li khiav mus Ntxwgnyoog: vim nws muaj lus sau tseg tias, Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb. Ces tus phem thiaj ncaim Nws mus lawm, thiab, saib, pom cov tub txib nqis los lis tes hauj lwm rau Nws.

Tus Ntxwgnyoog dab phem, ua tsis tiav nws ob qho kev dag ntxias dhau los, tiam sis tseem tau sim lwm yam thiab: Nws tau nthuav tawm txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb thiab lawv lub yeej koob rau Tswv Yexus thiab tau hais Nws kom pe hawm nws. Koj muaj peev xwm pom tej yeeb yam tseeb ntawm tus dab phem los ntawm kis no tau li cas? Tus Ntxwgnyoog dab phem yeej tsis paub txaj muag tiag tiag li los? (Yog.) Kev tsis paub txaj muag yog li cas? Txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv, tiam sis Ntxwgnyoog tau tig rov qab los thiab nthuav tawm txhua yam rau Vajtswv, hais tias “Saib txoj kev nplua ntuj thiab lub yeej koob ntawm txhua cov teb chaws no. Yog Koj pe hawm kuv kuv yuav muab txhua yam rau Koj.” Qhov no tseem tsis yog kev hloov txauv tes dej num thiab los? Ntxwgnyoog tsis paub txaj muag puas yog? Vajtswv tau tsim txhua yam, tab sis Nws puas tau tsim txhua yam rau Nws tus kheej txoj kev zoo siab xwb? Vajtswv tau muab txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, tab sis Ntxwgnyoog xav txeeb txhua yam thiab tau txeeb txhua yam lawm, nws tau hais rau Vajtswv tias, “Pe hawm kuv! Pe hawm kuv thiab kuv yuav muab txhua yam no rau Koj.” Qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem; nws yeej tsis paub txaj muag tiag tiag li! Ntxwgnyoog haj tseem tsis paub lub ntsiab ntawm lo lus “txaj muag.” Qhov no tsuas yog ib qho piv txwv ntawm nws txoj kev phem. Nws haj tseem tsis paub tias txaj muag yog dab tsi. Ntxwgnyoog yeej paub meej tias Vajtswv tau tsim txhua yam thiab Nws tsim kho thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua yam. Txhua yam tsis yog tib neeg li, thiab haj yam tsis yog Ntxwgnyoog li, tab sis yog Vajtswv li, tiam sis tus Ntxwgnyoog dab phem tseem khav hais tias nws yuav muab txhua yam rau Vajtswv thiab. Qhov no tseem tsis yog ib qho ua piv txwv ntxiv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua tej yam ruam thiab tsis paub txaj muag thiab los? Qhov no puas ua rau Vajtswv haj yam ntxub Ntxwgnyoog ntxiv los tsis ua? Tiam sis txawm Ntxwgnyoog yuav sim ua dab tsi los xij, puas yog Tswv Yexus ruam? Tswv Yexus tau hais dab tsi? (“Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb.”) Cov lus no puas muaj lub ntsiab lus siv tau tiag? (Muaj.) Hom ntsiab lus siv tau tiag yog dab tsi? Peb pom Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis paub txaj muag hauv nws cov lus hais. Yog li yog tib neeg pe hawm Ntxwgnyoog, yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab ntawd? Lawv puas tau kev vam meej thiab muaj yeej koob tag nrho ntawm cov teb chaws no? (Tsis tau.) Lawv yuav tau dab tsi? Tib neeg ntiaj teb puas yuav dhau los ua cov neeg tsis paub txaj muag thiab txaus luag li Ntxwgnyoog? (Dhau.) Lawv yuav tsis txawv Ntxwgnyoog tom qab ntawd. Yog li, Tswv Yexus tau hais tej lus no, uas yog tseem ceeb rau txhua tus tib neeg: “Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb.” Qhov no txhais tau tias zam rau tus Tswv, zam rau Vajtswv Tus Kheej, yog koj tau ua dej num rau lwm tus, yog koj tau pe hawm tus Ntxwgnyoog dab phem, ces koj yuav poob rau hauv tib pawg neeg lwj liam ib yam li Ntxwgnyoog. Koj ces yuav koom Ntxwgnyoog txoj kev tsis paub txaj muag thiab nws txoj kev phem, thiab ua zoo li Ntxwgnyoog koj yuav sim Vajtswv siab thiab tawm tsam Vajtswv. Ces yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj? Vajtswv yuav tsis nyiam koj kiag li, Vajtswv yuav npuaj koj, Vajtswv yuav rhuav tshem koj. Tom qab Ntxwgnyoog tau sim Tswv Yexus siab ntau zaus tsis tiav, nws puas tau sim ua ntxiv lawm? Ntxwgnyoog tsis tau sim ntxiv lawm thiab nws tau ncaim mus lawm. Qhov no ua pov thawj tau li cas? Nws ua pov thawj tau tias Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, nws qhov xav phem, thiab nws qhov kev ruam thiab kev xav txawv txawv yeej tsis muaj nuj nqi coj los hais rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Tswv Yexus tau kov yeej Ntxwgnyoog los ntawm peb kab ntawv xwb, tom qab ntawd ces nws tau yoj nws tus ko tw mus los rau ntawm nws ob sab ceg, nws txaj muag heev tsis kam tshwm nws lub ntsej muag lawm, thiab nws thiaj li tsis sim Tswv Yexus siab ntxiv li lawm. Txij thaum Tswv Yexus tau kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev sim siab no lawm, tam sim no Nws thiaj li ua tau tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab tes dej num uas tso rau ntawm Nws xub ntiag txuas mus ntxiv tau yooj yim. Txhua yam uas Tswv Yexus tau ua thiab tau hais rau hauv kis no puas muaj txiaj ntsig rau txhua tus tib neeg yog nws raug siv rau tiam tam sis no? (Muaj.) Hom ntsiab lus siv tau tiag yog dab tsi? Kev ua kom kov yeej Ntxwgnyoog puas yog ib yam ua tau yooj yim? Tib neeg puas yuav tsum muaj kev to taub kom meej txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem? Tib neeg puas yuav tsum muaj kev to taub kom raug txog Ntxwgnyoog tej kev sim siab? (Yuav tsum muaj.) Thaum koj ntsib Ntxwgnyoog tej kev sim siab rau hauv koj tus kheej lub neej txoj sia, yog koj muaj peev xwm pom tshab txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, koj tseem tsis muaj peev xwm kov kom yeej nws thiab? Yog koj twb paub Ntxwgnyoog txoj kev ruam thiab kev xav txawv txawv lawm, koj puas tseem tuaj Ntxwgnyoog tog thiab tawm tsam Vajtswv? Yog koj twb to taub tias Ntxwgnyoog txoj kev xav phem thiab kev tsis paub txaj muag tab tom raug nthuav tawm los ntawm koj—yog koj twb lees paub meej thiab to taub tej no lawm—koj puas tseem tawm tsam thiab sim Vajtswv siab raws txoj kev no? (Tsis sim, peb yuav tsis ua.) Koj yuav ua dab tsi xwb? (Peb yuav tig tawm tsam Ntxwgnyoog thiab muab nws tshem tso rau ntawm ib sab.) Qhov ntawd puas yog ib yam ua tau yooj yim? Nws tsis yooj yim. Yuav ua kom tau qhov no, tib neeg yuav tsum thov Vajtswv tsis tu ncua, lawv yuav tsum nquag muab lawv tus kheej tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab ntsuam xyuas lawv tus kheej. Thiab lawv yuav tsum cia Vajtswv kev qhuab qhia thiab Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas los rau lawv. Tsuas yog ua li txoj kev no xwb tib neeg thiaj li maj mam khiav dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab kev tswj.

Tam sim no, tig mus saib txhua cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais, peb yuav hais txog lub ntsiab uas tsim ua Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb. Ua ntej tshaj, muaj peev xwm hais tau tias Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb yog kev ua phem, txawv deb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Vim li cas Kuv thiaj hais tias Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb yog kev ua phem? Yuav teb nqe lus nug no, nyias yuav tsum ntsuam xyuas qhov yuav tshwm sim tom qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog ua rau tib neeg. Ntxwgnyoog coj tsis ncaj thiab tswj tib neeg, thiab tib neeg ua raws li Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj, thiab ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb ntawm cov tib neeg uas raug uas coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev paub thiab tau lees txais Ntxwgnyoog; yog li tib neeg thiaj muaj Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj, uas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Txhua yam uas Ntxwgnyoog tau hais thiab tau ua tiav lawm, koj puas pom nws txoj kev khav theeb? Koj puas pom nws txoj kev txawj dag thiab txoj kev xav phem? Ntxwgnyoog txoj kev khav theeb raug tshwm sim los li cas? Ntxwgnyoog puas ib txwm muaj kev xav los tuav Vajtswv qib dej num? Ntxwgnyoog ib txwm xav rhuav tshem Vajtswv tes dej num, thiab Vajtswv qib dej num thiab coj mus rau nws tus kheej kom tib neeg thiaj li yuav ua raws, pab txhawb, thiab pe hawm Ntxwgnyoog; qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam khav theeb. Thaum Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg, nws puas qhia ncaj nqa rau lawv tias lawv yuav tau ua dab tsi? Thaum Ntxwgnyoog sim Vajtswv siab, nws puas qhia tshwm thiab hais tias, “Kuv tab tom sim Koj siab, kuv tab tom tawm tsam Koj”? Nws yeej tsis qhia hlo li. Yog li Ntxwgnyoog siv lub tswv yim dab tsi? Nws dag ntxias kom yuam kev, sim siab, tawm tsam, thiab cuab ntxiab, thiab tseem hais los ntawm Vajluskub. Ntxwgnyoog hais thiab ua ntau txoj hau kev kom ua tau raws li nws lub hom phiaj ua phem thiab ua kom tiav nws tej kev xav. Tom qab Ntxwgnyoog ua qhov no tiav lawm, yam raug nthuav tawm pom rau hauv tib neeg yog dab tsi? Tib neeg tsis dhau los ua neeg khav theeb thiab los? Tib neeg raug kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tau ntau txhiab xyoo los lawm thiab yog li tib neeg thiaj dhau los ua neeg khav theeb, txawj dag, xav phem, thiab tsis muaj qab hau lawm. Txhua yam no raug tshwm sim vim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Txij thaum muaj Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem los, nws tau muab tus yeeb yam phem no rau tib neeg thiab tau coj tus moj yam phem, coj tsis ncaj no los rau tib neeg. Yog li, tib neeg thiaj ua neej raws li tus moj yam phem qias vuab tsuab thiab, zoo li Ntxwgnyoog, tiv Vajtswv, tawm tsam Vajtswv, thiab sim Nws siab, cov tib neeg zoo li ntawd tsis muaj peev xwm pe hawm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab hwm Nws.

Tsib Txoj Kev Uas Ntxwgnyoog Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Ntsig txog Vajtswv txoj kev dawb huv, txawm tias tej zaum nws yuav yog ib lub ncauj lus uas sawv daws swm los xij, nws yog ib lub ncauj lus uas thaum hais txog tej zaum tsuas ua rau qee leej neeg tshoov siab me ntsis thiab tsuas xav me ntsis thiab tshaj qhov lawv muaj peev xwm ncav cuag. Tab sis tsis tas yuav nyuaj siab li. Kuv yuav pab nej kom to taub txog seb Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi. Kom to taub tias qee tus tib neeg yog hom neeg dab tsi, saib rau tej lawv ua thiab qhov tshwm sim tau los ntawm lawv tej kev ua, thiab dhau ntawd ces koj yuav muaj peev xwm pom lub ntsiab tseeb ntawm tus neeg ntawd. Puas muaj peev xwm tso nws rau hauv txoj kev no? (Muaj.) Yog li ces, cia peb xub pib sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv los ntawm txoj kev xav no. Nws tuaj yeem hais tau tias Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb yog neeg phem, thiab yog li Ntxwgnyoog tej kev ua rau tib neeg thiaj tau ua rau lawv coj tsis ncaj yam tsis paub kawg li. Ntxwgnyoog yog neeg phem, yog li cov tib neeg uas nws tau ua rau coj tsis ncaj thiaj yog neeg phem. Puas yuav muaj qee tus neeg hais tias, “Ntxwgnyoog yog neeg phem, tab sis tej zaum qee tus nws tau ua rau coj tsis ncaj tseem yog neeg dawb huv”? Qhov ntawd yuav yog ib qho kev tso dag xwb puas yog? Qhov zoo li no puas muaj peev xwm yog tiag? (Tsis muaj.) Ntxwgnyoog yog neeg phem, thiab nyob hauv nws qhov phem no kuj muaj sab tseem ceeb thiab sab muaj tseeb. Qhov no tsis yog lam tham qhuav xwb. Peb tsis npaj siab ua kom Ntxwgnyoog raug tsuas yam tsis huv xwb; peb tsuas sib qhia txog qhov tseeb thiab qhov muaj tiag xwb. Kev sib qhia txog qhov muaj tiag ntawm lub ncauj lus no tej zaum yuav mob qee tus tib neeg los sis ib feem ntawm cov tib neeg, tab sis tsis yog lom txwm xav phem; hnub no tej zaum nej yuav hnov qhov no thiab ua rau ntxhov siab, tab sis ib hnub tsis ntev no, thaum nej muaj peev xwm lees paub nws lawm, nej yuav ntxub nej tus kheej, thiab nej yuav xav tias yam Kuv tham txog hnub no muaj txiaj ntsig rau nej thiab muaj nuj nqi heev. Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb yog qhov phem, yog li peb thiaj hais tau tias qhov ua tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua puas yog yam phem, los sis qhov tsawg kawg puas khi nrog nws qhov phem? (Khi.) Yog li ntawd Ntxwgnyoog pheej tseem coj tsis ncaj li cas rau tib neeg? Ntawm kev ua phem uas Ntxwgnyoog ua rau hauv ntiaj teb thiab ua rau tib neeg ntiaj teb, cov yeeb yam tshwj xeeb ntawm nws uas tib neeg pom tau thiab nkag siab tau yog hom twg? Nej puas xav txog qhov no dua li? Tej zaum nej yuav tsis tau xav ntau, yog li cia Kuv hais txog ob peb lub ntsiab lus tseem ceeb. Txhua leej puas paub txog lub tswv yim ntawm kev hloov pauv kev loj hlob uas Ntxwgnyoog hais txog? Qhov no puas yog ib yam kev txawj ntse uas tib neeg tau kawm los? (Yog.) Yog li, Ntxwgnyoog xub siv qhov kev txawj ntse los coj tsis ncaj rau tib neeg thiab siv nws tus kheej tej tswv yim phem los muab kev txawj ntse qhia rau lawv. Dhau ntawd ces nws siv tej kev tshawb fawb ua kom tib neeg coj tsis ncaj, ua kom lawv muaj kev ntshaw rau fab kev txawj ntse, kev tshawb fawb, kev zais zoo los sis yam uas tib neeg xav tshawb xyuas. Yam txuas ntxiv uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg yog kab lig kev cai qub thiab kev ntseeg yuam kev, thiab raws rau qhov ntawd, mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua. Tej no yog txhua yam uas tib neeg ntsib rau hauv lawv lub neej txhua hnub, thiab txhua yam muaj nyob ze rau tib neeg; lawv txhua tus tau muaj feem ntsig txog yam lawv pom, yam lawv hnov, yam lawv tuav, thiab yam lawv ntsib. Leej twg los yeej muaj peev xwm hais tau tias txhua tus tib neeg muaj tej no nyob ib puag ncig ntawm lawv lub neej txoj sia, tsis muaj peev xwm khiav tawm tau los sis lawv tus kheej yuav dim tsis tau txog tej ntawd txawm tias lawv xav tau los xij. Thaum ntsib tej no, tib neeg ntiaj teb yeej pab tsis tau li, thiab txhua yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau yog raug haub ntxias, raug kis kab mob, raug tswj kav thiab raug khi nrog tej ntawd; tib neeg tsis muaj hwj chim ua kom nws tus kheej dim los ntawm tej ntawd.

a. Ntxwgnyoog Siv Kev Txawj Ntse los Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Ua ntej tshaj, peb yuav tham txog kev txawj ntse. Kev txawj ntse puas yog qee yam uas txhua tus neeg xav tias yog ib yam zoo? Qhov zoo ces, tib neeg xav tias kev txhais lub ntsiab ntawm lo lus “kev txawj ntse” yog qhov zoo dua qhov phem. Yog li vim li cas peb thiaj hais rau ntawm no tias Ntxwgnyoog siv kev txawj ntse los coj tsis ncaj rau tib neeg? Lub tswv yim kev hloov pauv kev loj hlob tsis yog ib tug yeeb yam ntawm txoj kev txawj ntse los? Nuj teem tej kev cai tshawb fawb tsis yog ib feem ntawm txoj kev txawj ntse no los? Lub zog rub nqus ntawm lub ntiaj teb tseem tsis yog ib feem ntawm txoj kev txawj ntse thiab los? (Yog.) Yog li vim li cas kev txawj ntse thiaj raug muab tso rau hauv tej yam uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg? Nej lub zeem muag xam pom qhov no yog dab tsi? Kev txawj ntse tsuas yog ib feem me me nyob rau hauv qhov tseeb xwb los? (Tsis yog.) Ces lub ntsiab tseeb ntawm kev txawj ntse yog dab tsi? Tag nrho tej hauv paus kev txawj ntse uas tib neeg tau kawm yog dab tsi? Puas yog saib raws li lub tswv yim kev hloov pauv kev loj hlob? Puas yog tib neeg tau txoj kev txawj ntse los ntawm kev tshawb nrhiav thiab kev muab lub ntsiab lus raws li txoj kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv? Puas muaj ib qho ntawm txoj kev txawj ntse no muaj ib qho txuas rau Vajtswv? Nws puas yog txuas nrog kev pe hawm Vajtswv? Nws puas yog txuas rau qhov tseeb? (Tsis yog.) Yog li Ntxwgnyoog siv txoj kev txawj ntse los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Kuv twb nyuam qhuav hais tias txoj kev txawj ntse no yeej tsis txuas nrog kev pe hawm Vajtswv los sis txuas nrog qhov tseeb li. Qee cov tib neeg xav txog nws zoo li qhov no: “Tej zaum kev txawj ntse yuav tsis muaj dab tsi ua nrog qhov tseeb, tab sis nws tseem tsis ua rau tib neeg coj tsis ncaj.” Nej qhov kev xam pom rau no yog dab tsi? Puas yog nej raug cob qhia los ntawm kev txawj ntse tias ib tug neeg txoj kev zoo siab yuav tsum raug tsim los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes? Txoj kev txawj ntse puas tau qhia koj tias tib neeg txoj hmoo yog nyob rau hauv nws tus kheej ob txhais tes lawm? (Tau.) Qhov sib tham no yog dab tsi? (Nws yog kev sib tham uas phem.) Yeej yog tiag tiag hos! Nws yog kev sib tham uas phem! Kev txawj ntse yog ib lub ntsiab lus nyuaj rau kev sib tham. Koj yuav hais yooj yim tias ib txoj kev txawj ntse ces yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev txawj ntse ntawd lawm. Qhov ntawd yog ib yam kev txawj ntse uas tau kawm los ntawm kev tsis pe hawm Vajtswv thiab tsis yog kev to taub tias Vajtswv tau tsim txhua yam. Thaum tib neeg kawm hom kev txawj ntse no, lawv tsis pom Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam; lawv tsis pom Vajtswv txoj kev tswj kav los sis txoj kev npaj cawm txhua yam. Dua ntawd, txhua yam lawv ua yog kev tshawb fawb thiab kev tshawb xyuas yam tsis paub kawg txog txoj kev txawj ntse, thiab nrhiav kom paub tej nqe lus teb raws li txoj kev txawj ntse. Txawm li cas los xij, nws tsis yog tiag los tias yog tib neeg tsis ntseeg Vajtswv thiab dua ntawd tsuas caum kev tshawb nrhiav xwb, lawv yeej yuav nrhiav tsis tau tej nqe lus teb tseeb li? Txhua yam uas kev txawj ntse muab rau koj ntawd yog ib qho kev khwv noj khwv haus, ib txoj dej num, ib co nyiaj tau los kom koj thiaj tsis tshaib nqhis xwb; tab sis nws yeej yuav tsis ua rau koj pe hawm Vajtswv, thiab nws yeej yuav tsis cia koj nyob kom deb ntawm qhov phem. Tib neeg yim kawm paub kev txawj ntse ntau npaum li cas, ces lawv yim xav ntxeev siab tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd, siv Vajtswv rau lawv tej kev kawm, sim Vajtswv siab, thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li, tam sim no peb pom tias tab tom qhia kev txawj ntse dab si rau tib neeg? Nws yog Ntxwgnyoog txhua lub tswv yim. Tej tswv yim thiab tej kev cai ntawm kev dim txoj sia los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg puas muaj feem ntsig txog qhov tseeb? Lawv yeej tsis muaj ib yam dab tsi muaj feem nrog qhov tseeb, hauv qhov tseeb tiag, lawv yog yam txawv ntawm qhov tseeb. Tib neeg nquag hais tias, “Lub neej txoj sia yog yam nti mus los tau” thiab “Tib neeg yog hlau, txhuv yog hlau tawv, tib neeg paub tshaib nqhis yog nws yoo ib pluas mov”; tej uas hais no yog dab tsi? Lawv yog cov kev ntseeg cuav, thiab hnov txog lawv mas ua rau muaj qhov qias neeg. Hauv tib neeg txoj kev hu tias kev txawj ntse, Ntxwgnyoog tau siv me ntsis ntawm nws lub tswv yim rau kev ua neej nyob thiab nws txoj kev xav. Thiab thaum Ntxwgnyoog ua qhov no, nws ua rau tib neeg pom thiab coj los siv rau nws txoj kev xav, lub tswv yim, thiab qhov kev xam pom, yog li ntawd tib neeg thiaj tsis kam lees tias muaj Vajtswv, tsis kam lees Vajtswv thaj chaw tswj fwm rau txhua yam thiab tib neeg txoj hmoo. Yog li thaum tib neeg kawm ntau zuj zus thiab nws muaj kev txawj ntse ntxiv, nws cia li pom qhov muaj Vajtswv dhau los ua ib qho uas pom tsis meej lawm, thiab tej zaum haj tseem tsis xav tias muaj Vajtswv lawm thiab. Vim Ntxwgnyoog tau muab tej yam kev xav, tej yam kev xam pom, thiab tej yam kev xav phem cog rau hauv tib neeg lawm, thaum Ntxwgnyoog muab cov kuab lom no cog rau hauv tib neeg nruab siab lawm, tsis yog tib neeg raug Ntxwgnyoog dag ntxias thiab raug coj tsis ncaj rau lawm lod? Yog li ntawd koj yuav hais li cas rau cov tib neeg uas ua neej nyob rau niaj hnub no? Lawv tsis yog ua neej raws li txoj kev paub thiab tej kev xav uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau lawv lawm lod? Thiab tej uas zais nyob rau hauv txoj kev paub thiab tej kev xav no—tej no tsis yog Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab cov kuab lom lod? Tib neeg ua neej raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab cov kuab lom xwb. Thiab muaj dab tsi nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg no? Ntxwgnyoog xav ua kom tib neeg tsis lees paub, tawm tsam, thiab sawv thaiv Vajtswv li nws thaiv; qhov no yog Ntxwgnyoog lub hom phiaj uas coj tsis ncaj rau tib neeg, thiab kuj yog tej kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg thiab.

Peb yuav pib hais txog qhov yeeb yam tshwj xeeb tshaj plaws ntawm txoj kev txawj ntse. Txoj cai sau ntawv thiab tej lus hauv cov ntawv puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? Cov lus puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? Cov lus tsis ua rau tib neeg coj tsis ncaj; lawv yog ib yam cuab yeej siv uas tib neeg siv hais lus thiab lawv kuj yog ib yam cuab yeej siv nrog tib neeg thaum sib txuas lus nrog Vajtswv xwb, tsis tau hais txog rau tam sim no, hom lus thiab cov lus yog qhov Vajtswv sib txuas lus nrog tib neeg. Lawv yog cov cuab yeej siv, thiab lawv yog ib yam tseem ceeb. Ib ntxiv ib muaj ob, thiab ob npaug ntawm ob muaj plaub; qhov no tsis yog kev txawj ntse thiab los? Tab sis qhov no puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau koj? Qhov no yog kev txawj ntse uas sawv daws paub—nws yog ib tug qauv uas hloov tsis tau—thiab nws tsis muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau. Yog li hom kev txawj ntse uas coj tsis ncaj rau tib neeg yog dab tsi? Txoj kev txawj ntse coj tsis ncaj yog yam kev txawj ntse uas raug tsim ua ke nrog Ntxwgnyoog tej kev xam pom thiab tej kev xav. Ntxwgnyoog nrhiav tej kev xam pom thiab tej kev xav no qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev txawj ntse. Piv txwv, hauv ib zaj lus sau, tsis muaj ib lo lus sau tsis raug rau hauv zaj lus ntawd. Qhov teeb meem yog nyob ntawm tej kev xam pom thiab kev xav ntawm tus neeg sau thaum lawv sau ib zaj lus, thiab lub ntsiab lus hauv lawv tej kev xav. Tej no yog ntawm sab ntsujplig, thiab lawv muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg. Piv txwv, yog koj tab tom saib kev ua yeeb yam rau hauv this vis, tej yam nyob rau hauv uas muaj peev xwm hloov tau tib neeg lub zeem muag yog dab tsi? Yam cov neeg ua yeeb yam hais, tej lus xwb, puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? (Tsis muaj.) Tej yam uas yuav coj tsis ncaj rau tib neeg yog dab tsi? Nws yuav tsum yog tej kev xav thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev ua yeeb yam, uas sawv cev tam rau ntawm tus thawj coj lub zeem muag. Tej xov xwm uas raug coj los siv rau hauv lub zeem muag no muaj peev xwm tig tau tib neeg lub siab thiab tej kev xav. Tsis yog li ntawd los? Tam sim no nej paub yam Kuv tab tom hais rau hauv Kuv txoj kev tham txog Ntxwgnyoog siv kev txawj ntse coj tsis ncaj rau tib neeg lawm. Koj yuav tsis to taub yuam kev lawm puas yog? Yog li lwm zaus koj nyeem ib zaj dab neeg los sis ib zaj lus, koj puas muaj peev xwm ntsuam xyuas tau tias tej kev xav tshwm sim rau hauv cov lus sau puas muaj los sis tsis muaj cov lus coj tsis ncaj rau tib neeg ntiaj teb los sis puas pab txhawb rau tib neeg? (Muaj, tab sis muaj me xwb.) Qhov no yog qee yam uas yuav tsum tau maj mam kawm thiaj paub txog, thiab nws tsis yog qee yam uas to taub tau yooj yim kiag tam sis ntawd. Piv txwv, thaum ua kev tshawb fawb los sis kev kawm txog ib yam kev txawj ntse, qee cov yeeb yam kev txawj ntse ntawd yuav pab ua rau koj to taub txog qee yam kev txawj ntse ntawm hom kawm ntawd, thiab kuj pab koj los paub tias tib neeg yuav tau zam dab tsi. Piv txwv, kev siv “hluav taws xob”—qhov no yog ib yam kev txawj ntse, los nws tsis yog? Koj yuav tsis yog ib tug uas tsis quav ntsej txog los yog koj tsis paub tias hluav taws xob muaj peev xwm tom thiab ua rau tib neeg raug mob tau? Tab sis kiag thaum koj to taub hom kev txawj ntse no lawm, koj yuav tsis txhawj txog kev tuav tej khoom siv nrog hluav taws xob lawm, thiab koj yuav paub tias yuav siv hluav taws xob li cas. Ob yam ua piv txwv no yog ob yam zoo. Tam sis no nej puas paub meej rau yam peb tau sib tham txog lub ntsiab ntawm txoj kev txawj ntse coj tsis ncaj rau tib neeg? Muaj ntau hom kev kawm txog kev txawj ntse nyob hauv ntiaj teb, thiab nej yuav tsum siv nej lub sij hawm los faib cais tej yam txawv rau nej tus kheej.

b. Ntxwgnyoog Siv Kev Tshawb Fawb los Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Kev tshawb fawb yog dab tsi? Kev tshawb fawb tsis yog yam muaj meej mom siab rau hauv txhua tus neeg lub siab thiab muab xam tias yog kev tshawb fawb tob? Thaum hais txog kev tshawb fawb, tib neeg tsis xav tias: “Qhov no yog qee yam tshaj rab peev ntawm tib neeg dog dig yuav ua tau lawm; qhov no yog ib lub ncauj lus uas tsuas yog cov kws tshawb fawb los sis cov kws txawj ntse thiaj muaj peev xwm tuav tau xwb; nws tsis muaj feem ntsig txog cov neeg dog dig zoo li peb”? Nws puas muaj ib qho kev txuas dab tsi rau cov tib neeg dog dig? (Muaj.) Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Hauv peb qhov kev sib tham rau ntawm no, peb tsuas tham txog tej yam uas tib neeg nquag ntsib rau hauv lawv tus kheej txoj kev ua neej xwb, thiab tsis hais txog lwm yam. Muaj ib lo lus “noob neej caj ceg.” Koj puas tau hnov txog nws? Koj tsis swm lub ntsiab lus no. Noob neej caj ceg yeej tsis yog yam raug nrhiav pom los ntawm kev tshawb fawb puas yog? Noob neej caj ceg txhais li cas tiag rau tib neeg? Lawv puas ua rau tib neeg xav tias lub cev yog ib yam raug zais zoo? Thaum tau nthuav qhia lub ncauj lus no rau tib neeg, yuav tsis muaj qee cov tib neeg—xav paub xav pom tshwj xeeb—uas yuav xav paub ntxiv thiab xav paub kom ntxaws ntxiv los? Cov neeg uas xav paub xav pom no yuav npaj raws li lawv lub zog rau txoj hauj lwm no thiab thaum lawv tsis muaj lwm yam ua lawm, lawv yuav tshawb xyuas tej ntaub ntawv nyob hauv cov phau ntawv thiab tshawb xyuas rau hauv is taws nev los kawm kom paub ntxaws ntxiv txog tej ntaub ntawv no. Kev tshawb fawb yog dab tsi? Muab hais ua lo lus yooj yim, kev tshawb fawb yog tej kev xav thiab tej tswv yim ntawm tej yam uas tib neeg xav paub xav pom txog, tej yam uas tsis tau paub, thiab tej yam uas Vajtswv tsis tau qhia txog tej ntawd; kev tshawb fawb yog tej kev xav thiab tej tswv yim ntsig txog yam raug zais zoo uas tib neeg xav tshuaj xyuas. Tes dej num ntawm kev tshawb fawb yog dab tsi? Koj muaj peev xwm hais tau tias nws yog ib qho nthuav dav; tib neeg tshawb xyuas thiab kawm txhua yam rau hauv yam nws txaus siab rau. Kev tshawb fawb yog ntsig txog kev tshawb xyuas qhov ntxaws thiab tej kev cai ntawm tej yam thiab dhau ntawd ces muab sau ua cov tswv yim muaj qab hau kom txhua tus xav tias: “Cov neeg tshawb fawb no mas zoo tiag tiag! Lawv paub ntau heev, paub txaus los to taub txog tej no!” Lawv muaj kev fwm ntau heev rau cov neeg tshawb fawb puas yog? Cov tib neeg uas tshawb xyuas kev tshawb fawb, lub zeem muag uas ua rau lawv tshoov siab yog dab tsi? Lawv tsis xav tshawb nrhiav txog lub qab ntuj khwb, tsis xav tshawb nrhiav tej yam zais zoo rau hauv yam lawv txaus siab xav tshawb nrhiav los? Qhov tshwm sim kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Hauv qee kis ntawm kev tshawb fawb, tib neeg sau lawv cov lus xaus raws li kev kwv yees, thiab lwm cov neeg sau cov lus xaus raws li kev paub txog tib neeg. Tiam sis hauv lwm hom kev tshawb fawb, tib neeg sau lawv cov lus xaus raws li kev xam pom los ntawm keeb kwm yav dhau los thiab lub hauv paus. Qhov no yog li cas? Yog li kev tshawb fawb npaj dab tsi rau tib neeg? Kev tshawb fawb ua rau tib neeg pom tej khoom nyob hauv lub ntiaj teb, thiab yuav kom tau zoo raws li tib neeg txoj kev xav paub xav pom, tab sis tsis muaj peev xwm ua rau tib neeg pom txog tej kev cai uas Vajtswv muaj thaj chaw tswj fwm rau txhua yam. Tib neeg tsuas nrhiav nqe lus teb rau qhov kev tshawb fawb xwb, tab sis tej nqe lus teb no yog teeb meem yuav tau daws thiab tsuas yog ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, tsuas yog ib qho kev txaus siab ua tes dej num rau hauv tib neeg lub siab mus rau lub ntiaj teb ntawm fab khoom siv nkaus xwb. Tib neeg xav tias lawv tau txais cov nqe lus teb los ntawm kev tshawb fawb lawm, yog li txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los xij, lawv yuav siv lawv lub zeem muag kev tshawb fawb ua lub hauv paus pov thawj thiab lees qhov teeb meem ntawd. Tib neeg lub siab raug txoj kev tshawb fawb dag ntxias thiab raug txoj kev tshawb fawb ntawd tswj mus txog rau theem uas tib neeg tsis muaj txoj kev xav paub Vajtswv, tsis pe hawm Vajtswv thiab tsis ntseeg tias txhua yam los ntawm Vajtswv los thiab tib neeg yuav tsum cia siab rau Nws cov nqe lus teb li lawm. Qhov no yog li cas? Ib tug tib neeg yim ntseeg feem kev tshawb fawb ntau npaum li cas, lawv yim dhau los ua neeg ruam ntau npaum ntawd, ntseeg tias txhua yam muaj kev daws raws li kev tshawb fawb, qhov kev tshawb xyuas ntawd muaj peev xwm daws tau txhua yam. Lawv tsis nrhiav Vajtswv thiab lawv tsis ntseeg tias muaj Nws. Haj tseem muaj coob tus ntseeg Vajtswv los ntev lawm uas siv koo piv tawj los nrhiav txhua yam thiab tshawb nrhiav cov lus teb thaum ntsib ib qho teeb meem twg; lawv tsuas ntseeg txoj kev paub uas tshawb fawb los xwb. Lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv cov lus daws tau txhua yam ntawm tib neeg ntiaj teb tej teeb meem, lawv tsis saib tib neeg ntiaj teb tej teeb meem uas suav tsis txheeb ntawd los ntawm txoj kev xav txog qhov tseeb li. Txawm lawv ntsib teeb meem dab tsi los xij peem li, lawv yeej tsis thov Vajtswv los sis nrhiav ib qho kev daws los ntawm kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus li. Muaj ntau qhov teeb meem uas lawv nyiam ntseeg hais tias txoj kev paub yeej daws tau qhov teeb meem ntawd lawm; rau lawv mas, kev tshawb fawb yog lo lus teb uas zoo tshaj plaws lawm. Yeej tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no lub siab li. Lawv yog cov tsis ntseeg, thiab lawv txoj kev xam pom txog txoj kev ntseeg Vajtswv mas yeej tsis txawv cov kws tshaj lij thiab cov kws tshawb fawb, uas ib txwm yeej sim siv tej tswv yim tshawb fawb los saib Vajtswv kom meej xwb. Piv txwv, muaj cov kws qhia kev ntseeg ntau leej tau mus rau tim lub roob uas yog thaj chaw nres lub nkoj, thiab yog li lawv thiaj tau ua pov thawj tias muaj lub nkoj tiag. Tab sis tsis pom Vajtswv nyob rau ntawm lub nkoj ntawd. Lawv tsuas ntseeg cov dab neeg thiab keeb kwm yav dhau los xwb; qhov no yog yam ua tau los ntawm lawv txoj kev tshawb txog kev tshawb fawb thiab kev kawm txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam. Yog koj tshawb nrhiav txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam, txawm yuav yog tej yam muaj sia, tej yam nyob saum qaum ntuj, los sis toj roob hauv pes los xij, koj yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib qho ua tau los qhia tias muaj Vajtswv tiag los sis Nws muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam. Yog li kev tshawb fawb npaj dab tsi rau tib neeg? Nws puas ua rau tib neeg sib nrug deb rau ntawm Vajtswv? Nws puas ua rau tib neeg tsis xav kawm Vajtswv? Nws tsis ua rau tib neeg muaj kev ua xyem xyav txog Vajtswv qhov muaj sia nyob thiab lub hwj chim kav, thiab tsis lees paub thiab ntxeev sib rau Vajtswv lod? Qhov no yog qhov yuav tshwm sim los. Yog li ntawd thaum Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg, Ntxwgnyoog tab tom sim ua kom tiav lub hom phiaj dab tsi? Nws xav siv cov lus xaus ntawm qhov kev tshawb fawb los dag ntxias tib neeg thiab ua kom lawv feeb tsis meej, thiab siv cov nqe lus teb uas ntseeg tsis tau kom deev tau tib neeg lub siab yog li lawv thiaj tsis nrhiav ntxiv los sis tsis ntseeg tias tseem muaj Vajtswv tiag. Yog li qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias kev tshawb fawb yog ib yam ntawm cov hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg.

c. Ntxwgnyoog Siv Kab Lis Kev Cai Qub Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Puas muaj los sis tsis muaj ntau yam uas raug xam tias yog ib feem ntawm kab lis kev cai qub? (Muaj.) Lub ntsiab ntawm nqe lus “kab lis kev cai qub” no yog dab tsi? Qee tus hais tias nws yog qhov tau los ntawm cov pog koob yawg koob—qhov no yog ib yeeb yam. Txij thaum pib los, lub tswv yim kev ua neej, kab lis kev cai, kev hais lus thiab cov kev cai yeej tau los hauv lawv tsev neeg, pawg haiv neeg thiab tag nrho txhua haiv neeg, thiab tej kab lis kev cai ntawd raug cog rau hauv tib neeg tej kev xav lawm. Tib neeg suav tias tej ntawd yog ib feem tso tsis tau tseg ntawm lawv lub neej txoj sia thiab hwm tias yog cov kev cai, saib tej kab lis kev cai ntawd li nws muaj sia. Qhov tseeb, lawv ib txwm tsis xav muab tej kab lis kev cai no hloov los sis tso tseg, vim tias lawv tau los ntawm lawv cov pog koob yawg koob. Tej no yog lwm cov yeeb yam kab lis kev cai uas cog ruaj heev rau hauv tib neeg tej pob txha lawm, zoo li tej yam uas tau los ntawm Khoomtswb thiab Meejtswb, thiab tej yam uas Tiam Haiv Neeg Suav Taum Kav thiab Tiam Khoomtswb Kav tau qhia rau tib neeg. Qhov no tsis zoo li tej hais los ntawd los? Yam uas tau muab tso rau hauv tej kab lis kev cai qub yog dab tsi? Nws puas suav nrog cov hnub so uas tib neeg ua kev zoo siab? Piv txwv li: lub Koob Tsheej Caij Nplooj Ntoos Hlav, lub Koob Tsheej Taws Teeb Txais Tos Qhua Yav Tsaus Ntuj, Hnub Mus Hawm Cov Laus Tej Ntxa, lub Koob Tsheej Sib Tw Caij Nkoj Zaj, thiab lub Koob Tsheej Dab thiab lub Koob Tsheej Thaum Nruab Nrab Caij Nplooj Ntoos Zeeg. Qee tsev neeg ua kev zoo siab rau cov neeg laus thaum lawv muaj ib lub hnub nyoog puv tseem ceeb, los sis thaum cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog puv ib hlis los sis ib puas hnub. Thiab ntau yam ntxiv. Tag nrho tej no yog cov hnub so raws li kab lis kev cai qub. Tej kab lis kev cai qub tseem tsis muaj cov hnub so no thiab los? Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kab lis kev cai qub yog dab tsi? Nws puas muaj tej yam uas pe hawm Vajtswv? Nws puas muaj tej yam uas qhia rau tib neeg kom xyaum ua raws qhov tseeb? Puas muaj cov hnub so rau tib neeg los muab kev fij rau Vajtswv, mus rau ntawm Vajtswv lub thaj thiab los txais Nws txoj kev qhuab qhia? Puas muaj cov hnub so zoo li no? (Tsis muaj.) Tib neeg ua dab tsi rau ntawm tag nrho cov hnub so no? Hauv tiam tshiab tam sim no lawv pom cov caij nyoog yog kev noj, kev haus, thiab kev lom zem. Lub hauv paus muaj nyob rau hauv tej kab lis kev cai no yog dab tsi? Tej kab lis kev cai no los ntawm leej twg los? Nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Kev muaj lub tswv yim ntawm cov hnub so rau tej kab lis kev cai no, Ntxwgnyoog muab tej yam no cog rau hauv tib neeg. Tej no yog dab tsi? Ua kom cov neeg ntawd nco qab txog lawv cov pog koob yawg koob—qhov ntawd puas yog ib qho ntawm tej kab lis kev cai? Piv txwv li, thaum lub sij hawm Hnub Mus Hawm Cov Laus Tej Ntxa, tib neeg tu tej chaw ntawm tej ntxa du lug thiab muab kev fij rau lawv cov pog koob yawg koob, ua li no kom txhob hnov qab txog lawv cov pog koob yawg koob. Thiab, Ntxwgnyoog xav kom cov tib neeg ntawd nco qab hlub haiv neeg, ib qho ua piv txwv ntawm qhov no yog Lub Koob Tsheej Sib Tw Caij Nkoj Zaj. Lub Koob Tsheej Thaum Nruab Nrab Caij Nplooj Ntoos Zeeg yog ntsig txog dab tsi? (Kev los sib ntsib ntawm tsev neeg.) Keeb kwm kev los sib ntsib ntawm tsev neeg yog dab tsi? Kev muaj qab hau ntawm kev los sib ntsib no yog dab tsi? Nws yog kev sib cuag thiab sib txuas lus txog tej kev xav. Qhov tseeb tiag, nws kuj yog ua kev zoo siab rau Lub Koob Tsheej Xyoo Tshiab los sis Lub Koob Tsheej Taws Teeb Txais Tos Qhua Yav Tsaus Ntuj, muaj ntau lub tswv yim piav qhia tau txog kev muaj qab hau ntawm tej kev ua kev zoo siab no. Txawm li cas los xij ib yam uas raug muab piav qhia ntawm tej kev muaj qab hau no, txhua yam yog Ntxwgnyoog txoj kev cog nws lub tswv yim thiab nws txoj kev xav rau hauv tib neeg, ua kom lawv yuam kev ntawm Vajtswv mus thiab tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab muab kev fij rau lawv cov pog koob yawg koob los sis rau Ntxwgnyoog, los sis noj, haus, thiab muaj kev lom zem rau kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv. Vim txhua hnub ntawm cov hnub so no yog ua kev zoo siab, Ntxwgnyoog tej kev xav thiab tej tswv yim tau muab cog tob heev rau hauv tib neeg lub siab yam uas lawv tsis paub txog lawm. Thaum tib neeg muaj hnub nyoog txog plaub caug xyoo, tsib caug xyoo los sis laus dua ntawd, Ntxwgnyoog tej kev xav thiab tej tswv yim twb nthaw cag mus tob heev rau hauv lawv lub siab lawm. Ntxiv rau qhov no, tib neeg mob siab ntso theej tseg tej tswv yim no, txawm tias yuav raug los sis tsis raug los xij, txuas mus rau tiam tom ntej, yam tsis paub xaiv ntsej muag thiab tsis muaj kev pov hwm hlo li. Qhov no tsis zoo li tej hais los ntawd los? (Yog.) Tej kab lis kev cai qub thiab tej hnub so no coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Koj puas paub txog? (Ua rau muaj kev txwv rau tib neeg thiab raug khi los ntawm cov kev cai ntawm tej kab lis kev cai no, qhov ntawd ua rau lawv tsis muaj sij hawm los sis tsis muaj lub zog los nrhiav Vajtswv lawm.) Qhov no yog ib qho yeeb yam. Piv txwv li, txhua tus neeg ua kev zoo siab thaum txog Lub Xyoo Tshiab—yog koj tsis ua kev zoo siab rau nws, koj puas tsis tu siab? Puas muaj tej lub tswv yim ntseeg dab uas ua koj tuav cia rau hauv koj lub siab? Tej zaum koj yuav xav tias, “Kuv tsis tau ua kev zoo siab rau Lub Xyoo Tshiab, thiab vim tias hnub ntawm Lub Xyoo Tshiab yog ib hnub phem, tsis yog tag nrho cov hnub seem ntawm lub xyoo ntawd kuj yog cov hnub phem thiab los”? Koj puas hnov zoo li tsis kaj siab thiab hnov ntshai me ntsis thiab? Tseem muaj qee cov tib neeg uas tsis tau fij rau lawv cov pog koob yawg koob los tau ntau lub xyoo lawm thiab lawv txawm ua ib tug npau suav tias muaj ib tug neeg tuag los thov nyiaj ntawm lawv. Lawv xav txog dab tsi xwb? “Muaj kev tu siab kawg uas tus neeg no twb tuag lawm los tam sis no tseem xav tau nyiaj mus siv thiab! Kuv yuav hlawv qee cov ntawv nyiaj rau lawv. Yog kuv tsis hlawv, qhov ntawd tsis raug lawm. Tej zaum nws yuav tsim teeb meem rau peb tib neeg txoj kev ua neej nyob—puas muaj leej twg hais tau tias txoj hmoov phem yuav tshwm sim rau thaum twg?” Lawv yeej muaj kev ntshai thiab txhawj me ntsis rau hauv lawv lub siab. Leej twg muab qhov kev txhawj no rau lawv? Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov kev txhawj no. Qhov no tsis yog ib qho ntawm cov tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg los? Nws siv ntau lub tswv yim thiab tej kev xav sib txawv los tswj kav koj, los hawv koj, thiab los khi koj, ua kom koj poob rau qhov feeb tsis meej thiab pom zoo thiab zwm rau nws; qhov no yog qhov uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj li cas rau tib neeg. Feem ntau yog thaum tib neeg qaug zog los sis thaum lawv tsis ceev faj txog qhov xwm txheej ntawd, tej zaum lawv cia li yuam kev siv ib lub tswv yim ruam ua qee yam; qhov ntawd yog, lawv tau yuam kev nkag mus rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg lawm thiab tej zaum tsis yog txhob txwm ua, tej zaum ua tej yam uas tsis muaj kev paub txog tias lawv tab tom ua dab tsi. Qhov no yog lub tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg. Niaj hnub tam sis no tseem muaj ob peb leej neeg uas tsis txaus siab koom nrog tej kab lis kev cai qub no, cov uas tso tsis taus nws tseg. Tshwj xeeb yog thaum lawv qaug zog thiab ua twj ywm tias lawv xav ua kev zoo siab rau tej yam zoo li no rau ntawm cov hnub so thiab lawv xav mus ntsib Ntxwgnyoog thiab rov ua rau Ntxwgnyoog txaus siab dua, kom coj tau kev nplig siab rau lawv lub siab. Keeb kwm lub hauv paus rau tej kab lis kev cai no yog dab tsi? Puas yog Ntxwgnyoog txhais tes dub tab tom rub cov hlua nyob sab tom qab ntawm tej sam thiaj ua yeeb yam? Puas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem haub ntxias thiab kev tswj kav? Ntxwgnyoog puas tuav tswj tag nrho tej no? (Yog.) Thaum tib neeg ua lub neej rau hauv ib txoj kab lis kev cai qub thiab ua kev zoo siab rau tej yam no rau ntawm cov hnub so, peb puas muaj peev xwm hais qhia tias qhov no yog ib puag ncig ntawm tej chaw uas lawv raug dag thiab raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog, thiab ntxiv rau qhov no lawv tseem zoo siab raug dag thiab raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog? (Yog.) Qhov no yog qee yam uas tag nrho nej txhua tus lees paub, qee yam uas nej paub txog.

d. Ntxwgnyoog Siv Lub Tswv Yim Ntseeg Dab Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Nej yeej swm lo lus “lub tswv yim ntseeg dab,” puas yog? Nws muaj qee yam sib txuas los ntawm lub tswv yim ntseeg dab thiab kab lis kev cai qub, tab sis peb yuav tsis tham txog tej ntawd rau hnub no. Dua ntawd, Kuv yuav tham txog qho lub tswv yim ntseeg dab uas nquag nquag ntsib: kev saib yaig, kev saib hmoov, kev hlawv xyab hluav ntawv, kev pe hawm tus Thawj Hau Sam. Qee cov neeg xyaum saib yaig, lwm cov neeg nyiam pe hawm tus Thawj Hau Sam thiab hluav xyab hlawv ntawv, hos lwm cov neeg muab lawv txoj hmoov rau saib thiab nyeem los sis cia ib tug neeg saib lawv lub yeeb yam ntsej muag thiab qhia txog lawv txoj hmoov raws li qhov kev ntseeg no. Nej muaj pes tsawg leej uas tau saib hmoov los sis tau saib ntsej muag lawm? Qhov no yog qee yam uas tib neeg feem ntau nyiam puas yog? (Yog.) Vim li cas? Hom txiaj ntsig uas tib neeg tau los ntawm kev saib hmoov thiab saib yaig yog dab tsi? Yam kev txaus siab uas lawv tau los ntawm qhov saib hmoov thiab saib yaig yog dab tsi? (Kev xav paub xav pom.) Nws tsuas yog kev xav paub xav pom xwb los? Raws li Kuv xam pom, qhov ntawd tsis tsim nyog. Lub hom phiaj ntawm kev saib yaig thiab saib hmoov yog dab tsi? Vim li cas thiaj yuav tau saib? Nws tsis yog ua kom pom lub neej yav tom ntej los? Qee cov neeg muab lawv lub ntsej muag rau saib txhawm rau twv lub neej yav tom ntej, hos lwm cov neeg saib seb lawv puas muaj los sis tsis muaj hmoo zoo. Qee cov neeg saib seb lawv txoj kev sib yuav yuav zoo li cas, thiab tseem muaj lwm cov neeg saib seb lub xyoo tom ntej no lawv yuav tau dab tsi. Qee cov neeg muab lawv lub ntsej muag rau saib seb lawv lub neej puas muaj kev huaj vam dab tsi thiab saib seb lawv cov tub los sis cov ntxhais yuav zoo li cas, thiab qee cov tub lag tub luam saib seb lawv yuav khwv tau nyiaj ntau npaum li cas, nrhiav seb lawv tsim nyog yuav tau ua dab tsi raws li cov lus qhia los ntawm tus kws saib ntsej muag. Yog li ntawd, qhov no puas yog tsuas ua tim khawv rau qhov kev xav paub xav pom xwb? Thaum tib neeg muab lawv lub ntsej muag rau saib los sis nyeem txog tej yam ntawm no, nws saib txog lawv tus kheej tej txiaj ntsig rau yav tom ntej; lawv ntseeg tias txhua yam ntawm no muaj qhov txuas ze nrog lawv tus kheej txoj hmoo. Puas muaj ib qho ntawm tej no muaj txiaj ntsig? (Tsis muaj.) Vim li cas nws thiaj tsis muaj txiaj ntsig? Nws tseem tsis yog ib yam zoo ua kom tau kev txawj ntse los ntawm tej yam no los? Tej kev xyaum ua raws no yuav pab ua rau koj paub txog thaum yuav muaj teeb meem cuam tshuam, thiab yog koj paub txog tej teeb meem no ua ntej lawv yuav tshwm sim, koj tseem tsis muaj peev xwm zam tau thiab los? Yog koj tau saib koob saib hmoov lawm, ces nws yuav qhia koj tias yuav nrhiav txoj kev yog tawm ntawm txoj kev feeb tsis meej mus li cas, yog li koj thiaj yuav ntsib txoj hmoov zoo rau lub xyoo tom ntej thiab ua rau koj txoj lag luam khwv tau nyiaj txiag ntau. Yog li, nws puas muaj los sis tsis muaj txiaj ntsig? Txawm tias nws muaj txiaj ntsig los sis tsis muaj los xij yeej tsis muaj qhov txuas nrog peb, thiab peb qhov kev sib qhia rau hnub no yuav tsis hais txog lub ncauj lus no. Ntxwgnyoog siv lub tswv yim ntseeg dab coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Txhua tus tib neeg xav paub lawv txoj hmoo, yog li Ntxwgnyoog siv lawv qhov kev xav paub xav pom los dag ntxias lawv. Cov tib neeg uas nyiam saib yaig, saib hmoov, thiab saib ntsej muag txhawm rau saib seb yuav muaj dab tsi tshwm sim rau lawv yav tom ntej thiab saib seb txoj kev nyob tom hau ntej yog dab tsi. Thaum kawg, txawm tias txoj hmoo thiab kev vam meej yuav poob rau leej twg txhais tes los xij cov neeg no yog cov txaus txhawj kawg li? (Hauv Vajtswv ob txhais tes.) Tag nrho txhua yam no nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Hauv kev siv cov tswv yim no, qhov Ntxwgnyoog xav kom tib neeg paub yog dab tsi? Ntxwgnyoog xav siv qhov saib ntsej muag thiab kev saib hmoov los qhia rau cov tib neeg tias nws paub txog lawv txoj hmoov rau yav tom ntej, thiab qhov ntawd tsis yog yuav paub txog tej no nkaus xwb tab tsis kuj tseem tswj kav lawv thiab. Ntxwgnyoog xav siv lub sij hawm no thiab siv tej tswv yim no los tswj kav tib neeg, cov tib neeg zoo li ntawd yeej cia li qi muag muab kev ntseeg rau nws thiab mloog nws txhua lo lus. Piv txwv li, yog koj yeej muab ntsej muag rau saib rau nyeem lawm, yog tus kws saib koob saib hmoov qi nws ob lub qhov muag thiab qhia txhua yam tau meej tseeb txog qhov uas tau tshwm sim rau hauv koj lub sij hawm nees nkaum peb caug xyoo dhau los, hauv koj lub siab koj xav li cas? Koj puas xav kiag tam sim ntawd tias “Nws hais tau raug heev! Kuv yeej tsis tau qhia kuv yav qub qab dhau los rau leej twg ua ntej li, ua cas nws thiaj paub txog tej ntawd? Kuv qhuas tus kws saib koob saib hmoov no tiag tiag!” Ntawm Ntxwgnyoog ces, nws puas nyuaj rau kev paub txog koj yav qub qab dhau los? Vajtswv tau coj koj mus rau qhov chaw uas koj niaj hnub nyob tam sim no, thiab txhua lub sij hawm uas Ntxwgnyoog tau coj tsis ncaj rau tib neeg thiab dhau los rau koj. Lub sij hawm dhau los tau ntau caum xyoo ntawm koj lub neej txoj sia yeej tsis muaj dab tsis ntsig txog rau Ntxwgnyoog hlo li thiab nws thiaj li tsis nyuaj rau Ntxwgnyoog yuav paub txog tej no. Thaum koj paub tias txhua yam uas Ntxwgnyoog hais raug lawm, koj tseem tsis muab koj lub siab rau nws thiab los? Koj tseem tsis cia nws tswj kav koj lub neej rau yav tom ntej thiab tswj kav koj txoj hmoov thiab los? Hauv kis ua piv txwv no, koj lub siab yuav muaj kev hawm los sis kev hwm me ntsis rau nws, thiab rau qee tus neeg, tej zaum lawv tus ntsuj twb txav deb ntawm nws rau thaum lub sij hawm no lawm. Thiab koj tseem cia li nug tus kws saib koob saib hmoov kiag tam sis ntawd tias: “Kuv yuav tsum tau ua dab tsi txuas mus ntxiv? Yam kuv yuav tau zam rau hauv lub xyoo yuav los no yog dab tsi? Yam kuv yuav tsum txhob ua yog dab tsi?” Thiab dhau ntawd ces, nws yuav hais tias, “Koj yuav tsum txhob mus rau qhov tov, koj yuav tsum txhob ua qhov no, txhob hnav tej ris tsho uas muaj qee hom tsos, koj yuav tau mus ntawm tej qhov chaw ntawd kom tsawg, ua tej yam kom ntau ntxiv….” Koj tseem yuav tsis khaws txhua yam nws hais ntawd coj los rau hauv lub siab kiag tam sis ntawd thiab los? Koj yuav nco qab nws tej lus tau sai dua Vajtswv tej lus. Vim li cas koj thiaj nco qab tej lus ntawd tau sai heev? Vim hais tias koj xav yoog raws Ntxwgnyoog kom muaj hmoov zoo. Qhov no tsis yog thaum nws txeeb koj lub siab xwb los? Thaum nws qhov kev khwv yees pom muaj tseeb lawm, nej txhua tus tseem tsis xav rov qab ncaj qha mus rau nws thiab nrhiav seb txoj hmoov rau lub xyoo tom ntej no yuav tau dab tsi los? (Xav.) Koj yuav tau ua yam uas Ntxwgnyoog hais kom koj ua thiab koj yuav tau zam yam uas nws hais kom zam. Hauv lub tswv yim no, koj tseem tsis mloog txhua yam nws hais thiab los? Koj yuav poob rau hauv nws lub xub ntiag, raug ntxias dag thiab nyob rau hauv nws qab kev tswj kav tau sai heev. Qhov no tshwm sim vim koj ntseeg tias yam nws hais muaj tseeb thiab vim koj ntseeg tias nws paub koj lub neej txoj sia yav qub qab dhau los, koj lub neej txoj sia tam sim no, thiab yam yuav tau los tom ntej. Qhov no yog lub tswv yim uas Ntxwgnyoog siv tswj kav tib neeg. Tab sis hauv qhov tseeb, leej twg yog tus tswj kav tiag tiag? Vajtswv Tus Kheej yog tus tswj kav, tsis yog Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog tsuas siv nws qhov txawj dag rau kis no los ntxias dag cov neeg ruam, ntxias dag cov neeg uas tsuas pom lub ntiaj teb ntawm fab khoom siv nkaus xwb, kom muaj kev ntseeg thiab yoog raws nws. Dhau ntawd ces, lawv poob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg thiab mloog nws txhua lo lus. Tab sis Ntxwgnyoog puas tso nws txhais tes nyem thaum tib neeg xav mus ntseeg thiab ua raws Vajtswv? Ntxwgnyoog tsis tso. Hauv kis xwm txheej no, tib neeg puas tau poob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg tiag? (Tau.) Peb puas hais tau tias Ntxwgnyoog tus cwj pwm uas tshwm sim rau hauv kis no yeej tsis paub txaj muag li? (Hais tau.) Vim li cas peb thiaj hais li ntawd? Vim hais tias tej no yog lub tswv yim ntxias dag thiab txawj dag. Ntxwgnyoog yeej tsis paub txaj muag li thiab coj tib neeg yuam kev mus rau txoj kev xav tias nws tswj kav txhua yam txog lawv thiab tias nws tswj kav lawv txhua txoj hmoo. Qhov no ua rau cov neeg ruam cia li los mloog nws lus tiav log li lawm. Lawv ruam los ntawm ob peb lo lus xwb. Hauv lawv qhov feeb tsis meej, tib neeg khoov qis rau ntawm nws xub ntiag. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog siv tej tswv yim dab tsi, nws hais dab tsi thiaj ua rau koj ntseeg nws? Piv txwv, tej zaum koj yuav tsis tau qhia rau Ntxwgnyoog tias koj tsev neeg muaj pes tsawg leej, tab sis nws tseem muaj peev xwm qhia rau koj tias muaj pes tsawg leej, thiab tseem paub koj niam thiab koj txiv thiab cov me nyuam tej hnub nyoog tag nrho. Txawm tias koj yeej muaj qhov tsis ntseeg thiab ua xyem xyav txog qhov no rau Ntxwgnyoog ua ntej lawm los xij, tom qab hnov nws hais txog tej no, koj tseem tsis xav tias nws yog ib qho ntseeg tau me ntsis ntxiv thiab los? Dhau ntawd ces tej zawm Ntxwgnyoog yuav hais tias tes dej num ua rau koj dhau los ntawd nyuaj npaum li cas, koj cov thawj coj tseem tsis muab kev lees paub rau qhov koj tsim nyog raug qhuas thiab pheej tawm tsam rau koj tas li, thiab tseem ua ib yam li qub mus ntxiv. Tom qab hnov qhov ntawd, koj yuav xav tias, “Qhov ntawd yog tiag! Txhua yam thiaj ua tsis tau mus zoo rau ntawm tes dej num.” Yog li thiaj ua rau koj ntseeg Ntxwgnyoog me ntsis ntxiv. Dhau ntawd nws yuav hais qee yam los ntxias dag koj, ua kom koj ntseeg nws ntau ntxiv. Ib qho me ntsis zuj zus, koj yuav nrhiav pom koj tus kheej tsis muaj peev xwm tiv taus los sis nyob nrog qhov ua xyem xyav ntawm nws mus ntxiv lawm. Ntxwgnyoog yuav siv ob peb lub tswv yim ntxias dag, txawm tias yuav yog tej yam ntxias dag me me xwb los xij, thiab pheej siv tej lub tswv yim tsis zoo li qhov no rau koj. Thaum koj muaj tej tswv yim tsis zoo li no lawm, koj yuav tsis muaj peev xwm tshawb nrhiav tau koj tus kheej lub hauv paus ua qauv zoo, koj yuav tsis tau txiaj ntsig dab tsi rau ntawm yam koj ua, thiab koj yuav pib ua raws Ntxwgnyoog hais. Qhov no yog Ntxwgnyoog lub tswv yim “tshaj lij” siv coj tsis ncaj rau tib neeg, ua rau koj cia li poob mus rau nws rooj ntxiab yam tsis paub qab hau dab tsi thiab raug nws dag ntxias kom yuam kev. Ntxwgnyoog qhia koj ob peb yam zoo uas tib neeg xav tias yuav yog qhov zoo, thiab dhau ntawd ces nws yuav qhia koj txog yam yuav tau ua thiab yam yuav tau zam txhob ua. Qhov no yog qhov koj raug ntxias dag. Kiag thaum koj poob rau nws lub xib teg lawm, txhua yam yuav coj nruj rau koj; koj yuav tau xav tas li txog yam Ntxwgnyoog tau hais thiab yuav tau ua raws li qhov nws hais kom koj ua, thiab cia li muaj nyob rau hauv koj lawm yam koj tsis paub qab hau dab tsi. Qhov no yog vim li cas? Nws vim yog tib neeg ntiaj teb tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm sawv khov kho thiab tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias kom yuam kev thiab txoj kev sim siab. Tau ntsib Ntxwgnyoog txoj kev ua phem thiab nws txoj kev txawj dag, kev ntxeev siab, thiab kev xav phem, yog li tib neeg ntiaj teb tseem ruam kawg, tseem tsis tau paub tab thiab tseem tsis ruaj khov li los? Qhov no tseem tsis yog ib qho ntawm cov tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis caj rau tib neeb thiab los? (Yog.) Tib neeg raug dag ntxias thiab raug ntxias dag ib qho me me zuj zus los ntawm Ntxwgnyoog tej tswv yim, vim tias lawv tsis muaj peev xwm paub qhov sib txawv ntawm yam zoo thiab yam tsis zoo. Lawv tsis tsis muaj tus yeeb yam no, thiab tsis muaj rab peev xwm kov kom yeej Ntxwgnyoog.

e. Ntxwgnyoog Siv Tej Yam Mus Raws Li Qhov Sawv Daws Feem Ntau Ua Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua tau tshwm sim rau thaum twg? Puas yog tej ntawd nyuam qhuav tshwm sim rau niaj hnub tam sis no xwb? Puas hais tau tias tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ntawd raug tshwm sim rau thaum Ntxwgnyoog tau pib coj tsis ncaj rau tib neeg. Tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no muaj dab tsi xwb? (Hom ris tsho thiab kev pleev ntsej muag kom zoo nkauj tuaj.) Tej no yog yam uas nquag tshwm sim rau tib neeg. Tej hom ris tsho, tej qauv tsoos ris tsho, thiab tej yam sawv daws feem ntau ua raws—tag nrho tej no tsim ua tau ib qho yeeb yam me. Puas tshuav dab tsi ntxiv lawm thiab? Puas yog tej lo lus uas tib neeg nyiam siv hais tawm ntawd yeej raug suav nrog tib si lawm? Hom kev coj noj coj ua uas tib neeg ntshaw puas raug suav nrog? Cov kws hu nkauj uas nrov npe, cov neeg muaj koob nrov npe, tej xov xwm, thiab tej ntaub ntawv sau txog dab neeg cuav uas tib neeg nyiam puas raug suav nrog? (Raug.) Hauv nej lub siab, hom yeeb yam ntawm yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau? Tej yam ntawm qhov mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no yam twg ua rau nej ntxim siab tshaj? Qee cov neeg hais tias: “Thaum peb txhua tus muaj ib lub hnub nyoog twg, peb muaj hnub nyoog tsib caug los sis rau caum, peb muaj hnub nyoog xya caum los sis yim caum, thiab peb yuav tsis phim rau tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua mus ntxiv lawm thiab lawv yuav tsis cheem peb tej kev ntshaw li lawm.” Qhov no puas yog ma? Lwm tus ho hais tias: “Peb tsis ua raws cov neeg muaj koob nrov npe, ib yam li tej tub ntxhais hluas ua qee yam rau thaum lawv muaj hnub nyoog nees nkaum xyoo; dhau ntawm no lawm peb yuav tsis hnav tej hom ris tsho tshiab uas tib neeg pheej nyiam hnav.” Yog li tej yam hais los no puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau? (Cov lus uas nyiam hais.) Cov lus no puas ua rau coj tsis ncaj rau tib neeg? Kuv yuav muab ib qho ua piv txwv qhia, kom nej thiaj pom tias nws puas yog los sis tsis yog kev coj tsis ncaj rau tib neeg: “Nyiaj txiag ua rau tib neeg ntiaj teb mus los tau”; qhov no puas yog ib yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua? Muab sib piv rau yam uas sawv daws feem ntau nyiam xws li hom qauv tsoos ris tsho thiab cov neeg nyiam noj nyiam haus uas nej tau hais los ntawd, qhov no tseem tsis yog yam phem heev los? “Nyiaj txiag ua rau tib neeg ntiaj teb mus los tau” yog ib lub tswv yim ntawm Ntxwgnyoog. Nws muaj nyob rau ntawm tag nrho txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb, rau hauv txhua qhov txhia chaw uas tib neeg nyob; koj tuaj yeem hais tias nws yog ib qho mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua. Qhov no yog vim tias nws raug cog rau hauv txhua tus tib neeg lub siab lawm, uas thaum tseem xub pib tshiab tshiab, tib neeg yeej tsis lees hais li no, tab sis dhau mus lawv cia li kam lees txais nws ntsiag to thaum tshwm sim tej ntawd rau hauv lub neej tiag, thiab pib xav tias tej lus no muaj tseeb tiag. Qhov no tseem tsis yog ib lub niam tswv yim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg thiab los? Tej zaum tib neeg tsis to taub lo lus hais no mus raws ib seem, tab sis txhua tus muaj theem kev ntaus nqi thiab kev lees paub sib txawv rau lo lus hais no raws li yam tau tshwm sim ib puag ncig rau ntawm lawv thiab yam lawv tus kheej tau ntsib. Qhov ntawd tseem tsis yog kis hais no thiab los? Txawm tias leej twg yuav muaj kev paub zoo txog lo lus hais no ntau npaum li cas los xij, dab tsi yog qhov cuam tshuam tsis zoo uas yuav muaj nyob rau hauv nws lub siab? Qee yam yeej raug qhia tshwm rau hauv tib neeg tus moj yam ntawm cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb no, suav nrog nej txhua leej txhua tus tib si. Nws yog dab tsi? Nws yog kev pe hawm nyiaj txiag. Nws puas nyuaj muab qhov no tshem tawm hauv ib tug neeg lub siab? Nws yeej nyuaj kawg li! Nws pom tau tias Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg yog ib qho muaj tiag heev! Ntxwgnyoog siv nyiaj txiag los sim tib neeg siab, thiab ua rau lawv poob mus pe hawm nyiaj txiag thiab hwm tej khoom siv lawm. Yog li ntawd qhov pe hawm nyiaj txiag no pom tshwm nyob rau hauv tib neeg li cas? Nej puas xav tias nej yuav tsis muaj peev xwm muaj txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb tau yog tsis muaj nyiaj, txawm tsis muaj nyiaj rau hauv ib hnub xwb los yeej tsis tau li los? Tib neeg lub meej mom yog saib raws qhov lawv muaj nyiaj ntau npaum li cas, vim yog txoj kev hwm uas lawv xav tau. Cov neeg pluag khoov nrob qaum vim kev txaj muag, hos cov neeg nplua nuj tsuas lom zem rau lawv lub meej mom siab. Lawv sawv siab thiab txaus siab, hais lus nrov thiab ua lub neej khav theeb. Lo lus hais no thiab yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua nqa tau dab tsi los rau tib neeg? Nws tseem tsis yog qhov tseeb uas ntau tus tib neeg ua txhua yam fij rau kev caum nyiaj txiag thiab los? Tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lawv lub meej mom thiab kev ncaj ncees rau txoj kev caum kom muaj nyiaj txiag ntau ntxiv thiab los? Tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lub sij hawm los ua lawv tes dej num thiab ua raws Vajtswv rau txoj kev xav txog nyiaj txiag thiab los? Txoj kev plam lub sij hawm los txais qhov tseeb thiab dim ntawd tsis yog qhov uas tib neeg plam yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam lod? Ntxwgnyoog tseem tsis siv lub tswv yim qias neeg thiab lo lus hais no los coj tsis ncaj txog qeb zoo li no rau tib neeg thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib qho kev xav phem ntxias dag thiab los? Thaum koj muaj kev npaj zuj zus rau lo lus nyiam hais no lawm ces thaum kawg yuav lees txais tias nws yog qhov tseeb, koj lub siab poob tag nrho los rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg lawm, thiab yog li thaum kawg koj cia li ua lub neej raws li lo lus hais ntawd li lawm. Lo lus hais no tau cuam tshuam rau koj txog qeb twg lawm? Tej zaum koj yuav paub txoj kev tseeb, thiab tej zaum koj yuav paub qhov tseeb lawm, tab sis koj tsis muaj hwj chim txaus los caum kom tau nws. Tej zaum koj yuav paub meej tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, tab sis koj tsis txaus siab them tus nqi los sis tsis txaus siab uv kom ua tau qhov tseeb. Dua ntawd, koj xum muab kev fij koj tus kheej yav tom ntej thiab txoj hmoo los tawm tsam rau Vajtswv mus txog qhov kawg nkaus. Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij, txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm koj yuav to taub los sis tsis to taub tias Vajtswv txoj kev hlub rau koj muaj tob thiab ntau npaum li cas los xij, koj yuav tawv ua raws li koj tus kheej txoj kev xav thiab them tus nqi rau lo lus hais no. Uas hais tau hais tias, qhov hais li no twb ntxias thiab tswj koj tej kev xav lawm, nws twb kav koj tus cwj pwm lawm, thiab koj yeem cia nws kav koj txoj hmoo dua li tso koj txoj kev caum kev muaj txiag nplua nuj tseg. Yog li ntawd tib neeg yeej ua tau li ntawd, lawv yeej raug Ntxwgnyoog cov lus tswj thiab haub ntxias tau—qhov no tsis txhais hais tias lawv twb raug Ntxwgnyoog ntxias thiab coj tsis ncaj rau lawm no lod? Ntxwgnyoog lub tswv yim thiab lub siab xav, thiab Ntxwgnyoog tus moj yam tsis tau tuaj cag rau hauv koj lub siab lod? Thaum koj qi muag nti caum txoj kev muaj txiag nplua nuj, thiab tso txoj kev caum qhov tseeb tseg lawm, ces tsis yog Ntxwgnyoog twb ua tiav nws lub hom phiaj uas yog ntxias tau koj lawm lod? Qhov no yog kiag li ntawd ntag. Yog li ntawd thaum koj raug Ntxwgnyoog ntxias thiab coj tsis ncaj rau lawm ntawd ua koj puas paub? Koj tsis paub li. Yog koj tsis pom Ntxwgnyoog sawv nres nroos ntawm koj xub ntiag, los sis hnov hais tias nws yog Ntxwgnyoog ua hauj lwm nyob rau hauv tus duab ntxoo no, koj puas yuav muaj peev xwm pom Ntxwgnyoog txoj kev lim hiam? Koj puas paub tias Ntxwgnyoog ua rau tib neeg ntiaj teb coj tsis ncaj li cas? Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov txhia chaw. Ntxwgnyoog yuav ua kom tib neeg tiv thaiv tsis tau qhov kev coj tsis ncaj no thiab ua kom tib neeg tsis muaj txoj hau kev los tawm tsam tau rau nws. Ntxwgnyoog ua kom koj lees txais nws tej kev xav, nws tej tswv yim thiab tej yam phem uas tshwm sim los ntawm nws rau hauv kis uas koj tsis paub txog thiab thaum koj tsis nco qab ras txog yam uas tab tom tshwm sim rau koj. Tib neeg lees txais tej yam no thiab tsis muaj kev zam rau lawv li. Lawv ua lub siab ruaj khov thiab tuav tej yam no zoo li ib yam khoom muaj nqi, lawv cia tej yam no haub ntxias lawv thiab ua si nrog lawv; qhov no yog qhov tib neeg ua neej nyob hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim, thiab cia li mloog Ntxwgnyoog lus yam tsis meej pem li, thiab Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg suav hnub suav nyoog loj zuj zus tuaj.

Ntxwgnyoog siv ntau lub tswv yim no coj tsis ncaj rau tib neeg. Tib neeg muaj kev txawj ntse thiab muaj kev to taub txog qee yam ntawm cov kev cai tshawb fawb, tib neeg ua neej raws txoj kev haub ntxias ntawm tej kab lis kev cai qub, thiab txhua tus tib neeg yog tus txais los thiab tus theej tawm ntawm tej kab lis kev cai qub. Tib neeg raug khi nrog tej kab lis kev cai qub uas Ntxwgnyoog tau muab rau lawv, thiab tib neeg kuj ua raws li qhov sawv daws feem ntau ua uas Ntxwgnyoog npaj rau tib neeg ntiaj teb. Tib neeg cais tawm ntawm Ntxwgnyoog mus tsis tau, ua raws txhua yam li Ntxwgnyoog ua txhua lub sij hawm, lees txais nws qhov kev ua phem, kev txawj dag, kev xav phem thiab kev khav theeb. Kiag thaum tib neeg los muaj Ntxwgnyoog cov moj yam no lawm, nws puas zoo siab los sis tu siab ua neej nyob nrog cov tib neeg coj tsis ncaj no? (Tu siab.) Vim li cas koj thiaj hais li ntawd? (Vim hais tias tib neeg raug cuam tshuam thiab raug tswj kav los ntawm tej yam coj tsis ncaj no, nws ua neej nyob hauv txoj kev txhaum thiab raug nqos tau txom nyem kawg.) Qee cov tib neeg rau tsom iav qhov muag, ua zoo nkaus li yog tus tshaj lij heev; tej zaum lawv yuav hais tau cov lus uas txaus ntseeg heev, hais tau ntxim siab thiab muaj qab hau, thiab vim lawv tau ua ntau yam tiav dhau los lawm, tej zaum lawv tau ntsib ntau yam thiab haub ntxias dag tau zoo. Tej zaum muaj peev xwm hais tau ntxaws txog tej yam loj thiab me; tej zaum lawv kuj muaj peev xwm tshuaj ntsuam tej yam tau tiag thiab muaj qab hau. Tej zaum qee cov yuav ntsia cov neeg no tus cwj pwm thiab qhov tshwm sim, thiab nrog rau lawv tus yam ntxwv, kev ua neeg, kev coj ua, thiab ntau yam ntxiv, thiab nrhiav tsis pom lawv tej kev txhaum. Cov neeg zoo li no muaj peev xwm tshwj xeeb yoog tau tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua tam sim no. Txawm tias tej zaum cov neeg no yuav yog neeg laus los xij, lawv ib txwm tsis poob qab txog tej yam sawv daws feem ntau ua ntawm tej caij nyoog thiab yeej ib txwm tsis laus dhau rau kev kawm paub. Sab nraum daim tawv, yeej tsis muaj leej twg nrhiav pom qhov kev txhaum rau ntawm ib tug neeg zoo li no, tiam sis nyob tob rau puag hauv lawv lub nsiab tseeb mas lawv raug muab ua qias vuab tsuab tag nrho thiab txhij txhua los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Txawm tias yeej tsis pom kev txhaum tshwm sim rau sab nrauv rau ntawm cov neeg no los xij, txawm tias sab nraum daim tawv lawv coj zoo, ua neeg dawb huv, thiab muaj kev txawj ntse thiab kev ncaj ncees, thiab lawv muaj kev coj ncaj los xij, thiab txawm tias lawv yeej tsis paub fab kev txawj ntse npaum li cov hluas los xij, tiam sis hauv lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg zoo li no yog tus qauv phem thiab kev ua neej ntawm Ntxwgnyoog xwb; lawv yeej zoo xws li Ntxwgnyoog kiag ntag. Qhov no yog “lub txiv hmab txiv ntoo” ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Yam Kuv tau hais tej zaum yuav ua rau nej mob, tab sis nws yeej muaj tseeb tag nrho. Tib neeg kawm kom paub kev txawj ntse, nws ua kev tshawb fawb kom to taub, thiab nws paub siv lub tswv yim kom phim raws li tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ntawd yog tej tswv yim zam tsis tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Qhov no yeej muaj tseeb tiag. Yog li, tib neeg thiaj ua neej nyob hauv ib tug moj yam uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tib neeg thiaj tsis muaj txoj kev paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi los sis Vajtswv lub ntsiab tseeb yog dab tsi. Qhov no vim hais tias yeej tsis muaj leej twg tshawb nrhiav pom txoj kev txhaum uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg raws sab nraum cev nqaij daim tawv; yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm qhia tau hauv ib tug neeg tus cwj pwm tias muaj dab tsi tsis zoo. Txhua tus neeg nyias yeej ua nyias tes dej num thiab nyias lub neej raws li qhov lawv ib txwm ua; lawv nyeem tej phau ntawv thiab ntawv xov xwm raws li qhov ib txwm ua, lawv kawm ntawv thiab hais lus raws li qhov ib txawm ua. Qee cov neeg tsuas paub kev coj zoo me ntsis xwb thiab hais lus tau zoo, hais lus to taub thiab tsis hais lus phem rau leej twg, tej lus muaj txiaj ntsig thiab ua lub siab dawb sib txhawb nqa, thiab tsis cav ncauj los sis tsis ua tshaj rau tib neeg. Txawm li cas los xij, lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab raug cog ruaj khov rau hauv lawv lawm thiab los ntawm kev ua sab nrauv los xwb yuav tsis muaj peev xwm hloov tau lub ntsiab tseeb no. Vim hais tias tib neeg yeej tsis muaj peev xwm paub lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv, thiab txawm tias tseem tab tom nthuav tawm lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv rau tib neeg los xij, tib neeg tseem tsis mob siab siv nws li. Qhov no vim hais tias hauv tib neeg lub siab, tej tswv yim, tej kev xam pom thiab tej kev xav yeej muaj txhua yam ntawm Ntxwgnyoog lub tswv yim los haub ntxias lawm. Txhua yam uas muaj nyob hauv lub siab thiab kev coj tsis ncaj tsis yog yuav muaj ib ntus los sis muaj raws caij nyoog xwb, tab sis nws tshwm sim rau txhua qhov chaw rau txhua lub sij hawm. Yog li ntawd, cov neeg feem coob uas tau muaj kev ntseeg rau Vajtswv los tau peb lub xyoos los sis plaub xyoos, los sis tsib xyoos los sis rau xyoo los xij, tseem siv tej kev xav phem, kev xam pom, kev muaj qab hau, thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv lawv tseg ua tej yam khoom muaj nqi, thiab tej kev xav ntawd tsis muaj peev xwm tso tau lawv tseg. Vim hais tias tib neeg tau lees txais tus dab phem, khav theeb thiab tej yam xav phem uas tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam, tej kev sib raug zoo kev sib saib sib xyuas ntawm tib neeg ntau zaus yeej zam tsis dhau kev tsis sib haum xeeb, kev sib cav thiab kev tsis thooj siab koom ntsws vim nws tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam khav theeb. Yog Ntxwgnyoog tau muab tej yam zoo rau tib neeg ntiaj teb—piv txwv li, yog tias tiam Khoomtswb Kav thiab tiam Taum Kav ntawm tej kab lis kev cai qub uas tib neeg tau lees tias yog tej yam zoo—hom tib neeg uas zoo sib xws ib yam yuav tsum muaj peev xwm nyob sib haum xeeb ib leeg rau ib leeg tom qab tau lees txais yuav tej ntawd lawm. Yog li vim li cas thiaj li muaj ib qho tseem ceeb zoo li no faib cais ntawm cov tib neeg uas tau lees txais tib hom zoo ib yam? Qhov ntawd yog vim li cas? Nws yog vim los ntawm Ntxwgnyoog thiab Ntxwgnyoog tsim kev faib cais rau ntawm tib neeg. Tej yam uas los ntawm Ntxwgnyoog, txawm tias yuav yog lub meej mom los sis lub koob meej siab li cas los xij lawv tsuas tshwm sim raws sab nraum daim tawv xwb, nws tsuas coj kev khav theeb los rau tib neeg thiab coj tawm hauv tib neeg lub neej mus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog tej kev txawj dag ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem nkaus xwb. Puas yog li ntawd tiag mas? Qee tus neeg muaj peev xwm dag lawv tus kheej rau lwm tus tias lawv mas muaj kev txawj ntse los sis lawv mas muaj kev kawm zoo, tiam sis lawv tseem ho tsis muaj sij hawm los npog lawv tus moj yam phem coj tsis ncaj thiab. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tej neeg no yuav npog lawv tus kheej li cas los xij, txawm koj xav tias lawv yog ib tug neeg dawb huv los xij, los sis koj xav tias lawv yog ib tug neeg zoo tiav log los xij, los sis koj xav tias lawv yog ib tug tim tswv los xij, txawm koj xav tias lawv yog ib tug neeg dawb huv los xij, lub hauv paus ntawm lawv lub neej tiag tiag yog dab tsi? Koj pom lub ntsiab tseeb hauv qhov qhia tshwm ntawm lawv tus moj yam yog dab tsi? Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav ces koj yuav pom Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem. Puas tsim nyog hais tau li ntawd? (Tsim nyog.) Piv txwv tias yog nej paub ib tug neeg txheeb ze rau nej uas yog tus nej xav tias yog ib tug neeg zoo, tej zaum nej cia li teev hawm tus neeg no li lawm. Raws li koj tus yeeb yam tam sim no, koj xav dab tsi txog lawv? Xub thawj tshaj, koj tshuaj ntsuam xyuas seb hom neeg no puas muaj los sis tsis muaj siab ntsws ib yam li tib neeg tiag, seb lawv puas muaj lub siab ncaj, seb lawv puas muaj kev hlub tiag rau tib neeg, seb lawv tej lus thiab kev ua puas muaj txiaj ntsig thiab pab tau lwm tus. (Lawv tsis muaj.) Kev ua siab zoo, kev hlub los sis kev coj zoo uas cov tib neeg no qhia tshwm yog dab tsi? Txhua yam yog cuav xwb, txhua yam tsuas yog ib lub yeeb yam ntsej muag sab nrauv xwb. Lub hauv paus ntawm lub yeeb yam ntsej muag no muaj ib lub hom phiaj xav phem zais npog: ua kom tus neeg ntawd raug ntshaw thiab raug teev hawm. Nej puas pom qhov no tseeb? (Pom.)

Tej tswv yim uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg coj dab tsi los rau tib neeg ntiaj teb? Lawv puas coj tau tej yam zoo los? Ua ntej tshaj, tib neeg puas muaj peev xwm faib tau qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem? Koj puas hais tau tias nyob hauv lub ntiaj teb no, txawm nws yuav yog tus neeg muaj koob nrov npe los sis neeg zoo, los sis yog tej ntaub ntawv xov xwm los sis lwm yam ntaub ntawv luam tawm los xij, puas yog cov qauv zoo uas lawv siv txiav txim tias qee yam ntawd zoo los sis phem, thiab raug los sis tsis raug? Lawv qhov kev tshuaj ntsuam xyuas ntawm tej xwm txheej thiab rau tib neeg puas ncaj ncees? Lawv puas muaj qhov tseeb? Puas yog lub ntiaj teb no, cov tib neeg hauv lub ntiaj teb tshuaj ntsuam xyuas tej yam zoo thiab yam phem raws li tus qauv zoo ntawm qhov tseeb? (Tsis yog.) Vim li cas tib neeg thiaj tsis muaj rab peev xwm ntawd? Tib neeg tau kawm ntau yam kev txawj ntse thiab paub ntau yam txog kev tshawb fawb, yog li lawv tseem tsis muaj peev xwm tshaj plaws thiab los? Yog li vim li cas lawv ho tsis muaj peev xwm faib cais qhov sib txawv ntawm tej yam zoo thiab yam phem tau? Qho no yog vim li cas? (Vim hais tias tib neeg tsis muaj qhov tseeb; kev tshawb fawb thiab kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb.) Txhua yam uas Ntxwgnyoog coj los rau tib neeg ntiaj teb yog yam phem, lwj liam thiab tsis muaj kev tseeb rau hauv txoj kev ua lub neej. Los ntawm qhov Ntxwgnyoog coj tej kev phem thiab kev qia vuab tsuab los rau tib neeg, koj puas muaj peev xwm hais tau tias Ntxwgnyoog muaj kev hlub? Koj puas muaj peev xwm hais tau tias tib neeg muaj kev hlub? Qee cov neeg yuav hais tias: “Koj xav yuam kev; muaj coob leej ntau tus nyob hauv lub ntiaj teb no yog cov pab cov neeg txom nyem los sis cov tsis muaj tsev nyob. Cov neeg no tseem tsis yog neeg zoo thiab los? Kuj tseem muaj ntau lub koom haum siab dawb uas ua txoj dej num zoo; tes dej num lawv ua no tseem tsis yog tes dej num zoo thiab los?” Koj yuav hais dab tsi txog qhov ntawd? Ntxwgnyoog siv ntau txoj kev xav thiab tswv yim ua kom tib neeg lwj liam; qhov kev ua lwj liam ntawm tib neeg no puas yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej? Tsis yog, nws tsis yog qhov uas pom tsis meej. Ntxwgnyoog kuj ua qee yam tiag, thiab nws kuj nthuav dav ib qho kev xav los sis ib lub tswv yim rau hauv lub ntiaj teb no thiab rau hauv sawv daws txoj kev ua neej nyob. Hauv txhua tiam kav teb chaw thiab hauv txhua tiam, nws nthuav dav ib lub tswv yim thiab cog tej kev xav rau hauv tib neeg nruab siab. Tej kev xav thiab tej tswv yim no maj mam cog ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, thiab dhau ntawd ces lawv thiaj pib ua neej nyob nrog tej ntawd. Kiag thaum lawv pib ua neej nyob nrog tej yam no lawm, tsis yog lawv cia li dhau los ua Ntxwgnyoog yam tsis paub qab hau dab tsi li lawm los? Tsis yog tib neeg cia li dhau los ua ib tug neeg zoo li Ntxwgnyoog lawm los? Thaum tib neeg dhau los ua ib tug neeg zoo li Ntxwgnyoog lawm, thaum kawg lawv coj lawv tus cwj pwm li cas rau Vajtswv? Nws tseem tsis yog tib tug cwj pwm uas Ntxwgnyoog coj rau Vajtswv thiab los? Tseem tsis muaj leej twg ua siab tawv qhawv lees qhov no thiab los? Cas txaus ntshai ua luaj! Vim li cas Kuv thiaj hais tias Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog dab phem? Kuv tsis hais qhov no yam tsis muaj pov thawj; feem ntau, Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug txiav txim thiab raug txheeb xyuas raws li qhov nws tau ua tiav thiab tej yam nws tau qhia tshwm. Yog Kuv hais tias Ntxwgnyoog yog dab phem, nej xav li cas? Nej yuav xav tias: “Muaj tseeb Ntxwgnyoog yog dab phem.” Yog li Kuv thiaj nug koj tias: “Hom yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog yog dab phem yog li cas?” Yog koj hais tias: “Ntxwgnyoog txoj kev tawm tsam rau Vajtswv yog dab phem,” koj tseem hais tsis tau meej. Tam sim no Kuv tau hais txog tej yam tshwj xeeb rau hauv qhov no, nej puas muaj txoj kev to taub txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem tshwj xeeb ntawm lub ntsiab tseeb? (Muaj.) Yog nej muaj peev xwm pom meej Ntxwgnyoog tus yeeb yam ua phem, ces nej yuav pom nej tus kheej tej yam ntxwv. Puas muaj qhov sib txuas los ntawm ob yam no? Qhov no puas muaj txiaj ntsig rau nej los sis tsis muaj? (Muaj.) Thaum Kuv sib qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv, nws puas tsim nyog uas Kuv yuav tau sib qhia txog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb ua phem? Nej txoj kev xav txog qhov no yog dab tsi? (Tsim nyog yuav tau sib qhia.) Vim li cas? (Ntxwgnyoog txoj kev phem ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv tawm tuaj.) Qhov ntawd yog li cas? Qhov no tsuas raug ib txhia xwb, hauv txoj kev xav uas tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, tib neeg yuav tsis paub tias Vajtswv yog tus dawb huv; kev hais li no yeej raug lawm. Txawm li cas los xij, yog koj hais tias Vajtswv txoj kev dawb huv tau tshwm sim vim yog nws txawv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, qhov no puas raug? Txoj kev xav tshawb nrhiav qhov tseeb no yog tsis raug lawm. Vajtswv txoj kev dawb huv yeej yog Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ib txwm xeeb txawm los lawm; txawm tias thaum Vajtswv qhia tshwm raws hauv Nws tej kev ua los xij, qhov no tseem yog Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ib txwm muaj thiab nws tseem yog Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ib txwm xeeb txawm los lawm; nws ib txwm tshwm sim los lawm thiab nws yog lub ntsiab cev nqaij daim tawv thiab xeeb txawm rau Vajtswv Tus Kheej, txawm tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom nws los xij. Qhov no vim tias tib neeg ua neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus moj yam lwj liam thiab raws hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab lawv tsis paub txog kev dawb huv, haj yam tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Yog li, nws puas tsim nyog uas peb yuav tau sib qhia ua ntej txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem lub ntsiab tseeb? (Nws tsim nyog.) Qee cov neeg tseem hais ua xyem xyav tias: “Koj tab tom sib qhia txog Vajtswv Tus Kheej, yog li vim li cas Koj ho ib txwm tham txog qhov Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem li cas?” Tam sim no koj tseem puas ua xyem xyav mus ntxiv lawm? Thaum tib neeg xam pom txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem thiab thaum lawv muaj kev paub tseeb tuav tau lub ntsiab raug lawm, thaum tib neeg muaj peev xwm tshwj xeeb pom meej txog dab phem lub ntsiab thiab qhov nthuav tawm lawm, dhau ntawd ces lub hauv paus thiab lub ntsiab tseeb ntawm qhov ua phem tsuas raug muab coj los sib tham sib qhia rau hauv Vajtswv txoj kev dawb huv lawm xwb, tib neeg puas muaj peev xwm nkag siab tau meej los sis nco qab tau meej tias dab tsi yog Vajtswv txoj kev dawb huv, txoj kev dawb huv yog dab tsi. Yog Kuv tsis tham txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, qee cov neeg yuav ntseeg yuam kev tias tej yam uas tib neeg coj ua rau hauv kev sib saib sib xyuas thiab rau ntawm lawv sawv daws—los sis qee yam uas muaj tiag rau hauv lub ntiaj teb no—yuav muaj qee yam ntsig txog txoj kev dawb huv. Qhov no tseem tsis yog ib txoj kev xam pom yuam kev thiab los? (Yog kawg.)

Yog tam sim no Kuv tau sib qhia txog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb raws hauv lub tswv yim no lawm, txoj kev to taub txog Vajtswv txoj kev dawb huv uas nej tau los ntawm nej txoj kev paub hauv ob peb lub xyoos dhau los, los ntawm nej qhov nyeem Vajtswv txoj lus thiab los ntawm kev ntsib thiab kev paub Nws tes dej num yog dab tsi? Kav tsij sib tham txog qhov no mus ntxiv. Koj tsis tas siv tej lus uas zoo mloog rau pob ntseg, tab sis tsuas hais los ntawm koj tus kheej txoj kev paub xwb. Vajtswv txoj kev dawb huv tsuas muaj Nws ib txoj kev hlub xwb los? Peb puas piav qhia tau tias Vajtswv txoj kev hlub yog txoj kev dawb huv tiag? Qhov ntawd puas ntsia ib phab nkaus xwb los tsis yog? Dhau ntawm Vajtswv txoj kev hlub lawm, puas muaj lwm cov yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb? Nej puas tau pom tej ntawd li? (Pom lawm. Vajtswv ntxub tej koob tsheej thiab tej hnub so, tej kab lis kev cai thiab kev ntseeg dab; qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev dawb huv thiab.) Vajtswv dawb huv, yog li ntawd Nws thiaj ntxub txhua yam zoo li no, qhov ntawd nej txhais tau li cas? Thaum hais txog nws, Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi? Puas yog tias Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb dab tsi li, tsuas yog kev ntxub xwb? Hauv nej nruab siab nej puas xav tias, “Vim Vajtswv ntxub tej yam phem zoo li no, yog li puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv dawb huv”? Qhov no tseem tsis yog kev khwv yees rau ntawm no los? Qhov no tseem tsis yog ib hom kev cuam tshuam thiab kev txiav txim los? Dab tsi yog qhov kev txiav txim siab yuam kev loj heev uas yuav tsum tau zam thaum tshwm sim rau hauv peb txoj kev to taub txog Vajtswv lub ntsiab tseeb? (Nws tshwm sim thaum peb tso qhov muaj tseeb tseg rau sab tom qab thiab tsuas hais txog tej lus qhia ntawm kev ntseeg xwb.) Qhov no yog ib qho kev txiav txim siab yuam kev loj heev. Puas tshuav dab tsi ntxiv lawm thiab? (Kev khwv yees thiab kev xav hauv nruab siab.) Tej no kuj yog tej kev txiav txim siab yuam kev loj heev. Vim li cas kev khwv yees thiab kev xav hauv nruab siab thiaj li tsis muaj txiaj ntsig? Tej yam uas koj khwv yees txog ntawd thiab tej yam uas koj xav hauv nruab siab puas yog yam koj muaj peev xwm pom tau qhov tseeb? Tej ntawd puas yog Vajtswv lub ntsiab tseeb? (Tsis yog.) Tshuav dab tsi ntxiv uas yuav tsum tau zam? Nws puas yog ib qho xav yuam kev uas cia li nyeem tej lus zoo raws li piav qhia txog Vajtswv lub ntsiab tseeb? (Yog.) Qhov no tsis yog yam tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau puas yog? Kev txiav txim thiab kev khwv yees yog qhov tsis muaj qab hau, vim tsuas xaiv tej lus zoo xwb. Tsis muaj kev qhuas puas yog kev tsis muaj qab hau thiab? Vajtswv puas nyiam mloog tej neeg no tham txog qhov tsis muaj qab hau no? (Nws tsis nyiam.) Nws xeeb txob thaum Nws hnov txog tej no! Thaum Vajtswv coj thiab cawm ib pawg neeg, tom qab pawg neeg no tau hnov Nws tej lus tag, lawv yeej tseem tsis to taub yam Nws hais yog txhais li cas. Qee tus neeg yuav nug tias: “Vajtswv puas yog neeg zoo?” thiab lawv yuav teb tias, “Yog!” “Zoo npaum li cas?” “Zoo heev hos!” “Vajtswv puas hlub tib neeg?” “Hlub!” “Hlub npaum li cas? Nej puas muaj peev xwm piav tau?” “Hlub heev li! Vajtswv txoj kev hlub yog tob dua dej hiav txwv, siab dua lub ntuj!” Puas yog tej lus no tsis muaj qab hau li? Thiab qhov no puas yog tsis muaj qab hau ib yam nkaus li qhov uas nej nyuam qhuav hais tias: “Vajtswv ntxub Ntxwgnyoog tus moj yam lwj liam, thiab yog li ntawd Vajtswv yog dawb huv”? (Yog.) Qhov nej nyuam qhuav hais tias tsis muaj qab hau yog dab tsi? Thiab tej yam tsis muaj qab hau feem ntau no leej twg yog tus hais tawm los? Tej yam hais tawm los no feem ntau yog hais los ntawm cov neeg uas tsis muaj kev lees ris nws tej lus hais thiab tsis muaj kev hwm Vajtswv. Peb hais puas tau li ntawd? Koj tsis muaj kev to taub, thiab koj tseem tham tej yam tsis muaj qab hau li. Qhov ntawd tseem tsis yog qhov tsis lees ris tej lus hais thiab los? Qhov ntawd tseem tsis yog kev tsis hwm Vajtswv thiab los? Koj tau kawm qee yam kev txawj ntse, to taub qee yam muaj qab hau thiab muaj paus ntsis zoo, koj yeej siv tej no lawm thiab, ntxiv rau qhov ntawd, ua kom muaj kev to taub Vajtswv. Koj puas xav tias Vajtswv yuav chim siab thaum Nws hnov koj hais li ntawd? Nej muaj peev xwm siv tej tswv yim no li cas thiaj li paub Vajtswv? Thaum nej hais li ntawd, nws tseem tsis yog ib qho teb nyuaj thiab los? Yog li ntawd, thaum hais txog kev txawj ntse ntawm Vajtswv, yuav tau ceev faj zoo heev; tsuas hais txog qhov uas nej paub txog Vajtswv xwb. Hais ncaj ncees thiab hais raws li qhov muaj tiag thiab txhob siv nej tej lus mos lus muag thiab lus qhuas hais ntxiv rau; Vajtswv tsis xav tau nws; tej lus hais mos hais muag no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Ntxwgnyoog tus moj yam yeej khav theeb; Ntxwgnyoog nyiam raug qhuas thiab xav hnov tej lus zoo xwb. Ntxwgnyoog yuav txaus siab thiab zoo siab yog tib neeg hais txhua lo lus zoo raws li qhov lawv tau kawm thiab siv tej lus ntawd rau Ntxwgnyoog. Tab sis Vajtswv tsis xav tau tej no; Vajtswv tsis xav tau tej hais lus mos los sis lus qhuas thiab Nws tsis xav kom tib neeg hais tej yam tsis muaj qab hau thiab qi muag nti qhuas Nws. Vajtswv ntxub thiab tsis xav mloog tej lus qhuas thiab tej lus hais uas tsis raug raws li qhov muaj tseeb tiag. Yog li ntawd, thaum qee cov tib neeg tsis muaj lub siab ncaj qhuas Vajtswv tiag, thiab cia li qi muag nti tsa tes cog lus thiab thov Nws, Vajtswv yuav tsis mloog tej no kiag li. Koj yuav tsum lees ris tej lus uas koj hais. Yog koj tsis paub qee yam, ces tsuas hais tias tsis paub; yog koj paub qee yam, ces tsuas hais raws li qhov muaj tseeb ntawd xwb. Yog li, qhov hais txog Vajtswv txoj kev dawb huv tshwj xeeb thiab qhov uas ib txwm xeeb txawm los nrog, nej puas muaj kev to taub tseeb txog nws? (Thaum kuv hais txog kev ntxeev siab, thaum kuv ua kev txhaum, kuv tau txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab dhau ntawd kuv mam li pom Vajtswv txoj kev dawb huv. Thiab thaum kuv tau ntsib tej yam uas ua tsis zoo raws li kuv tej kev xav, kuv tau thov Vajtswv txog tej no thiab kuv tau tshawb nrhiav Vajtswv tej kev xav, thiab thaum Vajtswv muab Nws tej lus qhuab qhia thiab coj kuv kev, kuv pom Vajtswv txoj kev dawb huv.) Qhov no yog los ntawm nej tus kheej txoj kev paub. (Los ntawm qhov Vajtswv tau hais txog nws, kuv tau pom qhov uas tib neeg tau ua tom qab lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam rau thiab ua tsis zoo rau lawv lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv yeej tau muab txhua yam los cawm peb lawm thiab txij no mus kuv yuav pom Vajtswv txoj kev dawb huv lawm xwb.) Qhov no yog ib qho qauv zoo ntawm kev hais lus raws li qhov muaj tseeb tiag; nws yog kev txawj ntse tiag. Puas muaj ke to taub sib txawv txog qhov no? (Kuv pom Ntxwgnyoog txoj kev ua phem los ntawm tej lus nws tau hais ntxias dag rau Evas kom ua kev txhaum thiab nws txoj kev sim Tswv Yexus siab. Los ntawm tej lus uas Vajtswv tau hais rau Adas thiab Evas txog yam nkawv noj tau thiab yam noj tsis tau, kuv pom tias Vajtswv hais cov lus ncaj, lus dawb huv, thiab lus ntseeg tau; kuv pom Vajtswv txoj kev dawb huv los ntawm qhov no.) Thaum tau hnov tej lus hais los saum toj saud lawm, leej twg tej lus yog tej uas tshoov nej siab tshaj plaws kom hais “amees” rau? Hnub no leej twg lub ncauj lus sib qhia thooj li koj lub ncauj lus sib qhia tshaj plaws? Leej twg tej lus muaj tseeb tshaj plaws? Tus muam kawg qhov kev sib qhia zoo li cas? (Zoo.) Nej hais tias “amees” rau yam nws tau hais. Yam uas nws tau hais raug lub ntsiab? (Hauv tej lus uas tus muam nyuam qhuav hais los ntawd, kuv hnov tias Vajtswv txoj lus yog lus ncaj thiab lus dawb huv heev, thiab nws tsis zoo li Ntxwgnyoog tej lus hais tsis ncaj. Kuv tau pom Vajtswv txoj kev dawb huv rau qhov no.) Qhov no yog ib feem ntawm txoj kev dawb huv. Puas yog? (Yog.) Zoo heev. Kuv pom tias nej tau qee yam los ntawm ob zaug kev sib qhia dau los no, tab sis nej yuav tsum sib zog ua tes dej num txuas ntxiv. Qhov muaj qab hau uas nej yuav tsum tau sib zog ua tes dej num yog vim hais tias kev to taub txog Vajtswv lub ntsiab tseeb yog ib lub tswv yim tob heev; nws tsis muaj peev xwm yuav to taub rau hauv lub sij hawm ib hmo tau, los sis tsis zoo li kev xyaum hais ob peb lo lus kom tau meej meej.

Txhua tus yeeb yam ntawm tib neeg tus moj yam phem, kev txawj ntse, lub tswv yim, tib neej tej kev xav thiab tej kev xam pom, thiab qee cov yeeb yam ntawm txhua tus neeg muaj qhov cuam tshuam ntau heev rau lawv kom txhob muaj kev paub txog Vajtswv lub ntsiab tseeb; yog li thaum koj hnov tej ncauj lus no, yuav muaj qee yam tshaj nej rab peev xwm caum cuag lawm; nej yuav tsis to taub qee yam, hos muaj qee yam yuav tsis thooj raws li nej lub hauv paus xeeb txawm muaj tseeb. Txawm li cas los xij, Kuv hnov tias nej muaj kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv thiab Kuv paub tias hauv nej lub siab tab tom lees paub txog yam Kuv tau hais thiab tau sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv. Kuv paub tias hauv nej lub siab nej txoj kev ntshaw xav to taub txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv uas tseem tab tom pib nthaw kaus. Tab sis qhov ua rau Kuv zoo siab zog tuaj yog pom tias nej qee tus yeej muaj peev xwm siv tej lus yooj yim los piav qhia txog nej txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Txawm tias yuav hais qhov no tau yooj yim thiab Kuv twb hais qhov no ua ntej dhau los lawm los xij, tiam sis hauv lub siab ntawm feem ntau ntawm nej cov ko, nej tseem tsis tau lees txais tej lus no, thiab qhov tseeb tiag tseem tsis muaj qhov ntxim nej lub siab. Txawm li cas los xij, nej qee tus yeej mob siab ua kom nco tau tej lus no. Qhov no zoo heev thiab yog ib qho xub pib tau zoo. Kuv vam tias nej yuav xav thiab sib qhia kom ntau zuj zus tsis tu ncua rau tej ncauj lus uas nej xav tias muaj lub ntsiab lus tob zoo—los sis tej ncauj lus uas tshaj qhov nej caum cuag lawm. Yuav tau nrhiav qee tus neeg los muab kev qhia nej ntxiv txog tej teeb meem ntawm tej ncauj lus uas tshaj qhov nej caum cuag lawm. Yog nej nquag sib qhia ntxiv rau yam uas tam sim no nej to taub lawm, tus Vajntsujplig yuav ua Nws tes dej num thiab thaum kawg yuav ua rau nej to taub zoo tshaj qhov qub tuaj. Kev to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab kev paub Vajtswv lub ntsiab tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Kuv vam tias nej yuav tsis tso qhov no tseg los sis tsis xam pom nws zoo li kev ua si lom zem xwb, vim tias kev paub Vajtswv yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntseeg thiab yog qhov tseem ceeb rau tib neeg caum qhov nrhiav qhov muaj tseeb thiab tau kev cawm dim. Yog tib neeg ntseeg Vajtswv tiam sis tsis paub Nws, yog lawv tsuas ua neej raws hauv tej lus thiab tej lus qhia ntawm kev ntseeg xwb, ces lawv yuav tsis muaj kev cawm dim hlo li, txawm tias lawv yuav nqis tes ua thiab ua neej mus raws li lub ntsiab tiag ntawm qhov tseeb los xij. Qhov ntawd hais tau tias, yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub Nws, ces koj txoj kev ntseeg yeej tsis muaj nuj nqi thiab tseem tsis muaj ib yam ntawm qhov tseeb hlo li. Nej to taub lawm puas yog? (Yog, peb to taub lawm.) Hnub no peb qhov kev sib qhia los xaus li no lawm xwb.

Lub Ib Hlis Hnub Tim 4, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No