Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII

Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam (II)

Peb yuav sib qhia txog rau peb lub ncauj lus kawg nkaus txuas ntxiv mus. Koj puas nco qab lub ncauj lus zaum kawg uas peb tau sib qhia ua ke yog dab tsi lawm? (Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam.) Puas yog lub ncauj lug, “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam,” yog ib lub ncauj lus uas nyob deb heev rau nej? Los sis nej twb muaj lub tswv yim ntxaws txog ntawm nws hauv nej lub siab lawm lod? Puas muaj leej twg tuaj yeem tham me ntsis txog tias lub ntsiab ntawm peb qhov kev sib qhia tas los txog lub ncauj lus no yog dab tsi? (Los ntawm Vajtswv tau tsim txhua yam, kuv pom tias Nws saib xyuas txhua yam thiab saib xyuas tib neeg. Yav dhau los, kuv ib txwm xav tias thaum Vajtswv tsim kev npaj rau tib neeg, Nws tsuas muab Nws txoj lus rau cov neeg uas Nws xaiv xwb; kuv tsis tau pom dua tias, los ntawm cov kev cai uas kav txhua yam, Vajtswv tab tom saib xyuas txhua tus tib neeg. Nws tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev sib txuas lus ntawm qhov tseeb no uas kuv tau paub txog tias Nws yog lub hauv paus ntawm txhua yam, tias txoj sia ntawm txhua yam yog Nws muab rau, tias Vajtswv npaj cov cai no thiab txhawb nqa txhua tsav yam. Los ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua tsav yam, kuv pom Nws txoj kev hlub.) Zaum tag los, peb tau sib qhia txog Vajtswv txoj kev tsim txhua tsav yam thiab Nws tau rhawv cov cai thiab tej hauv paus ntsiab lus rau lawv. Hauv qab ntawm cov kev cai no thiab cov hauv paus ntsiab lus no, txhua yam muaj sia nyob thiab tuag mus thiab nyob nrog tib neeg hauv qab Vajtswv lub hwj chim thiab nyob hauv Vajtswv lub zeem muag. Peb xub tham txog Vajtswv txoj kev tsim txhua yam thiab siv Nws tus kheej cov txheej txheem los txiav txim siab cov cai txog ntawm lawv txoj kev loj hlob, nrog rau cov kab kev thiab cov qauv ntawm lawv txoj kev loj hlob. Nws kuj tau txiav txim siab txog cov hau kev rau txhua yam peem txoj sia nyob rau hauv thaj av no kom lawv tuaj yeem loj hlob txuas ntxiv mus thiab vam meej thiab muaj sia nyob sib pab. Nrog cov hau kev no thiab cov cai no, txhua yam muaj peev xwm nyob thiab muaj nyob ntawm thaj av no yam yooj yim thiab thaj yeeb lug, thiab tsuas yog nrog qhov chaw ib puag ncig zoo li no tib neeg thiaj muaj lub tsev nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb nyab xeeb rau nyob, ib txwm mus tom ntej raws li Vajtswv txoj kev coj—mus rau pem hauv ntej tas li.

Zaum tag los, peb tau sib tham txog lub tswv yim tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev muab rau txhua tsav yam: Vajtswv muab txhua yam hauv txoj kev no kom txhua yam muaj nyob thiab kom muaj txiaj ntsig rau noob neej. Hauv lwm lo lus, qhov xwm ib puag ncig zoo li no muaj vim yog txoj cai tau teev tseg los ntawm Vajtswv. Tsuas yog vim Vajtswv txoj kev tu kho thiab tswj hwm txoj cai li no uas noob neej muaj qhov chaw nyob niaj hnub no. Nws yog qhov zoo heev ntawm qhov uas peb tau tham txog zaum dhau los thiab qhov kev paub txog Vajtswv uas peb tau hais txog yav dhau los. Dab tsi yog lub laj thawj rau kev muaj nyob ntawm qhov kev dhia ntawd? Nws yog tias thaum peb tham txog kev paub txog Vajtswv yav dhau los, peb tau hais txog thaj tsam ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab kev tswj tib neeg—ntawd yog, txoj kev cawm dim thiab kev tswj hwm ntawm cov neeg uas Vajtswv tau xaiv—thiab nyob hauv thaj tsam ntawd, peb tau hais txog kev paub txog Vajtswv, Vajtswv cov kev ua, Nws tus yam ntxwv, dab tsi Nws muaj thiab yog, Nws lub siab nyiam, thiab Nws muab qhov tseeb thiab nrog txoj sia li cas rau tib neeg. Tab sis zaum tag los, lub ncauj lus peb tau pib tsis yog tsuas yog txwv rau cov ntsiab lus ntawm phau Vajluskub thiab rau thaj tsam ntawm Vajtswv txoj kev cawm Nws cov neeg raug xaiv xwb. Qhov tseeb, lub ncauj lus nthuav mus dav dua li thaj tsam no, tawm hauv cov ntawv qhia Vajluskub thiab ntawm peb ntu kev ua hauj lwm uas Vajtswv ua rau cov neeg raug xaiv tseg los ntawm Nws, sib tham sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej. Yog li, thaum koj hnov ntu no ntawm Kuv kev sib koom, koj yuav tsum tsis txhob zais koj cov kev paub ntawm Vajtswv rau phau Vajluskub thiab peb ntu ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Hloov chaw, koj yuav tsum ua kom koj lub siab qhib; koj yuav tsum pom Vajtswv txoj kev ua thiab yam uas Nws muaj thiab yog nyob hauv txhua yam, thiab txoj kev Nws tswj hwm thiab tsim kho txhua yam. Los ntawm cov qauv no thiab ntawm lub hauv paus no, koj tuaj yeem pom tau tias Vajtswv tau muab txhua yam li cas, uas ua rau tib neeg nkag siab tias Vajtswv yog lub hauv paus tseeb ntawm txoj sia rau txhua yam, tias qhov no yog, tseeb tiag, qhov qhia txog tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej. Qhov ntawd yog hais tau tias, Vajtswv qhov cim qhia, tus yam ntxwv thiab hwj chim, Nws li txhua yam tsis yog tsuas txhais tias yog cov neeg uas tab tom raws Nws tam sim no xwb—tsis yog txhais tias yog nej, cov pab pawg neeg no—tab sis nws yog rau txhua tsav yam. Yog li, thaj tsam ntawm txhua yam yog qhov dav heev. Kuv siv lo lus “txhua yam” los piav txog qhov thaj tsam uas Vajtswv kev kav txhua yam vim Kuv xav qhia nej tias yam khoom uas Vajtswv tswj tsuas yog tsis yog yam uas nej yuav pom nrog nej lub qhov muag xwb—lawv tsis yog tias tsuas suav nrog cov khoom siv ntiaj teb uas txhua tus tuaj yeem pom, tab sis kuj yog lwm lub ntiaj teb dhau ntawm lub ntiaj teb no uas tsis tuaj yeem saib pom los ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab dhau ntawd thiab, lub ntiaj teb thiab sab nraud, qhov chaw uas noob neej tsis tuaj yeem nyob tau. Ntawd yog qhov thaj tsam ntawm Vajtswv lub hwj chim kav ib puas tsav yam. Cwj ciam ntawm Nws lub hwj chim yog dav heev; rau nej feem, nej txhua tus yuav tsum tau thiab to taub, pom, thiab muaj qhov pom meej txog yam uas nej yuav tsum nkag siab, qhov nej yuav tsum pom, thiab ntawm yam uas nej yuav tsum muaj kev paub. Txawm hais tias qhov cwj ciam ntawm lo lus “txhua yam” yog qhov dav heev, Kuv yuav tsis qhia nej txog yam nyob hauv qhov cwj ciam ntawd uas nej tsis muaj txoj hau kev yuav los pom los sis qhov uas nej tsis tuaj yeem mus cuag tau ntawm tus kheej. Kuv tsuas yog yuav qhia nej txog yam nyob hauv qhov cwj ciam ntawd uas tib neeg tuaj yeem cuag tau, nkag siab, thiab to taub, xwv kom txhua tus neeg tuaj yeem paub txog lub ntsiab lus tseeb ntawm kab lus “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.” Nyob rau txoj kev no, tsis muaj ib lo ntawm Kuv cov lus sib qhia rau nej yuav tsis muaj nqis dab tsi li.

Zaum tag los, peb siv cov txheej txheem ntawm kev piav dab neeg los muab lub ntsiab lus yooj yooj yim ntawm lub ncauj lus “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam,” xwv kom tib neeg muaj peev xwm to taub yooj yim txog seb Vajtswv muab txhua yam li cas. Lub hom phiaj ntawm kev qhia cov ntsiab lus yooj yim no rau nej yog dab tsi? Nws yog ua kom tib neeg to taub tias Vajtswv txoj hauj lwm ntau tshaj li hauv phau Vajluskub thiab Nws peb theem kev ua hauj lwm. Nws tab tom ua hauj lwm ntau dua ntxiv uas tib neeg tsis tuaj yeem saib pom thiab uas lawv tsis tuaj yeem sib cuag tau, txoj hauj lwm uas Nws mus ua ntawm tus kheej. Yog hais tias Vajtswv tau ua hauj lwm tib leeg xwb ntawm Nws txoj kev cawm thiab kev coj cov neeg uas Nws tau xaiv mus lawm pem hauv ntej, thiab tsis koom nrog lwm txoj hauj lwm no, ces nws yuav nyuaj heev rau cov tib neeg no, suav nrog nej txhua tus, rau kev mus txuas ntxiv lawm tom ntej. Tib neeg thiab lub ntiaj teb no yuav tsis muaj peev xwm tsim kho mus ntxiv. Nyob rau hauv cov lus muaj qhov tseem ceeb ntawm kab lus “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam,” uas yog yam kawm ntawm qhov kev sib koom uas Kuv yuav tuav nrog nej hnub no.

Xwm Ib Puag Ncig Tseem Ceeb rau Lub Neej Uas Vajtswv Tsim rau Tib Neeg

Peb tau sib tham txog ntau lub ncauj lus thiab ntau cov ntsiab lus ntsig txog cov lus “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam,” tab sis nej puas paub hauv nej lub siab tias yam uas Vajtswv muab rau tib neeg, dua li ntawm txoj kev muab Nws txoj lus rau nej thiab ua Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim rau nej lawm yog dab tsi? Qee tus neeg yuav hais tias, “Vajtswv muab txoj kev hlub thiab koob hmoov rau kuv; Nws muab kev qhuab qhia thiab kev nplij siab rau kuv, thiab Nws muab kev saib xyuas thiab tiv thaiv kuv rau txhua txoj kev uas ua tau.” Lwm cov neeg yuav hais tias, “Vajtswv muab zaub mov noj thiab dej haus rau kuv txhua hnub,” thaum muaj qee leej ho yuav hais tias, “Vajtswv tau muab txhua yam rau kuv.” Tej zaum nej yuav teb rau cov teeb meem uas tib neeg ntsib nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub uas cuam tshuam rau qhov kev cwj ciam ntawm nej tus kheej, lub cev nqaij daim tawv txoj kev paub hauv lub neej. Vajtswv muab ntau yam rau txhua tus neeg, txawm hais tias qhov peb tab tom tham hauv no tsis yog tas rau tus cwj ciam ntawm tib neeg cov kev xav tau txhua hnub, tab sis nws txhais tias yog los nthuav txhua tus neeg qhov kev xav thiab pab rau nej pom tej yam uas sib txawv. Vim tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam, Nws tswj hwm lub neej ntawm txhua yam li cas? Hauv lwm lo lus, Vajtswv muab dab tsi rau txhua yam Nws tsim kom tswj tau kom muaj lawv nyob thiab cov kev cai txhawb nqa nws, kom lawv nyob mus ib txhis yog dab tsi? Ntawd yog kis tseem ceeb ntawm peb qhov kev sib tham hnub no. Nej puas nkag siab qhov Kuv tau hais no? Lub ncauj lus no tej zaum nej yuav tsis tshua paub pes tsawg, tab sis Kuv yuav tsis tham txog cov lus qhuab qhia uas tob dhau heev. Kuv yuav siv zog ua kom nej tuaj yeem mloog tau Kuv cov lus thiab tau txais kev nkag siab los ntawm lawv. Nej tsis tas yuav xav dab tsi kom tab kaum—tsuas yog nej yuav tsum ua tib zoo mloog xwb. Txawm li cas los xij, ntawm qhov no, Kuv yuav tsum hais qhia ib zaug ntxiv: Lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog yog dab tsi? Qhia Kuv. (Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam.) Yog li ntawd Vajtswv muab rau txhua yam li cas? Nws muab dab tsi rau txhua yam es thiaj li tuaj yeem hais tau tias “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam”? Nej puas muaj lub tswv yim los sis kev xav dab tsi txog qhov no? Nws zoo nkaus li Kuv tab tom tham txog lub ncauj lus uas nej tsis paub txog li, nyob hauv nej lub siab thiab hauv nej lub hlwb. Tab sis Kuv cia siab tias nej tuaj yeem txuas nrog lub ncauj lus no thiab qhov uas Kuv yuav hais mus rau Vajtswv tej hauj lwm, dua li ntawm txuas mus rau tej kev paub, tib neeg tej kab lis kev cai, los sis kev tshawb fawb. Kuv tsuas hais txog Vajtswv, txog Vajtswv Tus Kheej xwb. Qhov no yog Kuv li kev qhia rau nej. Kuv ntseeg tias nej nkag siab lawm, puas yog?

Vajtswv tau pub ntau yam rau noob neej. Kuv yuav pib los ntawm kev tham txog yam uas tib neeg tuaj yeem pom, ntawd yog, yam lawv tuaj yeem hnov tau. Cov no yog yam uas tib neeg tuaj yeem txais tau thiab nkag siab hauv lawv lub siab. Yog li ua ntej tshaj plaws, cia peb pib los ntawm kev tham txog yam uas Vajtswv tau muab rau tib neeg nrog kev sib tham txog fab khoom ntiaj teb.

a. Cua

Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv tsim cua kom tib neeg ua pa tau. Cua yog ib yam khoom tseem ceeb uas tib neeg muaj peev xwm sib cuag nrog txhua hnub thiab nws yog yam uas tib neeg txoj sia nce rau nws ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm, txawm tias lawv tsaug zog. Cov cua uas Vajtswv tsim no tseem ceeb rau tib neeg: Nws yog qhov tseem ceeb rau lawv txhua txoj pa thiab rau txoj sia. Qhov khoom tseem ceeb no, uas tsuas yog hnov tau tab sis saib tsis pom, yog Vajtswv thawj qhov khoom plig rau txhua yam ntawm tej uas Nws tsim los. Tab sis tom qab tsim cua tiav lawm, Vajtswv puas tau nres, xav txog Nws txoj hauj lwm tias tiav lawm? Los sis Nws puas tau xav tias cua yuav hnyav npaum li cas? Nws puas tau xav txog seb yuav ntim dab tsi nyob rau hauv cov cua? Vajtswv xav li cas thaum Nws tsim cov cua? Vim li cas Vajtswv thiaj tsim cov cua, thiab Nws laj thawj yog dab tsi? Tib neeg yuav tsum tau cov cua—lawv yuav tsum ua pa. Ua ntej tshaj plaws, qhov hnyav ntawm cov cua yuav tsum haum rau tib neeg lub ntsws. Puas muaj leej twg paub qhov hnyav ntawm cov cua? Qhov tseeb, tsis muaj ib qho tshwj xeeb rau tib neeg kom paub cov lus teb rau lo lus nug no ua tus zauv los sis cov ntaub ntawv qhia, thiab qhov tseeb, nws tsis tsim nyog yuav tsum paub cov lus teb—tsuas yog kom muaj lub tswv yim dav dav xwb txaus lawm. Vajtswv tsim cov cua nrog qhov hnyav uas tsim nyog rau tib neeg lub ntsws rau ua pa. Qhov ntawd yog, Nws tsim cov cua uas yuav nkag mus rau hauv tib neeg lub cev los ntawm lawv qhov kev ua pa, thiab kom tsis txhob ua mob rau lub cev thaum ua pa. Tej no yog Vajtswv li kev xav txog thaum Nws tsim cov cua. Ntxiv mus, peb yuav tham txog seb muaj dab tsi nyob nrog cua. Tej uas muaj nyob hauv nws yuav tsis muaj tshuaj lom rau tib neeg thiab yuav tsis ua rau lub ntsws los yog lub cev puas. Vajtswv yuav tsum xav txog txhua yam no. Vajtswv yuav tsum xav txog tias cov cua uas tib neeg ua pa yuav tsum nkag thiab tawm ntawm lub cev kom zoo, thiab hais tias, tom qab nqus pa mus, qhov xwm txheej thiab qhov ntau ntawm cov khoom nyob hauv cov cua yuav tsum zoo tib yam li cov ntshav, nrog rau cov cua pov tseg hauv lub ntsws thiab lub cev tag nrho, yuav raug hlawv kom zoo. Ntxiv mus, Nws yuav tsum xav txog tias cov cua yuav tsum tsis txhob muaj tej yam tshuaj lom rau hauv. Kuv lub hom phiaj qhov qhia nej txog ob tug qauv no rau cov cua tsis yog los muab tej kev paub tshwj xeeb rau nej, tab sis qhia nej tias Vajtswv tsim txhua yam nyob rau hauv yam uas Nws tsim los raws li Nws txoj kev xav, thiab txhua yam Nws tsim yog qhov zoo tshaj plaws uas nws ua tau. Tsis tas li ntawd, rau cov hmoov av hauv cov cua; thiab qhov ntau ntawm cov hmoov av, cov xuab zeb thiab pa av hauv lub ntiaj teb; ib yam li cov hmoov av uas poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb—Vajtswv muaj Nws txoj hau kev los tswj cov no, ib yam nkaus, kev tshem lawv tawm los sis ua rau lawv puas tsuaj. Thaum nws muaj hmoov av ntau, Vajtswv tsim nws kom cov hmoov av tsis txhob ua rau tib neeg lub cev raug mob los sis ua kom neeg txoj kev ua pa piam sij, thiab Nws ua qhov loj me ntawm cov hmoov av kom tsis txhob tsim teeb meem rau lub cev. Vajtswv txoj kev tsim huab cua tsis yog ib qho cov nyom tsis paub? Puas yog yam yooj yooj yim, zoo li kev ua pa nkag ntawm Nws lub qhov ncauj? (Tsis yog.) Tab txawm tias nyob hauv Nws txoj kev tsim tej yooj yim tshaj plaws no, Vajtswv txoj kev cov nyom, tes hauj lwm ntawm Nws lub siab, Nws txoj hau kev xav, thiab Nws lub tswv yim txhua yam yog qhov pom meej. Vajtswv tseem tsis tau yog qhov siv tau thiab lod? (Yog lawm, Nws yog.) Qhov no txhais tau tias txawm tias nyob rau hauv kev tsim tej yam yooj yim, Vajtswv yeej xav txog tib neeg. Ua ntej tshaj plaws, cov cua uas tib neeg ua pa yog huv, thiab tej khoom nyob hauv nws haum rau tib neeg ua pa, tsis muaj tshuaj lom thiab tsis ua rau tib neeg muaj mob; thiab, qhov hnyav ntawm cov cua yog haum rau tib neeg kev ua pa. Cov cua no, uas tib neeg niaj hnub nqus thiab tso pa tawm, yog qhov tseem ceeb rau tib neeg lub cev, tib neeg cev nqaij. Qhov no yog lub laj thawj uas tib neeg muaj peev xwm ua pa tawm ywj siab, tsis muaj kev txwv los sis txhawj xeeb dab tsi li. Lawv tuaj yeem ua pa tau li ib txwm. Cov cua yog qhov uas Vajtswv tsim nyob rau thaum pib, thiab uas yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ua pa.

b. Qhov Kub Txias

Qhov ob uas peb yuav tham txog yog qhov kub txias. Txhua tus neeg paub txog tias qhov kub txias yog dab tsi lawm. Qhov kub txias yog ib yam uas tseem ceeb heev rau ib puag ncig haum rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Yog hais tias qhov kub siab dhau lawm—piv txwv, tias qhov kub siab tshaj plaub caug ooj lawm—qhov no yuav tsis ua rau tib neeg tawm hws ntau dhau lod? Nws yuav tsis ua rau noob neej sab heev nyob rau hauv qhov xwm zoo li no lod? Thiab yuav ua li cas yog tias qhov txias ho poob qis dhau heev ne? Xav tias qhov txias tau poob qis mus txog rau lauv plaub caug ooj lawm—tib neeg tsis tuaj yeem tiv cov xwm li no, ib yam nkaus. Yog li, Vajtswv thiaj tau teeb tsa qhov ntau ntawm qhov kub txias tshwj xeeb heev, kom qhov kub txias nyob rau theem uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog raws tau, uas poob, ntau dua los sis tsawg dua, nyob ntu nruab nrab ntawm lauv txog peb caug ooj thiab nce txog plaub caug ooj. Qhov kub txias nyob hauv daim av txij sab qaum teb mus txog qab teb yuav poob nyob rau hauv ncua no. Nyob rau cov cheeb tsam huab cua txias, qhov txias tuaj yeem poob txog lauv tsib caug los sis rau caum ooj. Vajtswv yuav tsis pub tib neeg nyob rau cov cheeb tsam ntawd. Yog li, vim li cas ho muaj cov cheeb tsam khov te li no? Vajtswv muaj Nws tus kheej lub tswv yim, thiab Nws muaj Nws tej kev xav rau qhov no. Nws yuav tsis pub kom koj mus nyob ze cov chaw ntawd. Cov chaw uas kub dhau thiab txias dhau yog raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv, txhais tau tias Nws tsis tau npaj cia rau tib neeg mus nyob rau tod. Cov chaw no tsis yog rau noob neej nyob. Tab sis vim li cas Vajtswv thiaj pub muaj cov chaw zoo li no nyob rau hauv ntiaj teb? Yog tias cov chaw no yog qhov chaw uas Vajtswv yuav tsis pub tib neeg nyob los sis tseem muaj taus sia nyob, ces vim li cas Vajtswv thiaj tsim lawv? Qhov ntawd yog Vajtswv lub tswv yim nyob. Qhov ntawd yog, Vajtswv tau ntsuas theem qhov kub txias ib puag ncig uas tib neeg muaj peev xwm muaj sia nyob taus. Kuj tseem muaj txoj cai ntuj tsim ua hauj lwm nyob rau ntawm no. Vajtswv tau tsim qee yam los ceev cia thiab tswj qhov kub txias. Lawv yog dab tsi? Ua ntej, lub hnub tuaj yeem coj qhov sov los rau tib neeg, tab sis tib neeg puas tuaj yeem thev taus qhov sov no thaum nws sov dhau lawm? Puas muaj ib tug neeg twg uas muaj peev xwm mus ze lub hnub tau? Puas muaj ib yam kev tshawb fawb twg nyob hauv ntiaj teb uas tuaj yeem mus ze tau lub hnub? (Tsis muaj.) Yog vim li cas? Lub hnub kub dhau lawm. Txhua yam uas los ze dhau heev yuav yaj mus. Yog li ntawd, Vajtswv tau ua hauj lwm tshwj xeeb los teeb lub hnub nyob siab saum toj ntawm noob neej thiab qhov nws nyob deb ntawm raws li Nws lub peev xwm kev suav thiab raws li Nws tus qauv. Tom qab ntawd, ces muaj ob ceg kaum ntuj, sab qab teb thiab qaum teb. Ob cheeb tsam no khov te thiab khov dej thoob plaws. Tib neeg puas tuaj yeem nyob hauv tej chaw dej khov no ma? Cov chaw zoo li no puas haum rau tib neeg txoj kev ua neej ma? Tsis haum, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis mus rau tej chaw no. Vim tib neeg tsis mus rau Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb, lawv cov dej khov tau raug ceev cia thiab muaj peev xwm ua hauj lwm rau lawv lub hom phiaj, uas yog tswj qhov kub txias. Koj nkag siab, lawm puas yog? Yog tias tsis muaj Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb, ces tshav kub ntawm lub hnub yuav ua rau tib neeg hauv ntiaj teb piam sij. Tab sis puas yog Vajtswv ceev qhov kub txias nyob hauv theem uas haum rau tib neeg muaj sia nyob dhau los ntawm ob yam no nkaus xwb? Tsis yog. Nws kuj tseem muaj txhua yam muaj sia nyob, xws li cov nyom saum cov tiaj, ntau hom ntoo, thiab txhua yam xyoob ntoo hauv hav zoov uas nqus cov tshav ntuj kub thiab, hauv kev ua li ntawd, ua rau qhov kub ntawm cov duab tshav ntuj nyob rau theem nruab nrab rau txoj hau kev uas tswj qhov kub ntawm ib puag ncig uas noob neej tuaj yeem nyob taus. Kuj tseem muaj cov cag dej, xws li cov niam dej ntws thiab pas dej. Tsis muaj leej twg tuaj yeem txiav txim siab rau thaj chaw uas muaj niam dej ntws thiab pas dej nyob. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj tau tias kom muaj dej ntau npaum li cas hauv ntiaj teb no, thiab qhov twg uas cov dej yuav tsum ntws mus, txoj hau kev nws ntws, qhov ntau, los yog qhov ntws ceev. Tsuas yog Vajtswv thiaj paub xwb. Ntau cov cag dej no, suav txij li cov dej hauv qab av mus rau cov niam dej ntws thiab pas dej saum npoo av uas ntsia pom, kuj tseem tuaj yeem tswj qhov kub txias ntawm ib puag ncig uas tib neeg nyob thiab. Dhau li ntawm cov cag dej mus lawm, kuj tseem muaj ntau hom qauv chaw, xws li toj roob, tiaj nrag, kwj ha, thiab av hav iav, uas txhua yam no tswj hwm qhov kub txias zoo raws lawv cov thaj tsam thiab thaj chaw. Piv txwv li, yog tias lub roob muaj qhov dav ib puag ncig ib puas ki laus mev, ces qhov dav ib pua ki laus mev ntawd yuav ua rau lub roob pab tau txiaj ntsig zoo. Rau qhov ntau npaum li cas ntawm cov toj roob thiab kwj ha uas Vajtswv tau tsim nyob rau hauv lub ntiaj teb no, qhov no yog tus zauv uas Vajtswv tau xav txog. Hauv lwm lo lus, tom qab ntawm txhua yam muaj sia nyob uas tau tsim los ntawm Vajtswv, muaj ib zaj keeb kwm, thiab txhua yam muaj Vajtswv lub tswv yim thiab cov phiaj xwm. Xav txog, piv txwv li, cov hav zoov thiab txhua hom nroj tsuag—qhov dav thiab qhov loj ntawm thaj chaw uas lawv nyob thiab loj hlob yog dhau txoj kev tswj hwm ntawm tib neeg mus lawm, thiab tsis muaj leej twg hais tawm txog tej yam no li. Tib yam nkaus, tsis muaj ib tug tib neeg tuaj yeem tswj tau tias kom lawv nqus tau dej ntau npaum li cas xwb, thiab qhov ntau npaum li cas ntawm cov tshav ntuj uas lawv nqus tau los ntawm lub hnub. Txhua yam no poob rau hauv tus cwj ciam ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv tsim thaum Nws tsim txhua yam.

Nws tsuas yog vim Vajtswv txoj kev ua tib zoo npaj, kev txiav txim siab, thiab kev teeb tsa rau txhua yam hais tias tib neeg yuav tuaj yeem nyob hauv qhov chaw uas muaj qhov kub txias zoo li no. Yog li ntawd, txhua yam me me uas tib neeg pom los ntawm nws ob lub qhov muag, xws li lub hnub, ceg kaum ntuj Sab Qab Teb thiab Qaum Teb uas tib neeg nquag hnov txog, nrog rau ntau tsav yam muaj sia nyob rau saum npoo av thiab hauv qab av thiab hauv hav dej, thiab qhov dav npaum li cas ntawm cov hav zoov thiab lwm hom nroj tsuag, thiab cov cag dej, ntau cov niam dej, qhov ntau ntawm cov dej hiav txwv thiab dej ntshiab, thiab muaj huab cua sib txawv raws ntau thaj chaw—cov no yog txhua yam uas Vajtswv siv los tuav kom muaj qhov kub txias zoo li ib txwm rau tib neeg kom muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qhov tseeb tiag. Nws tsuas yog vim hais tias Vajtswv tau xav tob txog txhua yam no kom tib neeg muaj peev xwm mus nyob hauv ib qho chaw uas muaj qhov kub txias haum zoo li no. Nws yuav tsum tsis txhob no thiab kub heev dhau: Cov chaw uas kub dhau heev, uas qhov kub siab dhau qhov uas tib neeg lub cev muaj peev xwm yoog tau mus rau yog qhov uas Vajtswv yeej tsis cia koj mus nyob li. Tej chaw uas txias dhau heev, uas qhov kub poob qis heev, qhov uas, tom qab mus txog rau ntawd, tib neeg yuav khov kiag nyob hauv ob peb feeb xwb, xws li lawv tsis tuaj yeem hais lus tau, lawv lub hlwb khov, lawv tsis muaj peev xwm xav tau, thiab tsis ntev lawv yuav tuag ua tsis tau pa—cov chaw zoo li no Vajtswv kuj tsis pub noob neej mus nyob. Txawm hais tias tib neeg txawm yuav ua kev tshawb nrhiav hom twg los xij peem, los sis tsis hais lawv yuav xav tsim tswv yim tshiab los sis rhuav tshem cov kev txwv no—txhua txoj kev xav uas tib neeg muaj, lawv yuav tsis muaj peev xwm hla dhau qhov txwv uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog tau mus rau. Lawv yuav tsis muaj cuab kav ntiab tawm cov kev txwv no uas Vajtswv tau tsim rau noob neej. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv tsim tib neeg, thiab Vajtswv paub zoo tshaj plaws txog qhov kub txias uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog tau mus rau. Tab sis tib neeg tus kheej tsis paub txog. Vim li cas Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis paub txog? Tej yam dab tsi ruam ntsuav uas tib neeg tau ua lawm? Tsis tau muaj coob tus neeg tau sim tiv nyob ua ntu zus rau ceg kaum ntuj Sab Qaum Teb thiab Qab Teb lod? Cov neeg zoo li no ib txwm xav mus rau cov chaw ntawd mus nyob hauv thaj av no, kom lawv tuaj yeem ntsau cag tau nyob rau ntawd. Nws yuav yog ib qho kev coj uas tsis muaj qab hau. Txawm hais tias koj twb tau tshawb fawb meej txog cov ceg kaum ntuj no lawm los, yuav ua tau li cas ntxiv? Txawm hais tias koj tuaj yeem yoog tau mus rau qhov kub txias thiab tuaj yeem nyob tau rau ntawd, nws puas muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg nyob rau hauv ib txoj kev twg yog tias koj tau “txhim kho” cov huab cua ib puag ncig tam sim no rau kev ua lub neej nyob rau Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb? Tib neeg yeej muaj qhov chaw nyob uas nws muaj peev xwm ua neej nyob tau, tab sis mas tib neeg tseem tsis nyob twj ywm rau qhov ntawd thiab ua kom zoo, tab sis nws peem kom mus rau qhov chaw uas lawv tsis tuaj yeem muaj sia nyob tau. Lub ntsiab ntawm qhov no yog dab tsi? Lawv tau dhuav thiab ua siab luv rau kev ua neej nyob nrog qhov kub txias uas haum no, thiab tau txais koob hmoov ntau dhau heev. Dua li, qhov ib puag ncig zoo li ib txwm rau tib neeg ua neej nyob no tau raug rhuav tshem yuav luag tag los ntawm noob neej, yog li tam sim no lawv xav tias lawv yuav mus rau Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb txhawm rau ua cov kev puas tsuaj ntau ntxiv los sis nrhiav qee qhov “tsim kom muaj teeb meem,” uas lawv tuaj yeem nrhiav qee txoj kev ntawm “kev pom txoj hau kev tshiab.” Qhov no tsis yog neeg ruam lod? Uas yog hais tau tias, nyob rau hauv qab kev coj ntawm lawv tus Ntxwgnyoog, tib neeg tseem ua tej yam ruam ruam no ua tag ua dua, rhuav tshem ua lwj ua liam thiab phem kawg kiag rau ntiaj teb zoo nkauj uas Vajtswv tsim rau lawv. Qhov no yog kev ua ntawm Ntxwgnyoog. Ntxiv mus, pom tias noob neej txoj kev muaj sia nyob hauv ntiaj teb yog qhov muaj kev phom sij, ntau tus neeg nrhiav txoj hau kev mus ncig saum lub hli, xav rhawv ib txoj hau kev mus muaj sia nyob rau saud. Tab sis thaum kawg, lub hli tsis muaj huab cua ua pa. Tib neeg puas muaj sia nyob tau yam tsis muaj huab cua ua pa ma? Vim tias lub hli tsis muaj huab cua ua pa, nws tsis yog qhov chaw uas tib neeg yuav nyob tau, tab sis tib neeg yeej tseem ntshaw mus nyob rau saud. Tus yeeb yam no yuav tsum muab hu li cas? Nws kuj yog kev rhuav tshem tus kheej. Lub hli yog qhov chaw tsis muaj huab cua, thiab nws qhov kub txias tsis haum rau tib neeg muaj sia nyob—yog li ntawd, nws tsis yog qhov chaw uas Vajtswv tso tib neeg nyob.

Peb lub ncauj lus tam sim no hais txog, qhov kub txias, yog ib yam uas tib neeg ntsib hauv lawv lub neej txhua hnub. Qhov kub txias yog yam uas tib neeg lub cev muaj peev xwm hnov tau, tab sis tsis muaj leej twg xav txog tias qhov kub txias tshwm sim tau los li cas, los yog leej twg yog tus tuav thiab tswj hwm nws kom nws thiaj li haum rau tib neeg kev ciaj sia. Nov yog qhov peb tab tom kawm txog tam sim no. Puas yog Vajtswv lub tswv yim nyob rau hauv qhov no? Puas yog Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov no? (Yog lawm.) Xav tias Vajtswv tsim ib puag ncig nrog qhov kub txias uas haum rau tib neeg kev ciaj sia, qhov no puas yog ib txoj hau kev uas Vajtswv muab rau txhua yam? Nws yog lawm.

c. Lub Suab

Qhov peb no yog dab tsi? Nws kuj yog ib yam uas yog qhov tseem ceeb ntawm xwm ib puag ncig ntawm tib neeg txoj kev ciaj sia nyob, yog ib yam uas Vajtswv tau npaj kom muaj thaum Nws tsim txhua yam. Nws yog qhov tseem ceeb heev rau Vajtswv thiab rau txhua tus tib neeg. Yog tias Vajtswv tsis tau saib xyuas tej yam no, nws yuav muaj kev cuam tshuam loj heev nrog kev ua neej nyob ntawm noob neej, txhais tau hais tias nws yuav muaj kev cuam tshuam loj heev rau lub neej ntawm tib neeg thiab lub cev nqaij daim tawv uas noob neej yuav tsis muaj peev xwm muaj sia nyob hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li ntawd. Nws tuaj yeem hais tau tias tsis muaj ib yam muaj sia twg yuav cia sia tau nyob nrog qhov xwm ib puag ncig zoo li no. Yog li ntawd, qhov uas Kuv hais txog no yog dab tsi? Kuv tab tom hais txog lub suab. Vajtswv tsim txhua tsav yam, thiab txhua tsav yam nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Txhua yam uas Vajtswv tsim yog yam muaj sia thiab ua kom txav mus los tau nyob rau hauv Nws xub ntiag. Qhov Kuv txhais tau txog ntawm qhov no yog txhua yam uas Vajtswv tau tsim yeej muaj nqi thiab muaj lub ntsiab nyob rau ntawm qhov chaw uas nws muaj sia nyob; ntawd yog, muaj qee yam tseem ceeb txog kev muaj nyob ntawm txhua yam. Nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txhua yam ciaj sia, thiab, vim yog txhua yam ciaj sia nyob, lawv txhua yam puav leej tsim muaj lub suab. Piv txwv li, lub ntiaj teb tig tas li, lub hnub tig tas li, thiab lub hli, los tib yam nkaus, tig tas li. Vim tias txhua yam hais tawm, tsim, thiab txav mus, lawv tsim lub suab tas li. Txhua yam uas Vajtswv tau tsim nyob hauv lub ntiaj teb yog kev hais tawm, kev loj hlob thiab kev txav mus los tas li. Piv txwv li, lub hauv paus ntawm cov roob yog txav thiab txav chaw, thiab txhua yam muaj sia nyob hauv qab hiav txwv yog ua luam dej thiab txav mus los. Qhov no txhais tau tias cov uas muaj sia no, txhua yam nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, yeej txav mus los tsis tu ncua, raws li cov qauv uas rhawv los. Yog li, muaj dab tsi tshwm sim los ntawm tag nrho tej no txoj kev nthuav tawm thiab loj hlob nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab xav mus yam muaj kev zais ntshis? Lub suab—zoo heev, lub suab uas muaj zog heev. Dhau ntawm lub Ntiaj Teb lawm, txhua hom ntiaj teb puav leej txav mus tas li, thiab tej tsiaj muaj sia thiab tej yam muaj sia nyob hauv cov ntiaj teb no los kuj tawm suab, nthuav dav, thiab txav mus los tas li. Ntawd yog, txhua yam muaj sia thiab tsis muaj sia los yeej txav mus rau tom ntej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, thiab, thaum lawv ua li ntawd, txhua yam ntawm lawv puav leej tsim lub suab nrov. Vajtswv kuj tau npaj rau cov suab nrov no, thiab Kuv ntseeg tias nej twb paub Nws kev muaj qab hau rau qhov no lawm, puas yog? Thaum koj mus ze lub dav hlau, nws lub suab tshuab nrov puas cuam tshuam li cas rau koj? Yog koj nyob ze nws ntev dhau, koj lub pob ntseg yuav lag. Hais txog koj lub plawv ne—nws puas tuaj yeem tiv taus qhov kev txom nyem zoo li no? Qee tus neeg uas lub plawv tsis muaj zog yuav tiv tsis tau. Yog lawm, txawm tias cov neeg uas muaj lub plawv uas muaj zog los yuav tsis tuaj yeem tiv nws tau ntev dhau. Qhov ntawd hais tau tias, qhov cuam tshuam ntawm lub suab rau tib neeg lub cev, txawm hais tias nws yuav yog rau pob ntseg los sis lub plawv, nws yog qhov tseem ceeb rau txhua tus tib neeg kev ua neej nyob, thiab lub suab nrov dhau yuav ua mob rau tib neeg. Yog li ntawd, thaum Vajtswv tsim txhua yam thiab tom qab lawv tau pib ua hauj lwm li ib txwm, Vajtswv npaj tsim qhov kom tsim nyog rau cov suab no, cov suab ntawm txhua yam txav mus los. Qhov no los tib yam nkaus, kuj yog ib qho teeb meem uas Vajtswv yuav tsum tau xav txog thaum tsim xwm ib puag ncig rau noob neej.

Ua ntej tshaj plaws, qhov siab ntawm huab cua sab saum toj hauv lub ntiaj teb daim npoo av muaj qhov cuam tshuam rau lub suab. Tsis tas li ntawd, qhov loj me ntawm cov qhov khoob hauv av kuj tseem tswj hwm thiab cuam tshuam lub suab. Tom qab ntawd muaj ntau thaj chaw ib puag ncig cov chaw sib tshuam kuj cuam tshuam nrog lub suab thiab. Qhov ntawd yog hais tau tias, Vajtswv siv qee txoj hau kev los tshem tawm qee lub suab, kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob hauv ib qho chaw uas lawv lub pob ntseg thiab lub plawv tuaj yeem tiv taus. Tsis li ntawd ces, cov suab yuav tsim txoj kev nyuaj rau noob neej kev ciaj sia, rais los ua qhov xeeb txob loj heev rau lawv lub neej thiab ua teeb meem loj rau lawv. Qhov no txhais tau tias Vajtswv tau muaj kev tshwj xeeb heev hauv kev los tsim Nws thaj av, huab cua, thiab ntau yam xwm ib puag ncig ntawm thaj chaw, thiab yam uas muaj nyob hauv txhua qhov no yog Vajtswv lub tswv yim. Tib neeg txoj kev nkag siab txog qhov no tsis tas yuav tsum piav ntxaws heev—nws txaus rau tib neeg paub tias Vajtswv tau nqis tes ua li ntawd. Tam sim no nej sim qhia rau Kuv seb, txoj hauj lwm no uas Vajtswv tau ua—kho ntsuas lub suab kom haum kom ceev tau tib neeg qhov xwm kev ua lub neej nyob thiab lawv lub neej zoo li ib txwm—nws puas tseem ceeb ma? (Tseem ceeb.) Vim yog cov hauj lwm no tseem ceeb, ces los ntawm qhov kev xav no, nws puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tau siv txoj hauj lwm no los ua txoj hau kev muab rau txhua yam? Vajtswv tau tsim qhov xwm ib puag ncig nyob ntsiag to li no npaj rau tib neeg kom tib neeg lub cev thiaj li muaj peev xwm nyob tau yam ntsiag to li ib txwm hauv nws, yam tsis tau tiv kev txom nyem cuam tshuam, thiab yog li ntawd kom noob neej thiaj yuav nyob tau thiab ua neej nyob li ib txwm. Yog li no, qhov no tsis yog ib txoj hau kev uas Vajtswv tau muab rau tib neeg lod? Nov tsis yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws Vajtswv tau ua lod? (Yog lawm.) Muaj kev xav tau loj heev ntawm nws. Yog li nej nco txiaj ntsig rau qhov no li cas? Txawm hais tias nej tsis tuaj yeem xav tias qhov no yog qhov kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv, los sis nej tsis paub tias Vajtswv ua qhov hauj lwm no li cas nyob rau lub sij hawm ntawd los, nej puas tseem tuaj yeem paub qhov tsim nyog ntawm qhov Vajtswv tau ua qhov no? Nej puas tuaj yeem pom tau Vajtswv lub tswv yim thiab kev saib xyuas thiab kev xav Nws muab tso rau hauv qhov no? (Yog lawm, peb tuaj yeem pom.) Yog tias nej muaj peev xwm pom tau qhov no, ces qhov ntawd zoo txaus lawm. Muaj ntau yam kev ua hauj lwm uas Vajtswv tau ua ntawm yam Nws tau tsim uas tib neeg tsis tuaj yeem hnov tau los sis pom tau. Kuv muab qhov no los hais tsuas yog los qhia nej txog Vajtswv tes dej num, kom nej thiaj li los paub txog Vajtswv. Cov no yog tej yam yuav pab tau zoo dua kom nej los paub thiab to taub Vajtswv.

d. Qhov Kaj

Yam plaub uas ua rau neeg lub qhov muag pom kev yog: qhov kaj. Qhov no los kuj tseem ceeb heev li thiab. Thaum koj pom lub teeb ci ntsa iab, thiab nws lub teeb ci nce heev dhau lawm, nws muaj peev xwm ua rau tib neeg qhov muag dig taus. Thaum kawg, tib neeg lub qhov muag yog qhov muag nqaij tawv. Lawv tsis tuaj yeem thev txoj kev txom nyem. Puas muaj ib tus neeg xav ntsia ncaj qha rau saum lub hnub? Qee tus neeg tau sim ntsia, thiab yog tias lawv rau tsom iav dub, nws kuj ua hauj lwm tau zoo—tab sis qhov ntawd yuav tsum siv lub cuab yeej lawm. Yog tsis muaj cov cuab yeej, ces tib neeg lub qhov muag qhuav yuav tsis muaj peev xwm saib lub hnub thiab ntsia ncaj qha mus rau nws. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsim lub hnub kom ntsa pom kev rau tib neeg, thiab qhov kaj no, kuj yog qee yam Nws tau saib xyuas. Vajtswv tsis tau tsuas yog tsim lub hnub nkaus xwb, muab nws tso rau ib qho twg, thiab tom qab ntawd tsis quav ntsej nws; qhov ntawd tsis yog txoj hau kev uas Vajtswv ua txhua yam. Nws tau ua tib zoo saib Nws txhua txoj hauj lwm, thiab ua tib zoo xav kom ntxaws txhua yam. Vajtswv tsim qhov muag rau noob neej kom lawv pom kev, thiab Nws kuj tau teeb qhov ntsa rau tib neeg pom txhua yam. Nws yuav tsis muaj qhov zoo yog tias qhov kaj tsaus dhau. Thaum nws tsaus ntuj heev uas cov neeg tsis tuaj yeem pom lawv cov ntiv tes ntawm lawv hauv ntej, ces lawv lub qhov muag tsis ua hauj lwm lawm thiab tsis siv lawm. Tab sis qhov kaj uas ci dhau lawm ua rau tib neeg qhov muag tsis tuaj yeem pom cov khoom tib yam nkaus, vim tias thev tsis tau qhov ci ntawd. Yog li, Vajtswv tau npaj qhov chaw nyob ib puag ncig ntawm tib neeg nrog qhov kaj uas tsim nyog rau tib neeg lub qhov muag—qhov kaj uas yuav tsis ua rau tib neeg qhov muag mob los sis puas tsuaj, cia tib qho no nkaus xwb yeej ua rau lawv lub qhov muag tsis ua hauj lwm. Vim li no Vajtswv thiaj ntxiv tej theem ntawm cov huab los thaiv ib puag ncig lub hnub thiab lub ntiaj teb, thiab vim li cas qhov huab cua ntom ntom muaj peev xwm lim tau cov hom duab tshav ntuj ci uas tuaj yeem ua rau tib neeg lub qhov muag los sis tawv nqaij raug mob—cov no yeej sib haum. Tsis tas li ntawd, cov xim ntawm lub ntiaj teb uas Vajtswv tau tsim muaj kev cuam tshuam rau lub hnub tus duab tshav ntuj ci thiab tag nrho txhua yam duab ci, thiab muaj peev xwm tshem tawm cov duab ci uas ci dhau heev rau tib neeg lub qhov muag qhov muaj peev xwm yoog tau raws. Yog li, tib neeg muaj peev xwm tawm mus sab nraum zoov thiab ua lawv lub neej yam tsis tas yuav rau tsom iav dub tsaus nti tas li. Nyob rau hauv cov xwm txheej ib txwm, tib neeg lub qhov muag tuaj yeem ntsia pom tau yam khoom uas nyob hauv lawv thaj chaw ntawm kev ntsia pom yam tsis tas muaj kev pab los ntawm qhov ntsa pom kev. Qhov ntawd hais tau tias, nws yuav tsis zoo yog tias duab ci uas ci dhau heev, los sis nws tsaus dhau heev lawm. Yog tias nws tsaus dhau, tib neeg lub qhov muag yuav puas, thiab, tom qab siv sij hawm luv, puas mus lawm; yog tias nws ho ci dhau lawm, tib neeg lub qhov muag yuav tiv tsis taus nws. Qhov ci heev no uas tib neeg yuav tsum tau kom haum rau tib neeg lub qhov muag pom, thiab Vajtswv tau, los ntawm ntau txoj hau kev, txo cov kev puas tsuaj rau tib neeg qhov muag los ntawm qhov ci ntsa no kom tsawg; thiab txawm hais tias lub teeb no yuav muaj txiaj ntsig los sis ua mob rau tib neeg lub qhov muag, tab sis nws yeej zoo txaus los cia tib neeg ua neej mus txog thaum kawg ntawm lawv lub neej nrog kev tswj xyuas kev siv lawv lub qhov muag. Puas yog Vajtswv tsis ua tib zoo xav txog qhov no? Tab sis, Ntxwgnyoog, ua hauj lwm yam tsis muaj kev txiav txim siab uas yog ib txwm ua raws li nws lub siab xwb. Los ntawm Ntxwgnyoog, qhov kaj yeej ib txwm ci heev los sis tsaus heev. Nov yog qhov Ntxwgnyoog ua hauj lwm li cas.

Vajtswv tau ua tej no rau txhua sab ntawm tib neeg lub cev—rau nws lub zeem muag, kev hnov lus, qab los, kev ua pa, txoj kev xav, thiab ntau yam zoo ntxiv—txhawm rau ua kom noob neej muaj peev xwm hloov tau, kom lawv muaj peev xwm nyob tau li ib txwm thiab ua li ntawd mus ntxiv. Hauv lwm lo lus, qhov xwm ib puag ncig rau lub neej tam sim no, tau tsim los ntawm Vajtswv, yog qhov xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev ciaj sia nyob ntawm noob neej. Qee tus neeg yuav xav tias qhov no tsis tseem ceeb dab tsi, qhov ntawd yog txhua yam uas dog dig xwb. Lub suab, qhov kaj, thiab huab cua yog tej uas tib neeg xav tias yog lawv li thaum yug los, uas lawv tau txaus siab rau txij thaum lawv yug los. Tab sis tom qub qab ntawm cov khoom no uas koj muaj peev xwm txaus siab rau, Vajtswv tau tsim ua ntej lawm; qhov no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum to taub, qee yam lawv yuav tsum tau paub. Txawm hais tias koj xav tias tsis tas yuav to taub tej yam no los sis kom paub txog lawv, qhov tseeb, thaum Vajtswv tsim lawv, Nws muab kev xav ntau heev txog rau lawv, Nws muaj txoj kev npaj, Nws muaj qee lub tswv yim. Nws tsis txaus siab hlo los yog cias li coj tib neeg mus nyob rau qhov chaw ib puag ncig li ntawd, yam tsis tau xav txog qhov teeb meem ntawd. Tej zaum nej yuav xav tias Kuv tau hais ntau dhau hwv lawm txog txhua yam me me no, tab sis raws li qhov Kuv pom, txhua yam uas Vajtswv tau muab rau noob neej yog qhov tseem ceeb kom noob neej muaj txoj sia nyob. Muaj Vajtswv li kev ua hauj lwm nyob rau qhov no.

e. Kev Khiav Mus Los Ntawm Huab Cua

Qhov tsib no yog dab tsi? Tej no yog tej yam uas cuam tshuam ntau heev rau kev ua neej txhua hnub ntawm txhua tus neeg. Kev sib raug zoo ze heev rau tib neeg lub neej uas tib neeg lub cev tsis tuaj yeem nyob tau hauv lub ntiaj teb no yam tsis muaj nws. Qhov no yog kev khiav mus los ntawm huab cua. Tej zaum leej twg los yeej nkag siab txog tus “kev khiav mus los ntawm huab cua” thaum uas nyuam qhuav hnov nws. Yog li, kev khiav mus los ntawm huab cua yog dab tsi? Koj tuaj yeem hais tias “kev khiav mus los ntawm huab cua” tsuas yog qhov kev khiav mus los ntawm huab cua xwb. Kev khiav mus los ntawm huab cua yog cov cua uas tib neeg lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau. Nws kuj tseem yog ib txoj hauv kev uas cov roj khiav mus los thiab. Tab sis, hauv zaj lus tham no, “kev khiav mus los ntawm huab cua” feem ntau yog hais txog dab tsi? Sai sai kiag thaum Kuv hais txog nws, nej yuav to taub. Lub ntiaj teb no pus cov toj roob, cov hiav txwv, thiab txhua yam tsim thaum nws tig mus, thiab thaum nws tig, nws tig nrawm. Txawm hais tias koj tsis hnov txog ib qho ntawm qhov kiv puag ncig no, qhov kev tig ncig ntawm lub ntiaj teb yeej tshwm sim muaj nyob. Nws txoj kev tig ncig muaj dab tsi tshwm sim? Thaum koj tso sas khiav, tsis muaj cua ntsawj thiab tshuab dhau ntawm koj lub pob ntseg lod? Yog tias tuaj yeem muaj taus cua thaum koj tso sas khiav, yuav ua li cas thiaj tsis muaj cua thaum lub ntiaj teb tig ma? Thaum lub ntiaj teb tig, txhua yam txav chaw. Lub ntiaj teb nws tus kheej yeej txav chaw thiab tig hauv qhov ceev tshwj xeeb, thaum txhua yam nyob rau saum nws kuj tseem niaj hnub tawm thiab loj hlob. Yog li no, kev txav hauv ib qho kev ceev tshwj xeeb yuav ua rau muaj cov huab cua khiav mus los. Nov yog lub ntsiab ntawm qhov Kuv hais txog “kev khiav mus los ntawm huab cua.” Puas yog qhov kev khiav mus los ntawm huab cua no tsis cuam tshuam dab tsi rau tib neeg lub cev me ntsis li? Xav txog cov cua daj cua dub: Cov cua daj cua dub li ib txwm tsis muaj zog tshwj xeeb, tab sis thaum lawv tawm tsam, tib neeg tsis tuaj yeem sawv ruaj khov tau, thiab nws yog qhov nyuaj heev rau lawv taug kev nkag mus rau hauv cov cua no. Txawm ib kauj ruam me me xwb los yeej nyuaj heev, thiab qee leej neeg kuj raug cua ntsawj mus tsoo qee yam, yam tsis tuaj yeem txav tau. Qhov no yog ib txoj hau kev uas qhov kev khiav mus los ntawm huab cua cuam tshuam rau tib neeg. Yog tias thoob plaws lub ntiaj teb no muaj tiaj nrag nkaus xwb, ces, thaum lub ntiaj teb thiab txhua yam tig, tib neeg lub cev yuav tsis tuaj yeem tiv taus qhov kev khiav mus los ntawm huab cua uas tsim tawm los no. Nws yuav nyuaj heev los daws cov xwm txheej zoo li no. Yog tias qhov xwm txheej no tshwm sim tiag tiag, qhov kev khiav mus los ntawm huab cua no yuav tsis yog tsim kev puas tsuaj rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kev puas tsuaj rau tag nrho txhua tsav yam huv si. Tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog qhov xwm ib puag ncig zoo li no. Vim li no Vajtswv thiaj tsim cov thaj chaw sib txawv los daws cov huab cua khiav zoo li no—nyob rau hauv cov xwm ib puag ncig sib txawv, kom cov huab cua txhob muaj zog loj, hloov pauv txoj hau kev ntsawj, hloov pauv qhov ntsawj ceev, thiab hloov pauv lawv lub zog. Vim li ntawd tib neeg thiaj pom muaj cov thaj chaw uas sib txawv, xws li roob, laj roob siab, tiaj nrag, toj roob, hav dej, kwj ha, toj siab, thiab hav dej loj. Los ntawm cov thaj chaw sib txawv no, Vajtswv hloov qhov kev khiav mus los ceev ntawm huab cua, nws txoj hau kev ntsawj mus thiab lub zog. Nov yog tus qauv uas Nws siv los txo los sis tswj cov huab cua khiav mus los mus ua lub zog cua, txoj hau kev ntsawj mus thiab lub zog kom zoo tsim nyog, kom tib neeg muaj qhov chaw nyob ib puag ncig li ib txwm rau ua lub neej nyob. Qhov no puas yog qhov yuav tsum tau ma? (Yog lawm.) Ua tej yam zoo li no zoo li nyuaj rau tib neeg, tab sis nws yooj yim rau Vajtswv, vim Nws saib txhua yam. Rau Nws, tsis yog ib qho yooj yim dhau rau kev tsim ib qho xwm puag ncig nrog huab cua khiav mus los uas haum rau tib neeg kiag li. Yog li ntawd, nyob rau hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li no uas tau raug tsim los ntawm Vajtswv, txhua tsav yam nyob hauv txhua qhov uas Nws tsim puas leej yog qhov tseem ceeb. Nws yeej muaj nuj nqis thiab muaj laj thawj rau qhov kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Txawm li cas los xij, lub hauv paus ntsiab lus no tsis raug to taub los ntawm Ntxwgnyoog los sis rau tus tib neeg uas tau coj tsis ncaj. Lawv rhuav tshem thiab tsim thiab siv txiaj ntsig txuas ntxiv mus, nrog rau txoj kev npau suav tsis muaj qab hau ntawm kev hloov tej toj roob siab mus ua tiaj nrag, kev txhub cov kwj ha, thiab tsim cov tsev nto ntuj rau saum thaj av tiaj kom ciaj hav zoov tsev zeb tsev tsua. Nws yog Vajtswv txoj kev cia siab kom noob neej ua neej nyob tau kaj siab lug, loj hlob kaj siab lug, thiab siv sij hawm txhua hnub nyob kaj siab lug hauv qhov chaw xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws no, uas Nws tau npaj cia rau noob neej. Vim li no Vajtswv thiaj ib txwm tsis tau phom moj hauv txoj kev Nws saib xyuas qhov xwm ib puag ncig uas tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv. Los ntawm qhov kub txias mus txog rau huab cua, los ntawm lub suab mus txog rau qhov kaj, Vajtswv tau tsim cov phiaj xwm thiab kev npaj, kom tib neeg lub cev thiab lawv qhov chaw nyob thiaj li yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm yam ntuj tsim, thiab los hloov qhov no, noob neej yuav muaj peev xwm nyob thiab huam vam li ib txwm, thiab nyob ua ke nrog txhua yam hauv txoj hau kev nyob sib xyaws ua ke. Tag nrho cov no yog muab los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab rau noob neej.

Nyob rau hauv txoj kev uas Vajtswv tau npaj tsib yam tseem ceeb no rau tib neeg txoj kev ciaj sia, koj puas pom Nws muab rau noob neej li cas? (Pom.) Qhov ntawd txhais tau hais tias, Vajtswv yog tus Tswv Tsim ntawm txhua yam uas tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Vajtswv kuj yog tus cawm thiab tswj hwm tej no; tab txawm yog tam sim no kiag, uas twb muaj tib neeg nyob los tau ntau txhiab xyoo lawm los, Vajtswv yeej tseem niaj hnub ua kev hloov pauv rau lawv cov xwm ib puag ncig, muab qhov xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws thiab haum tshaj plaws rau noob neej kom tuaj yeem tuav tau lawv lub neej nyob mus zoo li ib txwm. Qhov xwm txheej zoo li no yuav tuaj yeem tswj tau nyob mus ntev npaum li cas ntxiv? Hauv lwm lo lus, Vajtswv yuav muab qhov xwm ib puag ncig zoo li no txuas ntxiv mus ntev npaum li cas? Nws yuav kav mus txog thaum Vajtswv ua tiav Nws txoj hauj lwm kev cawm tib neeg. Tom qab ntawd, Vajtswv yuav hloov qhov xwm ib puag ncig ntawm noob neej txoj kev ua neej nyob. Tej zaum yuav yog tias Nws yuav ua cov kev hloov no los ntawm tib txoj hau kev qub, los sis tej zaum yuav siv lwm txoj hauv kev sib txawv. Tab sis yam uas tam sim no tib neeg yuav tsum paub txog yog tias Vajtswv niaj hnub muab kev pab rau tib neeg cov kev xav tau; cawm cov xwm ib puag ncig uas noob neej nyob; thiab txuag cia, tiv thaiv thiab tswj qhov xwm ib puag ncig ntawd. Nrog rau qhov xwm ib puag ncig zoo li no, cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg yuav muaj peev xwm nyob rau hauv li ib txwm thiab lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev rau txim thiab kev txiav txim. Txhua yam puav leej muaj sia nyob mus ntxiv vim Vajtswv lub hwj chim kav, thiab txhua tus tib neeg muaj sia nyob txuas ntxiv mus lawm tom ntej vim muaj Vajtswv ua tus muab tej no.

Ntu tag los ntawm peb qhov kev sib qhia no puas muab tej qhov kev xav tshiab rau nej? Tam sim no nej puas paub txog qhov sib txawv loj heev ntawm Vajtswv thiab tib neeg? Thaum kawg, leej twg yog tus tswv tsim txhua yam? Puas yog tib neeg ma? (Tsis yog.) Yog li ntawd Vajtswv thiab tib neeg ho coj sib txawv li cas rau txhua yam kev tsim? (Vajtswv tswj kav thiab npaj txhua yam, hos tib neeg txaus siab rau lawv xwb.) Nej puas pom zoo nrog qhov no? Qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab noob neej yog qhov uas Vajtswv kav tswj thiab muab rau txhua yam kev tsim. Nws yog lub hauv paus ntawm txhua yam, thiab Vajtswv yog tus muab rau txhua yam kev tsim, tib neeg ua tus txaus siab rau nws xwb. Uas yog hais tau tias, tib neeg txaus siab rau txhua yam ntawm kev tsim thaum nws lees txais lub neej uas Vajtswv pub rau txhua yam. Vajtswv yog tus Tswv, thiab tib neeg yog tus txaus siab rau cov txiv hmab txiv ntoo uas Vajtswv tsim ntawm txhua yam. Yog li, los ntawm qhov kev xav ntawm txhua yam uas yog Vajtswv tsim, qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg yog dab tsi? Vajtswv muaj peev xwm pom meej txog txoj cai ntawm qhov seb txhua yam loj hlob li cas, thiab Nws tuav tswj hwm thiab tswj hwm tej cai no. Ntawd yog, txhua yam thiaj nyob hauv Vajtswv xub ntiag thiab tsis pub dhau qhov kev soj ntsuam ntawm Nws. Tib neeg puas muaj peev xwm pom tau txhua yam ma? Tej uas noob neej tuaj yeem pom tsuas yog tej uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag xwb. Yog tias koj nce lub roob, ces qhov koj pom tsuas yog pom lub roob ntawd xwb. Koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau sab nraum ub ntawm lub roob. Yog tias koj mus rau tim ntug hiav txwv, ces qhov koj pom tsuas yog ib sab ntug dej hiav txwv xwb, thiab koj tsis tuaj yeem paub tias sab dej hiav txwv sab tim ub zoo li cas. Yog tias koj mus rau tom hav zoov, koj yuav pom cov nroj tsuag nyob ntawm koj hauv ntej thiab ib ncig ntawm koj xwb, tab sis koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau tom hauv ntej dhau ntawd mus. Tib neeg tsis tuaj yeem pom tej chaw uas nyob siab dua, deb dua, tob dua ntawd. Txhua yam uas lawv tuaj yeem pom yog qhov uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag, tsis dhau ntawm lawv lub qhov muag pom xwb. Txawm hais tias tib neeg paub txoj cai uas tswj plaub lub caij nyoog hauv lub xyoo, los sis tej cai txog txoj hau kev loj hlob ntawm txhua yam los, lawv tseem tsis tau muaj peev xwm cawm los sis tswj txhua yam. Tab sis txoj kev uas Vajtswv pom txhua yam uas tau tsim yog zoo ib yam li Nws pom lub tshuab uas Nws tsim los ntawm Nws Tus Kheej. Nws paub tob txog txhua yam xyaw thiab txhua yam kev sib txuas, lawv cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi, lawv cov qauv yog dab tsi, thiab lawv cov hom phiaj yog dab tsi—Vajtswv paub txhua yam no nrog lub ntsiab meej tshaj plaws. Yog li no Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg! Txawm hais tias tib neeg yuav ua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm kev tshawb fawb mus tob thiab cov kev cai uas tswj hwm txhua yam los, qhov kev tshawb nrhiav ntawd tsuas yog txwv rau hauv ib cheeb tsam xwb, hos Vajtswv tswj txhua yam, rau tib neeg ces, yog ib qho uas tsis muaj hnub kawg li. Tib neeg tuaj yeem siv tag nrho nws lub neej los tshawb nrhiav Vajtswv ib qhov kev xav me tshaj plaws los yeej ua tsis tiav tsis pom qhov tseeb. Vim li no, yog tias koj tsuas siv txoj kev paub thiab yam uas koj tau kawm los kawm txog Vajtswv xwb, koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv los sis to taub Nws. Tab sis yog koj xaiv txoj hau kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv, thiab saib Vajtswv los ntawm qhov kev xav tias yuav los paub txog Nws, ces, muaj ib hnub, koj yuav paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab kev txawj ntse nyob txhua qhov chaw kiag tam sim ntawd, thiab koj yuav paub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam thiab yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Koj yim tau txais kev nkag siab li no ntau, yuav ua rau koj yim nkag siab txog tias vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam. Txhua tsav txhua yam, suav nrog koj tib si, yog tau txais kev npaj tas li los ntawm Vajtswv. Koj kuj tseem yuav pom meej tias nyob hauv ntiaj teb no, thiab ntawm cov tib neeg no, tsis muaj ib tug twg lawm dhau ntawm Vajtswv uas yuav muaj peev xwm thiab muaj qhov tseeb li qhov uas Nws tau kav, cawm, thiab tswj hwm kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Thaum koj nkag siab los txog qhov no, koj yuav lees paub tseeb tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv. Thaum koj los txog qhov no, koj yuav lees paub Vajtswv tiag tiag thiab tso cai rau Nws los ua koj tus Vajtswv thiab koj tus Tswv. Thaum koj tau txais txoj kev nkag siab zoo li ntawd lawm thiab koj lub neej tau los txog rau qhov no lawm, Vajtswv yuav tsis sim koj siab thiab txiav txim rau koj lawm, los sis Nws yuav tsis thov dab tsi ntawm koj lawm, vim tias koj yuav to taub Vajtswv, yuav paub Nws lub siab, thiab yuav lees txais Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag. Nov yog kev muaj qab hau tseem ceeb rau kev los sib qhia txog cov ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev tswj hwm thiab kev cawm txhua yam. Ua li ntawd yog txhawm rau muab kev paub thiab kev nkag siab kom ntau dua rau tib neeg—tsis yog kom koj muaj kev paub xwb, tab sis kom koj paub txog thiab to taub txog Vajtswv cov kev ua hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb dua.

Zaub Mov Noj Thiab Dej Haus Txhua Hnub Uas Vajtswv Npaj rau Tib Neeg

Tam sim no, peb tau hais txog ib feem ntawm qhov xwm ib puag ncig uas loj lawm, tshwj xeeb, cov xwm txheej tseem ceeb rau tib neeg muaj sia nyob, uas Vajtswv tau npaj tseg thaum Nws tsim lub ntiaj teb. Peb tau hais txog tsib yam, tsib yam khoom ntawm qhov xwm ib puag ncig. Peb lub ncauj lus txuas ntxiv mus yog cuam tshuam txog txhua tus tib neeg lub neej ntawm lub cev, thiab nws cuam tshuam ntau dua rau lub neej ntawd thiab kev ua tiav ntau dua ntawm nws cov xwm txheej uas yuav tsum muaj tshaj li tsib yam dhau los. Uas yog, nws yog cov khoom noj uas tib neeg noj. Vajtswv tsim tau tib neeg los thiab muab nws tso rau hauv qhov chaw ib puag ncig kom haum ua neej nyob; tom qab ntawd, tib neeg xav tau zaub mov thiab dej haus. Tib neeg muaj qhov kev xav tau no, yog li Vajtswv tau npaj los kom haum rau nws. Yog li ntawd, txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiab txhua yam Nws ua tsis yog cov lus dag uas raug hais xwb, tab sis yog qhov tseeb, kev ua tau tiag tiag. Puas yog zaub mov noj tsis tseem ceeb hauv tib neeg lub neej txhua hnub? Puas yog zaub mov noj tseem ceeb dua huab cua? Lawv puav leej tseem ceeb sib npaug zos. Ob qho no puav leej tseem ceeb tib si thiab yog tshuaj rau tib neeg txoj kev ciaj sia nyob thiab kom pov hwm kev nyob txuas ntxiv mus ntawm tib neeg txoj sia. Qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—huab cua, los yog dej? Qhov kub txias, los yog zaub mov noj? Lawv tag nrho puav leej tseem ceeb sib npaug zos. Tib neeg tsis tuaj yeem xaiv lawv vim tias tib neeg tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tsis muaj ib qho twg ntawm lawv. Nov yog qhov tseeb, qhov teeb meem siv tau tiag, tsis yog ib qho ntawm koj cov kev xaiv hauv tej khoom. Koj tsis paub, tab sis Vajtswv paub. Thaum koj pom zaub mov noj, koj xav tias, “Kuv tsis tuaj yeem nyob tau yog tsis muaj zaub mov noj!” Tab sis kiag tom qab koj raug tsim tawm los, koj puas tau paub tias koj xav tau zaub mov noj ma? Koj tsis tau paub, tab sis Vajtswv paub. Nws tsuas yog thaum koj tau tshaib plab thiab pom txiv ntoo nyob rau saum cov ntoo thiab noob nplej nyob rau hauv av rau koj noj uas koj mam paub tau tias koj yuav tsum tau zaub mov noj. Nws tsuas yog thaum koj nqhis dej thiab pom lub qhov dej txhawv—tsuas yog thaum koj tau haus dej lawm koj mam paub txog tias koj yuav tsum tau dej. Vajtswv tau npaj dej ua ntej rau tib neeg lawm. Zaub mov noj, tsis muaj teeb meem yog tias ib tug neeg noj peb pluag mov ib hnub los sis ob pluag, los sis ntau dua, uas yog, hais luv luv tias, qee yam uas tseem ceeb heev nyob rau tib neeg lub neej txhua hnub. Nws yog ib yam uas yuav tsum tau los tswj lub cev ib txwm, kev muaj sia nyob txuas ntxiv mus ntawm tib neeg. Yog li, zaub mov noj feem ntau los qhov twg los? Ua ntej tshaj plaws, nws los ntawm cov av los. Av tau raug npaj cia ua ntej rau tib neeg los ntawm Vajtswv lawm, thiab nws yog qhov haum rau kev muaj sia nyob ntawm ntau hom qoob loo, tsis yog rau ntoo los sis nyom xwb. Vajtswv tau npaj cov noob txhua yam thiab noob qoob noob loo ntawm lwm yam zaub mov noj rau tib neeg, thiab Nws muab cov av thiab thaj av uas haum rau tib neeg cog qoob loo, thiab nrog tej no, tib neeg thiaj tau zaub mov noj. Ntau hom ntawm cov zaub mov noj no yog muaj dab tsi? Tej zaum nej twb paub lawm. Ua ntej tshaj plaws, muaj ntau yam nplej. Muaj ntau hom nplej zoo li cas? Mog, pias, qib, nplej ploxaus, thiab lwm hom nplej. Cov nplej, los ib yam nkaus thiab, muaj rau xaiv txhua hom, uas muaj ntau hom sib txawv ntawm qab teb mus rau qaum teb xws li: mov npales, mov nplej, mov auv, mov mog, thiab lwm yam. Ntau hom nplej sib txawv kom haum rau cov kev cog hauv ntau thaj chaw sib txawv. Kuj tseem muaj ntau hom mov sib txawv thiab. Sab qab teb nws muaj nws ntau yam qoob loo, uas yog cov noob nplej ntev dua thiab haum rau cov neeg nyob sab qab teb vim tias muaj huab cua kub dua nyob rau nrad, txhais tau hais tias cov neeg hauv zos yuav tsum tau noj ntau yam xws li cov nplej idikas, uas tsis tshua nplaum heev. Lawv cov nplej tsis tuaj yeem nplaum dhau heev los sis tsis yog li ces yuav ua rau lawv tsis qab thiab lub plab zom tsis taus. Cov neeg sab qaum teb noj cov mov nplaum dua, vim tias sab qaum teb yeej no tas li, yog li cov neeg nyob pev yuav tsum noj tej yam uas nplaum dua. Ntxiv mus, kuj tseem muaj ntau hom taum, uas loj hlob saum daim av, thiab cov zaub hauv paus ntug uas loj hlob nyob hauv av, xws li cov qos yaj ywm, qos qab zib, qos tsw ha, thiab lwm yam. Qos yaj ywm loj hlob nyob rau sab qaum teb, yog qhov chaw uas lawv ntug zoo heev li. Thaum tib neeg tsis muaj nplej noj, tuaj yeem noj qos yaj ywm ua zaub mov noj, tuaj yeem noj tau peb pluag ib hnub. Qos yaj ywm tseem tuaj yeem raug siv ua cov khoom noj npaj cia. Qhov zoo ntawm cov qos qab zib tsawg me ntsis cov qos yaj ywm, tab sis lawv tseem tuaj yeem siv los ua cov khoom noj tseem ceeb txhawm rau noj peb pluag hauv txhua hnub. Thaum tsis muaj nplej lawm, tib neeg muaj peev xwm noj qos qab zib los daws kev tshaib plab. Qos tsw ha, uas feem ntau cov neeg nyob rau sab qab teb noj, tuaj yeem siv hauv tib txoj kev no, thiab nws kuj tuaj yeem siv ua zaub mov noj tseem ceeb tib yam nkaus. Tej no yog ntau yam ntawm cov qoob loo, uas yog feem tseem ceeb ntawm tib neeg cov zaub mov noj thiab haus txhua hnub. Tib neeg siv ntau cov nplej los ua ncuav ci, ncuav nqaij cub, mij, mov, fawm thiab lwm yam. Vajtswv tau muab ntau yam nplej no rau tib neeg. Vim li cas thiaj muaj ntau yam qoob loo yog ib qho tseem ceeb ntawm Vajtswv lub siab nyiam: Lawv haum rau kev loj hlob hauv ntau yam av thiab tej huab cua sib txawv ntawm sab qaum teb, sab qab teb, sab hnub tuaj, thiab sab hnub poob huv si; thaum lawv qhov ntau yam sib txawv thiab cov ntsiab lus sib haum rau ntau feem thiab ntau cov ntsiab lus ntawm tib neeg lub cev. Tsuas yog los ntawm kev noj cov nplej no xwb thiaj ua tau rau tib neeg muaj peev xwm tswj tau ntau yam zaub mov zoo thiab tshuaj uas lawv lub cev yuav tsum tau. Cov zaub mov noj sab qaum teb thiab sab qab teb sib txawv, tab sis lawv muaj ntau yam zoo sib xws dua qhov sib txawv. Ob cov zaub mov noj no puas leej muaj peev xwm ua tau txaus li cov kev xav tau tsis tu ncua ntawm tib neeg lub cev thiab txhawb nqa nws txoj kev ciaj sia nyob li ib txwm. Yog li, muaj ntau hom qoob loo raug tsim nyob rau hauv txhua cheeb tsam vim tias tib neeg lub cev xav tau cov zaub mov noj sib txawv no—lawv yuav tsum tau cov zaub mov noj ntau yam no uas loj hlob los ntawm cov av kom txhawb lub cev kev nyob li ib txwm, uas lawv tuaj yeem ua rau ua lub neej nyob tau li ib txwm. Lub ntsiab luv luv, Vajtswv tau ua tib zoo xav txog tib neeg. Ntau yam zaub mov noj uas Vajtswv pub rau tib neeg tsis yog tsis sib txawv xwb—tiam sis, lawv kuj tseem sib xyaws ntau yam. Yog tias tib neeg xav noj khob noom ntse mis, ces lawv muaj peev xwm noj khob noom ntse mis tau. Qee tus neeg nyiam noj mov nplej dua mog, thiab, tsis nyiam mog, lawv tuaj yeem noj mov nplej tau. Muaj txhua hom mov nplej—lub nplej ntev, lub nplej pob taub—thiab txhua yam tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov kev xav tau. Yog li ntawd, yog tias tib neeg noj cov nplej no—yog thaum lawv tsis tshwj xeeb rau lawv cov zaub mov noj dhau heev—lawv yuav tsis txom nyem fab zaub mov noj zoo thiab paub meej tias ua neej nyob noj qab nyob zoo txog hnub lawv tuag. Nov yog lub tswv yim uas Vajtswv xav txog thaum Nws pub zaub mov noj rau tib neeg. Tib neeg lub cev tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj tej no—thawd puas yog qhov tseeb? Cov no yog cov teeb meem tiag uas tib neeg tsis tuaj yeem daws tau los ntawm nws tus kheej, tab sis Vajtswv tau npaj tseg rau lawv: Nws tau xav txog lawv ua ntej thiab npaj cia rau tib neeg lawm.

Tiam sis ntawd tsis yog txhua yam uas Vajtswv tau muab rau tib neeg xwb—Nws kuj tseem muab tej zaub rau tib neeg thiab! Nrog mov, yog tias koj tsuas noj mov xwb, tsis noj dab tsi ntxiv li, koj yuav tsis tau txais cov khoom noj khoom haus zoo rau lub cev txaus. Muab ua lwm yam hais ces, yog tias koj kib ob peb nplooj zaub los sis muab sib tov ua zaub xam lav los noj nrog koj cov pluas mov, ces cov viv tas mees hauv cov zaub thiab lawv ntau yam khoom sib xyaws thiab lwm yam khoom noj muaj txiaj ntsig yuav tuaj yeem txaus siab rau qhov kev xav tau ntawm koj lub cev. Thiab tib neeg kuj tuaj yeem noj me ntsis txiv hmab txiv ntoo thaum nruab nrab ntawm cov pluas noj thiab. Qee zaum, tib neeg xav tau dej ntau dua los sis lwm yam khoom noj uas muaj txiaj ntsig los yog qhov tsw qab sib txawv, thiab txiv hmab txiv ntoo thiab tej zaub muaj nyob rau tod kom tau raws li cov kev xav tau no. Vim tias sab qaum teb, sab qab teb, sab hnub tuaj, thiab sab hnub poob muaj cov av thiab huab cua sib txawv, lawv tsim tawm ntau hom zaub thiab txiv hmab txiv ntoo. Vim tias huab cua nyob rau sab qab teb sov heev, cov txiv hmab txiv ntoo thiab zaub muaj nyob rau nrad feem ntau yog hom ua rau kom txias, uas, thaum muab noj mus, muaj peev xwm ua rau qhov txias thiab kub hauv tib neeg lub cev nyob sib npaug. Los ntawm kev sib piv, muaj cov zaub thiab txiv hmab txiv ntoo nyob rau sab qaum teb tsawg yam dua, tab sis kuj muaj txaus rau cov neeg hauv cheeb tsam ntawd noj lawm thiab. Txawm li cas los xij, vim muaj kev txhim kho hauv zej zog nyob rau ob peb lub xyoo tsis ntev los no thiab thiaj li hu ua kev vam meej fab kev sib raug zoo, nrog rau kev txhim kho hauv kev sib txuas lus thiab muaj kev thauj mus los sib txuas mus rau sab qaum teb, sab qab teb, sab hnub tuaj, thiab sab hnub poob, cov tib neeg nyob rau sab qaum teb kuj tuaj yeem noj qee cov txiv hmab txiv ntoo thiab zaub sab qab teb, los sis cov khoom lag luam hauv cheeb tsam tuaj sab qab teb tuaj, thiab lawv tuaj yeem ua li ntawd hauv txhua plaub lub caij ntuj ntawm lub xyoo. Txawm hais tias qhov no muaj peev xwm ua kom tau raws li tib neeg lub siab ntshaw thiab cov kev xav tau ntawm lub cev, lawv lub cev tsis raug npaj tseg rau ntau theem kev raug mob. Qhov no yog vim hais tias, nyob rau ntawm cov zaub mov noj uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg, muaj cov zaub mov noj thiab txiv hmab txiv ntoo thiab zaub uas muaj txiaj ntsig rau cov neeg nyob rau sab qab teb, tib yam nkaus li muaj cov zaub mov noj thiab zaub thiab txiv hmab txiv ntoo uas muaj txiaj ntsig rau cov neeg nyob sab qaum teb. Qhov ntawd yog hais tau tias, yog tias koj yug nyob sab qab teb, nws yog qhov tsim nyog rau koj los noj cov khoom tuaj nram sab qab teb tuaj. Vajtswv tau npaj tshwj xeeb cov zaub mov noj no thiab cov txiv hmab txiv ntoo no thiab cov zaub no vim tias sab qab teb muaj huab cua tshwj xeeb. Sab qaum teb muaj cov zaub mov noj uas tsim nyog rau cov tib neeg nyob rau pem sab qaum teb lub cev. Tab sis vim tib neeg muaj cov kev nqhis, lawv thiaj cia lawv tus kheej raug cab mus raws li kev ntxias hauv kev lag luam tshiab, thiab lawv tau ua txhaum cov cai no yam tsis paub txog. Txawm hais tias tib neeg hnov tau tias lawv lub neej zoo dua li yav dhau los, qhov kev vam meej ntawm lub neej zoo li no ua rau muaj kev phom sij rau lub cev ntawm qhov muaj tib neeg coob zuj zus ntxiv tuaj. Nov tsis yog yam uas Vajtswv xav pom, thiab nws tsis yog qhov uas Nws xav thaum Nws muab cov zaub mov noj, txiv hmab txiv ntoo thiab zaub no rau tib neeg. Tib neeg lawv tus kheej tau ua qhov xwm txheej tam sim no tshwm sim los ntawm kev ua txhaum Vajtswv cov cai.

Dhau ntawm txhua yam ntawd lawm, cov khoom muaj nqis uas Vajtswv tau muab rau tib neeg yog qhov muaj txiaj ntsig ntau tshaj plaws, thiab txhua qhov chaw nyias muaj nyias cov khoom tsim tawm hauv cheeb tsam ntawd. Piv txwv li, qee qhov chaw muaj cov txiv liab (kuj hu ua txiv maj qham), lwm qhov chaw muaj cov txiv ntoo qab rog ntau, thiab lwm qhov chaw kuj ho muaj cov txiv laum huab xeeb ntau los sis muaj lwm yam txiv ntoo ntau. Txhua yam khoom no muaj cov khoom noj khoom haus zoo uas tib neeg lub cev xav tau. Tab sis Vajtswv muab qhov ntau ntawm tej khoom rau tib neeg kom haum thiab kom ncaj rau lub sij hawm, raws li lub caij ntuj thiab lub sij hawm ntawm lub xyoo. Tib neeg ntshaw txoj kev lom zem rau lub cev thiab muaj kev ntshaw ntau dhau, ua rau yooj yim heev los ua txhaum cai thiab ua rau muaj kev puas tsuaj rau tib neeg cov cai kev loj hlob uas ntuj tsim uas Nws tau rhawv thaum Nws tsim tib neeg. Cia peb muab lub txiv raum qaib los ua piv txwv. Lawv yuav siav nyob rau thaj tsam lub Rau Hli Ntuj. Nyob rau hauv ib txwm, txog lub Yim Hli Ntuj, cov txiv ntoo raum qaib yuav dua taw tag lawm. Lawv tsuas tuaj yeem raug khaws cia nyoos rau ob lub hlis xwb, tab sis, kev siv cov txuj ci kev tshawb fawb, tam sim no tib neeg tuaj yeem txuas lub sij hawm ntawd mus thoob plaws kaum ob lub hlis, haj tseem mus txog rau lwm xyoo lub caij txi txiv raum qaib thiab. Qhov no txhais tau tias muaj txiv ntoo raum qaib txi thawm niaj thawm xyoo. Cov xwm txheej no puas yog qhov ib txwm muaj ma? (Tsis yog.) Yog li thaum twg thiaj yog lub caij zoo tshaj plaws los noj cov txiv raum qaib? Ntawd yuav yog lub sij hawm txij lub Rau Hli Ntuj mus txog lub Yim Hli Ntuj. Dhau lub sij hawm no lawm, txawm tias koj yuav khaws lawv cia nyoos li cas los xij, lawv tsis qab li qub lawm, thiab tsis muab tej zaub mov uas tib neeg lub cev xav tau lawm. Thaum hnub tas sij hawm tau dhau mus lawm, txawm koj yuav siv tshuaj khes mis dab tsi los xij, koj yuav tsis tuaj yeem khaws tau tag nrog txhua yam uas lawv muaj thaum loj hlob raws li ntuj tsim. Tsis tas li ntawd, qhov kev raug mob uas cov tshuaj khes mis ua rau tib neeg yog ib yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem daws tau los sis hloov pauv tau, tab txawm lawv yuav sim li cas los xij. Yog li, dab tsi uas txoj kev lag luam tam sim no coj los rau tib neeg? Tib neeg lub neej zoo li zoo dua qub lawm ntau, kev thauj mus los ntawm ib thaj chaw mus rau ib thaj chaw yooj yim heev, thiab tib neeg tuaj yeem noj tau txhua yam txiv hmab txiv ntoo hauv txhua plaub lub caij nyoog. Cov neeg nyob rau sab qaum teb tuaj yeem muaj txiv tsawb noj tsis tu ncua li, nrog rau cov khoom noj, txiv hmab txiv ntoo nyob rau tej cheeb tsam, los sis lwm yam zaub mov noj tuaj sab qab teb tuaj. Tab sis qhov no tsis yog lub neej uas Vajtswv xav muab rau tib neeg. Tej zaum txoj kev lag luam no tuaj yeem coj qee cov txiaj ntsig los rau tib neeg lub neej, tab sis nws kuj tuaj yeem coj tau kev raug mob los thiab. Vim tias txoj kev nplua nuj nyob hauv kev ua lag luam, ntau tus neeg noj yam tsis xav txog yam uas lawv tab tom ntsaws rau hauv lawv lub qhov ncauj. Tus cwj pwm no yog kev ua txhaum txoj cai ntawm ntuj tsim, thiab nws phom sij rau tib neeg txoj kev noj qab nyob zoo. Yog li, txoj kev lag luam tsis tuaj yeem coj cov kev zoo siab tiag los rau tib neeg. Saib nej tus kheej. Puas yog tias cov txiv hmab tsis muaj muag nyob rau tom kiab khw txhua plaub lub caij ntuj los? Qhov tseeb, cov txiv hmab nyoos tsuas yog nyob tau ib lub sij hawm luv luv tom qab muab de los lawm xwb. Yog tias koj khaws lawv cia kom txog ntua lub Rau Hli Ntuj xyoo tom ntej, lawv puas tseem tuaj yeem hu ua txiv hmab lawm ma? Los sis puas yog muab hu ua “cov tshwj xuam” no thiaj li yog lub npe zoo dua rau lawv ma? Tsis yog tias lawv tsis muaj cov kua txiv hmab tshiab lawm xwb—lawv tseem muaj cov tshuaj khes mis ntau heev nyob hauv lawv thiab. Tom qab ib lub xyoos lawm, lawv tsis tshiab lawm, thiab cov khoom noj zoo rau lub cev uas lawv muaj tau ploj mus tag ntev lawm. Thaum tib neeg noj cov txiv hmab, lawv muaj qhov kev xav zoo li no: “Peb muaj hmoo heev! Peb puas muaj cuab kav tau noj txiv hmab hauv lub caij no nyob rau peb caug xyoo dhau los lawm? Koj tsis muaj peev xwm noj, txawm tias koj xav noj! Tam sim no lub neej zoo heev li!” Qhov no puas yog kev zoo siab tiag? Yog tias koj txaus siab, koj tuaj yeem ua kev tshawb fawb los ntawm koj tus kheej txog cov txiv hmab uas raug khaws cia nrog tshuaj khes mis thiab saib seb lawv raug tsim tawm los ntawm dab tsi thiab seb cov tshuaj no puas muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai, thaum cov Yixayee twb tawm hauv teb chaws Iyiv mus lawm thiab tab tom khiav kev, Vajtswv muab w thiab manas rau lawv. Tiam sis Vajtswv puas tau pub tib neeg khaws cia cov zaub mov noj no? Ib txhia ntawm lawv tsis pom kev deb thiab, ntshai tias tsam tsis muaj ntxiv rau tag kis lawm, yog li lawv muab ib co khaws cia rau noj rau tag kis. Tom qab ntawd muaj dab tsi tshwm sim? Tag kis, nws tau lwj tag lawm. Vajtswv tsis cia koj muab khaws cia, Nws tau npaj ua kom paub meej tau tias koj tus kheej yuav tsis tshaib plab. Tiam sis tib neeg tsis muaj txoj kev ntseeg siab li ntawd, thiab lawv tsis muaj kev ntseeg Vajtswv tiag. Lawv ib txwm xav muab chaw seem rau lawv tus kheej qhov kev txav, thiab lawv yeej tsis tuaj yeem pom txhua yam kev saib xyuas thiab kev xav tom qab Vajtswv txoj kev npaj rau tib neeg. Lawv tsis tuaj yeem hnov txog nws, yog li lawv tsis muaj peev xwm tso siab rau Vajtswv, ib txwm xav tias: “Tej hauj lwm uas Vajtswv ua ntseeg tsis tau! Leej twg paub hais tias Vajtswv yuav muab tej yam peb xav tau rau peb los sis thaum twg Nws mam muab rau peb! Yog tias kuv tshaib nqhis thiab Vajtswv tsis muab mov kuv noj, ces kuv tsis yoo tshaib los? Kuv puas yuav tsis muaj zaub mov noj txaus?” Saib seb tib neeg txoj kev tso siab nyias heev li!

Cov nplej, txiv hmab txiv ntoo thiab zaub, thiab txhua hom txiv ntoo—cov no yog txhua yam zaub mov noj rau cov neeg tsis noj nqaij. Lawv muaj cov khoom noj khoom haus zoo txaus raws li cov kev xav tau ntawm tib neeg lub cev, txawm hais tias lawv yog cov zaub mov noj rau cov neeg tsis noj nqaij xwb. Txawm li cas los, Vajtswv tsis tau hais tias: “Kuv yuav tsuas muab cov zaub mov noj no rau tib neeg noj xwb. Tsuas cia lawv noj cov no nkaus xwb!” Vajtswv tsis tau tsum li ntawd, tab sis tseem mus npaj ntau cov zaub mov noj uas qab tshaj ntawd rau tib neeg lawm thiab. Cov zaub mov noj no yog dab tsi? Lawv yog ntau yam nqaij thiab ntses uas nej feem coob tuaj yeem pom thiab noj. Nws tau npaj ntau, ntau yam nqaij thiab ntses rau tib neeg. Ntses nyob hauv hav dej, thiab cov nqaij ntawm cov ntses hauv hav dej muaj cov khoom xyaw sib txawv cov nqaij hauv tsiaj-nyob nruab nqhuab, thiab nws tuaj yeem muab cov khoom noj muaj txiaj ntsig sib txawv rau tib neeg. Ntses tseem muaj cov khoom uas tuaj yeem tswj tau qhov txias thiab kub hauv tib neeg lub cev, uas yog cov txiaj ntsig zoo heev rau tib neeg. Tab sis cov zaub mov noj qab yuav tsum tsis txhob raug noj ntau dhau heev. Ib yam li Kuv twb tau hais tas los lawm tias, Vajtswv muab khoom noj rau tib neeg kom tab tom txaus nkaus raws li lub sij hawm xwb, kom tib neeg thiaj li yuav txaus siab rau Nws txoj kev pub nyob rau hauv txoj kev ib txwm ua thiab raws nraim li lub caij ntuj thiab lub sij hawm. Tam sim no, hom zaub mov noj dab tsi suav nrog nyob rau hauv hom nqaij tsiaj muaj tis? Qaib, w, nquab, thiab lwm yam ntxiv. Coob tus neeg kuj tseem noj os thiab os nab. Txawm hais tias Vajtswv tau muab tag nrho cov hom nqaij no los, Nws tau tsim qee yam kev yuav tsum tau ua ntawm cov neeg uas Nws tau xaiv tseg thiab muab cov kev txwv tshwj xeeb rau lawv cov khoom noj nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Niaj hnub no, cov kev txwv no nyob ntawm tus tib neeg qhov kev xis thiab txhais lub ntsiab rau tus kheej. Cov nqaij ntau yam no muab ntau yam khoom noj muaj txiaj ntsig rau tib neeg lub cev, ua kom muaj zog ntau thiab muaj hlau, ntxiv rau cov ntshav, ntxiv dag zog rau cov leeg thiab pob txha, thiab ua kom lub cev muaj zog. Txawm hais tias tib neeg yuav ua noj thiab noj lawv li cas los, cov nqaij no tuaj yeem pab txhawb ua kom tib neeg cov zaub mov noj qab thiab txhawb lawv kev qab los, thiab tseem ua rau lawv tsau plab thiab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov zaub mov noj no tuaj yeem muab nws cov khoom noj zoo uas tib neeg lub cev xav tau txhua hnub rau tib neeg. Nov yog qhov uas Vajtswv txiav txim siab thaum Nws npaj zaub mov noj kom txhij rau tib neeg. Muaj zaub, muaj nqaij—qhov no tsis yog ib qho muaj nplua mias los? Tab sis tib neeg yuav tsum to taub tias Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi thaum Nws npaj txhua yam zaub mov noj rau tib neeg. Puas yog kom tib neeg noj ntau dhau heev rau cov zaub mov noj no ma? Yuav ua li cas thaum tib neeg raug rooj ntxiab hauv kev sim ua kom tau raws li cov kev ntshaw cov khoom no? Puas yog nws yuav tsis noj ntau dhau lawm? Puas yog kev noj haus ntau dhau tsis ua rau tib neeg lub cev mob ntau yam? (Yog lawm.) Vim li no Vajtswv thiaj faib qhov ntau kom tab tom haum nyob rau lub sij hawm thiab cia tib neeg txaus siab rau ntau yam zaub mov noj sib txawv raws li lub sij hawm thiab caij ntuj uas sib txawv. Piv txwv li, tom qab lub caij ntuj sov uas sov heev, tib neeg tau ntxiv qhov kub ntau heev rau hauv lawv lub cev, nrog rau cov kab mob ua kom lub cev qhuav thiab ntxooj. Thaum lub caij nplooj zeeg los txog, ntau hom txiv hmab txiv ntoo siav, thiab thaum tib neeg noj cov txiv hmab txiv ntoo no, cov ntxooj hauv lawv lub cev raug tshem tawm. Nyob rau lub sij hawm no, nyuj twm thiab yaj kuj loj hlob muaj zog zis, yog li thaum lub sij hawm no tib neeg yuav tsum noj nqaij kom ntau dua rau cov khoom noj muaj txiaj ntsig. Los ntawm kev noj ntau yam nqaij, tib neeg lub cev muaj zog thiab sov los pab lawv tiv dhau huab cua txias thaum lub caij ntuj no, thiab lawv muaj peev xwm hla dhau lub caij ntuj no yam muaj kev nyab xeeb hlo thiab noj qab nyob zoo. Nrog kev ua tib zoo saib xyuas thiab kev nplig zoo, Vajtswv tswj hwm thiab saib xyuas seb yuav muab yam dab tsi rau tib neeg, thiab thaum twg; thiab seb Nws yuav muaj ntau yam sib txawv loj hlob, txi txiv, thiab siav nyob rau lub sij hawm twg. Qhov no cuam tshuam nrog “Txoj hau kev uas Vajtswv npaj cov zaub mov noj uas tib neeg xav tau nyob rau hauv nws lub neej txhua hnub.” Ntxiv nrog rau ntau yam zaub mov noj, Vajtswv kuj tseem muab cov cag dej los rau tib neeg thiab. Tom qab noj zaub mov tag lawm, tib neeg tseem yuav tau haus dej. Cov txiv hmab txiv ntoo nkaus xwb puas txaus ma? Tib neeg tsis tuaj yeem nyob nrog cov txiv hmab txiv ntoo nkaus xwb, thiab ntxiv ntawd, tsis muaj txiv hmab txiv ntoo hauv qee lub caij. Yog li, tib neeg cov teeb meem fab dej haus yuav raug daws tau li cas? Vajtswv tau daws qhov teeb meem no los ntawm kev npaj ntau cov cag dej saum npoo av thiab hauv qab av, suav nrog cov pas dej, cov niam dej ntws, thiab dej txhawv tib si. Cov dej no muaj peev xwm siv haus tau ntev li ntev tau yog tias tsis muaj dab tsi paug, thiab ntev li ntev tau yog tias tib neeg tsis tau tswj hwm thiab ua rau lawv puas tsuaj. Hauv lwm lo lus, hais txog zaub mov noj uas txhawb nqa tib neeg lub cev, Vajtswv tau npaj meej, raug qhov tseeb, thiab npaj tau zoo, kom tib neeg lub neej muaj nplua nuj thiab muaj nplua mias thiab tsis muaj ib yam dab tsi tu ncua li. Nov yog qee yam uas tib neeg tuaj yeem hnov tau thiab pom.

Tsis tas li ntawd, Vajtswv tsim qee yam nroj tsuag, tsiaj txhu, thiab ntau yam tshuaj ntsuab uas tshwj xeeb rau txhua yam txhawm rau txoj kev kho kev raug mob los sis kho mob hauv tib neeg lub cev. Ib tug neeg yuav ua li cas, piv txwv li, yog tias lawv kub hnyiab, los sis huam yuaj ua dej kub hlab lawv tus kheej? Koj puas tuaj yeem yaug qhov kub hnyiab nrog dej xwb ma? Koj puas tuaj yeem cia li xuas ib daim ntaub qub coj los qhwv nws xwb ma? Yog tias koj ua li ntawd, lub qhov txhab yuav ua kas los sis ua paug. Piv txwv li, yog tias ib tug neeg ua npaws, los sis mob khaub thuas; raug mob thaum ua hauj lwm; muaj mob plab los ntawm kev noj tej yam txhaum; los sis tsim muaj qee yam kab mob tshwm sim los ntawm kev ua lub neej nyob los yog teeb meem fab kev xav, nrog rau cov kab mob leeg ntshav, mob hlwb, los sis cov kab mob ntawm cov khoom hauv nruab nrog cev, ces thiaj muaj cov nroj tsuag uas haum rau kho lawv cov mob. Muaj cov nroj tsuag uas pab cov ntshav kom khiav zoo thiab tshem tawm cov ntshav uas tsis khiav, daws qhov mob, txiav ntshav, tshuaj loog, pab kho cov tawv nqaij thiab kho kom nws rov qab zoo los li qhov qub, thiab yaj cov tee ntshav kom tawg thiab tshem tawm cov kuab lom tawm hauv lub cev—hais kiag tias, cov nroj tsuag no tau muaj siv hauv lub neej txhua hnub. Tib neeg tuaj yeem siv lawv tau, thiab lawv tau raug npaj tseg los ntawm Vajtswv rau tib neeg lub cev thaum xav tau. Vajtswv tso cai rau tib neeg los tshawb nrhiav qee yam ntawm lawv los ntawm kev tshwm sim qhov teeb meem, thaum muaj lwm tus neeg tau tshawb pom los ntawm cov neeg uas Vajtswv tau xaiv los ua, los sis los ntawm qhov tshwm sim tshwj xeeb uas Nws tau tsa. Tom qab qhov kev tshawb pom ntawm cov nroj tsuag no, tib neeg yuav paub lawv, thiab ntau tus neeg yuav los paub txog lawv. Vajtswv tsim cov nroj tsuag no yog li thiaj muaj nqi thiab txiaj ntsig. Lub ntsiab ces, tag nrho cov no yog los ntawm Vajtswv los, tau npaj thiab cog los ntawm Nws thaum Nws tsim tib neeg qhov xwm ib puag ncig. Lawv yog qhov tseem ceeb. Puas yog Vajtswv li kev xav muaj txheej txheem thoob tsib dua tib neeg li? Thaum koj pom txhua yam uas Vajtswv tau ua lawm, koj puas pom Vajtswv tes num uas muaj tseeb? Vajtswv ua hauj lwm yam tsis pub leej twg paub li. Vajtswv tsim txhua yam no thaum tib neeg tseem tsis tau los rau hauv lub ntiaj teb no, thaum Nws tseem tsis tau muaj kev txuas lus nrog neeg. Txhua yam raug ua tiav raws txoj kev xav txog tib neeg, rau tus txiaj ntsig ntawm tib neeg lub neej thiab nrog txoj kev xav txog kev muaj txoj sia ntawm lawv, kom tib neeg tau nyob kaj siab lug hauv lub ntiaj teb nplua nuj thiab nplua mias uas Vajtswv tau npaj rau lawv, tsis muaj kev txhawj xeeb txog zaub mov noj los sis khaub ncaws, tsis muaj dab tsi uas muaj tsis txaus li. Nyob rau hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li no, tib neeg tuaj yeem huaj vam thiab muaj sia nyob txuas ntxiv mus.

Ntawm tag nrho Vajtswv cov dej num, loj thiab me, puas muaj ib yam dab tsi uas tsis muaj nuj nqis los sis lub ntsiab lus? Txhua yam Nws ua yeej muaj nqi thiab muaj lub ntsiab lus. Cia peb los pib peb kev sib tham txog ib lub ncauj lus ncua dav. Tib neeg feem ntau nug tias: Yam twg yug ua ntej, tus qaib los yog lub qe? (Tus qaib.) Tus qaib yug los ua ntej, qhov no yog qhov tseeb! Vim li cas tus qaib ho yug los ua ntej? Vim li cas lub qe thiaj li yug los ua ntej? Puas yog tias tus qaib tsis daug los ntawm lub qe los? Tom qab nees nkaum ib hnub, tus qaib daug los, ces tus qaib ntawd yuav nteg ntau lub qe ntxiv, thiab ntau tus qaib daug los ntawm cov qe ntawd. Yog li tus qaib los yog lub qe yug los ua ntej? Nej yeej teb tias yog “tus qaib” nrog qhov tseeb. Tab sis vim li cas qhov no thiaj li yog nej lo lus teb? (Vajluskub hais tias Vajtswv tau tsim tej noog thiab tsiaj qus.) Yog li, koj lo lus teb yog muab los ntawm phau Vajluskub los. Tab sis Kuv xav kom nej tham raws li nej tus kheej txoj kev nkag siab, kom Kuv tuaj yeem pom seb nej puas muaj kev paub txog ntawm Vajtswv tes hauj lwm muaj tseeb tiag. Tam sim no, nej paub meej txog nej lo lus teb lawm, los yog tsis tau? (Vajtswv tau tsim tus qaib, tom qab ntawd muab lub peev xwm rau nws kom muaj me tub me nyuam taus, txhais tau tias yog lub peev xwm nteg qe puag kom daug ua me nyuam.) Qhov kev txhais no raug qhov tseeb ntau dua los sis tsawg dua. Tus qaib yug los ua ntej, ces lub qe mam los tom qab. Qhov no yog qhov tseeb. Nws tsis yog qhov kev paub tsis meej tob uas tshwj xeeb heev, tab sis cov tib neeg hauv ntiaj teb tsis xav txog nws li ntawd thiab sim daws qhov teeb meem no nrog cov kev xav tswv yim, yam tsis muaj lub ntsiab xaus. Qhov no zoo li thaum tib neeg tsis paub tias Vajtswv tsim lawv. Lawv tsis paub txog lub hauv paus ntsiab lus no, thiab lawv tsis muaj lub tswv yim qhia tau kom tseeb tias lub qe los yog tus qaib yug los ua ntej. Lawv tsis paub tias yuav tsum xub muaj yam twg ua ntej, yog li lawv yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau lo lus teb. Nws yeej yog raws li ntuj tsim uas xub muaj tus qaib ua ntej. Yog tias muaj lub qe ua ntej tus qaib, qhov ntawd yuav txawv heev! Nws yog ib qho yooj yim xwb—xub muaj tus qaib ua ntej. Qhov no tsis yog ib lo lus nug uas yuav tsum muaj kev paub txog qib siab. Vajtswv tsim txhua yam, nrog lub hom phiaj ua kom tib neeg yuav tsum txaus siab rau nws. Thaum muaj tus qaib lawm, mam muaj lub qe tom qab raws li qhov muaj tseeb. Qhov no tsis yog qhov kev daws teeb meem uas twb muaj cia lawm lod? Yog hais tias lub qe raug tsim los ua ntej, nws puas tseem xav tau tus qaib los puag nws kom daug ma? Kev cia li tsim kiag tus qaib xwb yog ib qho yooj yim dua. Txoj hau kev no, tus qaib tuaj yeem nteg tau qe thiab puag kom daug ua me nyuam qaib nyob hauv, thiab tib neeg tuaj yeem muaj qaib los noj. Yooj yim npaum no! Txoj hau kev uas Vajtswv tsim khoom yog zoo thiab huv si, tsis cov nyom li. Lub qe los qhov twg los? Nws yog qaib nteg los. Tsis muaj ib lub qe uas tsis muaj tus qaib nteg los li. Yam uas Vajtswv tau tsim yog yam muaj sia! Tib neeg yog ruam thiab tsis paub dab tsi li, ib txwm nyiam mus cuam tshuam rau tej yam uas yooj yim li no, thiab xaus nrog txoj kev ua tsis tiav uas tsis muaj qab hau dab tsi. Tib neeg mas ruam npaum li me nyuam yaus! Cov kev sib raug zoo ntawm lub qe thiab tus qaib yog qhov tseeb tias: Xub muaj tus qaib ua ntej. Nov yog cov lus piav raug tshaj plaws, yog txoj hau kev nkag siab zoo tshaj plaws, thiab lo lus teb tseeb tshaj plaws. Nws yog qhov yog.

Lub ncauj lus uas peb nyuam qhuav tham tag yog dab tsi? Peb tau pib los ntawm kev tham txog qhov xwm ib puag ncig ntawm tib neeg nyob thiab qhov uas Vajtswv tau ua rau qhov xwm ib puag ncig ntawd thiab qhov kev npaj Nws tau ua. Peb tau tham txog qhov uas Nws tau npaj tseg; kev sib raug zoo ntawm cov khoom tsim tawm los, uas Vajtswv tau npaj tseg rau tib neeg; thiab txoj hau kev uas Vajtswv tau npaj cov kev sib raug zoo no los tiv thaiv cov khoom uas Nws tsim kom txhob ua kev raug mob rau tib neeg. Vajtswv kuj tseem tau txo qhov kev raug mob uas muaj ntau yam sib txawv nyob rau hauv yam uas Nws tsim uas tej zaum yuav muaj nyob rau hauv tib neeg qhov xwm ib puag ncig, pub txhua yam ua hauj lwm rau lawv lub hom phiaj siab tshaj plaws, thiab muab txiaj ntsig fab xwm ib puag ncig ua yam muaj txiaj ntsig rau tib neeg, ua rau tib neeg yoog mus rau qhov xwm ib puag ncig zoo li no thiab ua neej nyob raws li lub voj voog ntawm kev ua neej thiab muaj me tub me nyuam txuas ntxiv mus lawm tom ntej. Txuas ntxiv no, peb tau tham txog cov zaub mov noj uas tib neeg lub cev xav tau—zaub mov noj thiab dej haus txhua hnub. Nov kuj yog ib qho xwm txheej tseem ceeb rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob. Qhov ntawd yog hais tau tias, tib neeg lub cev tsis tuaj yeem nyob tau los ntawm kev ua pa, nrog rau duab tshav ntuj rau kev nyiaj tau, los yog cua, los sis qhov kub txias haum nkaus xwb. Tib neeg kuj tseem yuav tsum tau noj haus kom lawv lub plab tsau npo thiab, thiab Vajtswv tau npaj rau tib neeg, yam tsis saib rau dab tsi li, cov cag ntawm cov khoom uas lawv yuav ua li ntawd, cov no yog cov cag ntawm tib neeg cov zaub mov noj. Thaum koj tau pom cov khoom uas nplua nuj thiab nplua mias li ntawd—cov cag ntawm tib neeg cov zaub mov noj thiab dej haus—koj puas tuaj yeem hais tias Vajtswv yog lub hauv paus cag ntawm cov khoom noj rau tib neeg thiab rau txhua yam khoom uas Nws tau tsim? Yog tias, nyob rau thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim, Vajtswv tsuas tsim cov ntoo thiab cov nyom los sis qee cov ntawm lwm yam muaj sia, thiab yog tias tej khoom muaj sia ntau yam no thiab nroj tsuag yog tsim rau cov nyuj twm thiab yaj noj xwb, los sis raug tsim rau nees txaij, mos lwj, thiab lwm yam tsiaj xwb, piv txwv li, tsov ntxhuav yuav tsum noj tus nees txaij thiab mos lwj, thiab tsov yuav tsum noj tej yam xws li tej yaj thiab npua—tab sis tsis muaj ib qho khoom uas haum rau tib neeg noj li, qhov ntawd puas yuav ua hauj lwm? Nws yuav tsis ua hauj lwm. Tib neeg yuav tsis muaj peev xwm muaj sia nyob tau ntev. Yuav ua li cas yog tias tib neeg tsuas noj nplooj xwb? Qhov ntawd puas yuav ua hauj lwm? Tib neeg puas yuav tuaj yeem noj nyom uas tau tsim rau yaj noj? Tej zaum nws yuav tsis ua rau mob yog tias lawv sim noj me ntsis xwb, tab sis yog tias lawv noj tej yam no ntev mus, lawv lub plab yuav tiv tsis taus nws, thiab tib neeg yuav tsis muaj txoj sia nyob ntev. Muaj qee yam uas cov tsiaj noj tau tab sis yog tshuaj lom rau tib neeg—tej tsiaj noj lawv yam tsis muaj dab tsi tshwm sim, tab sis nws tsis zoo li ntawd rau tib neeg. Qhov no txhais tau hais tias Vajtswv tau tsim tib neeg, yog li Vajtswv paub zoo tshaj txog cov hauv paus ntsiab lus thiab cov qauv ntawm tib neeg lub cev thiab yam uas tib neeg xav tau. Vajtswv paub meej meej txog tus qauv ntawm lub cev thiab lub ntsiab, nws cov kev xav tau thiab kev ua hauj lwm ntawm nws cov khoom nruab nrog, thiab txoj hau kev uas lawv nqus, tshem tawm thiab hlawv ntau yam tshuaj. Tib neeg tsis paub txog; qee zaus, lawv noj yam tsis ua zoo saib, los sis koom nrog rau kev lwj liam tsis saib xyuas tus kheej, qhov no ntau dhau thiaj ua rau muaj kev tsis xwm yeem. Yog koj noj thiab txaus siab rau tej khoom uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj li ib txwm, ces koj txoj kev noj qab nyob zoo yuav tsis muaj teeb meem dab tsi. Txawm hais tias muaj qee zaum koj muaj kev xav tsis zoo thiab koj muaj kev qaug zog ntawm cov ntshav, qhov no tsis ua rau muaj teeb meem dab tsi. Koj tsuas yuav tsum noj qee hom nroj tsuag twg xwb, thiab qhov kev qaug zog yuav ploj mus. Vajtswv tau npaj tseg ua ntej rau txhua yam no. Yog li, nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab muag, tib neeg yog yam nyob siab dua lwm yam muaj sia. Vajtswv tau npaj ib qho xwm puag ncig rau txhua hom nroj tsuag, thiab Nws tau npaj zaub mov noj thiab qhov ib puag ncig rau txhua hom tsiaj, tab sis tib neeg muaj qhov kev xav tau nruj tshaj ntawm nws ib qho chaw ib puag ncig, thiab cov kev xav tau ntawd tsis tuaj yeem raug ntsia dhau ib nyuag qhov li; yog tias tsis saib, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm txhim kho thiab ua neej nyob thiab muaj me tub me nyuam txuas ntxiv mus. Nws yog Vajtswv uas paub qhov no zoo tshaj plaws, nyob hauv Nws nruab siab. Thaum Vajtswv ua qhov no, Nws tau muab saib tseem ceeb dua li lwm yam. Tej zaum koj tsis muaj peev xwm paub qhov tseem ceeb ntawm qee yam dog dig uas koj tuaj yeem pom thiab txaus siab nyob rau hauv koj lub neej, los sis tej yam uas koj pom thiab txaus siab uas koj tau muaj txij thaum yug los, tab sis Vajtswv twb tau npaj tseg rau koj ntev los lawm los sis npaj zais ntshis. Kom zoo tshaj plaws, Vajtswv tau tshem tawm thiab txo txhua yam phem uas tsis zoo rau tib neeg thiab tuaj yeem tsim kev raug mob rau tib neeg lub cev. Qhov no qhia tau li cas? Puas yog nws qhia tau tus cwj pwm uas Vajtswv muaj rau tib neeg thaum Nws tsim lawv nyob rau zaum no? Tus cwj pwm ntawd yog dab tsi? Vajtswv tus cwj pwm yog ceev faj thiab mob siab rau, thiab nws tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej yeeb ncuab lub zog los yog lwm yam sab nraud los sis cov yam ntxwv uas tsis yog Nws li. Hauv qhov no tuaj yeem pom Vajtswv tus cwj pwm hauv kev tsim thiab kev cawm tib neeg rau zaum no. Thiab Vajtswv tus cwj pwm yog dab tsi? Los ntawm thaj chaw ib puag ncig rau tib neeg muaj txoj sia nyob thiab lub neej uas tib neeg txaus siab, nrog rau lawv cov zaub mov noj thiab dej haus thiab cov kev xav tau txhua hnub, peb tuaj yeem pom Vajtswv tus cwj pwm ntawm lub luag hauj lwm rau tib neeg, uas Nws tau tuav txij puag thaum Nws tau tsim tib neeg los lawm, thiab Nws txoj kev txiav txim siab los cawm tib neeg nyob rau zaum no. Vajtswv txoj kev meej tseeb puas tshwm nyob hauv tej khoom no? Puas yog Nws txoj kev xav tsis thoob ma? Puas yog Nws txoj kev piav tsis tau kom to taub li? Puas yog Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ma? Vajtswv siv Nws txoj kev txawj ntse thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus los npaj rau txhua tus tib neeg, nrog rau kev npaj rau txhua yam uas Nws tau tsim los. Sij hawm no Kuv tau hais ntau yam heev rau nej lawm, nej puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam? (Yog lawm.) Muaj tseeb tiag yeej yog li ntawd. Koj puas muaj tej yam ua xyem xyav? (Tsis muaj.) Vajtswv muab rau txhua yam tsim nyog qhia tau tias Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam, vim Nws yog lub hauv paus ntawm txoj kev muab uas tau ua kom txhua yam muaj nyob, muaj sia nyob, muaj me nyuam, thiab nyob txuas ntxiv mus, thiab tsis muaj lub hauv paus tshwj tsis yog rau Vajtswv Tus Kheej. Vajtswv muab txhua yam kev xav tau ntawm txhua tsav yam thiab txhua yam kev xav tau ntawm tib neeg, txawm hais tias yog cov uas tseem ceeb tshaj plaws rau cov kev xav tau ntawm tib neeg qhov chaw ib puag ncig, cov kev xav tau ntawm lawv lub neej txhua hnub, los sis qhov kev xav tau rau qhov tseeb uas Nws muab rau tib neeg tus ntsujplig. Hauv txhua txoj hau kev, Vajtswv tus kheej thiab Nws lub meej mom mas tseem ceeb heev rau tib neeg; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Qhov no hais tau tias, Vajtswv yog tus Kav, tus Xib Fwb, thiab yog tus Muab ntawm lub ntiaj teb no, lub ntiaj teb no uas tib neeg tuaj yeem pom thiab hnov tau. Rau tib neeg, qhov no tseem tsis yog qhov qhia txog Vajtswv tus kheej thiab lod? Tsis muaj ib yam dab tsi cuav hauv qhov no. Yog li thaum koj pom cov noog ya saum ntuj, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tsim txhua yam uas ya taus. Muaj cov tshiaj muaj sia uas ua luam dej hauv hav dej, thiab lawv muaj lawv tus kheej txoj hau kev muaj sia nyob. Cov ntoo thiab cov nroj tsuag uas tuaj nyob hauv av thiab hlav thaum lub caij nplooj ntoo hlav thiab txi txiv thiab nplooj zeeg thaum lub caij nplooj zeeg, thiab txog thaum lub caij ntuj no txhua daim nplooj tau zeeg tag vim cov nroj tsuag npaj rau cov huab cua hauv lub caij ntuj no. Ntawd yog lawv txoj hau kev muaj sia nyob. Vajtswv tsim txhua yam, thiab nyias muaj nyias tus qauv nyob thiab hauv ntau txoj hau kev sib txawv thiab siv ntau txoj kev los ua kom pom nws lub zog ua neej thiab tus qauv uas nws ciaj sia nyob. Txawm tias txoj kev ua neej yuav nyob mus zoo li cas los, lawv puas leej nyob hauv qab Vajtswv txoj cai kav. Vajtswv lub hom phiaj kev kav tag nrho txhua tus qauv kev ua neej nyob thiab tej uas muaj sia yog dab tsi? Nws puas yog rau tib neeg txoj kev ciaj sia ma? Nws tswj txhua txoj cai ntawm lub neej, txhua yam rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Qhov no qhia tau tias tib neeg txoj kev ua neej nyob tseem ceeb npaum li cas rau Vajtswv.

Tib neeg lub peev xwm los muaj sia nyob thiab rov tsim muaj me tub me nyuam dua yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau Vajtswv. Yog li ntawd, Vajtswv yog tus muab tas li rau tib neeg thiab rau txhua yam uas Nws tsim. Nws muab rau txhua yam hauv ntau txoj hau kev, thiab los ntawm kev saib xyuas kom muaj sia nyob ntawm txhua yam, Nws pab kom tib neeg mus tau txuas ntxiv lawm tom ntej, tswj hwm tib neeg li kev ciaj sia li ib txwm. Nov yog ob txoj hau kev ntawm peb qhov kev sib qhia nyob rau hnub no. Ob txoj hau kev no yog dab tsi? (Los ntawm kev xav ncua dav, Vajtswv tsim qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob. Nov yog thawj txoj hau kev. Vajtswv kuj tseem tau npaj cov khoom uas tib neeg xav tau thiab tuaj yeem pom thiab kov tau.) Peb tau sib qhia peb lub ncauj ntsiab lus los ntawm ob txoj hau kev no. Peb lub ncauj ntsiab lus yog dab tsi? (Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam.) Tam sim no koj yuav tsum muaj qee qhov kev nkag siab txog tias yog vim li cas Kuv qhov kev sib qhia ntawm lub ncauj lus no thiaj muaj cov ntsiab lus ntawd. Puas tau muaj tej kev sib tham twg uas tsis cuam tshuam txog lub ncauj lus loj ma? Tsis muaj li! Tej zaum, tom qab hnov tej no lawm, nej qee tus tau txais qee cov kev nkag siab thiab tam sim no hnov tau tias cov lus no muaj kuab, tias lawv tseem ceeb heev, tab sis lwm tus tsuas muaj qee qhov kev nkag siab thiab xav tias cov lus no tsis tseem ceeb nyob rau hauv thiab ntawm lawv tus kheej. Txawm hais tias nej yuav nkag siab qhov no li cas nyob rau lub sij hawm tam sim no los, thaum twg nej txoj kev paub tau los txog nyob rau ib hnub, thaum twg nej txoj kev nkag siab mus txog qee theem, ntawd yog, thaum koj paub txog Vajtswv cov hauj lwm thiab Vajtswv Tus Kheej nce mus txog ib qib twg lawm, ces nej yuav siv nej tus kheej cov lus, uas ua tau muaj tseeb, los ua cov lus tim khawv zoo thiab muaj tseeb rau cov kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv.

Kuv xav tias nej qhov kev nkag siab tam sim no tseem tsis tau tob txaus thiab raws li ntaub ntawv xwb, tab sis, tau hnov txog ob txoj hau kev ntawm Kuv qhov kev sib qhia no, yam tsawg kawg los nej puas tuaj yeem paub txog tias txoj hau kev dab tsi uas Vajtswv siv los npaj rau tib neeg los sis yam uas Vajtswv muab rau tib neeg muaj dab tsi? Koj puas tau muaj lub tswv yim, kev nkag siab yooj yim ma? (Muaj.) Tab sis ob txoj hau kev uas Kuv tau sib qhia no puas cuam tshuam txog Vajluskub ma? Puas yog lawv cuam tshuam nrog Vajtswv kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas hauv Tiam Lub Nceeg Vaj ma? (Tsis yog.) Es vim li cas Kuv thiaj tau los sib qhia txog lawv ma? Nws puas yog vim tib neeg yuav tsum to taub lawv kom paub txog Vajtswv ma? (Muaj.) Nws yog qhov tsim nyog yuav tsum paub txog tej yam no thiab nws kuj yog ib qho uas tsim nyog yuav tsum nkag siab txog lawv. Thaum koj nrhiav los nkag siab txog Vajtswv hauv Nws qhov tag nrho, tsis txhob txwv koj tus kheej rau phau Vajluskub, thiab tsis txhob txwv koj tus kheej rau Vajtswv kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm tib neeg. Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais qhov no yog dab tsi? Nws yog qhia rau tib neeg paub tias Vajtswv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg uas Nws tau xaiv tseg nkaus xwb. Tam sim no koj tab tom raws Vajtswv, thiab Nws yog koj tus Vajtswv, tab sis Nws puas yog tus Vajtswv ntawm cov neeg uas tsis raws Nws thiab ma? Vajtswv puas yog tus Vajtswv rau txhua tus neeg uas tsis raws Nws? Vajtswv puas yog tus Vajtswv ntawm txhua yam? (Yog lawm.) Yog li ntawd ces puas yog tias Vajtswv tes hauj lwm thiab kev ua hauj lwm uas txwv hauv tus cwj ciam tsuas yog rau cov uas raws Nws xwb? (Tsis yog.) Tus cwj ciam ntawm Nws tes hauj lwm thiab cov kev ua hauj lwm yog dab tsi? Ntawm theem pib qis tshaj plaws, tus cwj ciam ntawm Nws txoj hauj lwm thiab kev ua hauj lwm yog tuav txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntawm kev tsim. Ntawm theem siab tshaj plaws nws tuav tag nrho lub qab ntuj khwb, uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Yog li, tej zaum peb yuav hais tias Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm thiab ua tiav Nws cov kev ua hauj lwm ntawm txhua tus tib neeg, thiab qhov kev ntau txaus no ua rau tib neeg tuaj yeem los paub txog Vajtswv Tus Kheej hauv Nws qhov tag nrho. Yog tias koj xav paub Vajtswv, kom paub Nws tiag tiag, kom nkag siab txog Nws tiag tiag, ces tsis txhob txwv koj tus kheej rau hauv peb qib ntawm Vajtswv txoj hauj lwm nkaus xwb, los sis cov dab neeg txog tes hauj lwm Nws tau ua yav dhau los nkaus xwb. Yog tias koj sim los ua kom paub txog Nws nyob rau hauv txoj hau kev ntawd, ces koj tab tom tso kev txwv txog Vajtswv, kaw Nws. Koj saib Vajtswv zoo li yog tej yam me me heev. Kev ua li ntawd yuav cuam tshuam li cas rau tib neeg? Koj yuav tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv li kev xav tsis thoob thiab kev zoo tshaj plaws, thiab Nws lub hwj chim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab tus cwj ciam ntawm Nws lub hwj chim. Qhov kev nkag siab zoo li no yuav cuam tshuam koj lub peev xwm los lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus Kav txhua yam, nrog rau koj txoj kev paub txog qhov qhia meej txog Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom. Hauv lwm lo lus, yog tias koj txoj kev nkag siab txog ntawm Vajtswv raug txwv hauv tus cwj ciam lawm, ces qhov koj tau txais kuj raug txwv tib yam nkaus. Qhov no yog qhov vim li cas koj thiaj yuav tsum tau nthuav dav koj tus cwj ciam thiab nthuav dav koj lub qab ntuj. Koj yuav tsum nrhiav kom nkag siab txhua yam—tus cwj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws txoj kev kav, thiab txhua yam uas Nws cawm thiab txhua yam uas Nws tswj kav. Nws yog los ntawm tej yam no uas koj yuav tsum los nkag siab txog Vajtswv tej hauj lwm. Nrog rau qhov kev nkag siab zoo li no, koj yuav hnov tau, yam tsis paub txog li, hais tias Vajtswv kav, cawm, thiab muab txhua yam rau lawv, thiab koj kuj tseem yuav hnov tau tiag tias koj yog ib feem thiab yog ib tug tswv cuab ntawm txhua yam. Vim Vajtswv tau muab rau txhua yam, koj kuj yuav tau lees txais Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Qhov no yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau. Txhua yam yog nce rau lawv tus kheej cov cai nyob hauv qab Vajtswv txoj kev kav, thiab nyob hauv Vajtswv txoj kev kav, txhua yam muaj lawv tus kheej cov cai rau kev ciaj sia nyob. Tib neeg txoj hmoo thiab cov kev xav tau los kuj raug khi ua ke nrog Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Vim li ntawd, nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab kev kav, tib neeg thiab txhua yam muaj kev sib cuam tshuam, kev sib pab thiab kev sib txheeb. Nov yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 2, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No