Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv (III)

Lub ncauj lus uas peb tau sib qhia zaum tag los yog hais txog txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv. Qhov yam ntxwv twg ntawm Vajtswv Tus Kheej cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev dawb huv? Nws puas ntsig txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv? (Yog lawm.) Yog li dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas peb tau hais txog hauv peb qhov kev sib qhia? Nws puas yog kev dawb huv ntawm Vajtswv ma? Txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv yog lub ntsiab tseem ceeb uas tsis xws li leej twg ntawm Vajtswv. Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm peb qhov kev sib qhia zaum tag los yog dab tsi? (Kev thoob tsib ntawm Ntxwgnyoog qhov kev phem. Ntawd yog, txoj hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg los ntawm kev siv kev paub, kev tshawb fawb, kab lis kev cai qub, lub tswv yim ntseeg dab, thiab tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua.) Qhov no yog lub ncauj lus tseem ceeb uas peb tau tham txog zaum tag los. Ntxwgnyoog siv txoj kev paub, kev tshawb fawb, lub tswv yim ntseeg dab, kab lis kev cai qub, thiab tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua los coj tsis ncaj rau tib neeg; cov no yog txoj hau kev—tsib yam ntawm lawv tag nrho—uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg. Qhov twg ntawm cov no uas nej xav tias Ntxwgnyoog siv heev tshaj plaws los coj tsis ncaj rau tib neeg? Qhov twg yog qhov uas raug siv los ua kom tib neeg coj tsis ncaj tob tshaj plaws? (Kab lis kev cai qub. Qhov no vim yog cov tswv yim phem, xws li cov lus qhuab qhia ntawm Khofujsia thiab Mesia, tau faus tob nyob rau hauv peb lub siab.) Yog li, qee cov kwv tij thiab cov muam xav hais tias lo lus teb yog “kab lis kev cai qub.” Puas muaj leej twg muaj lus teb txawv no? (Kev Paub. Kev paub yuav tsis cia peb pe hawm Vajtswv. Nws tsis lees paub qhov muaj Vajtswv, thiab tsis lees Vajtswv txoj kev kav. Ntawd yog hais tau tias, Ntxwgnyoog qhia peb kom pib kawm txij thaum hluas los mus, thiab tsuas yog los ntawm kev kawm thiab kev tau txais kev paub ces peb thiaj li muaj kev cia siab rau peb lub neej tom ntej thiab txoj hmoo zoo uas muaj kev zoo siab.) Ntxwgnyoog siv txoj kev paub los tswj koj lub neej tom ntej thiab txoj hmoo, thiab tom qab ntawd ces nws cab koj lub qhov ntswg mus; qhov nov yog qhov uas koj xav tias Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg tob tshaj plaws. Yog li ntawd, nej feem coob xav tias nws yog kev paub uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg tob tshaj plaws. Puas muaj lwm tus muaj ib lub tswv yim sib txawv? Hais txog piv txwv li, kev tshawb fawb los sis tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ne? Puas muaj leej twg txheeb xyuas tias cov no yog lo lus teb? (Muaj.) Hnub no, Kuv yuav rov qab sib qhia txog tsib txoj hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg, thiab thaum twg Kuv ua tiav lawm, Kuv yuav nug nej qee cov lus nug ntxiv, kom peb tuaj yeem pom meej tias yam twg ntawm cov no uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg tob tshaj plaws.

Tsib Txoj Kev Uas Ntxwgnyoog Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

a. Ntxwgnyoog Siv Kev Txawj Ntse los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab, thiab Nws Siv lub Koob Meej thiab Tshaj Thawj los Tswj Lawv

Ntawm tsib txoj hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg, thawj txoj hau kev uas peb tau hais txog yog kev paub, yog li cia peb muab kev paub ua peb lub ncauj lus rau kev sib qhia ua ntej tshaj plaws. Ntxwgnyoog siv kev paub ua cov kab nuv ntses. Mloog kom zoo: Kev paub tsuas yog ib hom kab nuv ntses. Cov tib neeg tau mob siab rau kawm hnyav thiab txhim kho lawv tus kheej ib hnub dhau ib hnub, kho kev paub thiab tsi ntsees lawv tus kheej nrog nws, thiab tom qab ntawd siv kev paub los qhib lub qhov rooj mus rau kev tshawb fawb; hauv lwm lo lus, koj yim tau txais kev paub ntau, koj yim yuav nkag siab ntau. Ntxwgnyoog qhia tib neeg txog txhua yam no; nws qhia tib neeg kom txhawb nqa kev khav theeb thaum lawv tab tom kawm kev paub, qhia lawv kom tsim cov kev xav tau thiab kev cia siab. Tib neeg tsis paub txog, Ntxwgnyoog nthuav qhia ntau ntau zaj lus zoo li no, ua rau tib neeg cia li xav tias cov khoom no muaj tseeb los yog muaj txiaj ntsig. Yog tsis paub txog, tib neeg taug txoj kev no, yam tsis paub txog los ntawm lawv tus kheej cov hom phiaj thiab cov kev xav tau. Ib kauj ruam zuj zus, lawv kawm paub yam tsis paub dab tsi los ntawm kev paub uas tau muab los ntawm Ntxwgnyoog hauv txoj hau kev uas cov neeg zoo los sis nto moo xav. Lawv kuj kawm qee yam los ntawm kev ua ntau yam ntawm cov neeg uas raug xav tias yog cov neeg siab tawv. Ntxwgnyoog txhawb nqa dab tsi rau tib neeg hauv kev ua hauj lwm ntawm cov neeg uas siab tawv no? Yam uas nws xav cog rau hauv tib neeg yog dab tsi? Tus tib neeg ntawd yuav tsum yog tus muaj kev hlub teb chaws, muaj kev ncaj ncees hauv teb chaws, thiab ua tus muaj peev xwm ntawm fab ntsujplig. Tib neeg tau kawm dab tsi los ntawm cov dab neeg hauv keeb kwm los sis cov ntawv sau keeb kwm ntawm cov neeg muaj peev xwm? Txhawm rau kom muaj kev muab siab npuab ntawm tus kheej, kom npaj txhij los ua txhua yam rau ib tug cov phooj ywg thiab cov kwv tij. Nyob rau hauv qhov kev paub no ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg kawm paub ntau yam uas tsis muaj qhov zoo li lawm yam tsis paub txog. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm tib neeg txoj kev tsis paub txog, cov noob uas tau npaj los ntawm Ntxwgnyoog raug muab cog rau hauv tib neeg lub siab uas tsis paub tab. Cov noob no ua rau lawv xav tias lawv yuav tsum ua neeg zoo, yuav tsum ua kom nto moo, yuav tsum yog neeg siab tawv, hlub teb chaws, ua neeg hlub lawv tsev neeg, thiab ua ib tug neeg uas yuav ua txhua yam rau ib tug phooj ywg thiab muaj kev paub txog kev muab siab npuab tus kheej. Raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog, lawv taug txoj kev nws tau npaj rau lawv yam tsis paub txog. Thaum lawv nqis mus rau hauv txoj kev no, lawv raug yuam kom lees txais Ntxwgnyoog cov kev kav ntawm kev ua neej. Tsis paub txog kiag li, lawv txhim kho lawv tus kheej cov kev kav uas lawv ua neej raws, tab sis cov no tsis muaj dab tsi ntau tshaj Ntxwgnyoog cov kev kav, uas nws tau yuam qees muab cog ruaj rau hauv lawv lawm. Ntxwgnyoog tsim lawv, thaum lub sij hawm cov txheej txheem kawm paub, txhawb lawv tus kheej cov hom phiaj thiab txiav txim siab lawv tus kheej lub neej cov hom phiaj, cov kev kav kom ua neej raws, thiab kev taw qhia hauv lub neej, thaum lub sij hawm kev cog txhua yam rau lawv los ntawm Ntxwgnyoog, kev siv cov dab neeg, cov ntawv sau, thiab txhua txoj hau kev uas siv tau los ntxias tib neeg, ib qho me ntsis, mus txog thaum lawv tom tus kab nuv ntses. Nyob rau hauv txoj kev no, nyob lub sij hawm ntawm lawv qhov kev kawm, qee tus tuaj yeem nyiam cov ntawv nyeem, qee tus nyiam kev lag luam, qee tus nyiam kawm txog cov hnub qub los sis kev kawm av ntiaj teb. Tom qab ntawd muaj qee leej kuj los nyiam kev ua nom ua tswv, qee leej nyiam fab kawm txog lub cev, qee leej nyiam kawm txog fab khes mis, thiab kuj muaj qee leej tseem nyiam fab kev ntseeg. Cov no puas leej yog txhua feem ntawm feem loj tag nrho uas yog kev paub. Hauv nej lub siab, nej txhua tus paub txog tej no tias yog hais txog dab tsi tiag; nej txhua tus twb tau ntsib nrog lawv ua ntej lawm. Nej txhua tus muaj peev xwm sib tham mus thiab mus yam tsis paub xaus txog ib los sis lwm ceg ntawm qhov kev paub no. Thiab yog li ntawd nws thiaj yog qhov pom tseeb tias qhov kev paub no tau nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tob npaum li cas lawm; nws yooj yim pom qhov uas raug tswj los ntawm qhov kev paub no nyob hauv tib neeg lub siab thiab nws muaj kev cuam tshuam tob npaum li cas nyob rau hauv lawv. Thaum ib tug neeg txhim kho txoj kev hlub rau qhov zoo ntawm kev paub, thaum ib tug neeg tau poob rau hauv txoj kev hlub nrog nws, tom qab ntawd lawv yuav tsim muaj kev xav tau yam tsis paub txog li: Qee tus neeg xav ua cov kws txawj sau ntawv, qee tus xav ua tus kws sau ntawv, qee tus xav ua txoj hauj lwm ntawm kev ua nom ua tswv, thiab qee tus xav koom nrog kev lag luam thiab rais los ua tub lag tub luam. Ces muaj ib feem ntawm cov tib neeg uas xav ua cov neeg siab tawv, kom loj los yog nto moo. Txawm hais tias ib tug neeg yuav xav ua tus neeg zoo li cas los xij, lawv lub hom phiaj yog siv txoj hau kev ntawm kev paub uas kawm los no thiab siv nws rau lawv tus kheej, kom paub lawv tus kheej cov kev ntshaw, lawv tus kheej cov kev xav tau. Txawm hais tias yuav zoo li cas los xij—txawm hais tias lawv xav ua kom tiav lawv cov kev npau suav, kom tsis txhob nkim lawv lub neej, los sis kom muaj txoj hauj lwm tiag los xij—lawv txhawb nqa cov hom phiaj thiab cov kev xav tau loj no, tab sis nws yog tseem ceeb rau dab tsi tiag? Nej puas tau xav txog lo lus nug no ua ntej li? Vim li cas Ntxwgnyoog thiaj ua li no? Dab tsi yog Ntxwgnyoog lub hom phiaj hauv kev cog tej yam no rau hauv tib neeg? Nej lub siab yuav tsum pom tseeb txog lo lus nug no.

Tam sim no cia peb los tham txog txoj hau kev uas Ntxwgnyoog siv kev paub los coj tsis ncaj rau tib neeg. Ua ntej tshaj plaws, peb yuav tsum muaj kev nkag siab zoo txog cov no: Nrog kev paub, Ntxwgnyoog xav muab dab tsi rau tib neeg? Txoj kev twg uas nws xav coj tib neeg nqis mus rau? (Txoj kev tawm tsam Vajtswv.) Yog lawm, qhov ntawd yog qhov tseeb—los tawm tsam Vajtswv. Koj muaj peev xwm pom tau tom qab ntawd tias qhov no yog qhov tshwm sim ntawm tib neeg ua kom tau txais kev paub—lawv pib tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd Ntxwgnyoog qhov kev txhawb zog siab phem txaus ntshai yog dab tsi? Koj tsis paub meej txog qhov no, puas yog? Thaum tus txheej txheem ntawm tib neeg txoj kev kawm txog kev paub, Ntxwgnyoog siv txhua txoj hau kev, txawm tias yuav yog hais dab neeg, tsuas yog qhia lawv qee qhov kev paub, los sis cia kom lawv txaus siab rau lawv cov kev ntshaw los sis cov kev xav tau. Ntxwgnyoog xav coj koj nqis mus rau txoj hau kev twg? Tib neeg xav hais tias tsis muaj dab tsi txhawm rau kev kawm kev paub, tias nws tsuas yog qhov ntuj tsim tag nrho xwb. Txhawm rau qhov muab nws tso rau hauv txoj kev uas muaj qhov txaus nyiam, kom txhawb cov hom phiaj siab los sis muaj cov kev xav tau yog kev tsav coj, thiab qhov no yuav tsum yog txoj hau kev tseeb hauv lub neej. Nws puas yog ib txoj kev zoo dua rau tib neeg ua neej nyob yog tias lawv tuaj yeem paub txog lawv tus kheej cov hom phiaj, los sis ua tiav hauv kev tsim ib txoj hauj lwm? Los ntawm kev ua tej no, ib tug neeg tsis tsuas yog tuaj yeem hwm nws cov poj koob yawm txwv nkaus xwb tab sis kuj tseem muaj sij hawm los ua ib lub cim cia rau hauv keeb kwm—qhov no tsis yog qhov zoo lod? Qhov no yog qhov zoo hauv tib neeg ntiaj teb ob lub qhov muag pom, thiab rau lawv nws yuav tsum yog qhov tsim nyog thiab zoo. Txawm li cas los xij, puas yog Ntxwgnyoog, nrog nws qhov kev txhawb zog siab phem txaus ntshai, ua rau tib neeg taug txoj kev no thiab ntawd yog txhua yam uas muaj nyob ma? Yeej tsis yog. Qhov tseeb, txawm hais tias tib neeg cov hom phiaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm hais tias tib neeg cov kev ntshaw yuav tseeb npaum li cas los xij los yog txawm lawv yuav tsim nyog npaum li cas los xij, txhua yam uas tib neeg xav kom ua tiav, txhua yam uas tib neeg nrhiav, yog raug txuas ruaj khov nrog ob lo lus. Ob lo lus no tseem ceeb heev rau txhua tus neeg lub neej, thiab lawv yog cov uas Ntxwgnyoog xav muab los cog rau hauv tib neeg. Ob lo lus no yog dab tsi? Lawv yog “lub koob meej” thiab “tau txais.” Ntxwgnyoog siv txoj hau kev uas maj mam hloov heev li, uas yog ib txoj hau kev haum nrog tib neeg cov kev xav phem tshaj plaws, uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, los ntawm qhov ntawd uas ua rau tib neeg lees nws txoj kev ua neej yam tsis paub txog, nws cov kev kav ua neej raws, thiab los tsim kom muaj cov hom phiaj hauv lub neej thiab lawv cov hau kev hauv lub neej, thiab hauv txoj kev ua li ntawd lawv kuj cia li muaj cov kev xav tau hauv lub neej yam tsis paub txog. Tab txawm tias cov kev xav tau ntawm lub neej yuav loj npaum li cas los xij, lawv yog raug txuas ruaj khov mus rau “lub koob meej” thiab “tau txais.” Txhua yam uas tus neeg zoo los sis nto moo—txhua tus neeg, qhov tseeb—ua raws hauv lub neej tsuas yog cuam tshuam nrog ob lo lus no xwb: “lub koob meej” thiab “tau txais.” Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwgnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod? Qee tus neeg yuav hais tias kev paub uas kawm los tsis muaj dab tsi txawv li nyeem ntau phau ntawv los sis kawm ob peb yam uas lawv tsis tau paub ua ntej kom tsis txhob poob qab lub sij hawm los sis raug tso tseg los ntawm lub ntiaj teb. Kev paub tsuas yog kawm kom lawv thiaj tuaj yeem muaj zaub mov rau saum rooj, rau lawv tus kheej lub neej yav tom ntej, los sis los npaj cov khoom uas tsim nyog. Puas muaj ib tug neeg twg uas yuav uv dhau lub sij hawm kaum lub xyoo hauv kev kawm hnyav tsuas yog txhawm rau tej khoom tseem ceeb uas tsim nyog, tsuas yog los daws qhov teeb meem ntawm cov zaub mov xwb? Tsis muaj, tsis muaj leej twg zoo li no. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li raug cov kev txom nyem no rau cov xyoo no? Nws yog rau lub koob meej thiab tau txais. Lub koob meej thiab tau txais tab tom tos lawv nyob rau tom hauv ntej, hu lawv, thiab lawv ntseeg tias tsuas yog los ntawm lawv tus kheej txoj kev mob siab, kev txom nyem thiab kev cov nyom xwb lawv thiaj tuaj yeem mus raws tau txoj kev uas yuav ua rau lawv kom muaj koob meej thiab tau txais. Tus neeg zoo li no yuav tsum raug kev txom nyem txhawm rau lawv txoj hau kev tom ntej, txhawm rau lawv txoj kev zoo siab lub neej tom ntej thiab tau txais lub neej zoo dua qub. Qhov kev paub no muaj dab tsi nyob hauv ntiaj teb—nej puas tuaj yeem qhia tau rau Kuv? Puas yog nws tsis yog cov kev kav thiab tej tswv yim rau kev ua neej uas Ntxwgnyoog muab cog rau hauv tib neeg, xws li “Hlub Pab Pawg, hlub teb chaw, thiab hlub nej txoj kev ntseeg” thiab “Ib tug neeg ntse uas zwm rau tej xwm txheej zoo li ntawd lod”? Puas yog nws tsis yog “cov hom phiaj loj siab” uas raug muab cog rau hauv tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog lawm? Piv txwv li, cov tswv yim ntawm cov neeg zoo, kev ncaj ncees ntawm cov neeg nto moo los sis siab loj ntawm cov neeg siab tawv cov ntsujplig, los yog txais yuav qhov kev siab tawv thiab kev ua siab zoo ntawm cov neeg coj siab tawv thiab cov tub tua ntaj hauv kev ua yeeb yam dhau los—cov no tsis yog txhua txoj hau kev uas Ntxwgnyoog cog cov hom phiaj no lod? Cov tswv yim no haub ntxias ib tiam dhau ib tiam, thiab cov neeg nyob hauv txhua tiam tau raug coj los kom lees txais cov tswv yim no. Lawv pheej daig duj dheev nyob rau hauv txoj kev caum “cov hom phiaj loj siab” uas lawv haj tseem yuav muab lawv lub neej txoj sia fij rau thiab. Qhov no yog tej tswv yim thiab kev ua uas Ntxwgnyoog siv txoj kev paub los coj tsis ncaj rau tib neeg. Yog li tom qab Ntxwgnyoog coj tib neeg los taug txoj kev no lawm, lawv puas muaj peev xwm los mloog lus thiab pe hawm Vajtswv? Thiab lawv puas muaj peev xwm los lees txais Vajtswv cov lus thiab caum qhov tseeb? Yeej tsis muaj kiag li—vim lawv twb raug Ntxwgnyoog muab coj mus yuam kev lawm. Cia peb rov qab saib dua txog ntawm txoj kev paub, kev xav, thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv tib neeg lawm xws li: Tej no puas muaj qhov tseeb ntawm kev mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Vajtswv? Puas muaj qhov tseeb uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Puas muaj Vajtswv cov lus ib los li? Cov lus ntawd puas muaj ib los uas cuam tshuam rau qhov tseeb li? Tsis muaj hlo li—yeej tsis muaj tej no hlo li. Nej puas ruaj siab hais tias tej uas Ntxwgnyoog muab cog rau hauv tib neeg lawm tsis muaj qhov tseeb? Nej yeej tsis ruaj siab li—tab sis tsis muaj teeb meem. Tsuav yog tias koj tseem paub txog tias “lub koob meej” thiab “tau txais” yog ob lo lus tseem ceeb uas Ntxwgnyoog siv los ntxias tib neeg mus rau hauv txoj kev ua phem, ces qhov ntawd zoo txaus lawm.

Cia peb rov qab tham luv luv txog qhov uas peb tau sib tham los txog rau tam sim no: Ntxwgnyoog siv dab tsi los ua kom tib neeg nyob twj ywm rau hauv nws txoj kev tswj hwm? (Lub koob meej thiab tau txais.) Yog li, Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm tom ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais. Tam sim no los saib ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua hauj lwm seb, tsis yog nws qhov kev siab phem txaus ntshai ntxim ntxub tshaj plaws lod? Tej zaum hnub no nej tseem tsis tau tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog qhov kev siab phem txaus ntshai vim nej xav tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj lub koob meej thiab tau txais. Nej xav tias yog tias tib neeg tso tseg lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv yuav tsis muaj peev xwm pom txoj hau kev mus tom ntej, yuav tsis muaj peev xwm pom lawv cov hom phiaj, tias lawv lub neej yav pem suab yuav tsaus ntuj nti ntsia tsis pom. Tab sis, maj mam, muaj ib hnub twg nej txhua tus yuav paub txog lub koob meej thiab tau txais yog cov hlua khi loj kawg nkaus uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg. Thaum hnub ntawd los txog, koj yuav tau tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm huv si thiab tawm tsam cov hlua khi uas Ntxwgnyoog siv los khi koj. Thaum lub sij hawm los txog uas koj xav kom koj muab txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv koj lawm tso pov tseg, ces koj yuav tsoo kom tawg tag huv si kom dim ntawm Ntxwgnyoog thiab koj yeej yuav tsis nyiam txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab rau koj kiag li. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj yuav muaj kev hlub tiag thiab xav paub Vajtswv tiag.

b. Ntxwgnyoog Siv Kev Tshawb Fawb los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Peb nyuam qhuav tham tas txog txoj hau kev uas Ntxwgnyoog siv kev paub los coj tsis ncaj rau tib neeg, yog li tom ntej no cia peb los sib qhia txog txoj hau kev uas Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los ua rau tib neeg coj tsis ncaj. Ua ntej tshaj plaws, Ntxwgnyoog siv lub npe ntawm kev tshawb fawb los kom ua txaus siab rau tib neeg txoj kev xav paub xav pom, tib neeg txoj kev ntshaw los tshawb txog kev tshawb fawb thiab soj ntsuam cov kev tsis to taub. Nyob rau hauv lub npe ntawm kev tshawb fawb, Ntxwgnyoog ua kom tau raws li cov kev xav tau cov khoom ntawm tib neeg thiab tib neeg cov kev xav tau los tsim kho lawv qhov zoo yam lub tsis tu ncua. Yog li ntawd, los ntawm cov lus qhia no uas Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg. Puas yog nws tsuas yog tib neeg txoj kev xav xwb los sis tib neeg lub siab uas Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb ua rau kom coj tsis ncaj li no? Ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam nyob ib puag ncig uas peb pom thiab uas peb tau sib cuag nrog, dab tsi ntxiv thiab uas Ntxwgnyoog ua rau coj tsis ncaj hauv kev tshawb fawb? (Xwm txheej ib puag ncig uas ntuj tsim.) Yog lawm. Nws zoo li nej tau raug mob tob heev rau qhov no, thiab cuam tshuam tob heev. Dhau li ntawm kev siv tag nrho cov kev tshawb pom thiab cov lus xaus ntawm kev tshawb fawb los ntxias tib neeg, Ntxwgnyoog kuj tseem siv kev tshawb fawb los ua ib txoj hau kev ua kev puas tsuaj liam thiab rhuav tshem cov chaw nyob ib puag ncig uas tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv. Nws ua qhov no raws li cov ntawv sau tseg tias yog tias tib neeg ua cov kev tshawb fawb, ces tib neeg lub neej qhov xwm ib puag ncig thiab qhov zoo ntawm lub neej yuav txhim kho tsis tu ncua mus, thiab ntxiv mus tias lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb yog kom pab tau cov neeg cov kev xav tau cov khoom siv uas ntau zuj zus thiab lawv txoj kev xav txhim kho qhov zoo ntawm lawv lub neej yam tsis tu ncua. Nov yog lub hauv paus kev tshawb xav ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txhim kho ntawm kev tshawb fawb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau coj dab tsi los rau tib neeg? Ib cheeb tsam puag ncig uas peb ua neej—thiab ib cheeb tsam puag ncig uas txhua tus tib neeg ua neej—tsis tau raug muab ua qias neeg lod? Cov cua uas tib neeg ua pa tsis tau raug muab ua qias neeg lod? Cov dej uas peb haus tsis tau raug muab ua qias neeg lod? Cov zaub mov uas peb noj ntawd puas tseem zoo rau lub cev thiab yog yam ntuj tsim? Feem ntau tej nplej thiab tej zaub ces yog hloov kho caj ces, tej ntawd yog muab chiv khes mis los yug kom loj hlob lawm xwb, thiab ib txhia yog hloov caj ces los ntawm kev siv txoj kev tshawb fawb. Cov zaub thiab cov txiv hmab txiv ntoo uas peb noj twb tsis yog yam ntuj tsim lawm. Txawm yog lub qe tseem li ntuj tsim los yeej tsis tau yooj yim los nrhiav tau, thiab cov qe los tsis qab li uas lawv txeev qab lawm, twb raug muab ua tiav los ntawm Ntxwgnyoog lub npe hu ua kev tshawb fawb lawm. Saib ntawm daim duab loj, tag nrho cov huab cua tau raug rhuav tshem thiab paug qias tag lawm; cov roob, cov pas dej, cov hav zoov, hav dej ntws, dej hiav txwv, thiab txhua yam saum npoo thiab hauv qab av txhua yam tau raug puas tsuaj tag los ntawm qhov hu tias kev ua tiav ntawm kev tshawb fawb. Hais luv luv tias, tag nrho qhov xwm ib puag ncig ntuj tsim, qhov xwm nyob ib puag ncig tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv, tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm qhov hu tias kev tshawb fawb. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas tau txais yam lawv ib txwm cia siab raws li qhov zoo ntawm lub neej lawv nrhiav, txaus siab raws li lawv cov kev ntshaw thiab lawv lub cev nqaij daim tawv los xij, qhov xwm ib puag ncig tseem ceeb uas tib neeg nyob rau hauv tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm ntau yam “kev ua tiav” tau los ntawm kev tshawb fawb. Tam sim no, peb tsis muaj cai los ua pa ib qho cua huv si li lawm. Qhov no tsis yog txoj kev tu siab ntawm tib neeg lod? Puas tseem muaj tej yam kev zoo siab seem rau los hais txog tib neeg lawm, thaum lawv yuav tsum nyob hauv thaj chaw zoo li no? Qhov chaw no thiab xwm ib puag ncig rau kev ua neej nyob uas tib neeg nyob yog, txij puag thaum chiv keeb los, raug tsim los ntawm Vajtswv rau tib neeg. Cov dej tib neeg haus, cov cua uas tib neeg ua pa, cov zaub mov uas tib neeg noj, nrog rau tej nroj tsuag, thiab txhua yam muaj sia, thiab tab txawm tej toj roob hauv pes, tej pas dej, thiab dej hiav txwv los—txhua feem ntawm lub chaw nyob ib puag ncig no tau raug muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv; nws yog ntuj tsim, kev ua hauj lwm raws li txoj cai ntuj tsim uas tsim los ntawm Vajtswv. Yog tsis muaj kev tshawb fawb, tib neeg yeej tseem ua raws li tej tswv yim uas Vajtwv tau muab rau lawv, lawv yuav muaj peev xwm xyiv fab rau txhua yam uas muaj thaum chiv thawj thiab yam ntuj tsim, thiab lawv yuav zoo siab heev. Txawm li cas los xij, tam sim no, txhua yam no tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm Ntxwgnyoog; tib neeg qhov chaw nyob ib txwm tsis zoo li qhov qub lawm. Tab sis tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog tias dab tsi ua rau tshwm sim los yog qhov no tshwm sim li cas, thiab ntau tus neeg nkag mus ze kev tshawb fawb ntxiv thiab nkag siab nws los ntawm cov tswv yim uas raug muab cog nyob rau hauv lawv los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Qhov no tsis yog ib qho ntxim ntxub thiab txaus tu siab tshaj li lod? Tam sim no Ntxwgnyoog tau txeeb qhov chaw uas muaj tib neeg nyob, nrog rau lawv qhov chaw nyob xwm ib puag ncig, thiab raug coj tsis ncaj rau kom lawv poob mus rau hauv tus yam ntxwv no, thiab nrog rau tib neeg txoj kev txhim kho tsis tu ncua li no, Vajtswv puas yuav tsum tau rhuav tshem cov neeg no? Yog tias tib neeg txhim kho li no txuas ntxiv mus, lawv yuav mus txoj hau kev twg? (Lawv yuav raug tua pov tseg.) Lawv yuav raug tua pov tseg li cas? Ntxiv rau tib neeg txoj kev ntshaw nrhiav lub koob meej thiab tau txais, lawv pheej ua cov kev tshawb fawb tshawb nrhiav tsis tu ncua thiab nqis mus tob rau hauv kev tshawb fawb, thiab tom qab ntawd ua txoj hau kev no yam tsis paub tso tseg kom txaus siab rau lawv tus kheej cov kev xav tau thiab kev ntshaw fab khoom siv; yog li ntawd yuav muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg? Ua ntej tshaj plaws, kev sib npaug ntawm kev sib cuam tshuam ntawm yam muaj sia raug tsoo tawg lawm, thiab thaum qhov no tshwm sim tuaj, tib neeg lub cev, lawv cov khoom nruab nrog cev, raug tshuaj lom thiab puas tsuaj los ntawm qhov xwm ib puag ncig tsis sib luag no, thiab ntau yam kab mob sib kis thiab kab mob kis thoob ntiaj teb. Nws tsis yog qhov tseeb lod tias tam sim no qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg tsis muaj peev xwm tswj hwm tau lawm? Tam sim no nej nkag siab qhov no lawm, yog tias tib neeg tsis ua raws Vajtswv, tab sis ib txwm ua raws Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no—siv kev paub los ua kom lawv tus kheej muaj txiag nplua nuj txuas ntxiv, siv kev tshawb fawb los tshawb txog lub neej yav tom ntej ntawm tib neeg yam tsis paub tso tseg li, siv txoj hau kev no txuas ntxiv mus rau kev ua neej nyob—koj puas tuaj yeem paub txog tias qhov no yuav ua rau tib neeg mus xaus li cas? Tib neeg yuav cia li tu noob zuj zus mus: Tib neeg nce mus rau txoj kev puas tsuaj, mus rau lawv tus kheej txoj kev puas tsuaj ib kauj ruam zuj zus! Qhov no tsis yog coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej xwb lod? Thiab nws tsis yog lub txim ntawm txoj kev loj hlob txog kev tshawb fawb lod? Tam sim no zoo nkaus li txoj kev tshawb fawb yog ib ntsiav tshuaj yees siv uas Ntxwgnyoog tau npaj tseg rau tib neeg, yog li thaum nej sim txheeb kom pom meej tej yam nej ua nyob rau hauv cov huab pos; txawm nej yuav saib zoo npaum li cas los, nej tsis tuaj yeem pom tej khoom tseeb li, thiab txawm nej yuav siv zog npaum li cas los xij, nej yeej tsis tuaj yeem xav tau tawm. Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, siv lub npe ntawm kev tshawb fawb los txhawb koj lub siab ntshaw thiab cab koj lub qhov ntswg, mus ib taws zuj zus, mus rau lub qhov ntuj tob tob thiab txoj kev tuag. Thiab qhov no yog muaj li ntawd tiag, ces tib neeg yuav pom tseeb tseeb tias txoj kev puas tsuaj yog Ntxwgnyoog txhais tes ua—Ntxwgnyoog yog tus thawj coj uas tsim teeb meem. Qhov no tsis yog li ntawd lod? (Yog lawm, nws yog.) Qhov no yog txoj hau kev ob uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg.

c. Ntxwgnyoog Siv Txoj Kab Lis Kev Cai Qub los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Kab lis kev cai qub yog txoj hau kev peb uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg. Muaj ntau yam zoo sib xws ntawm kab lis kev cai qub thiab lub tswv yim ntseeg dab, tab sis qhov sib txawv yog kab lis kev cai qub muaj qee cov dab neeg, muaj kev hais txog, thiab peev txheej. Ntxwgnyoog tau tsim thiab sau ntau cov neej neeg los sis cov dab neeg uas tshwm sim muaj nyob rau hauv ntau phau ntawv keeb kwm, ua rau tib neeg muaj kev xav tob txog kab lis kev cai qub los sis cov kev ntseeg dab. Piv txwv li, nyob rau Suav teb muaj “Yim Tus Neeg Tsis Txawj Tuag Hla Hiav Txwv,” “Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob,” Huab tais Ntsej, “Neshas Kov Yeej Huab Tais Zaj,” thiab “Kev Nqis Peev ntawm cov Vajtswv.” Puas yog tej no tsis raug muab cog tob rau hauv tib neeg lub siab lawm? Txawm hais tias nej qee tus tsis paub tag nrho cov ntsiab lus los, nej yeej tseem paub cov dab neeg dav dav, thiab nws yog cov ntsiab lus dav dav no uas lo rau hauv koj lub siab thiab lub hlwb, kom koj tsis hnov qab tsis tau lawv. Cov no yog ntau cov tswv yim los sis keeb kwm uas Ntxwgnyoog tau npaj rau tib neeg los ntev lawm, thiab uas tau tshaj tawm nyob rau ntau lub sij hawm sib txawv. Tej yam no ua mob thiab ua kev puas tsuaj rau tib neeg tej ntsujplig thiab ua khawv koob tso dab tom tib neeg ib zaj tag ib zaj tuaj. Ntawd yog hais tau tias thaum twg koj tau lees txais tej kab lis kev cai qub, tej dab neeg, los sis tej kev ntseeg dab li no, thaum twg lawv raug tsim nyob hauv koj lub hlwb lawm, thiab thaum twg lawv raug lo nyob hauv koj lub siab lawm, ces qhov no zoo nkaus li koj cia li qaug rau zaj khawv koob tso dab tom—koj rais los cuam tshuam nrog thiab raug haub ntxias los ntawm cov kab lis kev cai qub no cov ntxiab, cov tswv yim no thiab cov dab neeg qub. Lawv haub ntxias koj lub neej, koj txoj kev xam pom hauv lub neej, thiab koj txoj kev txiav txim ntawm tej khoom. Dhau ntawd lawv tseem haub ntxias koj txoj kev caum txoj kev tseeb ntawm lub neej thiab: Qhov no yog ib zaj khawv koob tso dab tom uas lim hiam. Sim ua raws li koj ua tau, koj tsis tuaj yeem tshem tau lawv tawm mus; koj tuaj yeem tsuav lawv tab sis koj tsis tuaj yeem tsuav lawv kom tu; koj yeej lawv tab sis koj ntaus tsis tau lawv. Tsis tas li ntawd, tom qab tib neeg raug tso nyob rau hauv qab hom khawv koob tso dab tom no yam tsis paub txog lawm, lawv pib pe hawm Ntxwgnyoog yam tsis paub txog, txhawb Ntxwgnyoog tus yam ntxwv rau hauv lawv lub siab. Hauv lwm lo lus, lawv tsim Ntxwgnyoog ua lawv cov mlom, ua ib qho khoom rau lawv tau pe hawm thiab saib mus rau, mus txog qhov suav hais tias nws yog Vajtswv. Tej yam no nyob hauv tib neeg lub siab, tswj lawv cov lus thiab tej kev ua hauj lwm yam tsis tau paub txog. Ntxiv mus, thaum xub thawj koj suav cov dab neeg thiab neej neeg no tias yog cuav, tab sis tom qab ntawd koj lees paub qhov muaj lawv yam tsis paub txog, ua rau lawv cov duab muaj tiag thiab tig lawv mus rau cov khoom tiag, uas muaj cov khoom no lawm. Nyob rau hauv koj qhov kev tsis paub txog, koj tau txais cov tswv yim no hauv lub hlwb thiab qhov muaj cov khoom no. Koj kuj tseem tau txais cov dab, Ntxwgnyoog, thiab cov mlom no los rau hauv koj lub tsev thiab los rau hauv koj lub siab—qhov no yog khawv koob tso dab tom. Cov lus no puas qhia dab tsi rov qab rau nej? (Qhia.) Puas muaj leej twg ntawm nej cov ko uas tau hlawv xyab thiab pe hawm tus Thawj Sau Sam? (Muaj lawm.) Yog li ntawd lub hom phiaj ntawm kev hlawv xyab thiab pe hawm tus Thawj Sau Sam yog dab tsi? (Thov kev thaj yeeb nyab xeeb.) Xav txog nws tam sim no, puas yog nws tsis nkim zog rau thov Ntxwgnyoog kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb lod? Ntxwgnyoog puas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ma? (Tsis muaj.) Koj tsis pom tias koj raug tsis lees paub thaum ntawd li cas lod? Hom cwj pwm ntawd yog qhov ruam, tsis lees paub thiab tsis muaj qab hau, nws tsis yog lod? Ntxwgnyoog tsuas yog txhawj xeeb txog nws tus kheej tias yuav coj tsis ncaj li cas rau koj xwb. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem muab kev thaj yeeb nyab xeeb rau koj li, tsuas yog ib qho chaw so me ntsis xwb. Tab sis kom tau txais qhov chaw so no koj yuav tsum tau ua ib qho kev cog lus, thiab yog tias koj tsis ua li koj cov lus cog tseg los sis kev cog lus uas koj tau ua rau Ntxwgnyoog lawm, ces koj yuav pom tias nws yuav tsim txom koj li cas. Hauv kev ua rau kom koj cog lus, nws yeej xav tswj hwm koj. Thaum nej thov kom tau kev thaj yeeb nyab xeeb, nej puas tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb ma? (Tsis tau.) Koj tsis tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb li, tab sis rov qab qees koj cov dag zog ua rau muaj kev khaum thiab raug kev puas tsuaj tsis paub kawg—yog kev tsim txom uas tsis muaj qhov kawg li dej hiav txwv. Kev thaj yeeb nyab xeeb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab qhov no yog qhov tseeb. Qhov no yog qhov kev tshwm sim uas lub tswv yim ntseeg dab thiab kab lis kev cai qub tau coj los rau tib neeg.

d. Ntxwgnyoog Siv Tej Yam Mus Raws Li Qhov Sawv Daws Feem Ntau Ua los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Txoj hau kev kawg uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj thiab tswj tib neeg yog los ntawm tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua. Tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ntawd mas muaj ntau kis suav nrog rau ntau cheeb tsam xws li kev pe hawm suab npe thiab lub cev zoo nkauj, nrog rau tej yeeb yaj kiab thiab tej tub ntxhais hu nkauj uas muaj suab nrov npe, kev pe hawm cov neeg muaj suab nrov npe, tua nkees hauv o-lais, thiab lwm yam.—tej no puav leej yog feem ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo, thiab tsis tas yuav hais kom ntxaws ntxaws rau ntawm no. Peb tsuas yuav tham txog cov tswv yim uas cov hau kev fab kev sib raug zoo coj los rau tib neeg, txoj hau kev lawv ua rau tib neeg coj lawv tus kheej hauv ntiaj teb no, thiab lub neej cov hom phiaj thiab tus duab uas lawv coj los rau tib neeg xwb. Cov no yog yam tseem ceeb heev; cov no tuaj yeem tswj hwm thiab haub ntxias tib neeg tej kev xav thiab tswv yim. Cov hau kev no tshwm sim ib qho zuj zus tuaj, thiab lawv txhua qhov muaj qhov kev haub ntxias phem uas pheej ua rau tib neeg tsis zoo zuj zus, ua rau kom tib neeg lub siab poob, kev ua neeg thiab kev muaj qab hau, ua rau lawv kev ncaj ncees thiab lawv tus cwj pwm rau qhov zoo haj yam qaug zog ntau dua, mus txog rau qhov uas peb tuaj yeem hais tau tias feem ntau ntawm cov tib neeg tam sim no tsis muaj kev ncaj ncees li lawm, tsis muaj xeeb ceem kev ua neeg, thiab lawv tsis muaj lub siab ntsws xav, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev muaj qab hau dab tsi li. Yog li ntawd tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no yog dab tsi? Lawv yog cov ncauj ke uas koj tsis tuaj yeem pom nrog lub qhov muag qhuav. Thaum twg muaj lub ncauj ke tshiab tawm los rau thoob lub ntiaj teb, tej zaum tsuas yog muaj qee cov neeg tsawg tsawg nyob rau ntawm hauv ntej, ua lub luag hauj lwm coj tsav lub ncauj ke tshiab no. Lawv pib ua qee yam tshiab, tom qab ntawd lees txais qee lub tswv yim los sis qee qhov kev xav. Feem ntau ntawm cov tib neeg, txawm li cas los xij, yuav kis tsis tu ncua, nyiam, thiab maj mam lees los ntawm lub hau kev zoo li no hauv tus yam ntxwv yam tsis paub txog, kom txog thaum lawv txhua tus lees txais nws yam tsis paub txog thiab yam tsis tau muaj lub siab yeem thiab raug nws vov thiab raug tswj hwm los ntawm nws. Ib qho dhau ib qho, cov hau kev zoo li no ua rau tib neeg, uas tsis muaj lub cev thiab lub siab, tsis paub qhov tseeb yog dab tsi, thiab tsis tuaj yeem pom qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, zoo siab hlo los lees txais lawv nrog rau kev saib lub neej thiab cov txiaj ntsig uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Lawv lees txais yam uas Ntxwgnyoog qhia rau lawv txog kev mus ze rau lub neej thiab txoj hau kev ua neej uas Ntxwgnyoog “muab” rau lawv, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj peev xwm, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev paub txog, los tawm tsam. Yog li ntawd yuav ua li cas thiaj li paub cov hau kev uas zoo li no? Kuv tau xaiv qhov piv txwv yooj yim uas tej zaum nej yuav maj mam to taub. Piv txwv li, cov neeg yav tag dhau los ua lawv cov lag luam kom tsis muaj leej twg raug dag; lawv muag cov khoom tib tug nqi tsis hais leej twg yog tus yuav khoom los xij. Puas yog tsis muaj qee qhov ntawm lub siab lub ntsws xav zoo thiab kev ua neeg muaj qhia nyob rau qhov no li? Thaum tib neeg ua lawv txoj kev lag luam zoo li no, hauv txoj kev ntseeg siab zoo, nws tseem tuaj yeem pom tau tias lawv tseem muaj qee lub siab xav zoo thiab qee qhov kev ua neeg nyob rau lub sij hawm ntawd. Tab sis nrog rau tib neeg txoj kev xav tau nyiaj ntau zuj sus tuaj, tib neeg tau dhau los nyiam nyiaj txiag, nyiam tau txais, thiab kev zoo siab ntau zuj zus tuaj ntxiv yam tsis paub txog. Tib neeg tsis mob siab rau nyiaj txiag dua li lawv txeev mob siab rau lod? Thaum tib neeg saib nyiaj txiag ua qhov tseem ceeb heev lawm, lawv pib saib qhov tseem ceeb ntawm lawv lub koob npe, lawv lub npe nrov, lawv lub npe zoo thiab lawv kev ncaj ncees tsawg dua qub, puas yog? Thaum koj koom nrog rau hauv kev lag luam, koj pom lwm tus neeg nplua nuj tuaj vim kev coj tsis ncaj rau tib neeg. Txawm hais tias cov nyiaj khwv tau los yog tau los nrog kev mob siab los xij peem, tsuav lawv nplua nuj zuj zus ntxiv xwb. Thaum pom txhua yam uas lawv tsev neeg xyiv fab ua rau koj chim siab koj hais tias: “Peb sawv daws puav leej ua lag luam tib yam tab sis lawv nplua nuj. Vim li cas kuv thiaj li khwv tsis tau nyiaj ntau? Kuv ua tsis tau li no—kuv yuav tsum nrhiav ib txoj kev khwv kom tau nyiaj ntau dua.” Tom qab ntawd, txhua yam uas koj xav txog ces yog tias seb yuav ua kom koj muaj txiag nplua nuj li cas xwb. Thaum koj tso txoj kev ntseeg hais tias “nyiaj yuav tsum khwv tau los ntawm lub siab zoo, los ntawm kev tsis dag ntxias leej twg” tseg lawm, ces ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw, koj txoj kev xav maj mam hloov pauv, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas txhawb koj tej kev ua los hloov pauv ib yam nkaus thiab. Thaum koj dag ib tug neeg twg thawj zaug, koj hnov koj lub siab tsis kaj, thiab koj lub siab qhia koj hais tias, “Thaum qhov no tiav lawm, qhov no yog zaum kawg uas kuv yuav dag tib neeg. Pheej dag tib neeg mas yuav khaum!” Qhov no yog qhov kev ua hauj lwm ntawm tib neeg lub siab xav—ua kom koj lub siab muaj qhov ntshai thiab rov thuam koj, kom nws thiaj tsis zoo li ib txwm thaum koj dag ib tug neeg twg. Tab sis tom qab koj dag tau ib tus neeg lawm, koj pom tias tam sim no koj muaj nyiaj ntau dua li qhov koj muaj dhau los lawm, thiab koj xav tias txoj hau kev no yuav muaj txiaj ntsig zoo heev rau koj. Tsis hais txog qhov mob hauv koj lub siab, koj tseem hnov tias zoo li qhuas koj tus kheej txoj kev vam meej, thiab koj hnov zoo siab rau koj tus kheej me ntsis. Rau thawj zaug uas, koj pom zoo rau koj tus cwj pwm, koj tus kheej txoj kev dag. Thaum tig neeg tau kis qhov kev dag no lawm, nws zoo tib yam li tus neeg uas tau koom hauv kev twv txiaj thiab tom qab ntawd cia li dhau los ua ib tug kws twv txiaj lawm. Nyob hauv koj li kev tsis paub txog, koj muab kev pom zoo rau koj tus kheej tus cwj pwm kev dag thiab lees txais nws. Hauv kev tsis paub txog, koj siv kev dag los ua tus cwj pwm kev lag luam raug cai thiab ua txoj hau kev tseem ceeb tshaj plaws rau koj txoj kev muaj sia nyob thiab kev khwv noj khawv haus; koj xav tias los ntawm kev ua qhov no koj yuav tuaj yeem tsim kom muaj hmoov zoo sai heev li. Qhov no yog ib tug txheej txheem: Thaum pib, tib neeg tsis tuaj yeem lees txais hom kev coj ntawm tus cwj pwm no thiab lawv saib tsis taus tus cwj pwm thiab qhov kev xyaum no. Tom qab ntawd ces lawv pib sim qhov kev coj cwj pwm no los ntawm lawv tus kheej, sim ua raws li lawv txoj hau kev, thiab lawv lub siab pib hloov pauv zuj zus. Qhov kev hloov pauv no yog hom dab tsis? Nws yog kev pom zoo thiab kev txais nkag ntawm lub hauv ke no, ntawm lub tswv yim no uas raug muab cog rau hauv koj los ntawm txoj hau kev fab kev sib raug zoo. Yog tsis paub txog nws, yog tias koj tsis dag tib neeg thaum ua lag luam nrog lawv, koj hnov tias koj ua tau tsis zoo; yog tias koj tsis dag tib neeg, koj hnov zoo li uas koj tau poob qee yam lawm. Qhov kev dag no rais los ua koj tus ntsujplig, koj tus txha nqaj qaum yam tsis paub txog, thiab rais los ua ib hom cwj pwm tseem ceeb uas yog ua tus qauv nyob rau hauv koj lub neej. Tom qab tib neeg tau lees txais tus cwj pwm no thiab txoj kev xav no lawm, puas yog qhov no tsis ua kev hloov pauv rau hauv lawv lub siab? Koj lub siab tau hloov pauv lawm, yog li koj txoj kev ncaj ncees puas tau hloov pauv thiab? Koj txoj kev ua neeg puas tau hloov pauv ma? Koj lub siab puas tau hloov pauv ma? Tag nrho koj lub cev, txij ntua ntawm koj lub siab mus txog ntua rau koj tej kev xav, txij sab hauv tawm rau sab nraud, twb raug hloov pauv, thiab qhov no yog ib qho kev hloov pauv uas zoo heev. Qhov kev hloov pauv no rub koj txav mus deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm, thiab koj mus ze zuj zus rau Ntxwgnyoog lawm; koj rais los ua neeg zoo li Ntxwgnyoog zuj zus vim qhov uas Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau koj yog ib tug dab lawm.

Thaum saib rau ntawm tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no, koj puas hais tias lawv muaj kev haub ntxias loj rau tib neeg? Lawv puas muaj kev cuam tshuam uas phom sij tob heev rau tib neeg? Lawv muaj kev cuam tshuam uas phom sij tob tshaj plaws rau tib neeg. Yam dab tsi ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog siv txhua txoj hau kev los coj tsis ncaj rau? Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg lub siab, kev paub, kev ua neej, tej kev coj ncaj ncees, thiab lub neej tej kev xav. Thiab tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no tsis maj mam txo thiab coj tsis ncaj rau tib neeg lod? Ntxwgnyoog siv tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no los ntxias tib neeg ib kauj ruam zuj zus mus rau hauv ib lub zes dab, kom tib neeg raug ntes rau hauv tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua yam tsis paub txog uas yog txhawb lawv cov kev ntshaw nyiaj txiag thiab khoom siv, kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum tej yam no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, tom qab ntawd ces tib neeg yuav rais los zoo li cas? Tib neeg rais mus ua dab phem, Ntxwgnyoog! Vim li cas? Vim tias, qhov kev xav tsis tiaj tus nyob hauv tib neeg lub siab yog dab tsi? Tib neeg fwm dab tsi? Tib neeg pib zoo siab rau hauv kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv, tsis muaj kev hlub rau txoj kev zoo nkauj los sis kev ua siab zoo, tsawg tshaj plaws yog txoj kev thaj yeeb nyab xeeb. Tib neeg tsis kam ua lub neej yooj yim ntawm kev ua neeg nyob, tab sis hloov qhov no xav kom muaj kev txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, los ua kev lom zem txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis tseg ib yam kev rau siab los ua kom txaus siab rau lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj kev txwv, tsis muaj kev tab kaum dab tsi los khuam lawv cia; hauv lwm lo lus, ua tau txhua yam uas lawv ntshaw. Yog li thaum tib neeg tau dhau los raus rau hauv cov hom ntawm cov hau kev no lawm, kev paub uas koj tau kawm puas pab koj tso tau koj tus kheej dim? Koj txoj kev nkag siab ntawm kab lis kev cai qub thiab cov tswv yim ntseeg dab puas pab tau koj khiav tawm ntawm qhov xwm txheej phom sij no? Cov kev coj zoo thiab cov kab ke qub uas tib neeg paub puas pab tib neeg xyaum kev txwv ma? Muab Analej thiab Tau Te Tsheej los ua qhov piv txwv. Nkawv puas tuaj yeem pab tib neeg rub lawv txhais ko taw tawm ntawm lub pas av zom ntawm cov hau kev phem no ma? Yeej tsis tau kiag li. Yog li ntawd, tib neeg dhau los ua kev phem, kev khav theeb, kev khav txiv, kev qia dub thiab kev siab phem ntau zuj zus tuaj. Tsis muaj kev hlub tshua ntawm tib neeg, tsis muaj kev sib hlub ntawm cov neeg hauv tsev neeg ntxiv, tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm cov txheeb ze thiab cov phooj ywg lawm; tib neeg cov kev sib raug zoo tau dhau los ua kev ua nruj ua tsiv. Txhua leej txhua tus neeg nrhiav kev los siv kev ua nruj ua tsiv los ua neej nyob nrog lawv cov phooj ywg; lawv txeeb lawv cov mov ci txhua hnub los ntawm kev siv kev ua nruj ua tsiv; lawv yeej lawv txoj hauj lwm thiab tau txais lawv cov peev nyiaj tsam los ntawm kev siv kev ua nruj ua tsiv, thiab lawv siv kev ua nruj ua tsiv thiab kev phem los ua txhua yam uas lawv xav ua. Cov tib neeg no tsis txaus ntshai lod? Txaus, txaus ntshai heev li: Lawv thiaj li tsis yog muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, tiam sis kuj yuav muab txhua tus uas raws Nws qab tua huv tib si thiab—vim tib neeg lim hiam heev. Tom qab hnov txhua yam uas Kuv nyuam qhuav hais txog no lawm, koj puas xav tias nws yuav txaus ntshai heev mus nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig no, hauv lub ntiaj teb no, thiab nyob ua ke nrog cov hom tib neeg no, hauv qhov uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg? (Xav.) Yog li ntawd, nej puas tau xav hais tias tu siab kawg rau nej tus kheej ma? Nej yuav tsum xav nws me ntsis nyob rau lub sij hawm no, puas yog ma? (Kuv xav kawg.) Hnov nej lub suab, nws zoo li nej tseem tab tom xav tias, “Ntxwgnyoog muaj ntau txoj hau kev los coj tsis ncaj rau tib neeg. Nws txeeb txhua lub sij hawm thiab nyob txhua qhov chaw uas peb tig mus. Tib neeg puas tseem yuav raug cawm dim tau?” Tib neeg puas tseem yuav raug cawm dim tau? Tib neeg puas muaj peev xwm cawm tau lawv tus kheej dim? (Tsis tau.) Huab Tais Ntsej puas tuaj yeem cawm tau tib neeg mas? Khofujsia puas tuaj yeem cawm tau tib neeg ma? Nkua yim Npodisava puas tuaj yeem cawm tau tib neeg ma? (Tsis tau.) Yog li leej twg thiaj cawm tau tib neeg? (Vajtswv.) Txawm li cas los muaj qee tus neeg yuav muaj cov lus nug rau hauv lawv lub siab xws li: “Ntxwgnyoog ua phem rau peb mob siab heev npaum no, peb tsis muaj kev cia siab tias yuav ua neej nyob, thiab tsis muaj kev cia siab tias yuav tau lub neej zoo. Peb txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev coj tsis ncaj, thiab txhua tus neeg yeej tawm tsam Vajtswv lawm, thiab tam sim no peb lub siab tau poob qis npaum li qhov lawv qis tau. Yog li es Vajtswv nyob qhov twg thaum Ntxwgnyoog tab tom coj tsis ncaj rau peb? Vajtswv tab tom ua dab tsi? Txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsi rau peb los, peb yeej tsis paub li!” Qee tus tib neeg hnov tias tu siab kawg thiab tag kev cia siab me ntsis. Rau nej, qhov kev xav no tob heev vim txhua yam uas Kuv tau hais lawm yog cia kom tib neeg maj mam los nkag siab, kom hnov ntau dua qub tuaj tias lawv tsis muaj kev cia siab lawm, kom hnov tau ntau dua qub tias lawv tau raug Vajtswv tso tseg lawm. Tab sis txhob txhawj. Peb lub ntsiab lus uas peb sib qhia nyob rau hnub no, “qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog,” tsis yog peb lub ntsiab lus tseem ceeb tiag. Txhawm rau los tham txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev dawb huv ntawm Vajtswv, txawm li cas los xij, peb yuav tsum xub tham txog qhov seb Ntxwgnyoog coj tsis ncaj li cas rau tib neeg thiab qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog ua ntej tso kom thiaj li ua rau tib neeg pom meej meej tias hom yam ntxwv twg tib neeg nyob rau hauv tam sim no. Ib lub hom phiaj ntawm kev tham txog qhov no yog ua kom tib neeg paub txog qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog, hos lwm qhov yog cia tib neeg los nkag siab tob txog qhov kev dawb huv tiag yog li cas.

Puas yog tias Kuv tsis tham ntau ntxaws txog tej no uas peb nyuam qhuav tau sib tham sib piv rau zaum dhau los? Puas yog nej txoj kev to taub tam sim no tob me ntsis ntxiv lawm? (Yog lawm.) Kuv paub hais tias tam sim no muaj ntau tus neeg xav kom Kuv hais kiag Vajtswv txoj kev dawb huv seb yog dab tsi tiag, tab sis thaum Kuv hais txog kev dawb huv ntawm Vajtswv Kuv yuav xub tham txog cov hauj lwm uas Vajtswv tau ua ua ntej tso. Nej yuav tsum ua tib zoo mloog. Tom qab ntawd, Kuv yuav nug nej seb qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv yog dab tsi tiag. Kuv yuav tsis hais qhia ncaj qha rau nej, tab sis kom nej sim xav nws tawm; Kuv yuav muab sij hawm rau nej xav nws tawm. Nej xav li cas txog txoj hau kev no? (Zoo heev.) Yog li ces ua tib zoo mloog thaum Kuv hais mus.

To taub Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv Los Ntawm Yam Nws Ua rau Tib Neeg

Thaum twg Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg los sis ua phem rau neeg yam lim hiam, Vajtswv tsis nyob twj ywm ntsia, thiab Nws tsis muab txhuam pov tseg los sis qi muag nti rau cov neeg uas Nws tau xaiv tseg. Vajtswv to taub meej zoo tiav log txog txhua yam uas Ntxwgnyoog ua. Txawm Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi los xij, txawm tias yuav tshwm sim txoj hau kev dab tsi los xij, Vajtswv paub txhua yam uas Ntxwgnyoog tab tom sim ua, thiab Vajtswv tsis tso cia cov uas Nws tau xaiv tseg lawm. Dua ntawd, yuav ua tej yam kom neeg nyiam—zais ntshis, ntsiag to—Vajtswv ua txhua yam uas tsim nyog. Thaum Vajtswv pib ua hauj lwm hauv ib tug neeg, thaum Nws tau xaiv ib tug neeg, Nws tsis tshaj tawm qhov xov zoo no rau ib tug twg, los sis Nws tsis tshaj tawm rau Ntxwgnyoog paub, tsawg tshaj yog tsis tej yam dab tsi loj li. Nws ua yam uas tsim nyog yam ntsiag to, raws li ntuj tsim xwb. Ua ntej tshaj plaws, Nws xaiv ib tsev neeg rau koj; keeb kwm ntawm koj tsev neeg, koj niam koj txiv, koj tej poj koob yawm txwv—txhua yam no, Vajtswv txiav txim siab ua ntej lawm. Hauv lwm lo lus, Vajtswv tsis tab meeg txiav txim siab txog qhov no; tab sis, Nws pib ua txoj hauj lwm no ntev los lawm. Thaum Vajtswv tau xaiv ib tsev neeg rau koj lawm, Nws mam li xaiv hnub uas koj yuav yug los. Tom qab ntawd, Vajtswv saib thaum koj yug los thiab quaj quaj los nyob rau hauv lub ntiaj teb. Nws saib koj qhov kev yug los, saib thaum koj xub pib hais thawj lo lus, saib thaum koj pib mus kev thiab koj thawj kauj ruam thaum koj kawm paub mus kev. Ua ntej tshaj plaws koj mus ib kauj ruam thiab tom qab ntawd koj mus lwm kauj ruam ntxiv mus—thiab tam sim no koj tuaj yeem khiav, dhia, tham, thiab nthuav tawm koj txoj kev xav…. Thaum tib neeg loj hlob tuaj, Ntxwgnyoog ntsia ntsoov lawv txhua tus, zoo li tsov ntsia lawv tus tsiaj. Tab sis hauv kev ua Nws txoj hauj lwm, Vajtswv yeej tsis tau raug txwv los ntawm tej kev txwv uas tshwm sim los ntawm tib neeg, tej xwm txheej los sis tej khoom, ntawm qhov chaw los yog lub sij hawm; Nws ua qhov uas Nws yuav tsum ua thiab qhov Nws yuav tau ua. Nyob rau hauv tus txheej txheem kev loj hlob, tej zaum koj yuav ntsib ntau yam uas koj tsis nyiam, xws li muaj mob thiab ntxhov siab. Tab sis thaum koj taug txoj kev no, koj lub neej thiab koj lub neej yav pem suab lo ruaj rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas. Vajtswv muab txoj kev cog lus tseeb rau koj kom tag koj lub neej, vim Nws nyob kiag ntawm koj ib sab, tsom kwm koj thiab saib xyuas koj. Koj loj hlob tuaj yam tsis paub txog qhov no. Koj pib muaj kev sib cuag nrog tej yam tshiab thiab pib paub txog lub ntiaj teb thiab cov tib neeg no. Txhua yam yog qhov tshiab thiab tshiab rau koj. Koj muaj qee yam uas koj nyiam ua. Koj nyob rau sab hauv koj tus kheej txoj kev ua neeg, koj nyob rau hauv koj tus kheej qhov chaw thiab koj tsim kev paub me ntsis txog qhov muaj Vajtswv. Tab sis Vajtswv saib koj txhua kauj ruam thaum koj loj hlob, thiab Nws saib koj thaum koj rhais txhua kauj ruam mus tom ntej. Txawm yog thaum koj tab tom kawm kev paub los sis kawm kev tshawb fawb, los Vajtswv yeej tsis tau ncaim ntawm koj ib sab mus ib pliag li. Koj zoo tib yam li lwm tus neeg nyob hauv qhov ntawd, hauv qhov kev kawm kom paub txog lub ntiaj teb thiab koom nrog nws, koj tau tsim koj tus kheej cov tswv yim, koj muaj koj tus kheej tej yam uas koj nyiam ua, koj tus kheej tej kev nyiam, thiab koj kuj tseem zais cov kev xav tau ntau. Feem ntau koj xav txog koj tus kheej lub neej yav tom ntej, feem ntau kos tus qauv ntawm koj lub neej yav tom ntej yuav tsum zoo li cas. Tab sis txawm hais tias yuav tshwm sim dab tsi hauv txoj hau kev los, Vajtswv pom nws txhua yam tshwm sim tseeb. Tej zaum koj tus kheej tau hnov qab txog koj lub neej yav dhau los lawm, tab sis rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav to taub koj zoo dua Nws. Koj ua neej nyob, loj hlob, paub tab hauv Vajtswv txoj kev ntsia. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws yog qee yam uas tsis muaj neeg pom, qee yam uas tsis muaj neeg paub. Vajtswv yeej tsis qhia rau leej twg txog qhov ntawd li. Yog li dab tsi yog qhov tseem ceeb tshaj plaws no? Nws tuaj yeem hais tau tias nws yog txoj kev cog lus tseeb uas Vajtswv yuav cawm ib tug neeg. Qhov no txhais tau tias yog Vajtswv xav cawm tus neeg no, Nws yuav tsum ua qhov no. Txoj hauj lwm no tseem ceeb heev rau tib neeg thiab Vajtswv tib si. Nej puas paub nws yog dab tsi? Nws zoo nkaus li nej tsis muaj kev xav dab tsi txog qhov no li, los sis ib lub tswv yim txog ntawm nws li, yog li Kuv yuav qhia rau nej. Txij ntua thaum koj yug los txog rau tam sim no, Vajtswv tau ua ntau txoj hauj lwm rau koj, tab sis Nws tsis muab ib daim ntawv teev meej rau koj txog txhua yam uas Nws tau ua lawm. Vajtswv tsis pub koj paub txog qhov no, thiab Nws kuj tsis qhia koj thiab. Txawm li cas los xij, rau tib neeg, txhua yam Nws ua yeej tseem ceeb. Ntev li ntev tau uas Vajtswv tau txhawj xeeb, nws yog ib yam uas Nws yuav tsum ua. Hauv Nws lub siab muaj qee yam tseem ceeb uas Nws yuav tsum tau ua ntau tshaj tej yam ntawm cov no. Ntawd yog, txij ntua li lub sij hawm ib tug neeg yug los txog niaj hnub no, Vajtswv yuav tsum tau muaj txoj kev cog lus tseeb rau lawv txoj kev nyab xeeb. Thaum nej hnov cov lus no, nej yuav hnov zoo li nej tsis nkag siab tag. Tej zaum nej yuav nug tias, “Puas yog qhov kev nyab xeeb no tseem ceeb heev?” Zoo, lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “kev nyab xeeb” yog dab tsi? Tej zaum nej to taub tias nws txhais tau tias kev thaj yeeb nyab xeeb los sis tej zaum nej to taub tias nws txhais tau tias ib txwm tsis tau ntsib kev puas tsuaj los sis kev puas ntsoog, kom nyob zoo, kom ua lub neej zoo li ib txwm. Tab sis hauv nej lub siab, nej yuav tsum paub tias nws tsis yooj yim. Yog li ntawd yam uas Kuv tau tham txog no yog dab tsi tiag, uas Vajtswv yuav tsum tau ua? Kev nyab xeeb txhais tau li cas rau Vajtswv? Nws puas yog ib txoj kev cog lus tseeb ntawm lub ntsiab lus ntawm “kev nyab xeeb”? Tsis yog. Yog li ntawd, qhov Vajtswv ua yog dab tsi? Qhov “kev nyab xeeb” no txhais tau tias koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos. Qhov no puas tseem ceeb? Tsis raug Ntxwgnyoog nqos—qhov no puas cuam tshuam txog koj txoj kev nyab xeeb los sis tsis cuam tshuam txog? Yog lawm, qhov no cuam tshuam txog koj tus kheej kev nyab xeeb, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb dua lawm. Thaum koj tau raug Ntxwgnyoog nqos, koj tus ntsujplig thiab koj cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv li ntiag tug lawm. Vajtswv yuav tsis cawm koj ntxiv lawm. Vajtswv tso cov ntsujplig thiab cov neeg uas raug Ntxwgnyoog nqos lawm tseg. Yog li Kuv hais qhov tseem ceeb tshaj plaws uas Vajtswv yuav tsum ua yog los cog lus tseeb rau qhov kev nyab xeeb no ntawm koj, los cog lus tseeb tias koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos mus. Qhov no tseem ceeb heev, puas yog ma? Yog li vim li cas nej ho tsis tuaj yeem teb? Zoo nkaus li nej tsis muaj peev xwm hnov tau Vajtswv lub siab zoo!

Vajtswv ua ntau tshaj li qhov kev cog lus tseeb rau tib neeg txoj kev nyab xeeb, kev cog lus tseeb tias lawv yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos mus. Nws kuj ua tau zoo txog ntawm kev npaj ua hauj lwm ua ntej xaiv thiab cawm ib tus neeg. Qhov ib, Vajtswv tau ua tib zoo npaj txog tus yam ntxwv twg uas koj yuav muaj, koj yuav yug los ua neej rau hauv hom tsev neeg twg, koj niam koj txiv yuav yog leej twg, koj yuav muaj pes tsawg tus kwv tij thiab muam, thiab xwm txheej zoo li cas, kev khwv nyiaj txiag zoo li cas, thiab tej yam ntxwv ntawm tsev neeg uas koj yug los rau hauv yuav zoo li cas. Nej puas paub hom tsev neeg uas cov neeg feem coob ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg uas tau yug los rau hauv zoo li cas? Lawv puas yog cov tsev neeg tseem ceeb ma? Peb tsis tuaj yeem hais tau meej tias tsis muaj leej twg yug los rau hauv cov tsev neeg tseem ceeb. Tej zaum yuav muaj qee leej, tab sis tsawg kawg nkaus li. Puas yog lawv yug los rau hauv cov tsev neeg muaj txiag nplua nuj tshwj xeeb, cov tsev neeg uas muaj ntau plhom nyiaj los sis cov tsev neeg uas muaj ntau ntau plhom nyiaj ma? Tsis yog, lawv yuav luag ib txwm tsis yug los rau hauv hom tsev neeg no. Yog li Vajtswv tau npaj hom tsev neeg zoo li cas rau feem coob ntawm cov neeg no? (Cov tsev neeg dog dig xwb.) Yog li tsev neeg twg thiaj raug suav hais tias yog “cov tsev neeg dog dig”? Lawv suav nrog cov tsev neeg ua hauj lwm—uas yog, nce rau cov nyiaj nqi zog kom muaj sia nyob, tuaj yeem them taus qhov tej khoom tseem ceeb, thiab tsis tau zoo dhau lawm; lawv kuj suav nrog cov tsev neeg ua liaj ua teb. Cov neeg ua liaj ua teb uas nce rau kev cog qoob loo ua lawv cov zaub mov, muaj nplej los noj thiab khaub ncaws los hnav, thiab tsis tshaib plab los sis khov ua dej. Tom qab ntawd ces muaj qee cov tsev neeg uas khiav tej lag luam me, thiab qee cov uas muaj niam muaj txiv uas yog neeg txawj ntse, thiab cov no tseem tuaj yeem raug suav tau tias yog cov tsev neeg dog dig thiab. Kuj tseem muaj qee tus uas leej niam leej txiv yog cov neeg ua hauj lwm hauv chaw ua hauj lwm los sis cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv qib me, uas tsis tuaj yeem raug suav tias yog tsev neeg tseem ceeb. Feem ntau yog yug los rau hauv cov tsev neeg dog dig, thiab txhua yam no yog tau npaj los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog hais tau tias, ua ntej tshaj plaws, qhov xwm ib puag ncig koj nyob hauv no tsis yog tsev neeg tseem ceeb li tib neeg yuav xav txog, thiab qhov no yog tsev neeg uas raug txiav txim siab rau koj los ntawm Vajtswv, thiab feem ntau ntawm cov neeg yuav nyob rau hauv qhov txwv hom no ntawm tsev neeg. Yog li ntawd qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo ne ho zoo li cas? Tej yam ntxwv kam noj kev haus ntawm cov neeg feem coob uas muaj cov niam cov txiv uas ua lub neej zoo pes nrab thiab lawv tsis muaj qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo hauv sim neej ntau—rau lawv nws tsuas yog muaj ib txoj hauj lwm ua xwb ces zoo lawm. Lawv puas suav nrog cov tswv xeev? Los yog cov thawj pwm tsav hauv teb chaws ma? Tsis suav, puas yog? Feem ntau lawv yog cov neeg xws li tus thawj tswj lag luam me los sis tus tswv ntawm cov lag luam me xwb. Lawv qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo hauv sim neej yog nyob rau qib pes nrab, thiab lawv li kam nyiaj txiag yog nyob rau theem pes nrab. Ib qho ntxiv yog xwm ib puag ncig ntawm tsev neeg kev ua neej nyob. Ua ntej tshaj plaws, tsis muaj ib co niam txiv twg ntawm cov tsev neeg no uas yuav haub ntxias meej rau lawv cov me nyuam mus taug txoj kev saib yaig thiab kev saib hmoov; cov no muaj tsawg kawg nkaus uas yuav koom nrog hauv tej yam no. Cov niam txiv feem ntau yeej muaj ntsis coj li ib txwm xwb. Tib lub sij hawm uas Vajtswv xaiv tib neeg, Nws teeb qhov xwm ib puag ncig zoo li no rau lawv, uas muaj txiaj ntsig zoo heev rau Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li Vajtswv tsis tau ua ib yam dab tsi tshwj xeeb uas ua rau lub ntiaj teb co ua zog kais rau tib neeg li; Nws tsuas ua ntsiag to thiab zais ntshis ua txhua yam uas Nws ua xwb, ua yam txo hwj chim thiab ntsiag to. Tab sis qhov tseeb, txhua yam uas Vajtswv ua, Nws ua kom npaj lub hauv paus rau koj txoj kev cawm dim, los npaj txoj hau kev ua ntej thiab npaj txhua yam xwm tsim nyog rau koj txoj kev cawm dim. Ntxiv mus, Vajtswv coj txhua tus neeg rov qab los rau ntawm Nws xub ntiag, ib tug zuj zus raws li lub sij hawm teem tseg: Nws yog thaum koj hnov Vajtswv lub suab; nws yog thaum koj los nyob ntawm Nws hauv ntej. Thaum lub sij hawm uas qhov no tshwm sim, qee tus neeg tau dhau los ua niam ua txiv lawm, hos qee leej tseem yog lwm tus tej me nyuam. Hauv lwm lo lus, ib txhia neeg tau sib yuav lawm thiab muaj me tub me nyuam lawm hos ib txhia tseem yog neeg tab seeb, tseem tsis tau pib lawv tus kheej tsev neeg. Tab sis txawm ib tug qhov xwm txheej zoo li cas los xij, Vajtswv twb tau teem lub sij hawm seb thaum twg koj yuav raug xaiv thiab thaum twg Nws txoj moo zoo thiab cov lus mam los txog koj. Vajtswv tau tsim cov xwm txheej, txiav txim siab rau tus neeg tshwj xeeb los sis qee cov ntsiab lus uas txoj moo zoo yuav raug xa los rau koj, kom koj thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv cov lus. Vajtswv twb yeej tau npaj tseg tej yam ntxwv uas tsim nyog rau koj lawm. Nyob rau hauv txoj kev no, txawm hais tias tib neeg tsis paub txog tias nws tab tom tshwm sim los, tib neeg los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab rov qab mus rau hauv Vajtswv tsev neeg. Tib neeg kuj tseem raws Vajtswv thiab nkag mus rau txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yam tsis paub txog, nkag mus rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hau kev ua hauj lwm uas Nws tau npaj rau tib neeg. Vajtswv siv txoj hau kev twg thaum Nws ua tej yam rau tib neeg nyob rau lub sij hawm no? Ua ntej tshaj plaws, theem tsawg kawg uas tsis muaj dab tsi li mas yog txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv uas tib neeg nyiam. Dhau qhov no mus lawm, Vajtswv tau tsim tawm ntau tus neeg, ntau yam xwm txheej, thiab ntau yam khoom kom los ntawm lawv los tib neeg thiaj tuaj yeem pom qhov muaj Nws thiab Nws cov hauj lwm. Piv txwv li, muaj qee tus neeg ntseeg Vajtswv vim muaj ib tug hauv lawv tsev neeg muaj mob. Thaum lwm tus tshaj tawm txoj moo zoo rau lawv, lawv pib ntseeg Vajtswv, thiab qhov kev ntseeg Vajtswv no tshwm sim vim yog qhov xwm txheej no. Yog li leej twg npaj qhov xwm txheej no? (Vajtswv.) Los ntawm tus mob no, muaj qee tsev neeg uas txhua tus neeg yog ib tug ntseeg, hos muaj qee tsev neeg tsuas muaj ob peb tug neeg nyob hauv tsev neeg thiaj ntseeg xwb. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo li qee tus neeg hauv koj tsev neeg muaj ib tug mob, tab sis qhov tseeb nws yog ib tug yam ntxwv uas poob los rau koj kom koj thiaj tuaj yeem mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag—qhov no yog Vajtswv lub siab zoo. Vim tias tsev neeg lub neej yog qhov nyuaj rau qee tus neeg thiab lawv nrhiav tsis tau kev thaj yeeb nyab xeeb, ib lub cib fim yuav tshwm sim los ntawm nws tus kheej—qee tus neeg tshaj tawm txoj moo zoo thiab hais tias, “Ntseeg Tswv Yexus thiab koj yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.” Yog li, lawv cia li los ntseeg Vajtswv raws li ntuj tsim yam tsis paub txog, yog li qhov no tsis yog ib hom ntawm tus yam ntxwv lod? Thiab puas yog qhov tseeb uas hais tias lawv tsev neeg tsis muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawd yog txoj kev tshav ntuj uas raug muab rau lawv los ntawm Vajtswv? Kuj tseem muaj qee leej uas los ntseeg Vajtswv vim lwm yam kev muaj qab hau. Muaj ntau yam kev muaj qab hau uas sib txawv thiab ntau txoj hau kev ntseeg, tab sis tsis muaj teeb meem txawm yog qhov kev muaj qab hau twg ua rau koj los ntseeg Nws los xij, txhua yam yeej raug npaj thiab coj los ntawm Vajtswv. Thaum xub thawj, Vajtswv siv ntau txoj hau kev los xaiv koj thiab los coj koj mus rau hauv Nws tsev neeg. Qhov no yog kev tshav ntuj uas Vajtswv pub rau txhua txhia tus neeg.

Nyob rau hauv Vajtswv theem tam sim no ntawm txoj hauj lwm uas nyob rau hauv tej no, tiam kawg, Nws tsis yog tsuas muab txoj kev tshav ntuj thiab koob hmoov rau tib neeg zoo li Nws tau ua dhau los lawm, thiab Nws yuav tsis yaum tib neeg mus rau yav tom ntej lawm. Nyob rau theem no ntawm txoj hauj lwm, tib neeg pom dab tsi los ntawm txhua kis txog Vajtswv tes hauj lwm uas lawv tau ntsib tau pom? Tib neeg tau pom Vajtswv txoj kev hlub thiab Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv npaj, txhawb nqa, qhia kom paub thiab taw qhia tib neeg, kom tib neeg thiaj li pib los paub Nws txoj kev xav, los paub cov lus uas Nws hais thiab qhov tseeb uas Nws muab rau tib neeg. Thaum tib neeg tsis muaj zog, thaum lawv tag kev cia siab, thaum lawv tsis muaj chaw tig rau, Vajtswv yuav siv Nws cov lus los nplig, qhia thiab txhawb zog rau tib neeg, kom tib neeg lub siab me thiaj li tuaj yeem maj mam loj hlob khov kho, sawv nrog txoj kev zoo thiab rais los txaus siab koom tes nrog Vajtswv. Tab sis thaum tib neeg tsis mloog Vajtswv lus los sis tawm tsam Nws, los sis thaum tib neeg nthuav lawv txoj kev coj tsis ncaj tawm, Vajtswv yuav tsis muaj kev hlub tshua hauv kev qhuab ntuas thiab rau txim rau tib neeg. Txawm li cas los xij, Vajtswv yuav qhia kev zam txiv thiab kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev ruam, txoj kev tsis quav ntsej, txoj kev tsis muaj zog thiab txoj kev tsis paub tab. Hauv txoj kev no, los ntawm txhua txoj hauj lwm Vajtswv ua rau tib neeg, tib neeg maj mam paub tab, maj mam loj hlob tuaj, thiab los paub Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tej kev tseeb tiag, los paub qhov twg yog qhov zoo thiab qhov tsis zoo, los paub qhov phem thiab tsaus ntuj yog li cas. Vajtswv tsis ib txwm siv tib txoj hau kev nkaus xwb los qhuab ntuas thiab qhuab qhia tib neeg, thiab Nws yeej tsis ib txwm qhia kev zam txim thiab kev ua siab ntev. Hloov chaw qhov no Nws npaj rau txhua tus neeg hauv ntau txoj hau kev sib txawv ntawm lawv cov theem sib txawv thiab raws li lawv lub siab thiab rab peev xwm uas sib txawv. Nws ua ntau yam rau tib neeg thiab raug tus nqi hnyav; tib neeg tsis paub dab tsi txog tej yam no los sis txog ntawm tus nqi, tab sis nyob hauv kev xyaum ua txhua yam Nws ua yog ua tiav rau txhua tus neeg tiag. Vajtswv txoj kev hlub yog qhov muaj qab hau: Los ntawm Vajtswv txoj kev tshav ntuj, tib neeg zam dhau kev puas tsuaj ib qho dhau ib qho, thiab thaum lub sij hawm uas Vajtswv qhia kev zam txim rau tib neeg txoj kev tsis muaj zog ib zaug tas ib zaug tuaj. Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ua rau tib neeg maj mam los paub txog tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab lub ntsiab ceeb phem. Qhov uas Vajtswv muab, Nws txoj kev qhuab qhia tib neeg thiab Nws txoj kev coj tag nrho ua rau tib neeg paub ntau dua thiab ntau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, thiab kom paub ntxiv ntau zuj zus txog yam uas tib neeg xav tau, lawv yuav tsum taug txoj kev twg, lawv nyob txhawm rau dab tsi, qhov muaj nuj nqis thiab lub ntsiab ntawm lawv lub neej, thiab seb yuav taug txoj kev mus tom ntej mus li cas. Txhua yam uas Vajtswv ua no tsis muaj peev xwm yuav muab cais tawm tau ntawm Nws lub hom phiaj qub. Yog li ces, lub hom phiaj no yog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj siv cov hau kev no los ua Nws txoj hauj lwm rau tib neeg? Nws xav kom tau txais txiaj ntsig dab tsi? Hauv lwm lo lus, Nws xav pom dab tsi hauv tib neeg? Nws xav tau dab tsi los ntawm tib neeg? Qhov uas Vajtswv xav pom yog tib neeg lub siab tuaj yeem xeev rov qab los. Cov hau kev no uas Nws siv ua hauj lwm rau tib neeg yog kev sib zog ua ntu zus los tsa tib neeg lub siab kom tsim los, los tsa tib neeg tus ntsujplig kom tsim los, los pab tib neeg to taub tias lawv los qhov twg los, leej twg coj, txhawb nqa thiab npaj rau lawv, thiab leej twg tau tso cai rau tib neeg nyob los txog niaj hnub no; lawv yog qhov kev txhim kho kom tib neeg to taub tias leej twg yog tus Tswv Tsim, lawv yuav tsum pe hawm leej twg, lawv yuav tsum taug txoj kev twg, thiab tib neeg yuav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag li cas; lawv yog cov kev txhim kho kom tib neeg lub siab maj mam xeev rov los, kom tib neeg paub Vajtswv lub siab, to taub Vajtswv lub siab, thiab nkag siab txog txoj kev saib xyuas zoo thiab kev xav tom qab Nws txoj hauj lwm cawm tib neeg. Thaum tib neeg lub siab xeev rov los, tib neeg tsis xav ua lub neej nrog ib tug moj yam phem, coj tsis ncaj ntxiv lawm, tab sis xav kom ua raws qhov tseeb txhawm rau qhov los ua tau rau Vajtswv txaus siab. Thaum tib neeg lub siab tau tsim rov los lawm, ces tib neeg muaj peev xwm dua tau lawv tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog mus. Lawv yuav tsis raug Ntxwgnyoog rhuav tshem ntxiv lawm, tsis raug tswj thiab dag los ntawm nws ntxiv lawm. Dua ntawd, tib neeg muaj peev xwm koom tes nrog rau hauv Vajtswv txoj hauj lwm thiab Nws cov lus los ua kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab, yog li thiaj paub ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog lub hom phiaj qub ntawm Vajtswv txoj hauj lwm.

Qhov kev sib tham peb nyuam qhuav tham txog kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog ua rau txhua tus hnov zoo li tib neeg nyob nrog kev tsis zoo siab thiab tias tib neeg lub neej raug teeb nyob nrog txoj hmoov phem. Tab sis tam sim no Kuv tham txog Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj hauj lwm uas Nws ua rau tib neeg, qhov ntawd ua rau nej xav zoo li cas? (Zoo siab heev.) Tam sim no peb pom tias txhua yam Vajtswv ua, txhua yam uas Nws npaj rau tib neeg, tsis muaj qhov thuam tau li. Txhua yam Vajtswv ua tsis muaj qhov yuam kev li, txhais tias nws tsis muaj qhov txhaum li, tsis tas muaj ib tus neeg los kho, qhia los sis hloov pauv nws. Txhua yam uas Vajtswv ua rau txhua tus neeg dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm; Nws cab txhua tus txhais tes, saib xyuas koj txhua lub sij hawm thiab tsis tau ncaim ntawm koj ib sab mus li. Thaum tib neeg loj hlob hauv qhov xwm txheej ib puag ncig no thiab nrog qhov keeb kwm no, peb puas tuaj yeem hais tau tias qhov tseeb tib neeg tau loj hlob nyob rau hauv Vajtswv lub xib teg? (Tuaj yeem hais tau.) Yog li tam sim no nej puas tseem hnov tau kev poob lawm ma? Puas muaj ib tug neeg tseem tag kev cia siab thiab ma? Puas muaj leej twg xav tias Vajtswv tau tso tib neeg tseg lawm ma? (Tsis muaj.) Yog li Vajtswv tau ua dab tsi tiag? (Nws tau saib xyuas tib neeg tas li.) Txoj kev txawj xav thiab kev saib xyuas zoo uas Vajtswv muab rau txhua yam Nws ua yog tshaj li cov lus nug lawm. Dab tsi ntxiv, thaum ua Nws txoj hauj lwm, Nws ib txwm ua yam tsis muaj yam ntxwv dab tsi. Nws tsis tau hais kom ib tug twg ntawm nej cov ko yuav tsum paub txog tus nqi uas Nws them rau koj kom thiaj yuav ua rau koj muaj kev ris txiaj ntsig rau Nws. Vajtswv puas tau tseev kom tau qhov no los ntawm koj ma? (Tsis tau.) Hauv tib neeg lub neej uas ntev heev no, yuav luag txhua tus neeg tau ntsib ntau yam xwm txheej uas phom sij thiab tau ntsib ntau txoj kev sim siab. Qhov no vim yog Ntxwgnyoog sawv rawv ntawm koj ib sab, nws ob lub qhov muag ntsia ntsoov koj. Thaum kev puas tsuaj raug rau koj, Ntxwgnyoog nyiam qhov no heev; thaum muaj kev puas ntsoog tshwm sim rau koj, thaum tsis muaj dab tsi zoo rau koj, thaum koj poob rau hauv Ntxwgnyoog lub vas, Ntxwgnyoog muaj kev lom zem ntau heev los ntawm tej no. Hais txog qhov uas Vajtswv ua, Nws tab tom tiv thaiv koj hauv txhua lub sij hawm, coj koj khiav ntawm ib qho kev txom nyem dhau ib qho thiab khiav ntawm ib qho kev puas tsuaj dhau ib qho. Vim li no Kuv thiaj hais tias txhua yam uas tib neeg muaj—kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, koob hmoov thiab kev nyab xeeb ntawm tus kheej—qhov tseeb yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj hwm; Nws coj thiab txiav txim siab rau txoj hmoo ntawm txhua tus neeg. Tab sis Vajtswv puas muaj txoj kev xav phem uas tsis thoob rau Nws lub luag hauj lwm, li ib txhia neeg hais? Vajtswv puas tau tshaj tawm rau koj tias, “Kuv yog tus loj dua ntais txhua yam. Nws yog Kuv uas saib xyuas nej. Nej yuav tsum thov txoj kev hlub tshua ntawm Kuv, thiab kev tsis mloog lus yuav raug rau lub txim tuag” no ma? Vajtswv puas tau hawv tib neeg li ntawd ma? (Tsis tau.) Nws ib txwm tsis tau hais tias, “Tib neeg coj tsis ncaj, yog li nws tsis ua li cas txawm Kuv saib lawv li cas los xij, thiab lawv tuaj yeem raug saib rau tej txoj kev; Kuv tsis tas yuav ua zoo rau lawv”? Vajtswv puas xav li no? Vajtswv puas ua li no? (Tsis ua.) Rov qab qees, Vajtswv saib ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg yam kub siab lug thiab muaj lub luag hauj lwm. Nws saib koj muaj lub luag hauj lwm ntau dua qhov uas koj saib koj tus kheej. Qhov no tsis yog li ntawd lod? Vajtswv tsis hais yam tsis muaj laj thawj, thiab Nws tsis khav txog Nws lub meej mom siab los sis dag ntxias tib neeg. Tab sis Nws ua yam uas Nws Tus Kheej xav ua yam ncaj ncees thiab ntsiag to. Tej no coj koob hmoov, kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los rau tib neeg. Lawv coj tib neeg los ua neej nyob kaj siab lug thiab zoo siab hlo rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab los rau hauv Nws tsev neeg; tom qab ntawd ces lawv ua neej nyob hauv Vajtswv lub xub ntiag thiab txais yuav Vajtswv txoj kev cawm dim nrog kev muaj qab hau thiab kev xav. Yog li Vajtswv puas tau ua ob zaug hauv Nws txoj hauj lwm rau tib neeg ma? Nws puas tau qhia txoj kev ua siab zoo cuav, ua kom ob peb tus neeg nyiam ua ntej tso thiab tom qab ntawd Nws mam tig nrob qaum rau ma? (Tsis tau.) Vajtswv puas tau hais ib yam thiab tom qab ntawd ho ua lwm yam ma? Vajtswv puas tau cog lus tsis muaj qab hau thiab khav theeb dawb, qhia tib neeg tias Nws tuaj yeem ua qhov no rau lawv los sis pab ua qhov ntawd rau lawv, tab sis tom qab ntawd Nws ho ploj mus lawm ma? (Tsis tau.) Tsis muaj kev dag nyob hauv Vajtswv, tsis muaj qhov cuav. Vajtswv ncaj ncees, thiab Nws yog tus tseeb hauv txhua yam Nws ua. Nws yog tib Tug uas tib neeg tuaj yeem cia siab tau rau xwb; Nws yog tus Vajtswv uas tib neeg tuaj yeem muab lawv lub neej thiab txhua yam uas lawv muaj tso rau. Vim tias tsis muaj kev dag nyob hauv Vajtswv, peb puas tuaj yeem yuav hais tau tias Vajtswv yog tus uas muaj lub siab dawb siab zoo tshaj ma? (Tuaj yeem hais tau.) Muaj tseeb peb tuaj yeem hais tau! Txawm hais tias lo lus “siab dawb siab zoo” yuav saib zoo li qaug qeb heev, zoo li tib neeg dhau heev lawm thaum muab piv rau Vajtswv, puas muaj lwm lo lus twg rau peb siv lawm ma? Ntawd yog cov kev muaj tsawg ntawm tib neeg cov lus. Txawm hais tias nws yog qhov tsis tshua tsim nyog hu tias Vajtswv “siab dawb siab zoo,” txawm li cas lo xij peem peb yuav siv lo lus no rau lub sij hawm no. Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab muaj lub siab dawb siab zoo. Yog li thaum peb tham txog cov xwm txheej no, peb hais txog dab tsi? Puas yog peb hais txog kev sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg thiab qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog? Yog lawm, peb tuaj yeem hais tau li ntawd. Qhov no yog vim tib neeg tsis tuaj yeem pom ib txoj lw ntawm Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj rau Vajtswv. Kuv hais no li no puas yog ma? Amees lod? (Amees!) Tsis muaj Ntxwgnyoog ib tug moj yam phem uas raug nthuav tawm nyob rau hauv Vajtswv li. Txhua yam uas Vajtswv ua thiab nthuav tawm yog yam muaj txiaj ntsig thiab pab rau tib neeg, raug ua kom tiav log los npaj rau tib neeg nkaus xwb, yog lub neej puv ntoob thiab muab txoj hau kev rau tib neeg ua raws thiab ib txoj kev rau taug. Vajtswv tsis yog coj tsis ncaj thiab, ntxiv ntawd, saib tam sim no rau ntawm txhua yam uas Vajtswv ua, peb puas tuaj yeem hais tias Vajtswv dawb huv ma? Vim tias Vajtswv tsis muaj tib neeg tus moj yam uas coj tsis ncaj, los sis tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb phem uas coj tsis ncaj li, los ntawm qhov kev pom no peb thiaj li hais tau tias Vajtswv dawb huv. Vajtswv tsis ua rau pom ib qho kev coj tsis ncaj li, thiab tib lub sij hawm uas Vajtswv ua hauj lwm ntawd, Vajtswv nthuav Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb tawm, uas ua tau pov thawj tiag tiag hais tias Vajtswv Tus Kheej dawb huv. Nej puas pom qhov no? Txhawm rau qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb dawb huv, cia peb los saib ob yam no rau tam sim no: Qhov ua ntej tshaj plaws tsis muaj ib txoj lw ntawm tus moj yam coj tsis ncaj nyob rau hauv Vajtswv, qhov ob lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg tso cai rau tib neeg kom pom Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab lub ntsiab tseem ceeb no zoo tag nrho. Rau txhua yam uas txhua feem ntawm Vajtswv txoj hauj lwm coj los rau tib neeg puas leej zoo tib si. Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv xav kom tib neeg ua siab ncaj ncees—qhov no tsis yog ib qho zoo lod? Vajtswv muab tswv yim rau tib neeg—qhov no tsis zoo lod? Vajtswv ua rau tib neeg tuaj yeem pom qhov zoo thiab qhov phem—qhov no tsis zoo lod? Nws tso cai rau tib neeg to taub lub ntsiab thiab qhov muaj nuj nqis ntawm tib neeg lub neej—qhov no tsis zoo lod? Nws tso cai rau tib neeg pom txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam raws li qhov tseeb—qhov no tsis zoo lod? Zoo. Thiab qhov tshwm sim tau los ntawm txhua yam no yog kom tib neeg tsis raug Ntxwgnyoog dag ntxias, yuav tsis raug tsim txom txuas ntxiv los sis raug tswj fwm los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Hauv lwm lo lus, tej no ua rau tib neeg tso lawv tus kheej kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, thiab vim li ntawd maj mam taug txoj kev uas muaj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Nej tau taug txoj kev no los deb npaum li cas lawm tam sim no? Nws yog ib qho tsis yooj yim hais kiag li, puas yog? Tab sis yam tsawg kawg nyob rau tam sim no nej puas tau pib nkag siab txog txoj hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg, tias yam twg phem thiab yam twg tsis zoo? Yam tsawg kawg los tam sim no nej tab tom taug txoj kev yog hauv lub neej txoj sia lawm. Qhov no puas muaj kev nyab xeeb rau hais ma? Yeej muaj xwb xwb li.

Muaj qee yam uas yuav tsum tau sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv. Raws li txhua yam uas nej tau hnov thiab tau txais lawm, leej twg ntawm nej cov ko uas tuaj yeem hais tau txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv seb yog dab tsi? Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv uas Kuv hais txog yog dab tsi? Xav txog nws li ib pliag. Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog Nws txoj kev tseeb ma? Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog txoj kev ncaj ncees ma? Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog txoj kev tsis qia dub ma? Nws puas yog Nws txoj kev txo hwj chim ma? Nws txoj kev hlub rau tib neeg? Vajtswv muab qhov tseeb thiab lub neej txoj sia rau tib neeg yam dawb paug—qhov no puas yog Nws txoj kev dawb huv? Yog, puav leej huv si. Txhua yam no uas Vajtswv nthuav tawm tsis xws li leej twg thiab tsis muaj nyob hauv kev ua neeg uas coj tsis ncaj li, thiab tsis tuaj yeem pom hauv kev ua neeg li. Tsis tuaj yeem pom ib qho me me ntawm nws hauv lub sij hawm Ntxwgnyoog cov txheej txheem kev coj tsis ncaj rau tib neeg, thiab tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog los sis lub ntsiab tseem ceeb los sis tus yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog. Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yog tsis xws li leej twg; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj muaj thiab muaj hom ntawm lub ntsiab tseem ceeb no xwb. Nyob rau ntawm no hauv peb qhov kev sib tham, puas tau muaj ib tug ntawm nej cov ko tau pom muaj ib tug neeg uas dawb huv zoo li Kuv tau piav txog no ma? (Tsis tau muaj.) Yog li puas muaj ib tus twg ntawm cov neeg muaj suab nrov npe, nto moo, los sis zoo heev ntawm tib neeg uas nej pe hawm muaj qhov kev dawb huv no ma? (Tsis muaj.) Yog li thaum peb hais tias Vajtswv txoj kev dawb huv yog tsis xws li leej twg, qhov no puas yog hais tshaj dhau lawm? Qhov tseeb nws tsis yog. Tsis tas li ntawd, Vajtswv txoj kev dawb huv tsis xws li leej twg kuj muaj sab uas muaj qab hau. Puas muaj qhov tsis sib xws ntawm qhov kev dawb huv uas Kuv hais txog tam sim no thiab qhov kev dawb huv uas nej tau xav thiab xav txog yav tag dhau los lawm? (Muaj.) Muaj ib qho tsis sib xws uas loj heev li. Feem ntau tib neeg muab txhais li cas thaum lawv tham txog kev dawb huv? (Qee cov cwj pwm sab nraud.) Thaum tib neeg hais tias ib tug cwj pwm los sis lwm yam dawb huv, lawv tsuas yog hais qhov no vim tias lawv pom tias nws dawb huv los sis zoo rau lub siab nkaus xwb. Txawm li cas los xij, tej no tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb tiag txog txoj kev dawb huv—qhov no yog tus yeeb yam ntawm txoj lus qhuab qhia. Dhau li ntawm qhov no mus lawm, qhov hais txog los ntawm qhov tseeb ntawm kev dawb huv uas tib neeg xav nyob rau hauv lawv lub siab yog dab tsi? Feem ntau yog qhov lawv xav txog los sis txiav txim rau nws kom yog li ntawd xwb puas yog ma? Piv txwv li, qee Cov Ntseeg Hauj Sam tag sim neej thaum lub sij hawm qhov kev xyaum ua, tawm mus thaum lawv zaum pw tsaug zog rau tod. Qee tus neeg hais tias lawv tau dhau los ua neeg dawb huv thiab ya mus saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no kuj yog ib qho khoom tsim ntawm txoj kev xav. Tom qab ntawd muaj lwm tus xav hais tias ib tug ntxhais qaum ntuj ya saum ntuj ceeb tsheej los yog neeg dawb huv. Qhov tseeb, tib neeg lub tswv yim ntawm lo lus “dawb huv” ib txwm tsuas yog hom kev npau suav thiab kev xav xwb, uas lub hauv paus tsis muaj lub ntsiab tiag rau nws, thiab ntxiv ntawd yog tsis muaj dab tsi ntsig txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev dawb huv. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev dawb huv yog kev hlub tiag, tab sis ntau tshaj qhov no, nws yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, kev ncaj ncees thiab kev kaj. Lo lus “dawb huv” tsuas yog tsim nyog thaum siv rau Vajtswv xwb; tsis muaj ib yam dab tsi hauv kev tsim yuav tsim nyog raug hu ua “dawb huv.” Tib neeg yuav tsum to taub qhov no. Txij no mus, peb tsuas yuav siv lo lus “dawb huv” no rau Vajtswv nkaus xwb. Qhov no puas tsim nyog ma? (Tsim nyog lawm, nws tsim nyog.)

Tej Kev Dag Uas Ntxwgnyoog Siv los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Ziag no cia peb rov mus tham txog qhov tias Ntxwgnyoog siv dab tsi los coj tsis ncaj rau tib neeg. Peb nyuam qhuav tham tas txog ntau txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, thiab uas txhua tus ntawm nej cov ko tuaj yeem muaj kev paub rau nej tus kheej, yog li Kuv yuav tsis hais ntau lawm. Tab sis hauv nej lub siab, tej zaum nws tsis paub meej txog cov kev ntxias dag thiab cov tswv yim uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg, los sis tsawg kawg nkaus nej tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm lawv. Nws puas muaj txiaj ntsig zoo rau Kuv los hais txog qhov no dua lawm? Nej puas xav kawm txog qhov no? Tej zaum nej ib txhia yuav nug tias: “Vim li cas ho tham txog Ntxwgnyoog dua ntxiv? Lub sij hawm Ntxwgnyoog raug hais txog, peb npau taws, thiab thaum peb hnov nws lub npe peb hnov xeeb txob tas li.” Tab txawm hais tias nws yuav ua rau koj tsis xis nyob npaum li cas los xij, koj yuav tsum ntsib qhov tseeb. Tej yam no yuav tsum tau raug hais kom meej meej thiab raug muab qhia meej kom muaj txiaj ntsig rau tib neeg txoj kev nkag siab; tsis li ntawd tib neeg yuav tsis muaj peev xwm rhuav tshem kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias.

Yav tas los peb tau sib tham txog tsib txoj hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis caj rau tib neeg, uas suav nrog Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag. Cov hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg tsuas yog txheej ntiav sab nraum daim tawv xwb; qhov phem tshaj ntawd yog cov kev ntxias dag uas zais nyob hauv qab daim nqaij tawv no uas Ntxwgnyoog ua tiav nws cov hom phiaj. Cov kev ntxias dag no yog dab tsi? Mus tom ntej, saib lub ntsiab lus ntawm lawv. (Nws coj tsis ncaj, ntxias thiab quab yuam.) Koj yim teev tau cov kev ntxias dag no ntau npaum li cas, koj yim mus ze dua qub. Nws zoo nkaus li tias koj tau raug mob tob heev los ntawm Ntxwgnyoog thiab mob siab heev rau lub ncauj lus kawm no. (Nws kuj tseem siv cov lus haub ntxias tshwj xeeb thiab. Nws haub ntxias thiab tswj neeg yam yuam qees.) Tswj yam yuam qees—qhov no ua rau muaj ib qho kev xav tob tshwj xeeb. Tib neeg ntshai Ntxwgnyoog txoj kev tswj yam yuam qees. Puas muaj lwm txoj kev ntxias dag ntxiv thiab? (Nws tsim txom neeg yam hnyav kawg nkaus, hawv thiab ntxias kom tau qhov ntawd, thiab nws dag.) Txoj kev dag yog ib yam ntawm ntau yam uas nws ua. Ntxwgnyoog dag kom nws thiaj coj tau tsis ncaj rau koj. Dab tsi yog tus yeeb yam ntawm kev dag? Puas yog kev dag tsis yog tib yam li kev coj tsis ncaj ma? Lub hom phiaj ntawm qhov hais lus dag tseeb tiag yog los coj tsis ncaj rau koj. Puas muaj lwm txoj kev ntxias dag ntxiv thiab? Qhia Kuv tag nrho Ntxwgnyoog cov kev ntxias dag uas nej paub txog. (Nws sim siab, tsim txom, ua rau dig muag thiab dag ntxias.) Nej feem coob yeej xav tib yam hais txog qhov kev dag ntxias no. Dab tsi ntxiv thiab? (Nws tswj hwm tib neeg, tuav tib neeg cia, ua rau tib neeg ntshai thiab ua rau tib neeg tsis ntseeg Vajtswv.) Kuv paub lub ntsiab tag nrho ntawm tej uas nej qhia rau Kuv, thiab qhov no yog qhov zoo. Nej txhua tus paub qee yam txog qhov no, yog li cia peb los ua cov ntsiab lus xaus ntawm cov kev ntxias dag no.

Muaj Rau Txoj Kev Dag Tseem Ceeb Uas Ntxwgnyoog Siv los Ua Rau Tib Neeg Qias Vuab Tsuab

Qhov ib yog kev tswj hwm thiab kev quab yuam. Ntawd yog, Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam kom tswj hwm tau koj lub siab. Kev “quab yuam” txhais li cas? Nws txhais tau tias siv kev hawv thiab quab yuam ua kom koj mloog nws lus, ua kom koj xav txog qhov tshwm sim yog tias koj tsis mloog lus. Koj ntshai thiab tsis muaj peev xwm tawm tsam nws, yog li koj cia li zwm rau nws.

Qhov ob yog kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag. “Kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag” yog dab tsi? Ntxwgnyoog tsim tej cov dab neeg thiab lus dag, kev ntxias dag kom koj ntseeg lawv. Nws yeej tsis qhia koj tias tib neeg yog Vajtswv tsim, tab sis nws kuj tsis hais ncaj qha tias koj tsis yog Vajtswv tsim thiab. Nws tsis siv lo lus “Vajtswv” kiag li, tab sis mus siv lwm yam los hloov chaw, siv yam no los dag ntxias koj kom koj thiaj li tsis paub tias muaj Vajtswv. Yog lawm, qhov “kev ntxias dag” no suav nrog ntau yam, tsis yog ib qho no xwb.

Qhov peb yog kev quab yuam cob qhia. Tib neeg raug quab yuam cob qhia yog dab tsi? Puas yog kev raug quab yuam cob qhia yog ua tiav los ntawm tib neeg tus kheej kev xaiv? Puas yog ua tiav raws li tib neeg pom zoo ma? Yeej tsis yog kiag li. Txawm hais tias koj tsis pom zoo los, koj ua tsis tau li cas. Hauv koj txoj kev tsis paub txog, Ntxwgnyoog cob qhia koj, cog nws txoj kev xav rau koj, nws cov kev kav ntawm lub neej thiab nws lub ntsiab tseem ceeb.

Qhov plaub yog kev hem kom ntshai thiab kev dag ntxias. Ntawd yog, Ntxwgnyoog siv ntau yam kev ntxias dag kom ua rau koj lees yuav nws, ua raws nws thiab ua hauj lwm pab nws. Nws yuav ua txhua yam kom tau nws cov hom phiaj. Qee zaum nws muab ib qho kev nyiam me me rau koj, thaum lub sij hawm ntxias kom koj mus ua kev txhaum. Yog tias koj tsis ua raws nws, nws yuav ua rau koj raug kev txom nyem thiab rau txim rau koj, thiab siv ntau txoj hau kev los tawm tsam thiab npaj ua teeb meem rau koj.

Qhov tsib yog kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw. “Kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw” yog thaum Ntxwgnyoog muab cov lus qab zib thiab cov tswv yim uas haum rau lawv cov kev xav phem thiab ntxim muaj tseeb ntxig rau hauv tib neeg, kom zoo nkaus li nws tab tom xav txog ntawm tib neeg qhov xwm txheej ntawm sab cev nqaij daim tawv, ntawm lawv lub neej thiab lub neej yav tom ntej, uas qhov tseeb tsuas yog nws lub hom phiaj ua kom koj ruam xwb. Tom qab ntawd nws yuav ua rau koj tuag tes tuag taw kom koj tsis paub qhov yog thiab tsis yog, kom koj thiaj raug ntxias yam tsis tau txhob txwm ua thiab yog li ntawd thiaj nyob hauv nws txoj kev tswj hwm.

Qhov rau yog kev puas ntsoog rau lub cev thiab lub siab ntsws. Feem twg ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog rhuav tshem? Ntxwgnyoog rhuav tshem koj lub siab ntsws, ua rau koj tsis muaj zog tawm tsam, txhais tau hais tias, me ntswb me ntsis, koj lub siab tig mus npuab Ntxwgnyoog yam tsis xav txog koj tus kheej. Nws cog tej yam no rau hauv koj txhua hnub, txhua txhua hnub siv cov tswv yim thiab kab lis kev cai no los haub ntxias thiab tu koj, txo koj txoj kev xav me ntswb me ntsis, kom thaum kawg koj tsis xav ua ib tug neeg zoo lawm, kom koj tsis xav sawv rau qhov koj hu ua “kev ncaj ncees.” Koj tsis muaj lub zog xav ua luam dej tawm tsam qhov dej ntws ceev yam tsis paub txog, tab sis hloov qhov no cia li ntws nrog nws. “Kev puas ntsoog” txhais tau tias Ntxwgnyoog tsim txom tib neeg heev kom lawv rais los ua neeg uas tus duab ntawm lawv tus kheej, tsis yog tib neeg mus ntxiv lawm. Qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, txeeb thiab nqos lawv.

Ib qho ntawm cov kev ntxias dag no uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg ua rau tib neeg tsis muaj zog los tawm tsam; txhua yam ntawm lawv tuaj yeem ua rau tib neeg tuag taus. Hauv lwm lo lus, txhua yam Ntxwgnyoog ua thiab cov kev ntxias dag uas nws siv tuaj yeem ua rau koj ua neeg liam, tuaj yeem coj koj mus nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm thiab tuaj yeem ua rau koj nyob hauv txoj kev phem thiab kev txhaum. Cov no yog cov kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg.

Peb tuaj yeem hais tau tias Ntxwgnyoog yog tus phem, tab sis txhawm rau kom qhia meej qhov no, peb tseem yuav tsum saib seb dab tsi yog qhov tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg thiab seb cov moj yam thiab ntsiab tseem ceeb twg uas nws coj los rau tib neeg. Nej txhua tus paub txog qhov no, yog li muab hais tawm kiag los. Dab tsi yog qhov tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg? Cov moj yam coj tsis ncaj twg uas lawv nthuav tawm thiab qhia tshwm? (Kev khav theeb thiab kev siab hlob, kev qia dub thiab kev saib tsis taus, kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias, kev muaj lub siab lim hiam thiab kev ntxub thiab tag nrho tej kev tsis muaj kev ua neeg.) Hais tag nrho, peb tuaj yeem hais tau tias lawv tsis muaj kev ua neeg. Ziag no, cia lwm tus kwv tij thiab muam hais lus. (Thaum tib neeg tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm, feem ntau lawv yog neeg khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, qhuas yus tus kheej tseem ceeb thiab khav-tus kheej, ntshaw thiab qia dub. Kuv xav tias tej no yog tej teeb meem loj tshaj.) (Tom qab tib neeg raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv tsis nres txoj kev tau txais cov khoom siv thiab kev nplua nuj. Thiab lawv haj tseem rais los ua siab phem rau Vajtswv, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus, thiab lawv poob lub siab ncaj thiab kev muaj qab hau uas tib neeg yuav tsum muaj.) Qhov nej tau hais txhua yam zoo tib yam nkaus xwb, txawm hais tias muaj qee qhov sib txawv me me; nej ib txhia tsuas hais tej yam me me ntxaws dua xwb. Xaus lub ntsiab tias, tej yam uas pom tseeb tshaj txog kev ua neeg coj tsis ncaj yog kev khav theeb, kev dag ntxias, kev ntxub, thiab qia dub. Txawm li cas los xij, nej txhua tus tau hla tsis nco saib tib yam xwb. Tib neeg tsis muaj lub siab xav qhov yog, lawv tau poob lawv qhov kev muaj qab hau thiab tsis muaj kev ua neeg lawm—tab sis muaj lwm qhov tseem ceeb heev uas nej tsis tau hais txog, uas yog “kev ntxeev siab.” Qhov kawg uas tshwm sim tau los ntawm cov moj yam no uas muaj nyob rau hauv ib tug neeg thaum lawv raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog yog lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm yog Vajtswv yuav hais li cas rau tib neeg los sis yam hauj lwm dab tsi Nws ua rau lawv los, lawv tsis mloog qhov lawv paub tias yog qhov tseeb. Ntawd yog, lawv tsis lees paub Vajtswv ntxiv lawm thiab lawv ntxeev siab rau Nws; qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg. Nws yog tib yam nkaus rau txhua cov moj yam coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Hauv cov hau kev uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg—kev paub uas tib neeg kawm, kev tshawb fawb uas lawv paub, lawv txoj kev nkag siab txog kev ntseeg dab thiab kab lis kev cai qub, thiab cov hau kev fab kev sib raug zoo—puas muaj tej yam uas tib neeg yuav siv tau los qhia tias qhov twg ncaj ncees thiab qhov twg tsis ncaj ncees? Puas muaj dab tsi uas tuaj yeem pab tib neeg kom paub tias dab tsi yog kev dawb huv thiab dab tsi yog kev phem? Puas muaj cov qauv los ntsuas tej yam no? (Tsis muaj.) Tsis muaj cov qauv thiab tsis muaj lub hauv paus uas tuaj yeem pab tau tib neeg. Txawm hais tias tej zaum tib neeg yuav paub lo lus tias “dawb huv,” tsis muaj ib tug uas paub tseeb tias dawb huv yog dab tsi tiag. Yog li tej no uas Ntxwgnyoog coj los rau tib neeg puas pab lawv kom paub qhov tseeb ma? Lawv puas tuaj yeem pab kom tib neeg kev ua neeg nyob xws li tib neeg ntau dua qub tuaj ma? Lawv puas tuaj yeem pab kom tib neeg ua neej raws li txoj hau kev uas lawv tuaj yeem pe hawm Vajtswv tau ntau dua qub ma? (Tsis tuaj yeem.) Nws yog qhov tseeb tias lawv tsis tuaj yeem pab kom tib neeg pe hawm Vajtswv los sis nkag siab qhov tseeb, thiab lawv tsis tuaj yeem pab tib neeg kom paub tias kev dawb huv thiab kev phem yog dab tsi. Rov qab qees, tib neeg tau dhau los ua neeg coj tsis ncaj zuj zus tuaj, yuam kev mus deb zuj zus ntxiv ntawm Vajtswv. Qhov no yog qhov kev muaj qab hau uas peb hais tias Ntxwgnyoog yog tus phem. Qhov tau tshuaj xyuas ntau heev txog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb phem, nej puas pom tej yam kev dawb huv hauv Ntxwgnyoog, tsis hais hauv nws lub ntsiab tseem ceeb los sis hauv nej qhov kev nkag siab ntawm nws lub ntsiab tseem ceeb? (Tsis pom.) Qhov ntawd muaj tseeb heev. Yog li es nej puas tau pom tej yam kev xav ntawm Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb uas qhia qhov zoo ib yam li Vajtswv? (Tsis tau pom.) Txoj kev nthauv tawm ntawm Ntxwgnyoog puas qhia tej yam sib thooj nrog Vajtswv ma? (Tsis qhia.) Yog li tam sim no Kuv xav nug nej: Siv nej tus kheej cov lus, txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv yog dab tsi tiag? Ua ntej tshaj plaws, cov lus “txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv” ntsig txog dab tsi? Puas yog lawv tau hais ntsig txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv? Los yog lawv tau hais ntsig txog qee yam kev xav ntawm Nws tus moj yam? (Lawv tau hais ntsig txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv.) Peb yuav tsum qhia meej meej lub chaw sawv uas yuav nkag tau mus rau peb lub ncauj lus uas xav tau. Cov lus no yog tau hais ntsig txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Ua ntej tshaj plaws, peb tau siv Ntxwgnyoog txoj kev phem los ua ib tug qauv piv txwv rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, yog li nej puas pom Ntxwgnyoog tej ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Vajtswv ma? Hais txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg ne ho zoo li cas? (Tsis pom, peb yeej tsis pom li. Vajtswv tsis khav theeb, tsis ua neeg qia dub thiab tsis ntxeev siab, thiab los ntawm qhov no peb pom lub ntsiab tseem ceeb dawb huv ntawm Vajtswv uas raug nthuav tawm.) Puas muaj lwm yam ntxiv rau lawm thiab? (Vajtswv tsis muaj tej lw ntawm tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog. Txhua yam uas Ntxwgnyoog muaj tsuas yog tej kev tsis zoo xwb, hos Vajtswv muaj txhua yam uas yog kev zoo. Peb yuav pom tau tias Vajtswv yeej ib txwm nyob ntawm peb ib sab, saib xyuas thiab tiv thaiv peb, txij thaum peb tseem me los, mus thoob plaws hauv peb lub neej thiab txog niaj hnub no, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum peb tau raug feeb tsis meem thiab peb tau plam peb txoj hau kev. Tsis muaj kev dag, tsis muaj kev coj tsis ncaj nyob hauv Vajtswv. Nws hais lus tseeb thiab meej heev, thiab qhov no kuj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv.) Zoo heev li! (Peb tsis tuaj yeem pom muaj ib tug moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog nyob hauv Vajtswv li, tsis muaj kev ua ob zaug, tsis khav theeb, tsis muaj lus cog tseg qhuav thiab tsis muaj lus dag. Vajtswv yog Tib tug uas neeg thiaj yuav ntseeg tau xwb. Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab siab dawb siab zoo. Los ntawm txoj hauj lwm ntawm Vajtswv, peb pom tau tias Vajtswv qhia tib neeg kom ua siab ncaj, muab tswv yim rau lawv, ua rau lawv muaj peev xwm qhia qhov zoo los ntawm kev phem thiab muaj kev nkag siab txog ntawm ntau tus neeg, tej xwm txheej thiab tej khoom. Nyob rau hauv qhov no peb tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev dawb huv.) Nej ua puas tau tiav? Nej puas txaus siab rau cov lus nej tau hais? Muaj kev to taub txog Vajtswv npaum li cas hauv nej lub siab tiag tiag? Thiab nej to taub Vajtswv qhov kev dawb huv ntau npaum li cas? Kuv paub tias txhua tus ntawm nej cov ko nyias muaj nyias theem kev to taub hauv nej lub siab, vim tias txhua tus neeg tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv thiab, nyob rau ntau qib, lawv tau txais ntau yam los ntawm Vajtswv: Txoj kev tshav ntuj thiab cov koob hmoov, kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo thiab Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab vim los ntawm tej no, tib neeg tau nkag siab yooj yim txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv.

Txawm hais tias qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv uas peb tab tom sib tham txog hnub no yuav zoo li txawv rau tib neeg feem ntau los xij, tsis hais txog qhov no, tam sim no peb tau pib lub ncauj lus no, thiab thaum koj taug txoj kev no mus tom ntej nej yuav nkag siab tob dua. Nws xav kom koj maj mam hnov tau thiab nkag siab thaum koj tus kheej tab tom ntsib. Rau tam sim no, nej txoj kev to taub zoo txog ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yuav tsum tau siv sij hawm ntev heev los kawm, kom paub, kom hnov tau thiab paub txog nws, kom txog rau ib hnub uas nej yuav paub, tawm puag hauv nej lub nruab siab tuaj, tias “kev dawb huv ntawm Vajtswv” txhais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog zoo tiav log, tias Vajtswv txoj kev hlub tsis qia dub, txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg yog tsis qia dub, thiab nej yuav los paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis raug thuam thiab tsis muaj qhov ntxim thuam tau li. Tej yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no tsis yog cov lus uas Nws siv los khav theeb txog Nws lub meej mom xwb, tab sis Vajtswv siv Nws lub ntsiab tseem ceeb los coj rau txhua leej thiab txhua tus nrog lub siab dawb siab zoo. Hauv lwm lo lus, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tsis yog qhuav qhawv, thiab tsis yog qhov kev xav los yog kev qhia, thiab qhov tseeb yeej tsis yog ib hom ntawm kev paub. Nws tsis yog ib hom ntawm txoj kev kawm rau tib neeg; nws yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej cov kev ua tseeb thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug muab nthuav tawm txog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog. Tib neeg yuav tsum paub lub ntsiab tseem ceeb no thiab to taub nws, vim hais tias txhua yam Vajtswv ua thiab txhua lo lus Nws hais yog muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg. Thaum koj los nkag siab txog Vajtswv qhov kev dawb huv lawm, ces koj thiaj li ntseeg Vajtswv tiag; thaum koj los nkag siab txog qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm paub lub ntsiab lus tiag ntawm lo lus “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb.” Koj yuav tsis ua npau suav ntxiv lawm, xav tias muaj lwm txoj hau kev ntxiv dua li txoj kev no uas koj tuaj yeem xaiv taug tau, thiab koj yuav tsis kam ntxeev siab rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj lawm. Vim tias lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yog dawb huv, txhais tau tias tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj tuaj yeem taug tau txoj kev hauv lub neej mus rau txoj kev ncaj ncees ntawm txoj kev kaj; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li paub lub ntsiab ntawm lub neej; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj nyob tau muaj kev ua neeg thiab muaj thiab paub qhov tseeb ob yam tib si. Tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li tau lub neej los ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj tuaj yeem pab koj zam kev phem thiab cawm koj tawm ntawm kev raug tsim txom thiab kev tswj hwm ntawm Ntxwgnyoog. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav. Vim tias tsis muaj ib yam kev tsim los sis tsis yog kev tsim muaj qhov zoo ib yam li Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam twg muaj peev xwm cawm tau koj los sis coj koj kev. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb rau tib neeg. Tej zaum nej hnov tau tias cov lus uas Kuv tau hais no yuav pab tau me ntsis, raws li qhov tseeb. Tab sis yog koj rau siab nrhiav qhov tseeb, yog tias koj nyiam qhov tseeb, ces koj yuav dhau los paub tias cov lus no yuav tsis yog tias tsuas hloov koj txoj hmoo nkaus xwb, tab sis dhau ntawd mus lawm lawv yuav coj koj mus rau hauv txoj hau kev uas yog ntawm tib neeg lub neej. Koj nkag siab qhov no lawm, puas yog ma? Yog li tam sim no nej puas muaj qee qhov kev xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ma? (Muaj.) Nws yog qhov zoo uas paub tias nej xav paub. Nyob rau hnub no, qhov no yog qhov uas peb yuav xaus peb lub ncauj lus ntawm kev sib qhia txog ntawm qhov kev paub txog txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv.

*    *    *

Kuv yuav xav nrog nej tham txog qee yam uas nej tau ua thaum pib ntawm peb kev sib sau ua ke hnub no uas ua rau Kuv xav tsis thoob. Tej zaum nej qee tus yuav hnov txog kev ris txiaj ntsig, tej zaum nej tau txais kev ris txiaj ntsig, thiab yog li nej txoj kev xav thiaj coj ua tau raws nraim li. Qhov nej tau ua tsis yog ib yam dab tsi uas yuav tsum tau thuam; nws tsis yog qhov yog los sis tsis yog li. Tab sis Kuv xav kom nej to taub qee yam. Nws yog dab tsi uas Kuv xav kom nej nkag siab? Ua ntej no, Kuv xav nug nej txog qhov nej tau ua tam sim no. Nws puas yog kev pw los sis txhos caug pe hawm ma? Puas muaj leej twg qhia tau Kuv? (Peb ntseeg hais tias nws yog kev pw hawm.) Koj ntseeg tias nws yog kev pw hawm, yog li dab tsi ces yog lub ntsiab lus ntawm kev pwm hawm? (Kev Pe Hawm.) Yog li ntawd, kev txhos caug pe hawm ho yog dab tsi? Kuv tsis tau sib qhia qhov no nrog nej ua ntej, tab sis hnub no Kuv xav tias nws tsim nyog sib qhia lawm. Puas yog nej pw hawm nyob ntawm nej qhov kev sib sau ua ke ib txwm ma? (Tsis yog.) Puas yog nej pw hawm thaum nej hais nej cov lus thov ma? (Yog lawm.) Nej puas pw hawm rau txhua lub sij hawm uas nej thov, thaum muaj xwm txheej tso cai ua tau? (Yog lawm.) Qhov ntawd zoo. Tab sis qhov Kuv xav kom nej nkag siab hnub no yog qhov uas Vajtswv tsuas lees txais kev txhos ib sab hauv caug ntawm ob hom neeg xwb. Peb tsis tas yuav sab laj nrog phau Vajluskub los yog cov kev coj thiab kev coj ntawm tej neeg coj ntawm sab ntsujplig. Hloov qhov no, nyob rau ntawm no thiab tam sim no, Kuv yuav qhia qee yam tseeb rau nej. Qhov ib, kev pw hawm thiab kev txhos caug pe hawm tsis zoo ib yam. Vim li cas Vajtswv thiaj txais yuav cov kev txhos ib sab hauv caug ntawm cov neeg uas pw hawm? Nws yog vim tias Vajtswv hu ib tug neeg los rau Nws thiab hu tus neeg no los lees ua Vajtswv cov lus txib, yog li ntawd Vajtswv yuav tso cai rau nws mus muab nws tus kheej pw hawm rau ntawm Nws xub ntiag. Nov yog thawj hom neeg. Hom ob yog kev txhos caug pe hawm ntawm ib tug neeg uas paub ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tsuas muaj ob hom neeg no nkaus xwb. Yog li nej yog hom twg? Nej puas muaj peev xwm hais tau ma? Nov yog qhov tseeb, txawm hais tias nws yuav tsim txom nej txoj kev xav me ntsis. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav hais txog tib neeg kev txhos caug hawm rau lub sij hawm thov Vajtswv—qhov no yog qhov tsim nyog thiab nws yuav tsum yog li no, vim tias thaum tib neeg thov Vajtswv feem ntau yog thov rau qee yam, qhib lawv lub siab rau Vajtswv thiab los tim ntsej tim muag rau Nws. Nws yog kev sib txuas lus thiab sib pauv, sib pauv lub siab nrog Vajtswv. Kev pe hawm ntawm nej lub hauv caug yuav tsum tsis yog tias tsuas ua raws kev cai xwb. Kuv tsis txhais tau tias los thuam qhov nej tau ua hnub no. Kuv tsuas yog xav qhia qhov no rau nej kom koj nkag siab lub hauv paus ntsiab lus no xwb—nej paub qhov no, lawm lod? (Yog lawm, peb paub lawm.) Kuv tab tom qhia qhov no rau nej xwv kom qhov no thiaj li tsis rov tshwm sim dua lawm. Yog li, tib neeg puas muaj caij nyoog rau kev pwm hawm thiab txhos caug ntawm Vajtswv xub ntiag? Nws tsis yog hais tias yuav tsis muaj lub sij hawm no lawm. Tsis ntev lub sij hawm ntawd yuav los txog, tab sis lub sij hawm ntawd tsis tau yog tam sim no. Nej puas pom ma? Qhov no puas ua rau nej chim ma? (Tsis ua.) Qhov ntawd zoo lawm. Tej zaum cov lus no yuav txhawb nej lub zog ua rau nej paub hauv nej lub siab txog qhov xwm txheej tam sim no ntawm Vajtswv thiab tib neeg thiab hom kev sib txheeb zoo li cas tam sim no ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Txawm hais tias peb nyuam qhuav sib tham thiab sib pauv kev paub ntxiv me ntsis lawm los, tib neeg txoj kev to taub txog ntawm Vajtswv yeej tseem tsis tau txaus. Tib neeg tseem tshuav ncua kev deb heev rau txoj kev tshawb no kom nkag siab txog Vajtswv. Nws tsis yog Kuv lub hom phiaj los ua kom nej ua qhov no kom sai, los sis los txhib kom nthuav tawm cov kev cia siab los sis kev xav zoo li no. Tej zaum qhov nej tau ua hnub no yuav qhia tshwm thiab nthuav tawm koj cov kev xav tseeb tiag, thiab Kuv paub txog lawv. Yog li thaum nej tseem tab tom ua nws, Kuv tsuas xav sawv ntsug thiab muab Kuv cov lus foom zoo rau nej xwb, vim Kuv xav kom nej txhua tus nyob zoo. Yog li, hauv Kuv txhua lo lus thiab txhua qhov kev ua, Kuv ua kom kawg Kuv tus kheej lub peev xwm los pab nej, coj nej kev, kom nej muaj txoj kev nkag siab kom raug thiab saib txhua yam kom yog. Nej tuaj yeem nkag siab qhov no, puas yog ma? (Yog lawm.) Qhov ntawd zoo. Txawm hais tias tib neeg muaj qee qhov kev nkag siab txog ntawm Vajtswv cov moj yam ntau yam los, cov yeeb yam uas Vajtswv muaj thiab yog thiab txoj hauj lwm Vajtswv ua, feem ntau ntawm qhov kev nkag siab no mus tsis dhau li kev nyeem cov lus ntawm nplooj ntawv, los sis nkag siab lawv lub hauv paus ntsiab lus, los sis tsuas yog xav txog lawv xwb. Qhov uas tib neeg tsis muaj yog qhov kev to taub tiag thiab kev nkag siab tob uas yog los ntawm kev paub tiag. Txawm hais tias Vajtswv siv ntau txoj hau kev los ua kom tib neeg lub siab tsim rov los, los nws tseem tshuav ncua kev deb heev rau taug mus ua ntej yuav ua tiav qhov no. Kuv tsis xav pom leej twg xav zoo li Vajtswv tau tso lawv pov tseg yam txias zias, tias Vajtswv tau tso lawv tseg los sis tig Nws lub nrob qaum rau lawv. Txhua yam uas Kuv xav pom yog kom txhua tus neeg hauv txoj hau kev no mus nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv, ua siab loj taug kev mus lawm tom ntej yam tsis muaj kev hloov pauv, yam tsis muaj kev tsis meej pem los sis lub nra hnyav. Txawm hais tias koj tau ua txhaum dab tsi los xij, txawm koj tau ua txhaum loj npaum li cas los sis koj tau ua txhaum hnyav npaum li cas los xij, tsis txhob cia tej no ua lub nra hnyav los sis lub nra loj uas koj yuav tsum nqa nrog koj thaum koj nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv. Taug kev txuas ntxiv mus tom ntej. Hauv txhua lub sij hawm, Vajtswv tuav tib neeg txoj kev cawm dim nyob hauv Nws nruab siab; qhov no yeej tsis hloov. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Ziag no nej puas hnov zoo siab me ntsis tuaj? (Hnov.) Kuv vam tias nej yuav tuaj yeem taug txoj hau kev kom raug rau txhua yam thiab rau cov lus uas Kuv tau hais lawm. Ces cia peb xaus qhov kev sib qhia no rau ntawm no. Sib ntsib dua!

Lub Ib Hlis Hnub Tim 11, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No