Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII

Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam (I)

Ib Lub Ntsiab Lus ntawm Vajtswv Lub Hwj Chim, Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees, thiab Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv

Thaum nej tau ua tiav nej cov lus thov lawm, nej lub siab puas nyob tus rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? (Nyob tus.) Yog tias ib tug neeg lub siab tuaj yeem nyob tus, lawv yuav muaj peev xwm hnov thiab nkag siab txog Vajtswv txoj lus thiab lawv yuav muaj peev xwm hnov thiab nkag siab txog qhov tseeb. Yog tias nej lub siab tsis muaj peev xwm nyob tus, yog tias koj lub siab ib txwm tsis muaj chaw txawb, los sis ib txwm xav txog lwm yam, qhov no yuav cuam tshuam koj thaum koj mus koom cov rooj sib txoos los mloog Vajtswv txoj lus. Lub ntsiab lus tseem ceeb uas peb tau tham txog yog dab tsi? Cia peb txhua tus xav me ntsis rov qab mus rau ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb. Hais txog kev paub txog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, nyob rau ntu xub thawj, peb tau tham txog Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv ntu ob, peb tau tham txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab hauv ntu peb, peb tau tham txog Vajtswv txoj kev dawb huv. Cov ntsiab lus tshwj xeeb uas peb tau tham txhua zaus puas ua rau nej muaj kev xav dab tsi li? Hauv thawj ntu, “Vajtswv lub hwj chim,” dab tsi ua rau nej muaj kev xav tob tshaj plaws? Ntu twg tau cuam tshuam hnyav tshaj plaws rau nej? (Vajtswv xub hais qhia txoj kev muaj cai thiab lub zog nchav ntawm Vajtswv txoj lus; Vajtswv yeej yog zoo li Nws txoj lus thiab Nws txoj lus los yeej muaj tseeb. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv.) (Vajtswv cov lus txib rau Ntxwgnyoog yog tias nws sim Yauj siab tau xwb, tab sis muab tsis tau nws txoj sia. Los ntawm qhov no peb pom txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv txoj lus.) Puas muaj dab tsi ntxiv thiab? (Vajtswv siv lus los tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv lawv, thiab Nws tau hais lus los ua ib txoj kev cog lus nrog tib neeg thiab los muab Nws txoj koob hmoov rau tib neeg. Tej no tag nrho yog cov piv txwv ntawm txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv txoj lus. Tom qab ntawd, peb pom txog qhov uas Yexus tau txib kom Laxalaus tawm hauv lub qhov ntxa los—qhov no qhia tias txoj sia thiab kev tuag nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj hwm, tias Ntxwgnyoog tsis muaj lub hwj chim los tswj hwm tau txoj sia thiab kev tuag, thiab txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm raug ua tiav hauv lub cev nqaij daim tawv los sis hauv tus Ntsujplig, Nws txoj kev muaj cai yeej tsis xws li leej twg.) Qhov no yog qhov kev nkag siab uas nej tau txais tom qab hnov qhov kev sib qhia no. Hais txog Vajtswv txoj kev muaj cai, nej txoj kev nkag siab txog ntawm lo lus “txoj kev muaj cai” yog dab tsi? Hauv lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tib neeg pom dab tsi ntawm tej Vajtswv ua thiab nthuav tawm? (Peb pom Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab lub tswv yim.) (Peb pom tias Vajtswv txoj kev muaj cai ib txwm muaj nyob tas mus li thiab nws muaj tiag. Peb pom Vajtswv txoj kev muaj cai loj heev hauv Nws txoj kev tswj fwm txhua yam, thiab peb pom nws qhov me me thaum Nws tswj hwm txhua tus neeg lub neej. Vajtswv yeej npaj thiab tswj hwm rau qhov kev sib txuas ntawm tib neeg lub neej. Ntxiv mus, peb pom tias Vajtswv txoj kev muaj cai sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab tej kev tsis tsim los sis tsis yog tsim yeej muaj nws tau. Vajtswv txoj kev muaj cai yog lub cim ntawm Nws lub meej mom.) Nej txoj kev nkag siab txog “lub cim ntawm Vajtswv lub meej mom thiab Vajtswv lub luag hauj lwm” zoo li yog lus qhuab qhia xwb. Nej puas muaj ib txoj kev to taub uas tseem ceeb txog Vajtswv txoj kev muaj cai ma? (Vajtswv tau saib xyuas peb thiab tau pov hwm peb txij thaum peb tseem hluas los, thiab peb pom Vajtswv txoj kev muaj cai nyob hauv qhov ntawd. Peb tsis tau paub txog tej kev phom sij uas tau cuab tos nyob rau saum peb taub hau, tab sis Vajtswv yeej nyob tom qab pov hwm peb. Qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev muaj cai.) Zoo heev li. Hais tau zoo heev.

Thaum peb hais txog Vajtswv txoj kev muaj cai, dab tsi yog peb lub hom phiaj, peb lub ntsiab lus tseem ceeb? Vim li cas peb thiaj li yuav tsum tham txog qhov no? Thawj lub hom phiaj hauv kev sib tham txog qhov no yog los tsim kom muaj Vajtswv lub meej mom tias yog tus Tswv Tsim thiab Nws lub luag hauj lwm ntawm txhua yam rau hauv tib neeg lub siab. Qhov no yog yam tib neeg, tuaj yeem raug coj los paub, pom thiab hnov tau, thaum xub thawj. Qhov uas koj pom thiab koj hnov tau yog los ntawm Vajtswv tej kev ua hauj lwm, Vajtswv cov lus, thiab Vajtswv txoj kev tswj hwm txhua yam. Yog li, tib neeg tau txais kev to taub tiag dab tsi los ntawm txhua yam uas lawv pom, kawm thiab paub los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Peb twb tau sib tham txog thawj lub hom phiaj lawm. Qhov ob yog qhia kom tib neeg pom Vajtswv lub hwj chim thiab lub tswv yim los ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav thiab tau hais thiab tau tswj hwm nrog Nws txoj kev muaj cai. Nws yog qhov tso cai rau kom koj pom tias Vajtswv muaj hwj chim thiab ntse npaum li cas nyob hauv Nws txoj kev tswj hwm txhua yam. Qhov no tsis yog lub hom phiaj thiab lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm peb qhov kev sib tham ua ntej los txog Vajtswv txoj kev muaj cai tsis xws leej twg lod? Lub sij hawm tsis tau dhau mus ntev npaum li cas txij li qhov kev sib tham ntawd los thiab tab sis qee tus ntawm nej tau hnov qab qhov no lawm, uas ua pov thawj tias nej tsis tau txais kev nkag siab tob txog Vajtswv txoj kev muaj cai. Nws kuj tseem tuaj yeem hais tau tias tib neeg tsis tau pom Vajtswv txoj kev muaj cai. Ziag no nej puas muaj qee qhov kev nkag siab? Thaum koj pom Vajtswv siv Nws txoj kev muaj cai, koj hnov zoo li cas tiag? Koj puas hnov tau Vajtswv lub hwj chim tiag ma? (Hnov.) Thaum koj nyeem Nws cov lus hais txog qhov Nws tsim txhua yam, koj hnov tau Nws lub hwj chim thiab koj hnov tau Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Thaum koj pom Vajtswv txoj kev tswj hwm saum tib neeg txoj hmoo, koj hnov zoo li cas xwb? Koj puas hnov tau Nws lub hwj chim thiab Nws lub tswv yim? Yog tias Vajtswv tsis muaj lub hwj chim no, yog tias Nws tsis muaj lub tswv yim no, Nws puas tsim nyog los muaj txoj kev tswj hwm txhua yam thiab tib neeg txoj hmoo ma? Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim, thiab yog li ntawd Nws muaj txoj kev muaj cai. Qhov no tsis xws li leej twg. Ntawm txhua yam kev tsim, koj puas tau pom dua ib tus neeg los sis tus tsiaj muaj lub hwj chim zoo li Vajtswv lub ma? Puas muaj ib tug neeg los sis txhua yam uas muaj lub hwj chim tsim tau lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, los tswj hwm lawv thiab muaj txoj kev tswj hwm lawv ma? Puas muaj ib tug neeg twg los sis tej yam uas tuaj yeem kav thiab coj txhua tus tib neeg, uas tuaj yeem tshwm ntsej muag nyob txhua qhov chaw txhua lub sij hawm ma? (Tsis muaj, yeej tsis muaj li.) Ziag no nej nkag siab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tsis xws leej twg lawm pos? Ziag no nej puas muaj qee qhov kev nkag siab txog ntawm qhov no? (Muaj.) Qhov no xaus rau peb qhov kev saib rov qab mus rau lub ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tsis xws li leej twg.

Hauv ntu ob, peb tau tham txog Vajtswv Vajtswv tus moj yam ncaj ncees lawm. Peb tsis tau tham ntau txog lub ncauj lus no, vim tias, nyob rau theem no, Vajtswv tes hauj lwm feem ntau muaj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas xwb. Hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tau nthuav tawm meej tseeb thiab qhia lub ntsiab meej heev. Nws tau hais cov lus uas Nws ib txwm tsis tau hais dua txij puag thaum tsim ntuj tsim teb los; thiab nyob rau hauv Nws cov lus txhua tus neeg, txhua tus uas nyeem thiab paub txog Nws txoj lus, tau pom Nws tus moj yam ncaj ncees raug nthuav tawm. Yog li, dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm peb txoj kev sib tham txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Nej puas nkag siab tob txog qhov ntawd? Koj puas nkag siab nws los ntawm kev paub? (Vajtswv hlawv lub nroog Xaudoos vim cov neeg nyob rau lub sij hawm ntawd tau qias vuab tsuab thiab ua rau Vajtswv chim siab. Los ntawm qhov no, peb pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.) Ua ntej, cia peb los saib: Yog tias Vajtswv tsis rhuav tshem Xaudoos, koj puas tuaj yeem paub txog Nws tus moj yam ncaj ncees ma? Koj yeej tseem yuav paub. Koj tuaj yeem pom nws hauv cov lus uas Vajtswv tau hais qhia rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab hauv kev txiav txim, kev qhuab qhia, thiab cov kev foom phem uas Nws tau taw rau tib neeg. Koj puas tuaj yeem pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nyob rau ntawm qhov Nws txuag cia lub nroog Ninaves? (Tuaj yeem pom.) Hauv tiam tam sim no, tib neeg tuaj yeem pom qee yam ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev ua siab ntev, thiab tib neeg tuaj yeem pom nws, tib yam hauv Vajtswv lub siab hloov uas ua raws li tib neeg txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab. Thaum muab ob qho piv txwv no los qhia txog peb qhov kev sib tham txog ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, nws yog qhov pom tau tseeb tias Nws tus moj yam ncaj ncees tau raug nthuav tawm, tab sis qhov tseeb tiag, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis tau tag rau qhov tau nthuav tawm hauv phau Vajluskub ob zaj dab neeg no. Los ntawm qhov uas nej tau kawm thiab pom thiab paub txog Vajtswv txoj lus thiab Nws tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas nej pom yog dab tsi? Hais raws li nej tus kheej txoj kev paub. (Hauv qhov xwm ib puag ncig uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg, thaum tib neeg muaj peev xwm tshawb nrhiav tau qhov tseeb thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv coj lawv kev, qhia lawv, thiab ua rau lawv muaj kev kaj siab hauv lawv lub siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tawm tsam Nws thiab tsis ua raws li Nws txoj kev xav, ces thaum ntawd muaj kev tsaus ntuj nyob hauv lawv lub siab, zoo li yog Vajtswv tau tso lawv tseg lawm. Txawm yog thaum lawv thov los, lawv yeej tsis paub yuav hais li cas rau Nws li. Tab sis thaum lawv muab lawv tus kheej cov kev xav phem thiab tej kev xav tshem tawm thiab dhau los koom tes nrog Vajtswv thiab siv zog los txhim kho lawv tus kheej kom zoo dua qub, tom qab ntawd lawv maj mam pom Vajtswv lub ntsej muag luag ntxhi. Los ntawm qhov no peb pom txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Vajtswv tshwm nyob rau hauv lub nceeg vaj dawb huv, tab sis Nws zais Nws Tus Kheej nyob rau hauv qhov chaw tsis dawb huv.) (Kuv pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv txoj hau kev uas Nws coj rau tib neeg. Peb cov kwv tij thiab cov muam nyias muaj nyias lub siab thiab lub peev xwm sib txawv, thiab qhov uas Vajtswv xav tau los ntawm peb kuj nyias txawv nyias tib yam nkaus thiab. Peb txhua tus muaj peev xwm tau txais kev qhuab qhia ntawm Vajtswv hauv ntau qib, thiab qhov no, kuv pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees, vim peb tib neeg tsis muaj peev xwm coj rau tib neeg tau li no, tab sis Vajtswv coj tau.) Tam sim no, nej txhua tus muaj qee cov kev paub tiag uas nej yuav qhia tau meej.

Nej puas paub txoj kev txawj ntse twg yog tus yuam sij kom nkag siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Muaj ntau yam uas tej zaum yuav hais tau los ntawm txoj kev paub hauv lub ncauj lus no, tab sis ua ntej tshaj plaws muaj ob peb lub ntsiab lus tseem ceeb uas Kuv yuav tsum qhia nej. Yuav kom nkag siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, ib tug neeg yuav tsum xub to taub txog Vajtswv tej kev xav: yam dab tsi Nws ntxub, yam dab tsi Nws tsis nyiam kiag li, yam dab tsi Nws hlub, Nws ua siab ntev thiab muaj lub siab hlub tshua rau leej twg, thiab hom neeg zoo li cas Nws muab txoj kev hlub tshua rau. Qhov no yog ib lub ntsiab lus tseem ceeb. Ib tug neeg yuav tsum to taub ntxiv tias, txawm Vajtswv yuav hlub nws npaum li cas los xij, txawm Nws muaj kev hlub tshua thiab kev hlub ntau npaum li cas rau tib neeg los xij, Vajtswv tsis zam txim rau ib tug twg uas ua txhaum rau Nws lub meej mom thiab lub luag hauj lwm, thiab Nws yuav tsis zam lub txim rau ib tug twg uas ua saib tsis taus Nws lub koob meej. Txawm hais tias Vajtswv hlub tib neeg los xij, Nws tsis ua raws lawv lub siab. Nws muab Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws lub siab ntev rau tib neeg, tab sis Nws tsis tau uas raws li lawv; Vajtswv muaj Nws cov ntsiab cai thiab Nws cov kev txwv. Txawm hais tias Vajtswv txoj kev hlub ntawm koj tau li cas los xij, txawm hais tias txoj kev hlub ntawd yuav tob npaum li cas los xij, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj saib lwm tus neeg. Txawm nws yog qhov tseeb hais tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws los xij, yog tias ib tug neeg saib Vajtswv ib yam li lwm tus neeg, zoo li Nws yog lwm tus neeg raug tsim los, zoo li tus phooj ywg los sis khoom siv rau pe hawm xwb, ces Vajtswv yuav ploj Nws lub ntsej muag mus ntawm lawv thiab tso lawv tseg. Qhov no yog Nws tus moj yam, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob xav li qhov teeb meem no. Yog li, peb nquag pom cov lus zoo li no tau hais los ntawm Vajtswv txog Nws tus moj yam lawm: Nws tsis muaj teeb meem dab tsi tias koj tau taug ntau txoj kev npaum li cas los xij peem, koj tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas los sis koj tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas, thaum koj ua txhaum Vajtswv tus moj yam, Nws yuav pauj rov qab rau yam uas nej txhua tus tau ua lawm. Qhov no txhais tau tias yog tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws, tab sis tib neeg yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv tam li ib tug phooj ywg los sis ib tug xheeb ze xwb. Tsis txhob hu Vajtswv ua koj tus “npawg.” Txawm hais tias koj tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm Nws, txawm Nws tau muab kev ua siab ntev ntau npaum li cas rau koj lawm los xij peem, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj tus phooj ywg. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Koj puas nkag siab? Kuv puas yuav tsum tau hais ntau ntxiv txog qhov no? Nej puas muaj kev nkag siab ua ntej txog qhov teeb meem no? Feem ntau, qhov no yog qhov yooj yim tshaj plaws rau tib neeg ua yuam kev, tsis hais txog qhov tias lawv nkag siab cov lus qhuab qhia los sis seb lawv tsis tau xav txog qhov teeb meem no dua los li. Thaum tib neeg ua txhaum rau Vajtswv, nws yuav tsis yog vim muaj ib qho xwm txheej dab tsi los yog ib yam dab tsi lawv hais, tab sis yog vim tus cwj pwm uas lawv coj thiab tus yam ntxwv uas lawv nyob rau hauv. Qhov no yog qhov txaus ntshai heev. Qee tus neeg ntseeg tias lawv muaj qee cov kev nkag siab zoo txog Vajtswv, tias lawv muaj qee cov kev paub zoo txog Nws, thiab tej zaum lawv tseem yuav ua qee yam uas kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Lawv pib xav tias muaj vaj huam sib luag nrog rau Vajtswv thiab tias lawv tau siv tswv yim hloov tus kheej los ua phooj ywg nrog Vajtswv. Cov kev xav zoo li no yuam kev loj heev lawm. Yog tias koj tsis nkag siab tob txog qhov no—yog tias koj tsis nkag siab qhov no meej—ces koj yuav ua txhaum Vajtswv thiab ua txhaum Nws tus moj yam ncaj ncees tau yooj yim heev. Tam sim no koj nkag siab qhov no lawm, yog lawm lod? Qhov no tseem tsis yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis xws li leej twg thiab lod? Nws puas tuaj yeem sib npaug tau tus xeeb ceem los sis kev siab ncaj ncees ntawm tib neeg ma? Nws yeej tsis tuaj yeem li. Yog li, koj yuav tsum tsis txhob hnov qab tias, txawm hais tias Vajtswv yuav coj li cas rau tib neeg los yog Nws xav li cas rau tib neeg los xij, Vajtswv lub luag hauj lwm, txoj kev muaj cai, thiab lub meej mom yeej yuav tsis hloov kiag li. Rau tib neeg, Vajtswv ib txwm yog tus Tswv ntawm ib puas tsav yam thiab yog tus Tswv Tsim.

Nej tau kawm dab tsi txog txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm? Hauv ntu ntawd uas hais txog “Vajtswv txoj kev dawb huv,” dua li ntawm qhov tseeb tias Ntxwgnyoog kev lim hiam yog raug siv tam ib tug qauv piv txwv, lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm peb kev sib tham txog Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi? Nws puas yog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog ma? Puas yog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog ntawd yog Vajtswv Tus Kheej qhov tsis xws li leej twg ma? (Yog lawm.) Nws yog qhov uas yam raug tsim los tsis muaj. Qhov no yog qhov laj thawj uas peb hais tias txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv yog qhov tsis xws li leej twg. Qhov no yog qee yam uas nej yuav tsum muaj peev xwm nkag siab tau. Peb tau tsa peb lub rooj sib tham txog txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv. Nej puas muaj peev xwm piav qhia ntawm nej tus kheej cov lus, nrog nej txoj kev nkag siab, nej ntseeg tias Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi? (Zaum kawg uas Vajtswv nrog peb sib txuas lus peb tau txhos caug ntawm Nws xub ntiag. Vajtswv tau sib qhia qhov tseeb rau peb txog kev pw hawm thiab kev txhos caug pe hawm Nws. Peb pom tias nyo hau los pe hawm Nws ua ntej ua tiav Nws cov cai tsis yog ua raws li Nws txoj kev xav, thiab los ntawm qhov no peb pom txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv.) Muaj tseeb heev. Puas muaj lwm yam ntxiv? (Nyob rau hauv Vajtswv cov lus rau tib neeg, peb pom tias Nws hais tau meej heev. Nws hais ncaj qha thiab kiag lub ntsiab. Ntxwgnyoog hais lus ua paj lug thiab txhua yam yog kev dag ntxias. Los ntawm qhov uas tshwm sim zaum tag los thaum peb pw hawm ntawm Vajtswv xub ntiag, peb pom tias Nws cov lus thiab Nws tej kev ua hauj lwm yeej ib txwm yog ntsiab cai. Nws ib txwm qhia meej thiab hais meej thaum Nws qhia peb seb peb txoj kev ua hauj lwm, txoj hau kev uas peb yuav tsum saib xyuas, thiab peb yuav tsum xyaum ua li cas. Tab sis tib neeg tsis yog zoo li txoj kev no. Txij thaum tib neeg raug kev ntxias dag los ntawm Ntxwgnyoog, lawv tau ua hauj lwm thiab hais lus nrog lawv tus kheej lub siab nyiam thiab cov hom phiaj thiab lawv tus kheej lub siab nyiam hauv lawv lub siab ntsws. Los ntawm qhov uas Vajtswv tsom kwm, saib xyuas thiab tiv thaiv tib neeg, peb pom tias txhua yam Vajtswv ua yog qhov zoo thiab meej. Yog li no peb pom qhov ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv tau nthuav tawm.) Tso zoo chaw! Puas muaj lwm tus muaj dab tsi hais ntxiv? (Los ntawm Vajtswv qhov qhia tshwm pom txog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem uas phem, peb pom Vajtswv txoj kev dawb huv, peb paub ntau ntxiv txog Ntxwgnyoog qhov kev phem, thiab peb pom lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev txom nyem. Yav dhau los, peb tsis tau paub txog tib neeg txoj kev txom nyem nyob rau hauv qab ntawm Ntxwgnyoog kev tswj fwm. Tsuas yog tom qab Vajtswv tau qhia qhov no peb thiaj pom tias txhua yam kev txom nyem uas yog los ntawm kev mus nrhiav lub koob meej thiab kev vam meej yog Ntxwgnyoog tes hauj lwm. Tsuas yog tom qab ntawd peb thiaj xav tau tias txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv yog kev cawm dim tseeb ntawm tib neeg.) Puas muaj dab tsi ntxiv rau qhov ntawd lawm? (Tib neeg, uas qias vaub tsuab, tsis muaj kev paub txog thiab kev hlub rau Vajtswv. Vim tias peb tsis to taub txog lub ntsiab tseem ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv, thiab vim tias, thaum peb pw hawm thiab pe hawm ntawm Nws hauv kev teev hawm, peb ua li ntawd nrog txoj kev xav tsis dawb huv thiab kev mob siab thiab cov hom phiaj sab nraud, Vajtswv tsis txaus siab. Thaum peb pom tau tias Vajtswv txawv Ntxwgnyoog; Ntxwgnyoog xav kom tib neeg qhuas thiab hais zoo rau nws, kom pw hawm thiab txhos caug pe hawm nws. Ntxwgnyoog tsis muaj tej ntsiab cai. Los ntawm qhov no ib yam nkaus, kuv tau paub txog Vajtswv txoj kev dawb huv.) Zoo heev li! Tam sim no uas peb tau sib qhia txog Vajtswv txoj kev dawb huv lawm, nej puas pom Vajtswv txoj kev zoo tiav log? Nej puas pom hais tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam zoo li cas? Nej puas muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog lub chaw ntawm qhov tseeb thiab kev ncaj ncees li cas? Nej puas pom hais tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj kev hlub li cas? Nej puas pom txhua yam uas Vajtswv ua, txhua yam uas Nws hais qhia, thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm ntawd tsis muaj qhov thuam tau li cas? (Peb pom.) Cov no yog lub ntsiab lus uas Kuv tau hais txog txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv. Niaj hnub no, cov lus no yuav zoo li yog kev qhuab qhia rau nej ntau dua qub, tab sis muaj ib hnub, thaum koj kev paub thiab ua tim khawv txog tus tseem Vajtswv Tus Kheej los ntawm Nws cov lus thiab Nws tes hauj lwm lawm, koj yuav hais tawm hauv koj nruab lub siab tuaj hais tias Vajtswv yog tus dawb huv, hais tias Vajtswv txawv tib neeg, thiab hais tias Nws lub siab, tus moj yam thiab ntsiab tseem yog dawb huv tag nrho. Qhov kev dawb huv no tso cai rau tib neeg pom Vajtswv txoj kev zoo tiav log thiab los pom tias lub ntsiab tseem ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv yog qhov tsis muaj chaw thuam tau. Lub ntsiab tseem ntawm Nws txoj kev dawb huv txiav txim tau tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab nws kuj tseem tso cai rau tib neeg pom thiab ua pov thawj tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg. Qhov no tsis yog lub ntsiab lus tseem ceeb thiab lod? (Nws yog lawm.)

Hnub no peb tau nthuav dav lub ntsiab lus ntawm ntau lub ncauj lus los ntawm qhov kev sib qhia yav dhau los. Qhov no xaus lub ntsiab lus nyob rau hnub no. Kuv vam tias nej txhua tus yuav khaws cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txhua yam thiab txhua lub ncauj lus no rau hauv nruab siab. Tsis txhob xav txog lawv tam li cov lus qhuab qhia xwb; thaum twg koj muaj qee lub sij hawm so, los nyeem lawv thiab xav txog lawv tiag. Nco ntsoov lawv nyob hauv nej lub siab thiab coj lawv mus rau hauv qhov tseeb—tom qab ntawd koj yuav tau ntsib txhua yam uas Kuv tau hais txog qhov tseeb ntawm Vajtswv kev nthuav tawm Nws tus moj yam thiab kev nthuav tawm qhov uas Nws muaj thiab yog. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsuas yog sau lawv rau hauv koj phau ntawv sau cia xwb thiab tsis nyeem lawv los sis rov muab lawv los xav dua li, ces koj yuav tsis muaj hnub tau txais lawv los rau koj tus kheej. Tam sim no koj nkag siab lawm, puas yog? Tom qab tau hais txog peb lub ncauj lus no, ib zaug tib neeg tau txais kev nkag siab dav dav—los sis tshwj xeeb—nkag siab txog Vajtswv lub meej mom, qhov ntsiab tseem, thiab tus moj yam, lawv cov kev nkag siab ntawm Vajtswv puas tau tiav? (Tsis tau.) Tam sim no, nyob hauv nej tus kheej kev nkag siab txog ntawm Vajtswv, puas muaj lwm qhov uas nej xav tias nej xav tau kev nkag siab kom tob dua ntxiv? Qhov ntawd yog hais tau tias, tam sim no uas koj tau txais kev to taub txog Vajtswv txoj kev muaj cai, Nws tus moj yam ncaj ncees, thiab Nws txoj kev dawb huv, tej zaum kuj yuav yog Nws lub meej mom thiab lub luag hauj lwm tsis zoo li leej twg uas tau tshwm sim hauv koj lub siab lawm; tab sis nws tseem tshuav rau koj pom, to taub, thiab ua kom koj cov kev paub ntawm Nws cov kev ua hauj lwm tob zuj zus, Nws lub hwj chim, thiab Nws lub ntsiab tseem los ntawm koj tus kheej txoj kev paub. Tam sim no uas nej tau mloog cov kev sib qhia no lawm, hauv nej lub siab muaj ib tsab xov xwm ntawm kev ntseeg tsis ntau los sis tsawg: Vajtswv yeej muaj nyob tiag, thiab nws yog qhov tseeb uas Nws tswj hwm txhua yam. Tsis muaj ib tug twg yuav ua txhaum Nws tus moj yam ncaj ncees; Nws txoj kev dawb huv yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg yuav muaj lus nug. Tej no muaj tseeb. Tej kev sib qhia no tso cai rau Vajtswv lub meej mom thiab lub luag hauj lwm los muaj lub hauv paus nyob rau hauv tib neeg lub siab. Thaum lub hauv paus no tau tsim lawm, tib neeg yuav tsum sim ua kom nkag siab ntau ntxiv.

Dab Neeg Zaj 1: Ib Lub Noob, lub Ntiaj Teb, ib Tsob Ntoo, Duab Tshav Ntuj Ci, cov Noog, thiab Tib Neeg

Hnub no Kuv yuav los sib qhia txog ib lub ncauj lus tshiab nrog nej. Lub ncauj lus ntsiab no yog dab tsi? Nws lub npe yog: “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam.” Puas yog lub ncauj lus no loj dav dua lawm? Nws puas hnov zoo li tias dhau qhov nej paub me ntsis lawm? “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam”—tej zaum lub ncauj lus no yuav tawm tsam tib neeg li tej thaj chaw deb, tab sis txhua tus uas ua raws li Vajtswv yuav tsum to taub, vim hais tias nws sib txuas rau txhua tus neeg txoj kev paub txog Vajtswv yam faib tsis tau tawm thiab lawv muaj peev xwm ua rau txaus siab thiab hwm Nws. Vim li ntawd Kuv thiaj li yuav los sib qhia txog lub ncauj lus no. Tej zaum yuav muaj tseeb tias tib neeg twb muaj qhov kev nkag siab uas yooj yim lawm, ua ntej txog ntawm lub ncauj lus no, los sis tej zaum lawv paub txog nws hauv qee qib lawm. Tej zaum qhov kev paub los sis kev paub txog no, hauv qee tus tib neeg lub siab, yuav los nrog txoj kev nkag siab yooj yim los sis ib qib uas ntiav xwb. Tej zaum lwm tus yuav muaj qee qhov kev paub tshwj xeeb hauv lawv lub siab uas coj lawv mus nkag siab tob, ntsib nrog lub ncauj lus no los ntawm tus kheej. Tab sis qhov kev paub ua ntej xws li ntawd, txawm yuav tob los sis ntiav, yog paub ib sab xwb thiab tsis tshwj xeeb txaus. Yog li, qhov no yog lub laj thawj uas Kuv tau xaiv lub ncauj lus no rau kev sib qhia: los pab nej kom nkag siab tob dua thiab muaj kev nkag siab tshwj xeeb ntau ntxiv. Kuv yuav siv txoj hau kev tshwj xeeb los sib qhia nrog nej txog lub ncauj lus no, ib txoj hau kev uas peb tsis tau siv los dua, ib txoj hau kev uas tej zaum nej yuav pom tias txawv, los sis xeeb txob me ntsis. Nej yuav paub qhov Kuv hais txhais li cas tom qab ntawd. Nej puas nyiam dab neeg? (Peb nyiam.) Zoo heev li, nws zoo li Kuv qhov kev xaiv los hais cov dab neeg yog ib qho zoo, vim tias nej txhua tus nyiam heev. Tam sim no, cia peb pib. Nej tsis tas yuav muab sau cia li. Kuv hais kom nej ua siab txias, thiab txhob ua siab kub. Nej tuaj yeem qi nej ob lub qhov muag yog tias nej xav tias nej yuav raug cuam tshuam los ntawm nej ib puag ncig los sis cov neeg nyob ib puag ncig nej. Kuv muaj ib zaj dab neeg zoo heev los qhia rau nej. Qhov no yog ib zaj dab neeg txog ib lub noob, lub ntiaj teb, ib tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg. Leej twg yog nws cov cim tseem ceeb? (Ib lub noob, lub ntiaj teb, ib tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg.) Vajtswv puas yog ib tug ntawm lawv? (Tsis yog.) Txawm li ntawd los, Kuv paub tseeb tias nej yuav hnov laj siab thiab txaus siab thaum nej tau hnov zaj dab neeg no lawm. Tam sim no, thov mloog twj ywm.

Ib lub noob me me poob los rau hauv ntiaj teb. Ib kob nag los hlob heev, thiab lub noob txawm nthaw kaus ua yub ntoo, thaum nws cov cag maj mam nrhau mus rau hauv qab av. Tsob yub ntoo loj hlob tuaj raws lub sij hawm, nyiaj thev cov cua daj cua dub thiab tej nag loj, pom kev hloov pauv ntawm lub caij thaum lub hli tuaj thiab poob qhov. Nyob rau lub caij ntuj sov, lub ntiaj teb tau tso cov khoomzoo uas yog dej los kom cov yub ntoo tuaj yeem thev taus cov cua kub ntawm lub caij. Thiab vim yog lub ntiaj teb, cov yub ntoo thiaj tsis raug tshav kub dhau heev, thiab yog li qhov phem tshaj plaws ntawm lub caij ntuj sov qhov cua kub tau dhau mus lawm. Thaum lub caij ntuj no los txog, lub ntiaj teb qhwv tsob yub ntoo nrog nws lub xub ntiag sov, thiab lub ntiaj teb thiab tsob yub ntoo sib puag khov kho cia. Lub ntiaj teb ua rau tsob yub ntoo sov, thiab yog li nws tau dim ntawm qhov no ntsim ntawm lub caij ntuj no, tsis raug kev puas tsuaj los ntawm cua daj cua dub lub caij ntuj no thiab cua daj cua dub uas yog daus. Tiv thaiv los ntawm lub ntiaj teb, tsob yub ntoo loj hlob tuaj yam muaj lub siab tawv qhawv thiab zoo siab hlo; tau txais kev saib xyuas yam tsis qia dub ntawm lub ntiaj teb, nws loj hlob zoo thiab muaj zog khov kho. Nws loj hlob yam zoo siab hlo, hu nkauj thaum los nag, seev cev thiab yoj ua viav vias thaum cua tuaj. Tus yub ntoo thiab lub ntiaj teb sib dai nyob …

Ntau xyoo dhau mus, thiab tsob yub ntoo loj hlob tuaj ua ib tug ntoo loj khov. Nws sawv ruaj nreeg nyob rau hauv lub ntiaj teb, nrog cov ceg ntoo uas tawv heev nrog nplooj uas suav tsis txheeb. Tsob ntoo cov cag tseem nrhau ua ntu zus mus rau hauv av ib yam li lawv tau ua tas los, thiab tam sim no lawv tau nrhau mus tob rau puag hauv qab av lawm. Lub ntiaj teb, uas tau tiv thaiv ib tsob yub ntoo me me, tam sim no yog lub hauv paus rau ib tsob ntoo loj.

Ib txoj sab ntawm duab tshav ntuj ci tuaj ci rau saum tsob ntoo. Tsob ntoo hloov nws lub cev thiab nthuav nws cov ceg dav fo thiab nqus cov duab tshav ntuj ci. Daim av nyob hauv qab ua pa nrog tsob ntoo, thiab lub ntiaj teb hnov rov tshiab tuaj. Tom qab ntawd, cov cua uas tshau saum cov ceg ntoo los yuav tshiab, thiab tsob ntoo yuav co yam zoo siab hlo, muaj zog zis. Tsob ntoo thiab tus duab tshav ntuj ci sib dai nyob …

Tib neeg zaum ntawm qhov chaw ntxoov ntxoo txias ntawm tsob ntoo thiab ziab tshav nrog tus pa cua tsw qab. Cov cua ntxuav lawv lub siab thiab lub ntsws, thiab nws ntxuav cov ntshav hauv lawv lub cev, thiab lawv lub cev kuj yuav tsis tau kev txom nyem los sis raug txwv mus ntxiv lawm. Tib neeg thiab tsob ntoo sib dai nyob …

Ib pab noog quaj zom zaws dhia nyob rau saum tej ceg ntoo. Tej zaum lawv los tsaws txhawm rau nkaum ib tug dav tom, los sis los yug me nyuam thiab tu lawv cov me nyuam mos, los sis tej zaum lawv tsuas yog los so ib pliag xwb. Cov noog thiab tsob ntoo sib dai nyob …

Cov cag ntawm tsob ntoo, sib ntswj thiab sib kauv, nrhau mus tob rau hauv av. Los ntawm nws tsob ntoo, nws tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm cov cua thiab nag, thiab nws tau nthuav nws tej ceg los tiv thaiv lub ntiaj teb hauv qab nws ob txhais taw. Tus ntoo ua li ntawd vim hais tias lub ntiaj teb yog nws leej niam. Lawv ib leeg txhawb nqa ib leeg thiab ib leeg vam khom ib leeg, thiab lawv yuav tsis muaj hnub sib ncaim li …

Thiab yog li ntawd, zaj dab neeg no xaus li no. Zaj dab neeg Kuv tau hais no yog hais txog ib lub noob, lub ntiaj teb, ib tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg. Nws tsuas muaj ob peb qho ntsiab tseem xwb. Nws ua rau nej hnov zoo li cas? Thaum Kuv hais li no, nej puas nkag siab lub ntsiab qhov uas Kuv hais? (Peb nkag siab.) Thov, tham txog nej txoj kev xav. Nej hnov zoo li cas tom qab tau hnov zaj dab neeg no lawm? Kuv yuav tsum xub qhia rau nej tias txhua tus cim hauv zaj dab neeg tuaj yeem pom tau thiab kov tau; lawv yog cov khoom tiag tiag, tsis yog ua piv txwv qhia. Kuv xav kom nej xav txog qhov Kuv tau hais. Tsis muaj dab tsi to taub nyuaj nyob rau hauv Kuv zaj dab neeg, thiab nws cov ntsiab lus tseem ceeb tuaj yeem muab hais qhia ua ob peb kab lus los ntawm zaj dab neeg no. (Zaj dab neeg uas peb hnov tau kos ib daim duab zoo nkauj heev. Ib lub noob los ciaj ua yub ntoo thiab thaum nws loj tuaj, nws ntsib nrog plaub lub caij ntawm lub xyoo: lub caij nplooj ntoo hlav, lub caij ntuj sov, lub caij nplooj ntoo zeeg thiab lub caij ntuj no. Lub ntiaj teb tu lub noob uas nthaw kaus yam li leej niam. Nws ua kom tus yub ntoo sov nyob rau lub caij ntuj no kom nws thiaj li dim cov cua txias. Tom qab tus yub ntoo tau loj hlob mus ua ib tsob ntoo lawm, duab tshav ntuj ci ntsa rau nws cov ceg, coj kev xyiv fab los rau nws. Kuv pom tias ntawm cov neeg uas Vajtswv tau tsim, lub ntiaj teb kuj muaj sia tib yam nkaus, thiab nws thiab tsob ntoo nyob sib dai. Kuv tseem pom qhov sov so uas duab tshav ntuj ci muab rau tsob ntoo, thiab kuv pom cov noog, cov tsiaj uas ib txwm muaj txawm tias lawv tau, los ua ke nrog tsob ntoo thiab nrog tib neeg nyob ua ke hauv daim duab ntawm kev sib raug zoo tiav log. Cov no yog cov kev xav uas kuv muaj hauv kuv lub siab thaum kuv hnov zaj dab neeg no; kuv paub tias txhua yam no muaj txoj sia nyob tiag.) Hais tau zoo heev! Puas muaj lwm tus muaj qee yam dab tsi hais ntxiv rau? (Hauv zaj dab neeg no hais txog ib lub noob tawg ua yub ntoo thiab loj hlob mus ua tsob ntoo loj, kuv pom qhov xav tsis thoob ntawm Vajtswv txoj kev tsim. Kuv pom tias Vajtswv tsim txhua yam sib txhawb thiab ib leeg dai ib leeg, thiab tias txhua yam muaj kev sib txuas thiab sib pab. Kuv pom Vajtswv lub tswv yim, Nws txoj kev xav tsis thoob, thiab kuv pom tias Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.)

Txhua yam Kuv nyuam qhuav hais tag yog ib yam uas nej tau pom ua ntej dhau los lawm. Piv txwv, cov noob—lawv loj hlob ua tsob ntoo, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem pom txhua qhov ntawm cov txheej txheem, koj paub tias nws tshwm sim, puas yog? Koj paub ib yam nkaus, hais txog lub ntiaj teb thiab duab tshav ntuj ci. Daim duab ntawm cov noog tsaws saum tsob ntoo yog ib yam uas txhua leej txhua tus tau pom, puas yog ma? Thiab tus duab ntawm tib neeg tus kheej nkaum ntxoov ntxoo rau hauv tsob qab ntoo—qhov no yog qee yam uas nej txhua tus tau pom, puas yog ma? (Yog lawm.) Yog li, thaum txhua yam no nyob hauv tib daim duab, daim duab ntawd yuav ua rau muaj kev xav dab tsi? (Hnov muaj kev sib raug zoo.) Puas yog txhua yam uas nyob hauv daim duab ntawd yog los ntawm Vajtswv los? (Yog lawm.) Vim tias lawv los ntawm Vajtswv los, Vajtswv paub txog qhov muaj nuj nqis thiab tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb kev ua neej ntawm txhua yam sib txawv no. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, thaum Nws npaj thiab tsim txhua yam, Nws tau ua nrog txoj kev xav; thiab thaum Nws tsim tej ntawd, nyias zoo siab rau nyias txoj sia. Lub chaw ib puag ncig Nws tsim rau tib neeg, li nyuam qhuav piav hauv peb zaj dab neeg, yog ib qho uas lub noob thiab lub ntiaj teb sib dai nyob, uas lub ntiaj teb tuaj yeem tu lub noob thiab lub noob txiv khi rau hauv lub ntiaj teb. Qhov kev sib raug zoo no tau raug tsa los ntawm Vajtswv puag thaum pib ntawm Nws txoj kev tsim lawm. Ib qho xwm txheej ntawm tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg yog duab piav txog lub chaw ib puag ncig uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg. Ua ntej yog, tsob ntoo tsis tuaj yeem ncaim lub ntiaj teb mus, los sis nws tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj duab tshav ntuj ci. Yog li, Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov tsim tsob ntoo yog dab tsi? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog tsim rau lub ntiaj teb xwb? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog npaj rau cov noog xwb? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog tsim rau tib neeg xwb? (Tsis tuaj yeem.) Txoj kev sib raug zoo ntawm lawv yog dab tsi? Txoj kev sib raug zoo ntawm lawv yog ib qho kev sib txhawb, sib pab thiab tsis tuaj yeem sib cais tau. Qhov ntawd yog hais tau tias, lub ntiaj teb, tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog thiab tib neeg sib vam khom ib leeg rau ib leeg rau txoj kev muaj nyob thiab ib leeg saib xyuas ib leeg. Tsob ntoo tiv thaiv lub ntiaj teb, thiab lub ntiaj teb yug tsob ntoo; tus duab tshav ntuj ci ntsa rau tsob ntoo, thaum tsob ntoo tau txais huab cua tshiab los ntawm tus duab tshav ntuj ci thiab thaiv lub hnub ua rau kom tsis txhob kub heev dhau rau lub ntiaj teb. Leej twg tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no rau thaum kawg? Nws yog tib neeg, puas yog ma? Qhov no yog ib qho ntawm cov ntsiab cai uas txais xwm ib puag ncig rau ntawm qhov uas tib neeg nyob, uas Vajtswv tau tsim; nws yog qhov uas Vajtswv npaj nws kom zoo li ntawd los puag thaum xub thawj lawm. Txawm hais tias daim duab no yog daim yooj yim xwb los, peb tuaj yeem pom hauv nws txog ntawm Vajtswv lub tswv yim thiab Vajtswv lub hom phiaj. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj lub ntiaj teb, los sis tsis muaj ntoo, tsawg dua ntawd yog tias tsis muaj cov noog thiab tus duab tshav ntuj ci. Qhov no tsis yog li ntawd lod? Txawm hais tias qhov no tsuas yog ib zaj dab neeg xwb, tab sis qhov nws piav txog yog qhov kev tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawm Vajtswv thiab Nws qhov nqi zog ntawm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg yuav nyob rau hauv.

Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, nrog rau qhov chaw ib puag ncig txhawm rau tib neeg nyob. Qhov ib, lub ntsiab lus tseem ceeb uas peb txoj dab neeg hais txog yog kev sib txhawb, kev sib pab thiab kev sib koom nyob ua ke ntawm txhua yam. Nyob rau hauv qab lub hauv paus ntsiab cai no, qhov xwm ib puag ncig uas tib neeg nyob yog muaj kev tiv thaiv; nws tuaj yeem nyob thiab kav ntev mus. Vim li no, tib neeg thiaj muaj peev xwm huaj vam thiab tsim tub ki tau. Daim duab peb pom yog ib tsob ntoo, lub ntiaj teb, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg ua ib ke. Vajtswv puas nyob hauv no? Tsis muaj neeg pom Nws nyob hauv. Tab sis muaj neeg tau pom txoj cai ntawm kev sib xhawb thiab sib pab ntawm cov khoom hauv qhov tshwm sim; hauv txoj cai no, ib tug neeg tuaj yeem pom qhov kev muaj nyob thiab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv. Vajtswv siv lub hauv paus ntsiab cai thiab txoj cai no los ceev lub neej thiab kev muaj nyob ntawm txhua yam. Ua li no, Nws muab rau txhua yam thiab rau tib neeg. Zaj dab neeg no puas txuas nrog peb lub ntsiab lus? Nyob rau saum daim tawv, nws zoo li tsis txuas nrog, tab sis qhov tseeb, txoj cai uas Vajtswv tsim txhua yam thiab Nws ua tus tswv kav txhua yam yog qhov sib txuam nrog Nws yog tus muab txoj sia rau txhua yam. Tej yam tseeb no tsis tuaj yeem sib cais tau. Ziag no nej tab tom pib kawm qee yam!

Vajtswv txib cov kev cai uas kav kev ua hauj lwm ntawm txhua yam; Nws txib cov kev cai uas kav kev ciaj sia ntawm txhua yam; Nws tswj hwm txhua yam, thiab teeb tsa lawv los sib txhawb thiab ib leeg sib dai rau ib leeg, kom lawv thiaj li tsis piam sij los sis ploj mus. Tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj li nyob tau; tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li tuaj yeem nyob hauv Vajtswv txoj kev coj hauv ib qho chaw ib puag ncig zoo li no. Vajtswv yog tus tswv ntawm cov kev cai ntawm kev ua hauj lwm no, thiab tsis muaj ib tug neeg tuaj yeem cuam tshuam rau lawv tau, thiab tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li paub cov kev cai no thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li cawm lawv. Thaum twg tus ntoo yuav nthaw ua yub ntoo; thaum twg ntuj yuav los nag; lub ntiaj teb yuav muab dej thiab chiv ntau npaum li cas rau cov nroj tsuag; nyob rau lub caij twg cov nplooj yuav zeeg; nyob rau lub caij twg cov ntoo yuav txi txiv; cov khoom zoo uas tus duab tshav ntuj ci yuav muab rau cov ntoo yuav muab ntau npaum li cas; cov ntoo yuav ua pa tawm dab tsi tom qab tau nqus duab tshav ntuj ci lawm—tag nrho txhua yam no tau npaj ua ntej los ntawm Vajtswv thaum Nws tsim txhua yam lawm, raws li cov kev cai uas tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tau. Tej khoom uas Vajtswv tau tsim, tsis hais yam muaj sia los sis, ntawm neeg ob lub qhov muag, tsis yog muaj sia, nyob rau hauv Nws ob txhais tes, qhov uas Nws tswj hwm lawv thiab kav lawv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem tau cov kev cai no. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau txiav txim ua ntej lawm tias yog tsis muaj lub ntiaj teb, tsob ntoo tsis tuaj yeem nrhau cag tau, thaw kaus ua yub ntoo thiab loj hlob tau; yog hais tias lub ntiaj teb tsis muaj ntoo, ces nws yuav qhuav nkig nkuav; tias tsob ntoo yuav tsum los ua lub tsev rau cov noog nyob thiab yog qhov chaw uas lawv yuav nkaum los ntawm cov cua. Puas muaj ib tsob ntoo twg tuaj yeem nyob tau yog tsis muaj daim av? Yeej nyob tsis tau kiag li. Tsob ntoo ntawd nyob puas tau yog tias tsis muaj lub hnub los sis tsis muaj nag? Nws yeej nyob tsis tau ib yam thiab. Txhua yam no yog txhawm rau tib neeg, rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Los ntawm tsob ntoo, tib neeg tau txais huab cua ntshiab, thiab tib neeg nyob hauv ntiaj teb, uas raug tiv thaiv los ntawm tsob ntoo. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj tus duab tshav ntuj ci los sis ntau yam tsiaj muaj sia. Txawm hais tias cov kev sib raug zoo no yog qhov nyuaj los, koj yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv tsim cov kev cai uas kav txhua yam kom lawv ib leeg txhawb ib leeg, ib leeg dai ib leeg, thiab muaj sia nyob ua ib ke. Hauv lwm lo lus, txhua qhov khoom Nws tsim muaj nqi thiab qhov tseem ceeb. Yog tias Vajtswv tsim tej yam uas tsis muaj qab hau, Vajtswv yeej yuav ua kom nws ploj mus. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv siv los npaj txhua yam. Lo lus tias “npaj rau” txhais tau li cas hauv zaj dab neeg no? Puas yog Vajtswv ywg dej rau tsob ntoo txhua hnub? Tsob ntoo puas xav tau Vajtswv txoj kev pab txhawm rau ua pa? (Tsis xav.) “Npaj rau” ntawm no yog hais txog Vajtswv txoj kev cawm txhua yam tom qab lawv tau raug tsim tawm los; nws yog qhov txaus rau Vajtswv los cawm lawv tom qab tsim cov kev cai uas tswj hwm lawv lawm. Thaum ib lub noob raug cog rau hauv av, tsob ntoo nws mam loj nws tuaj. Cov yam ntxwv rau nws txoj kev loj hlob tau raug tsim los ntawm Vajtswv lawm. Vajtswv tsim tus duab tshav ntuj ci, dej, av, huab cua, thiab xwm ib puag ncig; Vajtswv tsim tej cua, te, daus, thiab nag thiab plaub lub caij. Cov no yog cov yam ntxwv uas tsob ntoo xav tau kom loj hlob, thiab cov no yog yam uas Vajtswv tau npaj tseg. Yog li, Vajtswv puas yog lub hauv paus ntawm qhov chaw ib puag ncig rau kev ua neej nyob no? (Yog lawm.) Puas yog Vajtswv yuav tsum suav txhua daim nplooj saum tsob ntoo txhua hnub? Tsis yog! Thiab Vajtswv tsis tas yuav tau pab tsob ntoo ua pa los sis tsa duab tshav ntuj ci kom sawv los ci txhua hnub, hais tias, “Nws txog lub sij hawm los ci rau tsob ntoo lawm os.” Nws tsis tas yuav tsum ua li ntawd. Tus duab tshav ntuj ci nws yuav tuaj ci los ntawm nws tus kheej thaum txog sij hawm rau nws tuaj ci, ua raws cov kev cai; nws tshwm tuaj thiab ci rau tsob ntoo thiab tsob ntoo nqus cov duab tshav ntuj ci thaum twg nws xav tau, thiab thaum nws tsis nqus, tsob ntoo tseem nyob hauv qab cov kev cai. Tej zaum nej yuav tsis tuaj yeem piav qhia qhov xwm txheej no meej, tab sis txawm li cas los xij nws yog qhov tseeb, uas txhua tus tuaj yeem pom thiab lees paub. Qhov uas koj yuav tsum tau ua yog lees paub tias cov kev cai uas tswj kav txoj kev muaj nyob ntawm txhua yam yog tsim muaj los ntawm Vajtswv los, thiab paub tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim kav txoj kev loj hlob thiab kev ciaj sia ntawm txhua yam.

Ziag no, zaj dab neeg no puas muaj qhov uas tib neeg hu ua “kev ua piv txwv qhia”? Nws puas yog ib qho piv txwv? (Tsis yog.) Kuv tau hais ib zaj dab neeg tseeb. Txhua yam uas muaj sia nyob, txhua yam uas muaj txoj sia, yog raug Vajtswv kav; txhua yam uas muaj sia nyob muaj txoj sia los ntawm Vajtswv thaum nws raug tsim; lub neej ntawm txhua yam muaj sia yog los ntawm Vajtswv thiab ua raws li txoj kab ke thiab cov kev cai uas coj nws. Qhov no tsis tas kom tib neeg hloov kho nws, thiab nws tsis tas tau neeg txoj kev pab; nws yog ib txoj hau kev uas Vajtswv npaj rau txhua yam. Koj nkag siab lawm, puas yog ma? Nej puas xav tias nws yog ib qho tsim nyog rau tib neeg los paub txog qhov no? (Xav.) Yog li, zaj dab neeg no puas muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev kawm tsiaj txhu? Puas yog nws muaj qee yam cuam tshuam nrog qee cheeb tsam kev paub los sis ib ceg ntawm kev kawm? Peb tsis tau tham txog kev kawm txog tsiaj txhu, thiab peb yeej tsis tau ua kev tshawb fawb tsiaj txhu. Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov peb tham yog dab tsi? (Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.) Nej tau pom dab tsi nyob hauv qhov kev tsim? Nej puas tau pom dua ntoo ma? Koj puas tau pom dua lub ntiaj teb ma? (Pom lawm.) Nej twb pom dua duab tshav ntuj ci lawm, puas yog ma? Nej puas tau pom dua cov noog tsaws saum cov ntoo ma? (Peb pom lawm.) Puas yog tib neeg muaj kev zoo siab rau nyob nrog qhov chaw ib puag ncig zoo li ntawd ma? (Yog lawm.) Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv siv txhua yam—tej khoom uas Nws tau tsim—los tswj thiab tiv thaiv tib neeg lub tsev, xwm ib puag ncig ntawm lawv lub neej. Ua li no, Vajtswv npaj rau tib neeg thiab txhua yam.

Nej nyiam txoj kev tham lus no, txoj kev uas Kuv sib qhia no li cas? (Nws yooj yim rau to taub, thiab muaj ntau yam piv txwv hauv lub neej tiag.) Cov lus uas Kuv hais no tsis yog lus qhuav, puas yog? Tib neeg puas yuav tsum tau zaj dab neeg no kom nkag siab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam? (Yuav tsum tau.) Ua li ntawd, cia peb txav mus rau peb zaj dab neeg tom ntej. Zaj dab neeg tom ntej no txawv me ntsis hauv cov ntsiab lus, thiab lub ntsiab tseem kuj txawv me ntsis thiab. Txhua yam tshwm nyob hauv zaj dab neeg no yog tej yam uas tib neeg tuaj yeem pom nrog lawv ob lub qhov muag hauv Vajtswv txoj kev tsim. Ziag no, Kuv yuav pib Kuv qhov kev piav qhia tom ntej no. Thov mloog twj ywm thiab saib seb koj puas tuaj yeem paub Kuv lub ntsiab lus. Tom qab zaj dab neeg, Kuv yuav nug nej qee cov lus nug kom pom tias seb nej kawm tau ntau npaum li cas. Cov cim nyob rau hauv zaj dab neeg no yog lub roob loj, ib tug dej me, ib kob cua daj cua dub, thiab ib nthwv dej ntas loj heev.

Dab Neeg Zaj 2: Ib Lub Roob Loj, ib Tug Dej Me, ib Kob Cua Daj Cua Dub, thiab ib Nthwv Dej Ntas Loj Heev

Muaj ib tug dej me uas ntws nkhaus mus nkhaus los, thaum kawg mus txog ntawm taw ntawm ib lub roob loj heev. Lub roob thaiv tus me nyuam dej me no txoj kev lawm, yog li tus dej me tau hais rau lub roob yam tsis muaj zog, ua lub suab yau tias, “Thov cia kuv dhau mus. Koj sawv hauv kuv txoj kev thiab thaiv kuv txoj hau kev mus tom ntej lawm.” “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. Tus dej me teb tias “Kuv tab tom nrhiav kuv lub tsev.” “Ua li ntawd, kav tsij mus thiab ntws hla kiag kuv mus!” Tab sis tus dej me tsis muaj zog thiab yau heev, yog li nws thiaj tsis muaj txoj hau kev yuav ntws hla saum ib lub roob loj mus. Nws tsuas yog ntws nyab tus taw ntawm lub roob txuas mus ntxiv xwb …

Ib kob cua daj cua dub tau nplawm dhau mus, nqa cov xuab zeb thiab cov av tawg los txhub rau ntawm qhov chaw uas lub roob sawv. Kob cua qw mus rau lub roob, “Cia kuv dhau mus!” “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. “Kuv xav ntsawj mus rau lwm sab roob sab tod,” cua teb li ntawd. “Ua li ntawd, yog tias koj tuaj yeem ntsawj tshab kuv lub duav, ces koj tuaj yeem mus tau!” Kob cua daj cua dub ntsawj kiag txoj kev no thiab ntsawj kiag txoj tov tuaj, tab sis txawm nws yuav ntsawj siv zog npaum li cas los, nws tsis tuaj yeem ntsawj tshab lub roob lub duav mus. Kob cua qaug zog thiab nres so—thiab nyob rau lwm sab ntawm lub roob, ib kob cua txias zias pib tshuab, ua rau cov neeg nyob ntawd zoo siab. Qhov no yog lub roob hais nyob zoo rau tib neeg …

Nyob rau ntawm ntug dej hiav txwv, nplaim dej hiav txwv ntas maj mam tuaj tsoo rau ntawm cov ntug hiav txwv uas muaj pob zeb. Tam sim ntawd, muaj ib nthwv dej ntas loj heev sawv tuaj thiab ntws mus rau saum lub roob. “Txav kev mus!” nthwv dej ntas loj heev nthe li ntawd. “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. Tsis tuaj yeem cheem nws ua ntej, nthwv dej qw tias, “Kuv tab tom nthuav kuv thaj av kom dav! Kuv xav xyab kuv ob txhais npab kom dav!” “Ua li ntawd, yog tias koj tuaj yeem hla dhau kuv lub ncov roob mus, kuv yuav cia koj mus tau.” Nthwv dej ntas loj tau thaub rov qab li ib nyuag ncua, ces mam rov ntas ntsawj tuaj ib zaug ntxiv mus rau saum lub roob. Tab sis txawm nws yuav sib zog npaum li cas los xij, nws tsis tuaj yeem hla lub ncov roob tau. Nthwv dej tsuas yog maj mam ntws rov qab mus rau tom hiav txwv lawm xwb …

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, tus dej me tau ntws ncig mus raws tus taw ntawm lub roob. Mus raws li tus taw roob mus, tus dej me muaj txoj kev ntws rov qab mus rau nws lub tsev, qhov chaw uas nws mus tshuam rau ib tug dej loj, uas ua rau ntws mus tshuam rau hiav txwv. Nyob rau hauv lub roob txoj kev saib xyuas, tus dej me ib txwm tsis ntws mus yuam kev li. Tus dej me thiab lub roob ib leeg txhawb ib leeg thiab ib leeg dai rau ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, cua daj cua dub ntsawj hlob heev, ib yam li nws tus cwj pwm qub. Nws tseem ntsawj tuaj “xyuas” lub roob ua ntu zus, nrog qhov muaj cov xuab zeb ntau heev ua rau muaj cua tshuab loj. Nws tau hawv rau lub roob, tab sis yeej ib txwm ntsawj tsis tshab lub duav roob mus. Nthwv cua thiab lub roob ib leeg txhawb ib leeg thiab ib leeg dai ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, uas nthwv dej ntas yeej ib txwm tsis tau nres so, thiab nws ntsawj mus tom ntej yam tsis so li, nthuav nws thaj chaw kom dav txuas ntxiv mus. Nws txawm nyooj thiab sawv tsees ntsawj mus saum roob zaum tag zaum dua, los lub roob yeej tsis txav ib nti li. Lub roob ntsia ntsoov hiav txwv, thiab ua li no, cov tsiaj hauv hiav txwv thiaj huam vam thiab loj hlob tuaj. Nthwv dej ntas thiab lub roob ib leeg txhawb ib leeg thiab ib leeg dai ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Yog li ntawd peb zaj dab neeg no xaus li no. Ua ntej no, qhia rau Kuv seb, zaj dab neeg no hais txog dab tsi? Txhawm rau qhov pib, nws muaj ib lub roob loj, tus dej me, cua daj cua dub, thiab nthwv dej ntas loj heev. Muaj dab tsi tshwm sim hauv thawj ntu, nrog tus dej me thiab lub roob loj? Vim li cas Kuv thiaj xaiv tham txog tus dej me thiab lub roob? (Nyob rau hauv lub roob txoj kev saib xyuas, tus dej me ib txwm tsis ntws mus yuam kev. Nkawd ib leeg vam khom rau ib leeg.) Koj yuav hais tias lub roob tiv thaiv los yog thaiv tus dej me kev ma? (Nws tau tiv thaiv nws.) Tab sis puas yog nws tsis tav kev nws lod? Nws thiab tus me nyuam dej me ib leeg saib xyuas ib leeg; lub roob tiv thaiv tus me nyuam dej thiab thaiv nws kev, tib yam nkaus. Lub roob tiv thaiv tus me nyuam dej thaum nws ntws mus tshuam nrog tus dej loj, tab sis thaiv nws kom tsis txhob ntws mus qhov nws xav ntws, ua rau muaj dej nyab thiab tsim kev puas tsuaj rau tib neeg. Puas yog zaj no tsis yog lub ntsiab uas hais txog lod? Los ntawm kev tiv thaiv tus me nyuam dej thiab los ntawm thaiv nws kev, lub roob pov hwm tib neeg lub tsev. Tom qab ntawd ces tus dej me ntws mus tshuam rau tus dej loj ntawm tus taw ntawm lub roob thiab ntws mus rau hauv hiav txwv. Puas yog tias qhov no tsis yog txoj kev cai tswj hwm kev muaj nyob ntawm tus me nyuam dej lod? Dab tsi ua rau tus me nyuam dej ntws tau mus tshuam nrog tus dej loj thiab mus txog hiav txwv ma? Puas yog nws tsis yog lub roob ma? Tus me nyuam dej vam khom lub roob txoj kev tiv thaiv thiab nws txoj kev thaiv kev. Yog li, qhov no tsis yog lub ntsiab lus tseem ceeb thiab lod? Koj puas pom qhov tseem ceeb ntawm lub roob rau cov dej nyob hauv qhov no? Puas yog Vajtswv muaj Nws lub hom phiaj hauv kev tsim txhua lub roob, loj thiab me ma? (Yog lawm.) Kab lus luv luv no, tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog tus dej me thiab lub roob loj, cia rau peb pom qhov txiaj ntsig thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev tsim ob yam ntawd; thiab nws qhia peb, txog lub tswv yim thiab lub hom phiaj hauv Nws txoj kev tswj kav lawv. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Kab lus ob ntawm zaj dab neeg yog hais txog dab tsi? (Nthwv cua daj cua dub thiab lub roob loj.) Cua puas yog ib yam zoo? (Yog lawm.) Tsis tas yuav tsum muaj—qee zaum cua hlob heev thiab ua rau muaj kev puas tsuaj. Koj yuav xav li cas yog tias koj raug tsim los kom sawv tiv nthwv cua daj cua dub? Nws yuav nce raws li nws lub zog. Yog tias nws yog theem peb los sis plaub ntawm cua loj, nws yuav thev taus. Feem ntau, ib tug neeg yuav muaj teeb meem rau kev rua lawv lub qhov muag. Tab sis yog cua hlob thiab dhau los ua cua daj cua dub lawm, koj puas yuav tiv taus nws? Koj yuav tiv tsis taus. Yog li, nws tsis yog lawm rau tib neeg los hais tias cua yeej yog ib txwm zoo, los sis nws ib txwm phem, vim tias qhov no nyob ntawm nws lub zog xwb. Tam sim no, lub roob lub luag hauj lwm nyob ntawm qhov no yog dab tsi? Nws txoj hauj lwm tsis yog lim cua lod? Lub roob txo cov cua daj cua dub mus ua dab tsi? (Ib kob cua txias zias.) Tam sim no, ntawm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob, puas yog tib neeg feem coob tau ntsib nrog cua loj los sis cov cua txias zias ma? (Cov cua txias zias.) Qhov no tsis yog ib qho ntawm Vajtswv lub hom phiaj, ib qho ntawm Nws txoj kev xav tsim lub roob ma? Nws yuav zoo li cas yog tias tib neeg nyob hauv thaj chaw ib puag ncig uas muaj cov xuab zeb ya mus thoob plaws nrog cua, tsis muaj dab tsi ntis thiab tsis muaj dab tsi ntim? Nws puas yuav dhau los ua ib daim av uas muaj teeb meem los ntawm cov xuab zeb thiab cov pob zeb ya los ua rau nyob tsis tau? Tej zaum cov pob zeb no yuav tsoo tib neeg, thiab cov xuab zeb yuav ua rau lawv dig muag. Tej zaum cua yuav tshuab tib neeg kom ya los sis nqa lawv mus rau saum huab cua. Tej vaj tsev yuav puas tsuaj, thiab txhua yam kev puas ntsoog yuav tshwm sim. Tab sis puas tseem muaj nuj nqis nyob rau hauv kob cua daj cua dub no ma? Kuv hais tias nws phem heev, yog li tej zaum ib tug neeg yuav xav tias nws tsis muaj nuj nqis dab tsi, tab sis puas yog li ntawd tiag ma? Nws puas tsis muaj nuj nqis thaum nws tau tig los ua ib kob cua txias zias lawm ma? Tib neeg xav tau dab tsi ntau tshaj plaws thaum huab cua vaum thiab kub heev? Lawv xav tau ib kob cua txias zias, maj mam tshuab rau lawv, ua kom lawv hnov laj siab thiab ntxuav lawv lub taub hau, ua rau lawv xav meej tuaj, los kho thiab txhim kho lawv tus yam ntxwv ntawm lub siab. Tam sim no, piv txwv li, nej txhua tus zaum hauv ib chav muaj ntau tus neeg thiab cua vaum heev—nej xav tau dab tsi tshaj plaws? (Ib kob cua txias zias.) Mus rau qhov chaw uas muaj cua paug thiab vuab tsuab tuaj yeem ua rau ib tug neeg txoj kev xav qeeb, txo qis txoj kev khiav ncig ntawm huab cua ntawm ib tug neeg, thiab txo qis ib qho kev pom meej ntawm ib tug neeg lub siab. Txawm li cas los xij, qhov kev txav me ntsis thiab kev khiav ncig ntawm huab cua ua rau huab cua tshiab tuaj, thiab tib neeg hnov txawv hauv cov huab cua tshiab. Txawm hais tias tus dej me tuaj yeem tsim kev puas tsuaj, txawm hais tias cov kob cua daj cua dub tuaj yeem tsim kev puas tsuaj, yog tias tseem muaj lub roob nyob rau ntawd, nws yuav tig qhov kev puas tsuaj ntawd mus ua lub zog uas muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Kab lus peb ntawm zaj dab neeg yog hais txog dab tsi? (Lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj.) Lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj. Kab lus no yog teeb tsa rau ntawm ntug hiav txwv ntawm tus taw ntawm lub roob. Peb pom lub roob, dej hiav txwv ntas, thiab nthwv dej ntas loj. Qhov piv txwv ntawm lub roob nrog nthwv dej ntas loj no yog dab tsi? (Ib tug tiv thaiv thiab tus thaiv kev.) Nws yog tus tiv thaiv thiab tus thaiv kev ob yam tib si. Ua tus tiv thaiv, nws ceev kom lub hiav txwv tsis txhob ploj mus, kom cov tsiaj uas nyob hauv nws thiaj li yuav huam vam thiab loj hlob tuaj. Ua tus thaiv kev, lub roob ua rau kom lub hiav txwv cov dej tsis txhob phwj tawm thiab ua rau muaj kev puas ntsoog, ua kom txhob muaj kev puas tsuaj thiab ua rau tib neeg lub tsev puas tsuaj. Yog li, peb tuaj yeem hais tau tias lub roob yog tus tiv thaiv thiab tus thaiv kev ob yam tib si.

Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib cuam tshuam ntawm lub roob loj thiab tus dej me, lub roob loj thiab kob cua daj cua dub, thiab lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj; qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm lawv kev sib txhawb thiab ib leeg pab txhawb ib leeg, thiab ntawm lawv txoj kev sib koom nyob ua ke. Tej no, uas Vajtswv tau tsim, tau raug kav nyob hauv lawv lub neej los ntawm txoj kev cai thiab txoj cai. Yog li, nej pom Vajtswv ua dab tsi nyob rau hauv zaj dab neeg no? Puas yog Vajtswv tsis quav ntsej txhua tsav yam txij li thaum Nws tsim lawv los? Puas yog Nws tsim cov kev cai thiab tsim tus qauv cov hau kev rau txhua yam ua hauj lwm, tsuas yog tsis quav ntsej lawv tom qab ntawd lawm xwb? Ntawd puas yog qhov uas tau tshwm sim? (Tsis yog.) Yog li ntawd ho muaj dab tsi tshwm sim? Vajtswv tseem nyob tswj rawv. Nws tswj hwm dej, cua, thiab nthwv dej ntas. Nws tsis cia lawv tawm los tsim kev kub ntxhov, los sis tsis cia lawv tsim kev puas tsuaj los sis rhuav tshem tib neeg tej vaj tse nyob. Vim li no, tib neeg thiaj li tuaj yeem ciaj sia nyob thiab huam vam thiab loj hlob nyob rau hauv thaj av. Qhov no txhais tau tias thaum Nws tsim txhua yam, Vajtswv twb tau npaj lawv cov kev cai rau kev muaj nyob lawm. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws ua kom paub tseeb tias nws yuav muaj txiaj ntsig rau tib neeg, thiab Nws tau tswj hwm yam ntawd, kom nws thiaj li tsis tsim teeb meem rau tib neeg los sis ua rau tib neeg muaj kev puas tsuaj. Yog tias nws tsis yog rau Vajtswv txoj kev cawm, cov dej ntws yuav tsis ntws yam tsis muaj qhov chaw kawg li lod? Cov cua yuav tsis ntsawj mus yam tsis muaj chaw kawg li lod? Cov dej thiab cua puas ua raws li cov kev cai? Yog tias Vajtswv tsis cawm lawv, tsis muaj cov kev cai kav lawv, ces cua yuav ntsawj thiab dej yuav tsis muaj qhov tswj thiab ua rau muaj dej nyab. Yog nthwv dej ntas tau siab dua lub ncov roob lawm, lub hiav txwv puas muaj peev xwm muaj nyob tau mus ntxiv? Nws yuav siv tsis tau. Yog tias lub roob tsis siab npaum li nthwv dej, lub hiav txwv yuav tsis muaj nyob, thiab lub roob yuav poob nws qhov txiaj ntsig thiab qhov tseem ceeb.

Koj puas pom Vajtswv lub tswv yim nyob rau hauv ob zaj dab neeg no? Vajtswv tsim txhua yam uas muaj nyob, thiab Nws yog tus muaj hwj chim kav txhua yam uas muaj nyob; Nws tsim kho txhua yam thiab Nws npaj rau txhua yam, thiab hauv txhua yam, Nws pom thiab tshuaj xyuas txhua lo lus thiab kev ua ntawm txhua yam uas muaj nyob. Yog li ntawd, Vajtswv pom thiab tshuaj xyuas txog txhua ces kaum hauv tib neeg lub neej tib yam nkaus thiab. Yog li, Vajtswv paub meej txhua yam nyob rau hauv ib puas tsav yam uas muaj nyob rau hauv Nws txoj kev tsim, los ntawm txhua yam txoj kev ua hauj lwm, nws tus yeeb yam, thiab nws cov kev cai rau kev muaj sia nyob mus txog qhov tseem ceeb ntawm nws lub neej thiab qhov muaj nuj nqis ntawm nws txoj kev muaj nyob, txhua yam no Vajtswv paub tag nrho. Vajtswv tsim txhua yam—nej puas xav tias Nws yuav tsum kawm paub cov kev cai uas kav lawv? Puas yog Vajtswv yuav tsum tau kawm paub tib neeg cov kev paub los sis kev tshawb fawb kom paub txog thiab nkag siab lawv? (Tsis tas kawm.) Puas muaj ib tug ntawm tib neeg uas muaj kev kawm thiab kev paub to taub txhua yam li Vajtswv to taub? Tsis muaj, puas yog? Puas muaj tej tus kws saib hnub qub los sis cov kws paub txog tsiaj xyoob ntoo uas paub tseeb txog cov kev cai ntawm txhua tsav yam ciaj sia nyob thiab loj hlob? Lawv puas tuaj yeem to taub tiag txog qhov tseem ceeb ntawm kev muaj nyob ntawm txhua yam? (Tsis tuaj yeem, lawv tsis tuaj yeem.) Qhov no vim tias txhua yam yog Vajtswv tsim, thiab txawm hais tias tib neeg yuav kawm cov txuj ci no ntau npaum li cas los sis tob npaum li cas, los sis txawm lawv yuav siv zog kawm nws ntev npaum li cas los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov tsis paub meej los yog lub hom phiaj ntawm qhov uas Vajtswv tsim txhua yam. Tsis yog li ntawd thiab lod? Ziag no, los ntawm peb kev sib tham txog tav li no, nej puas hnov tias nej tau txais kev nkag siab ib feem ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm sob lus: “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam”? (Hnov lawm.) Kuv paub tias thaum Kuv tham txog lub ncauj lus no—Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam—ntau tus neeg yuav xav txog lwm kab lus tam sim ntawd: “Vajtswv yog qhov tseeb, thiab Vajtswv siv Nws txoj lus los npaj rau peb,” thiab tsis muaj ib yam dab tsi siab dhau ntawm lub ntsiab ntawm lub ncauj lus no lawm. Tej zaum qee tus neeg yuav xav hais tias Vajtswv yog tus npaj tib neeg lub neej, ntawm cov zaub mov thiab dej haus txhua hnub thiab txhua yam tseem ceeb hauv lub neej txhua hnub tsis suav tias yog yam uas Nws tau npaj rau tib neeg. Puas muaj qee leej uas xav zoo li no? Thiab, tsis yog Vajtswv lub siab xav lod qhov uas Nws tau tsim kom pom tseeb—ua kom tib neeg muaj nyob thiab ua neej nyob li niaj hnub no? Vajtswv tswj hwm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob thiab Nws npaj txhua yam khoom tseem ceeb uas tib neeg xav tau rau lawv txoj kev muaj sia nyob. Tsis tas li ntawd xwb, Nws cawm thiab tuav lub hwj chim kav txhua yam. Txhua yam no ua rau tib neeg muaj sia nyob thiab muaj kev vam meej thiab huaj vam li ib txwm; nws yog ua raws li txoj hau kev no uas Vajtswv npaj rau txhua yam tsim los thiab rau tib neeg. Tsis yog qhov tseeb lod tias tib neeg yuav tsum paub thiab to taub tej yam no? Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Lub ncauj lus no dhau deb ntawm peb qhov kev paub hais txog ntawm tus tseem Vajtswv Tus Kheej lawm, thiab peb tsis xav paub qhov no vim peb tsis yog noj ncuav ci kom muaj sia nyob nkaus xwb, tab sis peb ua neej nyob raws Vajtswv txoj lus.” Qhov kev nkag siab no puas yog? (Tsis yog.) Vim li cas thiaj li tsis yog? Nej puas tuaj yeem muaj kev nkag siab tiav log txog Vajtswv yog tias nej tsuas paub txog tej uas Vajtswv tau hais xwb? Yog tias nej tsuas lees txais Vajtswv tes hauj lwm thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas xwb, nej puas tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv tiav log? Yog tias nej tsuas paub me me txog ntawm Vajtswv tus moj yam xwb, ib feem me me ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, nej puas xav hais tias txaus rau qhov kev nkag siab txog Vajtswv tiav log lawm? (Tsis xav.) Vajtswv tej kev ua hauj lwm tau pib thaum Nws tsim txhua yam, thiab lawv tseem ua los txog niaj hnub no—Vajtswv tej kev ua hauj lwm pom tshwm txhua lub sij hawm, ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm. Yog tias ib tug neeg ntseeg tias muaj Vajtswv tsuas yog vim Nws tau xaiv ib pab neeg los ua Nws tes hauj lwm thiab pab cawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua nrog Vajtswv ntxiv li, tsis hais Nws txoj kev muaj cai, Nws lub meej mom, los sis Nws tej kev ua hauj lwm, yog li tus neeg ntawd puas tuaj yeem raug suav hais tias yog muaj kev paub tseeb txog Vajtswv? Cov neeg uas muaj qhov kev paub hu ua “kev paub ntawm Vajtswv” tsuas muaj kev nkag siab ib-sab xwb, raws li uas lawv kaw Nws cov kev ua rau ib pawg neeg nkaus xwb. Qhov no puas yog qhov kev paub tseeb txog Vajtswv? Puas yog cov neeg muaj kev paub zoo li no tsis tau tsis lees paub Vajtswv txoj kev tsim txhua yam thiab Nws lub hwj chim kav lawv? Qee tus neeg tsis xav koom nrog qhov no, dua ntawd tsuas xav rau lawv tus kheej xwb tias: “Kuv tsis tau pom dua Vajtswv lub hwj chim kav ib puas tsav yam. Lub tswv yim no raug tshem tawm, thiab kuv tsis quav ntsej kom nkag siab txog nws. Vajtswv ua raws li Nws xav tau, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau kuv. Kuv tsuas yog txais Vajtswv txoj kev coj noj coj ua thiab Nws txoj lus xwb kom kuv raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb rau kuv. Cov kev cai Vajtswv tau tsim thaum Nws tsim txhua yam thiab Nws ua npaj rau txhua yam thiab rau tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau kuv.” Qhov kev tham no yog hom twg? Qhov no tsis yog kev ntxeev siab lod? Puas muaj ib tug twg ntawm nej muaj txoj kev nkag siab zoo li qhov no? Kuv paub, txawm tias tsis muaj ib tug twg ntawm nej hais li ntawd los, ntau tus ntawm nej ntawm no yeej ua. Los ntawm phau ntawv tib neeg zoo li no saib txhua yam los ntawm lawv qhov kev xav “sab ntsujplig”. Lawv tsuas xav txwv Vajtswv rau hauv phau Vajluskub, txwv Vajtswv rau hauv cov lus Nws tau hais, rau kev nkag siab tau los ntawm cov lus uas sau ua ntaub ntawv. Lawv tsis xav kom paub Vajtswv ntau ntxiv thiab lawv tsis xav kom Vajtswv cais Nws cov kev xav los ntawm kev ua lwm yam. Hom kev xav zoo li no yog me nyuam yaus, thiab nws tseem yog kev ntseeg dhau heev. Cov neeg uas tuav cov kev xav no puas tuaj yeem paub txog Vajtswv? Nws yuav nyuaj heev rau lawv paub txog Vajtswv. Hnub no Kuv tau hais ob zaj dab neeg, txhua txoj nyias hais txog nyias ib yam txawv. Tej zaum nej yuav xav tias, tsuas yog nyuam qhuav tau los ntsib nrog lawv xwb, tias lawv muaj tej yam tob heev los sis yog tej yam uas tsis muaj lub cev tiag, nyuaj rau to taub thiab nkag siab tau. Tej zaum nws yuav nyuaj rau txuas lawv nrog Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab Vajtswv Tus Kheej. Txawm li cas los xij, txhua yam ntawm Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab txhua yam Nws tau ua tiav hauv kev tsim thiab ntawm tib neeg yuav tsum raug paub, meej thiab raug, los ntawm txhua tus neeg, los ntawm txhua tus neeg uas nrhiav kom paub Vajtswv. Qhov kev paub no yuav ua rau koj paub tseeb txog koj txoj kev ntseeg tias muaj Vajtswv tiag. Nws tseem yuav qhia koj kom paub meej txog Vajtswv lub tswv yim, Nws lub hwj chim, thiab tus cwj pwm uas Nws muab rau txhua yam. Nws yuav tso cai rau koj kom pom meej tias muaj Vajtswv tiag thiab pom qhov muaj Nws uas tsis yog dab neeg, tsis yog xav tswv yim hais ua dab neeg, tsis yog pom tsis meej, tsis yog kev tshawb xav, thiab yeej tsis yog ib hom kev txhawb siab ntawm sab ntsujplig, tab sis yog qhov muaj nyob tiag. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav ua rau tib neeg paub tias Vajtswv ib txwm tau npaj rau txhua yam kev tsim thiab rau tib neeg; Vajtswv ua qhov no raws li Nws txoj hau kev thiab raws li Nws tus kheej qhov sib dhos. Yog li ntawd, nws yog vim hais tias Vajtswv tsim txhua yam thiab muab cov kev cai rau lawv kom lawv txhua yam muaj peev xwm, nyob hauv Nws txoj kev npaj ua ntej, los ua lawv cov hauj lwm uas tau txais, ua tiav lawv cov luag hauj lwm, thiab ua tiav lawv tus kheej tej luag hauj lwm; hauv Nws txoj kev npaj ua ntej, txhua yam muaj nws tus kheej qhov kev siv rau hauv kev ua dej num ntawm tib neeg thiab thaj chaw thiab xwm ib puag ncig uas tib neeg nyob. Yog tias Vajtswv tsis tau ua tiav li ntawd thiab tib neeg tsis muaj qhov chaw nyob ib puag ncig zoo li ntawd, ces tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv los sis ua raws li Nws yuav ua tsis tau tiav; txhua yam yuav tsis muaj nqis dab tsi tshaj li cov niag lus tham qhuav. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Cia peb rov qab saib dua zaj dab neeg ntawm lub roob loj thiab tus dej me. Dab tsi yog qhov kev ua hauj lwm ntawm lub roob? Cov khoom muaj sia loj hlob nyob saum roob, yog li nws qhov kev muaj nyob yog nuj nqis raws li ntuj tsim, thiab nws kuj thaiv kev rau tus dej me, tiv thaiv nws tsis pub ntws tawm raws li qhov nws xav ntws thiab tsim kev puas tsuaj rau tib neeg. Tsis yog li ntawd thiab lod? Lub roob muaj nyob raws li nws txoj hau kev, ua rau ntau yam muaj sia nyob saum nws kom loj hlob mos nyoos—cov ntoo thiab cov nyom thiab txhua yam nroj tsuag thiab tsiaj nyob saum roob. Nws kuj tseem txiav txim siab txoj kev ntws ntawm tus dej me—lub roob sib sau ua ke cov dej ntawm tus me nyuam dej thiab coj lawv kev mus raws nws tus taw roob uas lawv yuav ntws mus tshuam rau tus dej loj thiab thaum kawg mus tshuam hiav txwv. Cov kev cai no tsis tau tshwm sim raws li ntuj tsim, tab sis raug muab tso rau hauv chaw tshwj xeeb los ntawm Vajtswv thaum lub sij hawm tsim lawm. Rau lub roob loj thiab kob cua daj cua dub, lub roob los ib yam nkaus thiab, xav tau cov cua. Lub roob xav tau cov cua kom ntxuaj tej yam muaj sia uas nyob ntawm nws, nyob rau tib lub sij hawm ntawd nws kuj thaiv txwv txoj kev cua hlob heev kom thiaj tsis txhob ntsawj muaj zog heev dhau. Txoj kev cai no khwv yees, nyob hauv ib txoj kev, lub luag hauj lwm ntawm lub roob loj; yog li, puas yog txoj kev cai no uas hais txog lub roob txoj hauj lwm nws tsim los ntawm nws tus kheej? (Tsis yog.) Nws raug tsim los ntawm Vajtswv. Lub roob loj muaj nws lub luag hauj lwm thiab kob cua daj cua dub muaj nws lub luag hauj lwm ib yam nkaus thiab. Ziag no, cia peb tig rau mus saib txog ntawm lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj. Yog tsis muaj lub roob, dej puas yuav nrhiav kev ntws tau los ntawm nws tus kheej? (Tsis tau.) Dej yuav nyab. Lub roob muaj nws tus txiaj ntsim ntawm kev muaj nyob tam li lub roob, thiab hiav txwv muaj nws tus txiaj ntsim kev muaj nyob tam li lub hiav txwv; txawm li cas los xij, nyob rau qhov xwm txheej uas lawv ib txwm nyob tau ua ke li ib txwm thiab tsis sib cuam tshuam, lawv kuj tseem ib tug thaiv ib tug thiab—lub roob siab thaiv lub hiav txwv kom tsis txhob muaj dej nyab, yog li thiaj tiv thaiv tib neeg cov vaj tsev, thiab kev thaiv hiav txwv kuj tseem ua rau nws saib xyuas cov tsiaj muaj sia uas nyob hauv dej hiav txwv. Puas yog cov toj roob hauv pes no nws xeeb txawm muaj los ntawm nws tus kheej? (Tsis yog.) Nws raug tsim los ntawm Vajtswv tib yam nkaus thiab. Peb pom los ntawm daim duab no tias thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau txaiv txim siab ua ntej tias lub roob yuav sawv rau qhov twg, tus me nyuam dej yuav ntws mus rau qhov twg, kob cua daj cua dub yuav pib ntsawj mus rau txoj hau kev twg thiab nws yuav mus qhov twg, thiab seb nthwv dej ntas loj yuav ntas siab npaum li cas. Txhua yam no puav leej yog Vajtswv lub siab xav thiab lub hom phiaj—lawv yog Vajtswv tej hauj lwm. Ziag no, nej puas tuaj yeem pom tias Vajtswv tej hauj lwm muaj nyob hauv txhua yam? (Tuaj yeem.)

Peb lub hom phiaj ntawm kev sib tham txog tej no yog dab tsi? Puas yog yuav ua kom tib neeg kawm cov kev cai uas Vajtswv tau tsim txhua yam? Puas yog los txhawb kev txaus siab hauv cov kev kawm txog hnub qub thiab ntiaj teb? (Tsis yog.) Yog li ntawd nws ho yog dab tsi? Nws yog ua kom tib neeg to taub txog Vajtswv tej dej num. Hauv Vajtswv tej kev ua hauj lwm, tib neeg tuaj yeem lees thiab pom tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Yog koj muaj peev xwm to taub qhov no, ces koj yuav tuaj yeem lees paub tseeb Vajtswv lub chaw nyob hauv koj lub siab, thiab koj yuav muaj peev xwm lees tias Vajtswv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsuas yog tib tug xwb, tus Tswv Tsim ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam. Yog li, nws puas muaj txiaj ntsig zoo rau koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv kom paub cov kev cai ntawm txhua yam thiab paub Vajtswv tej hauj lwm? (Muaj.) Nws muaj txiaj ntsig li cas? Ua ntej tshaj plaws, thaum koj tau nkag siab zoo txog Vajtswv tej hauj lwm, koj puas tseem tuaj yeem xav kawm txog kev kawm hnub qub thiab kev kawm ntiaj teb? Koj puas tseem muaj lub siab uas tsis ntseeg thiab tsis ntseeg tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim txhua yam? Koj puas tseem muaj lub siab ntawm tus kws tshawb fawb thiab tsis ntseeg tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim txhua yam? (Tsis muaj.) Thaum koj tau lees paub tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim txhua yam thiab nkag siab txog qee txoj kev cai ntawm cov kev cai ntawm Vajtswv txoj kev tsim, koj puas yuav ntseeg tiag hauv koj lub siab tias Vajtswv npaj rau txhua yam? (Ntseeg.) Qhov “txheej txheem” no puas muaj qee yam tseem ceeb, los sis puas yog nws siv los hais txog qee qhov xwm txheej xwb? “Vajtswv npaj rau txhua yam” yog ib kab lus nrog qhov tseem ceeb thiab cwj ciam dav heev. Vajtswv tsis yog tias tsuas muab zaub mov thiab dej rau lawv haus txhua hnub xwb; Nws tseem npaj txhua yam uas tib neeg xav tau, suav nrog txhua yam uas tib neeg muaj peev xwm pom, thiab tej khoom uas ntsia tsis pom tib si. Vajtswv txhawb nqa, cawm, thiab kav ib cheeb tsam puag ncig uas muaj sia no, uas yog qhov tseem ceeb rau tib neeg. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tib neeg xav tau qhov chaw nyob ib puag ncig li cas rau txhua lub caij, Vajtswv tau npaj nws tseg. Vajtswv kuj tsim kho hom huab cua thiab qhov kub txias kom lawv haum rau tib neeg kev ua neej nyob. Cov kev cai uas tswj hwm tej no tsis tshwm sim los ntawm lawv tus kheej los sis los ntawm pheej hmoo xaiv; lawv yog los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav los thiab Nws tej hauj lwm. Vajtswv Tus Kheej yog lub hauv paus ntawm txhua yam ntawm txhua cov kev cai no thiab lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Txawm hais tias koj ntseeg los sis tsis ntseeg los xij, txawm koj yuav pom los yog tsis tuaj yeem pom nws, los yog txawm tias koj yuav nkag siab los tsis nkag siab nws, qhov no tseem yog qhov tseeb uas lees txais tau thiab tsis muaj qhov thuam tau.

Kuv paub tias feem coob ntawm cov tib neeg tsuas yog muaj kev ntseeg rau hauv cov lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv uas muaj nyob hauv phau Vajluskub xwb. Rau cov neeg feem tsawg, Vajtswv tau nthuav tawm Nws cov kev ua hauj lwm thiab cia rau tib neeg pom txog yam muaj nuj nqis ntawm qhov muaj Nws. Nws kuj tseem cia lawv muaj qee qhov kev nkag siab txog Nws lub meej mom thiab lees paub qhov tseeb ntawm qhov muaj Nws. Txawm li cas los xij, rau ntau tus neeg ntxiv, qhov tseeb tias Vajtswv tsim txhua yam thiab tias Nws cawm thiab npaj rau txhua yam zoo li pom tsis meej los sis tsis tseeb; cov neeg zoo li no tseem coj tus cwj pwm ntawm kev ua xyem xyav. Tus cwj pwm no ua rau lawv ntseeg tas li tias cov cai hauv lub ntuj no yog nws xeeb txawm muaj nws xwb, tias yog los ntawm kev hloov pauv ntawm lub ntuj, kev hloov, qhov tshwm sim, thiab cov cai uas tswj hwm nws tshwm sim los ntawm lub ntuj tsim xwb. Tib neeg tsis tuaj yeem xav nyob hauv lawv lub siab txog qhov uas Vajtswv tsim txhua yam thiab tswj kav lawv; lawv tsis tuaj yeem nkag siab tias Vajtswv cawm thiab npaj rau txhua yam li cas. Nyob rau hauv qab qhov kev txwv ntawm qhov pov thawj no, tib neeg tsis tuaj yeem ntseeg tias Vajtswv tau tsim, tswj kav, thiab npaj rau txhua yam; txawm tias cov neeg uas txoj kev ntseeg txwv rau hauv lawv txoj kev ntseeg hauv Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj: Lawv ntseeg tias Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej kev npaj rau tib neg tsuas yog rau cov uas Vajtswv xaiv tseg xwb. Qhov no yog qee yam uas Kuv tsis nyiam kiag li uas tsis xav pom tshaj plaws, thiab yog tej yam uas ua rau mob siab heev, vim tias tab txawm yog tib neeg txaus siab rau txhua yam uas Vajtswv coj los, lawv tsis lees paub txhua yam Nws ua thiab txhua yam Nws muab rau lawv. Tib neeg tsuas ntseeg tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam yog raug tswj hwm los ntawm lawv tus kheej, cov kev cai ntuj tsim thiab lawv tus kheej, cov cai ntuj tsim kom muaj txoj sia nyob, thiab tias lawv tsis muaj tus tswj hwm los cawm lawv los sis muaj hwj chim kav kom npaj rau lawv thiab ceev lawv cia. Txawm hais tias koj yeej ntseeg Vajtswv los, koj yeej tsis ntseeg tias txhua yam no yog Nws tej hauj lwm; qhov tseeb, qhov no yog ib yam uas cov neeg ntseeg Vajtswv ib txwm tsis quav ntsej, txhua tus neeg uas lees yuav Vajtswv txoj lus, thiab txhua tus uas ua raws Vajtswv. Yog li, thaum twg Kuv pib sib tham txog qee yam uas tsis cuam tshuam nrog cov lus hauv phau Vajluskub los sis cov lus uas hu ua sab ntsujplig, qee tus tib neeg dhuav los yog nkees nkees los sis xeeb txob. Lawv hnov tias Kuv cov lus zoo li tsis cuam tshuam los ntawm cov neeg sab ntsujplig thiab tej khoom sab ntsujplig. Qhov ntawd yog qhov phem heev. Thaum yuav tsum los paub txog tej kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv, txawm hais tias peb tsis hais txog kev kawm hnub qub, los sis peb tsis tshawb nrhiav ntiaj teb los sis kev kawm tsiaj txhu, tab sis peb tseem yuav tsum nkag siab txog Vajtswv lub hwj chim kav txhua yam, peb yuav tsum paub txog Nws txoj kev npaj rau txhua yam, thiab tias Nws yog lub hauv paus ntawm txhua yam. Qhov no yog ib zaj lus qhia tsim nyog thiab ib qho uas yuav tsum kawm. Kuv ntseeg tias nej tau nkag siab Kuv cov lus lawm, puas yog?

Ob zaj dab neeg uas Kuv nyuam qhuav hais tag, txawm hais tias txawv me ntsis hauv cov ntsiab lus thiab yam ntxwv ntawm qhov hais qhia kom pom, hais, raws li lawv yog, hauv txoj hau kev tshwj xeeb me ntsis, yog Kuv txoj kev siv cov lus ncaj nraim thiab txoj kev yooj yim los pab kom nej tau txais thiab lees txais qee yam muaj txiaj ntsig tshaj. Qhov no yog Kuv tib lub hom phiaj nkaus xwb. Hauv cov dab neeg me me no thiab cov duab uas lawv kos, Kuv xav kom nej pom thiab ntseeg tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim kav txhua yam kev tsim. Lub hom phiaj ntawm kev hais cov dab neeg no yog kom nej pom thiab paub txog qhov kev ua hauj lwm tsis paub kawg ntawm Vajtswv nyob rau hauv ib qho xwm txheej dab neeg. Thaum nej yuav nkag siab tag nrho thiab ua tiav qhov tshwm sim no hauv nej tus kheej lawm—uas yog nyob ntawm nej cov kev paub dhau los thiab nej tus kheej txoj kev nrhiav. Yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav kom paub Vajtswv, ces tej no yuav yog qhov kev hais qhia kom nco qab mus ntau ntxiv; lawv yuav ua rau koj muaj kev paub txog tob ntxiv, paub meej tseeb hauv koj txoj kev nkag siab, uas yuav maj mam txav ze mus rau Vajtswv tej hauj lwm tiag, nrog qhov sib ze heev uas yuav tsis muaj qhov sib nrug deb thiab tsis muaj qhov yuam kev li. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis yog ib tug neeg uas nrhiav kom paub Vajtswv, ces cov dab neeg no tsis tuaj yeem ua dab tsi rau nej li. Cia li xav tias lawv yog cov niag dab neeg tseeb xwb.

Nej puas tau txais tej yam kev nkag siab los ntawm ob zaj dab neeg no? Ua ntej tshaj plaws, puas yog ob zaj dab neeg no tau cais tawm ntawm peb qhov kev sib tham yav dhau los txog kev txhawj xeeb ntawm Vajtswv rau tib neeg? Puas muaj qhov sib txuas raws li ntuj tsim? Nws puas muaj tseeb tias nyob hauv ob zaj dab neeg no peb pom txog tej hauj lwm ntawm Vajtswv thiab kev xav txog yam ntxaws uas Nws muab rau txhua yam Nws npaj rau tib neeg? Nws puas yog qhov tseeb tias txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws xav yog txhawm rau kev muaj sia nyob ntawm tib neeg? (Yog lawm.) Puas yog tias Vajtswv txoj kev ua tib zoo xav thiab ua tib zoo txiav txim siab rau tib neeg tsis tshwm sim tseeb tiag lod? Tib neeg tsis tas yuav tsum ua dab tsi li. Vajtswv tau npaj huab cua rau tib neeg—txhua yam lawv yuav tsum tau ua ces yog ua pa nqus nws xwb. Cov zaub thiab txiv hmab txiv ntoo uas lawv noj twb yeej muaj txhij cia lawm. Suav txij sab qaum teb mus rau sab qab teb, txij sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob, txhua thaj av nyias muaj nyias cov peev txheej ntuj tsim. Txhua thaj chaw sib txawv cov qoob loo thiab txiv hmab txiv ntoo thiab zaub txhua yam tau npaj los ntawm Vajtswv. Nyob rau hauv qhov chaw ib puag ncig uas loj dua, Vajtswv tsim txhua yam sib txhawb, sib pab, sib txhawb nqa, sib txhawb zog, thiab nyob sib xyaw ua ke. Qhov no yog Nws txoj hau kev thiab Nws txoj kev cai tswj hwm kev muaj txoj sia nyob thiab muaj nyob ntawm txhua yam; ua li no, tib neeg tau loj hlob yam muaj kev nyab xeeb thiab thaj yeeb nyob rau hauv qhov chaw nyob ib puag ncig, kom huaj vam hauv ib tiam mus rau lwm tiam, haj tseem los txog rau niaj hnub no thiab. Qhov no yog hais tau tias, Vajtswv coj kev sib npaug sib luag los rau qhov xwm ib puag ncig uas ntuj tsim. Yog tias Vajtswv tsis muaj hwj chim kav thiab tswj hwm, yog li ntawd qhov xwm ib puag ncig, txawm hais tias nws tseem yog raug tsim los ntawm Vajtswv los, yuav nyob siab dhau ib tug neeg lub peev xwm los tswj thiab ua kom muaj kev sib npaug sib luag tau. Nyob hauv qee thaj chaw tsis muaj huab cua, thiab tib neeg tsis tuaj yeem muaj sia nyob hauv cov chaw zoo li no. Vajtswv yuav tsis cia koj mus nyob rau ntawm lawv. Yog li, tsis txhob mus dhau txoj kev txwv tsim nyog. Qhov no yog rau kev tiv thaiv tib neeg—muaj qee yam pom tsis tseeb nyob rau hauv. Txhua fab ntawm xwm ib puag ncig, qhov ntev thiab dav ntawm lub ntiaj teb, txhua yam tsiaj hauv ntiaj teb—tsis hais muaj sia thiab tsis muaj sia—tau raug xeeb thiab npaj ua ntej los ntawm Vajtswv lawm. Vim li cas thiaj xav tau qhov no? Vim li cas yam ntawd thiaj tsis tas yuav tsum tau? Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm qhov muaj yam no nyob ntawm no thiab vim li cas thiaj muaj yam tod nyob rau tod? Vajtswv twb xav txhua yam ntawm cov lus nug no lawm, thiab tsis xav kom neeg xav txog lawv. Muaj qee tus neeg ruam uas xav txog ib txoj hau kev los tshem cov toj roob tawm, tab sis hloov qhov ua li ntawd, vim li cas ho tsis txav kiag mus nyob rau ntawm qhov tiaj xwb? Yog tias koj tsis nyiam cov toj roob, vim li cas koj ho nyob ze lawv? Qhov ntawd tsis yog neeg ruam lod? Dab tsi yuav tshwm sim yog tias koj tshem tawm tej toj roob ntawd lawm? Nag xob nag cua thiab nthwv dej ntas loj heev yuav los thiab tib neeg tej vaj tsev yuav raug puas tsuaj. Qhov no tseem tsis yog txoj kev ruam thiab lod? Tib neeg tsuas muaj lub peev xwm rhuav tshem nkaus xwb. Lawv twb tsis tuaj yeem tswj hwm qhov chaw lawv nyob, tab sis lawv tseem xav npaj rau txhua yam. Qhov no mus tsis tau.

Vajtswv tso cai rau tib neeg ua tus tsim kho txhua yam thiab muaj hwj chim kav tswj lawv, tab sis tib neeg puas ua tau zoo ma? Tib neeg rhuav tshem txhua yam uas nws ua tau. Nws tsis yog tias tsuas tsis muaj peev xwm ceev cia tau txhua yam uas Vajtswv tau tsim rau nws kom nws zoo li qub xwb—tab sis nws tau ua qhov rov qab qees thiab rhuav tshem tej uas Vajtswv tsim. Tib neeg tau tshem tej toj roob, khawb cov av tom hiav txwv, thiab muab cov tiaj nras ua tiaj suab puam uas tsis muaj neeg nyob tau. Thiab nws yog nyob rau hauv cov suab puam uas tib neeg tau tsim kev lag luam thiab tsim cov chaw hauv paus ua foob pob, tseb kev rhuav tshem mus rau txhua txhia qhov chaw. Tam sim no cov dej tsis yog dej ntxiv lawm, hiav txwv tsis yog hiav txwv ntxiv lawm…. Thaum tib neeg tau tsoo tawg qhov sib npaug sib luag ntawm qhov chaw ib puag ncig uas ntuj tsim thiab nws cov kev cai lawm, nws hnub kev puas tsuaj thiab kev tuag nyob tsis deb lawm; nws yog qhov uas zam tsis dhau. Thaum muaj kev puas tsuaj los, tib neeg yuav paub tias txhua yam zoo uas Vajtswv tsim rau nws thiab tseem ceeb npaum li cas rau tib neeg. Rau tus tib neeg, uas nyob hauv qhov chaw ib puag ncig uas muaj cua thiab nag los hauv lawv lub sij hawm zoo li nyob hauv lub vaj kaj siab. Cov neeg tsis paub tias qhov no yog koob hmoov, tab sis thaum lawv plam nws txhua yam lawm, lawv yuav pom tias nws muaj tsawg thiab muaj nqis npaum li cas. Thiab thaum twg nws ploj mus lawm, yuav ua li cas thiaj tau nws rov qab los? Tib neeg yuav ua li cas yog tias Vajtswv tsis xav tsim nws dua tshiab lawm? Puas muaj dab tsi uas koj ua tau? Qhov tseeb, muaj qee yam uas koj tuaj yeem ua tau. Nws yooj yim heev—thaum Kuv qhia nej tias nws yog dab tsi, nej yuav paub tam sim ntawd tias nws ua tau. Tib neeg tau pom nws tus kheej tus yam ntxwv ntawm kev muaj nyob tam sim no tau li cas? Puas yog vim nws txoj kev ntshaw thiab rhuav tshem? Yog tias tib neeg xaus qhov kev rhuav tshem no, nws qhov chaw nyob ib puag ncig puas yuav maj mam rov zoo los ntawm nws tus kheej? Yog tias Vajtswv tsis ua ib yam dab tsi li, yog tias Vajtswv tsis xav ua dab tsi rau tib neeg ntxiv lawm—uas yog hais tau tias, yog tias Nws tsis cuam tshuam nrog qhov teeb meem no—ces tib neeg txoj kev daws teeb meem zoo tshaj plaws yog yuav tso tseg txoj kev rhuav tshem kom tag nrho thiab cia lawv qhov chaw nyob ib puag ncig rov qab zoo los li qub raws li xwm txheej ntuj tsim. Tso tseg txhua yam kev rhuav tshem no txhais tau tias tso tseg kev tub sab thiab kev puas ntsoog rau tej yam Vajtswv tau tsim. Ua li ntawd yuav ua rau thaj chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob yuav maj mam zoo zuj zus rov qab los li qub, tab sis yog ua tsis tau li ntawd yuav ua rau qhov xwm ib puag ncig kev ua neej nyob hauv haj yam qias neeg rau cov tib neeg uas ua kev rhuav tshem yuav sai raws li lub sij hawm. Kuv qhov kev daws teeb meem puas yooj yim thiab? Nws yog ib qho yooj yim thiab ua tau, puas yog? Yooj yim xwb, thiab ua tau rau qee tus neeg—tab sis nws puas ua tau rau feem coob ntawm cov neeg hauv ntiaj teb? (Nws tsis tau.) Yam tsawg kawg nkaus los, rau nej ne nej puas yuav ua tau? (Tau kawg.) Dab tsi yog qhov ua rau kom nej hais tias “tau kawg”? Nws puas tuaj yeem hais tau tias nws yog los ntawm lub hauv paus ntawm kev nkag siab Vajtswv tej hauj lwm? Nws puas tuaj yeem hais tau tias nws tus yam ntxwv yog kev mloog lus rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab kev npaj? (Tuaj yeem.) Muaj ib txoj hau kev los hloov tej khoom, tab sis qhov ntawd tsis yog lub ncauj lus peb tab tom tham txog tam sim no. Vajtswv ua lub luag hauj lwm rau txhua tus neeg lub neej thiab Nws yog tus saib xyuas kom kawg. Vajtswv npaj rau koj, thiab txawm hais tias, nyob hauv qhov chaw ib puag ncig uas Ntxwgnyoog muab rhuav tshem, koj tau muaj mob nkeeg los sis raug paug tsis huv lawm los sis ua txhaum, nws tsis tseem ceeb—Vajtswv yuav npaj rau koj, thiab Vajtswv yuav cia koj nyob rau hauv. Koj tsim nyog muaj kev ntseeg rau qhov no. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg tuag mus yooj yim.

Tam sim no nej puas tau pom qee yam tseem ceeb ntawm kev lees paub tias “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam”? (Pom, peb pom lawm.) Nej lub siab hnov zoo li cas? Qhia Kuv. (Yav dhau los, peb ib txwm tsis xav los txuas cov roob, hiav txwv, thiab cov pas dej nrog tej kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv. Nws tsis yog txog thaum tau hnov txog Vajtswv qhov kev sib qhia nyob rau hnub no uas peb mam to taub tej yam no uas muaj Vajtswv tej hauj lwm thiab tswv yim nyob hauv lawv; peb pom tias txawm tias thaum Vajtswv pib tsim txhua yam, Nws twb tsim txhua yam nrog txoj hmoo thiab Nws txoj kev xav zoo. Txhua yam yog kev sib txhawb thiab kev sib pab txhawb nqa thiab tib neeg yog tus tau txais txiaj ntsig thaum kawg. Qhov uas peb tau hnov hnub no hnov tshiab heev thiab tshiab dua—peb tau paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm zoo li cas tiag. Hauv lub ntiaj teb tiag, hauv peb lub neej txhua hnub, thiab hauv peb txoj kev ntsib nrog txhua yam, peb pom tias qhov no zoo li ntawd.) Koj tau pom tseeb tiag lawm, puas yog li ntawd? Vajtswv tsis npaj rau tib neeg yam tsis muaj lub hauv paus ncaj; Nws txoj kev npaj tsis yog ob peb lo lus luv luv xwb. Vajtswv tau ua ntau yam dhau los, thiab txawm tias qee yam koj tsis pom txhua yam yog rau kom muaj txiaj ntsig rau koj xwb. Tib neeg nyob hauv qhov chaw ib puag ncig no, nyob hauv txhua yam uas Vajtswv tau tsim rau nws, qhov chaw uas tib neeg thiab txhua yam nyob sib dai. Piv txwv li, cov nroj tsuag tso tawm cov pa roj uas lim cov huab cua, thiab tib neeg ua pa haus cov huab cua ntshiab thiab tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm nws; tab sis tseem muaj qee cov nroj tsuag muaj tshuaj lom tau rau tib neeg, thaum lwm cov nroj tsuag tawm tsam rau cov nroj tsuag tshuaj lom. Qhov no yog qhov kev xav tsis txog ntawm Vajtswv txoj kev tsim! Tab sis cia peb tawm ntawm lub ncauj lus no mus txij li no; hnub no, peb cov lus sib tham tsuas yog hais txog kev muaj nyob ntawm tib neeg thiab lwm yam ntawm cov kev tsim, yog tsis muaj tej ntawd tib neeg yuav tsis muaj sia nyob tau. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam? Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yog tsis muaj lwm yam, ib yam li qhov tib neeg xav tau cua txhawm rau kev ciaj sia nyob—yog tias koj raug muab tso rau hauv lub tshuab nqus tsev, koj yuav tuag sai sai. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab cai yooj yim uas qhia pom tias tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj lwm yam tsim. Yog li, tib neeg yuav coj tus yeeb yam li cas rau txhua tsav yam? Ib tug uas saib lawv muaj nuj nqis, tiv thaiv lawv, siv lawv kom muaj txiaj ntsig, tsis rhuav tshem lawv, tsis nkim lawv pov tseg, thiab tsis hloov lawv los ntawm kev tab meeg, rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv, txhua yam yog Nws li kev npaj rau tib neeg, thiab tib neeg yuav tsum coj kom zoo rau lawv. Hnub no peb tau sib tham txog ob lub ncauj lus no. Xav txog lawv kom ntxaws thiab xav txog lawv kom zoo. Lwm zaus, peb yuav tham txog qee yam kom ntxaws dua ntxiv. Qhov no xaus qhov kev sib txoos ua ke nyob rau hnub no. Sib ntsib dua!

Lub Ib Hlis Hnub Tim 18, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No