Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los

Ib theem ntawm tes dej num ntawm ob tiam dhau los tau ua nyob hauv teb chaws Yixayee, thiab ib theem yog nyob rau hauv teb chaws Yudas. Muab hais ncua dav, ob theem ntawm tes dej num no tsis tawm dhau ntawm teb chaws Yixayee mus, thiab ob qho no puas leej tau ua nrog cov tib neeg uas tau xaiv tseg thawj zaug. Yog li ntawd, cov neeg Yixayee ntseeg tias Vajtswv Yehauvas tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb. Vim tias Yexus tau ua hauj lwm hauv lub xeev Yudas, qhov chaw uas Nws ua tes dej num ntawm txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, cov neeg Yudais saib Nws yog tus Cawm Dim ntawm cov neeg Yudais. Lawv xav tias Nws tsuas yog cov neeg Yudais tus Vajntxwv xwb, tsis yog lwm haiv neeg tus; tias Nws tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Askiv, los sis tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Mekas, tab sis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Yixayee; thiab tias yog cov Yudais uas Nws txhiv dim hauv teb chaws Yixayee. Qhov tseeb, Vajtswv yog Tus Tswv ntawm txhua yam. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tsis yog tsuas yog cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais tus Vajtswv xwb; Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Ob theem dhau los ntawm Nws tes dej num tau tshwm sim nyob rau hauv teb chaws Yixayee, uas tau tsim qee qhov kev xav tsis meej rau tib neeg. Lawv ntseeg tias Yehauvas tau ua Nws tes dej num hauv teb chaws Yixayee, hais tias Yexus Tus Kheej tau ua Nws tes dej num hauv lub xeev Yudas, thiab ntxiv mus, tias Nws tau yug los ua neeg los ua hauj lwm—thiab txawm li cas los xij, tes dej num no tsis mus tsis dhau ntawm teb chaws Yixayee. Vajtswv tsis tau ua hauj lwm hauv teb chaws Iyiv los sis teb chaws Isdias; Nws tsuas yog ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg Yixayee xwb. Yog li tib neeg tsim ntau yam kev xav, thiab cais Vajtswv tes dej num nyob hauv qee qhov kev paub. Lawv hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm, Nws yuav tsum ua rau hauv cov neeg xaiv tseg, thiab hauv teb chaws Yixayee; cawm rau cov neeg Yixayee, Vajtswv tsis ua hauj lwm rau lwm haiv neeg, los sis tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau Nws tes dej num. Lawv nruj tshwj xeeb tshaj yog thaum hais txog kev ua kom Vajtswv yug los ua neeg los rau tib qho, thiab tsis tso cai rau Nws hla dhau ntawm cov ciam teb ntawm teb chaws Yixayee. Cov no tsis yog tib neeg cov kev xav xwb lod? Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, Nws tsim txhua yam uas tsim los, yog li cas Nws thiaj txwv cia Nws tes dej num ua rau hauv teb chaws Yixayee xwb? Yog muaj tseeb li ntawd, yam dab tsi uas yog lub ntsiab ua rau Nws tsim txhua yam uas tsim los? Nws tsim lub ntiaj teb tag nrho, thiab Nws tau ua Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo uas tsis yog nyob hauv teb chaws Yixayee nkaus xwb, tab sis nyob rau txhua tus neeg hauv qab ntuj khwb. Txawm hais tias lawv nyob rau Suav Teb, teb chaws Mekas, teb chaws Askiv los sis teb chaws Lav Xias, txhua tus neeg puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv; lawv raug tsim los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tus twg ntawm lawv cov ntawd yuav khiav dim ntawm qhov kev tsim tawm los, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd yuav cais tau lawv ntawm daim ntawv lo ntawm “Adas tus xeeb ntxwv.” Lawv txhua tus yog Vajtswv cov tag nrho, lawv sawv daws puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv, thiab lawv puav leej yog Adas thiab Evas cov xeeb ntxwv uas yuam kev huv tib si. Nws tsis yog tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv tsim xwb, tab sis txhua haiv neeg; tsuas yog tias ib txhia tau raug foom tsis zoo, thiab ib txhia tau koob hmoov. Muaj ntau yam pom zoo txog cov neeg Yixayee; Vajtswv tau ua hauj lwm rau lawv thaum pib vim tias lawv yog cov neeg muaj lub siab tsis ncaj tsawg tshaj plaws. Cov Neeg Suav piv tsis tau rau lawv; lawv tseem qis tshaj. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm ntawm cov neeg Yixayee, thiab theem ob ntawm Nws tes dej num tsuas yog tau ua nyob rau hauv lub xeev Yudas—uas tau ua rau muaj ntau cov kev xav thiab cov cai ntawm tib neeg. Qhov tseeb tiag, yog tias Vajtswv yuav ua raws li tib neeg cov kev xav, Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, thiab yog li ntawd yuav tsis muaj peev xwm txuas ntxiv Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, vim Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb thiab tsis yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Cov lus faj lem hais tias Yehauvas lub npe yuav nrov ncha mus rau Lwm Haiv Neeg, uas nws yuav nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg. Vim li cas qhov no ho tau muab hais ua lus faj lem tseg? Yog tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, ces Nws tsuas yog ua hauj lwm rau hauv teb chaws Yixayee xwb. Tsis tas li ntawd, Nws yuav tsis nthuav tawm tes dej num no, thiab Nws yuav tsis hais qhov lus faj lem zoo li no. Vim tias Nws tau hais qhov lus faj lem no, Nws yuav nthuav Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, hauv txhua lub teb chaws thiab txhua thaj av. Vim Nws tau hais li no, Nws yuav tsum ua; nov yog Nws txoj hau kev, vim Nws yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Txawm hais tias Nws ua hauj lwm rau hauv cov neeg Yixayee, los sis thoob plaws lub xeev Yudas, tes dej num Nws ua yog tes dej num ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Tes dej num Nws ua niaj hnub no uas nyob hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog—hauv haiv neeg Txawv Teb Chaws—tseem yog tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Teb chaws Yixayee tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num hauv ntiaj teb; tib yam nkaus li, Suav Teb kuj tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg. Tam sim no puas yog Nws tseem tsis tau ua tiav lo lus faj lem tias “lub npe ntawm Yehauvas yuav raug qhuas nyob hauv Lwm Haiv Neeg?” Thawj kauj ruam ntawm Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg yog tes dej num no, tes dej num Nws ua hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Tias Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua hauj lwm hauv thaj av no, thiab ua hauj lwm rau cov neeg raug foom tsis zoo no, tshwj xeeb tshaj yog nrog cov kev xav ntawm tib neeg; cov no yog cov neeg qis tshaj ntawm txhua haiv neeg, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab lawv tau raug xub muab tso pov tseg los ntawm Yehauvas. Cov tib neeg tuaj yeem raug tso tseg los ntawm lwm tus tau, tab sis yog tias lawv raug tso tseg los ntawm Vajtswv, ces tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj meej mom, tsis muaj leej twg yog tus neeg tsis muaj nqis qis tshaj lawm. Rau ib tus neeg ntawm Vajtswv, kev raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog los yog kev raug muab tso pov tseg los ntawm tib neeg yog ib qho uas ua rau nws mob siab heev—tab sis rau ib tus neeg uas raug tso tseg los ntawm tus Tswv Tsim txhais tau hais tias lawv yuav tsis muaj tau meej mom qis dua lawm. Mau-a cov xeeb ntxwv raug foom tsis zoo, thiab lawv yug los nyob hauv lub teb chaws tig rov qab no; tsis muaj kev poob siab dab tsi li, txog ntawm tag nrho cov neeg no nyob hauv kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, cov xeeb ntxwv ntawm cov neeg Mau-a muaj meej mom qis tshaj plaws. Vim tias cov neeg no tau poob meej mom qis heev dhau los, tes dej num ua tiav ntawm lawv yuav tuaj yeem rhuav tshem tib neeg cov kev xav tau zoo tshaj plaws, thiab tseem muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho Vajtswv kev npaj cawm tib neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo. Ua tes dej num zoo li no ntawm cov neeg no yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm kev cuam tshuam txog tib neeg cov kev xav, thiab nrog tus Vajtswv no pib tshaj tawm ib lub sij hawm; nrog rau qhov no Nws rhuav tshem tib neeg cov kev xav; nrog rau qhov no Nws xaus tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tag nrho huv si. Nws thawj tes tes dej num yog ua tiav nyob hauv lub xeev Yudas, hauv ciam teb lub teb chaws Yixayee; ntawm Lwm Haiv Neeg, Nws tsis tau ua ib yam hauj lwm los tshaj tawm lub sij hawm tshiab. Theem kawg ntawm tes hauj lwm tsis yog tsuas yog ua nrog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem muaj ntau dua ntawd uas yog nrog cov neeg uas tau raug foom tsis zoo. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog kev poob ntsej muag, thiab yog li, Vajtswv “dhau los ua” tus Vajtswv ntawm txhua yam hauv qab ntuj khwb, tus Tswv ntawm txhua yam, tus rau kev pe hawm rau txhua yam muaj txoj sia.

Niaj hnub no, tseem muaj cov uas tsis nkag siab txog tes dej num tshiab uas Vajtswv tau pib ua yog dab tsi. Ntawm Lwm Haiv Neeg, Vajtswv tau coj txoj hau kev pib tshiab. Nws tau pib lub sij hawm tshiab, thiab pib tes dej num tshiab—thiab Nws ua tes dej num no rau Mau-a cov xeeb ntxwv. Nov tseem tsis yog Nws tes dej num tshiab tshaj plaws thiab lod? Tsis muaj leej twg thoob plaws hauv keeb kwm tau ntsib dua tes dej num no dhau los li. Tsis muaj leej twg hnov txog nws, tsawg tshaj yog tsis muaj neeg txaus siab rau nws. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov phim hwj, Vajtswv txoj kev tsis tuaj yeem nkag siab tau, Vajtswv lub koob meej, thiab Vajtswv txoj kev dawb huv raug qhia nyob hauv theem ntawm tes dej num no, tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no tseem tsis yog tes dej num tshiab, tes dej num uas rhuav tshem tib neeg cov kev xav thiab lod? Muaj ntau tus neeg uas xav zoo li no: “Vim Vajtswv tau foom tsis zoo rau Mau-a thiab hais tias Nws yuav tso cov neeg Mau-a cov xeeb ntxwv tseg, Nws yuav ua li cas thiaj cawm tau lawv tam sim no?” Cov no yog Lwm Haiv Neeg uas raug Vajtswv foom tsis zoo thiab ntiab tawm ntawm teb chaws Yixayee; cov neeg Yixayee hu lawv ua “Cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg.” Hauv txhua tus neeg pom, lawv tsis yog tias tsuas yog cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem phem tshaj ntawd, cov xeeb ntxwv ntawm kev puas tsuaj; uas yog hais tau tias, lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Tej zaum lawv yug los hauv thaj chaw ib puag ncig ntawm teb chaws Yixayee, tab sis lawv tsis koom nrog cov neeg Yixayee, thiab raug ntiab tawm mus rau Lwm Haiv Neeg lawm. Lawv yog cov neeg poob qis tshaj ntawm txhua haiv neeg. Nws yog tseeb vim tias lawv yog cov poob qis tshaj ntawm cov tib neeg uas Vajtswv ua Nws tes dej num los tsim lub sij hawm tshiab nrog lawv, vim lawv yog cov sawv cev ntawm kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Vajtswv tes dej num yog xaiv thiab muaj hom phiaj; tes dej num uas Nws ua rau cov neeg niaj hnub no tseem yog tes dej num uas ua rau kev tsim tib neeg. Nau-a yog Vajtswv tsim los, nws cov xeeb ntxwv los zoo tib yam nkaus li ntawd. Txhua leej txhua tus uas nyob hauv lub ntiaj teb uas ua nqaij tawv thiab roj ntsha yog Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv tes dej num yog tsim ncaj qha rau tib neeg; nws tsis yog nyob rau ntawm seb ib tug neeg raug foom los tsis raug tom qab lawv tau raug tsim los. Nws tes dej num kev cawm yog ua ncaj qha rau txhua tus tib neeg, tsis yog rau cov xaiv tseg uas tsis raug foom tsis zoo xwb. Vim tias Vajtswv xav ua Nws tes dej num nrog Nws cov tib neeg, Nws yeej yuav ua kom tiav, thiab Nws yuav ua hauj lwm nrog cov neeg uas muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num. Yog li ntawd, Nws rhuav txhua txoj kev sib nkag siab thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg; rau Nws, cov lus “raug foom tsis zoo,” “raug rau txim” thiab “foom koob hmoov” tsis muaj qab hau! Cov neeg Yudais yog neeg zoo, ib yam li cov neeg Yixayee uas xaiv tseg; lawv yog cov neeg muaj peev xwm zoo thiab kev yog tib neeg zoo. Puag thaum chiv thawj, nws yog nyob ntawm lawv uas Yehauvas tau pib ua Nws tes dej num, thiab tau ua Nws tes dej num thaum ntxov tshaj plaws—tiam sis kom ua tiav tes dej num ntawm lawv niaj hnub no yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi. Lawv, ib yam nkaus, tej zaum yuav yog ib feem ntawm txoj kev tsim, thiab muaj ntau yam zoo txog lawv, tab sis yuav kom ua tiav theem ntawm tes dej num no ntawm lawv yuav tsis muaj nuj nqis; Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm kov yeej tib neeg, los sis Nws yuav tsis muaj peev xwm haub tau txhua tus tib neeg, nws yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev hloov Nws tes dej num mus rau cov neeg no ntawm lub teb chaws ntawm zaj loj liab ploog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm no yog Nws pib ib lub sij hawm, Nws txoj kev rhuav tshem txhua txoj cai thiab neeg txhua cov kev xav thiab Nws xaus tes dej num ntawm tag nrho ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog tias Nws tes dej num tam sim no tau raug ua nyob hauv cov neeg Yixayee, txog thaum lub sij hawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo los ze, txhua tus yuav ntseeg tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, tias tsuas yog cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov xaiv tseg, tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj tsim nyog txais tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab kev cog lus tseg xwb. Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm kawg hauv Lwm Haiv Neeg ntawm lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog ntawd ua rau Vajtswv tes dej num tam li yog tus Vajtswv ntawm txhua yam tiav; Nws ua tiav tag nrho Nws tes dej num kev cawm, thiab Nws xaus lub chaw loj ntawm Nws tes dej num rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog no. Lub hauv paus tseem ntawm peb theem ntawm tes dej num no yog kev cawm dim ntawm tib neeg—suav hais tias, kev ua kom txhua yam los pe hawm tus Tswv Tsim. Yog li, muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau txhua theem ntawm tes dej num; Vajtswv tsis lam ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Hais tau tias, theem ntawm tes dej num no ua hauv ib lub sij hawm tshiab thiab yog qhov los xaus ob lub sij hawm dhau los; hais ua lwm lo lus tias, nws rhuav tshem tag nrho cov kev xav ntawm tib neeg thiab tib neeg txhua txoj kev ntseeg thiab kev paub qub. Tes dej num ntawm ob lub hnub nyoog dhau los tau ua raws li kev sib txawv ntawm tib neeg cov kev xav; txawm li cas los xij, theem no, tshem tawm tau tag nrho tib neeg cov kev xav, thiaj li ua tiav qhov kev sib tw tib neeg. Los ntawm kev kov yeej Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, los ntawm tes dej num tau ua nrog Mau-a cov xeeb ntxwv, Vajtswv yuav kov yeej txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb. Nov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm theem no ntawm Nws tes dej num, thiab nws yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov theem ntawm Nws tes dej num. Txawm hais tias tam sim no koj paub tias koj tus kheej lub meej mom qis heev thiab koj tsis tshua muaj nqi, koj yeej tseem yuav xav tias koj tau ntsib nrog cov kev zoo siab tshaj plaws: Koj tau txais txoj koob hmoov zoo, tau txais kev cog lus zoo, thiab koj tuaj yeem pab ua tiav Vajtswv tes dej num no. Koj tau pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb, koj paub Vajtswv tus moj yam, thiab koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Ob theem ua ntej ntawm Vajtswv tes dej num tau tshwm sim nyob teb chaws Yixayee. Yog tias theem ntawm Nws tes dej num hauv lub sij hawm kawg no kuj tseem raug ua tiav rau cov neeg Yixayee thiab ces, tsis yog tias txhua yam neeg yuav ntseeg tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv cov xaiv tseg xwb, tab sis Vajtswv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb tag nrho yuav ua tsis tiav. Nyob rau lub sij hawm thaum ob ntu ntawm Nws tes dej num tau raug ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee, tsis muaj ib tes dej num tshiab—los sis tsis muaj lwm lub caij pib tshiab—raug ua nyob rau Lwm Haiv Neeg. Theem niaj hnub no ntawm tes dej num—tes dej num ntawm kev tsim lub sij hawm tshiab—yog thawj zaug ntawm kev raug ua nrog Lwm Haiv Neeg, thiab yog, ntxiv mus, raug pib ua hauj lwm nrog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, yog li thiaj li yog kev pib tag nrho lub sij hawm. Vajtswv tau muab txhua yam kev txawj ntse uas neeg paub hauv tib neeg lub tswv yim pov tseg, tsis pub tseg ib yam dab tsi hlo li. Hauv Nws tes dej num ntawm kev kov yeej, Nws tau rhuav tshem tib neeg cov kev xav, cov hau kev paub qub, cov hau kev puag thaum ntxov ntawm tib neeg. Nws qhia rau tib neeg pom tias nrog Vajtswv nws tsis muaj ib txoj cai, tsis muaj ib yam dab tsi qub hais txog Vajtswv, tias tes dej num uas Nws ua yog raug tso tawm tag nrho, muaj kev ywj pheej, thiab tias Nws ua yog nyob hauv txhua yam Nws ua. Koj yuav tsum zwm rau tag nrho tej dej num uas Nws tau ua nrog tib neeg. Txhua tes dej num Nws ua puav leej muaj qab hau, thiab ua tiav raws li Nws lub siab nyiam thiab lub tswv yim, thiab tsis yog raws li tib neeg cov kev xaiv thiab kev xav. Yog tias qee yam muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num, Nws ua qhov ntawd; thiab yog tias muaj qee yam tsis zoo rau Nws tes dej num, Nws tsis ua, txawm yuav zoo npaum li cas los xij! Nws ua hauj lwm thiab xaiv cov neeg txais thiab qhov chaw ntawm Nws tes dej num raws li lub ntsiab lus thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws tsis ua raws li cov kev cai qub thaum Nws ua hauj lwm, los sis Nws tsis ua raws li cov qauv qub. Hloov chaw qhov ntawd, Nws npaj Nws tes dej num raws li tes dej num qhov tseem ceeb. Thaum kawg, Nws yuav ua tiav qhov tseeb thiab lub hom phiaj xav tau. Yog tias koj tsis nkag siab txog cov no hnub no, tes dej num no yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj.

Qhov Dhau Los: Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

Ntxiv Mus: Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No