Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg

Lub ntsiab ntawm qhov tus Vajtswv uas yug los ua neeg zoo li sawv daws thiab qhov ib txwm muaj ntawd yog dab tsi? Tej ntawd puas yog tej yam uas muaj es kom Nws thiaj li ua tau hauj lwm xwb? Qhov ntawd puas yog ua pov thawj qhia tias Nws yog Khetos? Ib txhia tib neeg hais tias, “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum muaj lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj xwb xwb li.” Qhov ntawd puas yog txhais li no xwb? Qhov hais tias “yog Nws yog Khetos, ces Nws yuav tsum muaj lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj xwb xwb li,” qhov no tsis txwv Vajtswv lod? Qhov hais tias “xwb xwb li” yog txhais li cas? Ib txhia tib neeg hais tias, “Qhov ntawd yog los nthuav Vajtswv cov lus tawm, kom tib neeg thiaj li los nrog Nws sib txuas lus tau yooj yim.” Qhov no puas yog tib lub hom phiaj no xwb? Muab saib raws li cov ntsiab lus ntawm Khetos lub ntsiab tseeb mas, Khetos lub ntsiab tseeb ntawd yog Vajtswv Tus Kheej tag nrho huv si ntag. Txhua yam uas Vajtswv ua mas yeej muaj ib lub ntsiab. Ib lub cev nqaij daim tawv uas tshwj xeeb twg mas yeej muaj qhov uas zoo tshwj xeeb, yeej muaj ib tse neeg uas tshwj xeeb, yeej muaj ib qho xwm txheej uas tshwj xeeb—tej uas Vajtswv ua no puav leej muaj ib lub ntsiab. Ib txhia tib neeg nug hais tias: “Ua li cas es kuv ho tsis pom qhov tseem ceeb loj uas txhawb qhov Vajtswv muaj lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj? Nws lub cev nqaij daim tawv ntawd tsis yog ib lub plhaub sab nraud xwb lod? Thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tag lawm, ces lub plhaub no yuav tsis muaj qab hau lawm lod?” Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab thiab hauv qhov lawv paub mas, lawv xav tias lub plhaub uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj uas nyob sab nraud no tsis muaj qab hau ntau, tias lub plhaub no tsis muaj hom phiaj zoo nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm los sis hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tias tsuas muaj lub plhaub no los ua theem ntawm tes hauj lwm no kom tiav xwb. Tib neeg ntseeg tias muaj lub plhaub ntawd kom lawv thiaj li los txuas lus tau nrog Nws thiab hnov Nws cov lus, kom lawv thiaj li pom thiab paub Nws, thiab tias tsis siv lub plhaub ntawd ua lwm yam lawm. Nyob rau yav tag los, qhov no yog qhov tib neeg to taub tias yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev yug los ua neeg. Tab sis qhov tseeb tiag ces, nyob rau tes hauj lwm ntawm lub cev uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj thiab nyob rau lub sij hawm ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd, ntxiv rau qhov kev pab txhawb tes hauj lwm ntawm Nws tus kheej txoj hauj lwm, Nws kuj ua ib txoj hauj lwm uas tsis muaj leej twg xav txog li thiab. Tes hauj lwm no yog hom hauj lwm dab tsi? Ntxiv rau qhov kev ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm ntawd, Nws kuj paub txog tib neeg txoj kev txom nyem thiab. Yav tag los mas, tib neeg tsis paub txog qhov no.

Yav dhau los mas, tib neeg yeej tsis to taub tias vim li cas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd pheej txom nyem vim kev mob nkeeg, los sis txoj kev txom nyem no yog txom nyem rau tus dab tsi. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vajtswv txo hwj chim thiab nyob nraim nkoos, Vajtswv raug txoj kev txom nyem no los cawm tib neeg, Vajtswv hlub tib neeg….” Qhov no yog qhov kev piav ruam kawg uas lawv muaj. Qhov no puas tim tsum kom Nws raug tej no los cawm tib neeg? Yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsis raug txoj kev txom nyem no, ua li Vajtswv Tus Kheej puas cawm tau tib neeg? Nws cawm tau mas. Ib txhia tib neeg hais tias, “Nyob rau tiam hmoov hlub peb tsuas cheem tsum thov Vajtswv xwb, ces tom qab ntawd qhov kev mob nkeeg yeej zoo kiag thaum nws tshwm los lawm. Peb yeej tsis noj tshuaj li, thiab muaj ib txhia tib neeg thov Vajtswv ces haj tseem ua rau tus mob kheeg ntawd txawj zoo lawm thiab. Yog li ntawd vim li cas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd thiaj li pheej raug kev mob nkeeg tsim txom? Vim li cas es Nws tsis noj qab nyob zoo li? Vim li cas es tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd thiaj li tsis muaj hmoov hlub npaum li tib neeg?” Qhov no yeej ib txwm yog ib lo lus zais tob rau tib neeg ntiaj teb. Qhov no yog ib lub pob caus nyob rau hauv tib neeg lub siab, tab tsis tib neeg tsis saib qhov no kom zoo zoo li. Tab sis, lawv tsuas piav yam ruam ruam xwb, hais tias Vajtswv hlub tib neeg, tias Vajtswv raug kev txom nyem txhawm rau tib neeg ntiaj teb. Txawm tam no kiag los, tib neeg yeej tseem tsis to taub qhov no kom yog yog li thiab. Qhov raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb ntawd yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ib teg dej num. Qhov raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb ntawd ua tau dab tsi? Qhov no kuj yog ib qho teeb meem thiab. Vajtswv los raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, uas yog ib yam uas tus Ntsujplig ua tsis tau kiag li. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws, li ib txwm muaj tag nrho, thiab tus uas los ua tib neeg, xwb thiaj li tuaj yeem raug kev txom nyem rau hauv lub ntiaj teb. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces Nws yuav tsis muaj peev xwm tiv kev txom nyem kiag li. Nws tsuas pom thiab nkag siab xwb. Qhov pom, nkag siab thiab raug ntawd puas yog tib qho thiab zoo ib yam xwb? Tsis yog, peb yam no tsis yog tib qho thiab tsis zoo ib yam. Yav dhau los, Vajtswv hais tias, “Kuv paub qhov khoob lug hauv lub ntiaj teb thiab Kuv paub tej kev nyuaj uas muaj nyob rau hauv tib neeg lub neej. Kuv tau ncig mus ncig los hauv lub ntiaj teb thiab pom qhov tsis muaj kev zoo siab kiag li lawm. Kuv twb pom tej kev nyuaj, kev ntxhov siab, thiab qhov khoob lug hauv tib neeg lub neej lawm.” Tab sis hais txog qhov seb Nws puas tau raug tej ntawd mas, qhov ntawd yog ib yam txawv kiag lawm. Piv txwv li, xav txog ib tse neeg uas ua lub neej nyuaj. Koj pom qhov no thiab koj muaj qee qhov kev to taub txog qhov no, tab sis koj tus kheej puas tau raug lawv qhov teeb meem? Koj puas paub lawv tej kev nyuaj, lawv txoj kev txom nyem thiab puas muaj tej kev xav no los sis puas tau raug qhov no? Koj tsis tau raug li. Qhov ntawd hais tau tias, qhov pom thiab qhov raug ntawd mas yog ob yam uas sib txawv. Yeej hais tau tias yam no, tes hauj lwm no mas yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua xwb mas thiaj li tiav. Hais txog tej zoo li no mas, tus Ntsujplig tsis muaj peev xwm ua tau kiag li. Qhov no yog ib kis uas tseem ceeb ntawm qhov kev yug los ua neeg: Vajtswv los raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb thiab raug txoj kev txom nyem uas tib neeg tiv. Nws raug txoj kev txom nyem dab tsi? Nws raug tej kev nyuaj uas muaj nyob rau hauv tib neeg lub neej, tse neeg tej kev tsis muaj hmoo, tib neeg tej kev dag, kev tso tseg thiab kev tsim txom, nrog rau kev mob nkeeg ntawm lub cev—tag nrho tej no puav leej yog txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb. Tej kev nyuaj siab ntawm kev mob nkeeg, tej kev tawm tsam ntawm cov tib neeg thiab tej khoom uas nyob ib puag ncig, tej kev tsis muaj hmoo hauv tsev neeg, tib neeg tej kev tso tseg, tib neeg tej kev hais lus tuam mom, hais lus phem, kev tawm tsam, kev ntxeev siab, kev saib tsis taus thiab kev to taub yuam kev, thiab ntau yam ntxiv—tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug txhua yam kev tawm tsam no. Hais txog cov uas raug txhua yam no, qhov no los kuj yog ib qho kev tawm tsam thiab. Txawm lawv yog ib tug neeg zoo, ib tug neeg uas zoo heev li, los sis ib tug neeg siab loj los xij li, txoj kev txom nyem no, tej no, puas leej yog ib qho kev tawm tsam lawv. Vajtswv raug lub ntiaj teb txoj kev tsim txom, uas tsis muaj chaw tiag Nws lub taub hau, tsis muaj chaw nyob, thiab tsis muaj tus sib raug zoo li…. Tag nrho tej no mas mob siab heev li. Txawm tias tej zaum tej no tsis yog txoj kev txom nyem uas loj tshaj los xij, Nws yeej raug tag nrho li. Ib txhia tib neeg keev xav paub tias, “Nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm ntawd, Vajtswv puas tshem tau tej kev mob nkeeg no mus? Yuav kom Nws ua tau Nws tes hauj lwm kaj siab lug, es txhob cia tib neeg ntxeev siab los sis tawm tsam Nws—Nws ua tsis tau tej no lod? Yog Nws rau txim rau tib neeg, ces lawv yuav tsis muaj cuab kav tawm tsam Nws li. Vajtswv muaj lub hwj chim, yog li ntawd vim li cas es Nws ho cia kom Nws Tus Kheej muaj mob? Yog ib tug twg muaj ib qho kev mob nkeeg, ces lawv tsuas cheem tsum thov Vajtswv xwb ces yeej yuav zoo lawm, yog li ntawd vim li cas es Vajtswv Tus Kheej thiaj li raug kev mob nkeeg?” Nws ua li no kom Nws thiaj li paub txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb. Los ntawm lub cev nqaij daim tawv uas Nws muaj uas yog ib qho kev yug los ua neeg ntawd es Nws thiaj li tsis tshem tej kev nyuaj los sis kev nyuaj siab txog tej kev mob nkeeg, thiab Nws thiaj li tsis tshem tej kev raug tso tseg los ntawm tib neeg ob txhais tes mus. Nws tsuas cia li loj hlob thiab ua hauj lwm nyob rau hauv qhov chaw ua nyuaj no xwb. Ua li no es Nws thiaj li paub txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb. Yog tsis muaj ib qho ntawm tej no li, ces Nws yuav tsis tau saj txoj kev txom nyem no li. Yog kev mob nkeeg tsis raug rau Nws li, los sis yog Nws tsis raug ib qho kev mob nkeeg uas ua rau cov tib neeg dog dig nyuaj siab li, ces Nws txoj kev txom nyem ntawd yuav tsis tsawg dua lod? Puas yuav npaj ua tau kom Nws txhob muaj ib qho mob taub hau los sis txhob sab tom qab siv Nws lub hlwb heev dhau lawm, es lwm tus ho muaj tej no? Tau mas, yeej npaj ua tau; tab sis zaum no, txhua yam txawv lawm. Nyob rau tiam thaum Yexus ua hauj lwm ntawd mas, Nws muaj peev xwm mus es tsis noj mov los sis tsis haus dej tau 40 hnub thiab 40 hmo es tsis hnov tshab plab li. Tab sis nyob rau tiam tam sim no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd hnov tshaib plab tab txawm yog Nws tsis noj ib pluag mov xwb los xij li. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vajtswv tsis yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus lod? Raws li kuv pom mas, Nws tsis yog. Nws twb ua tsis tau ib yam me me zoo li qhov no ne. Peb pom los ntawm qhov Nws hais lus tias Nws yog Vajtswv, yog li ntawd vim li cas Nws ho ua tsis tau tej no li?” Tsis yog hais tias Vajtswv ua tsis tau tej no, tab sis Nws tsis ua tej no li ntawd xwb. Lub hom phiaj ntawm qhov Nws yug los ua neeg ntawd tsis yog los ua tej uas tib neeg xav tias Nws ua tau. Nws raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb vim muaj qhov tseem ceeb nyob hauv qhov Nws ua li no. Ces muaj cov uas nug hais tias: “Vajtswv, muaj qab hau dab tsi nyob rau hauv qhov Koj raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb? Koj puas tuaj yeem txom nyem rau tib neeg? Tam sim no tib neeg tseem tsis txom nyem thiab lod?” Tsis muaj ib yam dab tsi es Vajtswv cia li lam ua xwb. Nws tsis tawm mus thaum Nws raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thaum Nws saib es pom tias lub ntiaj teb zoo li cas lawm. Tab sis, Nws los ua kom txhua tes hauj lwm uas cheem tsum Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav zoo. Ib txhia tib neeg xav tias tej zaum Vajtswv swm rau txoj kev xyiv fab ntawm ib lub neej uas kaj siab thiab tau zoo lawm, tias Nws tsuas xav txom nyem me ntsis xwb, tias Nws ua lub neej muaj kev zoo siab heev es tsis paub kev txom nyem zoo li cas, yog li ntawd Nws tsuas xav paub seb kev txom nyem zoo li cas xwb. Txhua yam no tsuas yog ib yam ntawm tib neeg tej kev xav hauv nruab siab xwb. Qhov tam sim no raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb ntawd yog qee yam uas tsuas ua tau nyob rau lub sij hawm ntawm qhov kev yug los ua neeg xwb. Yog twb ua tiav tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm zoo, thiab tes hauj lwm tom ntej ntawd twb pib lawm, ces yuav tsum tsis muaj “qhov raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb lawm.” Yog li ntawd, Vajtswv raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb txhawm rau dab tsi kiag? Puas muaj ib tug twg paub li? Twb muab hais ua lus faj lem lawm tias tib neeg yuav tsum tsis muaj kua muag, tsis quaj, thiab tsis muaj kev txom nyem lawm, thiab tias yuav tsis muaj kev mob nkeeg hauv lub ntiaj teb lawm. Tam sim no tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tab tom raug txoj kev txom nyem no thiab thaum Nws raug tag lawm ces Nws yuav coj tib neeg mus rau qhov chaw uas zoo nkauj, ces txhua qhov kev txom nyem yav dhau los ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm. Vim li cas thiaj li tsis muaj ntxiv lawm? Tsis muaj ntxiv lawm vim tus Vajtswv uas yug los ua neeg Tus Kheej twb raug txoj kev txom nyem no lawm thiab Nws yuav tshem txoj kev txom nyem no tawm ntawm tib neeg mus. Vim lub hom phiaj no es Vajtswv thiaj li raug tib neeg txoj kev txom nyem.

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug kev txom nyem hauv lub ntiaj teb kom thiaj li npaj tau chaw rau tib neeg kom zoo dua nyob rau yav pem suab, ua kom zoo nkauj dua, zoo dua. Qhov no yog kis tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov kev yug los ua neeg, thiab yog ib feem hauj lwm ntawm qhov kev yug los ua neeg. Kuj muaj ib qho xwm txheej nyob rau ntawm no thiab. Nyob rau hauv qhov los ua cev nqaij daim tawv thiab qhov raug txoj kev txom nyem no, tom qab ntawd ces Vajtswv yuav tshem txoj kev txom nyem no tawm ntawm tib neeg mus. Tab sis yog tsis muaj qhov kev yug los ua neeg thiab qhov raug kev txom nyem no, puas yuav tshem tau txoj kev txom nyem no tawm mus? Tau kawg, yeej tseem tshem tau tawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thaum Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd, Nws yog ib tug tib neeg ncaj ncees uas tau rais los ua qhov zoo li lub ncev nqaij daim tawv uas ua txhaum thiab muab Nws Tus Kheej ua ib qho kev theej txhoj, uas yog txhiv txhua tus tib neeg thiab cawm lawv dim ntawm Ntxwgnyoog xib teg. Qhov no yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaug lig: Nws txhiv tib neeg los ntawm Nws cov ntshav uas muaj nqis tshaj plaws, kom tib neeg tej kev txhaum thiaj li yuav raug zam. Tab sim no Vajtswv raug tib neeg txoj kev txom nyem, uas txhais tias Nws raug txoj kev txom nyem ntawd rau tib neeg, ces tom qab qhov no lawm tib neeg thiaj li yuav tsis raug txoj kev txom nyem ntawd dua lawm. Koj yuav tsum txhob hno qab cov lus nram qab no: Nyob rau txhua txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas, Nws yeej nrog Ntxwgnyoog ua rog, thiab txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm mas yeej muaj qee qhov kev cuam tshuam rau ntsug rog no nrog Ntxwgnyoog. Nyob rau theem ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd, tib neeg tej kev txhaum raug zam tag nrho lawm—lawv raug txhiv dim los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb no, uas yog qhov muaj tseeb ntawm qhov raug ntsia rau saum tus khaub lig, es txoj kev zam tib neeg tej kev txhaum ntawd yog los ntawm cov lus nkaus xwb, ces Ntxwgnyoog yeej yuav tsis ntseeg li. Ntxwgnyoog yuav hais tias: “Koj twb tsis raug dab tsi li, thiab Koj twb tsis tau ris tib neeg tej kev txhaum li. Los ntawm tib lo lus xwb, tib neeg tej kev txhaum twb raug zam lawm lod? Qhov no mas yeej lees txais tsis tau li! Tib neeg yog Koj tsim, yog li ntawd yog Koj tsis ris tib neeg tej kev txhaum, ces Koj yeej zam tsis tau lawv tej kev txhaum li.” Tam sim no, nyob rau theem ntawm tes hauj lwm tam sim no, yuav coj txhua tus tib neeg uas twb raug cawm dim lawm mus rau qhov chaw uas zoo nkauj, uas yog coj mus rau theem tom ntej. Tib neeg ntiaj teb yuav tsis txom nyem ntxiv lawm, yuav tsis nyuaj siab vim kev mob nkeeg ntxiv lawm. Tab sis vim dab tsi es tib neeg thiaj li yuav tsis muaj kev nyuaj siab txog kev mob nkeeg ntxiv lawm? Vim dab tsi es thiaj li tsis muaj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb ntxiv lawm? Yeej tsim nyog muab hais li no tias, vim tib neeg muaj tus moj yam qias vuab tsuab thiab muaj peev xwm tawm tsam Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug txoj kev txom nyem no. Yuav ua li cas thiaj li daws tau qhov teeb meem no? Yog li ntawd, zaum no tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj ua qee yam uas tseem ceeb tshaj plaws thiab, qhov ntawd yog tuaj tib neeg qhov chaw ris lawv tej kev txom nyem ntag. Qhov los ua cev nqaij daim tawv uas Vajtswv “raug” thiab qhov raug tib neeg txoj kev mob no yog hais txog qhov Nws raug kev txom nyem txhawm rau tib neeg. Ib txhia tib neeg hais tias: “Tam sis no uas Vatjswv txom nyem txhawm rau tib neeg lawm, yog li vim li cas es peb tseem txom nyem?” Koj tab tom paub Vajtswv tes hauj lwm xwb. Koj tseem tsis tau raug ua kom zoo tiav log, koj tseem tsis tau nkag tag nrho mus rau tiam tom ntej, thiab koj tus moj yam tseem qias vuab tsuab. Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau mus txog qhov siab kawg thiab tseem tab tom mus ntxiv xwb. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum tsis txhob yws txog lawv txoj kev txom nyem; twb tsis hais tib neeg xwb, tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tseem txom nyem thiab. Qhov Vajtswv raug tib neeg txoj kev txom nyem ntawd tsis yog qhov tseem ceeb tshaj lod? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsis tau los ua ob peb qho hauj lwm me me xwb es txawm siv ncaim mus lawm. Tib neeg txoj kev to taub mas ntiav heev li—lawv ntseeg tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los ua tes hauj lwm rau Vajtswv Tus Kheej, tias lub cev nqaij daim tawv no tsuas los nthuav Vajtswv txoj lus tawm thiab ua hauj lwm sawv Vajtswv cev xwb. Haj tseem muaj ib txhia uas xav tias lub cev nqaij daim tawv no tsuas yog ib lub cev sab nrauv xwb, tab sis qhov no yog ib qho kev xam pom uas yuam kev tag nrho lawm, thiab yog kiag qhov kev hais lus tuam mom uas tawm tsam tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntag. Lub cev nqaij daim tawv tes hauj lwm yog txhais tias Vajtswv Tus Kheej tau los thiab tau los ua cev nqaij daim tawv los raug tib neeg txoj kev txom nyem; qhov no txhais tias Vajtswv tau los ua ib tug tib neeg los raug tib neeg txoj kev txom nyem. Qhov tib neeg ntseeg tias lub cev sab nrauv ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv ntawd tau los raug txoj kev txom nyem no, thiab tias Nws tus Ntsujplig tsis raug kev txom nyem nyob rau hauv ntawd puas yog lawm? Vajtswv tus Ntsujplig los txom nyem ib yam li lub cev nqaij daim tawv txom nyem thiab. Thaum Yexus tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws thov Vajtswv li no tias: “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam” (Mathai 26:39). Nws xav tau qhov no vim tias, ib yam li Nws lub cev nqaij daim tawv raug txom nyem, Nws tus Ntsujplig los kuj raug txom nyem nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Yog koj hais tias qhov ntawd tsuas yog lub plhaub sab nraum lub cev nqaij daim tawv thiaj li txom nyem xwb, tias tus Vajtswv uas nyob hauv Nws lub hwj huam qaum ntuj ntawd tsis txom nyem kiag li, tias Nws tsis raug kev tsim txom, ces koj yuam kev lawm. Yog koj to taub qhov ntawd li no, ces qhov no ua pov thawj qhia tias koj tsis tau pom txog kis ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd lub ntsiab tseeb. Vim li cas thiaj li hais tias tam sim no yeej muaj Vajtswv tseeb tseeb nyob rau hauv ib lub cev ntawm cev nqaij daim tawv? Thaum twg los Vajtswv yeej los tau thiab mus tau raws li qhov Nws xav, tab sis Nws tsis ua li ntawd. Nws tau los ua tib neeg los raug txoj kev txom nyem no, uas yog ib txoj kev txom nyem uas muaj tiag thiab tuav tau, kom tib neeg thiaj li pom thiab paub thaum muaj tshwm sim. Nws yeej paub txoj kev txom nyem uas Nws raug ntawd, Nws raug txoj kev txom nyem ntawd txhawm rau Nws Tus Kheej. Tsis muaj ib zaug twg es Nws lub cev nqaij daim tawv hnov raug kev txom nyem los sis kev txsim txom es Nws tus Ntsujplig tsis hnov li—Nws lub cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig yeej yog ib tug nyob rau hauv txoj kev hnov thiab kev tiv txoj kev txom nyem xwb. Qhov no puas to taub yooj yim? Yeej tsis yooj yim li. Tsis yooj yim vim tias txhua yam uas tib neeg pom tau ces yog lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab lawv tsis pom tias tus Ntsujplig txom nyem tab txawm yog thaum lub cev nqaij daim tawv txom nyem li. Koj puas ntseeg tias thaum ib tug twg txom nyem, los lawv tus ntsujplig kuj txom nyem thiab? Vim li cas tib neeg thiaj li hais tias lawv xav li ntawd-thiab-xav li ntawd nyob tob tob puag hauv lawv lub siab? Yog vim tias tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tus ntsujplig yog tib tug xwb. Txhua tus neeg tus ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv ces yog tib tug thiab zoo ib yam xwb; tus ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd txom nyem ib yam thiab xyiv fab ib yam. Tsis muaj ib tug neeg twg uas, thaum txom nyem vim muaj mob tiag tiag, tsuas hnov qhov mob ntawd hauv lawv lub cev nqaij daim tawv xwb hos lawv lub siab mas xyiv fab hlo; thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav hais tias lawv cev nqaij daim tawv mas tsis txom nyem kiag li rau thaum lawv lub siab tab tom txom nyem. Txhua yam nyob hauv lub siab uas muaj kev xav los sis mob, los sis txhua yam uas lub siab raug ntawd—tej no los cev nqaij daim tawv puav leej hnov thiab.

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los ua Nws tes hauj lwm—los raug txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb—kom Nws Tus Kheej thiaj li ris tau tag nrho tib neej txoj kev mob mus. Thaum Nws tau tiv txoj kev txom nyem no mus txog ntua thaum txoj kev txom nyem no tag lawm, ces hom hauj lwm no tsis tas yuav rov qab ua dua nyob rau theem hauj lwm tom ntej lawm. Tab sis, yuav coj neeg ntiaj teb mus rau qhov chaw uas zoo nkauj. Vim Nws tau raug txoj kev mob no rau tib neeg lawm, yog li ntawd Nws thiaj li tsim nyog coj tib neeg mus rau qhov chaw uas zoo nkauj—qhov no yog Nws txoj kev npaj. Ib txhia tib neeg ruam hais tias: “Vim li cas kuv ho tsis tau pom tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tiv txoj kev txom nyem no tag nrho? Tsis yog tiv tag nrho txoj kev txom nyem no. Yuav tsum tiv txhua hom kev txom nyem, thiab qhov tsawg kawg mas Nws yuav tsum raug qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig.” Twb tiv txoj kev mob ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua lawm ces tsis tas yuav rov qab raug dua lawm. Tshaj ntawd, tib neeg yuav tsum tsis txhob hais tej zoo li ntawd lawm. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsis tau raug kev txom nyem ntau los tau ntau xyoo lawm lod? Tsuas yog cov tib neeg ruam thiaj li xav li no xwb. Nyob rau ntawm tus ciaj ciam ntawm txoj kev txom nyem uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tiv mas, tiag tiag ces txhua yam kev txom nyem uas ua rau tib neeg nyuaj siab ntawd yeej raug tau rau Nws thiab. Hais txog txoj kev txom nyem uas loj dhau lawm ntawd mas, vim txoj kev txom nyem uas tsuas yog ib tug tib neeg ntawm ib txhiab tus xwb thiaj li tiv tau, Vajtswv tsis tas yuav raug txoj kev txom nyem ntawd, vim tias txhua txoj kev txom nyem no twb muaj tus sawv cev rau lawm. Vajtswv yeej raug tau hom kev txom nyem no, thiab qhov no ua pov thawj qhia tias Nws yeej tsis txawv ntawm cov tib neeg dog dig li, tias yeej tsis muaj qhov txawv ntawm Nws thiab tib neeg, tias tsis muaj qhov cais Nws thiab tib neeg, thiab tias Nws los yeej txom nyem ib yam li tib neeg txom nyem thiab. Thaum tib neeg txom nyem, Vajtswv los kuj txom nyem thiab. Ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm mas, tib neeg muaj mob muaj nkeeg thiab txom nyem vim muaj mob, thiab Vajtswv los raug qhov no kiag thiab—Nws tau saj txhua yam kev txom nyem no lawm. Zaum no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd txoj kev txom nyem mas tsis zoo li zaum tag los lawm, uas yog thaum Nws tau saj txoj kev tuag nyob rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no tsis cheem tsum lawm, vim twb tau raug lawm. Zaum no mas tsuas yog hais txog qhov raug tib neeg txoj kev txom nyem thiab qhov Nws Tus Kheej ris tib neeg txoj kev txom nyem xwb. Yav dhau los mas, Yehauvas ua hauj lwm li tus Ntsujplig, thiab vim qhov no es tib neeg thiaj li tau txais qee yam. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej pom thiab paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm, uas yog ua kom yooj yim dua thiab siv tau rau tib neeg dua li tus Ntsujplig tes hauj lwm. Qhov no yog ib kis. Lwm kis ces yog qhov tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej raug tau txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb. Qhov no mas tus Ntsujplig tes hauj lwm yeej ua tsis tau kom tiav kiag li; vim qhov kev cheem tsum, tsuas yog qhov kev yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau qhov no tiav. Yog tias yog tus Ntsujplig ua hauj lwm, ces tus Ntsujplig yeej yuav hais yam uas Nws yuav tsum tau hais lawm ces tom qab ntawd yeej ncaim mus lawm. Tab txawm yog thaum Nws nrog tib neeg sib txuas lus los, Nws yeej raug tsis tau txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb li. Tej zaum ib txhia tib neeg xav nug tias: “Yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd txom nyem, ces tus Ntsujplig tsis txom nyem thiab lod? Tus Ntsujplig tsis raug txoj kev txom nyem ntawd thiab lod?” Lub tswv yim no tsis ruam thiab lod? Tus Ntsujplig tsuas raug txoj kev txom nyem tom qab Nws Tus Kheej tau muab lub cev nqaij daim tawv los hnav lawm xwb. Tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv mas pom tsis tau; tus Ntsujplig kuj raug lub cev nqaij daim tawv txoj kev txom nyem thiab. Yog tus Ntsujplig tsis muab lub cev nqaij daim tawv los hnav, ces Nws yuav tsis muaj peev xwm raug txoj kev txom nyem no. Lub cev nqaij daim tawv txoj kev xav thiab kev txom nyem mas ntxaws dua, muaj tseeb dua thiab khov dua. Qhov no yog tej uas tus Ntsujplig ua tsis tau. Muaj qee yam nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab cev nqaij daim tawv uas tus Ntsujplig tes hauj lwm hloov tsis tau. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov kev yug los ua neeg.

Twb muab hais ua ntej los lawm tias Khetos tsis muaj feem rau hauv tsev neeg txoj kev zoo siab hauv lub ntiaj teb. Ib txhia hais tias: “Txhua qhov uas Nws mus mas luag yeej txais tos Khetos zoo. Ib txia tib neeg haj tseem yuav ntau yam khoom zoo rau Nws thiab, thiab txhua qhov luag yeej hwm Nws heev li. Txhua yam yuav tsum yog xyiv fab heev rau Nws es Nws thiaj li tsis txom nyem heev kiag li, yog li ntawd yuav ua li cas hais tau tias Nws tsis muaj feem rau hauv?” Ua li hais txog cov lus hais ntawd ne? Qhov hais tias Nws tsis muaj feem rau hauv ntawd tsis txhais tias Nws tsis xyiv fab rau tej no, tab sis hais tias Nws tsis txom nyem ua luaj twg vim tej no. Qhov no yog qhov txhais tias “Nws tsis muaj feem rau hauv.” Piv txwv li, piv txwv tias koj muaj qee yam kev mob nkeeg es ib tug twg muab qee cov khawb ncaws hnav zoo zoo rau koj. Txoj kev txom nyem ntawm koj qhov kev mob nkeeg ntawd puas ntaug vim cov khawb ncaws no xwb? Tsis ntaug. Koj txoj kev txom nyem ntawd yeej yuav tsis ntaug kiag li. Koj yeej yuav tsum txom nyem rau yam uas koj yuav tsum txom nyem, thiab qhov ntawd yog qhov uas txhais tias “tsis muaj feem rau hauv.” Piv txwv li, txoj kev txom nyem uas tau los ntawm ib qho kev mob nkeeg los, los sis tej kev txwv ntawm yus qhov xwm txheej, yeej ntaug tsis tau vim tej kev zoo siab ntawm lub cev xwb, thiab Khetos tsis siv tej no los ua Nws txoj kev xyiv fab. Yog li ntawd thiaj li hais tias, “Nws tsis muaj feem rau hauv.” Ib txhia tib neeg ruam hais tias, “Yog Vajtswv tsis muaj feem rau hauv tsev neeg txoj kev zoo siab hauv lub ntiaj teb, yog li ntawd ces txawm peb yuav txais Nws zoo li cas los tsis tseem ceeb, vim Vajtswv yeej yuav txom nyem txawm peb yuav ua li cas los xij li.” Qhov kev to taub li no mas ruam kawg li, thiab qhov ntawd qhia tias muaj txoj kev xav ua phem nyob rau hauv lawv lub siab. Tib neeg lub siab yuav tsum muab siv mus rau qhov zoo tshaj plaws xwb; tib neeg tej dej num yuav tsum ua kom tiav los ntawm lawv lub peev xwm uas zoo tshaj plaws. Tseem muaj cov uas to taub zoo li no thiab tias: “Vajtswv keev xyiv fab rau txoj kev zoo siab heev, thiab tam sim no tau los sim qee yam txawv lawm—txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb.” Yooj yim npaum li ntawd lod? Koj yuav tsum to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj li los raug txoj kev txom nyem hauv lub ntiaj teb. Qhov tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv ua mas nyob tob heev. Piv txiv li, muab qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig coj los xav. Vim li cas Yexus thiaj li yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Qhov ntawd tsis yog los txhiv txhua tus tib neeg ntiaj teb lod? Yog li ntawd, kuj muaj qhov tseem ceeb heev nyob rau hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg tam sim no thiab, thiab qhov Nws raug lub ntiaj teb txoj kev txom nyem—qhov ntawd yog txhawm rau tib neeg ntiaj teb qhov chaw uas zoo nkauj. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm mas, Vajtswv ib txwm ua kiag li qhov uas tseem ceeb tshaj plaws xwb. Vim li cas thiaj li hais tias Vajtswv saib tib neeg li yog ib tug tsim tawm losuas tsis muaj kev txhaum, thiab tias tib neeg tuaj yeem muaj txoj hmoov zoo los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau? Twb yog vim Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ris tib neeg tej kev txhaum, thiab txhiv tib neeg ntiaj teb lawm. Vim li cas, tom qab ntawd, tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis ntsib kev txom nyem ntxiv lawm, tsis muaj kev tu siab, tsis los kua muag, thiab tsis xyu ntxiv lawm? Qhov no twb yog vim hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tau coj tag nrho txoj kev txom nyem no los rau Nws Tus Kheej ris lawm, thiab tam sim no twb tau tiv kev txom nyem tam rau tib neeg lawm. Nws zoo li ib leej niam uas saib ntsoov nws tus me nyuam mob thiab thov Vajtswv rau Saum Ntuj Ceeb Tsheej, xav kom nws tus kheej muaj txoj sia raug txiav kom luv yog qhov ntawd kho tau nws tus me nyuam. Vajtswv los kuj ua li no thiab, Nws yeem raug mob kom tau qhov chaw zoo nkauj uas tom qab ntawd yuav los rau tib neeg ntiaj teb. Yuav tsis muaj kev tu siab, tsis muaj kua muag, tsis xyu thiab tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm. Vajtswv tiv kev txom nyem—tus nqi—ntawm Nws tus kheej txoj kev ntsib kev pom kev txom nyem ntawm ntiaj teb txhawm rau kom tau lub hom phiaj zoo nkauj uas yuav los rau tib neeg ntiaj teb. Qhov hais tias qhov no yog ua tiav “los pauj rau” qhov chaw zoo nkauj tsis tau txhais hais tias Vajtswv tsis muaj hwj chim los sis tsis muaj cai los muab ib lub hom phiaj zoo nkauj rau tib neeg ntiaj teb, tiam sis yog qhov hais tias Vajtswv xav nrhiav ib qho pov thawj uas muaj qab hau thiab muaj hwj chim dua los hais kom tib neeg ntseeg. Vajtswv tau ntsib tau pom txoj kev txom nyem no lawm, yog li ntawd Nws yeej tsim nyog, Nws muaj lub hwj chim, thiab Nws haj tseem muaj cai coj tib neeg ntiaj teb mus rau lub hom phiaj zoo nkauj, los muab lub hom phiaj zoo nkauj thiab lus cog tseg no rau tib neeg ntiaj teb thiab. Ntxwgnyoog yuav ntseeg tag nrho; txhua yam uas raug tsim tawm los rau hauv lub qab ntuj khwb los yeej yuav ntseeg tag nrhyo. Nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav cia tib neeg ntiaj teb los txais Nws qhov lus cog tseg thiab txoj kev hlub. Txhua yam Vajtswv ua mas muaj qab hau, tsis muaj ib yam dab tsi Nws es yuav khoob lug li, thiab Nws tau ntsib txhua yam los ntawm Nws Tus Kheej kiag. Vajtswv them tus nqi ntawm Nws tus kheej txoj kev paub ntawm kev txom nyem pauv ib lub hom phiaj rau tib neeg. Qhov no tsis yog tes dej num muaj qab hau lod? Tej zaum tej niam tej txiv them ib tug nqi kim kawg rau nkawd cov me nyuam, thiab qhov no sawv cev rau nkawd txoj kev hlub rau nkawd cov me nyuam. Qhov ua li no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog tus muaj siab dawb paug thiab ncaj ncees rau noob neej tshaj plaws. Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas yeej ncaj ncees; Nws ua li Nws hais, thiab yam twg Nws ua puav leej tiav. Txhua yam Nws ua rau noob neej mas yeej yog siab dawb paug xwb. Nws tsis lam hais lus tawm xwb; thaum Nws hais tias Nws yuav them ib tug nqi, Nws yeej them tus nqi tiag tiag li. Thaum Nws hais tias Nws yuav ris noob neej txoj kev txom nyem thiab tiv lawv txoj kev txom nyem, Nws yeej los nrog lawv nyob tiag, hnov thiab ntsib qhov kev txom nyem no kiag. Tom qab ntawd, txhua yam hauv lub qab ntuj khwb yuav lees paub tias txhua yam Vajtswv ua mas raug lawm thiab ncaj ncees, tias txhua yam Vajtswv ua mas muaj tseeb tiag: Qhov no yog qhov pov thawj uas muaj zog. Ntxiv ntawd, noob neej yuav muaj ib txoj hau kev kawg zoo nkauj rau yav tom ntej, thiab txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Vajtswv; lawv yuav qhuas tias Vajtswv tej kev ua mas ua tawm los ntawm Nws txoj kev hlub rau noob neej. Vajtswv txo lub hwj chim hlo los nrog tib neeg nyob, zoo tam li ib tug neeg dog dig. Nws tsis yog lam ua tej yam dej num, hais qee lo lus xwb, ces ncaim mus lawm; tiam sis, Nws yeej hais lus thiab ua hauj lwm tiag tiag thaum ntsib kev mob ntawm lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum Nws raug qhov kev mob no tag lawm xwb mas Nws thiaj li yuav ncaim mus. Nov yog qhov Vajtswv tes dej num tseeb thiab muaj qab hau li cas; txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Nws vim qhov no, thiab lawv yuav pom Vajtswv qhov kev ncaj ncees rau tib neeg thiab Nws lub siab zoo. Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawm kev zoo nkauj thiab kev zoo tuaj yeem pom tau nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws kev yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv. Yam twg los xij uas Nws ua mas yeej muaj siab dawb paug; yam twg los xij uas Nws hais mas yeej muaj tiag thiab ncaj ncees. Txhua yam uas Nws npaj siab ua, Nws yeej ua tiag tiag li; thaum yuav tau tiv ib qho kev txom nyem, los Nws yeej tiv tiag tiag li; Nws tsis lam hais lus tawm xwb. Vajtswv yog tib tug Vajtswv ncaj ncees; Vajtswv yog ib tug Vajtswv coj ncaj.

Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Xyoo 1997

Qhov Dhau Los: Txog Vajtswv Tej Kev Cai Tswj Fwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj

Ntxiv Mus: Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Xyaum Ua Raws (6)

Niaj hnub no, txawm yuav ua tau txoj kev xav uas Petus muaj los xij—tib neeg feem ntau tsis tuaj yeem ua tau txoj kev xav uas Povlauj muaj....

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No