VII. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tus Moj Yam thiab Yam Uas Nws Muaj thiab Yam Uas Yog Nws

255. Vajtswv yog yam uas Nws yog thiab Nws muaj yam uas Nws muaj. Txhua yam uas Nws hais tawm thiab qhia tshwm yog tej uas sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb and qhov seb Nws yog leej twg tiag. Yam Nws yog thiab yam Nws muaj, li uas Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov seb yog leej twg tiag, yog tej yam uas tib neeg muab pauv tsis tau. Nws tus moj yam muab Nws txoj kev hlub rau tib neeg, nplig tib neeg, ntxub tib neeg, thiab tshaj ntawd, ib txoj kev to taub zoo txog tib neeg. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yam ntxwv, tej zaum yuav ruaj siab hlo, muaj zog zis, los sis tsis muaj kev xav. Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov[a] yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim)[b] los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam. Tab sis tib neeg tus yam ntxwv tsis zoo tshaj li lub nyuag cim ntawm txoj kev zoo me me ntawm tib neeg rau tej tsiaj. Hauv tib neeg thiab ntawm nws tus kheej tsis muaj hwj chim kav, tsis muaj cai kav, thiab tsis muaj peev xwm ua kom siab tshaj tus kheej, tab sis nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb yog ib tug uas khoov tos txoj kev hlub ntawm tib neeg tus cwj pwm, xwm txheej, thiab tej khoom. Muaj Vajtswv txoj kev zoo siab xyiv fab vim txoj kev ncaj ncees thiab muaj qhov kaj, vim yog txoj kev puas tshuaj ntawm qhov tsaus thiab kev phem. Nws zoo siab rau hauv qhov coj qhov kaj thiab ib lub neej zoo los rau tib neeg; Nws txoj kev zoo siab xyiv fab yog kev zoo siab xyiv fab uas ncaj ncees, ib lub cim ntawm qhov muaj txhua yam zoo thiab, tshaj ntawd, ib lub cim ntawm txoj kev vam zoo rau tom ntej. Vajtswv txoj kev npau taws yog muaj rau txoj kev ua kom raug mob los ntawm qhov muaj thiab cuam tshuam los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees uas los raug rau Nws cov tib neeg, vim tias muaj kev phem thiab qhov tsaus, vim tias muaj tej uas muab qhov tseeb ntiab tawm, thiab phem tshaj ntawd, vim tias muaj tej uas tawm tsam yam zoo thiab zoo nkauj. Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim uas tag nrho txhua yam phem tsis muaj nyob lawm, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev dawb huv. Nws txoj kev tu siab yog muaj rau tib neeg, rau tus uas Nws muaj kev cia siab rau tab sis tau poob rau hauv qhov tsaus lawm, vim hais tias tes hauj uas Nws ua rau tib neeg tsis los raws li Nws tej kev xav tau, thiab vim hais tias tsis yog txhua tus tib neeg uas Nws hlub yuav nyob tau rau hauv qhov kaj. Nws tu siab rau tus tib neeg uas dawb huv, rau tus tib neeg ncaj ncees tab sis mas khav theeb, thiab rau tus tib neeg zoo tab sis tsis muaj nws tus kheej tej kev xam pom. Nws txoj kev tu siab yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev zoo thiab ntawm Nws txoj kev hlub, ib lub cim ntawm qhov zoo nkauj thiab ntawm txoj kev siab zoo. Nws txoj kev zoo siab, yog mas, yog los ntawm txoj kev kov yeej Nws tej yeeb ncuab thiab tau txoj kev ntseeg zoo ntawm tib neeg. Ntau tshaj qhov no, nws sawv los ntawm txoj kev ntiab tawm thiab kev puas tsuaj ntawm tus yeeb ncuab tej hwj chim, thiab vim hais tias tib neeg tau txais ib lub neej zoo thiab thaj yeeb lug. Vajtswv txoj kev zoo siab tsis thooj li tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab; qhov txawv, nws yog txoj kev xav ntawm qhov sau tej txiv hmab txiv ntoo uas zoo los ua ke, ib txoj kev xav uas zoo tshaj li txoj kev zoo siab xyiv fab. Nws txoj kev zoo siab yog ib lub cim ntawm qhov tib neeg tsoo dim plaws txoj kev txom nyem txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, thiab ib lub cim ntawm qhov tib neeg nkag mus rau ib lub ntiaj teb uas muaj qhov kaj. Tib neeg tej kev xav, qhov txawv, muaj sawv los rau nws tus kheej tej kev txaus siab xwb, tsis yog rau txoj kev ncaj ncees, qhov kaj, los sis yam uas zoo nkauj, thiab qhov tsawg tshaj txhua yam yog rau txoj kev hlub uas Ntuj Ceej Tsheej muab. Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

256. Kuv yog neeg ncaj ncees, Kuv yog ib tug uas ntseeg tau, thiab Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas neeg lub siab lub ntsws! Kuv yuav nthuav tawm tam sim ntawd seb leej twg yog tseeb thiab leej twg yog cuav. Tsis txhob ceeb; txhua yam ua hauj lwm raws li Kuv lub sij hawm. Leej twg xav tau Kuv lub siab dawb paug, thiab leej twg tsis xav tau—Kuv yuav qhia rau nej, ib tug zuj zus. Nej tsuas yog saib xyuas kom noj, haus, thiab txav los ze rau Kuv thaum nej tuaj rau hauv Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm ntawm Kuv Tus Kheej. Tsis txhob txhawj xeeb dhau heev rau qhov kom tshwm sim sai; Kuv txoj hauj lwm tsis yog ib yam uas muaj cuab kav ua tiav txhua yam hauv tib zaug. Nyob hauv nws muaj Kuv cov kauj ruam thiab Kuv lub tswv yim, thiab vim li no Kuv lub tswv yim thiaj yuav raug qhia tawm. Kuv yuav cia nej pom qhov uas tau ua los ntawm Kuv ob txhais tes—qhov kev rau txim ntawm kev ua phem thiab qhov nqi zog ntawm qhov kev zoo. Muaj tseeb tias Kuv yeej tsis tuaj leej twg tog. Koj tus uas hlub Kuv tiag, Kuv yuav hlub koj tiag, thiab rau cov uas tsis hlub Kuv tiag, Kuv txoj kev npau taws yuav nrog lawv nyob tas li, kom lawv thiaj nco ntsoov mus ib txhis tias Kuv yog tus tseem Vajtswv, tus Vajtswv uas tshuaj xyuas lub qhov tsis huv sab hauv ntawm neeg lub siab. Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes. Tsis txhob xav tias koj tus kheej ntse heev uas ua rau koj qhov kev suav xam me me tawm tau los zoo rau koj xwb. Kuv qhia koj tias: Txawm tib neeg yuav muaj ntau lub phiaj xwm uas tawg taus paj txiv taus txiv, txawm yuav yog ntau txhiab los sis ntau caum txhiab, thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim ntawm Kuv lub xib teg. Txhua tsav thiab txhua yam raug tswj hwm los ntawm Kuv txhais tes, ib tus neeg xwb yeej tsis ua li cas li! Tsis txhob sim nkaum los sis zais Kuv, tsis txhob haub los sis zais. Puas yog tias koj tseem tsis pom tias Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob, Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv txoj kev txiav txim, tau qhia tawm rau sawv daws ma? Yog leej twg tsis xav tau Kuv yam siab dawb paug, Kuv yuav txiav txim rau lawv tam sid thiab yam tsis muaj kev hlub tshua. Kuv txoj kev khuv xim twb tau los xaus lawm; tsis tshuav dab tsis ntxiv lawm. Tsis txhob ua neeg zoo ntsej zoo muag tab sis lub siab phem li koj ntxiv lawm, thiab muab tso tseg koj txoj kev phem kev qias.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 44

257. Kuv yog qhov chaw Pib, thiab Kuv yog qhov Xaus. Kuv yog tus raug tsa sawv rov qab los thiab tus tseem Vajtswv uas zoo tag nrho. Kuv hais Kuv cov lus rau ntawm nej lub xub ntiag, thiab nej yuav tsum ntseeg yam Kuv hais kom ruaj khov. Ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb tej zaum yuav ploj mus, tiam sis ib tug ntawv los sis ib kab ntawm yam uas Kuv yuav hais yuav tsis ploj mus li. Nco ntsoov qhov no! Nco ntsoov nws! Thaum Kuv tau hais nws tawm lawm, yuav tsis muaj ib lo lus twg yuav raug rho rov qab, thiab txhua lo yuav raug ua kom tiav.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 53

258. Lub qab ntuj khwb thiab txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog tias Kuv hais li cas, yuav yog li ntawd. Yog tias Kuv tsa dab tsi lawm, ces yuav tsum muaj li ntawd. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taw; nws nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Thaum Kuv lub suab tawm mus, lub ntuj thiab lub teb yuav dua mus thiab yuav ploj mus! Txhua yam yuav hloov dua tshiab; qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau tab sis yog qhov yog. Kuv twb kov yeej lub ntiaj teb lawm, nrog rau txhua tus phem. Kuv zaum ntawm no tham rau nej thiab txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog thiab txhua tus uas muaj txoj sia nyob yuav tsum lees txais.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 15

259. Kuv ua li qhov Kuv hais, thiab qhov Kuv tau ua ces Kuv ib txwm muab ua kom tiav hlo, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li—nws yog qhov ruaj khov tshaj plaws li. Txawm yuav yog tej lus uas Kuv tau hais nyob rau yav tag los lawm los yog tej lus uas Kuv tseem yuav hais nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom tag nrho tej ntawd yuav tsum tshwm sim muaj, ib qho zuj zus, thiab cia tag nrho noob neej pom tej ntawd tshwm sim muaj tuaj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus nyob tom qab ntawm Kuv cov lus thiab tes hauj lwm. … Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li. Puas muaj ib yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes li? Dab tsi los xij uas Kuv hais ces yeej ua tiav xwb, thiab leej twg hauv cov tib neeg uas muaj peev xwm hloov tau Kuv lub siab? Nws puas yog qhov kev cog lus uas Kuv muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb? Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam tau Kuv qhov phiaj xwm kom txhob mus lawm tom ntej li; Kuv yeej nyob rawv hauv Kuv tes hauj lwm nrog rau hauv qhov kev npaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Leej twg ntawm cov tib neeg yuav muaj cuab kav muab nws txhais tes coj los raus cuam tshuam rau? Nws tsis yog Kuv lod tus uas tau npaj tej no kiag? Nkag los rau hauv thaj chaw no hnub no tsis yog plam kev rau sab nraud ntawm Kuv qhov phiaj xwm los sis qhov uas Kuv tau pom ua ntej lawm; it puav leej yog txiav txim siab los ntawm Kuv ntev los lawm. Leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav xav txog kauj ruam no ntawm Kuv qhov phiaj xwm? Kuv cov neeg yuav mloog Kuv lub suab tiag tiag li, thiab txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 1

260. Kuv hlub txhua tus uas tau siv lawv tus kheej txhawm rau Kuv thiab mob siab rau Kuv. Kuv ntxub txhua tus uas yug tawm ntawm Kuv los tab sis tseem tsis tau paub Kuv li, thiab tseem tawm tsam Kuv. Kuv yuav tsis tso ib tug twg uas ua lub siab dawb paug rau Kuv; tab sis Kuv yuav muab cov koob hmoov rau tus neeg ntawd ob npaug. Kuv yuav rau txim ob npaug rau cov uas tsis coj ua zoo thiab ua txhaum Kuv txoj kev ua siab zoo, thiab Kuv yuav tsis tso lawv tseg yooj yim. Nyob hauv Kuv lub teb chaws tsis muaj kev coj nkhaus los sis dag ntxias li, thiab tsis muaj kev ntiaj teb li; ntawd yog, tsis muaj tus ntxhiab tsw lwj. Dua ntawd, txhua yam yog qhov tseeb thiab kev ncaj ncees; txhua yam yog kev dawb huv thiab qhib siab lug, tsis muaj ib yam dab tsi zais los sis npog cia li. Txhua yam yog qhov tshiab, txhua yam yog kev zoo siab xyiv fab, thiab txhua yam yog kev tsim kho. Leej twg tseem muaj ntxhiab tsw ntawm cov tuag yuav nyob tsis tau hauv Kuv lub teb chaws thiab tseem yuav raug tswj los ntawm Kuv tus pas hlau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 70

261. Kuv yog ib txoj kev noj hluav taws-tag nrho thiab Kuv tsis ua siab ntev rau kev ua txhaum. Vim tias txhua tus noob neej yog Kuv tsim, txawm Kuv hais thiab ua dab tsi los xij, lawv yuav tsum mloog lus, thiab lawv thiaj li tsis ntxeev siab. Tib neeg tsis muaj cai los txuam yuaj rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab tsawg dua lawv tsis tsim nyog los soj ntsuam qhov yog los sis tsis yog hauv Kuv txoj hauj lwm thiab hauv Kuv cov lus. Kuv yog tus Tswv tsim, thiab cov uas tau raug tsim los yuav tsum ua tiav txhua yam uas Kuv cheem tsum kom muaj ib lub siab huab hwm rau Kuv; lawv yuav tsum tsis txhob sim los muab qhov laj thawj rau Kuv, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Nrog rau Kuv lub hwj chim Kuv tswj fwm Kuv haiv neeg, thiab txhua tus uas yog ib feem ntawm ib puas tsav yam uas Kuv tsim yuav tsum zwm rau Kuv lub hwj chim. Txawm hais tias hnub no nej tawv thiab khav theeb rau ntawm Kuv xub ntiag, txawm hais tias nej tsis mloog cov lus uas Kuv qhia nej thiab tsis paub ntshai los, Kuv tsuas yog ua siab ntev rau nej txoj kev ntxeev siab xwb; Kuv yuav tsis plam Kuv txoj kev txhim kho thiab cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm vim qhov me me, cov kas uas tseem ceeb tau do da tej kev qias vuab tsuab hauv tej pawg quav tsiaj. Kuv ua siab ntev rau txhua yam uas tseem muaj nyob txuas ntxiv uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab txhua yam uas Kuv ntxub vim yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav ua li ntawd mus kom txog thaum Kuv cov kev hais lus tiav tag nrho, mus kom txog rau thaum Kuv lub sij hawm kawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

262. Vim koj twb tau txiav txim siab los ua dej num rau Kuv lawm, Kuv yuav tsis tso koj mus. Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, thiab Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb txog noob neej. Vim koj twb tau tso koj cov lus rau saum lub thaj lawm, Kuv yuav tsis zam koj txoj kev khiav mus ntawm Kuv ob lub qhov muag, los sis Kuv yuav tsis zam koj txoj kev ua dej num rau ob tug los pav. Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem tau txais txoj kev hlub zaum ob tom qab uas tau tso koj cov lus rau saum lub thaj thiab rau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm? Kuv yuav cia li tso cai rau tib neeg los dag Kuv hauv ib txoj kev zoo li no tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem cia li cog lus thiab cog lus rau Kuv los ntawm koj tus nplaig xwb? Koj yuav cia li cog lus los ntawm Kuv lub zwm txwv, lub zwm txwv ntawm Kuv uas yog tus Siab Tshaj Plaws tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj cov lus cog tseg twb tau ploj mus lawm? Cia Kuv qhia nej: Tab txawm hais tias nej sab cev nqaij daim tawv dua mus lawm los, nej cov lus cog tseg tsis tuaj yeem dua mus tau li. Thaum kawg, Kuv yuav rau txim rau nej raws li nej cov lus cog tseg. Txawm li cas los xij, nej ntseeg tias nej tuaj yeem saib xyuas tau Kuv los ntawm kev tso nej cov lus rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tias nej lub siab tuaj yeem ua dej num rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab cov ntsuj plig phem. Kuv txoj kev npau taws yuav zam cov tib neeg uas zoo li-dev, zoo li-npua ntawd uas dag Kuv tau li cas? Kuv yuav tsum ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab txeeb txhua tus uas daig rau ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ob txhais tes rov qab los, cov uas “kub siab ntseeg” uas muaj kev ntseeg rau hauv Kuv kom lawv thiaj “nyob tos” Kuv hauv ib cev zam uas raug qhuab ntuas, ua Kuv tus heev nyuj, ua Kuv cov nees, thiab yuav tsum muaj kev hlub tshua txog Kuv txoj kev tua. Kuv yuav cia koj khaws koj txoj kev txiav txim siab yav dhau los thiab rov ua dej num rau Kuv ib zaug ntxiv. Kuv yuav tsis zam txhua yam uas tau tsim los uas dag Kuv. Koj puas tau xav lawm tias koj yeej tuaj yeem thov thiab dag tau rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tau xav lawm tias Kuv twb tsis tau hnov los sis pom koj cov lus thiab cov dej num? Koj cov lus thiab cov dej num tsis tau nyob rau hauv Kuv txoj kev xav tau li cas? Kuv yuav cia li txeev tso cai rau tib neeg los dag ntxias Kuv zoo li ntawd tau li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

263. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg thiab, ib qho ntxiv, Kuv yog tus thiab yog tib tug neeg ntawm Vajtswv xwb. Ntau dua ntawd, Kuv, tag nrho lub cev nqaij daim tawv, yog qhov kev tshwm sim txhua yam puv npo ntawm Vajtswv. Leej twg los kav liam uas tsis hwm Kuv, leej twg los kav liam uas muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab leej twg los kav liam uas nyiam hais lus tawm tsam Kuv ces yuav tuag los ntawm Kuv txoj kev foom phem rau thiab txoj kev npau taws (yuav muaj kev foom phem vim Kuv txoj kev npau taws). Tsis tas li ntawd, leej twg los kav liam uas tsis muab siab npuab rau Kuv los sis saib tsis taus Kuv, thiab leej twg los kav liam uas muaj cuab kav sim dag Kuv, yuav tsum tuag los ntawm Kuv txoj kev ntxub. Kuv txoj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim yuav ntxeem nyob mus ib txhiab thiab ib txhis. Thaum xub thawj, Kuv tau hlub thiab muaj lub siab hlub tshua, tab sis qhov no tsis yog tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo; kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim tsuas yog muaj kev txiav txim tus moj yam ntawm Kuv, Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam tiav hlo. Thaum Tiam Hmoov Hlub, Kuv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua. Vim yog txoj hauj lwm Kuv yuav tsum ua kom tiav, Kuv muaj kev hlub siab zoo thiab kev hlub tshua; tom qab ntawd, txawm li cas los xij, tsis muaj kev xav tau ntxiv rau tej yam ntawd lawm (thiab ib txwm tsis tau muaj dua ib zaug li). Nws yog kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim, thiab qhov no yog tag nrho tus moj yam ntawm Kuv txoj kev ua neej ua ke nrog Kuv lub hwj huam uas muaj txhua yam tiav hlo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 79

264. Kuv kav txhua yam, Kuv yog tus Vajtswv uas muaj tswv yim uas muaj hwj chim puv ntoob, thiab Kuv yeej tsis zam leej twg kiag li; Kuv yog tus neeg phem kawg kiag li, tsis muaj kev xav kiag li. Kuv saib xyuas leej twg (txawm hais tias nws hais tau lus zoo npaum li cas los xij, Kuv yuav tsis tso nws dim) nrog Kuv txoj kev ncaj ncees, kev nyob ncaj ncees, thiab lub meej mom, nyob rau tib lub sij hawm no ua rau txhua tus pom tau zoo dua txog qhov phim hwj ntawm Kuv tej num, nrog rau qhov seb Kuv tej num ntawd txhais li cas. Ib leeg dhau ib leeg, Kuv rau txim rau cov ntsujplig phem rau txhua yam kev coj ua uas lawv ua, muab lawv txhua tus pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Txoj hauj lwm no Kuv tau ua tiav ua ntej lub sij hawm pib lawm, tawm hauv lawv mus yam tsis muaj lub luag hauj lwm tuav, ua rau lawv tsis muaj chaw nyob los ua lawv txoj hauj lwm. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg uas Kuv tau xaiv—cov uas tau npaj tseg thiab xaiv tseg los ntawm Kuv—tuaj yeem tuav tau los ntawm cov ntsujplig phem, thiab yeej ib txwm yog tus dawb huv. Raws li cov uas Kuv tsis tau npaj tseg thiab tsis xaiv tseg, Kuv yuav muab lawv xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, thiab tsis pub lawv nyob. Nyob hauv txhua qhov, Kuv tej kev cai koom nrog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv lub meej mom. Kuv yuav tsis tso cov neeg tab txawm ib leeg xwb los xij uas Ntxwgnyoog ua hauj lwm ib zaug, thiab muab lawv lub cev pov rau hauv Dab Teb, vim Kuv ntxub Ntxwgnyoog. Kuv yuav tsis lam tso nws cia yooj yim, tab sis yuav tsum rhuav tshem nws, tso cai rau nws tsis yog muab hwv tsam rau nws los ua nws txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 70

265. Kuv yuav qhuab ntuas txhua tus uas yug los ntawm Kuv uas tsis paub Kuv kom pom tag nrho txog Kuv txoj kev npau taws, Kuv lub hwj chim loj, thiab Kuv lub tswv yim puv npo. Hauv Kuv, txhua yam ncaj ncees, thiab yeej tsis muaj kev tsis ncaj ncees kiag li, tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev coj tsis ncaj; leej twg uas coj coj tsis ncaj thiab ntxias dag yuav tsum yog ib tug tub ntawm ntuj tawg, yug hauv yeeb ceeb. Hauv Kuv txhua yam qheb lug; yam twg uas Kuv hais yuav tsum ua kom tiav, yuav tsum ua kom tiav tiag, yam twg uas Kuv hais yuav tsum tau rhawv, yuav tsum tau rhawv, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv los sis qog tej no tau vim yog Kuv yog tus ntawd thiab Vajtswv Tus Kheej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 96

266. Kuv yuav rau txim rau cov neeg lim hiam thiab muab nqe zog rau cov neeg zoo, thiab Kuv yuav coj Kuv txoj kev ncaj ncees los yuam siv, thiab Kuv yuav pib Kuv txoj kev txiav txim. Kuv yuav siv Kuv cov lus los ua kom txhua yam tiav, ua rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntsib Kuv txhais tes rau txim, thiab Kuv yuav ua kom txhua leej tib neeg pom txog Kuv lub yeeb koob uas puv npo, Kuv lub tswv yim uas puv npo, thiab Kuv txoj kev siab zoo uas puv npo. Tsis muaj leej twg yuav kav sawv nyob hauv kev txiav txim, rau ntawm Kuv, txhua yam raug ua kom tiav; thiab nyob rau ntawm no, cia kom txhua leej tib neeg pom Kuv lub meej mom uas puv npo, thiab saj Kuv txoj kev muaj yeej uas puv npo, vim nyob hauv Kuv mas txhua yam qhia tawm dawb paug xwb. Los ntawm no, nws muaj cuab kav pom tau txog Kuv lub hwj chim loj thiab Kuv txoj kev muaj cai. Tsis muaj leej twg kav tawm tsam Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav kav tav Kuv kev. Nyob hauv Kuv, txhua yam mas qheb lug. Leej twg thiaj yuav kav zais ib yam dab tsi? Kuv yeej ruaj siab yuav qhia tawm tias tsis muaj kev hlub tshua rau ib tib neeg li! Qhov kev ua phem li no yuav tau txais Kuv qhov kev rau txim hnyav, thiab cov kev dag li no yuav tsum raug ntxuav tawm ntawm Kuv lub qhov muag. Kuv yuav kav lawv nrog tus pas nrig hlau thiab Kuv yuav siv Kuv txoj cai lus txiav txim rau lawv, yam tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me kiag li thiab tsis muaj kev zam rau lawv cov kev xav me ntsis kiag li, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsis muaj siab ntsws thiab muaj hwj chim tshaj thiab tsis muaj peev xwm raug ua kom tub qaug rau tau. Txhua tus tsim nyog nkag siab thiab pom qhov no, tsis yog li ntawd yuav raug kev txo txoj sia thiab kev puas tsuaj los ntawm Kuv “yam tsis muaj qab hau los sis laj thawj li,” vim Kuv tus pas yuav ntaus los rau txhua tus uas tawm tsam Kuv. Kuv tsis quav ntsej tias seb lawv paub los tsis paub txog Kuv tej kev cai tswj fwm li; uas yuav tsis muaj qhov tshwm sim tuaj rau Kuv, vim yog Kuv cov neeg nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug ntxiv lawm. Qhov no yog qhov laj thawj tias vim li cas nws thiaj tuaj yeem hais tais Kuv yog ib tug tsov ntxhuav; leej twg los xij uas Kuv chwv, Kuv ntau kom vau. Vim li no tam sim no thiaj muaj lus hais thuam tias Kuv yog tus Vajtswv ntawm kev khuv leej thiab muaj siab zoo ntxim hlub. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, Kuv tsis yog ib tug me nyuam yaj, tiam sis ib tug tsov ntxhuav. Tsis muaj leej twg kav ua tub qaug Kuv; leej twg kuj xij ua tub qaug Kuv, Kuv yuav rau txim nrog rau txoj kev tuag, kiag tam sim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 120

267. Kuv lub suab yog kev txiav txim thiab kev chim siab; Kuv tsis coj muag rau leej twg li thiab tsis qhia tawm kev hlub tshuas rau leej twg li, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab Kuv yog tus muaj txoj kev chim siab; Kuv yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg. Hauv Kuv, tsis muaj dab tsi zais los sis tsis muaj kev xav dab tsi, tiam sis qhov sib txawv ces, txhua yam yeej qhib siab lug, ncaj ncees, thiab nyob nruab nrab. Vim hais tias Kuv cov tub hlob yeej nyob nrog Kuv rau ntawm lub zwm txwv, tswj kav tag nrho txhua haiv neeg thiab tag nrho cov tib neeg, tej yam no thiab cov tib neeg uas tsis coj ncaj nruab nrab thiab tsis muaj kev ncaj ncees tam sim no yog cov pib raug txiav txim. Kuv yuav tshuaj xyuas lawv ib tug zuj zus, tsis pub kom hla leej twg li thiab nthuav tawm lawv kom tiav log. Vim Kuv qhov kev txiav txim yeej nthuav tawm puv npo thiab tau qhib siab lug lawm, thiab Kuv yeej tsis tau khaws ib yam dab tsi cia li; Kuv yuav muab txhua yam uas tsis raws li Kuv siab nyiam pov tseg, thiab cia nws puas tsuaj mus tag ib txhis rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv yuav cia nws kub mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Kuv qhov kev coj ncaj. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li, thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Kuv cov lus txib.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 103

268. Txhua kab lus uas Kuv hais tawm yog muaj hwj chim thiab kev txiav txim, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus li. Thaum twg Kuv cov lus raug muab tawm los, tej khoom yeej raug ua tiav raws li Kuv cov lus; qhov no yog Kuv tus yam ntxwv. Kuv cov lus yog lub hwj chim thiab tus twg uas kho lawv ua tub qaug Kuv kev qhuab ntuas, thiab Kuv yuav tsum ntaus lawv. Nyob rau hauv cov teeb meem loj lawv coj kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej lub neej thiab lawv mus rau Dab Teb, los yog mus rau hauv qhov ntuj. Nov yog tib txoj hau kev uas Kuv saib xyuas tib neeg xwb, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev los hloov nws—no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Nco ntsoov qhov no! Tsis pub ib tug neeg twg ua txhaum Kuv txoj kev cai tswj fwm li; txhua yam yuav tsum ua kom tiav raws li Kuv txoj kev xav! Yav dhau los, Kuv ua yooj yim heev rau nej thiab nej tsuas ntsib Kuv cov lus xwb. Cov lus Kuv hais txog kev ntaus tib neeg tseem tsis tau dhau mus. Tab sis txij hnub no, txhua yam kev puas tsuaj (cov no muaj feem rau Kuv txoj kev cai tswj fwm) yuav maj mam los ib qho zuj zus los rau txim rau txhua tus uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav. Yuav tsum muaj qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb—tsis li ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom Kuv txoj kev npau taws tab sis yuav ua kom lawv lub siab rov ua liam qias dua. Nov yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog txoj hau kev uas Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv hais qhov no rau nej ua ntej kom nej muaj peev xwm zam kev ua txhaum thiab kev puas tsuaj mus ib txhis. Ntawd yog hais tau tias, txij hnub no rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom txhua tus neeg tshwj tsis yog rau Kuv cov tub hlob ua lawv qhov chaw kom tsim nyog raws li Kuv txoj kev xav, thiab Kuv yuav qhuab ntuas lawv ib tug zuj zus. Kuv yuav tsum tsis txhob cia ib tug twg plam ntawm tus nqe lauj. Tsuas yog nej muaj cuab kav rov ua liam qias dua! Tsuas yog koj muaj cuab kav rov tawm tsam ntxiv! Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv ncaj ncees rau txhua tus, tias Kuv tsis muaj ib qho kev xav, thiab qhov no ua dej num los qhia tias Kuv tus moj yam yuav tsum tsis txhob raug tawm tsam. Nov yog Kuv tus neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov no li. Txhua tus neeg hnov Kuv cov lus thiab txhua tus neeg pom Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Txhua tus neeg yuav tsum mloog Kuv hais thiab muaj tseeb—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Txhua tus neeg nyob thoob plaws qab ntuj khwb thiab hauv ntiaj teb no yuav tsum qhuas thiab ntxiv yeeb koob rau Kuv, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tsis xws leej twg, rau qhov Kuv yog Vajtswv tus neeg. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm, Kuv kev hais lus thiab kev ntiab tawm, vim cov no yog ib qho tseem ceeb rau Kuv ib leeg xwb, thiab cov no yog yam uas Kuv tau muaj txij li puag thaum ub los lawm thiab uas yuav nyob mus ib txhis li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 100

269. Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb tau poob rau lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsuj plig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 28

270. Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke. Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

271. Yog tias koj muaj kev ntseeg tau ntau lub xyoo lawm thiab nco txoj kev koom nrog Kuv, tab sis tseem txav deb ntawm Kuv lawm, ces Kuv hais tias nws yuav tsum yog qhov koj tawm tsam Vajtswv tus moj yam tas li, thiab koj qhov xaus yuav yog ib qho nyuaj suav tau heev. Yog hais tias ntau lub xyoo ntawm txoj kev koom nrog Kuv ntawd tsuas tsis hloov tsis tau koj kom ua ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab qhov tseeb xwb, tab sis, phem tshaj ntawd, coj koj txoj kev ua phem mus ua koj tus yeeb yam lawm, thiab koj tsuas tsis yog muaj kev khav theeb ob npaug ntawm qhov dhau los xwb, tab sis koj txoj kev to taub yuam kev txog Kuv kuj tau huaj vam ntau tuaj lawm, xws li koj muab Kuv xam li ib tug pab koj me me xwb, ces Kuv hais tias koj txoj kev txom nyem tsis yog nyob ntawm daim tawv xwb tab sis nkag mus rau hauv koj tej pob txha tib si lawm. Txhua yam uas seem ces yog rau koj nyob tos npaj koj lub ntees kom tiav lawm xwb. Koj tsis tas thov Kuv kom ua koj tus Vajtswv, rau qhov koj tau ua ib txoj kev txhaum uas tsim nyog tuag, ib txoj kev txhaum uas zam txim tsis tau. Txawm yog tias Kuv muaj kev hlub tshua ntau rau koj, los tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav xav txov koj txoj sia, rau qhov koj txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis yog ib qho teeb meem dog dig, tab sis yog ib qho uas loj heev. Thaum lub sij hawm los txog, tsis txhob liam Kuv tias tsis qhia koj ua ntej no nawb. Nws rov qab los rau qhov no: Thaum nej koom nrog Khetos—tus Vajtswv uas nyog hauv ntiaj teb—li ib tug tib neeg dog dig, ntawd yog, thaum koj ntseeg tias tus Vajtswv no tsis muaj dab tsi tab sis yog ib tug tib neeg xwb, tom qab ntawd ces koj yuav tsum liam sim mus. Qhov no yog Kuv txoj kev ntuas nej txhua tus xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

272. Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

273. Kuv yuav kho tej kev tsis ncaj ncees hauv noob neej lub ntiaj teb. Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kom thoob plaws lub ntiaj teb, txwv Ntxwnyoog ntawm qhov ua rau Kuv cov tib neeg raug mob, txwv cov yeeb ncuab ntawm qhov ua raws li lawv nyiam. Kuv yuav ua Vajntxwv nyob hauv lub ntiaj teb thiab tshais Kuv lub zwm txwv mus rau qhov ntawd, ua kom Kuv cov yeeb ncuab txhua tus poob mus rau hauv av thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Hauv Kuv txoj kev tu siab, kev npau taws tau sawv los, Kuv yuav tsuj thoob plaws lub qab ntuj khwb kom tiaj tiaj, tsis tseg ib tug cia kiag li, thiab tawm tsam kev ntshai mus rau hauv Kuv cov yeeb ncuab lub siab. Kuv yuav txo tag nrho lub ntiaj teb mus rau cov kev puam tsuaj, thiab ua kom Kuv cov yeeb ncuab poob mus rau hauv cov kev puas tsuaj, kom txij no mus lawv yuav tsis haub ntxias noob neej ntxiv lawm. Kuv txoj kev npaj twb raug kho lawm, thiab tsis muaj leej twg, txawm lawv yuav yog leej twg los xij, yuav tsum tau hloov. Raws li Kuv ncig nyob saum qhov chaw uas muaj meej mom thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus noob neej yuav raug tsim dua tshiab, thiab txhua yam yuav rov qab ciaj sia tuaj. Tib neeg yuav tsis quaj ntxiv lawm, yuav tsis quaj thov kev pab los ntawm Kuv ntxiv lawm. Ces Kuv lub siab thiaj li yuav xyiv fab, thiab tej tib neeg thiaj li yuav rov qab los ua kev zoo siab rau Kuv. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, txij saum ncov mus txog ntua hauv qab, yuav muaj kev zoo siab heev …

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 27

274. Xi-oo! Cia li zoo siab xyiv fab! Xi-oo! Cia li hu nkauj! Kuv tau muaj yeej rov qab los lawm, Kuv muaj yeej rov qab los lawm lau! Txhua leej tib neeg! Maj nroos sawv ua ib kab kom zoo! Txhua yam ntawm kev tsim! Tam sim no tau nres lawm, rau qhov Kuv tus neeg ntsib tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tshwm los rau ntawm Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb. Leej twg thiaj kav tsis txhos caug hauv kev pe hawm? Leej twg thiaj kav tsis hu Kuv ua tus tseem Vajtswv? Leej twg thiaj kav tsis tsa muag saib hauv kev hwm? Leej twg thiaj kav tsis muab kev qhuas? Leej twg thiaj kav tsis zoo siab xyiv fab? Kuv cov tib neeg yuav hnov Kuv lub suab, thiab Kuv cov tub yuav ciaj sia nyob hauv Kuv lub nceeg vaj! Tej toj roob, tej dej ntws, thiab txhua yam yuav zoo siab tsis paub xaus li, thiab yuav dhia paj paws tsis paub tseg. Nyob rau lub sij hawm no, tsis muaj leej twg kav thim rov qab lawm, thiab tsis muaj leej twg kav sawv los tawm tsam. Qhov no yog Kuv txoj kev ua zoo kawg nkaus, thiab ntau tshaj ntawd, nws yog Kuv lub hwj chim loj! Kuv yuav ua kom txhua yam hwm Kuv nyob hauv lawv lub siab thiab, ntau tshaj qhov no, Kuv yuav cia kom txhua yam qhuas Kuv! Qhov no yog lub hom phiaj kawg nkaus ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg ntawm rau txhiab xyoo, thiab nws yog yam uas Kuv tau tsim tsa cia lawm. Tsis muaj ib tug twg los sis ib yam khoom twg los sis xwm txheej twg kav sawv los tawm tsam Kuv los sis tsis pom zoo nrog Kuv. Tag nrho Kuv cov tib neeg yuav ntws nto mus rau Kuv lub roob (muab ua lwm lo lus hais, lub ntiaj teb uas Kuv yuav tsim nyob rau tom qab) thiab lawv yuav zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag, vim yog Kuv muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim, thiab Kuv muaj hwj chim. (Qhov no hais txog thaum Kuv tseem nyob hauv lub cev. Kuv kuj muaj lub hwj chim nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab, tiam sis vim yog qhov txwv ntawm lub sij hawm thiab thaj chaw ua rau tsis muaj peev xwm hloov hauv cev nqaij daim tawv tau, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob uas zoo tag nrho. Txawm tias Kuv tau txais cov tub hlob nyob hauv cev nqaij daim tawv lawm los, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob lawm. Nws tsuas yog thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo thiab hloov Kuv lub cev ces tej zaum Kuv thiaj muaj cuab kav hais tau tias muaj hwj chim—ntawd yog, Kuv tau txais lub yeeb koob.) Yeej tsis muaj dab tsi nyuaj rau Kuv kiag li. Los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav raug rhuav tshem, thiab los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav muaj txoj sia thiab raug ua kom zoo tag nrho. Qhov ntawd yog Kuv lub hwj chim loj thiab qhov ntawd yog Kuv txoj kev muaj cai. Vim yog Kuv muaj hwj chim thiab txoj kev muaj cai puv npo, tsis muaj leej twg yuav kav tav tau Kuv txoj kev. Kuv twb tau muaj yeej rau txhua yam lawm, thiab Kuv twb tau muaj yeej rau txhua tus tub ntawm txoj kev ntxeev siab lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 120

275. Vajtswv tsim nooj neej; tsis hais txawm lawv tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm los sis txawm lawv caum raws Nws los xij, Vajtswv yeej saib noob neej li cov Nws hlub uas muaj nqis tshaj plaws—los sis li uas noob neej hais tias, cov tib neeg uas Nws hlub tshaj plaws—thiab tsis yog Nws tej khoom ua si. Txawm Vajtswv hais tias Nws yog tus Tswm Tsim thiab hais tias tib neeg yog yam Nws tsim tawm los los xij, uas tej zaum yuav zoo li muaj ib qho sib txawv me me ntawm txoj hauj lwm, qhov tseeb tiag ces yog tias txhua yam Vajtswv tau ua rau noob neej lawm ces yeej dhau mus deb tshaj li qhov ib txwm muaj no lawm. Vajtswv hlub noob neej, saib xyuas noob neej, thiab qhia txoj kev txhawj xeeb rau noob neej pom, nrog rau qhov kev pab cuam rau noob neej tas li thiab tsis tu ncua li. Nws yeej tsis xav rau hauv Nws siab tias qhov no yog ib qho hauj lwm ntxiv los sis tej yam uas tsim nyog tau koob npe ntau. Los sis Nws tsis xav tias txoj kev cawm noob neej, pab cuam rau lawv, thiab muab txhua yam rau lawv, yog ib qho kev muab pub rau noob neej uas loj heev li. Nws tsuas pab cuam rau noob neej ntsiag to thiab twj ywm, raws li Nws tus kheej txoj hau kev thiab los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws xwb. Txawm noob neej tau txais kev pab cuam thiab kev pab ntau npaum li cas los ntawm Nws los los xij, Vajtswv yeej tsis xav txog los sis sim ua kom tau koob npe li. Qhov no yog txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab kuj yog kiag ib qho kev qhia kom pom tseeb txog Vajtswv tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

276. Vajtswv tau tiv dhau ntau hmo uas pw tsis tsaug zog rau tes hauj lwm ntawm noob neej. Txij puag saum qhov siab los rau qhov qis uas tob tshaj plaws, Nws tau nqis los rau lub ntuj tawg ntawm cov ciaj uas tib neeg nyob los nyob kom tag Nws lub sij hawm nrog tib neeg, Nws yeej tsis tau yws ib los txog tej yam ntxhov quav niab ntawm tib neeg hlo li, thiab Nws yeej tsis tau cem tib neeg rau lawv tej kev tsis mloog lus li, tab sis tiv txoj kev poob ntsej muag loj tshaj plaws thaum Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Vajtswv yuav ua cas nyob rau hauv ntuj tawg mas? Nws yuav ua cas siv txoj sia nyob tau rau hauv ntuj tawg mas? Tab sis vim yog ua rau tag nrho noob neej nkaus xwb, es kom tag nrho noob neej thiaj li nrhiav tau chaw so kom sai zog, Nws tau tiv kev poob ntsej muag thiab raug kev tsis ncaj ncees los rau hauv ntiaj teb, thiab nkag kiag mus rau hauv “ntuj tawg” thiab “Tub Tuag Teb,” mus rau tsov qhov chaw pw, mus cawm tib neeg. Tib neeg tseem ho zoo txaus yuav los tawm tsam Vajtswv tau li cas thiab mas? Lawv muaj laj thawj dab tsi yuav los yws txog Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav tsa tob hau ntsia Vajtswv mas? Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau daim av qias neeg ntawm tej kev phem, thiab yeej tsis tau hais tawm txog Nws tej kev tsis txaus siab li, los sis yws txog tib neeg li, tab sis tsuas yog ua twj ywm txais tej kev puas ntsoog[1] thiab tej kev caij tsuj ntawm tib neeg xwb. Nws yeej tsis tau ntaus rov qab rau tib neeg tej kev taij yam tsis muaj laj thawj li, Nws yeej tsis tau taij tej yam dab tsi tshaj tshaj ntawm tib neeg li, thiab Nws yeej tsis tau taij dab tsi ntawm tib neeg yam tsis muaj laj thawj li; Nws tsuas ua tag nrho tej hauj lwm uas tib neeg cheem tsum yam tsis yws ib los hlo li: kev qhia, kev qhuab qhia kom to taub, kev qhuab qhia kom coj zoo, kev tsim kho tej lus kom zoo, kev qhia kom nco qab, kev ntuas, kev nplij siab, kev txiav txim, thiab kev nthuav tawm. Theem twg ntawm Nws tej kauj ruam uas tsis yog ua rau tib neeg? Txawm hais tias Nws tau tshem tawm tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab txoj hmoo ntawm tib neeg lawm, los theem twg uas Vajtswv ua es tsis yog ua rau tib neeg txoj hmoo? Theem twg uas tsis yog ua rau qhov txiaj ntsim ntawm tib neeg txoj kev dim nyob? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua los tso kom tib neeg dim ntawm txoj kev txom nyem thiab ntawm txoj kev raug caij tsuj los ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas dub npaum nkaus li yav hmo ntuj? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua rau tig neeg qhov txiaj ntsim? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab, ua zoo nkaus li lub siab ntawm ib leej niam uas muaj txoj kev hlub? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab uas kub lug?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)

277. Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog kev ncaj ncees thiab los? Vim rau cov txiaj ntsig tag nrho rau cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim los ntawm qhov tuag, Nws yuav tsum yug los rau hauv daim av uas qias vuab tsuab thiab ntsib txhua txhua txoj kev ua rau poob ntsej muag. Vajtswv yog tus muaj tseeb tiag tiag—Nws tsis ua tes dej num cuav. Tsis yog txhua theem ntawm tes dej num yuav ua tiav rau hauv txoj kev ua tiag zoo li no? Txawm tias cov neeg yuav ua phem rau Nws thiab hais Nws kom zaum rau ntawm lub rooj nrog cov neeg ua txhaum, txawm cov neeg saib tsis taus Nws thiab hais rau Nws kom nyob nrog cov neeg qias vuab tsuab tej tub, kom Nws nyob nrog cov neeg uas nyob rau theem qis tshaj plaws los xij, Nws yeej tseem tsis ua rau Nws Tus Kheej hlo li, thiab yog li ntawd Nws tseem tsis raug tib neeg ntiaj teb lees txais. Tseem tsis yog kev ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj nej thiab los? Tes dej num uas Nws ua tseem tsis tshaj tus nqi uas nej tau them thiab los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim

278. Vajtswv yeej txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau theem uas Nws ua Nws tes dej num rau hauv cov neeg lwj liam thiab coj tsis ncaj no, thiab kho kom pawg neeg no zoo tiav log. Vajtswv tsis yog los ua cev nqaij daim tawv los nyob thiab noj rau ntawm cov neeg, los saib xyuas cov neeg, thiab los muab yam uas tib neeg xav tau rau lawv xwb. Qhov tseem ceeb tshaj ces Nws ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim loj ntawm kev cawm dim thiab kev kov yeej cov neeg uas coj tsis ncaj no. Nws tau los rau hauv lub siab ntawm tus zaj loj liab ploog muab kev cawm rau cov neeg coj tsis ncaj no, yog li ntawd tej zaum txhua tus tib neeg yuav raug hloov thiab raug ua tus neeg tshiab. Qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus tsis yog qhov kev txom nyem uas Vajtswv yug los ua neeg thev taus nkaus xwb, tab sis tag nrho txhua yam ces Vajtswv tus Ntsujplig ntsib kev txaj muag loj tshaj plaws—Nws txo lub hwj chim thiab zais Nws Tus Kheej ntau heev yog li ntawd Nws thiaj dhau los ua ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv raug yug los ua ntej thiab muaj cev nqaij daim tawv yog li tib neeg thiaj pom tias Nws muaj txoj sia ua neeg nyob thiab muaj kev xav tau ib yam li kev ua neej. Qhov no yeej txaus ua pov thawj tau tias Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej lub hwj chim ntau kawg nkaus lawm. Vajtswv tus Ntsujplig yeej paub rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws tus Ntsujplig nyob siab heev thiab loj heev, tiam sis Nws tsuas coj ib yam li ib tug neeg dog dig xwb, coj li ib tug neeg xyuam xim, txhawm rau ua tes dej num ntawm Nws tus Ntsujplig. Rab peev xwm, kev nkag siab, kev txawj xav, kev ua tib neeg, thiab kev ua neej nyob ntawm nej txhua tus pom tias nej tsis tsim nyog kiag li los lees txais Vajtswv tes dej num zoo li no. Nej tsis tsim nyog kiag li uas cia Vajtswv los thev tej kev txom nyem zoo li no tam rau nej tus kheej qhov txiaj ntsig. Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws. Nws tseem ceeb heev, thiab tib neeg yeej qis tiag tiag li, tiam sis Nws tseem ua tes dej num rau lawv thiab. Nws tsis yog yug los ua neeg muab kev npaj rau tib neeg, hais lus rau tib neeg xwb, tab sis Nws tseem ua neej nyob nrog tib neeg thiab. Vajtswv txo lub hwj chim, ntxim hlub heev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

279. Txhua yam Vajtswv ua mas muaj qab hau, tsis muaj ib yam dab tsi Nws es yuav khoob lug li, thiab Nws tau ntsib txhua yam los ntawm Nws Tus Kheej kiag. Vajtswv them tus nqi ntawm Nws tus kheej txoj kev paub ntawm kev txom nyem pauv ib lub hom phiaj rau tib neeg. Qhov no tsis yog tes dej num muaj qab hau lod? Tej zaum tej niam tej txiv them ib tug nqi kim kawg rau nkawd cov me nyuam, thiab qhov no sawv cev txog nkawd lub siab dawb paug. Qhov ua li no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog tus muaj siab dawb paug thiab ncaj ncees rau noob neej tshaj plaws. Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas yeej ncaj ncees; Nws ua li Nws hais, thiab yam twg Nws ua puav leej tiav. Txhua yam Nws ua rau noob neej mas yeej yog siab dawb paug xwb. Nws tsis lam hais lus tawm xwb; thaum Nws hais tias Nws yuav them ib tug nqi, Nws yeej them tus nqi tiag tiag li. Thaum Nws hais tias Nws yuav ris noob neej txoj kev txom nyem thiab tiv lawv txoj kev txom nyem, Nws yeej los ua neej nyob nrog lawv tiag, hnov thiab ntsib qhov kev txom nyem no kiag. Tom qab ntawd, txhua yam hauv lub qab ntuj khwb yuav lees paub tias txhua yam Vajtswv ua mas raug lawm thiab ncaj ncees, tias txhua yam Vajtswv ua mas muaj tseeb tiag: Qhov no yog ib qho pov thawj uas muaj zog. Ntxiv ntawd, noob neej yuav muaj ib txoj hau kev kawg zoo nkauj rau yav tom ntej, thiab txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Vajtswv; lawv yuav qhuas tias Vajtswv tej kev ua mas ua tawm los ntawm Nws txoj kev hlub rau noob neej. Vajtswv txo lub hwj chim hlo los nrog tib neeg nyob, zoo tam li ib tug neeg dog dig. Nws tsis yog lam ua tej yam dej num, hais qee lo lus xwb, ces ncaim mus lawm; tiam sis, Nws yeej los nyob nrog tib neeg kiag thiab ntsib kev mob ntawm lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum Nws tau ntsib qhov kev mob no tag lawm xwb Nws thiaj li yuav ncaim mus. Nov yog qhov Vajtswv tes dej num tseeb thiab muaj qab hau li cas; txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Nws vim qhov no, thiab lawv yuav pom Vajtswv qhov kev ncaj ncees rau tib neeg thiab Nws lub siab zoo. Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawm kev zoo nkauj thiab kev zoo tuaj yeem pom tau nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws kev yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv. Yam twg los xij uas Nws ua mas yeej muaj siab dawb paug; yam twg los xij uas Nws hais mas yeej muaj tiag thiab ncaj ncees. Rau txhua yam uas Nws npaj siab ua, Nws yeej ua tiag tiag li, thiab thaum them ib tug nqi, Nws yeej them tiag tiag li; Nws tsis yog lam hais lus tawm xwb. Vajtswv yog tib tug Vajtswv ncaj ncees; Vajtswv yog ib tug Vajtswv coj ncaj.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg

280. Vajtswv saib theem ntawm Nws txoj kev cawm noob neej, ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej, ua qhov tseem ceeb tshaj plaws tag nrho txhua tsav yam tib si. Nws ua tej no tsis yog los ntawm Nws lub hlwb xwb, tsis yog los ntawm Nws cov lus xwb, thiab qhov tseeb tiag yeej tsis yog los ntawm ib tug cwj pwm uas nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj li—Nws ua txhua yam los ntawm ib txoj kev npaj, los ntawm ib lub hom phiaj, los ntawm ib cov qauv zoo, thiab los ntawm Nws lub siab nyiam. Nws yeej pom meej lawm tias tes dej num los cawm tib neeg ntiaj teb no tseem ceeb tshaj plaws rau Vajtswv thiab tib neeg. Txawm tias tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij, txawm tias yuav muaj teeb meem ntau npaum li cas los xij, txawm tias tib neeg yuav tsis ruaj khov li cas los xij, los sis tib neeg yuav muaj kev ntxeev siab tob npaum li cas los xij, tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam nyuaj rau Vajtswv hlo li. Vajtswv Tus Kheej yeej khwv heev li, siv Nws txoj kev mob siab ntso thiab kev tsim khotes dej num uas Nws Tus Kheej xav ua. Nws kuj npaj txhua tsav yam thiab siv Nws lub hwj chim kav tag nrho rau cov neeg uas Nws yuav ua dej num thiab tag nrho tes dej num uas Nws xav ua kom tiav—yeej tsis tau ua tiav tej yam no ua ntej dhau los li. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau siv tej tswv yim no thiab tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau tes dej num tseem ceeb ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg dim no. Thaum Vajtswv tab tom ua tes dej num no, Nws tau nthuav tawm thiab tshaj tawm rau tib neeg ib qho zuj zus, yam tsis muaj kev txuag lub dag lub zog, Nws txoj kev mob siab ntso ua, yam Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab txhua txhua feem ntawm Nws tus moj yam. Nws tshaj tawm thiab nthuav tawm txog tej no npaum nkaus li Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Yog li, tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, tshaj ntawm cov neeg uas Vajtswv npaj tsim kho thiab cawm lawm ces, yeej tsis muaj ib yam muaj sia dab tsi yuav los ncawg nrog Vajtswv, uas tau los swm thiab sib nraug zoo li no nrog Nws. Hauv Nws lub siab, tib neeg, yam uas Nws xav tsim kho thiab cawm yog yam tseem ceeb tshaj plaws; Nws saib tib neeg muaj nqi ntau dua tag nrho lwm yam huv si; txawm tias Nws yeej tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau lawv lawm los xij, thiab txawm tias cov neeg no tseem ua kom Nws raug mob thiab tsis mloog lus txuas ntxiv mus los xij, Nws yeej tsis tso tej ntawd tseg thiab tseem tsis paub sab nkees rau ntawm Nws tes dej num, tsis muaj lus yws los sis tu siab li. Nov yog vim Nws paub tias sai sai no los si tsis ntev no, cov neeg yuav tsim dheev los rau Nws qhov hu thiab raug txhawb los ntawm Nws cov lus, yuav ras tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam, thiab rov tig los tuaj Nws tog …

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

281. Thaum koj muaj peev xwm qhuas tiag rau Vajtswv tej kev xav thiab tus cwj pwm uas coj rau tib neeg ntiaj teb, thaum koj muaj peev xwm to taub tseeb rau Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab thiab kev txhawj rau txhua yam muaj sia lawm, koj yuav muaj peev xwm to taub txoj kev fij thiab txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim tau siv rau txhua txhua tus tib neeg raug tsim los. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav siv ob lo lus los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg hais tias yog “kev tsis twm xeeb,” thiab ib txhia tib neeg kuj hais tias yog “kev hlub tshua tib neeg ntiaj teb.” Ntawm ob lo lus no, “kev lub tshua tib neeg ntiaj teb” yog lo lus piav qhia uas tsis phim rau Vajtswv txoj kev hlub. Qhov no yog ib lo lus uas tib neeg siv piav qhia rau ib tug neeg uas siab loj los sis siab dav. Kuv tsis nyiam lo lus no kiag li, vim hais tias nws hais txog kev muab kev hlub tshua yam tsis muaj kev npaj, tsis muaj kev cais, tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus. Nws yog ib qho kev xav tsis ncaj dhau heev lawm, uas ib txwm yog cov neeg ruam thiab feeb tsis meej. Thaum tau siv lo lus no los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nws zam tsis dhau lub ntsiab ntawm kev raug thuam. Kuv muaj ob lo lus rau ntawm no uas phim coj los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Thawj lo lus yog “loj.” Lo lus no tseem tsis yog txoj kev xav tshaj ntau dhau lawm los? Lo lus ob yog “loj dav.” Nws muaj lub ntsiab tiag los txhawb rau cov lus no uas Kuv siv los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Muab hais kom ncaj ncaj, lo lus “loj” yog piav qhia txog ib yam tob dav los sis ib yam uas muaj peev xwm ntim taus, tab sis txawm yam ntawd yuav loj npaum li cas los xij, nws yog yam uas tib neeg tuav tau thiab pom tau. Qhov no vim hais tias nws muaj tiag—nws tsis yog ib daim phiaj uas pom tsis tseeb, tab sis yog ib yam uas ua rau tib neeg muaj tswv yim xav raug thiab ua raws tau. Txawm tias koj yuav saib nws raws seem, los sis raws peb seem tuaj los, koj tsis tas xav rau hauv nruab siab txog qhov muaj nws, vim hais tias nws yog ib yam uas ib txwm muaj rau hauv yam muaj tseeb tiag. Txawm tias kev siv lo lus, “loj,” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub kom hnov tau tias Nws txoj kev hlub muaj ntau npaum li cas, nws kuj ua rau hnov tau tias Nws txoj kev hlub yog suav tsis tau. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub tuaj yeem suav tau vim hais tias Nws txoj kev hlub tsis yog khoob lug tsis muaj dab tsi, thiab los sis nws tsis yog ib yam ntawm yam uas ua ib zaj dab neeg cim tseg xwb. Feem ntau, nws yog yam uas tau koom nrog txhua yam hauv Vajtswv txoj cai tswj kav, yam uas txhua yam muaj kev txaus siab sib txawv thiab muaj tej kev xav sib txawv. Txawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom tau los sis tuav tau nws los xij, txoj kev hlub no coj yam uas pab ua kom muaj sia rau txhua yam raws li nws qhov qhia tshwm, ib qho me me zuj zus, thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob, thiab lawv saib xyuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev hlub kom lawv muaj kev zoo siab rau txhua lub sij hawm dhau mus. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub yog suav tsis tau vim hais tias txoj kev zais ntawm Vajtswv npaj rau thiab txhawb rau txhua yam yog yam uas tib neeg xav tau nyuaj, vim yog Vajtswv tej kev xav rau txhua yam, thiab tshwj xeeb yog rau tib neeg ntiaj teb. Qhov ntawd hais tau tias, tsis muaj leej twg yuav paub tus Tswv Tsim tej roj ntshav thiab kua muag uas tau muab hliv tawm los rau tib neeg ntiaj teb lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab, tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub qhov tob los sis qhov hnyav ntawm txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim muaj rau tib neeg ntiaj teb uas yog cov Nws tau tsim los ntawm Nws kheej ob txhais tes. Kev piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub li yog kev loj pab ua rau tib neeg pom qhov muaj nqis thiab to taub nws qhov loj dav thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov muaj nws. Nws kuj yog ua kom cov neeg muaj peev xwm nkag siab tob ntxiv txog lub ntsiab tiag ntawm lo lus “tus Tswv Tsim,” thiab kom cov neeg tuaj yeem to taub tau tob dua qub rau lub ntsiab tiag ntawm lub npe lo lus, “kev tsim.” Lo lus “loj dav” piav qhia txog dab tsi? Nws ib txwm raug siv los piav qhia txog dej hiav txwv los sis lub qab ntuj khwb, piv txwv li: “lub qab ntuj khwb uas loj dav,” los sis “dej hiav txwv uas loj dav.” Qhov dav thiab qhov tob ntawm lub qab ntuj khwb yog yam tshaj txoj kev to taub ntawm tib neeg lawm; nws yog yam uas tuav tau tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, yam uas lawv hnov tau tshoov siab zoo tshaj plaws. Nws qhov kev zais thiab qhov kev tob uas pom tau, tab sis tshaj qhov ncav cuag tau lawm. Thaum koj xav txog dej hiav txwv, koj xav txog nws qhov dav—nws zoo li tsis paub kawg, thiab koj tuaj yeem hnov tau tias nws qhov kev zais thiab nws rab peev xwm tuav tau txhua yam. Qhov no vim li cas Kuv thiaj tau siv lo lus “loj dav” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, los pab ua kom cov neeg hnov tau tias Nws txoj kev hlub loj npaum li cas, kom hnov tau tias nws tob npaum li cas, thiab kom hnov tau tias Vajtswv txoj kev hlub muaj hwj chim loj tsis paub kawg thiab dav npaum li cas. Kuv tau siv lo lus no los pab ua kom cov neeg hnov txog Nws txoj kev dawb huv, thiab lub meej mom thiab txoj kev rhuav tsis tau ntawm Vajtswv uas raug qhia tshwm los ntawm Nws txoj kev hlub.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

282. Muaj tej yam nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas yooj yooj yim tsis nco saib txog, tej yam uas tsuas yog Vajtswv thiaj li muaj xwb thiab tsis yog txhua tus tib neeg muaj, suav nrog cov uas lwm tus xav tias yog neeg loj, neeg zoo, los sis tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab. Yam no yog dab tsi? Nws yog Vajtswv txoj kev siab loj. Thaum hais txog txoj kev siab loj, tej zaum koj yuav xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab, vim thaum hais txog koj cov me nyuam, koj yeej tsis cam los sis cav nrog lawv li, los sis koj xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab thaum hais txog koj niam koj txiv. Txawm koj yuav xav li cas los xij, tsuav koj muaj ib lub tswv yim paub txog lo lus “siab loj” thiab xav txog nws li yog ib lo lus zoo xwb, thiab tias qhov ua ib tug tib neeg siab loj mas yog qhov zoo heev li. Thaum koj ua siab loj, koj hwm koj tus kheej siab zog. Tab sis tsis muaj leej twg pom tau Vajtswv txoj kev siab loj rau hauv txhua yam, rau ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom, thiab hauv Nws tes hauj lwm. Vim li cas qhov no ho muaj li ntawd? Vim tib neeg siab nqaim dhau heev lawm! Vim li cas Kuv hais li ntawd? Noob neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj khoom. Tej zaum koj caum raws Vajtswv, tab sis koj yeej tsis pom los sis saib qhov Vajtswv pab cuam rau koj, hlub koj, thiab qhia pom txoj kev txhawj xeeb rau koj li cas ntawd muaj nqis. Yog li koj pom dab tsi? Koj pom koj cov txheeb ze thooj roj koom ntshav uas hlub koj los sis hlub koj kawg kiag li. Koj pom tej uas muaj txiaj ntsim rau koj cev nqaij daim tawv, koj saib xyuas cov tib neeg thiab tej uas koj hlub. Qhov no yog tib neeg qhov hu ua txoj kev siab loj. Cov tib neeg “siab loj” zoo li ntawd, txawm li cas los xij, yeej tsis txhawj xeeb txog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau lawv li. Qhov txawv rau Vajtswv qhov mas, tib neeg txoj kev siab loj rais los ua siab nqaim thiab ntxim ntxub. Txoj kev siab loj uas tib neeg ntseeg mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj tseeb, tsuas dub, tsis sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tsis muaj feem dab tsi rau Vajtswv li. Tib neeg txoj kev siab loj yog rau lawv tus kheej xwb, hos Vajtswv txoj kev siab loj mas yog ib qho tseem kev qhia tshwm txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws yog kiag qhov vim Vajtswv txoj kev siab loj es tib neeg thiaj li raug pab cuam rau tas li los ntawm Nws. Tej zaum lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog hnub no yuav tsis raug nej tob ua luaj twg thiab tsuas ncaw hau pom zoo xwb, tab sis thaum koj sim saib Vajtswv lub siab kom muaj nqis rau hauv nej lub siab, nej yuav pom qhov no yam tsis paub txog li: Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg, tej teeb meem, thiab tej khoom uas nej paub tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tsis yog Vajtswv txoj kev siab loj xwb thiaj li muaj tseeb thiab pom tseeb, vim tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub rau koj xwb thiaj li tsis muaj chaw kawg thiab tsis muaj chaw thuam. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, lwm tus qhov hu ua txoj kev siab loj ces yog cuav xwb, ntiav ntiav xwb, tsis muaj tiag; nws muaj ib lub hom phiaj, qee txoj kev npaj siab, muaj ib qho kev sib pauv, thiab tsis muaj cuab kav sawv khov thaum raug sim. Koj haj tseem muaj cuab kav hais tau tias nws qias neeg thiab ntxim ntxub.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

283. Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej keeb laj fai. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua nooj neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej. Peb pom dab tsi los ntawm qhov no? Tsis tas ua xyem xyav li, peb yeej pom tias Vajtswv txoj kev hlub rau noob neej mas yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas Nws lam hais ntawm di ncauj xwb. Nws muaj tseeb, tuav tau thiab saib muaj nqis tau, tsis yog cuav, tsuas dub, dag ntxias los sis ua txuj. Vajtswv tsis muaj hnub siv ib qho kev dag ntxias twg los sis tsim tej duab cuav los ua kom tib neeg pom tias Nws mas ntxim hlub. Nws yeej tsis siv cov lus tim khawv cuav los cia kom tib neeg pom Nws txoj kev ntxim hlub, los sis los qhia Nws txoj kev ntxim hlub thiab kev dawb huv yam qhib lug. Tej xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam no tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev pe hawm thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev saib kom muaj nuj nqis thiab lod? Nyob rau qhov no, Kuv xav nug nej tias: Tom qab qhov hnov cov lus no lawm, nej puas xav tias Vajtswv txoj kev zoo tsuas lam yog cov lus qhuav qhawv uas nyob rau hauv ib nploog ntawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev ntxim hlub tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb? Tsis yog! Tsis yog kiag li! Vajtswv txoj kev siab tshaj plaws, kev zoo, kev dawb huv, kev zam txim, kev hlub, thiab ntau yam ntxiv—txhua qhov ntsiab uas muaj ntxaws ntxaws ntawm txhua qho xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb mas yeej pom muaj kev hais qhia kom pom qhov muaj qab hau txhua txhua zaus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, raug nthuav qhia nyob rau hauv Nws txoj kev xav rau tib neeg, thiab kuj raug ua tiav hlo thiab pom muaj rau hauv txhua tus tib neeg. Tsis hais seb koj puas tau hnov nws dua li, Vajtswv yeej saib xyuas txhua tus tib neeg rau hauv txhua txoj hau kev uas ua tau, uas yog siv Nws lub siab dawb paug, lub tswv yim, thiab ntau txoj xub ke los ua kom txhua tus tib neeg sov siab, thiab tsa kom txhua tus tib neeg tus ntsuj plig tsim dheev los. Qhov no yog ib qho tseeb ua cam tsis tau.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Lus taw qhia:

1. “Kev puas ntsoog” yog siv los qhia tshwm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus.

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “nws yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau.”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “thiab kuj yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau kom chim (thiab tsis zam qhov ua kom chim).”

Qhov Dhau Los: VI. Cov Lus nyob rau ntawm Phau Vajluskub

Ntxiv Mus: VIII. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No